Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Daudzgadējo finanšu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

1.pants. 2001.gada 25.janvārī Briselē parakstītais Daudzgadējais finanšu līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Līgumu Finanšu ministrijas valsts sekretārs pilda nacionālās atbildīgās amatpersonas un kompetentās institūcijas pienākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2003. likumu, kas stājas spākā 10.12.2003.)

3.pants. Līguma izpratnē Finanšu ministrija atbild par Nacionālā fonda funkciju izpildi.

4.pants. Līguma izpratnē sertificējošā institūcija ir Finanšu ministrijas organizētajā konkursā izvēlētā institūcija.

5.pants. Saskaņā ar Līgumu SAPARD programmas realizācijā SAPARD aģentūras funkcijas pēc akreditācijas pabeigšanas Līgumā noteiktajā kārtībā pilda Lauku atbalsta dienests.

6.pants. Līguma izpratnē vadošās iestādes funkcijas veic Zemkopības ministrija.

7.pants. Zemkopības ministrs atbild par:

1) SAPARD programmas ieviešanu atbilstoši Lauku attīstības plānam un Līgumam;

2) iepirkuma noteikumu ievērošanas nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu;

3) Lauku atbalsta dienesta iekšējās kontroles un audita sistēmas darbības nodrošināšanu atbilstoši Līgumam;

4) uzskaites sistēmas izveidošanu un nodrošināšanu Lauku atbalsta dienestā atbilstoši Līgumam;

5) Eiropas Komisijai iesniedzamajos maksājumu pieprasījumos iekļautās informācijas par programmas ieviešanas gaitu un uzrādīto summu pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai;

6) tās informācijas atbilstību Līguma prasībām un faktiskajai situācijai, kura iekļauta maksājumu uzdevumos pārskaitījumu veikšanai atbalsta saņēmējiem.

8.pants. Nacionālās atbildīgās amatpersonas, Finanšu ministrijas, Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta sadarbību Līguma ietvaros SAPARD programmas ieviešanā regulē minēto institūciju savstarpēji saskaņota vienošanās.

9.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

10.pants. Līgums stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.martā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 29.martā

Speciālā iestāšanās programma lauksaimniecībaiun lauku attīstībai Latvijas Republikā

Daudzgadējais finansu līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

Eiropas Kopienu Komisija, turpmāk tekstā "Komisija ", kas darbojas Eiropas Kopienas vārdā, turpmāk tekstā "Kopiena",

no vienas puses, un

Latvijas Republika,

no otras puses,

ko kopīgi apzīmē kā "Līgumslēdzējas puses",

Ņemot vērā, ka:

(1) Ar 1999. gada 21. jūnija Padomes regulu (EC) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmsiestāšanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā Centrālās un Austrumeiropas kandidātvalstīm pirmsiestāšanās periodā, ir izveidota Speciālā pirmsiestāšanās programma lauksaimniecības un lauku attīstībai (turpmāk tekstā "SAPARD"), kura nodrošina Kopienas finansu ieguldījumu1;

(2) Latvijas Republika ir tiesīga būt par SAPARD finansējuma saņēmēju;

(3) Latvijas Republika ir apstiprinājusi Lauksaimniecības un Lauku attīstības plānu un iesniegusi to kā Programmu apstiprināšanai Komisijā;

(4) Plāns ir apstiprināts kā Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Programma ar Lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas(EC) Nr. 1268/1999 pantu 4 (5) 2000.gada 25. oktobrī. Ir nepieciešams noteikt nosacījumus Lauksaimniecības un Lauku attīstības programmas un tās grozījumu īstenošanai Latvijas Republikā;

(5) Programma jāīsteno decentralizēti saskaņā ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Padomes Regulas (EC) Nr. 1266/1999 pantu 12 (2) par palīdzības koordināciju kandidātvalstīm pirmsiestāšanās stratēģijas ietvaros, labojot Regulu (EEC) Nr. 3906/89 2 un nododot palīdzības pārvaldīšanu Latvijas Republikas Aģentūras pārziņā;

VIENOJAS PAR SEKOJOŠO:

1.pants

Mērķis

1. Šis līgums nosaka tehnisko, juridisko un administratīvo bāzi, saskaņā ar kuru Latvijas Republikā tiks realizēta Lauksaimniecības un lauku attīstības programma un tās grozījumi (turpmāk tekstā- "Programma"). Atsauces uz atbilstību dotajam līgumam nozīmē arī atbilstību Programmai, Ikgadējam finansu līgumam (līgumiem) un Komisijas lēmumam, kas minēts Pielikuma A sadaļas 3 (1).pantā.

2. Latvijas Republika nodrošina pienācīgu Programmas decentralizētu ieviešanu Latvijas Republikā, saskaņā ar dotā Līguma noteikumiem.

3. Konfliktu gadījumos starp Līguma un Programmas nosacījumiem noteicošie ir šī Līguma nosacījumi.

2.pants

Ikgadējais finansu līgums

1. Pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi Programmu un noslēgusi doto Līgumu, katru gadu tiek slēgti Ikgadējie finansu līgumi.

2. Kopienas finansiālās saistības ir izklāstītas Ikgadējos finansu līgumos. Tie ir vienīgie instrumenti, kas nosaka Kopienas finansiālās saistības attiecībā pret Latvijas Republiku. Katrs Ikgadējais finansu līgums nosaka:

(a) tikai attiecīgajam gadam, maksimālo Kopienas finansiālo saistību apjomu attiecībā pret Latvijas Republiku, un periodu, uz kādu šīs saistības ir spēkā,

(b) kur tas nepieciešams, jebkurus grozījumus šī Līguma nosacījumos.

3. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijas Republika zaudē savas tiesības saņemt atbalstu Programmas ietvaros.

3.pants

Pārbaude un audits

1. Kopienai un Eiropas Kopienu Auditoru Tiesai (turpmāk tekstā — "Auditoru Tiesa") ir tiesības saistībā ar Programmas izpildi nosūtīt savus aģentus vai attiecīgi pilnvarotus pārstāvjus, lai veiktu:

(a) tehniskās vai finansu misijas vai auditus Latvijas Republikā;

(b) pārbaudes, lai atklātu neatbilstības un krāpšanas gadījumus.

Šādas misijas, auditi vai pārbaudes konkrēti var ietvert sistēmu un procedūru pārbaudes, fiziskās kontroles:

— attiecībā pret projektiem un saņēmējiem, un

— attiecībā pret piegādātājiem, kuri piegādā preces un pakalpojumus Programmas palīdzības saņēmējiem, it īpaši saistībā ar cenu piedāvājumu un rēķinu reālās atbilstības pārbaudi.

Par šādām misijām un auditiem Kopiena iepriekš brīdina Latvijas Republikas varas iestādes.

2. Latvijas Republika ved uzskaiti, kas atbilstoši atspoguļo Programmas finansētos projektus un, kur tas ir atbilstoši, pakalpojumus saskaņā ar drošas un pareizas uzskaites procedūrām, ņemot vērā šajā Līgumā izklāstītās prasības.

Tā nodrošina, ka 1. punktā minētajiem aģentiem vai pārstāvjiem ir tiesības pārbaudīt visu attiecīgo dokumentāciju, sistēmas un uzskaiti, kas attiecas uz Programmas finansētajiem projektiem un, kur tas ir atbilstoši, pakalpojumiem.

Latvijas Republika nodrošina, ka visi saņēmēji tiek informēti ne vēlāk kā tad, kad šo saņēmēju projekti tiek atlasīti, ka 1. punktā minētie aģenti un pārstāvji ir tiesīgi veikt fiziskās kontroles.

3. Latvijas Republika pēc 1. punktā minēto aģentu un pārstāvju pieprasījuma nodrošina visus dokumentus un informāciju, kas attiecas uz uzņemtajām saistībām un izdevumiem, kuri tiek finansēti programmas ietvaros, ieskaitot elektroniskā formā sagatavoto vai uzglabāto informāciju. Tā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu iepriekšminēto Kopienas aģentu un pārstāvju darbu šī Līguma ietvaros.

4.pants

Strīdu risināšanas kārtība

Strīdi Līgumslēdzēju pušu starpā, kas saistīti ar dotā Līguma izpildi, tiek risināti saskaņā ar Pielikuma G sadaļu.

5.pants

Valoda

1. Jebkura komunikācija starp Komisiju un Latvijas Republiku saistībā ar doto Līgumu notiek angļu valodā.

2. Latvijas Republika nodrošina, ka Komisijas pārbaudēm, kas minētas Pielikuma A sadaļas 3(1).pantā, ir pieejama nacionālā likumdošana, rakstiskās procedūru rokasgrāmatas, vadlīnijas, standarta kontroles lapas, atbilstošie administrācijas rīkojumi, standarta dokumenti un formas angļu valodā. Gadījumos, kad dokumentācija ir nepieciešama kādam citam mērķim un nevis augstāk minētajām pārbaudēm, bet šī dokumentācija nav pieejama angļu valodā, Latvijas Republika, pēc Komisijas pieprasījuma, steidzami nodrošina tekstu tulkojumu angļu valodā.

6.pants

Līguma pārtraukšana

1. Komisija un Latvijas Republika katra, saskaņā ar savām attiecīgajām konkrētajām saistībām, uzrauga Programmas izpildi dotā Līguma ietvaros. Neierobežojot tiesības un pienākumus, kas izklāstīti citur šī Līguma tekstā, katra Līgumslēdzēja puse drīkst pārtraukt šo Līgumu, ja otra puse nepilda kādu no tās pienākumiem saistībā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja viena puse konstatē šādu pienākumu neizpildi, tā nekavējoties informē par to otru pusi.

2. Gadījumos, kad Komisija konstatē dotā Līguma saistību neizpildi,:

(a) tā paziņo Latvijas Republikai par tās nodomiem, kopā ar pamatojumu, un,

(b) attiecībā pret Programmu, ar nosacījumu, ka netiek ierobežoti Pielikuma A sadaļas 11. pantā un 12. pantā minētie lēmumi, tai ir tiesības:

(i) veikt finansu korekcijas attiecībā pret Latvijas Republiku,

(ii) pārtraukt līdzekļu pārskaitījumus Latvijas Republikai,

(iii) atturēties no jebkuru jaunu finansiālo saistību uzņemšanās no Kopienas puses, un

(iv) ja tas ir atbilstoši, pārtraukt šo Līgumu, sākot no brīža, kad pirmo reizi konstatēta neizpilde.

7.pants

Detalizētie nosacījumi

Detalizētie nosacījumi saistībā ar šī Līguma izpildi ir izklāstīti sekojošās Pielikuma sadaļās:

A sadaļa. Finansu vadība

B sadaļa. Programmas vadība, uzraudzība un novērtēšana

C sadaļa. Vispārējie nosacījumi

D sadaļa. Ceturkšņa un gada izdevumu deklarācijas

E sadaļa. Norādījumi Sertificējošai institūcijai

F sadaļa. Kopienas likumdošanas teksts, uz kuru ir atsauces Regulā (EC) Nr. 2222/2000 par SAPARD finansu noteikumiem3, kas pieņemta šī Līguma mērķiem.

G sadaļa. Strīdu risināšanas kārtība

Šī Līguma Pielikums ir uzskatāms par neatņemamu dotā Līguma sastāvdaļu.

8.pants

Kontaktpunkti

Korespondence saistībā ar jebkuriem jautājumiem dotā Līguma ietvaros, kur nepieciešams, norādot Programmas numuru un nosaukumu, tiek adresēta sekojoši:

Sūtījumi Kopienai:

Commission of the European Communities

Directorate General Agriculture,

SAPARD Unit

Rue de la Loi, 200

B - 1049 Brussels

Telephone: 00 32 2 2967 337

Fax : 00 32 2 29 51746

E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

sūtījumi Latvijas Republikai:

Nacionālā atbildīgā amatpersona

Finansu ministrija

Smilšu iela 1, LV- 1919

Rīga, Latvija

Telefons: +371 7095419

Fakss: +371 7095503

9. pants

Līguma stāšanās spēkā

Dotais Līgums stājas spēkā datumā, kad abas Līgumslēdzējas puses ir viena otrai paziņojušas par visu tā noslēgšanai nepieciešamo formalitāšu pabeigšanu.

10. pants

Parakstīšana

Dotais Līgums ir sastādīts angļu valodā un latviešu valodā divos eksemplāros. Par autentisko tekstu uzskatāma tikai Līguma versija angļu valodā.

Parakstīts Briselē, 2001. gada 25. janvārī

No Eiropas Kopienu Komisijas puses:

Francs FIŠLERS

Komisijas loceklis

No Latvijas Republikas puses:

Ingūna SUDRABA

Finansu ministrijas Valsts sekretāra vietniece

Nacionālā atbildīgā amatpersona

1 OJ L 161, 26.6.1999, lpp.87.

2 OJ L 161, 26.6.1999, lpp.68.

3 OJ L 253, 7.10.2000, lpp. 5.

Pielikums

A sadaļa

Finansu vadība

1.pants

Darbības sfēra

Dotā Sadaļā izklāstīti Programmas izpildes finansu noteikumi. Programmas izpilde ir atkarīga no Komisijas Lēmuma pieņemšanas, kurš nodod palīdzības pārvaldīšanu Aģentūras pārziņā, un no šī Lēmuma satura.

2.pants

Definīcijas

Dotā Līguma kontekstā tiek izmantotas sekojošās definīcijas:

(a) "Nacionālais Fonds" - apzīmē Latvijas Republikas ieceltu struktūru, par kuru atbild Nacionālā Atbildīgā Amatpersona;

(b) "Kompetentā institūcija" apzīmē institūciju Latvijas Republikā, kura

(i) piešķir, uzrauga un atņem akreditāciju SAPARD Aģentūrai;

(ii) nozīmē Sertificējošo institūciju;

(c) "SAPARD Aģentūra" apzīmē Latvijas Republikā izveidotu institūciju, kas darbojas tās pārraudzībā, kura veic ieviešanas funkciju un maksāšanas funkciju. Latvijas Republikā vienlaicīgi drīkst būt akreditēta tikai viena SAPARD Aģentūra;

(d) "Sertificējošā institūcija" apzīmē institūciju, kura darbojas neatkarīgi no SAPARD Aģentūras un veic pārskatu pārbaudi, ziņo par vadības un kontroles sistēmām un pārbauda līdzfinansējuma elementus;

(e) "SAPARD eiro konts" apzīmē kontu, ko finansu vai valsts kases institūcijā Latvijas Republikas vārdā atver Nacionālā Atbildīgā Amatpersona un kas atrodas tās pārziņā, kurš ienes procentus saskaņā ar vispārpieņemtiem komercnoteikumiem un kura mērķis ir saņemt šīs sadaļas 7.pantā minētos maksājumus. Šis konts tiek lietots tikai un vienīgi SAPARD darījumiem, tas tiek uzturēts eiro, un netiek aplikts ar jebkādām maksām vai nodokļiem;

(f) "Finansu gads" apzīmē kalendāro gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

(g) "Pasākums" apzīmē līdzekli, ar kuru tiek īstenota prioritāte, kura ļauj projektiem saņemt līdzfinansējumu; katram pasākumam tiek noteikts Kopienas un Latvijas Republikas ieguldījums, kā arī virkne konkrētu mērķu;

(h) "Projekts" nozīmē jebkuras gala saņēmēju veiktās darbības Programmas ietvaros;

(i) "Gala saņēmējs" apzīmē organizāciju vai valsts vai privātos uzņēmumus, kas atbild par projekta veikšanu;

(j) "Kopienas ieguldījums" apzīmē Kopienas līdzfinansējuma daļu kopējos pieļaujamos sabiedriskos izdevumos, kas veikti Programmas ietvaros;

(k) "Sabiedriskie izdevumi" apzīmē Kopienas un citus sabiedriskos izdevumus, kas radušies sabiedriskajām institūcijām Latvijas Republikā.

3.pants

Palīdzības līdzekļu pārvadīšanas nodošana

1. Pirms Komisija pieņem lēmumu par palīdzības līdzekļu pārvaldīšanas nodošanu Aģentūrai, Latvijas Republika atļauj Komisijai pārliecināties par Sadaļas F 1. punkta un 3. punkta nosacījumu (turpmāk šajā sadaļā- "nosacījumi") ievērošanu un šīs sadaļas 4. panta, 5. panta, 6. panta un 14.panta nosacījumu ievērošanu.

Lai pārliecinātos par atbilstību iepriekšējā rindkopā minētajiem nosacījumiem un pantiem, Komisija:

(a) pārbauda Nacionālā Fonda procedūras un struktūras, kas saistītas ar Programmas ieviešanu, un SAPARD Aģentūras procedūras un struktūras, kā arī, kur tas ir nepieciešams, citu institūciju procedūras un struktūras, kurām saskaņā ar šīs sadaļas Pantiem 4 (3), 5 (3) un 6(5) var būt deleģēta kādu uzdevumu izpilde;

(b) veic fiziskās kontroles uz vietas.

2. Latvijas Republika nodrošina, ka Latvijas Republikas Nacionālā Atbildīgā Amatpersona vienmēr saglabā pilnu finansiālo atbildību par Kopienas ieguldījuma līdzekļiem. Nacionālā Atbildīgā Amatpersona ir kontaktpersona finansu informācijas plūsmai starp Komisiju un Latvijas Republiku.

3. Lēmumu nodot palīdzības pārvaldīšanu Latvijas Republikas Aģentūrai var pieņemt provizoriski, ar nosacījumu, ka ir nodrošināta 1. punkta pirmajā apakšpunktā minēto nosacījumu un pantu izpilde.

