Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2002.gada 9.jūlijā (prot. Nr.28 19.§)
Trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsoles noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsoles (turpmāk — izsole) principus, pretendentu priekšatlasi, licenču pārdošanu esošajiem mobilo sakaru operatoriem, izsoli jaunajiem mobilo sakaru operatoriem, izsoles finansiālā nodrošinājuma iesniegšanas un izpildes kārtību, kā arī frekvenču sadales un licenču piešķiršanas nosacījumus un kārtību. Šo noteikumu izpratnē esošais mobilo sakaru operators ir publiskā mobilā telekomunikāciju tīkla operators, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar licences noteikumiem sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, izmantojot publisko mobilo telekomunikāciju tīklu. Jaunais mobilo sakaru operators ir izsoles dalībnieks, kurš nav esošais mobilo sakaru operators.

2. Izsoli rīko Ministru kabineta izveidota trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsoles komisija (turpmāk — izsoles komisija).

3. Šajos noteikumos lietotais termins "telekomunikācijas" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "elektroniskie sakari".

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.954 redakcijā)

2. Izsoles priekšmets, laika grafiks un izsolei pieejamās frekvences
2.1. Izsoles priekšmets un standarta izvēle

4. Izsoles priekšmets ir trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) piešķiršana. Pārdodamo UMTS licenču projektus un jaunajiem mobilo sakaru operatoriem izsolāmās UMTS/GSM paketes licences projektu ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome. Ja pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām tiek rīkota izsole, izsoles priekšmets ir nepārdotajai UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licencei paredzēto radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršana (turpmāk — UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licence). Pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām rīkotās izsoles uzvarētājam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija reģistrē vispārējo atļauju un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības normatīvajos aktos par elektroniskajiem sakariem noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

5. Izsolē tiek pārdotas divu veidu licences:

5.1. UMTS mobilo telekomunikāciju licence (turpmāk — UMTS licence);

5.2. UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju paketes licence (turpmāk — UMTS/GSM paketes licence).

6. Licences tiek pārdotas šādā secībā:

6.1. divas UMTS licences par noteiktu cenu — esošajiem mobilo sakaru operatoriem;

6.2. UMTS/GSM paketes licence un jebkuras atlikušās licences, kuras nav iegādājušies esošie mobilo sakaru operatori, — uzņēmumiem, kuri izturējuši pretendentu priekšatlasi un piedalās UMTS/GSM paketes licences izsolē.

7. Jebkuru IMT-2000 standartu grupas standartu var izmantot UMTS frekvenču joslās. Pretendents intereses apliecinājuma veidlapā norāda, kuru no IMT-2000 grupas standartiem tas izmantos. Pretendents ir juridiska persona vai konsorcijs, kas ir iesniedzis intereses apliecinājumu un vēl nav izturējis priekšatlasi.

2.2. Izsolei pieejamās frekvences un izsoles laika grafiks

8. Izsolei pieejamās frekvenču joslas ir noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. Blakus esošo frekvenču diapazonu saskaņo licenču turētāji savā starpā.

9. Izsoles laika grafiks ir norādīts šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumā.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

3. Izsoles principi un izmaiņas pretendentu vai izsoles dalībnieku pamatkapitālā
3.1. Informācijas izpaušanas ierobežojumi

10. Pretendenti un izsoles dalībnieki, kā arī to darbinieki un konsultanti nedrīkst izpaust informāciju, kas nonākusi to rīcībā un attiecas uz pretendenta vai izsoles dalībnieka plānoto stratēģiju un taktiku izsolē. Izsoles dalībnieks ir pretendents, kas ir izturējis priekšatlasi un kuram izsoles komisija par to ir paziņojusi.

11. Pretendents un izsoles dalībnieks nedrīkst izpaust informāciju tieši vai netieši trešajām personām (arī plašsaziņas līdzekļiem), ar kuru tam nav līgumattiecību par informācijas izpaušanu. Īpaši tas attiecas uz informāciju par naudas summām (arī aptuvenām), kādas pretendents vai izsoles dalībnieks ir paredzējis piedāvāt izsolē, kā arī par stratēģiju un taktiku, kādu tas ir paredzējis izmantot izsolē. Pretendents un izsoles dalībnieks nedrīkst sniegt arī jebkādu citu informāciju, no kuras var noprast vai secināt minētās summas, stratēģiju un taktiku.

12. Pretendenta vai izsoles dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo pretendentu vai izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav publiski pieejama un īpaši attiecas uz pārējo pretendentu vai izsoles dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, tiek uzskatīta par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

13. Pretendents intereses apliecinājuma veidlapā (3.pielikums) norāda to personu vārdu un uzvārdu, kuriem ir zināma šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā minētā informācija. Intereses apliecinājuma veidlapā norādītās personas drīkst zināt šādu informāciju ne vairāk kā par vienu pretendentu vai izsoles dalībnieku.

14. Ja tiek pārkāpts šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā noteiktais informācijas izpaušanas ierobežojums un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei, izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles un/vai pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi. Izsoles finansiālais nodrošinājums ir izsoles piedāvājuma garantija vai izsoles drošības depozīts, kā noteikts šo noteikumu 9.1.apakšnodaļā.

3.2. Aizliegtās vienošanās

15. Jebkādas vienošanās starp pretendentiem un/vai izsoles dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz izsoles noteikumu izpildi (neizpildi) ir aizliegtas un ir spēkā neesošas kopš to noslēgšanas brīža.

16. Aizliegtā vienošanās ir mutiska vai rakstiska vienošanās starp diviem vai vairākiem pretendentiem vai izsoles dalībniekiem (arī darbību savstarpēja saskaņošana), šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā minētās informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātu.

17. Izsoles komisija ir tiesīga atbilstoši reaģēt uz šo noteikumu 3.2.apakšnodaļā minētajām darbībām (piemēram, nepielaist pretendentu izsolei, izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles un/vai pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi), ja šīs darbības var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus.

3.3. Nepatiesa vai maldinoša informācija

18. Pretendents un izsoles dalībnieks nedrīkst sniegt izsoles komisijai nepatiesu vai maldinošu informāciju.

19. Izsoles komisija ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei, izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles un/vai pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi, ja ir iesniegta nepatiesa vai maldinoša informācija, kas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātu.

3.4. Izmaiņas pamatkapitālā

20. Līdz izsoles noslēgšanas dienai pretendents vai izsoles dalībnieks paziņo izsoles komisijai par izmaiņām pamatkapitālā, kas ir lielākas par 10 %. Izsoles noslēgšanas diena ir diena, kurā tiek izsniegta pēdējā licence.

21. Konsorcijs paziņo izsoles komisijai par izmaiņām konsorcija dalībnieku pamatkapitālā, kas ir lielākas par 10 % no konsorcija dalībnieku procentuālās līdzdalības konsorcijā.

22. Izsoles komisija ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei, izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles un/vai pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi, ja tiek pārkāptas šo noteikumu 3.4.apakšnodaļā noteiktās prasības un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātu.

4. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumu

23. Ja izsoles komisija konstatē, ka pretendents vai izsoles dalībnieks nav ievērojis šos noteikumus vai pārkāpis izsoles procedūru un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātu, tā ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei vai izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles, paziņojot tam savu lēmumu. Šādā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi.

24. Ja no izsoles tiek izslēgts uzvarējušais izsoles dalībnieks, tā piedāvājums tiek atzīts par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais izsoles dalībnieks ir nākamais izsoles dalībnieks, kurš ir iesniedzis augstāko cenu piedāvājumu konkrētam licences veidam. Ja citi cenu piedāvājumi izsolē nav bijuši, licence tiek uzskatīta par nepārdotu saskaņā ar šo noteikumu 11.nodaļas nosacījumiem.

25. Izsoles dalībnieki ir atbildīgi par izsolei pilnvaroto pārstāvju darbībām, kas tiek veiktas izsoles dalībnieku uzdevumā (arī par izsolei pilnvaroto pārstāvju piedāvāto cenu patiesumu).

26. Ar izsoli saistītie strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos starp strīdā iesaistītajām pusēm, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

5. Priekšatlases kritēriji
5.1. Vispārīgās prasības

27. Izsolē var piedalīties:

27.1. Latvijā reģistrēta juridiska persona;

27.2. ārvalstīs reģistrēta juridiska persona;

27.3. konsorcijs, kas sastāv no vairākām juridiskām personām, kuras reģistrētas Latvijā vai ārvalstīs. Šo noteikumu izpratnē konsorcijs ir divu vai vairāku juridisku personu apvienība, kas izveidota, lai kopīgi piedalītos izsolē.

28. Juridiskām personām ir tiesības nodibināt konsorciju vai mainīt jau nodibināta konsorcija dalībnieku sastāvu līdz intereses apliecinājuma iesniegšanas termiņam (2. un 2.1 pielikums).

