Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 69 "Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 1996.gada 20.jūnijā (prot. Nr.32 17.§)
Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta otrās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta kontrole autopārvadājumu jomā (turpmāk tekstā — "kontrole"), un tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām (turpmāk tekstā — "pārvadātāji"), kas neatkarīgi no īpašuma veida veic pasažieru un kravas autopārvadājumus (turpmāk tekstā — "pārvadājumi"), un dienestiem, kas veic pārvadājumu kontroli.

2. Kontroles tiesiskais pamats ir Autopārvadājumu likums (Latvijas Vēstnesis, 1995, 138.nr.; 1996, 64.nr.), šie noteikumi un citi tiesību akti, kas regulē autopārvadājumu veikšanas kārtību.

3. Kontroles mērķis ir panākt, lai pārvadājumi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu un Latvijai saistošo starpvalstu līgumu prasībām un lai tiktu nodrošināta valsts, pārvadātāju un patērētāju interešu aizsardzība.

4. Kontroli veic šādi kontroles dienesti:

4.1. Autotransporta direkcija saskaņa ar satiksmes ministra izdotu instrukciju;

4.2. republikas pilsētu domju un rajonu padomju (turpmāk tekstā — pašvaldība) kontroles dienesti vai pašvaldību pilnvarotas atbilstošas institūcijas (amatpersonas) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības apstiprinātu kārtību;

4.3. pārvadātāju kontroles dienesti saskaņā ar attiecīgā pārvadātāja apstiprinātu kārtību;

4.4. Latvijas Republikas robežkontroles punktos, kas atrodas uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas, uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās:

4.4.1. Valsts robežsardze kontrolē:

4.4.1.1. dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgās kategorijas autotransporta līdzekli;

4.4.1.2. autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentus;

4.4.1.3. autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumentus;

4.4.1.4. pilnvaru autotransporta līdzekļa lietošanai, ja, izbraucot no Latvijas, autotransporta līdzeklī neatrodas tā īpašnieks;

4.4.1.5. autotransporta līdzekļa tehnisko stāvokli;

4.4.1.6. regulāro maršrutu atļaujas starptautiskajiem autobusu maršrutiem;

4.4.1.7. pasažieru saraksta (formulāra) esamību, izdarot atzīmi par pārbaudē konstatēto faktisko pasažieru atbilstību pasažieru sarakstā (formulārā) minētajam, izņemot gadījumus, ja pārvadājumu veic saskaņā ar regulāro starptautisko autobusu maršrutu atļauju;

4.4.2. muitas iestādes kontrolē:

4.4.2.1. atļauju lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai;

4.4.2.2. kravas nostiprināšanas noteikumu prasību izpildi;

4.4.2.3. transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi un gabarītus;

4.4.2.4. bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu prasību ievērošanu, sastādot par katru pārbaudīto autotransporta līdzekli bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu (pielikums) trijos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontrolējošā institūcija, otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā autotransporta līdzekļa vadītājam un trešo eksemplāru nosūta Autotransporta direkcijai;

4.4.2.5. ārvalstīs reģistrētajam autotransporta līdzeklim starptautiskos līgumos un protokolos par pārvadājumiem ar autotransportu noteikto starptautisko pārvadājumu atļauju (divpusējiem pārvadājumiem, tranzīta pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm, kombinētajiem pārvadājumiem, vienam braucienam, daudzkārtējās, RO-RO) esamību, atļauju atbilstību pārvadājumam saistībā ar citiem dokumentiem un informāciju par kravu nosūtītājiem un saņēmējiem, kā arī izdara atzīmes atļaujās un reģistrē tās saskaņā ar finansu ministra un satiksmes ministra kopīgi izdotu instrukciju;

4.4.2.6. Latvijā reģistrētam autotransporta līdzeklim uzņēmējdarbības licences kartītes, pašpārvadājumu sertifikāta vai robežšķērsošanas atļaujas esamību;