4.pants

Kompetentās institūcijas uzdevumi

1. Latvijas Republika nodrošina, lai, pirms SAPARD Aģentūrai tiek piešķirta akreditācija, Kompetentā institūcija gūtu pārliecību par to, ka šīs Aģentūras administratīvā, uzskaites, maksājumu un iekšējās kontroles kārtība garantē sekojošo:

(a) pirms maksājuma apstiprināšanas tiek pārbaudīta prasījumu pieļaujamība un atbilstība šim Līgumam;

(b) saistības un veiktie maksājumi tiek pareizi un pilnīgi atspoguļoti uzskaitē;

(c) savlaicīgi un nepieciešamajā formā tiek iesniegti visi vajadzīgie dokumenti;

(d) pirms līgumu parakstīšanas ar saņēmējiem un saistību reģistrēšanas tiek pārbaudīta pieteikumu vispārējā atbilstība un atbilstība šim Līgumam.

SAPARD Aģentūra uzglabā veikto maksājumu attaisnojuma dokumentus un dokumentus, kas saistīti ar veiktajām noteiktajām administratīvajām un fiziskajām kontrolēm. Gadījumos, kad attiecīgos dokumentus uzglabā institūcijas, kuras atbild par izdevumu apstiprināšanu, šīm institūcijām ir jānosūta SAPARD Aģentūrai atskaites par veikto pārbaužu skaitu, to saturu un pasākumiem, kas veikti, izejot no rezultātiem.

2. Latvijas Republika nodrošina, ka Kompetentās institūcijas lēmums piešķirt akreditāciju SAPARD Aģentūrai tiek pieņemts, pamatojoties uz pārbaudi, kas aptver 1. punktā minētās procedūras un struktūras. Pārbaude konkrēti ietver mehānismus, kuri izveidoti, lai sargātu Kopienas intereses saistībā ar Programmas finansētajiem darījumiem, ņemot vērā šīs Sadaļas 5. pantu un 14. pantu, proti:

(a) maksājumu veikšana,

(b) Valsts Kases drošība,

(c) datorsistēmu drošība,

(d) grāmatvedības uzskaite,

(e) pienākumu sadalījums un iekšējo un ārējo kontroļu atbilstība,

(f) nepieciešamās garantijas,

(g) iekasējamās summas,

(h) projektu atlase, konkursu organizācija, līgumu slēgšana, un

(i) iepirkuma noteikumu ievērošana.

3. 2. punktā minētā pārbaude tiek veikta saskaņā ar starptautiski pieņemtiem audita standartiem.

Kompetentā institūcija drīkst deleģēt pārbaudes veikšanu citām institūcijām. Visos gadījumos vispārējo atbildību Latvijas Republikas valdības vārdā saglabā Nacionālā Atbildīgā Amatpersona.

4. Akreditāciju var provizoriski piešķirt uz noteiktu laika periodu atkarībā no tā, cik nopietna ir problēma, kamēr tiek veiktas visas nepieciešamās izmaiņas administratīvajā un uzskaites kārtībā. Gadījumos, kad ir paredzēta šāda provizoriska akreditācijas piešķiršana, ir jābūt pietiekamai atbilstībai šīs sadaļas 5. panta un 14.panta nosacījumiem, it īpaši attiecībā pret sekojošiem kritērijiem:

(a) rakstiskas procedūras,

(b) pienākumu nodalīšana,

(c) pirms- projekta apstiprinājums un pirms- maksājuma pārbaudes,

(d) maksājumu procedūras,

(e) uzskaites procedūras,

(f) datoru drošība,

(g) iekšējais audits un, kur nepieciešams, valsts pasūtījuma nosacījumi.

5. Kompetentā institūcija nodrošina SAPARD Aģentūras uzskaites sistēmas atbilstību starptautiski pieņemtiem grāmatvedības uzskaites standartiem.

6. Ja Kompetentā institūcija ir guvusi pārliecību, ka pārbaudītā SAPARD Aģentūra atbilst visām attiecīgajām prasībām, tā turpina akreditēšanas procesu. Pretējā gadījumā tā dod rīkojumu SAPARD Aģentūrai attiecībā pret administratīvo un uzskaites kārtību, un konkrēti par nosacījumiem, kuri Aģentūrai ir jāizpilda, pirms tai ir iespējams piešķirt akreditāciju.

7. Nacionālā Atbildīgā Amatpersona paziņo Komisijai sekojošo informāciju par SAPARD Aģentūru, kas akreditēta 5. pantā minēto uzdevumu veikšanai:

(a) SAPARD Aģentūras nosaukums un nolikums;

(b) administratīvie, uzskaites un iekšējās kontroles nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikti ar Programmas īstenošanu saistītie maksājumi;

(c) akreditācijas akts, kas satur rakstisku apstiprinājumu tam, ka institūcija atbilst akreditācijas kritērijiem un, kur tas ir atbilstoši, izklāsta nepieciešamās izmaiņas un termiņus, kas doti to veikšanai;

(d) informāciju par sekojošo:

(i) aģentūrai uzticētie pienākumi,

(ii) pienākumu sadalījums starp tās departamentiem,

(iii) tās attiecības ar citām sabiedriskām vai privātām institūcijām, kam arī ir zināmi pienākumi pasākumu veikšanā, kur rodas izdevumi Programmai;

(iv) kārtība, kādā tiek saņemti, pārbaudīti un apstiprināti palīdzības saņēmēju pieprasījumi un tiek apstiprināti, apmaksāti un uzskaitīti izdevumi;

(v) iekšējo auditu kārtība.

Nacionālā Atbildīgā Amatpersona jau iepriekš informē Komisiju par jebkurām ierosinātām izmaiņām iepriekš minētajā informācijā, pirms šīs izmaiņas tiek veiktas.

8. Latvijas Republika nodrošina, ka Kompetentā institūcija veic akreditācijas uzraudzību un nekavējoties atsauc akreditāciju, ja SAPARD Aģentūras darbībā netiek izpildīti 4.punktā no (i) līdz (vii) noteiktie akreditācijas kritēriji. Nacionālā Atbildīgā Amatpersona nekavējoties informē par to Komisiju.

5.pants

SAPARD Aģentūras ieviešanas

un maksāšanas uzdevumi

1. SAPARD Aģentūras ieviešanas uzdevumā ietilpst:

(a) uzaicinājums iesniegt pieteikumus un atbilstības noteikumu un nosacījumu publicēšana,

(b) projektu atlase, tai skaitā prioritizācijas kritēriju izmantošana,

(c) pieteikumu pārbaude pirms projektu apstiprināšanas, lai pārliecinātos par to atbilstību termiņiem un atbilstības kritērijiem, kā arī atbilstību dotajam Līgumam, tai skaitā, kur tas ir atbilstoši, arī valsts pasūtījuma nosacījumiem,

(d) rakstiska līgumsaistību fiksēšana starp Aģentūru un palīdzības saņēmējiem, iekļaujot informāciju par iespējamām sankcijām šo saistību neizpildes gadījumā, un, kur nepieciešams, darbu uzsākšanas atļaujas izsniegšana,

(e) fizisko kontroļu veikšana uz vietas, lai noteiktu atbilstību gan pirms, gan pēc projekta apstiprināšanas,

(f) tālāka kontrole, lai nodrošinātu sekmīgu projektu izpildi,

(g) ziņošana par pasākumu ieviešanas gaitu salīdzinājumā ar attiecīgiem rādītājiem,

(h) darīt palīdzības saņēmējam zināmu, kāds ir Kopienas attiecīgais ieguldījums dotajā projektā.

2. SAPARD Aģentūras maksāšanas uzdevumā ietilpst:

(a) maksājuma pieprasījumu pārbaude,

(b) fizisko kontroļu veikšana uz vietas, lai pārliecinātos par maksājuma pieprasījuma likumību,

(c) maksājumu apstiprināšana,

(d) maksājumu veikšana,

(e) saistību un maksājumu uzskaite,

(f) kur to prasa līgumsaistības starp SAPARD Aģentūru un palīdzības saņēmēju vai arī Programmas nosacījumi, palīdzības saņēmēju kontrole pēc palīdzības maksājuma saņemšanas, lai noteiktu, vai vēl joprojām tiek ievēroti granta saņemšanas nosacījumi un atbilstības kritēriji.

3. Gadījumos, kad ieviešanas un maksāšanas funkcijas netiek veiktas vienas administratīvās struktūras ietvaros, SAPARD Aģentūra drīkst tās deleģēt citām pusēm, ja vien tiek ievēroti šis sadaļas 14.panta punktos 2.3.1 līdz 2.3.8. izklāstītie nosacījumi. Tomēr maksājumu veikšanas funkciju un saistību un maksājumu uzskaites funkciju, kas aprakstītas dotās Sadaļas pantā 14.1.2. un 14.1.3., nekādā gadījumā nedrīkst deleģēt citai struktūrai. Projektu apstiprināšanas, fizisko kontroļu un maksājumu procesu pamatā ir jābūt atbilstošai pienākumu nodalīšanai.

4. Latvijas Republika nodrošina, lai Kompetentā institūcija iesniedz Komisijai izskatīšanai visas izmaiņas SAPARD Aģentūras ieviešanas un maksājumu veikšanās kārtībā, kas tiek ieteiktas pēc akreditācijas piešķiršanas, pirms šādas izmaiņas tiek veiktas.

5. Latvijas Republika nodrošina, ka gadījumos, kad SAPARD Aģentūra neveic arī Vadošās Iestādes funkcijas, kas noteiktas B Sadaļas 2(c). pantā, SAPARD Aģentūra nodod šai institūcijai visu informāciju, kas tai nepieciešama tās funkciju veikšanai.

6. Attiecībā pret investīcijām tāda veida infrastruktūru projektos, kas parasti ienes ievērojamus neto ienākumus, pirms līgumu slēgšanas ar potenciālajiem palīdzības saņēmējiem, SAPARD Aģentūra veic novērtējumu, lai noteiktu, vai tas tiešām ir tāda veida projekts. Gadījumos, kad ir iespējams pieņemt apstiprinošu slēdzienu, Aģentūra nodrošina, lai sabiedriskais finansējums no visiem avotiem nepārsniegtu 50% no kopējām attaisnotām izmaksām.

7. Attiecībā pret investīcijām projektos, izņemot infrastruktūras investīciju projektus un tāda veida projektus, kas neienes ievērojamus neto ienākumus, SAPARD Aģentūra nodrošina, lai Programmai piešķirtā sabiedriskā finansējuma kopsumma no visiem avotiem nepārsniedz 50% no kopējām attaisnotām projekta izmaksām. Apmācības pasākumi šī punkta kontekstā ir uzskatāmi par cilvēkkapitālu un nevis par investīcijām.

6.pants

Sertificējošās institūcijas uzdevumi

1. Latvijas Republika nodrošina, ka Sertificējošās institūcijas uzdevumos ietilpst:

(a) sertifikāta izsniegšana par SAPARD Aģentūras gada pārskatu, kā arī SAPARD eiro kontu, apliecinot to pilnību, precizitāti un ticamību,

(b) ikgadēji ziņojumi par SAPARD Aģentūras vadības un kontroles sistēmu atbilstību, vērtējot to spēju nodrošināt izdevumu atbilstību šīs sadaļas 7 (1) panta nosacījumiem,

(c) pārliecināšanās par šīs sadaļas 8 (2) pantā minētā nacionālā līdzfinansējuma elementa esamību un pareizību.

2. Sertificējošā institūcija ir departaments vai struktūra, kas darbojas neatkarīgi no SAPARD Aģentūras un kam ir atbilstoša tehniskā izglītība.

3. 1. punktā minētais sertifikāts tiek izsniegts, pamatojoties uz procedūru un atsevišķu darījumu pārbaudi. Tiek pārbaudīta maksājumu atbilstība dotajam Līgumam saistībā ar SAPARD Aģentūras un Nacionālā Fonda administratīvo struktūru spēju nodrošināt, lai, pirms maksājumu veikšanas, šī atbilstība tiktu pienācīgi pārbaudīta.

4. Punktā 1(b) minētais ziņojums apstiprina, vai:

(a) SAPARD Aģentūras procedūras, it īpaši attiecībā pret šīs Sadaļas 4. pantā, 5. pantā un 14. pantā izklāstītajiem kritērijiem un funkcijām, dod pietiekamu pārliecību par to, ka operācijas, kurām tiek prasīts Programmas finansējums, atbilst dotajam Līgumam, kā arī min ieteikumus sistēmu uzlabošanai,

(b) šīs Sadaļas 11. pantā minētie gada pārskati saskan ar SAPARD Aģentūras uzskaites datiem,

(c) šīs Sadaļas 9. pantā un D sadaļā minētās izdevumu deklarācijas pietiekami patiesi, pilnīgi un precīzi atspoguļo operācijas, kurām tiek prasīts Programmas finansējums,

(d) tiek pienācīgi aizsargātas Kopienas finansu intereses attiecībā pret iekasējamām summām un, kur nepieciešams, izsniegtajām garantijām,

(e) ir ieviesti SAPARD Aģentūrai adresētie ieteikumi par sistēmu uzlabojumiem,

(f) attiecīgā finansu gada laikā ir bijuši kādi ārkārtēji darījumi vai tehniskas grūtības,

(g) kopš pēdējā ziņojuma ir veiktas kādas būtiskas modifikācijas.

Kopā ar ziņojumu tiek iesniegta informācija par auditu veikušā personāla skaitu un kvalifikāciju, padarīto darbu, izpētīto darījumu skaitu, par gūtās pārliecības pakāpi, par konstatētajiem trūkumiem un sniegtajiem uzlabojumu ieteikumiem, un par Sertificējošās institūcijas un citu SAPARD Aģentūras iekšējo un ārējo audita struktūru veikto darbu, uz kuru pamatojoties pilnībā vai daļēji tika gūta ziņojumos atspoguļotā pārliecība.

5. Sertificējošā institūcija veic pārbaudi saskaņā ar starptautiski pieņemtiem audita standartiem un E Sadaļā izklāstītajām vadlīnijām. Gadījumos, kad ieceltā institūcija ir Valsts Kontrole vai tai līdzvērtīga institūcija, tā drīkst deleģēt dažus vai arī visus 3. punktā minētos pārbaudes uzdevumus citām institūcijām, ar nosacījumu, ka šie uzdevumi tiek veikti pilnvērtīgi. Visos gadījumos vispārējo atbildību par uzdevumu izpildi saglabā Sertificējošā institūcija.

6. Pārbaudes tiek veiktas gan finansu gada laikā, gan pēc katra finansu gada beigām.

7. Nacionālā Atbildīgā Amatpersona nodrošina, ka Sertificējošās institūcijas gada pārskatu sertifikāts un audita ziņojums par tās konstatējumiem, kas minēti 1. punktā, konkrēti nosaka, vai institūcija ir guvusi pietiekamu pārliecību, ka Komisijai iesniedzamie pārskati ir patiesi, pilnīgi un precīzi un iekšējās kontroles ir darbojušās apmierinoši. Sertifikāts un ziņojums tiek sastādīti vēlākais līdz attiecīgajam finansu gadam sekojošā gada 15.aprīlim, un Kompetentā institūcija tos nosūta Komisijai vēlākais līdz 30.aprīlim. B Sadaļas 7.pantā minētā Uzraudzības komiteja saņem ziņojuma kopiju.

7.pants

Saistības un maksājumi no Komisijas puses

1. Kopienas līdzfinansējums tiek piešķirts tikai SAPARD palīdzībai, kas piešķirta saskaņā ar doto Līgumu.

2. Komisija veic Kopienas ieguldījuma iemaksas SAPARD eiro kontā saskaņā ar šī Līguma 2. pantā minēto Ikgadējo finansu līgumu (līgumiem), ar nosacījumu, ka šīs Sadaļas 9. pantā minētajās pārbaudēs nav konstatētas nekādas problēmas. Nacionālā Atbildīgā Amatpersona ziņo par šī konta stāvokli Komisijai saskaņā ar D sadaļā pievienoto formu D3.

3. Maksājumi tiek iegrāmatoti pret agrākajām uzņemtajām saistībām.

Kopienas budžeta saistības attiecībā pret Latvijas Republiku tiek reģistrētas Komisijas kontos, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, kurš apstiprina katra Ikgadējā finansu līguma parakstīšanu.

Saistības parasti tiek uzņemtas ikgadēji. Pirmās saistības attiecībā pret Latvijas Republiku tiek reģistrētas Komisijas kontos, kad tiek pieņemts Komisijas lēmums, kurš apstiprina katra Ikgadējā finansu līguma parakstīšanu. Tālākās saistības tiek uzņemtas katru gadu ar Komisijas lēmumu, kurš apstiprina katra Ikgadējā finansu līguma parakstīšanu. Katra gada saistības tiek fiksētas Ikgadējā finansu līgumā.

4. Komisija automātiski atceļ saistības:

(a) attiecībā pret visu jebkura gada saistību summu, ja līdz nākamā gada beigām nav parakstīts Ikgadējais finansu līgums;

(b) jebkuru saistību daļu, par kuru nav veikts maksājums kontā vai par kuru Komisija nav saņēmusi maksājuma pieprasījumu, kas satur visus elementus, kas tai ir nepieciešami, lai veiktu maksājumu saskaņā ar 6. punktu līdz saistību gadam sekojošā otrā gada beigām.

5. Ja līdzekļi ir pieejami, Komisija veic sākotnējo maksājumu SAPARD eiro kontā. Šis maksājums, kurš var tikt veikts ar vairākām iemaksām, nedrīkst pārsniegt 49% no gada piešķīruma summas Latvijas Republikai, kas noteikta pirmajā Ikgadējā Finansu līgumā. Maksājums tiek veikts pēc Programmas pieņemšanas, ar nosacījumu, ka SAPARD Aģentūras akreditācija ir notikusi saskaņā ar šīs sadaļas 3 (1) pantā minēto lēmumu, un pēc dotā līguma un pirmā Ikgadējā finansu līguma noslēgšanas. Ja Komisija 18 mēnešu laikā pēc iepriekš minētā sākotnējā maksājuma veikšanas datuma nesaņem saskaņā ar šīs sadaļas 9.pantu noteiktu pieņemamu maksājuma pieprasījumu, maksājums tiek atmaksāts eiro kopā ar uzkrātajiem procentiem.