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

5.2. Saistītas juridiskas personas

29. Saistītas juridiskas personas netiek pielaistas izsolei kā atsevišķas juridiskas personas. Par saistītām juridiskām personas tiek uzskatītas juridiskas personas:

29.1. kurām ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole un/vai kvalificēta līdzdalība. Šo noteikumu izpratnē izšķiroša ietekme ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās, iecelt tādu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas izšķirošās ietekmes realizētājam nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā. Šo noteikumu izpratnē kontrole ir attiecības starp mātes un meitas uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) vai tamlīdzīgas attiecības starp divām uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām), kurā vienai uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai) ir vara noteikt otras uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) finansiālo un darbības politiku saskaņā ar statūtiem vai uz līguma pamata. Šo noteikumu izpratnē kvalificēta līdzdalība ir tieša vai netieša līdzdalība 10 % vai vairāk procentu apmērā no uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla vai līdzdalība, kura dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) darbību;

29.2. kurās vienai un tai pašai juridiskajai personai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai kvalificēta līdzdalība.

30. Izsolei netiek pielaistas juridiskās personas, kas šo noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunkta izpratnē ir saistītas ar esošajiem mobilo sakaru operatoriem.

31. Izsolei netiek pielaists konsorcijs, kurā kaut viens konsorcija dalībnieks šo noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunkta izpratnē ir saistīts ar cita konsorcija dalībnieku.

32. Ja ir kļuvis zināms, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki ir saistīti pēc apliecinājuma par izsoles dalībnieka neatkarību (4.pielikums) iesniegšanas un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt vienu vai visus saistītos izsoles dalībniekus no izsoles un/vai pieprasīt izsoles dalībnieka izsoles finansiālā nodrošinājuma izpildi.

5.3. Finansiālās prasības

33. Pretendenta aktīvu bilances vērtība ir vismaz 25 miljoni eiro vai tās ekvivalents citā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa šo noteikumu spēkā stāšanās dienā. Konsorcijā vismaz vienam no konsorcija dalībniekiem jāatbilst minētajai prasībai.

34. Pretendenta atbilstība finansiālajām prasībām tiek apliecināta ar pretendenta auditētu finanšu pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu. Ja saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem tam nav jāsagatavo auditēts finanšu gada pārskats, pretendenta atbilstība finansiālajām prasībām tiek apliecināta ar bankas izdotu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents vai konsorcija dalībnieks atbilst šo noteikumu 33.punktā minētajām finansiālajām prasībām.

35. Šo noteikumu 34.punktā minēto dokumentu izdod banka, kura nekontrolē pretendentu vai konsorcija dalībnieku, neatrodas tā kontrolē, ne arī tādas personas kontrolē, kura kontrolē pretendentu vai konsorcija dalībnieku. Bankas minimālais ilgtermiņa kredītreitings ir "A-" — pēc reitinga aģentūras Standard&Poors un Fitch IBCA klasifikācijas vai "A3" — pēc Moody's Investors Service Limited klasifikācijas.

5.4. Telekomunikāciju pieredze

36. Pretendentam ir vismaz divu gadu apliecināta pieredze telekomunikāciju jomā vai pretendenta izpildinstitūcijā ir vismaz viena amatpersona ar divu gadu apliecinātu pieredzi telekomunikāciju jomā.

37. Pretendenta pieredze tiek pierādīta ar attiecīgiem dokumentiem, (piemēram, amatpersonas dzīves aprakstu curriculum vitae, kas pievienots pretendenta intereses apliecinājumam).

38. Konsorcijā vismaz viens konsorcija dalībnieks atbilst šo noteikumu 36.punktā minētajām prasībām.

6. Pretendentu priekšatlase
6.1. Intereses apliecinājuma iesniegšana

39. Lai izsoles komisija varētu noteikt pretendenta atbilstību izsoles priekšatlases kritērijiem, pretendents izsoles komisijā iesniedz aizpildītu intereses apliecinājuma veidlapu (3.pielikums) un pielikumus, kas minēti šo noteikumu 6.2.apakšnodaļā. Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas (turpmāk — Satiksmes ministrija) interneta mājas lapā — http://www.sam.gov.lv.

40. Katrs pretendents iesniedz vienu intereses apliecinājuma veidlapu, tās pielikumu oriģinālus un trīs minēto dokumentu kopijas. Konsorcijā — intereses apliecinājuma veidlapu un tās pielikumus iesniedz katrs konsorcija dalībnieks.

41. Ja intereses apliecinājuma veidlapā vai tās pielikumos tiek veikti jebkādi labojumi, tos paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības pretendenta vārdā. Intereses apliecinājuma atsaukšana pēc tā iesniegšanas nav atļauta.

42. Aizpildot intereses apliecinājuma veidlapu, pretendents ievēro šajos noteikumos minētās prasības un nosacījumus.

43. Pretendents un izsoles dalībnieks nekavējoties paziņo izsoles komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājuma veidlapā un tās pielikumos, kā arī nekavējoties paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājuma veidlapā vai tās pielikumos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

44. Šo noteikumu 43.punktā minēto paziņojumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības pretendenta vai izsoles dalībnieka vārdā (turpmāk — likumīgais pārstāvis), kas norādīts intereses apliecinājuma veidlapā.

45. Ņemot vērā šo noteikumu 3.3.apakšnodaļas nosacījumus, izsoles komisija ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei vai izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles, ja netiek ievērotas šo noteikumu 6.1.apakšnodaļā minētās prasības un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātu.

6.2. Intereses apliecinājuma pielikumi

46. Intereses apliecinājumam pievienojami šādi dokumenti:

46.1. juridiskās personas statūti vai tiem ekvivalents dokuments, konsorcijā — katra konsorcija dalībnieka statūti vai tiem ekvivalents dokuments;

46.2. pilns izraksts (apliecinājums) no juridiskās personas reģistrācijas valsts komercreģistra vai uzņēmumu reģistra, kas apliecina, ka juridiskā persona ir likumīgi reģistrēta (konsorcijā izrakstu iesniedz katrs konsorcija dalībnieks). Minētajā apliecinājumā ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:

46.2.1. juridiskās personas oficiālais nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, juridiskā adrese;

46.2.2. uzņēmējdarbības (komercdarbības) forma (juridiskā struktūra);

46.2.3. pašreizējais statuss (aktīva, likvidējama vai maksātnespējīga uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība));

46.2.4. pamatdarbības veidi;

46.2.5. pamatkapitāla lielums un pamatkapitāla daļu īpašnieki;

46.2.6. pēdējā gada pārskata iesniegšanas datums;

46.2.7. uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) likumīgie pārstāvji un to pilnvaru apjoms;

46.3. dokuments, kas apliecina, ka juridiskā persona ir reģistrēta kā nodokļu maksātājs (nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība). Konsorcijā dokumentus iesniedz katrs konsorcija dalībnieks;

46.4. kompetentas valsts institūcijas paziņojums, ka juridiskajai personai nav nodokļu parādu. Konsorcijā paziņojumu iesniedz katrs konsorcija dalībnieks;

46.5. auditēts finanšu pārskats par iepriekšējo pārskata gadu vai tam pielīdzināts bankas dokuments, kā noteikts šo noteikumu 5.3.apakšnodaļā. Konsorcijā finanšu pārskatu vai bankas dokumentu iesniedz vismaz viens konsorcija dalībnieks;

46.6. pilnvara, kas izsniegta pretendenta pārstāvim izsolē (ja tas nav pretendenta likumīgais pārstāvis), kas apliecina personas tiesības piedalīties izsolē izsoles dalībnieka vārdā, pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, tai skaitā tiesības parakstīties un iesniegt cenu piedāvājumu izsoles dalībnieka vārdā saskaņā ar šo noteikumu 6.4.apakšnodaļas nosacījumiem;

46.7. izsoles dalībnieka deklarācija par atbilstību (5.pielikums). Konsorcijā deklarāciju iesniedz katrs konsorcija dalībnieks;

46.8. dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi telekomunikāciju jomā atbilstoši šo noteikumu 5.4.apakšnodaļas nosacījumiem. Konsorcijā dokumentu iesniedz vismaz viens konsorcija dalībnieks;

46.9. investīciju plāns, ja izsole tiek rīkota pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 20.12.2004. noteikumiem Nr.1054)

47. Esošie mobilo sakaru operatori papildus šo noteikumu 46.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz atsevišķu slēgtu aploksni, kurā atrodas pirkuma apstiprinājums (6.pielikums), kā arī šo noteikumu 9.nodaļā minētais izsoles finansiālais nodrošinājums.