4.5. Latvijas Republikas robežkontroles punktos, kas atrodas uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas, kā arī uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas, Valsts robežsardze papildus šo noteikumu 4.4.1.apakšpunktā minētajai kontrolei un atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un protokoliem par pārvadājumiem kontrolē autotransportam noteikto starptautisko pārvadājumu atļauju esību un izdara minētajās atļaujās atzīmes, ja autotransporta līdzeklis reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

(Grozīts ar MK 14.03.2000. noteikumiem Nr.98; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.328; MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.760; MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.963)

5. Kontroles dienestu metodisko vadību, koordināciju organizē Satiksmes ministrija.

(Grozīts ar MK 14.03.2000. noteikumiem Nr.98)

6. Autotransporta direkcija, veicot uzraudzību un kontroli, ja nepieciešams, sadarbojas un nodrošina informācijas apmaiņu ar citiem valsts un pašvaldību kontroles dienestiem, Valsts policiju, municipālo policiju, muitas iestādēm, Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju. Par sadarbības veidu un apjomu attiecīgās institūcijas savstarpēji vienojas.

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.963 redakcijā)

7. Valsts un pašvaldību kontroles dienesti, pašvaldību pilnvarotas atbilstošas institūcijas (amatpersonas), veicot kontroli, ja nepieciešams, sadarbojas ar Valsts robežsardzi, muitas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts darba inspekciju un citām kontroles iestādēm.

(MK 23.11.2004. noteikumu Nr.963 redakcijā)

8. Kontroles dienestu darbiniekiem (turpmāk tekstā — "kontrolieri"), pildot dienesta pienākumus, jābūt klāt noteikta parauga kontroliera apliecībai un žetonam.

9. Kontrolierim jābūt formas tērpā un ar žetonu, un viņam, sākot kontroli, jānosauc savs amats, vārds un uzvārds. Kontroliera apliecība jāuzrāda pēc kontrolējamās personas pieprasījuma.

10. Līdz formas tērpa saņemšanai kontrolierim ir tiesības veikt kontroli bez formas tērpa.

11. Kontroles dienesti drīkst nodarbināt kontrolierus tikai pēc tam, kad ir apdrošinājuši viņu veselību un dzīvību.

II. Kontroles veikšanas kārtība

12. Autotransporta direkcija valsts teritorijā kontrolē:

12.1. pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu (regulārie un neregulārie starptautiskie un tālsatiksmes pārvadājumi);

12.2. kravas pārvadājumu noteikumu ievērošanu, arī bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu prasību ievērošanu, sastādot par katru pārbaudīto autotransporta līdzekli bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontrolējošā institūcija un otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā autotransporta līdzekļa vadītājam;

12.3. autopārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumu ievērošanu;

12.4. autovadītājiem noteikto darba un atpūtas laika ievērošanu, katru gadu organizējot pārbaudes tā, lai:

12.4.1. tās aptvertu vismaz 1% no darbdienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi;

12.4.2. vismaz 15% no transportlīdzekļu vadītāju darbdienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un 25% - uzņēmuma telpās;

12.5. autoostu un citu līnijbūvju stāvokli un darbību, ja tās tiek izmantotas starptautisko un tālsatiksmes autopārvadājumu apkalpošanai;

12.6. pasažieru un kravas pašpārvadājumu noteikumu ievērošanu.

(Grozīts ar MK 14.03.2000. noteikumiem Nr.98; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.328; MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.760)

13. Autotransporta direkcija izskata starptautisko pārvadājumu pārkāpumu dokumentus, kuri saņemti no ārvalstu kontroles iestādēm.

14. Autotransporta direkcijai ir tiesības pēc vienošanās ar attiecīgās pašvaldības un pārvadātāju kontroles dienestu veikt pašvaldību un pārvadātāju kontroles dienestu kontroles funkcijas.