Gadījumos, kad kontā veiktais maksājums ir mazāks par 49%, Komisijai var iesniegt pieprasījumus par papildus maksājumiem kontā, nepārsniedzot vispārējo limitu, pamatojoties uz izdevumu summu, kas iekļauta šīs Sadaļas 8.panta (1) punkta otrajā apakšpunktā minētajās izdevumu deklarācijās, bet vēl nav apmaksāta. Ja līdzekļi ir pieejami, Komisija veic tālākos maksājumus kontā, atspoguļojot šo paredzamo vajadzību.

Programmas izpildes laikā Nacionālā Atbildīgā Amatpersona izmanto kontā veiktās iemaksas tikai apmaksātu Kopienas ieguldījumu izdevumu segšanā saskaņā ar doto Līgumu. Visi procenti, ko ienes iemaksa kontā, tiek izmantoti tikai Programmas mērķiem.

6. Komisija veic starpmaksājumus, kas nav iemaksas kontā, lai atmaksātu Programmā faktiski veiktos izdevumus, ko apliecinājusi Nacionālā Atbildīgā Amatpersona saskaņā ar šīs Sadaļas 9. pantu. Šādi maksājumi tiek aprēķināti un veikti Programmas finansēšanas plānos atspoguļoto pasākumu līmenī.

Maksājumi tiek veikti ar šādiem nosacījumiem:

(a) Komisijai ir nosūtīts pēdējais gada ieviešanas ziņojums, kas satur B Sadaļas 8(5). pantā minēto informāciju;

(b) Komisijai ir nosūtīts B Sadaļas 10. pantā minētais starpvērtējuma ziņojums, ja tam jau ir pienācis laiks;

(c) izdevumi pa pasākumiem atbilst Programmai, kur tas ir atbilstoši, pieļaujot zināmu elastību pasākumu starpā un ievērojot Kopienas ieguldījuma limitus, kas izriet no noslēgtā Ikgadējā finansu līguma;

(d) noteiktajā termiņā ir veikti pasākumi B Sadaļas 8(3). pantā minēto ieteikumu realizācijai, vai arī, ja šie ieteikumi ir domāti nopietnu uzraudzības vai vadības sistēmas trūkumu novēršanai, kuri apdraud pienācīgu Programmas finansu vadību, Latvijas Republika ir paziņojusi iemeslus, kādēļ šādi pasākumi nav veikti; atbilstoši ir reaģēts uz visiem Komisijas pieprasījumiem veikt koriģējošus pasākumus;

(e) tiek ņemtas vērā jebkuras saskaņā ar šīs Sadaļas 11. pantu un 12. pantu pieņemto Lēmumu finansu sekas;

(f) ir sniegta Komisijas pieprasītā informācija, kas nepieciešama, lai precizētu būtiskus maksājuma pieprasījuma elementus.

Komisija nekavējoties informē Latvijas Republiku un Nacionālo Atbildīgo Amatpersonu, ka nav izpildīts kāds no šiem nosacījumiem. Pirms maksājuma pieprasījums tiek pieņemts, ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi situācijas labošanai.

7. 5.un 6.punktā minēto maksājumu, kas veikti Programmas ietvaros, kopsumma pirms saskaņā ar 8. punktu veiktiem maksājumiem, nedrīkst pārsniegt 95% no Komisijas saistībām attiecībā pret Programmu.

8. Palīdzības līdzekļu atlikuma summa tiek izmaksāta:

(a) Ja Nacionālā Atbildīgā Amatpersona sešu mēnešu laikā pēc pēdējā Ikgadējā finansu līgumā minētā maksājuma termiņa iesniedz Komisijā sertificētu faktisko, saskaņā ar šīs Sadaļas 9. pantu veikto izdevumu atskaiti;

(b) Komisijā ir iesniegts galīgais izpildes ziņojums, un Komisija to ir apstiprinājusi;

(c) ir pieņemti šīs Sadaļas 11. pantā un 12. pantā minētie Lēmumi.

8.pants

Maksājumi no SAPARD Aģentūras puses

1. Latvijas Republika nodrošina, ka SAPARD Aģentūras maksājumi palīdzības saņēmējam:

(a) tiek veikti nacionālajā valūtā un atbilstoši debetēti SAPARD eiro kontā. Maksājuma uzdevumi palīdzības saņēmējam (saņēmējiem) vai tā pilnvarotam pārstāvim (pārstāvjiem) parasti tiek izrakstīti 3 darba dienu laikā kopš summas debetēšanas kontā,

(b) pamatojas uz palīdzības saņēmēja deklarētajiem izdevumiem, ko apliecina rēķinu oriģināli vai cita pamatojošā dokumentācija, ja, saskaņā ar Programmu, palīdzība nav uzskatāma par izdevumu funkciju. Minētajās deklarācijās ir jāiekļauj tikai izdevumi, kas veikti vai, gadījumā kad palīdzība nav izdevumu funkcija, notikumi, kas risinājušies ne agrāk kā, pirms tika noslēgts līgums, saskaņā ar kuru prasītājs kļuva par Programmas atbalsta saņēmēju attiecīgajam projektam, izņemot izdevumus, kas saistīti ar tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēti un ar to saistītiem pētījumiem, tomēr tie nekādā gadījumā nedrīkst būt saistīti ar SAPARD Aģentūras un palīdzības saņēmēju vai to vārdā atlasīti projekti, noslēgti līgumi vai izdevumi, kas apmaksāti pirms šīs Sadaļas 3 (1) pantā minētajā Komisijas lēmumā. Gadījumos, kad SAPARD Aģentūra pēc saņemšanas nepatur rēķinu oriģinālus un citu pamatojošo dokumentāciju, kas minēta šajā apakšpunktā, SAPARD Aģentūra nodrošina, ka tiek noņemtas kopijas un izveidota attiecīga kārtība, kas nodrošina oriģinālu pieejamību auditiem un pārbaudēm.

2. SAPARD Aģentūra nodrošina, ka Kopienas ieguldījums notiek vienlaicīgi ar jebkuru citu sabiedrisko institūciju izdevumiem. Tomēr gadījumos, kad palīdzības saņēmēji ir no sabiedriskā sektora, Kopienas ieguldījums var tikt veikts vēlāk nekā Latvijas Republikas sabiedrisko institūciju ieguldījums.

3. SAPARD Aģentūra nodrošina, ka kopējie sabiedrisko institūciju sabiedriski izdevumi Latvijas Republikā katram pasākumam un projektu līmenī ir nosakāmi SAPARD Aģentūras līmenī.

4. SAPARD Aģentūra nodrošina katra maksājuma uzskaiti, kurā ietilpst vismaz šāda informācija:

(a) summa nacionālajā valūtā,

(b) atbilstošā summa eiro.

Kopienas un nacionālā ieguldījuma attiecība sabiedriskajos izdevumos, kā arī kopējie sabiedriskie izdevumi no kopējām attaisnotām izmaksām nosakāmi nacionālajā valūtā.

5. SAPARD Aģentūra nodrošina, ka visas summas, kuras, kā tā konstatējusi, ir netīši izmaksātas neatbilstoši, pārsniedzot maksājamo summu, un kas ir iekļautas SAPARD eiro konta izdevumu deklarācijās, 3 darba dienu laikā tiek reģistrētas SAPARD eiro kontā un atskaitītas no nākošā šīs sadaļas 9.pantā minētā maksājumu pieprasījuma Komisijai.

6. SAPARD Aģentūra nodrošina savlaicīgu maksājuma pieprasījumu iesniegšanu no palīdzības saņēmēju puses. Gadījumos, kad laika posms starp maksājuma veikšanai nepieciešamo attaisnojuma dokumentu saņemšanu un maksājuma uzdevuma izrakstīšanu pārsniedz trīs mēnešus, Kopienas līdzfinansējums var tikt samazināts.

9.pants

Maksājuma pieprasījums Kopienai

1. Katru ceturksni SAPARD Aģentūra iesniedz saskaņā ar D Sadaļā iekļauto formu Nr. D-1 aizpildītos maksājuma pieprasījumus, kurus Nacionālā Atbildīgā Amatpersona paraksta, apstiprina un Latvijas Republikas vārdā nodod Komisijai viena mēneša laikā pēc katra ceturkšņa noslēguma. Papildus pieprasījumus drīkst iesniegt tikai, ja tos pamato risks, ka SAPARD eiro kontā pirms nākamā ceturkšņa pieteikuma apstrādes varētu izbeigties līdzekļi.

2. Komisija pārbauda maksājumu pieteikumus, ņemot vērā šīs Sadaļas 7. pantā izklāstītos noteikumus.

3. Komisija atlīdzina maksājuma pieprasījumā deklarētos izdevumus divu mēnešu laikā pēc pieņemama maksājuma pieprasījuma saņemšanas, ar nosacījumu, ka:

(a) šīs Sadaļas 7(6) pantā un, kur nepieciešams, 7(8) pantā minētās pārbaudes nav atklājušas kādas problēmas;

(b) nav pieņemts lēmums par maksājumu apturēšanu pasākumam (pasākumiem), kas minēti dotajā pieteikumā;

(c) ir pieejami asignētie līdzekļi.

10.pants

Maiņas kurss un procenti

1. Latvijas Republika nodrošina, ka reģistrētais maiņas kurss starp eiro un Latvijas Republikas nacionālo valūtu ir Eiropas Centrālās Bankas valūtas maiņas kurss, ko tā publicējusi internetā plkst. 14.15 pēc Centrālās Eiropas laika:

(a) SAPARD Aģentūras veiktajiem maksājumiem, priekšpēdējā Komisijas darba dienā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā izdevumi tika ņemti SAPARD Aģentūras uzskaitē. Datums, kurā maksājuma uzdevums tiek izrakstīts palīdzības saņēmējam vai tā pilnvarotam pārstāvim, ir uzskaites datums;

(b) SAPARD Aģentūras veiktajām līdzekļu pārmaksām, tiek piemērots kurss priekšpēdējā Komisijas darba dienā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā pārmaksa pirmo reizi tika konstatēta;

(c) summām, kas tiek fiksētas kontu atlikumu salīdzināšanas rezultātā un saskaņā ar lēmumu pēc atbilstības izvērtēšanas — kurss priekšpēdējā Komisijas darba dienā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā tika pieņemts lēmums;

(d) parādiem, kas atgūti saskaņā ar šīs Sadaļas 14. 2.8.pantu, kurss priekšpēdējā Komisijas darba dienā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā tika atgūts parāds;

(e) saskaņā ar šīs Sadaļas 13. pantu konstatētām neatbilstībām, kurss priekšpēdējā Komisijas darba dienā mēnesī, kas ir pirms mēneša, kurā tika atgūta dotā summa;

(f) SAPARD Aģentūras konta (kontu) nopelnītiem procentiem, kurss dienā, kad procenti tiek kreditēti kontā, kam jānotiek vismaz reizi mēnesī.

Ja attiecīgajai dienai nav publicēts kurss, tiek izmantots pēdējais publicētais darba dienas kurss.

2. Gadījumos, kad nav ievēroti šīs sadaļas 11. pantā un 12. pantā minēto lēmumu noteiktie laika ierobežojumi, jebkurām parāda summām tiek uzkrāti procenti pēc likmes, kas vienāda ar Euribor likmi trīs mēnešu depozītiem, ko publicē Eiropas Centrālā Banka, plus 1.5% punkti. Šī likme uzskatāma par mēneša vidējo likmi mēnesī, kurā tiek pieņemti attiecīgie lēmumi.

3. Latvijas Republika nodrošina, ka par SAPARD eiro kontu uzkrātie procenti tiek izmantoti tikai un vienīgi Programmas mērķiem. Konti, ko saistībā ar SAPARD līdzekļiem uztur SAPARD Aģentūra, ienes procentus saskaņā ar vispārpieņemto komercpraksi. Procenti, ko nopelna ar Kopienas ieguldījumu saistītie konti, arī ir izmantojami tikai un vienīgi Programmas mērķiem, un tos nedrīkst aplikt ar jebkādām maksām vai nodokļiem. Visi procenti, kas attiecināmi uz Kopienas ieguldījumu, ir papildus Ikgadējā finansu līgumā paredzētajām summām un uzskatāmi par tālāko Kopienas ieguldījumu.

Attiecīgās Programmas izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar B Sadaļas 7. pantu.

11.pants

Lēmums pēc kontu atlikumu salīdzināšanas

1. Latvijas Republika nodrošina, ka Nacionālā Atbildīgā Amatpersona vēlākais līdz attiecīgajam finansu gadam sekojošā gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai SAPARD Aģentūras gada pārskatus kopā ar šīs Sadaļas pantā 6(1) minēto informāciju par SAPARD Aģentūru un Nacionālo Fondu, kas saistīta ar Programmas finansētajiem darījumiem.

2. 1. punktā minētie pārskati tiek iesniegti, izmantojot D Sadaļā ietverto formu D2.

3. Attiecīgajā mēnesī deklarētajiem izdevumiem jābūt saistītiem ar veiktajiem maksājumiem, atskaitot visus ieņēmumus.

Maksājuma datums būs datums, kurā SAPARD Aģentūra ir nosūtījusi maksājuma uzdevumu finansu institūcijai vai palīdzības saņēmējam vai to pilnvarotam pārstāvim. Attiecīgo ieņēmumu datums ir datums, kurā summa tiek reģistrēta kontā.

Deklarētajos izdevumos var ietilpt viena un tā paša finansu gada iepriekšējos mēnešos ziņoto datu korekcijas.

Attiecīgajam finansu gadam vērā ir ņemami visi darījumi, kas dotajā finansu gadā ir reģistrēti SAPARD Aģentūras kontos.

4. Gadījumos, kad Programmas ietvaros veicamos maksājumus apgrūtina prasījumi, 3. punkta pirmā apakšpunkta nozīmē tiek uzskatīts, ka tie ir veikti pilnā apjomā:

— saņēmējam pienākošās summas maksājuma datumā, ja prasījums nepārsniedz apmaksātos izdevumus,

— izdevumu apmaksas datumā, ja izdevumi ir mazāki vai vienlīdzīgi ar prasījumu.

5. Neizpildītie maksājuma uzdevumi un kontā debetētie maksājumi, kas pēc tam tiek vēlreiz kreditēti kontā, Formā D2 tiek parādīti kā atskaitījumi no izdevumiem mēnesī, kurā SAPARD Aģentūrai ir ziņots par maksājuma uzdevuma neizpildi vai atcelšanu.

6. Vēlākais līdz attiecīgajam finansu gadam sekojošā gada 30.septembrim Komisija, pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu pēc SAPARD Aģentūras konta atlikumu salīdzināšanas (turpmāk tekstā — "lēmums pēc kontu atlikumu salīdzināšanas").

Lēmums pēc konta atlikumu salīdzināšanas ietver pārbaudi par iesniegto pārskatu pilnību, precizitāti un patiesumu un neierobežo tālāka lēmuma pieņemšanu pēc atbilstības izvērtēšanas saskaņā ar šīs sadaļas 12.pantu.

Lēmums par konta atlikumu salīdzināšanu ietver arī SAPARD eiro konta atlikumu pārbaudi un saskaņā ar šīs sadaļas 13(2). pantu un 14(2.8.). pantu SAPARD eiro kontā kreditējamo summu pārbaudi.

7. Komisija paziņo Latvijas Republikai tās veikto iesniegtās informācijas pārbaužu rezultātus kā arī tās ierosinātos labojumus vēlākais līdz finansu gadam sekojošā gada 15. jūlijam. Ja uz Latvijas Republiku attiecināmu iemeslu dēļ Komisija nevar veikt Latvijas Republikas kontu atlikumu salīdzināšanu vēlākais līdz 31.septmebrim, Komisija paziņo Latvijas Republikai par tālāko izpētes procesu, ko tā iesaka veikt.

8. Konta atlikumu salīdzināšanas rezultātā konstatētās neatbilstošās summas parasti tiek pieskaitītas vai atņemtas no nākamajiem Komisijas maksājumiem Latvijas Republikai. Tomēr gadījumos, kad kontu atlikumu salīdzināšanas rezultātā atskaitāmā summa pārsniedz iespējamos sekojošos maksājumus, Nacionālā Atbildīgā Amatpersona, Latvijas Republikas vārdā, nodrošina, lai atlikuma nesegtā summa tiktu kreditēta Komisijai eiro divu mēnešu laikā pēc attiecīgā lēmuma paziņošanas. Atsevišķos gadījumos tomēr Komisija var izlemt, ka tai kreditējamās summas ir iespējams atskaitīt no maksājumiem, kas Komisijai ir veicami Latvijas Republikai jebkura Kopienas finansu instrumenta ietvaros.

12.pants

Lēmums pēc atbilstības izvērtēšanas

1. Komisija pieņem lēmumu (turpmāk tekstā — "lēmums pēc atbilstības izvērtēšanas") par izdevumu izslēgšanu no Kopienas līdzfinansējuma, ja tā konstatē, ka izdevumi nav veikti atbilstoši dotajam Līgumam

2. Gadījumos, kad izpētes rezultātā Komisija uzskata, ka izdevumi nav tikuši veikti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstību tā rakstveidā paziņo Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai par pārbaužu rezultātiem un koriģējošajiem pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu nosacījumu izpildi nākotnē. Kur tas ir atbilstoši, paziņojumā tiek dotas atsauces uz attiecīgiem šī Daudzgadu finansu līguma pantiem, Programmu, šīs sadaļas 3(1) pantā minēto lēmumu un Ikgadējo finansu līgumu (līgumiem).