48. Konsorcijs papildus šo noteikumu 46.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentu, kas apliecina konsorcija izveidošanu un pastāvēšanu (konsorcija līgums vai tam ekvivalents dokuments). Minētajā dokumentā iekļauj vismaz šādu informāciju:

48.1. katra konsorcija dalībnieka procentuālā līdzdalība konsorcijā;

48.2. konsorcija dalībnieku iecelta persona, kurai ir pārstāvības tiesības konsorcija vārdā (likumīgais pārstāvis), un tās pilnvaru apjoms;

48.3. konsorcija dalībnieku ieceltie konsorcija pilnvarotie pārstāvji izsolē un to pilnvaru apjoms;

48.4. izsolei paredzēto finanšu līdzekļu sadalījums starp konsorcija dalībniekiem;

48.5. konsorcija dalībnieku saistības —, ja licence tiks piešķirta konsorcijam, tie 30 kalendāra dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodibinās Latvijā komercsabiedrību, lai sniegtu telekomunikāciju pakalpojumus. Konsorcija dalībniekiem ir jābūt Latvijā reģistrētās komercsabiedrības pamatkapitāla daļu īpašniekiem, un to īpašumā jābūt ne mazāk kā trim ceturtdaļām pamatkapitāla.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

49. Ja pretendents vai konsorcija dalībnieks nevar iesniegt kādu no šo noteikumu 6.2.apakšnodaļā minētajiem dokumentiem, pretendents vai konsorcija dalībnieks iesniedz tam ekvivalentu dokumentu, kas apliecina nepieciešamo informāciju.

6.3. Dokumentu noformēšanas prasības

50. Izsoles komisijai iesniedz tikai dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas. Visi pretendenta iesniegtie dokumenti ir spēkā esoši, un tie satur visas pēdējās izmaiņas, grozījumus un papildinājumus.

51. Šo noteikumu 46.2. un 46.4.apakšpunktā minētie dokumenti ir izdoti ne vēlāk kā vienu kalendāra mēnesi pirms to iesniegšanas izsoles komisijai.

52. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, izņemot šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minēto auditēto finanšu pārskatu, kuru var iesniegt angļu valodā, ja tas ir saņemts no ārvalstīm.

53. Paraksts uz intereses apliecinājuma veidlapas un uz šo noteikumu 46.6., 46.7.apakšpunktā un 48., 79., 82. un 130.punktā minētajiem dokumentiem notariāli jāapliecina.

54. Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību nepieciešams attiecīgi legalizēt.

6.4. Izsoles pilnvaroto pārstāvju iecelšana

55. Katrs pretendents ieceļ ne vairāk kā trīs pilnvarotos pārstāvjus izsolē, iesniedzot izsoles komisijai šo faktu apliecinošu dokumentu (pilnvara vai konsorcija līgums). Pretendenta pārstāvji izsolē var būt pretendenta likumīgie pārstāvji. Pilnvarotais pārstāvis ir persona, kas izsolē ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu vai izsoles dalībnieku.

56. Šo noteikumu 55.punktā minētajā dokumentā (pilnvarā vai konsorcija līgumā) norāda pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilnvaru apjomu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

57. Jauno mobilo sakaru operatoru pilnvarotie pārstāvji izsolē ir pilnvaroti izlemt, vai izsoles dalībnieks paaugstinās savu piedāvāto cenu, par kādu summu paaugstinās un vai tas turpinās piedalīties izsolē. Jauno mobilo sakaru operatoru pilnvarotie pārstāvji izsolē ir vienīgās personas, kas ir pilnvarotas piedalīties jauno mobilo sakaru operatoru izsoles sagatavošanas posmā un izsolē.

58. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas pretendentam un izsoles dalībniekam. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisijai tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.

6.5. Intereses apliecinājuma iesniegšana

59. Ja izsole tiek rīkota pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām, aizpildītu intereses apliecinājuma veidlapu un tās pielikumus izsoles komisijai iesniedz aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē līdz 2005.gada 25.februārim plkst.13.00 (pēc Latvijas laika). Uz aploksnes norāda "UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licences izsole" un izsoles komisijas adresi. Citas norādes uz aploksnes nedrīkst būt. Izsoles komisijas adrese — Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, 480.kabinets, Rīga, LV-1743, Latvija (tālrunis +3717028101, fakss +3717820636, e-pasts umts@sam.gov.lv).

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.954 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2004. noteikumiem Nr.1054)

60. Esošo mobilo sakaru operatori iesniegtajā aploksnē ievieto vēl divas atsevišķas aploksnes:

60.1. A aploksni, kurā atrodas intereses apliecinājuma veidlapa un visi tās pielikumi, kas minēti šo noteikumu 6.2.apakšnodaļā (izņemot 47.punktu). Uz šīs aploksnes norāda — "Priekšatlases dokumenti";

60.2. B aploksni, kurā atrodas šo noteikumu 47.punktā minētie dokumenti. Uz šīs aploksnes norāda — "Finansiālais piedāvājums". Finansiālais piedāvājums ir pirkuma apstiprinājums un izsoles finansiālais nodrošinājums.

61. Ja intereses apliecinājumu, kas nosūtīts pa pastu, izsoles komisija saņem pirms šo noteikumu 59.punktā norādītā termiņa, tiek uzskatīts, ka tas ir iesniegts noteiktajā laikā.

62. Intereses apliecinājuma veidlapas un to pielikumi, kas tiks saņemti pēc šo noteikumu 59.punktā norādītā termiņa, tiks uzskatīti par nederīgiem, netiks atvērti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ pretendentam. Visos pārējos gadījumos izsoles komisijai iesniegtie dokumenti pretendentam netiks izsniegti atpakaļ.

63. Divu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izsoles komisija informē par to pretendentu, nosūtot tam ierakstītu vēstuli, kurā apstiprina dokumentu saņemšanu.

6.6. Sazināšanās ar izsoles komisiju

64. Lai noskaidrotu ar izsoli saistītus jautājumus, izsolē ieinteresēto personu pienākums ir sazināties ar izsoles komisiju. Izsolē ieinteresētās personas to interesējošos jautājumus var noskaidrot, iesniedzot tos izsoles komisijai rakstiski laikposmā, kas norādīts šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumā.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

65. Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas izsoles komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp izsoles komisiju un pretendentu vai izsoles dalībnieku var notikt, tikai sazinoties ar pretendenta vai izsoles dalībnieka darbiniekiem vai intereses apliecinājuma veidlapā norādītajām personām.

66. Pieprasījumu izsoles komisijai iesniedz rakstiski latviešu valodā vai, ja pieprasījums ir no ārvalstīm, — angļu valodā un nosūta pa pastu, faksu vai e-pastu. Iesniedzot jautājumus izsoles komisijai, norāda — "UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licences izsole". Norāda tās personas vārdu, uzvārdu un pretendenta vai izsoles dalībnieka nosaukumu, kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.954 redakcijā)

67. Izsoles komisija sniedz atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem laikposmā, kas norādīts šo noteikumu 2.pielikumā. Ja izsole tiek rīkota pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām, izsoles komisija sniedz atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem laikposmā, kas norādīts šo noteikumu 2.1 pielikumā.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

68. Izsoles komisija ir tiesīga publiskot informāciju, kā arī tai iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem Satiksmes ministrijas interneta mājas lapā. Izsoles komisijai ir tiesības nepubliskot konkrētu jautājumu un atbildi vai publiskot tos daļēji. Publiskojot iesniegtos jautājumus, izsoles komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, bez šīs personas piekrišanas.

6.7. Ierobežotas pieejamības informācija

69. Iesniedzot intereses apliecinājumu, pretendents bez iebildumiem piekrīt, ka izsoles komisija un konsultāciju uzņēmējsabiedrība, ņemot vērā šo noteikumu 6.7.apakšnodaļā paredzētos ierobežojumus, izmantos visu pretendenta iesniegto informāciju un dokumentus ar izsoli saistītām darbībām.

70. Lai garantētu pretendenta iesniegtās ierobežotās pieejamības informācijas konfidencialitāti, pretendents intereses apliecinājuma veidlapā (3.pielikums) norāda informāciju, kura saskaņā ar Informācijas atklātības likumu klasificējama kā uzņēmējdarbības noslēpums.

