Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome

Noteikumi un procedūra vispārējo atļauju reģistrācijai uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai telekomunikāciju nozarē

Apstiprināts

Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas padomes

29.05.2002 sēdē, protokola Nr. 32 (62)

Izdoti, pamatojoties uz likuma

"Par telekomunikācijām" 41. panta 1. daļu

I nodaļa

Lietotie termini

1. individuālā licence - speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā telekomunikāciju uzņēmumiem noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības un kura dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikāciju nozarē;

2. telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;

3. telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiskā persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu;

4. vispārējā atļauja - regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus un kuras saņemšanai nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums;

5. telekomunikāciju pakalpojumi - pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot televīzijas un radio apraidi.

 

 

II nodaļa

Vispārīgie noteikumi

6. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā - Regulators) saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām" veic telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju vispārējo atļauju (turpmāk tekstā - atļauju) reģistrāciju.

7. Atļaujas uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem tiek reģistrētas telekomunikāciju pakalpojumiem vai telekomunikāciju pakalpojumu grupām saskaņā ar Regulatora noteikumiem par "Telekomunikāciju pakalpojumiem un pakalpojumu grupām, uz kurām attiecas vispārējo atļauju reģistrēšana un individuālo licenču izsniegšana".

8. Atļaujas turētājam ir jāpiesakās uz individuālo licenci gadījumos, kad nepieciešami ierobežotie nacionālie resursi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai, papildus iesniedzot nepieciešamo informāciju atbilstoši Regulatora noteiktajai kārtībai attiecībā uz licencēm.

9. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, iesniedzot paziņojumu atļaujas reģistrācijai, piekrīt pildīt atļaujas nosacījumus, kas ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa un ko nosaka Regulatora apstiprināti noteikumi.

10. Regulators nodrošina šo noteikumu skaidrojumu publicēšanu Regulatora interneta mājaslapā - www.sprk.gov.lv.

 

 

III nodaļa

Atļaujas saņemšanai iesniedzamie dokumenti

11. Iesniedzamie dokumenti:

11.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums);

11.2. atbilstoši pieteikuma veidlapā (1.pielikums) noteiktajam iesniedzamo dokumentu sarakstam.

12. Gadījumos, kad telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs nevar iesniegt visus paziņojuma veidlapā norādītos dokumentus vai attiecīgo dokumentu iesniegšanas nav nepieciešama, tad telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs to norāda paziņojuma veidlapas sadaļā "Cita svarīga informācija".

13. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs iesniedz aizpildīto paziņojuma veidlapu un dokumentus Regulatoram - Brīvības ielā 55, Rīga, LV - 1010.

 

IV nodaļa

Atļauju reģistrācijas kārtība

14. Saņemot paziņojumu, par atļaujām atbildīgais Regulatora darbinieks (turpmāk tekstā - atbildīgais darbinieks) pārbauda paziņojuma un iesniegto dokumentu atbilstību šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajos ietverto informāciju.

15. Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz atļaujām, atbildīgais darbinieks rakstiski informē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju par nepilnībām vai neprecizitātēm un nosaka termiņu, kādā paziņojums iesniedzams atkārtoti, nosūtot telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam uz paziņojumā norādīto pasta adresi ierakstītu sūtījumu. Paziņojuma saņemšanas diena ir diena, kad Regulators ir saņēmis visām Regulatora noteiktajām prasībām attiecībā uz atļaujām atbilstošu paziņojumu un atbildīgais darbinieks ir reģistrējis paziņojuma saņemšanu.

16. Regulators 15 dienu laikā no atļaujas paziņojuma reģistrācijas dienas izskata visus iesniegtos dokumentus un:

16.1. reģistrē atļauju;

16.2. atsaka atļaujas reģistrēšanu.

Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst Regulatora noteiktajām prasībām attiecībā uz atļaujām, Regulators informē paziņojuma iesniedzēju, ka atļauja netiek reģistrēta, un dod viņam iespēju veikt nepieciešamās darbības atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei.