15. Republikas pilsētu domes un rajonu padomes ir tiesīgas izveidot vai pilnvarot atbilstošas institūcijas (amatpersonas) izveidot autopārvadājumu kontroles dienestus, kuri savā administratīvajā teritorijā kontrolē:

15.1. pilsētas vai rajona pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu (regulārie un neregulārie pārvadājumi);

15.2. vieglo taksometru pārvadājumu noteikumu ievērošanu;

15.3. autovadītājiem noteikto darba un atpūtas laika ievērošanu;

15.4. autoostu un citu llnijbūvju stāvokli un darbību.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.963)

16. Pašvaldību kontroles dienestiem pēc vienošanās ar Autotransporta direkciju ir tiesības pašvaldības teritorijā kontrolēt šo noteikumu 12.punktā paredzēto pārvadājumu noteikumu ievērošanu, izņemot starptautisko pārvadājumu noteikumus.

17. Pārvadātāju kontroles dienestiem ir tiesības kontrolēt tikai sava uzņēmuma veiktos pārvadājumus, bet pēc savstarpējas vienošanās — ari cita uzņēmēja pārvadājumus savā apkalpes zonā.

18. Pārvadātājam pēc līguma vai vienošanās ir tiesības, pildot kontroles funkcijas, sadarboties ar citām kontroles institūcijām.

19. Kontrole parasti tiek veikta autotransporta līdzekļu stāvēšanas laikā autoostās, pieturvietās, kravas iekraušanas un izsniegšanas vietās, bet pasažieru pārvadājumos — ari autotransporta līdzekli tā kustības laikā. Starptautisko kravas pārvadājumu kontroli veic robežšķērsošanas punktos, muitas noliktavās, ostās, dzelzceļa stacijās, kravas iekraušanas un izsniegšanas vietās.

III. Kontrolieru pienākumi un tiesības

20. Kontrolieriem ir tiesības:

20.1. pieprasīt vadītājam uzrādīt pārvadājumu noteikumos norādītos dokumentus;

20.2. atņemt vadītājam pārvadājuma dokumentus (licences kartīte, maršruta atļauja), izsniedzot pagaidu atļauju veikt pārvadājumus;

20.3. veicot pārvadājumu noteikumu ievērošanas kontroli, atrasties kontrolējamā uzņēmuma teritorijā;

20.4. bez maksas kontroles laikā atrasties autotransporta līdzekli tā kustības laikā (izņemot vieglos un maršruta taksometrus).

21. Kontroliera pienākums, atklājot pārkāpumu, ir novērtēt situāciju un noteikt pārkāpuma raksturu, kā arī pieņemt lēmumu pārtraukt nelikumīgo darbību un sodīt pārkāpēju vai sastādīt attiecīgu dokumentu par pārkāpumu un nosūtīt to pēc piekritības.

22. Ja kontroliera rīcība ir prettiesiska, viņš saucams pie atbildības tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 14.03.2000. noteikumu Nr.98 redakcijā)

23. Šo noteikumu 4.4.2.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 31.08.2004. noteikumu Nr.760 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1988.gada 23.novembra Direktīvas 88/599/EEK par standarta pārbaudes procedūrām, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu un Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Padomes 1995.gada 6.oktobra Direktīvas 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, ar grozījumiem, ko izdara Padomes Direktīva 2001/26/EK.

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs V.Krištopans
Pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.222

(Pielikums MK 14.03.2000. noteikumu Nr.98 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.760)

Bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokols
Checklist on the Transport of Dangerous Goods by Road