71. Informācija par izsoli un izsoles procedūru ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai ir ierobežotas pieejamības statuss:

71.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits — līdz priekšatlasi izturējušo izsoles dalībnieku paziņošanas dienai;

71.2. iesniegto intereses apliecinājuma veidlapu un to pielikumu saturs;

71.3. intereses apliecinājumus iesniegušo pretendentu identitāte, ja tie nav izturējuši priekšatlasi;

71.4. izsoles komisijas un konsultāciju uzņēmējsabiedrības intereses apliecinājumu un to pielikumu novērtējumi;

71.5. pretendentu intereses apliecinājuma veidlapā norādītā informācija, kas klasificējama kā uzņēmējdarbības noslēpums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

72. Par pretendentu iesniegtās informācijas apstrādi ir atbildīga izsoles komisija.

6.8. Priekšatlases kritēriju novērtēšana

73. Pretendentu intereses apliecinājumu veidlapas un tām pievienotos dokumentus izsoles komisija izskatīs saskaņā ar šādiem kritērijiem:

73.1. atbilstība šo noteikumu 5.1.apakšnodaļā noteiktajām vispārīgajām prasībām dalībai izsolē;

73.2. atbilstība šo noteikumu 5.2.apakšnodaļā noteiktajām prasībām. Ja tiek konstatēts, ka divi vai vairāki pretendenti šo noteikumu 5.2.apakšnodaļas izpratnē ir saistīti, izsoles komisija to paziņo pretendentiem, un tie triju darbdienu laikā izlemj, kurš no pretendentiem piedalīsies izsolē. Ja pretendenti nepieņem lēmumu, priekšatlasi iztur tas pretendents, kurš pirmais iesniedzis intereses apliecinājumu un kas atbilst pārējiem šajos noteikumos minētajiem priekšatlases kritērijiem;

73.3. atbilstība šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

73.4. iesniegtajā intereses apliecinājuma veidlapā un tās pielikumos sniegtā informācija.

74. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta vai izsoles dalībnieka apliecinājumu, ka tas atbilst noteiktajiem priekšatlases kritērijiem, vai pieprasīt sniegt papildu skaidrojumus par iesniegto intereses apliecinājumu un tā pielikumiem.

75. Ja pretendents vai izsoles dalībnieks nespēj apliecināt vai atsakās sniegt izsoles komisijai šo noteikumu 74.punktā minēto apliecinājumu, vai tiek atklāts, ka pretendents vai izsoles dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet pretendents vai izsoles dalībnieks nav informējis izsoles komisiju, un minētā informācija ir noteicoša pretendenta priekšatlasei, izsoles komisija ir tiesīga nepielaist pretendentu izsolei vai izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles.

76. Pirms priekšatlases rezultātu paziņošanas izsoles komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam paskaidrot vai papildināt intereses apliecinājuma veidlapu un tai pievienotos dokumentus. Paskaidrojumus vai papildinājumus pretendents iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no minētā pieprasījuma saņemšanas dienas.

6.9. Izsoles dalībnieku paziņošana

77. Izsoles komisija pieņem lēmumu par priekšatlasi izturējušajiem pretendentiem šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumā noteiktajā laikā. No lēmuma pieņemšanas brīža priekšatlasi izturējušie pretendenti tiek uzskatīti par izsoles dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

78. Pēc šo noteikumu 77.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izsoles komisija visiem jaunajiem mobilo sakaru operatoriem nosūta priekšatlasi izturējušo izsoles dalībnieku sarakstu un sākotnējā piedāvājuma veidlapas.

79. Līdz 2002.gada 12.septembrim plkst.16.00 (pēc Latvijas laika) jaunie mobilo sakaru operatori iesniedz izsoles komisijai apliecinājumu par izsoles dalībnieka neatkarību (4.pielikums), kas izdots un parakstīts šo noteikumu 53.punktā noteiktajā kārtībā.

7. Licenču pārdošana esošajiem mobilo sakaru operatoriem
7.1. Noteiktā cena, maksājumu grafiks un pārdošanas kārtība

80. Katram esošajam mobilo sakaru operatoram tiek piedāvāta pirkšanai viena no divām UMTS licencēm par noteiktu cenu — 5800000 latu katra.

81. Priekšatlasi izturējušo izsoles dalībnieku paziņošanas dienā izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoles komisijas klātbūtnē atver esošā mobilo sakaru operatora iesniegto B aploksni "Finansiālais piedāvājums" ar esošā mobilo sakaru operatora pirkuma apstiprinājumu un izsoles finansiālo nodrošinājumu.

82. Pirkuma apstiprinājums ir spēkā, ja tas ir iesniegts uz attiecīgas veidlapas (6.pielikums) un tajā ir esošā mobilo sakaru operatora nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, datums, likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts, kas apliecināts šo noteikumu 53.punktā noteiktajā kārtībā. Pirkuma apstiprinājuma veidlapa ir nederīga, ja konstatē, ka tajā ir izdarīti papildinājumi vai citi labojumi.

7.2. Rezultātu paziņošana un apstiprināšana, nepārdotās licences

83. Licenču pārdošanas rezultātus esošajiem mobilo sakaru operatoriem paziņo izsoles komisija, un tos apstiprina Ministru kabinets šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumā noteiktajā termiņā. Ar šo lēmumu Ministru kabinets apstiprina uzvarējušos izsoles dalībniekus.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

84. Ja esošajiem mobilo sakaru operatoriem ir palikusi nepārdota licence, izsoles komisija 2.pielikumā noteiktajā termiņā paziņo par šīs licences piedāvāšanu jauno mobilo sakaru operatoru izsolē. Jauno mobilo sakaru operatoru izsole ir UMTS /GSM paketes licences un to UMTS licenču izsole, kuras nav iegādājušies esošie mobilo sakaru operatori.

8. Izsole jauno mobilo sakaru operatoriem
8.1. Sākumcena

85. UMTS/GSM paketes licences sākumcena ir 7600000 latu.

86. Šo noteikumu 7.2.apakšnodaļā minētās katras nepārdotās UMTS licences sākumcena ir 5800000 latu.

8.2. Sākotnējie piedāvājumi

87. Šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā sākotnējā piedāvājuma datumā līdz plkst.13.00 (pēc Latvijas laika) izsoles dalībnieki iesniedz izsoles komisijā sākotnējo piedāvājumu tam licences veidam (šo noteikumu 8.3.apakšnodaļa), kurš ir pieejams izsolē.

88. Sākotnējos piedāvājumus iesniedz izsoles komisijai slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts izsoles dalībnieka nosaukums un norāde "Trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsole".

89. Sākotnējais piedāvājums sastāv no aizpildītas sākotnējā piedāvājuma veidlapas un piedāvājuma nodrošinājuma UMTS/GSM paketes licences sākumcenas apmērā. Sākotnējais piedāvājums atbilst izvēlētā licences veida noteiktajai sākumcenai.

8.3. Jauno mobilo sakaru operatoru izsoles licences un to veidi

90. Jauno mobilo sakaru operatoru izsolē tiks pārdota vismaz viena licence, kas sastāv no E-GSM/GSM-1800/UMTS frekvenču paketes (1.pielikums).

91. Saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšnodaļas nosacījumiem jauno mobilo sakaru operatoru izsolē tiks iekļautas visas UMTS licences, kas netiks pārdotas esošajiem mobilo sakaru operatoriem.

92. Jauno mobilo sakaru operatoru izsolē licences tiek dalītas pēc to veida. Jauno mobilo sakaru operatoru izsolē iespējami divi licenču veidi — UMTS licence un UMTS/GSM paketes licence.

8.4. Izsoles kārtas

93. Jauno mobilo sakaru operatoru izsole notiek kārtās. Viena izsoles kārta nav īsāka par 15 minūtēm un nav ilgāka par 120 minūtēm. Izsoles dalībnieki var izteikt piedāvājumus tikai izsoles kārtās. Laika intervāls starp izsoles kārtām nav īsāks par 15 minūtēm un nav ilgāks par 120 minūtēm.

94. Šo noteikumu izpratnē izsoles kārtas tiek apzīmētas ar burtu "t". Iesniegtie sākotnējie piedāvājumi ir izsoles 0.kārtas piedāvātās cenas.

8.5. Derīgs piedāvājums

95. Izsoles dalībnieka derīgs piedāvājums izsoles kārtā "t" ir piedāvājums, kurā izsoles dalībnieks:

95.1. izvēlas licences veidu;

95.2. izsaka saistošu apstiprinājumu, ka izsoles dalībnieks akceptē izvēlētā licences veida pašreizējo cenu.

96. Izsoles dalībnieks ir izteicis derīgu piedāvājumu izsoles kārtā "t" konkrētam licences veidam, kuram tas bija izteicis aktīvu piedāvājumu izsoles kārtā "t - 1", ja:

96.1. izsoles dalībniekam bija aktīvs piedāvājums par licences veidu izsoles kārtā "t - 1";

96.2. izsoles dalībnieka aktīvs piedāvājums izsoles kārtā "t - 1" licences veidam tika izteikts par cenu, kas ir vienāda ar pašreizējo cenu izsoles kārtā "t";

96.3. izsoles dalībnieks neizteica citu derīgu piedāvājumu izsoles kārtā "t".