Pēc atkārtota paziņojuma saņemšanas 30 dienu laikā Regulators izskata un informē iesniedzēju par atļaujas reģistrāciju vai sniedz motivētu atteikumu.

17. Ja ir pieņemts lēmums par atļaujas reģistrāciju, atbildīgais darbinieks telefoniski vai ar citu saziņas līdzekļu starpniecību informē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju par reģistrāciju, vienojoties par atļaujas dokumenta saņemšanas laiku un veidu.

18. Atļauju sagatavo atbildīgais darbinieks. Atļaujai ir divi oriģināli - viens uz speciālās veidlapas - kuru paraksta Regulatora priekšsēdētājs un kurš tiek izsniegts telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam, otrs - glabājas Regulatora lietvedībā.

19. Atbildīgais darbinieks atļauju reģistrē vienotā licenču reģistrā.

20. Ja ir pieņemts lēmums par atļaujas reģistrācijas atteikumu, atbildīgais darbinieks ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, nosūtot pieprasītājam uz paziņojumā norādīto pasta adresi ierakstītu sūtījumu, norādot tiesisku pamatojumu, uz kuru pamata tiek atteikta atļaujas reģistrācija.

21. Atļaujas reģistrācijas paziņojums telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam vai rakstisks likumiski pamatots atļaujas reģistrācijas atteikums uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāsaņem 30 dienu laikā no atļaujas paziņojuma reģistrācijas dienas.

22. Regulators regulāri publicē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuriem šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir reģistrētas atļaujas, savā interneta mājaslapā - www.sprk.gov.lv.

 

 

V nodaļa

Reģistrēto atļauju nosacījumu grozīšana

23. Regulators var grozīt reģistrētās atļaujas nosacījumus, ja ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz telekomunikāciju nozari.

24. Regulators par nodomu grozīt reģistrētās atļaujas nosacījumus informē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju vismaz vienu mēnesi pirms plānotās grozījumu stāšanās spēkā. Atbildīgais darbinieks nosūta telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam uz paziņojumā norādīto pasta adresi ierakstītu sūtījumu, norādot tiesisku pamatojumu, uz kuru pamata tiek veikti grozījumi atļaujas nosacījumos, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja pilns nosaukums, reģistrētās atļaujas nosacījumu punkts, kurš tiek grozīts, grozījuma jaunā redakcija.

 

 

VI nodaļa

Reģistrēto atļauju anulēšana

25. Regulators var anulēt reģistrēto vispārējo atļauju šādos gadījumos:

25.1. ja telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs iesniedzis pamatotu ierosinājumu reģistrētās atļaujas anulēšanai - Regulators anulē atļauju un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam tiek nosūtīts uz paziņojumā norādīto pasta adresi ierakstīts sūtījums;

25.2. ja telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs pārkāpis normatīvo aktu prasības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā, - Regulators nosūta ierakstītu sūtījumu ar brīdinājumu telekomunikāciju uzņēmumam par atļaujas anulēšanu, nosakot pienākumus un termiņus konstatēto pārkāpumu novēršanai. Pēc trīs mēnešiem no brīdinājuma nosūtīšanas dienas Regulators vēlreiz izvērtē jautājumu par atļaujas anulēšanu. Par izvērtēšanas rezultātiem un lēmumu Regulators telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam paziņo, nosūtot uz paziņojumā norādīto pasta adresi ierakstītu sūtījumu;

25.3. ja Regulatora padome ir pieņēmusi lēmumu par individuālās licences izsniegšanu šo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā.

26. Regulators publicē telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuriem ir anulētas atļaujas, Regulatora interneta mājaslapā www.sprk.gov.lv.

 

VII nodaļa

Nobeiguma noteikumi

27. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

1.pielikums

1VISP COPY.GIF (60457 bytes)

2VISP COPY.GIF (69292 bytes)

3VISP COPY.GIF (93630 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi un procedūra vispārējo atļauju reģistrācijai uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: noteikumi Pieņemts: 29.05.2002.Stājas spēkā: 22.06.2002.Zaudē spēku: 30.06.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 21.06.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
63564
22.06.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)