3. Nacionālā atbildīgā amatpersona sniedz rakstisku atbildi divu mēnešu laikā, un šīs atbildes rezultātā Komisija var mainīt savu nostāju. Pamatotos gadījumos Komisija var pagarināt atbildes sniegšanas laiku.

Pēc atbildes iesniegšanai dotā laika perioda beigām Komisija uzaicina Latvijas Republiku uz divpusējām sarunām, un abas puses cenšas vienoties par veicamajiem pasākumiem un par pārkāpumu nopietnības un Kopienai radīto finansu zaudējumu novērtējumu. Pēc šīm sarunām un termiņiem, ko Komisija noteikusi pēc sarunām tālākas informācijas sniegšanai, vai arī, ja Latvijas Republika nepieņem uzaicinājumu uz sarunām pirms Komisijas noteiktā gala termiņa, pēc tam kad šis termiņš ir pagājis, Komisija oficiāli paziņo savus slēdzienus Latvijas Republikai.

Ja netiek sasniegta vienošanās, Nacionālā atbildīgā amatpersona Latvijas Republikas valdības vārdā var lūgt uzsākt procedūru, kas izklāstīta F sadaļas 9. punktā, ar mērķi četru mēnešu laikā mēģināt saskaņot nostājas ar vidutāju palīdzību. Šī procesa rezultāti tiek izklāstīti ziņojumā, kuru sagatavo Samierināšanas institūcija saskaņā ar F sadaļas 9. punkta nosacījumiem. Ziņojums tiek nosūtīts Komisijai izskatīšanai, pirms tiek pieņemts lēmums pēc atbilstības izvērtēšanas.

4. Komisija izvērtē no finansējuma izslēdzamās summas, it īpaši pievēršot uzmanību konstatēto neatbilstību pakāpei. Komisija ņem vērā pārkāpuma raksturu un nopietnību, kā arī Kopienai nodarīto finansiālo zaudējumu risku.

5. Atteikums finansēt nedrīkst ietvert izdevumus saistībā ar pasākumu, kur gala maksājums tika veikts 24 mēnešus pirms Komisijas rakstiskā paziņojuma par 2. punktā minēto pārbaužu rezultātiem Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai. Minētais nav attiecināms uz finansiālajām sekām saistībā ar šīs sadaļas 13.pantā minētajām neatbilstībām. Gadījumos, kad minēto pārbaužu veikšanai nepieciešamie teksti nav pieejami angļu valodā, šis periods tiek pagarināts par laiku, kas paiet no brīža, kad Komisija pieprasa dokumentāciju angļu valodā, un to saņemšanu.

6. Gadījumos, kad SAPARD Aģentūra nav pareizi izveidojusi vai realizējusi kontroles mehānismus, var tikt veiktas finansu korekcijas, kas var ietvert korekcijas pēc vienādas fiksētas likmes, kuras apjoms ir proporcionāls Kopienas finansiālo zaudējumu riskam.

7. Summa, kas atmaksājama saskaņā ar pieņemto lēmumu pēc atbilstības izvērtēšanas, tiek paziņota Nacionālajai Atbildīgajai Amatpersonai, kura Latvijas Republikas vārdā nodrošina šīs summas kreditēšanu SAPARD eiro kontā divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un tās atskaitīšanu no nākamā maksājumu pieprasījuma Komisijai. Atsevišķos gadījumos tomēr Komisija var izlemt, ka tai kreditējamās summas ir iespējams atskaitīt no maksājumiem, kas Komisijai ir veicami Latvijas Republikai jebkura Kopienas finansu instrumenta ietvaros.

8. Saskaņā ar lēmumu pēc atbilstības izvērtēšanas atmaksātās summas netiek par jaunu piešķirtas Programmai.

13.pants

Neatbilstības un kontroles nosacījumi

1. Neierobežojot šī Līguma nosacījumus, Latvijas Republika saskaņā ar likumos, noteikumos vai administratīvos lēmumos noteiktajām nacionālajām normām — veic nepieciešamos pasākumus, lai:

(a) pārliecinātos, ka darījumi, kas tiek finansēti Programmas ietvaros, ir patiešām notikuši un pareizi izpildīti;

(b) nepieļautu un novērstu neatbilstības;

(c) atgūtu neatbilstību vai nevērības rezultātā zaudētās summas.

Latvijas Republika informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti šajā sakarā, un jo īpaši par administratīvo un tiesu procedūru norisi.

2. Punktā 1(c) minētās atgūtās summas, kas attiecas uz Kopienas ieguldījumu, samaksājamas akreditētajai SAPARD Aģentūrai, un Aģentūra tās atskaita no izdevumiem, kas finansēti Programmas ietvaros.

3. Latvijas Republika nodrošina Komisijai pieeju visai informācijai, kas nepieciešama Programmas pienācīgam darbam, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu uzraudzību, kādu Komisija uzskata par nepieciešamu Kopienas finansējuma pārvaldes ietvaros, tai skaitā veic fiziskās kontroles.

4. Komisijas pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas nozīmēti pārbaužu veikšanai, ir pieeja uzskatei un visiem citiem dokumentiem, tai skaitā elektroniskā formā radītai vai uzglabātai informācijai, kas saistīta ar Programmas finansētajiem izdevumiem.

Šie pārstāvji var īpaši pārbaudīt:

(a) vai administratīvā prakse atbilst šī Līguma nosacījumiem;

(b) vai eksistē prasītie attaisnojuma dokumenti un vai tie sakrīt ar Programmas finansētajiem darījumiem;

(c) apstākļus, kādos tiek veikti un pārbaudīti Programmas finansētie darījumi.

Komisija attiecīgi informē Latvijas Republiku pirms šo pārbaužu veikšanas. Šajās pārbaudēs drīkst piedalīties arī Latvijas Republikas amatpersonas.

5. Pēc Komisijas pieprasījuma un ar Latvijas Republikas piekrišanu dotajā Līgumā minētās darījumu pārbaudes var veikt Latvijas Republikas institūcijas.

Šādās pārbaudēs drīkst piedalīties Komisijas amatpersonas.

6. Neierobežojot 1. līdz 5. punkta nosacījumus, saistībā ar neatbilstībām un informācijas sistēmas organizēšanai šai jomā Latvijas Republika izmanto F sadaļas 4. punkta, 5. punkta, 6. punkta un 7. punkta normas.

14.pants

SAPARD aģentūras funkcijas

un akreditācijas kritēriji

Latvijas Republika nodrošina, lai SAPARD Aģentūra realizētu sekojošas funkcijas un kritērijus:

1. Funkcijas

1.1. Saistību un maksājumu apstiprināšana: šīs funkcijas mērķis ir noteikt summu, kas maksājama pieprasītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim (pārstāvjiem) saskaņā ar dotā Līguma izpildes nosacījumiem, it īpaši nosacījumiem, kas attiecināmi uz pieprasījumu atbilstības izvērtējumu maksājumu apstiprināšanai un maksājumu pieprasījumiem, atbilstību saistībām, kas uzņemtas sakarā ar projektu apstiprināšanu, piedāvājumu konkursa rīkošanas un līgumu slēgšanas procedūrām, kā arī veikto darbu un sniegto pakalpojumu pārbaudēm.

1.2. Maksājumu veikšana: šīs funkcijas mērķis ir dot rīkojumu Aģentūras bankai vai, atbilstošos gadījumos, valdības maksāšanas iestādei, izmaksāt apstiprināto summu pieprasītājam vai (vai to pilnvarotai personai (personām)).

1.3. Saistību un maksājumu uzskaite: šīs funkcijas mērķis ir saistību un maksājumu uzskaite atsevišķās Aģentūras SAPARD izdevumu uzskaites grāmatās, kas parasti tiek veikts, izmantojot elektronisku datu apstrādes sistēmu, kā arī periodisku izdevumu kopsavilkumu sagatavošana, tais skaitā periodisku un ikgadēju deklarāciju sagatavošana iesniegšanai Komisijā. Uzskaites grāmatās jāatspoguļo arī detalizēta informācija par iekasējamo parādu.

1.4. Kontrole: šīs funkcijas mērķis ir iegūt pārliecību par faktiem, kuri ir pieteikumu un pieprasījumu pamatā, lai pārbaudītu to atbilstību dotā Līguma izpildes nosacījumiem un saistību nosacījumiem starp SAPARD Aģentūru un palīdzības saņēmēju. Šādā kontrolē, kur iespējams, iekļaujamas pirms- projekta atlases pārbaudes, pārvērtējums, pārbaudes par preču vai sniegto pakalpojumu kvantitāti un kvalitāti, analīze vai izlases veida kontroles, pirms- maksājuma pārbaudes un visi pārējie speciālie nosacījumi dotā Līguma izpildei izdevumu atbilstības jomā. Lai noteiktu atbilstību, kontrolēs, kur iespējams, iekļaujamas tehniskas dabas pārbaudes, kuras saistītas ar ekonomiski finansiālo novērtējumu un specifisku lauksaimnieciskas, tehniskas vai zinātniskas dabas jautājumu pārbaudi.

1.5. Atskaitīšanās: šīs funkcijas mērķis ir nodrošināt atskaitīšanos par atsevišķu projektu un pasākumu ieviešanas gaitu tādā veidā, kas palīdz nodrošināt efektīvu un racionālu pasākuma ieviešanu.

2. Kritēriji

2.1. SAPARD Aģentūras administratīvajai struktūrai jānodrošina trīs funkciju — apstiprināšanas, maksājumu veikšanas un uzskaites funkciju nodalīšana. Katrai funkcijai jābūt atsevišķu administratīvo struktūrvienību pārziņā, kuru pienākumi ir definēti ar organizatoriskās shēmas palīdzību.

2.2. SAPARD Aģentūra pieņem sekojošās procedūras vai procedūras, kas nodrošina ekvivalentas garantijas:

2.2.1. SAPARD Aģentūra sastāda rakstiskas procedūras apstiprināmo projektu pieteikumu, maksājumu pieprasījumu, rēķinu un attaisnojuma dokumentu un kontroles ziņojumu saņemšanai, reģistrācijai un apstrādei, iekļaujot visu izmantojamo dokumentu aprakstu.

Šīs procedūras nodrošina, ka tiek apstrādāti tikai projektu atlases kritērijiem atbilstoši maksājuma pieprasījumi vai atlasītie projekti, un nodrošina projekta lietas esamību, kurā ietilpst visi projekta audita veikšanai nepieciešamie dokumenti.

2.2.2. Pienākumi tiek sadalīti tā, lai nevienai amatpersonai nevienā brīdī nebūtu atbildība par jebkuru projektu vairāk kā vienā no atbildības sfērām — projektu apstiprināšanā, maksājumu apstiprināšanā, maksājuma veikšanā vai summu uzskaitē. Katras amatpersonas darbu, kas veic kādu no šiem uzdevumiem, pārrauga otra amatpersona. Katras amatpersonas pienākumi tiek definēti rakstiski, nosakot arī to pilnvarojuma finansiālos limitus. Personālam ir jābūt atbilstoši apmācītam, un jābūt izveidotai personāla rotācijas politikai atsevišķos jūtīgos amatos, vai arī jābūt pastiprinātai uzraudzībai.

2.2.3. Katrai amatpersonai, kas atbild par apstiprinājumiem, tās rīcībā jābūt detalizētām kontrollapām, kas uzskaita veicamās pārbaudes, kā arī pieprasījuma attaisnojuma dokumentos atspoguļo apliecinājumu, ka šīs pārbaudes ir veiktas. Šādu apliecinājumu var veikt elektroniskā veidā, ievērojot apakšpunktā 2.2.6 izklāstītos kontroles nosacījumus.

Jābūt pierādījumiem, ka darbu ir pārbaudījusi augstākas dienesta pakāpes amatpersona. Projektu analīze, novērtējums un apstiprināšana ir jāapliecina rakstiskā veidā. Projektu analīze jāveic, vadoties pēc drošas un efektīvas vadības principiem.

2.2.4. Pieteikums/ pieprasījums tiek apstiprināts tikai pēc tam, kad ir veiktas pietiekamas pārbaudes, lai pārliecinātos par tā atbilstību dotā Līguma izpildes nosacījumiem. Šādās pārbaudēs ietilpst pārbaudes, ko prasa noteikumi, kuri regulē konkrēto pasākumu, zem kura tiek prasīta palīdzība, kā arī pārbaudes, kas nepieciešamas, lai novērstu un atklātu krāpnieciskas darbības un neatbilstības, it īpaši saistībā ar noteiktajiem riskiem.

Apstiprinājuma funkcijas ietvaros pieteikumiem tiek veiktas pārbaudes, kas nosaka, vai ir ievēroti nosacījumi, atbilstības kritēriji, vai pilnībā iesniegti dokumenti, pārbauda attaisnojuma dokumentu pareizību, saņemšanas datumu.

Visas veicamās pārbaudes tiek detalizēti izklāstītas kontrollapā, un katram pieteikumam/ pieprasījumam vai arī pieteikumu/ pieprasījumu paketei tiek apliecināta to veikšana.

Saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem/ piegādātajām precēm, kontrolēs būtu jāiekļauj:

— Dokumentārās kontroles: lai pārliecinātos, ka rēķinā uzrādītie dati par preču vai pakalpojumu kvantitāti, kvalitāti un cenu atbilst pasūtījuma datiem.

— Fiziskās kontroles: lai pārliecinātos, ka preču vai pakalpojumu kvantitāte, kvalitāte un cena atbilst rēķinā/ pieprasījuma formā uzrādītajiem datiem.

Šo kontroli var veikt arī vairākkārtīgi, pakalpojumu sniegšanas laikā, t.i., kad tiek veikts sākotnējais maksājums vai starpmaksājums.

2.2.5. Procedūrām ir jānodrošina, ka maksājums tiek veikts tikai pieprasītājam uz tā bankas rēķinu vai arī pieprasītāja pilnvarotai personai. Maksājumu veic Aģentūru apkalpojošā banka vai, kur tas ir atbilstoši, valdības maksājumu iestāde, vai arī čeks tiek nosūtīts pa pastu, parasti 3 darba dienu laikā pēc summas debetēšanas SAPARD eiro kontā.

Visi maksājumi, kuriem netiek veikti pārskaitījumi, tiek kreditēti atpakaļ SAPARD eiro kontā 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma par to neveikšanu.

Summas, kas saistītas ar čekiem, kas netiek iekasēti līdz to derīguma termiņa beigām, tiek kreditētas SAPARD eiro kontā 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma par to neiekasēšanu.

Maksājumus nekādā gadījumā neveic skaidrā naudā. Atbildīgās amatpersonas un/ vai tās priekšniecības apstiprinājumu drīkst veikt elektroniskā ceļā, ar nosacījumu, ka šiem elektroniskiem līdzekļiem ir nodrošināts atbilstošs drošības līmenis, un parakstītāja identitāte tiek elektroniski reģistrēta.

2.2.6. Ja pieteikumus, pieprasījumus vai rēķinus apstrādā, izmantojot datoru sistēmu, pieejai datoru sistēmai ir jābūt aizsargātai un kontrolētai tādā veidā, lai:

(a) visa sistēmā ievadītā informācija tiktu pienācīgi pārbaudīta, lai nodrošinātu ievades kļūdu konstatāciju un labošanu, kā arī tiktu veiktas loģiskas pārbaudes, lai konstatētu neatbilstošus vai neparastus datus,

(b) neviens, izņemot attiecīgi pilnvarotas amatpersonas, kurām ir piešķirtas individuālas paroles, nevarētu veikt datu ievadi, modificēšanu vai apstiprināšanu,

(c) katras amatpersonas identitāte, kura ievada vai modificē datus vai programmas tiktu reģistrēta operāciju žurnālā,

(d) paroles ir regulāri jāmaina, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas,

(e) pirms izmaiņu ieviešanas, ir jātestē un jāapstiprina jebkuras aparatūras vai programmatūras izmaiņas, t.i., tās jāpakļauj pārmaiņu vadības procedūrai,

(f) datoru sistēmām ar fizisko kontroļu palīdzību ir jābūt nodrošinātām pret neatļautu pieeju, un jāveido datu rezerves kopijas, kuras jāuzglabā atsevišķā, drošā vietā,

(g) ar loģisko pārbaužu palīdzību jāveic datu ievades pārbaude, lai konstatētu neatbilstošus vai neparastus datus.

Pamatojoties uz apstiprinātu informācijas un saziņas tehnoloģiju stratēģiju, jāizstrādā visaptveroša informācijas tehnoloģiju drošības politika, lai nodrošinātu visu datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

2.2.7. Procedūrām jānodrošina, ka tiek reģistrētas izmaiņas palīdzības apjomā vai arī izmaiņas palīdzības saņemšanas nosacījumos, un instrukcijas, datu bāzes un kontrollapas tiek savlaicīgi aktualizētas.

2.3. Daļu no apstiprinājuma un kontroles funkcijas drīkst deleģēt citām institūcijām, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

2.3.1. Šo citu institūciju pienākumi, it īpaši attiecībā pret kontroli un apstiprinājumu par atbilstību dotā Līguma izpildes nosacījumiem, ir skaidri definēti.

2.3.2. Institūcijas izmanto efektīvas sistēmas, lai nodrošinātu apmierinošu savu pienākumu izpildi.

2.3.3. Institūcijas nepārprotami apliecina Aģentūrai, ka tās reāli pilda savus pienākumus, un apraksta izmantotos līdzekļus.