97. Izsoles dalībnieks vienā izsoles kārtā var izteikt tikai vienu derīgu piedāvājumu.

98. Izsoles dalībnieks, kas izsoles kārtā neizsaka derīgu piedāvājumu, atstāj izsoli, un tam nav atļauts izteikt piedāvājumus nākamajās izsoles kārtās. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad izsoles dalībnieks iesniedz naudas piedāvājumu saskaņā ar šo noteikumu 8.9.apakšnodaļas nosacījumiem.

8.6. Pašreizējās cenas paaugstinājums

99. Pašreizējās cenas paaugstinājums ir naudas summa, par kādu tiek paaugstināta licences pašreizējā cena izsoles kārtās. Pašreizējā cena licences veidam ir izsoles dalībniekiem paziņotā licences veida cena katras izsoles kārtas sākumā.

100. Pašreizējās cenas paaugstinājums izsoles kārtai "t + 1" tiek aprēķināts saskaņā ar tabulu (7.pielikums). Tabulā minētā "x" un "y" vērtība tiek noteikta pēc izsoles dalībnieku priekšatlases un tiek paziņota priekšatlasi izturējušiem izsoles dalībniekiem.

8.7. Aktīvie piedāvājumi

101. Izsoles dalībniekam var būt viens aktīvs piedāvājums izsoles kārtā. Izsoles kārtas "t" beigās tiek noteikti katra licences veida aktīvie piedāvājumi saskaņā ar šādu kārtību:

101.1. ja derīgo piedāvājumu un no izsoles izstājušos dalībnieku kopsumma izsoles kārtā "t" jebkuram licences veidam ir mazāka nekā konkrētā veida licenču skaits, izsoles dalībnieku derīgs piedāvājums par pirmo licences veidu izsoles kārtā "t - 1" netiek uzskatīts par aktīvu piedāvājumu;

101.2. katram licences veidam:

101.2.1. katrs derīgs piedāvājums par pašreizējo cenu tiks pasludināts par aktīvu piedāvājumu;

101.2.2. ja izsoles kārtā "t" vairs nav derīgu piedāvājumu un aktīvu piedāvājumu vēl arvien ir mazāk nekā licenču, izsoles dalībnieku aktīvie piedāvājumi izsoles kārtā "t - 1" tiek sarindoti pēc to vērtības. Augstākais no šiem piedāvājumiem tiek ieskaitīts kā aktīvs piedāvājums, tad nākamais augstākais piedāvājums un tā tālāk, līdz aktīvo piedāvājumu skaits ir vismaz tik liels, cik licenču skaits, vai izsoles kārtā "t - 1" aktīvo piedāvājumu skaits ir beidzies.

102. Ja izsoles kārtā "t" licences veids saņem mazāk derīgo piedāvājumu un no izsoles izstājušos dalībnieku kopsummu nekā licenču, jo licenču veidi tiek mainīti, nākamajā izsoles kārtā "t + 1" pašreizējo cenu licences veidam samazina par 50 % no pašreizējās cenas paaugstinājuma izsoles kārtā "t". Licences veida mainīšana izsoles kārtā "t" ir izsoles dalībnieka derīgs piedāvājums licences veidam, kas ir atšķirīgs no licences veida, par kuru tas ir izteicis aktīvu piedāvājumu izsoles kārtā "t - 1".

103. Ja izsoles kārtā "t + 1" tas pats licences veids saņem mazāk derīgo piedāvājumu un no izsoles izstājušos dalībnieku kopsummu nekā licenču, tad licenču veida mainīšana ir atļauta tādā kārtībā, kādā aktīvie piedāvājumi iesniegti, līdz brīdim, kamēr licences veidam būs mazāk aktīvo piedāvājumu nekā licenču. Pēc tam aktīvie piedāvājumi par katru licences veidu tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 101.2.1. un 101.2.2.apakšpunktu.

104. Izsoles dalībnieks nedrīkst atsaukt savu piedāvājumu izsolē. Izsoles dalībnieka finansiālais nodrošinājums garantē tā pēdējo aktīvo piedāvājumu līdz brīdim, kad visas licences ir izsniegtas.

8.8. Informācija izsoles dalībniekiem un izsoles pārtraukums

105. Pirms pirmās izsoles kārtas un pēc katras izsoles kārtas noslēguma izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoles dalībniekiem sniedz šādu informāciju:

105.1. izsoles statuss — atklāta, slēgta, apturēta;

105.2. pašreizējā cena un pašreizējās cenas paaugstinājums katram licences veidam nākamajā izsoles kārtā;

105.3. to izsoles dalībnieku nosaukums, kas iesnieguši derīgu piedāvājumu par katru licences veidu, un to piedāvātās cenas;

105.4. izsoles dalībnieku nosaukums, kas iesnieguši aktīvu piedāvājumu par katru licences veidu, un to aktīvie piedāvājumi;

105.5. nākamās izsoles kārtas sākuma un beigu laiks.

106. Ja izsolē ir divi licenču veidi un ja pēc izsoles kārtas beigām izsoles dalībnieku skaits ir mazāks vai vienāds ar licenču skaitu, plus 1, tad izsoles dalībnieks ir tiesīgs lūgt vienu pārtraukumu visā izsoles laikā. Ja pārtraukums tiek piešķirts, solīšana tiek apturēta uz atlikušo dienas daļu.

8.9. Jauno mobilo sakaru operatoru izsoles noslēgums

107. Izsole jaunajiem mobilo sakaru operatoriem noslēdzas pēc izsoles kārtas beigām, kurā aktīvo piedāvājumu skaits par katru licences veidu izsoles kārtas beigās nav lielāks par konkrēto licenču veidu skaitu.

108. Pēc trijām secīgām izsoles kārtām, kurās pašreizējā licences cena nav paaugstinājusies nevienam licences veidam, bet aktīvo piedāvājumu skaits ir lielāks nekā licenču skaits jebkuram licenču veidam, katrs izsoles dalībnieks, kurš neakceptēja pašreizējo cenu licences veidam, kurā tam bija aktīvs piedāvājums, iesniedz tā licences veida naudas piedāvājumu. Naudas piedāvājums ir augstāks nekā pēdējā pašreizējā cena, kuru izsoles dalībnieks akceptēja šim licences veidam, augstāks nekā licences veida sākumcena un zemāks nekā licences veida pašreizējā cena. Ja cenu piedāvājumi ir vienādi, augstāko solītāju nosaka izlozē.

8.10. Izsoles rezultātu paziņošana un apstiprināšana

109. Izsoles noslēgumā, ņemot vērā augstākos aktīvos piedāvājumus vai cenu piedāvājumus, tiek sastādīts secīgs izsoles rezultātu saraksts. Tajā tiek noteikti izsoles uzvarētāji katram licences veidam.

110. Šo noteikumu 109.punktā minēto izsoles rezultātu sarakstu apstiprina Ministru kabinets šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā termiņā.

111. Izsoles dalībnieka noteiktais statuss izsoles rezultātu sarakstā paliek spēkā līdz brīdim, kad visas licences ir izsniegtas. Ja izsoles uzvarētājam netiek piešķirta licence, izsoles rezultātu tabulas nākamais izsoles dalībnieks tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju.

9. Izsoles finansiālais nodrošinājums
9.1. Izsoles piedāvājuma garantijas un izsoles drošības depozīta iesniegšana

112. Esošie mobilo sakaru operatori izsoles finansiālo nodrošinājumu iesniedz termiņā, kādā iesniedzams intereses apliecinājums.

113. Jaunie mobilo sakaru operatori izsoles finansiālo nodrošinājumu iesniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā termiņā.

114. Esošie mobilo sakaru operatori un jaunie mobilo sakaru operatori pārskaita izsoles drošības depozītu uz izsoles komisijas norādīto Satiksmes ministrijas kontu Valsts kasē vai iesniedz izsoles piedāvājuma garantiju (8.pielikums).

115. Izsoles piedāvājuma garantija ir pirmā pieprasījuma garantija, ko Satiksmes ministrijas labā izdod banka, kura nekontrolē vai kuru nekontrolē izsoles dalībnieks vai konsorcija dalībnieks, kā arī kuru nekontrolē persona, kas kontrolē izsoles dalībnieku vai kādu konsorcija dalībnieku, un kuras minimālais ilgtermiņa kredītreitings ir "A-" — pēc reitinga aģentūras Standard&Poors un Fitch IBCA klasifikācijas vai "A3" — pēc Moody's Investors Service Limited klasifikācijas.

9.2. Izsoles piedāvājuma garantijas un izsoles drošības depozīta apmērs un termiņš

116. Izsoles piedāvājuma garantija vai izsoles drošības depozīts esošajiem mobilo sakaru operatoriem ir 5800000 latu. Izsoles piedāvājuma garantija vai izsoles drošības depozīts jaunajiem mobilo sakaru operatoriem ir 7600000 latu.