1. Pārbaudes vieta/Place of check
2. Datums/Date

3. Laiks/Time: no/from

līdz/to

4. Autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts/Vehicle nationality mark
Reģistrācijas numurs/Registration number
5. Piekabes/puspiekabes reģistrācijas valsts/Trailer/semitrailer nationality mark
Reģistrācijas numurs/Registration number
6. Autotransporta līdzeklis/Type of vehicle:

kravas automobilis
lorry

kravas autovilciens
road train

seglu vilcējs ar platformas tipa puspiekabi
articulated vehicle with platform

7. Uzņēmums, kas veic pārvadāšanu, un tā adrese/Undertaking carrying out transport/address
8. Valsts/Nationality
9. Autotransporta līdzekļa vadītājs/Driver
10. Autotransporta līdzekļa vadītāja palīgs/Driver's assistant
11. Nosūtītājs, adrese, iekraušanas vieta/Consignor, address, place of loading
12. Saņēmējs, adrese, izkraušanas vieta/Consignee, address, place of unloading
13. Bīstamo preču kopējais daudzums transporta vienībā/Total quantity of dangerous goods per transport unit
14. 1.1.3.6.punktā noteiktās apjoma vērtības pārsniegtas
Quantity limit exceeded in 1.1.3.6.YesNo
15. Pārvadāšana notiek/
Carried out by
autocisternā
fixed tank
demontējamā cisternā
demountable tank
iesaiņojumā
package
baterijtransportlīdzeklī
battery vehicle
cisternkonteinerā
tank container
neiesaiņotas beramas kravas veidā
in bulk
konteinerā
container
A*B*C*
16. Pārvadājuma pavaddokumenti/Transport/accompanying document(s)
17. Rakstiska instrukcija/Written instructions
18. Divpusējais/daudzpusējais nolīgums/atļauja iekšzemes pārvadājumam/Bilateral/multilateral agreement/national authorization
19. Transportlīdzekļa sertifikāts/Vehicle approval certificate
20. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem/Driver's training certificate
21. Kravas pārvadāšana pieļauta ADR nolīgumā/Goods authorized for transport in ADR agreement
22. Neiesaiņotas beramas kravas pārvadājums/Bulk goods
23. Cisternu pārvadājumi/Tank transport
24. Konteinerpārvadājumi/Container transport
25. Transportlīdzekļa tipam atļauta krava/Authorized goods for type of vehicle
26. Jauktās iekraušanas aizliegumi/Prohibition of mixed loading
27. Kravas izvietojums un nostiprinājums/Handling and storage
28. Kravas noplūde vai iesaiņojuma bojājums/Leakage of goods or damage to package
29. ANO numurs/iesaiņojuma bīstamības zīmes/ANO iesaiņojuma apzīmējums/UN number/package labelling/UN packaging code
30. Autotransporta līdzekļa un/vai konteinera marķēšana/Vehicle and/or container marking
31. Cisternas vai neiesaiņotas beramas kravas pārvadājošā autotransporta līdzekļa bīstamības zīmes/Tank or bulk transport hazard labels
32. Viens portatīvais lukturis katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim/One handlamp for each member of the vehicle crew
33. Vismaz viens riteņu paliktnis katram autotransporta līdzeklim/At least one scotch per vehicle
34. Divas patstāvīgi stāvošas brīdinājuma zīmes/Two self-standing warning signs
35. Ugunsdzēšamie aparāti/Fire extinguisher(s)
36. Veste vai apģērbs ar atstarojošām detaļām katram apkalpes loceklim/A suitable warning vest or warning clothing for each member of the vehicle crew
* A - pārbaudīts/inspected, * B - konstatēts pārkāpums/infringement established,
* C - nav nepieciešams/not applicable
37. Piezīmes/Miscellaneous/remarks
.

.

(kontroles institūcijas nosaukums/authority)

.

(pārbaudītāja uzvārds, amats/officer)

.

(pārbaudītāja paraksts/signature)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 222Pieņemts: 20.06.1996.Stājas spēkā: 29.06.1996.Zaudē spēku: 29.12.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 28.06.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63961
{"selected":{"value":"01.12.2004","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-28.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2004","iso_value":"2004\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-28.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2004","iso_value":"2004\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2004.-30.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-03.09.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2000","iso_value":"2000\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2000.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2000","iso_value":"2000\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2000.-31.08.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.1996","iso_value":"1996\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.1996.-17.03.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)