2.3.4. SAPARD Aģentūra tiek regulāri un savlaicīgi informēta par veikto kontroļu rezultātiem, lai vienmēr, pirms maksājumu apstiprināšanas, veikšanas vai rēķina apmaksas, varētu rēķināties ar šo kontroļu pietiekamību. Veiktais darbs tiek detalizēti aprakstīts ziņojumā, kas tiek pievienots katram pieteikumam un pieprasījumam, pieteikumu un pieprasījumu paketei vai, kur tas ir atbilstoši, atspoguļots gada pārskatā. Ziņojumam tiek pievienots apliecinājums par apstiprināto pieteikumu un pieprasījumu atbilstību palīdzības saņemšanas kritērijiem un apraksts par paveiktā darba raksturu, apjomu un ierobežojumiem. Tiek norādītas veiktās fiziskās un/ vai administratīvās kontroles, aprakstītas metodes, ziņots par visu pārbaužu rezultātiem un nesakritību un neatbilstību rezultātā veiktajiem pasākumiem. Pavaddokumentiem, kas tiek iesniegti Aģentūrai, ir jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu pārliecību, ka ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes par maksājumam pastiprināto pieprasījumu vai rēķinu atbilstību palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

2.3.5. Pirms projekta apstiprināšanas un pirms palīdzības piešķiršanas SAPARD Aģentūrai ir jābūt pārliecinātai, ka citas institūcijas ir ievērojušas šajā pantā izklāstītajiem kritērijiem atbilstošas procedūras.

2.3.6. Ir jābūt skaidri definētiem un dokumentētiem pieteikumu izvērtēšanas kritērijiem un to prioritārajai kārtībai.

2.3.7. Ja dokumentus, kas saistīti ar apstiprinātajiem pieprasījumiem, veiktajiem izdevumiem un kontrolēm, kā arī ar neizvēlētajiem projektiem patur citas institūcijas, gan šīs institūcijas, gan Aģentūra izveido procedūras, lai nodrošinātu, ka šādu dokumentu atrašanās vieta, kas ir svarīgi konkrētiem Aģentūras veiktiem maksājumiem, tiktu reģistrēta un ka šie dokumenti ir pieejami apskatei Aģentūras telpās pēc personu un institūciju pieprasījuma, kurām parasti tiek dotas tiesības šādus dokumentus apskatīt, tai skaitā:

(i) Aģentūras personālam, kurš apstrādā attiecīgo pieprasījumu;

(ii) Aģentūras iekšējā audita dienestam,

(iii) Sertificējošai institūcijai, kas pārbauda Aģentūras gada deklarāciju,

(iv) attiecīgi pilnvarotiem Kopienas aģentiem vai pārstāvjiem.

2.3.8. Starp SAPARD Aģentūru un institūcijām, kurām tiek deleģētas SAPARD Aģentūras funkcijas, ir jāslēdz rakstiski līgumi. Šādiem līgumiem ir skaidri jānosaka funkcijas, kuras attiecīgajai institūcijai tiek deleģētas, un SAPARD Aģentūrai konkrētos laikos sūtāmo pavaddokumentu un ziņojumu veids. Vispārējā sistēma, tai skaitā citām institūcijām deleģētās funkcijas, ir jāatspoguļo organizatoriskā shēmā.

Līgumam ir jānodrošina Kopienas attiecīgi pilnvarotiem aģentiem vai pārstāvjiem pieeja informācijai, ko glabā augstāk minētās institūcijas un kas šīm amatpersonām ir nepieciešama, lai veiktu pieteikumu pārbaudes, tai skaitā projektu un palīdzības saņēmēju pārbaudes.

2.4. Uzskaites procedūrām jānodrošina, lai Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas būtu pilnīgas, precīzas un savlaicīgas un lai visas noteiktās kļūdas un iztrūkumi tiktu konstatēti un izlaboti, it īpaši laika sprīžos, kas nepārsniedz trīs mēnešus, veicot periodiskas pārbaudes un salīdzināšanu. Jānodrošina pilna audita pierādījumu ķēde katram uzskaitē atspoguļotajam ierakstam.

SAPARD Aģentūras uzskaites procedūras nodrošina, ka uzskaites sistēma var sniegt informāciju eiro un nacionālajā valūtā, par katru reģionālo pārvaldi, projektu, līgumu vai pasākumu/ apakšpasākumu par kopējām izmaksām, piešķirtajiem izdevumiem, izmaksātajām daļām un atlikušajiem maksājumiem. Ir jānosaka gala termiņi saistību anulēšanai, ja darbi netiek pabeigti iepriekš norunātajos termiņos. Šāda anulēšana atbilstoši jāatspoguļo uzskaites sistēmā.

2.5. SAPARD Aģentūra nodrošina iekšējā audita dienesta vai ekvivalenta dienesta esamību, lai nodrošinātu efektīvu Aģentūras iekšējās kontroles sistēmu darbību. Iekšējā audita dienests ir neatkarīgs no pārējām Aģentūras nodaļām un ir tieši pakļauts Aģentūras augstākajai vadībai. Iekšējā audita dienests pārbauda, vai Aģentūras pieņemtās procedūras ir pietiekamas, lai nodrošinātu pārliecību par dotā Līguma izpildes nosacījumu ievērošanu, un ka pārskati ir precīzi, pilnīgi un savlaicīgi. Pārbaudes var aprobežoties ar atsevišķiem pasākumiem/ apakšpasākumiem un darījumu paraugiem, ar nosacījumu, ka audita plāns nodrošina visu būtiski svarīgo jomu, tai skaitā par apstiprinājumiem atbildīgo nodaļu/ institūciju un to institūciju, kurām tiek deleģētas zināmas funkcijas, pārbaudi ne retāk kā reizi trijos gados. Iekšējā audita dienesta darbs tiek veikts, saskaņā ar starptautiski pieņemtiem audita standartiem, tas tiek fiksēts darba dokumentos, un tā rezultātā tiek sastādīti ziņojumi un ieteikumi Aģentūras augstākajai vadībai. Audita plāni un ziņojumi ir pieejami sertificējošai institūcijai un Kopienas attiecīgi pilnvarotiem aģentiem vai pārstāvjiem, lai veiktu finansu auditus vai arī vienkārši novērtētu iekšējā audita funkcijas efektivitāti.

2.6. Valsts iestāžu noteikumi attiecībā pret pakalpojumu, darbu izpildes un piegāžu pasūtījumiem Latvijas Republikā ir saskaņoti ar norādījumiem, kas izklāstīti Komisijas rokasgrāmatā "Pakalpojumu, piegāžu un darbu izpildes līgumi, kas tiek slēgti kopienas sadarbības ietvaros ar trešajām valstīm" 4, izņemot prasību attiecībā pret ex-ante (iepriekšēju) apstiprinājumu no Komisijas puses .

2.7. Sekojošiem iepirkumiem, kas nav apskatīti punktā 2.6., jābūt Kopienas vai sadaļas F 8. punktā minēto valstu izcelsmei:

(i) Pakalpojumiem, darbiem, tehnikai un piegādēm;

(ii) Piegādēm un aparatūrai, no darbu izpildes vai pakalpojumu līgumu ietvarā veic kontraktors, ja piegādes un aparatūra pēc līguma izpildes beigām kļūst par projekta īpašumu.

2.8. Attiecībā pret Programmu, Aģentūra izveido sistēmu visu maksājamo summu atpazīšanai un visu šādu parādu summu, tai skaitā neatbilstību, reģistrācijai parādnieku virsgrāmatā, pirms parādu iekasēšanas. Parādnieku virsgrāmata tiek regulāri pārbaudīta, lai spertu soļus novēloto parādu maksājumu, it īpaši izsniegto garantiju un atmaksāto maksājumu iekasēšanai. Neierobežojot šīs sadaļas panta 8 (5) nosacījumus vai nacionālās normas, kas attiecas uz parādu atgūšanu, finansu ieguldījums, kas tiek prasīts no Kopienas saistībā ar šīm summā, tai skaitā neatbilstībām, tiek norakstīts otrā gada beigās, kas seko pēc summu reģistrācijas parādnieku virsgrāmatā un atskaitīts no nākamā maksājuma pieprasījuma, kas minēts šīs sadaļas 9. pantā. Jebkuri SAPARD Aģentūras atgūtie procenti, kas attiecināmi uz Kopienas ieguldījumu saistībā ar atgūtajiem parādiem, ir reģistrējami SAPARD Aģentūras kontā (kontos) un izmantojami tikai Programmas mērķiem. SAPARD Aģentūra nodrošina, ka visas atgūtās summas tiek kreditētas SAPARD eiro kontā 3 darba dienu laikā pēc atgūšanas.

2.9. SAPARD Aģentūra dara zināmu informāciju par pieejamo palīdzību, atsaucoties uz Kopienas līdzfinansējumu, visiem potenciālajiem projektu vadītājiem/ izpildītājiem, lai panāktu pēc iespējas plašāku potenciālo vadītāju/ izpildītāju loku atlases veikšanai. Pirms šīs shēmas izpildes uzsākšanas tiek sagatavotas standarta pieteikuma formas ar skaidriem norādījumiem par to aizpildīšanu un atbilstības kritērijiem kandidēšanai uz palīdzības saņemšanu. Par informāciju, tai skaitā par pieteikuma formām saistībā ar Programmu, no potenciālajiem palīdzības saņēmējiem vai palīdzības saņēmējiem netiek prasīta maksa. Šī norma nekādā veidā neierobežo citu valstī noteikto parasto maksu pieprasīšanu.

2.10. SAPARD Aģentūra nodrošina savlaicīgu palīdzības saņēmēju pieteikumu apstrādi.

2.11. SAPARD Aģentūra izveido atbilstošu sistēmu, lai ziņotu par katra projekta un pasākuma izpildes gaitu salīdzinājumā ar iepriekš noteiktiem rādītājiem. Kur tas ir atbilstoši, šie rādītāji, ar Uzraudzības komitejas un Komisijas piekrišanu, tiek pārstrādāti.

2.12 Gadījumos, kad kavējas iepriekš definētā plāna, jāsper noteikti soļi, tai skaitā, kur tas ir atbilstoši, atceļot projekta apstiprinājumu. Visi veiktie soļi attiecīgi jāreģistrē.

2.13 Lai ātri spētu sastādīt atbilstošus ziņojumus par projektiem un pasākumiem, jāizmanto atbilstoša vadības informācijas sistēma. Šiem ziņojumiem pēc pieprasījuma ir jābūt pieejamiem Vadošajai Iestādei, Uzraudzības komitejai un Komisijai.

15.pants

Uzskaite

SAPARD Aģentūra un Nacionālais Fonds uzglabā visus dokumentus, tai skaitā dokumentus saistībā ar neatlasītajiem projektiem, nodrošinot to pieejamību Komisijai līdz šīs sadaļas 12(5). pantā minētā 24 mēnešu perioda beigām. Tomēr attiecībā uz 12(5). pantā un 13. pantā minētajām neatbilstībām tiek nodrošināta dokumentu pieejamība Komisijai līdz pat visa tālākā darba beigām.

Aģentūra un Nacionālais fonds nodrošina, ka gadījumā, ja viņi paši neuzglabā šādus dokumentus, šie dokumenti attiecīgajā periodā ir pieejami Komisijas rīcībā.

4 SEC 1999 1801/2 on http://europa.eu.int/comm/scr/tender/usedoc/index en.htm


B sadaļa

Programmas vadība,

uzraudzība un vērtēšana

1. pants

Darbības sfēra

Šī sadaļa formulē Programmas vadības, uzraudzības un vērtēšanas noteikumus. Latvijas Republika nodrošina šo noteikumu ievērošanu.

2.pants

Terminu definīcijas

Šī Līguma izpratnē

(a) "prioritāte" nozīmē vienu no svarīgākajām vajadzībām, attiecībā uz kuru ir atzīts, ka pastāv nepieciešamība pēc palīdzības, lai sasniegtu Programmā pieņemtās stratēģijas mērķus;

(b) "apakšpasākums" nozīmē pasākumu veidojošos komponentus, kuriem var būt arī savi specifiski mērķi;

(c) "Vadošā Iestāde" nozīmē Latvijas Republikas nozīmētu valsts vai privātu institūciju vai iestādi, vai vienību, vai nodaļu, kas var vai nu piederēt vai nepiederēt pie SAPARD Aģentūras, un kuras uzdevums ir apkopot informāciju par Programmas uzraudzību un vērtēšanu un tālāk nodot šo informāciju Uzraudzības Komitejai un Komisijai.

3.pants

Sadarbība

1. Programma tiek īstenota ciešā sadarbībā starp Komisiju un Latvijas Republiku kopā ar Latvijas Republikas nozīmētajām institūcijām un iestādēm, konkrēti:

(a) jebkāda veida reģionālajām un vietējām pašvaldībām un citām kompetentām valsts institūcijām;

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem;

(c) jebkurām citām atbilstošām kompetentām institūcijām.

2. Sadarbība pilnībā notiek saskaņā atbilstošajām institucionālajām, juridiskajām un finansiālajām pilnvarām, kādas ir dotas saskaņā ar 1. punktu nozīmētajām institūcijām un iestādēm.

Lai panāktu visplašāko sadarbību nacionālā, reģionālā, vietējā vai citā līmenī, Latvijas Republika nodrošina plašu un efektīvu visu institūciju un atbilstošo struktūru līdzdalību saskaņā ar nacionālajiem likumiem un valstī iedibināto praksi, ņemot vērā nepieciešamību veicināt līdztiesību vīriešu un sieviešu starpā un stabilu attīstību caur apkārtējās vides aizsardzības prasību integrāciju.

Visas nozīmētās puses, turpmāk tekstā "sadarbības partneri", savā darbībā ievēro Programmas mērķus.

3. Sadarbība aptver Programmas finansēšanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Latvijas Republika nodrošina atbilstošo sadarbības partneru līdzdalību Programmas norises laikā.

4.pants

Attaisnotie izdevumi

1. Izdevumi atbilst Kopienas atbalsta saņemšanai SAPARD ietvaros tikai tad, ja līdztekus tam, ka tie atbilst šī Līguma nosacījumiem, SAPARD palīdzība tiek izmantota saskaņā ar drošas finansu vadības principiem un, jo īpaši, tiem principiem, kas attiecas uz ekonomiju un izmaksu efektivitāti.

Tiek piemēroti nosacījumi par attaisnojamajiem izdevumiem, kas skaidri noteikti katra pasākuma standarta līguma (līgumu) projektā, kuru SAPARD Aģentūra izdod atbalsta saņēmējiem. Komisija informē Latvijas Republiku par to, vai tā ir vai nav akceptējusi ierosinātos noteikumus trīs mēnešu no to saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek pieņemts Komisijas Lēmums, ar kuru palīdzības pārvaldīšana tiek uzticēta Aģentūrai, kā noteikts A sadaļas 3. panta 1. punktā, un nenonākot pretrunā ar šo Lēmumu.

2. Ja vien Komisija speciāli un skaidri nav noteikusi citādi, sekojošie izdevumi nav atbilstoši Kopienas līdzfinansējuma saņemšanai Programmas ietvaros:

(a) zemes un jau esošu ēku pirkšana, nomāšana vai līzings, neatkarīgi no tā vai līzinga rezultātā īpašumtiesības tiek nodotas līzinga ņēmējam;

(b) Nodokļi, muitas un importa nodevas, kuri:

(i) ir atgūstami, atmaksājami vai jebkādā veidā kompensējami,

(ii) nepieder pie Latvijas Republikas vispārējās nodokļu sistēmas,

(iii) disproporcionāli ietekmē kādu no programmas daļām.

(c) pamatdarbības izmaksas, tajā skaitā uzturēšanas un nomas izmaksas;

(d) līzings, izņemot gadījumus, kad līzinga rezultātā īpašumtiesības tiek nodotas līzinga ņēmējam;

(e) jebkuru pakalpojumu, piegāžu un darbu izmaksas, kuru cena pārsniedz 5700 latus, par kuru saņēmējs nav saņēmis cenu piedāvājumus no vismaz trim piegādātājiem, šo piedāvājumu oriģinālus pievienojot izdevumu deklarācijai, kas minēta A sadaļas 8. panta (b) apakšpunktā;

(f) banku komisijas maksas, garantiju izmaksas un līdzīgi maksājumi,

(g) Konvertācijas izmaksas, komisijas maksas un zaudējumi valūtas maiņas rezultātā, kas saistītas ar SAPARD eiro kontu,

(h) Izmaksas, kas rodas valsts pārvaldei, tajā skaitā SAPARD Aģentūrai un, konkrēti, vispārējās izmaksas, nomas maksas un to darbinieku algas, kuri pilda vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles pienākumus;

(i) Tā daļa no izmaksām, kas saistītas ar arhitektu, inženieru un konsultantu honorāriem, juridiskajiem pakalpojumiem, tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem, patentu un licenču iegādi, projektu sagatavošanu un/vai īstenošanu, tiešā veidā saistītām ar attiecīgo pasākumu, kas pārsniedz 12% no projekta kopējām attaisnotajām izmaksām;

(j) Izdevumi, kas saistīti ar precēm vai pakalpojumiem, kas neatbilst A sadaļas 14. panta 2.6. un 2.7. punktā minētajiem nosacījumiem;

(k) Izmaksas, kas saistītas ar projektiem, kā rezultātā pirms projekta pabeigšanas radušās lietotāju vai dalībnieku maksas un attiecīgās summas nav tikušas atņemtas no attaisnojamajiem izdevumiem;

(l) Reklāmas izmaksas, kas neatbilst kopējām interesēm.

3. Sekojošo izdevumu atbilstība iespējama tikai tad, ja Komisija ir veikusi katra konkrētā gadījuma izpēti un pieņēmusi lēmumu, kas tiek pieņemts trīs mēnešu laikā no brīža, kas Latvijas Republika iesniegusi Komisijai pilnīgu pamatotu lūgumu:

(a) Maksājumi natūrā;

(b) Izdevumi lietotu iekārtu pirkšanai;

(c) Ar infrastruktūru nesaistīti izdevumi, kuri atbalsta saņēmējam radušies tajos gadījumos, kad vairāk nekā 25% kapitāla pieder valsts institūcijai vai institūcijām.