117. Izsoles piedāvājuma garantija ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.

9.3. Izsoles piedāvājuma garantijas izpildes pieprasīšana un izsoles drošības depozīta izmantošana

118. Zaudējušiem izsoles dalībniekiem izsoles drošības depozīts tiek atmaksāts vai izsoles piedāvājuma garantija tiek atdota 30 kalendāra dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā.

119. Uzvarējušais izsoles dalībnieks var izmantot izsoles drošības depozītu kā maksājumu par licenci vai saņemt to atpakaļ 30 kalendāra dienu laikā pēc pilnas licences cenas samaksas vai atliktajā maksājumā — pēc sākotnējā maksājuma iemaksas un maksājuma garantijas iesniegšanas. Maksājuma garantija ir bankas garantija, kas izdota atliktā maksājuma nodrošināšanai.

120. Ja uzvarējušais izsoles dalībnieks izvēlas izmantot izsoles drošības depozītu kā maksājumu par licenci, tas piecu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā lūdz Satiksmes ministriju izmantot izsoles drošības depozītu kā maksājumu par licenci vai atliktajā maksājumā — kā licences sākotnējo maksājumu.

121. Lēmumu par izsoles piedāvājuma garantijas izpildi vai izsoles drošības depozīta izmantošanu pieņem izsoles komisija šajos noteikumos paredzētajos gadījumos.

10. Frekvenču piešķiršana

122. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā uzvarējušie izsoles dalībnieki (UMTS licenču ieguvēji) ir tiesīgi izvēlēties konkrētas frekvences licencēs noteiktos frekvenču diapazonos.

123. Uzvarējušie izsoles dalībnieki savstarpēji vienojas par frekvenču diapazona sadali un līdz 2002.gada 15.oktobrim par to rakstiski informē izsoles komisiju.

124. Ja izsoles dalībnieki šo noteikumu 123.punktā minēto vienošanos nevar panākt, pēc uzvarējušo izsoles dalībnieku lūguma izsoles komisija:

124.1. izšķir strīdu starp pusēm;

124.2. ja strīdu starp pusēm nav iespējams izšķirt, uzvarējušo izsoles dalībnieku pārstāvju klātbūtnē izlozē frekvences.

125. Lēmumu par konkrētu frekvenču piešķiršanu izsoles komisija pieņem līdz 2002.gada 22.oktobrim.

11. Nepārdotās licences

126. UMTS licences, kas nav pārdotas esošajiem mobilo sakaru operatoriem, tiek izsolītas jauno mobilo sakaru operatoru izsolē.

127. Ja kādu no licencēm izsolē nepārdod, tā netiks pārdota vismaz 24 mēnešus pēc sākotnējās izsoles un minimālā izsoles cena netiks samazināta 24 mēnešu laikā. Pēc minētā termiņa beigām izsoles komisija rīko nepārdotās UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licences izsoli jaunajiem mobilo sakaru operatoriem par sākumcenu 1300000 latu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumā noteikto izsoles laika grafiku un īpašiem nosacījumiem — izsoles pretendentam jānodrošina projekta kopējās investīcijas ne mazāk kā 150 miljonu eiro apjomā (pievienojot investīciju plānu) un viena gada laikā Latvijas teritorijā jāizveido no esošajiem operatoriem neatkarīgs elektronisko sakaru tīkls. Izsoles piedāvājuma garantija vai izsoles drošības depozīts šajā gadījumā ir 30 % no sākumcenas un ir spēkā līdz 2005.gada 1.jūnijam.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954; MK 20.12.2004. noteikumiem Nr.1054)

12. Licenču izsniegšana
12.1. Licenču izsniegšanas nosacījumi

128. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā izsoles komisija par to informē uzvarējušos izsoles dalībniekus.

129. Pirms licences izsniegšanas uzvarējušais izsoles dalībnieks:

129.1. samaksā par licenci pilnā apmērā vai atliktajā maksājumā — veic sākotnējo maksājumu par licenci un nodrošina izsoles maksājuma garantiju atlikušā maksājuma apmērā saskaņā ar šo noteikumu 12.2.apakšnodaļas nosacījumiem;

129.2. pēc šo noteikumu 129.1.apakšpunkta nosacījumu izpildes:

129.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Latvijas Republikas komercreģistra iestādē komercsabiedrību, kuras mērķis ir sniegt telekomunikāciju pakalpojumus Latvijā (ja izsolē uzvarējušais jaunais mobilo sakaru operators nav Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība)). Uzvarējušajam izsoles dalībniekam jābūt Latvijā reģistrētās komercsabiedrības pamatkapitāla daļu īpašniekam, un tā īpašumā jābūt ne mazāk kā trim ceturtdaļām pamatkapitāla;

129.2.2. ja nepieciešams, izdara attiecīgus grozījumus uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) statūtos attiecībā uz uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) darbības veidiem, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks ir Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība).

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

129.1 Ja ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona ir nodibinājusi Latvijā reģistrētu komercsabiedrību atbilstoši šo noteikumu 129.2.1.apakšpunkta un 130.punkta prasībām un nosacījumiem pirms izsoles, tā iesniedz izsoles komisijai šīs komercsabiedrības dibināšanas dokumentus un šo noteikumu 130.punktā norādītos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 6.nodaļas prasībām.

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.954 redakcijā)

130. Latvijā reģistrēta komercsabiedrība (turpmāk — komercsabiedrība) iesniedz Satiksmes ministrijā dokumentu, kas apliecina, ka komercsabiedrība atzīst kā savas uzvarējušā izsoles dalībnieka saistības, kas izriet no šiem noteikumiem, un piekrīt, ka, pamatojoties uz Telekomunikāciju likuma 43.panta pirmās daļas 1.punktu, tai piešķirtā licence ir anulējama, ja pēc 2002.gada 31.decembra tiek konstatēts, ka uzvarējušais izsoles dalībnieks ir pārkāpis šos noteikumus.

131. Pēc šo noteikumu 129. un 130.punktā minēto nosacījumu izpildes:

131.1. Satiksmes ministrija paziņo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai par uzvarējušā izsoles dalībnieka un komercsabiedrības saistību izpildi, kas izriet no šiem noteikumiem;

131.2. uzvarējušais izsoles dalībnieks vai komercsabiedrība iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā licences saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

132. Termiņš šo noteikumu 12.1.apakšnodaļā noteikto darbību veikšanai ir 2002.gada 15.novembris. Šo noteikumu 129.2.1. un 129.2.2.apakšpunktā noteiktās darbības veicamas 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā.

12.2. Samaksas nosacījumi un maksājumu garantijas

133. Uzvarējušie izsoles dalībnieki drīkst izvēlēties vienu no šādiem maksājuma veidiem:

133.1. pilna licences cenas samaksa pirms licences izsniegšanas;

133.2. atlikta licences cenas samaksa un maksājuma garantijas iesniegšana, lai nodrošinātu atliktos maksājumus, izņemot gadījumu, ja izsole tiek rīkota pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

134. Ja uzvarējušais izsoles dalībnieks izvēlas atlikto maksājumu, licences cenas sākotnējais maksājums tiek veikts šo noteikumu 9.pielikuma 2., 3. un 4.tabulā noteiktajā kārtībā. Uzvarējušais izsoles dalībnieks maksā 1/3 no atlikušās licences cenas (licences cena, no kuras atņemts sākotnējais maksājums par licenci) katru gadu 22.oktobrī laikposmā no 2003.gada līdz 2005.gadam (abus šos gadus ieskaitot). Maksājums tiek veikts izsoles komisijas norādītajā Satiksmes ministrijas kontā Valsts kasē.

135. Uzvarējušais izsoles dalībnieks var izvēlēties veikt sākotnējo maksājumu par licenci, izmantojot izsoles drošības depozītu saskaņā ar šo noteikumu 9.3.apakšnodaļas noteikumiem. Ja starpība starp izsoles drošības depozīta summu un sākotnējā maksājuma summu ir pozitīvs lielums un uzvarējušais izsoles dalībnieks ir iesniedzis maksājuma garantiju par atlikušo licences cenu, starpība starp drošības depozīta summu un sākotnējā maksājuma summu tiek atmaksāta uzvarējušajam izsoles dalībniekam 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā.

136. Uzvarējušais izsoles dalībnieks ir tiesīgs veikt maksājumus par licenci agrāk nekā noteikts šo noteikumu 12.2.apakšnodaļā.

137. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Ministru kabinetā šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā termiņā uzvarējušie izsoles dalībnieki iesniedz Satiksmes ministrijā pirmā pieprasījuma garantiju (maksājuma garantiju) (10.pielikums). Garantijai ir jābūt par summu, kas vienāda ar licences cenas atliktā maksājuma summu, kas maksājama 36 mēnešu laikā, skaitot no sākotnējā maksājuma izdarīšanas dienas.