4. Gadījumos, kad tas ir konkrēti noteikts Programmā, Latvijas Republika attiecībā uz noteiktu pasākumu nodrošina, ka projekts turpina atbilst Kopienas līdzfinansējuma saņemšanai tikai tad, ja tas piecu gadu laikā no dienas, kad SAPARD Aģentūra ir saņēmusi pēdējo maksājumu, netiek būtiski modificēts. Kāda projekta būtiskas modifikācijas ir tādas modifikācijas, kuras:

(a) atstāj iespaidu uz tā būtību vai tā īstenošanas apstākļiem vai nodrošina kādai firmai vai valsts institūcijai nepienācīgas priekšrocības; un

(b) rodas vai nu sakarā ar izmaiņām kāda infrastruktūras objekta īpašumtiesību raksturā vai līdzfinansētās ražošanas aktivitātes izbeigšanos vai atrašanās vietas maiņu.

Gadījumos, kad Latvijas Republika atklāj šādas modifikācijas, tā nekavējoties par tām ziņo Komisijai.

5. Neviens projekts, kuram Latvijas Republikas institūcijas, ieskaitot SAPARD Aģentūru, veikušas kādus atskaitījumus, ieturējumus vai tālākus konkrēti uz SAPARD attiecināmus atskaitījumus, kas samazina summas, kuras izmaksājamas vai tikušas izmaksātas saņēmējam, nav atbilstošs līdzfinansējuma saņemšanai. Taču SAPARD Aģentūra var izdarīt šādus atskaitījumus no veicamajiem maksājumiem:

(a) vēl neatmaksātās pārmaksātās summas, ko no tās Programmas ietvaros saņēmuši atbalsta saņēmēji;

(b) summas, kuras atbalsta saņēmējiem jāatmaksā sakarā ar to, ka tie nav ievērojuši nosacījumus, kas attiecas uz maksājumiem, ko tiem iepriekš Programmas ietvaros veikusi SAPARD Aģentūra.

5.pants

Vadošā Iestāde

1. Latvijas Republika nozīmē Vadošo Iestādi, kura, nekādā veidā neierobežojot A sadaļā ietvertās normas, ir atbildīga par Programmas uzraudzības un vērtēšanas koordinācijas un pārskatu sniegšanas efektivitāti un pareizību. Vadošā Iestāde konsultē SAPARD Aģentūru par visiem ar īstenošanu saistītajiem jautājumiem.

2. Vadošā Iestāde saskaņā ar šīs sadaļas 6. līdz 11. pantu izveido sistēmu finansiālās un statistiskās informācijas savākšanai par Programmu, ja šādas sistēmas izveidi neuzņemas SAPARD Aģentūra, un nodot šo informāciju Uzraudzības Komitejai saskaņā ar kārtību, par ko iepriekš vienojusies Latvijas Republika un Komisija, kur vien tas iespējams, izmantojot datorsistēmas, kas ļauj nodrošināt datu apmaiņu ar Komisiju.

3. Vadošā Iestāde Komisijai sniedz ierosinājumus par korekciju izdarīšanu Programmā pēc konsultācijām ar SAPARD Aģentūru gadījumos, kad tā nepieder pie šīs SAPARD Aģentūras, un pēc vienošanās noslēgšanas ar Uzraudzības Komiteju.

4. Vadošā Iestāde sagatavo un pēc konsultācijām ar SAPARD Aģentūru gadījumos, kad tā nepieder pie šīs SAPARD Aģentūras un pēc Uzraudzības Komitejas apstiprinājuma iegūšanas iesniegt Komisijai ikgadējo ziņojumu par īstenošanas norisi;

5. Vadošā Iestāde sadarbībā ar Komisiju un Latvijas Republiku organizēt starpnovērtējumu, kas minēta šīs sadaļas 10. pantā.

6. Vadošā Iestāde ir tā institūcija, kura ir atbildīga par to, lai atbilstošās institūcijas būtu informētas par nepieciešamību veikta atbilstošas administratīvas izmaiņas tajos gadījumos, kad šādas izmaiņas ir nepieciešamas saskaņā ar Komisijas lēmumu par izmaiņu izdarīšanu Programmā.

7. Vadošā Iestāde katru gadu saskaņā ar Uzraudzības Komitejas ieteikumiem konsultē un informē Komisiju par īstenotajām un paredzētajām iniciatīvām, kas saistītas ar vispārējās sabiedrības informēšanu par to, kāda Programmas īstenošanā un tās rezultātos ir bijusi Kopienas loma.

6.pants

Uzraudzība un uzraudzības rādītāji

1. SAPARD Aģentūra un Vadošā Iestāde, neatkarīgi no tā vai tā ietilpst vai neietilpst SAPARD Aģentūrā, nodrošina Programmas īstenošanas efektīvu uzraudzību un ziņo Uzraudzības Komitejai par pasākumu un, ja tādi ir, apakšpasākumu īstenošanas gaitu. Komisija izskata šos ziņojumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

2. Uzraudzība tiek veikta, vadoties pēc fiziskajiem, vides un finansiālajiem rādītājiem, un ietver datus, kas parāda, ka Kopienas līdzekļi nav aizstājuši Latvijas Republikā pieejamu finansējumu. Šie uzraudzības rādītāji, kas attiecas uz programmā ieguldītajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem, ir atbilstoši konkrētās palīdzības specifiskajam raksturam, tās mērķiem un sociāli ekonomiskajai, strukturālajai un vides situācijai Latvijas Republikā.

7.pants

Uzraudzības Komiteja

1. Uzraudzības Komiteju izveido Latvijas Republika, vienojoties ar Vadošo Iestādi un, ja Vadošā Iestāde neietilpst SAPARD Aģentūrā, ar SAPARD Aģentūru, un pēc konsultācijām ar šīs sadaļas 3. pantā minētajiem sadarbības partneriem Programmas uzraudzības veikšanai.

Uzraudzības Komiteju parasti izveido trīs mēnešu laikā no Programmas apstiprināšanas brīža.

2. Uzraudzības Komitejas darbā padomdevēja statusā piedalās Komisijas pārstāvis (vai pārstāvji).

3. Uzraudzības Komiteja, konsultējoties ar Vadošo Iestādi, SAPARD Aģentūru un Komisiju sagatavo savus kārtības noteikumus. Šie kartības noteikumi tiek pieņemti Uzraudzības Komitejas pirmajā sanāksmē. Nepieciešamības gadījumā Uzraudzības Komiteja var tos mainīt. Par šādām izmaiņām iepriekš jāpaziņo Komisijai.

Uzraudzības Komitejas priekšsēdētāju nozīmē Latvijas Republika. Nozīmētā persona nedrīkst ieņem amatu SAPARD Aģentūrā.

4. Uzraudzības Komiteja pārliecinās, vai Programmas īstenošana norisinās efektīvi un kvalitatīvi un vai tiek nodrošināta Programmas konkrēto mērķu sasniegšana.

5. Uzraudzības Komiteja izskata un dod savu slēdzienu par kritērijiem katra pasākuma ietvaros īstenojamo projektu atlasei un secīgai sakārtošanai. Tajos gadījumos, kad šis slēdziens nav sniegts laikā, lai to ņemtu vērā, pieņemot A sadaļas 3. panta (1) punktā minēto Komisijas lēmumu, šo Lēmumu var pārskatīt, lai ņemtu vērā Uzraudzības Komitejas slēdzienu, kuru jāsniedz un jāpaziņo Komisijai vai nu viena mēneša laikā no šī Lēmuma pieņemšanas brīža vai viena mēneša laikā kopš Komitejas izveidošanas brīža, vēlākajā no šiem diviem datumiem.

6. Uzraudzības Komiteja periodiski pārskata progresu, kas panākts Programmā noteikto mērķu sasniegšanā. Šī uzdevuma veikšanai jānodrošina:

(a) informācija par jebkuriem sektoriem, kuros ir radušās grūtības atrast noieta tirgu Kopienas līmenī;

(b) informācija par veikto kontroļu rezultātiem; un

(c) apstiprināto un neapstiprināto projektu saraksts un raksturojums.

7. Uzraudzības Komiteja izpēta Programmas rezultātus, jo īpaši to, cik lielā mērā ir sasniegti dažādajiem pasākumiem nospraustie mērķi, un to, kāds progress ir sasniegts šiem pasākumiem un, šajos pasākumos ietilpstošajiem apakšpasākumiem piešķirto finansu asignējumu izmantošanā, gadījumos, kad Programma ietver šādus finansu asignējumus. Šajā sakarā Vadošā Iestāde nodrošina, lai visa atbilstošā informācija par pasākumu un, atbilstošos gadījumos, apakšpasākumu īstenošanā sasniegto progresu tiktu nodota Uzraudzības Komitejas rīcībā.

8. Uzraudzības Komiteja pārbauda šīs sadaļas 10. pantā minēto starpnovērtējumu.

9. Uzraudzības Komiteja izskata un apstiprina ikgadējo un gala ziņojumus par īstenošanas gaitu pirms to nosūtīšanas Komisijai.

10. Uzraudzības Komiteja izskata un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, apstiprina jebkurus ierosinājumus Komisijai izdarīt grozījumus Programmā.

11. Uzraudzības Komiteja var caur Vadošo Iestādi ierosināt Komisijai jebkāda veida korekciju izdarīšanu Programmā vai tās pārskatīšanu, kas varētu veicināt Programmas mērķu sasniegšanu.

12. Uzraudzības Komiteja pēc konsultācijām ar Vadošo Iestādi, SAPARD Aģentūru, ja tā neietilpst šajā Aģentūrā, un Kompetento Institūciju Programmas īstenošanas uzlabošanai, ierosina Komisijai veikt jebkāda veida korekcijas Programmā vai tās pārskatīšanu.

13. Kad Programma prasa sniegt atzinumu par kādu jautājumu, Uzraudzības Komiteja attiecīgi rīkojas.

8.pants

Ikgadējie ziņojumi un gala ziņojumi

1. Latvijas Republika nodrošina, ka Vadošā Iestāde pēc konsultācijām ar SAPARD Aģentūru gadījumos, kad tā neietilpst šajā Aģentūrā, un sešu mēnešu laikā no katra īstenošanas kalendārā gada beigām iesniegtu Komisijai ikgadējo ziņojumu par īstenošanas gaitu.

Pirms nosūtīšanas Komisijai ikgadējo ziņojumu par īstenošanas gaitu pārbauda un apstiprina Uzraudzības Komiteja.

2. Kad Komisija ir saņēmusi ikgadējo ziņojumu par īstenošanas gaitu, tā divu mēnešu laikā paziņo, ja šis ziņojums tiek uzskatīts par neapmierinošu, norādot iemeslus; pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka tas ir akceptēts. Gala ziņojuma gadījumā Komisija dod atbildi piecu mēnešu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas.

3. Katru gadu, kad tiek iesniegts ikgadējais ziņojums par īstenošanas gaitu, Komisija un Vadošā Iestāde un atbilstošos gadījumos SAPARD Aģentūra, pārskata galvenos rezultātus, kas sasniegti iepriekšējā gadā. Komisija konsultējas ar Vadošo Iestādi un atbilstošos gadījumos SAPARD Aģentūru par kārtību, kuru nepieciešams izstrādāt, lai varētu sagatavot šādu pārskatu.

Ja Komisija izsaka Latvijas Republikai savus komentārus pēc tam, kad ir pārskatīti iepriekšējā gada rezultāti. Tā informē Komisiju par pasākumiem, kādi ir veikti reaģējot uz šiem komentāriem. Gadījumos, kad Komisija, nenonākot pretrunā ar lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar A sadaļas 11. un 12. pantu, izsaka Latvijas Republikai rekomendācijas par korekcijām, kuras veicamas, lai uzlabotu Programmas uzraudzības vai vadības pasākumu efektivitāti Latvijas Republika pēc rekomendāciju izteikšanas informē, kas ir veikts, lai uzlabotu šos uzraudzības vai vadības pasākumus vai paskaidro, kāpēc šādi soļi nav sperti.

4. Gala ziņojums Komisijai tiek iesniegts vēlākais sešus mēnešus pēc pēdējā datuma, kad Programmas ietvaros ir bijuši attaisnojami izdevumi.

5. Visos ikgadējos un gala ziņojumos ir jāiekļauj sekojošā informācija:

(a) jebkuras izmaiņas vispārējos apstākļos, kas ir saistīti ar Programmas īstenošanu, jo īpaši, galvenajās sociāli ekonomiskajās tendencēs, izmaiņas nacionālajā, reģionālajā vai sektoru politikā un, atbilstošos gadījumos, to iespaids uz saskaņu starp SAPARD palīdzību un palīdzību, kas nāk no jebkuriem citiem finansu instrumentiem;

(b) prioritāšu un pasākumu īstenošanas progress saistībā ar to, kā tiek sasniegti Programmas mērķi, to specifiskie mērķi programmas ietvaros, izsakot Programmas fiziskos rādītājus un rādītājus, kas parāda sasniegtos rezultātus un atstāto iespaidu, skaitliskos lielumos, kad un kur vien tie ir izsakāmi skaitliskos lielumos;

(c) pasākumi, kādus veikusi Vadošā Iestāde, atbilstošos gadījumos SAPARD Aģentūra un Uzraudzības Komiteja, lai palīdzētu nodrošināt īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, jo īpaši:

(i) uzraudzības un novērošanas pasākumi, ieskaitot datu vākšanas pasākumus;

(ii) kopsavilkums par jebkurām nozīmīgām problēmām, kādas radušās Programmas īstenošanas gaitā un jebkuriem pasākumiem, tajā skaitā rīcību, kas veikta, reaģējot uz rekomendācijām par korekcijām saskaņā ar šī panta 3. punktu;

(iii) izmantotā tehniskā palīdzība;

(iv) pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu Programmas publicitāti;

(d) soļi, kas sperti, lai nodrošinātu visas C sadaļas 1. pantā minētās Kopienas sniegtās pirmsiestāšanās palīdzības koordināciju;

(e) Finansu tabulas, kas atspoguļo izdevumus pasākumu un, atbilstošos gadījumos apakšpasākumu griezumā.

9.pants

Novērtēšanas principi

1. Lai novērtētu Programmas efektivitāti, ir jāveic tās starpizvērtējums un ex post novērtējums, lai izvērtētu tās ietekmi uz Programmas ietvaros nospraustajiem mērķiem un analizētu tās strukturālās sekas.

2. Programmas pasākumu efektivitāti izvērtē, vadoties pēc to vispārējās ietekmes uz sekojošajām jomām:

(a) uz ieguldījumu acquis communautaire ieviešanā attiecībā uz Kopējo lauksaimniecības un ar to saistītām politikām;

(b) uz prioritāru un specifisku problēmu risināšanu saistībā ar lauksaimniecības sektora un lauku rajonu ilgtspējīgu adaptāciju Latvijas Republikā;

(c) uz Programmas mērķiem.

3. Latvijas Republika apkopo nepieciešamos resursus un savāc datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šīs novērtēšanas veikšanu visefektīvākajā veidā. Šajā sakarā novērtēšanas gaitā tiek izmantoti dažādās konkrētās detaļas, kas iegūtas, veicot uzraudzības pasākumus, nepieciešamības gadījumā tos papildinot ar papildus informācijas savākšanu, lai panāktu lielāku informācijas atbilstību.

4. Novērtēšanu veic neatkarīgi novērtētāji.

5. Starpizvērtējums un ex-post novērtējums tiek veikts, sniedzot atbildes uz vienotiem vērtēšanas jautājumiem, kurus formulē Komisija, konsultējoties ar Latvijas Republiku, un līdztekus šīm atbildēm parasti izmanto uz sasniegtajiem rezultātiem vērstus kritēriji un rādītājus. Bez tam, izvērtēšanu var veikt, papildus atbildot uz specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgās programmas mērķiem.

6. Vērtēšanas ziņojumos jāizskaidro pielietotās metodes, tajā skaitā informācijas un atklāto datu kvalitātes izvērtējums.

7. Vērtējuma kvalitāti un no tā izrietošās sekas izvērtē Vadošā Iestāde, Uzraudzības Komiteja un Komisija.

10.pants

Starpnovērtējums

1. Latvijas Republika, ņemot vērā šīs sadaļas 9. panta noteikumus, nodrošina, lai tiktu veikts starpnovērtējums, kurā tiktu pārbaudīti Programmas sākotnējie rezultāti, to atbilstība ex-ante izvērtējumam, mērķu nozīmīgums un tas, cik lielā mērā šie mērķi ir sasniegti. Tajā jānovērtē arī uzraudzības un īstenošanas kvalitāte.

2. Starpnovērtējums jāveic, atbildību par to uzņemoties Vadošajai Iestādei, sadarbībā ar Komisiju un Latvijas Republiku. Tas jāiesniedz Uzraudzības Komitejai saskaņā ar šīs sadaļas 7. panta (8) punktu un jānosūta Komisijai trīs gadus pēc Programmas apstiprināšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2003. gada 31. decembrī.

3. Papildus šīs sadaļas 9. panta (7) punktā minētajam novērtējumam Komisija izvērtē arī secinājumus, kas izriet no novērtējuma, ar mērķi pārskatīt Programmu.

4. Starpnovērtējums, ja nepieciešams, tiek koriģēts un iesniegts Komisijai ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim.

5. Vadošā Iestāde informē Komisiju par to, kādi papildus pasākumi ir veikti saistībā ar rekomendācijām, kas ietvertas vērtēšanas ziņojumā, ieskaitot jebkuras iespējamās korekcijas.

11.pants

Ex-post novērtēšana

Ex-post novērtēšanu, par kuru atbildība gulstas uz Vadošo Iestādi, veic Latvijas Republika, konsultējoties ar Komisiju. Pamatojoties uz jau iegūtajiem vērtēšanas rezultātiem un ņemot vērā šīs sadaļas 9. panta noteikumus, kā arī ar Programmu saistītos jautājumus, ex-post novērtējums aptver resursu izlietojumu un Programmas efektivitāti un lietderību, tās ietekmi un atbilstību ex-ante novērtējumam. Tā aptver faktorus, kas ir ietekmējuši sekmīgu vai nesekmīgu īstenošanu, Programmas sasniegumus un rezultātus, tajā skaitā ilglaicību.

Ex-post novērtējuma gaitā tiek izdarīti secinājumi attiecībā uz Programmu.

Ex-post novērtējumu jāpabeidz ne vēlāk kā līdz ceturtā gada beigām, skaitot no Ikgadējā finansu līguma izbeigšanās.

C sadaļa

Vispārējie noteikumi

1.pants

Koordinācija ar citiem instrumentiem

Komisija un Latvijas Republika nodrošina palīdzības koordināciju starp Programmu, Pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumentu (ISPA), Phare programmu un Eiropas Investīciju Bankas (EIB) un citu starptautisko finansu instrumentu sniegto palīdzību.

Latvijas Republika nodrošina, ka, jo īpaši gadījumos, kad kāds SAPARD projekts pēc savas būtības ir tāds, ka tas varētu pilnībā vai daļēji pretendēt uz palīdzību kāda cita pirmajā rindkopā minētā instrumenta ietvaros, tiek novērsts risks, ka palīdzība izdevumu segšanai tiek sniegta vairākkārtīgi. Visu šādu projektu gadījumā, neatkarīgi no jebkādiem citiem Latvijas Republikas spertajiem soļiem, kompetentai amatpersonai visi A sadaļas 8. panta (b) apakšpunktā minētie saņemtie rēķini skaidri jāapzīmogo ar uzrakstu "SAPARD" pirms SAPARD Aģentūra tos apmaksā.

2.pants

Vispārējās privilēģijas

Latvijas Republika nodrošina, ka citu valstu pilsoņiem, kurus Latvijas Republikas institūcijas konkrēti nolīgušas darbā Programmas īstenošanas mērķiem, un šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem tiek piešķirti ne mazāk labvēlīgi apstākļi, privilēģijas un atvieglojumi, kā tie, kas parasti tiek piešķirti citu valstu pilsoņiem un to tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas strādā Latvijas Republikā saskaņā ar jebkuriem citiem divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem vai līgumiem par ekonomiskās palīdzības sniegšanu un tehniskās sadarbības programmām. Šī panta noteikumi nepiešķir šādiem darbiniekiem diplomātisko statusu.

3.pants

Ierašanās, apmešanās, iebraukšanas apstākļi

Latvijas Republika nodrošina, lai gadījumos, kad tiek slēgti līgumi par darbu izpildi, preču piegādēm vai pakalpojumiem, fiziskajām vai juridiskajām personām, kas ir tiesīgas piedalīties konkursa procedūrās, un tehniskajam personālam, kas nepieciešams, lai veiktu sagatavošanās pasākumus, būtu dota iespēja uz laiku ierasties un apmesties valstī. Šādas tiesības tiek nodrošinātas, sākot no brīža, kad tiek izdots uzaicinājums uz konkursu, līdz vienu mēnesi pēc brīža, kad ir noteikts līguma slēdzējs.

Latvijas Republika atļauj personālam, kas Programmas ietvaros piedalās darbu izpildes, piegāžu vai pakalpojumu līgumos, un to tuvākajiem ģimenes locekļiem iebraukt Latvijas Republikā, lai apmestos šajā valstī, strādātu tajā un atstātu šo valsti, kā to nosaka attiecīgā līguma būtība.

4.pants

Iekārtu ievešana un atkārtota izvešana

Latvijas Republika laicīgi un nepieprasot diskriminējošu samaksu, piešķir atļaujas, kas nepieciešamas, lai ievestu un pēc tam izvestu Programmas īstenošanai nepieciešamās iekārtas. Tas nekādā veidā neietekmē fizisko vai juridisko personu tiesības, kas importē iekārtas, lai gūtu labumu, izmantojot īslaicīgās ievešanas sistēmu attiecībā uz iepriekšminētajām iekārtām.

5.pants

Importa un ārvalstu valūtu kontrole

1. Lai nodrošinātu Programmas īstenošanu, Latvijas Republika apņemas, nenosakot atšķirīgus noteikumus dalībvalstīm un F sadaļas 8. punktā minētajām valstīm, piešķirt importa atļaujas un atļaujas iegādāties ārvalstu valūtas, un piemērot nacionālās valūtas kontroles noteikumus.

2. Latvijas Republika laicīgi un nepieprasot diskriminējošu samaksu, piešķir nepieciešamās atļaujas repatriēt līdzekļus, kas saņemti saistībā ar Programmu saskaņā ar ārvalstu valūtu kontroles noteikumiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā.

6.pants

Nodokļi un muita

1. Latvijas Republika nodrošina, ka visas preces, kas tiek importētas saskaņā ar Latvijas Republikas institūciju noslēgtajiem un Programmas ietvaros līdzfinansētajiem piegādes līgumiem, tiek ielaistas Latvijas Republikā, neapliekot ar muitas nodokli, importa nodokli, citiem nodokļiem vai fiskālajām maksām, kam ir līdzvērtīga ietekme.

Latvijas Republika nodrošina, lai šādas importa preces tiktu atbrīvotas no to ievešanas punkta saskaņā ar attiecīgā līguma noteikumiem un būtu pieejamas līgumslēdzējam tūlītējai izmantošanai, kā tas nepieciešams līguma normālai izpildei bez jebkādas aizkavēšanās vai strīdiem, kas saistīti ar iepriekšminēto nodevu, nodokļu vai maksu nokārtošanu.

2. Latvijas Republika nodrošina, lai personiskie un mājsaimniecības piederumi, kurus personiskai izmantošanai ieved fiziskās personas (un to tuvākie ģimenes locekļi), izņemot attiecīgajā valstī uz vietas darbā pieņemtās personas, kuras veic tehniskās palīdzības līgumos noteiktos pienākumus, būtu atbrīvoti no muitas nodokļiem, importa nodokļiem, nodokļiem un citām fiskālajām maksām, kam ir līdzvērtīga ietekme. Šiem personiskajiem un mājsaimniecības piederumiem jātiek vai nu atkal izvestiem no valsts vai atsavinātiem Latvijas Republikā saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, pēc līguma beigšanās.

7. pants

Nacionālā tiesvedība

Gadījumos, kad ir radušās aizdomas vai ir iegūti pierādījumi par to, ka atbalsta saņēmējs nav izpildījis savas līgumsaistības Programmas ietvaros, kā arī par to, ka ir notikuši mēģinājumi saņemt no SAPARD Aģentūras maksājumus, kurus atbalsta saņēmējam nav tiesību saņemt, Latvijas Republika vēršas pret jebkuru šādu saistību neizpildi un mēģinājumu nacionālās tiesvedības kārtībā ne mazāk stingri kā gadījumos, kas saistīti ar nacionālajiem sabiedriskajiem fondiem.

E sadaļa

Ceturkšņa un gada izdevumu deklarācijas

1L.GIF (252635 BYTES)

2L.GIF (37474 BYTES)

3L.GIF (214171 BYTES)

4L.GIF (117023 BYTES)

5L.GIF (224378 BYTES)

6L.GIF (198148 BYTES)

7L.GIF (106533 BYTES)

8L.GIF (123224 BYTES)

E sadaļa

Norādījumi

sertificējošai institūcijai

Norādījumi attiecībā uz ikgadējo

SAPARD Aģentūras sertifikāciju

Tēma: Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. panta (5) punktā minētais norādījums — SAPARD Aģentūras sertifikāciju veicējas institūcijas sertifikāta un ziņojuma forma, apjoms un saturs.

Ievads

1. Šī materiāla uzdevums ir sniegt norādījumus attiecībā uz Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. pantā noteiktajām konta sertifikācijas prasībām .

2. Sertifikācijas, un attiecīgi revīzijas sertifikāta un revīzijas ziņojuma, subjekts ir SAPARD Aģentūra un visas decentralizētās un pilnvarotās institūcijas, tas ir, procesi, kas norisinās sākot no pieteikuma reģistrācijas brīža līdz saistību uzņemšanās brīdim un no maksājuma pieprasījuma reģistrācijas brīža līdz maksājuma veikšanas brīdim.

Revīzijas sertifikāts

3. Revīzijas sertifikātam jābūt īsam, skaidram un precīzi formulētam konstatējumam par vispārējiem secinājumiem, pie kādiem nonākusi institūcija, kas iecelta par Sertifikācijas Institūciju. Revīzijas sertifikātu piemēri sniegti šīs sadaļas pielikumā.

Revīzijas ziņojums

4. Revīzijas ziņojuma apjoms ir plašāks nekā revīzijas sertifikātam, un tas papildus ietver konstatējumus par to, vai:

I) Sertifikācijas Institūcija ir ieguvusi pietiekamu pārliecību, ka iekšējās kontroles procedūras ir teorētiski drošas un ka tās apmierinoši darbosies arī praksē;

II) procedūras, īpašu uzmanību pievēršot īpaši svarīgiem akreditācijas kritērijiem (rakstiskās procedūras, pienākumu nodalījums, pirms projekta un pirms maksājumu pārbaudes, iegādes, saistību un maksājumu procedūras, grāmatvedības uzskaites procedūras, datoru drošība, iekšējais audits), dod pienācīgu pārliecību, ka projekti, kuriem tiek prasīts SAPARD finansējums, atbilst Daudzgadu finansu līgumam;

III) turpinās atbilstība visiem īpaši nozīmīgajiem akreditācijas kritērijiem, saskaņā ar Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 3. panta (1) punkta prasībām, kuras jāizpilda, lai Komisija uzticētu palīdzības pārvaldi; un

IV) Kopienas finansiālās intereses tiks pienācīgi sargātas.

Ziņojumā jāietver arī jebkuras rekomendācijas un jānorāda cik lielā mērā un kā tās (atbilstošos gadījumos arī iepriekšējo gadu rekomendācijas) tiek pildītas.

5. Ziņojuma saturs

I) Iekšējās kontroles procedūras

Ziņojumā jāizklāsta pierādījumi, kādus ieguvusi Sertifikācijas Institūcija, ka visa perioda laikā, kas ticis pakļauts revīzijai, iekšējā kontrole ir darbojusies gan praksē, gan teorijā, ka tā aptver visus paredzētos darījumus, un ka tās rezultātā ir tikušas novērstas atklātās kļūdas. Ziņojumā jāietver apraksts par iekšējās kontroles procedūrām, kurā vajadzētu pievērst uzmanību jebkurām nopietnām nepilnībām kontroles pasākumu izstrādē vai darbībā, īpaši vēršot uzmanību uz faktoriem, kas var mazināt iekšējo kontroles procedūru efektivitāti, kā, piemēram:

— iespēja, ka atbildīgā amatpersona var kavēt kontroles ietekmi;

— nepareiza kontroles piemērošana sakarā ar nepareizu interpretāciju vai nolaidību; un

— nestandarta procedūru izveide.

Iekšējā audita funkcija ir svarīgākais iekšējās kontroles vides elements. Kā tādam, tam tiek veltīta konkrēta sadaļa revīzijas ziņojumā. Ziņojumā jāaplūko iekšējā audita neatkarība, kompetence un efektivitāte, un jo īpaši sekojošais: pienākumu apjoms, piekļūšanas tiesības SAPARD Aģentūras vadītājam un visiem dokumentiem, personālam un telpām (ieskaitot decentralizētās un pilnvarotās institūcijas); iekšējā audita daļas darbinieku neiesaistīšana ikdienas darba operācijās, personāla nodrošinājums (kompetence, apmācība un pieredze), plānošana (vajadzību izvērtēšana, uz risku balstīta pieeja, audita pārbaužu cikls); dokumentācija (vai precīzi tiek dokumentēts pārbaužu un slēdzienu pamatojums, vai tiek vesta nepieciešamā pavaddokumentācija), audita pierādījumi (vai pastāvošā kārtība nodrošina, ka tie būs pietiekami, atbilstoši un droši), vai ir pienācīga kārtība kvalitātes nodrošināšanai, ziņojumi (vai tie ir konceptuāli atbilstoši un vai procedūras nodrošina, ka tie būs savlaicīgi) un secinājumi attiecībā uz audita plānu.

II) Procedūras, kuru uzdevums ir nodrošināt atbilstību Daudzgadu finansu līgumam

Šis punkts attiecas uz autorizāciju. SAPARD Aģentūru apstrādātos darījumus regulē komplicēti noteikumi. Ietvertais risks prasa, lai SAPARD Aģentūras ieviestu kompensējošu kontroli, kas ietver rakstisku procedūru izmantošanu, kontroles lapas un detalizētas atkārtotas pārbaudes, ko veic cita amatpersona.

Ziņojumā jāietver apraksts par procedūrām Daudzgadu finansu līguma ievērošanas nodrošināšanai (pa pasākumiem un atbilstošos gadījumos apakšpasākumiem), katrai procedūrai norādot, vai atbilstošie kontroles pasākumi ir pietiekoši stingri, lai uz tiem varētu paļauties revīzijas perioda laikā. Gadījumos, kad tiek secināts, ka kāda procedūra nedod nepieciešamo pārliecību, jānorāda attiecīgā kontroles pasākuma trūkumu svarīgākie elementi.

III) Nozīmīgi akreditācijas kritēriji

Ziņojumā jānorāda, cik lielā mērā SAPARD Aģentūra un decentralizētās un pilnvarotās institūcijas izpilda nozīmīgākos akreditācijas kritērijus (rakstiskās procedūras, pienākumu nodalījums, pirms projekta un pirms maksājumu pārbaudes, iegādes, saistību un maksājumu procedūras, uzskaites procedūras, datoru drošība, iekšējā revīzija) saskaņā ar Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 3. panta (1) punkta prasībām, kuras jāizpilda, lai Komisija uzticētu palīdzības pārvaldi, un kāda rīcība (un tās laiks un ilgums), ja tāda ir, jāveic SAPARD Aģentūrai vai decentralizētajai/ pilnvarotajai institūcijai, lai novērstu šādus trūkumus.

IV) Kopienas finansiālo interešu aizsardzība

Šis punkts attiecas uz iekasējamajām summām (debitoriem). Atbilstošie svarīgākie kontroles mērķi ietver precīzu un savlaicīgu visu debitoru darījumu pārnešanu debitoru žurnālā, tādas situācijas nepieļaušana, kad parādnieki sedz savus parādus no citiem SAPARD maksājumiem, un pareiza visu no debitoriem saņemto summu pārnešana.

Vispārējos vilcienos, ziņojumā jāietver apraksts par Kopienas finansiālo interešu aizsardzību, katrai procedūrai norādot, vai atbilstošie kontroles pasākumi ir atzīti par pietiekoši stingriem, lai uz tiem varētu paļauties. Gadījumos, kad tiek secināts, ka kāda procedūra nedod nepieciešamo pārliecību, jānorāda attiecīgā kontroles pasākuma trūkumu svarīgākie elementi.

V) Rekomendācijas

Jebkuras rekomendācijas par uzlabojumiem jāklasificē saskaņā ar svarīguma līmeni, kāds pēc Sertifikācijas Institūcijas domām būtu piešķirams katrai attiecīgajai situācijai. Lai atvieglotu šīs informācijas sagatavošanu, tiek piedāvāta sekojoša klasifikācija:

— ļoti svarīgi: rekomendācijas, kam SAPARD Aģentūras vadītājam nekavējoši jāpievērš uzmanība;

— Vidēji svarīgi: rekomendācijas, kas ir nozīmīgas SAPARD Aģentūras kontroles vides kontekstā un kam augstākā līmeņa vadībai nekavējoši jāpievērš uzmanība;

— Mazāk svarīgi: rekomendācijas, kura jāizpilda, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību akreditācijas kritērijiem.

Ziņojumā pie katras rekomendācijas jānorāda ar to saistītie procedūru un politikas jautājumi, kurus nepieciešams risināt, un SAPARD Aģentūras atbildi.

6. Ziņojuma struktūra

Komisijas darbu pie sertifikācijas ziņojumu apstrādes palīdzētu pieturēšanās pie standarta struktūras, kas sniegta tālāk:

Kopsavilkums: tajā ietver slēdzienus, kopsavilkumu par katru no augšminētajiem punktiem I, II, III un IV un sadaļas, kurās ietvertas svarīgākās un vidēji svarīgās rekomendācijas.

Vispārējais ievads

I) Iekšējās kontroles procedūras: galveno kontroles pasākumu vērtējums, iekšējās audita funkcija, iekšējo kontroles procedūru raksturojums kopā ar pierādījumiem.

II) Procedūras Daudzgadu finansu līguma ievērošanas nodrošināšanai: svarīgāko kontroles pasākumu novērtējums, Daudzgadu finansu līguma ievērošanas nodrošināšanas procedūru apraksts kopā ar pierādījumiem.

III) Svarīgākie akreditācijas kritēriji: konstatējums par to, kādā mērā SAPARD Aģentūra izpilda visus svarīgākos akreditācijas kritērijus (rakstiskās procedūras, pienākumu nodalījums, pirms projekta un pirms maksājumu pārbaudes, iegādes, saistību un maksājumu procedūras, uzskaites procedūras, datoru drošība, iekšējā revīzija) kā to prasa Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 14. pants.