138. Šo noteikumu 137.punktā minētajai garantijai jābūt spēkā līdz 2005.gada 22.novembrim. Atmaksas periodā garantija tiek samazināta par jau nokārtotajiem maksājumiem. Garantiju izdod banka, kura nekontrolē vai kuru nekontrolē uzvarējušais izsoles dalībnieks vai konsorcija dalībnieks, un nekontrolē persona, kas kontrolē uzvarējušo izsoles dalībnieku vai konsorcija dalībnieku, un kuras minimālais ilgtermiņa kredītreitings ir "A-" — pēc reitinga aģentūras Standard&Poors un Fitch IBCA klasifikācijas vai "A3" — pēc Moody's Investors Service Limited klasifikācijas.

139. Ja garantiju izdevusī banka tiek likvidēta, kļūst maksātnespējīga vai nespēj samaksāt savus parādus, vai pret to tiek ierosināta lieta par maksātnespēju vai bankrotu, vai tiek iesniegts lūgums vai pieņemts lēmums par tās slēgšanu vai likvidāciju, vai tai tiek iecelts administrators vai likvidators, vai cita amatpersona, vai rodas jebkādi apstākļi, kas pēc savas būtības ir analogi iepriekš minētajiem, uzvarējušajam izsoles dalībniekam 15 dienu laikā pēc šādas informācijas nākšanas atklātībā jāiesniedz garantija atlikušās licences cenas apmērā no citas bankas, kas atbilst šo noteikumu 138.punktā uzskaitītajiem banku reitingu kritērijiem.

140. Uzvarējušā izsoles dalībnieka pienākums ir nekavējoties paziņot Satiksmes ministrijai par maksājuma garantiju sniegušās bankas reitinga neatbilstību šo noteikumu 138.punktā minētajam banku reitingu kritērijiem. Šajā gadījumā Satiksmes ministrija ir tiesīga pieprasīt no uzvarējušā izsoles dalībnieka iesniegt garantiju par atlikušo licences cenas summu no citas bankas, kura atbilst 138.punktā uzskaitītajiem banku reitingu kritērijiem.

141. Ja maksājums par licenci netiek veikts 10 kalendāra dienu laikā pēc maksājuma termiņa beigām, Satiksmes ministrija pieprasa maksājuma garantiju sniegušajai bankai maksājuma izpildi.

142. Atliktajā maksājumā, ja tiek nokavēts kaut viens maksājuma termiņš, uzvarējušajam izsoles dalībniekam ir jāmaksā soda nauda 0,5 procentu apmērā no laikā nesamaksātās licences cenas par katru nokavēto maksājuma dienu.

12.3. Licenču izsniegšana

143. Ja ir izpildīti visi šo noteikumu 12.1.apakšnodaļā minētie nosacījumi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsniedz licenci normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

144. Ja uzvarējušais izsoles dalībnieks vai komercsabiedrība neizpilda kādu no šo noteikumu 12.1.apakšnodaļas prasībām, Satiksmes ministrija ir tiesīga pieprasīt garantiju sniegušajai bankai tās izpildi un ierosināt Ministru kabinetam apstiprināt nākamo augstākās cenas solītāju izsolē par uzvarējušo izsoles dalībnieku. Ja neviens cits izsoles dalībnieks nav iesniedzis cenas piedāvājumu par šo licenci, licence tiek uzskatīta par nepārdotu.

12.4. Atteikšanās no licences un licences anulēšana

145. Ja uzvarējušais izsoles dalībnieks vai komercsabiedrība atsakās no licences vai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tā tiek anulēta, visi par licenci veiktie maksājumi saskaņā ar šiem noteikumiem tiek zaudēti. Minētais nosacījums attiecas arī uz finanšu garantijām, ko ir iesniedzis uzvarējušais izsoles dalībnieks.

12.5. Maksājums valsts pamatbudžeta ieņēmumos un konsultāciju uzņēmējsabiedrībai

146. Satiksmes ministrija 15 darbdienu laikā pēc tam, kad pilnas licences cena ir samaksāta vai — atliktas licences cenas samaksas gadījumā — kad licences cenas sākotnējais maksājums ir izdarīts šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajā kārtībā:

146.1. pārskaita uz konsultāciju uzņēmējsabiedrības norādītu bankas kontu 1,92 procentus no izsoles kopējiem ieņēmumiem;

146.2. pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos naudas summu, kas vienāda ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajiem izsoles uzvarētāju maksājumiem 2002.gada 22.oktobrī, no kuras atņemta naudas summa, kas samaksāta konsultāciju uzņēmējsabiedrībai saskaņā ar šo noteikumu 146.1.apakšpunktu.

146.1 Ja izsole tiek rīkota pēc šo noteikumu 127.punktā noteiktā termiņa beigām, Satiksmes ministrija 15 darbdienu laikā pēc tam, kad ir samaksāta pilna UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licences cena, pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos naudas summu, kas vienāda ar izsoles uzvarētāja maksājumu summu.

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.954 redakcijā)

147. Atliktas licences cenas samaksas gadījumā — turpmākos maksājumus valsts pamatbudžeta ieņēmumos Satiksmes ministrija veic 15 darbdienu laikā pēc tam, kad šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajā kārtībā veikts licences cenas pirmais, otrais un trešais maksājums.

Ministru prezidenta vietā — ārlietu ministrs I.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Izsolei pieejamās frekvenču joslas
Pāra (FDD)Nepāra (TDD)

Standarts

UMTS
A licence

20 MHz diapazonā
1920-1980 MHz

20 MHz diapazonā
2110-2170 MHz

5 MHz diapazonā 1900-1920 MHz

UMTS /
IMT-2000

UMTS
B licence

20 MHz diapazonā 1920-1980 MHz

20 MHz diapazonā
2110-2170 MHz

5 MHz diapazonā 1900-1920 MHz

UMTS /
IMT-2000

UMTS/GSM
licence

20 MHz diapazonā 1920-1980 MHz

20 MHz diapazonā
2110-2170 MHz

5 MHz diapazonā 1900-1920 MHz

UMTS /
IMT-2000

1760-1785 MHz

1855-1880 MHz

-

DCS 1800

880,2-889,8 MHz

925,2-934,8 MHz

-

E-GSM

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Izsoles laika grafiks

Pasākums

Izpildes termiņš

1

2

Ieinteresēto personu jautājumi un atbildes

Līdz 2002.gada 19.augustam

Intereses apliecinājuma iesniegšanas termiņš

2002.gada 23.augusts

Priekšatlases kritēriju pārbaude esošajiem mobilo sakaru operatoriem

2002.gada 23.augusts - 2.septembris

Esošo mobilo sakaru operatoru priekšatlases rezultātu apstiprināšana un paziņošana (veic izsoles komisija)

2002.gada 2.septembris

Esošo mobilo sakaru operatoru iesniegtā finansiālā piedāvājuma atvēršana

2002.gada 2.septembris

Priekšatlases kritēriju pārbaude jaunajiem mobilo sakaru operatoriem

2002.gada 23.augusts - 5.septembris

Jauno mobilo sakaru operatoru priekšatlases rezultātu apstiprināšana un paziņošana (veic izsoles komisija)

2002.gada 5.septembris

Esošo mobilo sakaru operatoru licenču pārdošanas rezultātu un jauno mobilo sakaru operatoru izsolei pieejamo nepārdoto licenču skaita paziņošana

2002.gada 5.septembris

Apliecinājuma iesniegšana par izsoles dalībnieka neatkarību

2002.gada 12.septembris

Jauno mobilo sakaru operatoru finansiālā nodrošinājuma iesniegšana

2002.gada 13.septembris
("Sākotnējā piedāvājuma datums")

Priekšatlasi izturējušo izsoles dalībnieku sagatavošana jauno mobilo sakaru operatoru izsolei un izsoles procedūras instrukcijas izdošana

2002.gada 16.septembris

Jauno mobilo sakaru operatoru licenču izsole

No 2002.gada 18.septembra
("Izsoles datums")

Izsoles komisija paziņo provizoriskos izsoles rezultātus jaunajiem mobilo sakaru operatoriem

Pēc jauno mobilo sakaru operatoru izsoles noslēgšanas

Ministru kabinets apstiprina izsoles rezultātus

2002.gada 1.oktobris

Uzvarējušie izsoles dalībnieki iesniedz maksājumu garantiju

2002.gada 22.oktobris

Pilnas licences cenas samaksa (vai pirmais maksājums par licenci atliktā maksājuma gadījumā)

2002.gada 22.oktobris
("Maksājuma diena")

Licenču saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

2002.gada 15.novembris

Licenču izsniegšana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.1pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Nepārdotās UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licences izsoles laika grafiks

(Pielikums MK 20.12.2004. noteikumu Nr.1054 redakcijā)

Pasākums

Izpildes termiņš

1

2

Ieinteresēto personu jautājumi un atbildes

Līdz 2005.gada 21.februārim

Intereses apliecinājuma iesniegšanas termiņš

2005.gada 25.februāris

Priekšatlases kritēriju pārbaude jaunajiem mobilo sakaru operatoriem

2005.gada 25.februāris- 2005.gada 14.marts

Jauno mobilo sakaru operatoru priekšatlases rezultātu apstiprināšana un paziņošana (veic izsoles komisija)

2005.gada 14.marts

Izsoles dalībnieka neatkarības apliecinājuma iesniegšana

2005.gada 21.marts

Jauno mobilo sakaru operatoru finansiālā nodrošinājuma iesniegšana

2005.gada 22.marts ("Sākotnējā piedāvājuma datums")

Priekšatlasi izturējušo izsoles dalībnieku sagatavošana jauno mobilo sakaru operatoru izsolei un izsoles procedūras instrukcijas izdošana

2005.gada 29.marts

Jauno mobilo sakaru operatoru licenču izsole

No 2005.gada 31.marta ("Izsoles datums")

Izsoles komisija paziņo provizoriskos izsoles rezultātus jaunajiem mobilo sakaru operatoriem

Pēc jauno mobilo sakaru operatoru izsoles noslēgšanas

Ministru kabinets apstiprina izsoles rezultātus

2005.gada 19.aprīlis

Uzvarējušie izsoles dalībnieki iesniedz maksājumu garantiju

2005.gada 9.maijs

Pilnas licences cenas samaksa

2005.gada 9.maijs ("Maksājuma diena")

Nepieciešamo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

2005.gada 2.jūnijs

Vispārējās atļaujas reģistrēšana un radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

Normatīvajos aktos par elektroniskajiem sakariem noteiktajā kārtībā

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Deklarācija par atbilstību

(Pielikums grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.954)

Parakstot šo deklarāciju, juridiskā persona apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(juridiska persona/juridiska persona, kas ir dalībnieks konsorcijā, kas sastāv no____________________________________, kuru pārstāv _____________________________ (juridiskās personas likumīgais pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

juridiskās personas likumīgie pārstāvji un izsolei pilnvarotie pārstāvji, kas minēti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šos izsoles noteikumus un pārdodamās un izsolāmās licences nosacījumus, kā arī normatīvos aktos, kas regulē šo izsoli.

Juridiskā persona paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tā ir nodibināta saskaņā ar valstī, kurā atrodas tās juridiskā adrese, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir tiesīga piedalīties izsolē, un tai ir visas tam nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tā neatrodas maksātnespējas vai likvidācijas procesā;

(c) visa informācija, kuru tās likumīgie un/vai izsolei pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājuma veidlapā, tās pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta izsoles komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs; ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza un/vai nepilnīga, par to tiks nekavējoties paziņots izsoles komisijai;

(d) tā izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tās likumīgie un izsolei pilnvarotie pārstāvji izpildīs izsoles noteikumus;

(e) tā un tās likumīgie un izsolei pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt izsoles rezultātu, vienojoties ar jebkuru citu pretendentu un/vai izsoles dalībnieku vai jebkuru citu izsolē iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar jebkuru pretendentu un/vai izsoles dalībnieku;

(f) tā un tās likumīgie un izsolei pilnvarotie pārstāvji neizpaudīs izsoles noteikumu 3.1.apakšnodaļā minēto informāciju nevienam citam pretendentam un/vai izsoles dalībniekam un nemēģinās iegūt vai meklēt izsoles noteikumu 3.1.apakšnodaļā minēto informāciju par citiem pretendentiem un/vai izsoles dalībniekiem;

(g) tā un tās likumīgie un izsolei pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citiem pretendentiem un/vai izsoles dalībniekiem vai to likumīgajiem vai izsolei pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par izsoles rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz izsoles noslēguma dienai par tās pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā 10 procentus no pamatkapitāla (konsorcija gadījumā - 10 procentus no konsorcija dalībnieku procentuālās līdzdalības konsorcijā), tā paziņos izsoles komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(i) ja izsolē tā iegūs licenci, tā 30 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Ministru kabinets apstiprinājis izsoles rezultātus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas komercreģistra iestādē reģistrēs komercsabiedrību ar mērķi sniegt telekomunikāciju pakalpojumus Latvijā. Uzvarējušajam izsoles dalībniekam jābūt Latvijā reģistrētās komercsabiedrības pamatkapitāla daļu īpašniekam, un tā īpašumā jābūt ne mazāk kā trim ceturtdaļām pamatkapitāla. (Punkts (i) nav jāiekļauj deklarācijā, ja izsolē uzvarējušais jaunais mobilo sakaru operators ir Latvijā reģistrēta uzņēmēj­sabiedrība (komercsabiedrība), kā arī deklarācijā, ko iesniedz juridiskā persona, kas ir konsorcija dalībnieks.);

(j) tā atzīs un pilnībā atbildēs par tās iecelto izsolei pilnvaroto pārstāvju darbībām izsolē, tajā skaitā par izsolei pilnvaroto pārstāvju piedāvāto cenu patiesumu.

 

Datums_______________

Likumīgais pārstāvis

 

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
6.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
7.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Pašreizējās cenas paaugstinājums izsoles kārtai "t" + 1

Aktīvo piedāvājumu skaits "t" kārtā par vienu licences veidu pašreizējās cenas līmenī, no kura atņemts šī licences veida licenču skaits

Pašreizējās cenas paaugstinājums "t" + 1 kārtā

mazāks vai vienāds ar 0

0

1

Pašreizējā cena, kas reizināta ar x %

> 1

Pašreizējā cena, kas reizināta ar y %

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
8.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
9.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299
Atliktā maksājuma kārtība

Pilnas licences cenas samaksa pirms licences izsniegšanas

1.tabula

Maksājums par esošo mobilo sakaru operatoru UMTS licenci

Maksājums par jaunā mobilo sakaru operatora UMTS/GSM licenci

Maksājums par esošajiem mobilo sakaru operatoriem nepārdoto UMTS licenci

Datums

2002.gada 22.oktobris

2002.gada 22.oktobris

2002.gada 22.oktobris

Apmērs

LVL 5800000
(pieci miljoni astoņi simti tūkstoši latu)

Izsoles augstākā cena

Izsoles augstākā cena

Atliktā maksājuma struktūra esošajiem mobilo sakaru operatoriem

2.tabula

Sākotnējais maksājums

Pirmais maksājums

Otrais maksājums

Trešais maksājums

Datums

2002.gada 22.oktobris

2003.gada 22.oktobris

2004.gada 22.oktobris

2005.gada 22.oktobris

Apmērs

LVL 4100000
(četri miljoni viens simts tūkstoši latu)

LVL 566000
(pieci simti sešdesmit seši tūkstoši latu)

LVL 566000
(pieci simti sešdesmit seši tūkstoši latu)

LVL 568000
(pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši latu)

Atliktā maksājuma struktūra UMTS/GSM licencei

3.tabula

Sākotnējais maksājums

Pirmais maksājums

Otrais maksājums

Trešais maksājums

Datums

2002.gada 22.oktobris

2003.gada 22.oktobris

2004.gada 22.oktobris

2005.gada 22.oktobris

Apmērs

LVL 6700000
(seši miljoni septiņi simti tūkstoši latu)

1/3 (F* - LVL 6700000)

1/3 (F* - LVL 6700000)

1/3 (F* - LVL 6700000)

* F - izsoles augstākā cena

Atliktā maksājuma struktūra esošajiem mobilo sakaru operatoriem, nepārdotas UMTS licences gadījumā

4.tabula

Sākotnējais maksājums

Pirmais maksājums

Otrais maksājums

Trešais maksājums

Datums

2002.gada 22.oktobris

2003.gada 22.oktobris

2004.gada 22.oktobris

2005.gada 22.oktobris

Apmērs

LVL 4100000
(četri miljoni viens simts tūkstoši latu)

1/3 (F* - LVL 4100000)

1/3 (F* - LVL 4100000)

1/3 (F* - LVL 4100000)

* F - izsoles augstākā cena

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
10.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.299

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Trīs jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču (viena — arī GSM standartā) izsoles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 09.07.2002.Stājas spēkā: 20.07.2002.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 19.07.2002.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
64545
{"selected":{"value":"30.12.2004","content":"<font class='s-1'>30.12.2004.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2004","iso_value":"2004\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2004.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2004","iso_value":"2004\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-29.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2002","iso_value":"2002\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2002.-30.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)