IV) Procedūras Kopienas finansiālo interešu aizsardzībai: svarīgāko kontroles pasākumu novērtējums, apraksts par procedūrām Kopienas finansiālo interešu aizsardzībai, kopā ar pierādījumiem.

Vispārējie secinājumi

Rekomendācijas

Pielikumi

Katram pasākumam/ apakšpasākumam un kopējai funkcijai (piem., uzskaite, inspekcijas, iekšējais audits, IT) pielikumā jāapraksta, kas ir darīts, lai sasniegtu katru no kontroles mērķiem, tajā skaitā kontroles mērķa apraksts, kontroles mehānisms, lietas struktūra (lai noteiktu, vai ir ietverti primārie pierādījumi/ dokumenti, kas nepieciešami, lai pamatotu prasību), atklātie fakti, novērtējums, secinājums un detalizētas rekomendācijas.

Jāsagatavo rekomendāciju saraksts, kurā ietverta vismaz sekojošā informācija: ziņojuma atsauce/ rekomendācija/ statuss/ rīcība.

E sadaļas pielikums

SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

IZSNIEGTO REVĪZIJAS SERTIFIKĀTU

PARAUGI 5

Atzinumu tabula:

Iebildumu

Ierobežoti

Negatīvs

nav

iebildumi

slēdziens

Nav apjoma

Bez

Ar

Negatīvs

ierobežojuma

piezīmēm

piezīmēm

atzinums

(A)

(B)

(E)

Apjoma

Ar

Atteikums

ierobežojumi

piezīmēm

sniegt atzinumu (D)

(C)

A. ATZINUMS BEZ PIEZĪMĒM

Mēs esam veikuši gada pārskatus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai kā izdevumi, kuri [ SAPARD Aģentūras nosaukums un adrese ] radušies Programmas 200x. finansu gadam ietvaros. Mūsu kā Sertifikācijas Institūcijas pienākums ir izteikt atzinumu par šiem gada pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem revīzijas standartiem un Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. pantu. Mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Komisijai nodotie pārskati nesatur būtiskus sagrozījumus. Revīzijas gaitā, veicot testus, tika pārbaudīti pierādījumi, kas sniegti kā pamatojums gada pārskatos ietvertajai informācijai, saistību dokumentācija, veiktas procedūru un, izlases kārtā, darījumu pārbaudes. Maksājumu atbilstība Daudzgadu finansu līgumam mūsu veiktās revīzija ietvaros tika pārbaudīta tikai attiecībā uz SAPARD Aģentūras administratīvās struktūras spēju nodrošināt šādas atbilstības pārbaudi pirms attiecīgā maksājuma izdarīšanas. Mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam.

Pēc mūsu domām, pārskati, kas paredzēti nodošanai Komisijai par 2000x. finansu gadu (datums DD/MM/GGGG ) ir patiesi, pilnīgi un precīzi.

Mūsu revīzija tika veikta laikā no (DD/MM/GGGG) līdz (DD/MM/GGGG) . Ziņojums par mūsu atklātajiem faktiem ir nodots tajā pašā datumā, kad izdots šis sertifikāts.

[izdošanas datums + paraksts, vārds un amats + Sertifikācijas Institūcijas nosaukums un adrese]

B. ATZINUMS AR PIEZĪMĒM —

ATKLĀTAS NEATBILSTĪBAS

Mēs esam veikuši gada pārskatus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai kā izdevumi, kuri [ SAPARD Aģentūras nosaukums un adrese ] radušies Programmas 200x. finansu gadam ietvaros. Mūsu kā Sertifikācijas Institūcijas pienākums ir izteikt atzinumu par šiem gada pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem revīzijas standartiem un Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. pantu. Mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Komisijai nodotie pārskati nesatur būtiskus sagrozījumus. Revīzijas gaitā, veicot testus, tika pārbaudīti pierādījumi, kas sniegti kā pamatojums gada pārskatos ietvertajai informācijai, saistību dokumentācija, veiktas procedūru un, izlases kārtā, darījumu pārbaudes. Maksājumu atbilstība Daudzgadu finansu līgumam mūsu veiktās revīzija ietvaros tika pārbaudīta tikai attiecībā uz SAPARD Aģentūras administratīvās struktūras spēju nodrošināt šādas atbilstības pārbaudi pirms attiecīgā maksājuma izdarīšanas. Mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam.

Revīzijas gaitā atklājās atšķirības starp gada pārskatiem un SAPARD Aģentūras uzskaites grāmatām un dokumentiem sekojošajiem pasākumiem/ apakšpasākumiem (atsauce: revīzijas ziņojums L lappuse):

[pasākums/

Atšķirība +/- nacionālajā

apakšpasākums

valūtā €

Zemnieku saimniecības

- 23 000 VVV/ 100 e]

tehnika

Pēc mūsu domām, pārskati, kas paredzēti nodošanai Komisijai par 2000x. finansu gadu (datums DD/MM/GGGG ), izņemot iepriekšējā rindkopā aprakstītās atšķirības, ir patiesi, pilnīgi un precīzi.

Mūsu revīzija tika veikta laikā no DD/MM/GGGG līdz DD/MM/GGGG . Ziņojums par mūsu atklātajiem faktiem ir nodots tajā pašā datumā, kad izdots šis sertifikāts.

[izdošanas datums + paraksts, vārds un amats + Sertifikācijas Institūcijas nosaukums un adrese]

C. ATZINUMS AR PIEZĪMĒM —

APJOMA IEROBEŽOJUMS

Mēs esam veikuši gada pārskatus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai kā izdevumi, kuri [ SAPARD Aģentūras nosaukums un adrese ] radušies Programmas 200x. finansu gadam ietvaros. Mūsu kā Sertifikācijas Institūcijas pienākums ir izteikt atzinumu par šiem gada pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Izņemot nākošajā rindkopā minēto, mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem revīzijas standartiem un Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. pantu. Mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Komisijai nodotie pārskati nesatur būtiskus sagrozījumus. Revīzijas gaitā, veicot testus, tika pārbaudīti pierādījumi, kas sniegti kā pamatojums gada pārskatos ietvertajai informācijai, saistību dokumentācija, veiktas procedūru un, izlases kārtā, darījumu pārbaudes. Maksājumu atbilstība Daudzgadu finansu līgumam mūsu veiktās revīzija ietvaros tika pārbaudīta tikai attiecībā uz SAPARD Aģentūras administratīvās struktūras spēju nodrošināt šādas atbilstības pārbaudi pirms attiecīgā maksājuma izdarīšanas. Mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam.

Sakarā ar [ piemēram ] SAPARD Aģentūras/ pilnvarotās institūcijas dokumentācijas RAKSTURU, mēs nevarējām pārliecināties par [minēt problēmas nosaukumu] pat izmantojot citas revīzijas procedūras (atsauce: revīzijas ziņojums L lappuse):

Pēc mūsu domām, izņemot to korekciju sekas, ja tādas ir, kuru nepieciešamību mēs varētu būt atklājuši, ja mēs būtu varējuši pārliecināties par [minēt problēmas nosaukumu], pārskati, kas paredzēti nodošanai Komisijai par 2000x. finansu gadu (datums DD/MM/GGGG ), ir patiesi, pilnīgi un precīzi.

Mūsu revīzija tika veikta laikā no DD/MM/GGGG līdz DD/MM/GGGG . Ziņojums par mūsu atklātajiem faktiem ir nodots tajā pašā datumā, kad izdots šis sertifikāts.

[izdošanas datums + paraksts, vārds un amats + Sertifikācijas Institūcijas nosaukums un adrese]

D. ATTEIKUMS SNIEGT ATZINUMU —

APJOMA IEROBEŽOJUMS

Mēs esam veikuši gada pārskatus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai kā izdevumi, kuri [ SAPARD Aģentūras nosaukums un adrese ] radušies Programmas 200x. finansu gadam ietvaros. Mūsu kā Sertifikācijas Institūcijas pienākums ir izteikt atzinumu par šiem gada pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Izņemot nākošajā rindkopā minēto, mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem revīzijas standartiem un Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6. pantu. Mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Komisijai nodotie pārskati nesatur būtiskus sagrozījumus. Revīzijas gaitā, veicot testus, tika pārbaudīti pierādījumi, kas sniegti kā pamatojums gada pārskatos ietvertajai informācijai, saistību dokumentācija, veiktas procedūru un, izlases kārtā, darījumu pārbaudes. Maksājumu atbilstība Daudzgadu finansu līgumam mūsu veiktās revīzija ietvaros tika pārbaudīta tikai attiecībā uz SAPARD Aģentūras administratīvās struktūras spēju nodrošināt šādas atbilstības pārbaudi pirms attiecīgā maksājuma izdarīšanas. Mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam.

Mēs nevarējām pārbaudīt procedūras, kuras ir pamatā maksājumiem, ko veikušas institūcijas ar deleģētiem pienākumiem, sakarā ar apjoma ierobežojumiem, kurus mūsu darbam uzlika SAPARD Aģentūra (atsauce: revīzijas ziņojums L lappuse).

Sakarā ar iepriekšējā rindkopā minēto jautājumu svarīgumu, mēs neizsakām atzinumu par to, vai pārskati, kas paredzēti nodošanai Komisijai par 2000x. finansu gadu (datums DD/MM/GGGG ), ir patiesi, pilnīgi un precīzi.

Mūsu revīzija tika veikta laikā no DD/MM/GGGG līdz DD/MM/GGGG . Ziņojums par mūsu atklātajiem faktiem ir nodots tajā pašā datumā, kad izdots šis sertifikāts.

[izdošanas datums + paraksts, vārds un amats + Sertifikācijas Institūcijas nosaukums un adrese]

E. NEGATĪVS ATZINUMS

Mēs esam veikuši gada pārskatus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai kā izdevumi, kuri [ SAPARD Aģentūras nosaukums un adrese ] radušies Programmas 200x. finansu gadam ietvaros. Mūsu kā Sertifikācijas Institūcijas pienākums ir izteikt atzinumu par šiem gada pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem revīzijas standartiem un Daudzgadu finansu līguma Pielikuma A sadaļas 6.pantu. Mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Komisijai nodotie pārskati nesatur būtiskus sagrozījumus. Revīzijas gaitā, veicot testus, tika pārbaudīti pierādījumi, kas sniegti kā pamatojums gada pārskatos ietvertajai informācijai, saistību dokumentācija, veiktas procedūru un, izlases kārtā, darījumu pārbaudes. Maksājumu atbilstība Daudzgadu finansu līgumam mūsu veiktās revīzija ietvaros tika pārbaudīta tikai attiecībā uz SAPARD Aģentūras administratīvās struktūras spēju nodrošināt šādas atbilstības pārbaudi pirms attiecīgā maksājuma izdarīšanas. Mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam.

SAPARD Aģentūras deklarētie izdevumi nesakrīt ar maksājumiem un kvītīm par attiecīgo periodu (atsauce: revīzijas ziņojums L lappuse).

Mūsu uzskats ir tāds, ka sakarā ar iepriekšējā rindkopā aprakstītajām nesakritībām, pārskati, kas paredzēti nodošanai Komisijai par 2000x. finansu gadu (datums DD/MM/GGGG ), nav patiesi, pilnīgi un precīzi.

Mūsu revīzija tika veikta laikā no DD/MM/GGGG līdz DD/MM/GGGG . Ziņojums par mūsu atklātajiem faktiem ir nodots tajā pašā datumā, kad izdots šis sertifikāts.

[izdošanas datums + paraksts, vārds un amats + Sertifikācijas Institūcijas nosaukums un adrese]

5 Cf. Starptautiskais revīzijas un ar to saistīto pakalpojumu standarts Nr. 13 (13. SRS), ko izdevusi Starptautiskā Grāmatvežu Federācija (IFAC)

F sadaļa

Kopienas likumdošanas teksts, uz ko izdarītas atsauces

saistībā ar šo līgumu pieņemtajos noteikumos (EK) 2222/2000

par SAPARD finansu noteikumiem 6

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nr.

Sa-

Pants (vai

Apakš-

Normas, kas Latvijas Republikai jāpiemēro saskaņā ar Līgumu

daļa

punkts nr.)

punkts

1

A

3

1.

Komisija, pamatojoties uz katrā konkrētā gadījumā veiktu nacionālās un sektorālās programmas/ projekta vadības kapacitātes, ar sabiedrisko

finansējumu saistīto finansu kontroles procedūru un struktūru analīzi, var nolemt atteikties no 2. punktā minētās ex-ante apstiprināšanas prasības un uzticēt kandidātvalstu ieviešanas aģentūrām decentralizētu palīdzības vadību. Atteikšanās no šīs prasības var notikt, ja ir izpildītas:

— 3. punktā minētie minimālie kritēriji, ko izmanto, lai novērtētu kandidātvalstu ieviešanas aģentūru spēju pārvaldīt palīdzību un minimālie nosacījumi, kas jāizpilda šīm aģentūrām;

— un konkrētās normas attiecībā uz tādiem jautājumiem, kā, cita starpā, uzaicinājumiem uz konkursu, konkursu pārbaudi un vērtēšanu, kontraktu piešķiršanu un Kopienas valsts iepirkuma direktīvu īstenošanu, kas nostiprinātas finansu līgumos ar katru attiecīgo kandidātvalsti.

2

F

1. punkts

Projektu atlasei, konkursu rīkošanai un līgumu slēgšanai nepieciešams saņemt iepriekšēju (ex-ante) Komisijas apstiprinājumu.

3

A

3. pants un

1.

Minimālie kritēriji un nosacījumi vadības decentralizācijai, nododot to

1. punkts

Ieviešanas Aģentūrām kandidātvalstīs

1. Minimālie kritēriji, lai izvērtētu kandidātvalstu Ieviešanas Aģentūru spēju pārvaldīt palīdzību.

Komisija izmanto sekojošos kritērijus, lai novērtētu, kuras īstenošanas aģentūras sadarbības valstīs spēj veikt decentralizētu palīdzības vadību:

(i) ir jābūt skaidri definētai sistēmai Programmas vadībai ar pilnībā izstrādātiem iekšējiem procedūras noteikumiem, skaidru institucionālo un personālo pienākumu sadalījumu;

(ii) jābūt ievērotam pilnvaru nošķiršanas principam, lai novērstu jebkādu interešu konflikta risku iepirkumu un maksājumu gaitā;

(iii) jābūt pieejamam atbilstošam personālam, kam uzticēta attiecīgo uzdevumu pildīšana. Šiem darbiniekiem ir jābūt atbilstošām revīziju veikšanas iemaņām un pieredzei, valodas prasmei un tiem ir jābūt pilnībā apmācītiem Kopienas Programmu īstenošanā.

2. Minimālie nosacījumi vadības decentralizācijai, nododot to Ieviešanas Aģentūrām kandidātvalstīs.

Vadības decentralizāciju, to uzņemoties kandidātvalstīm, bet Komisijai veicot ex-post kontroles pasākumus, var apsvērt, ja ieviešanas aģentūra atbilst sekojošajiem nosacījumiem:

(i) tajā ir efektīva iekšējā kontrole, ieskaitot neatkarīgu revīzijas funkciju, kā arī efektīva uzskaites un finansu pārskatu sniegšanas sistēma, kas atbilst starptautiski atzītajiem revīzijas standartiem;

(ii) nesen veikta finansu un darbības revīzija pierāda efektīvu un savlaicīgu Kopienas palīdzības vai līdzīga rakstura valsts līmeņa pasākumu vadību;

(iii) pastāv droša nacionālā finansu kontroles sistēma ieviešanas aģentūras uzraudzībai;

(iv) pastāv iepirkuma noteikumi, kurus Komisija ir apstiprinājusi kā atbilstošus Finansu Noteikumu IX sadaļas prasībām, kas regulē Eiropas Kopienu vispārējo budžetu (skat. šī Līguma Pielikuma A sadaļas 14.2.6 pantu);

(v) Nacionālā atbildīgā amatpersona ir apņēmusies nest pilnu finansiālu atbildību un uzņemties saistības par Programmu.

Šī pieeja neierobežo Komisijas un Auditoru Tiesas tiesības veikt izdevumu pārbaudi.

4

A

13. pants

6.

4. punkts

Šī punkta normas nenosaka, ka Latvijas Republikā būtu jāpiemēro noteikumi, kas attiecas uz kriminālo tiesvedību vai tiesas institūciju sadarbību 8. punktā uzskaitīto kandidātvalstu un dalībvalstu starpā.

4.1 apakšpunkts

Gadījumos, kad Komisija nolemj veikt pārbaudes uz vietām un inspekcijas saskaņā ar šo punktu, tā nodrošina, lai tajā pašā laikā netiktu veiktas līdzīgas pārbaudes uz vietām un inspekcijas, kas vērstas uz tiem pašiem faktiem attiecībā uz iesaistītajām saimnieciskajām personām (skat. 6. punktu)

Bez tam tā ņem vērā pašlaik notiekošās vai jau pabeigtās inspekcijas, kas vērstas uz tiem pašiem faktiem attiecībā uz iesaistītajām saimnieciskajām personām, kuras veic Latvijas Republika, pamatojoties uz tās likumdošanu.

4.2 apakšpunkts

Komisija sagatavo un veic pārbaudes uz vietām un inspekcijas ciešā sadarbībā ar Latvijas republikas institūcijām, kuras savlaicīgi tiek informētas par šo pārbaužu un inspekciju objektu, mērķi un juridisko bāzi, lai tās varētu sniegt visu nepieciešamo palīdzību. Lai to sasniegtu, Latvijas Republika var piedalīties pārbaudēs uz vietām un inspekcijās.

Bez tam pēc Latvijas Republikas vēlēšanās pārbaudes uz vietām un inspekcijas var veikt kopīgi Komisija un Latvijas Republikas atbildīgās institūcijas.

4.3 apakšpunkts

Komisija veic to saimniecisko personu pārbaudes uz vietām un inspekcijas, kuriem var piemērot administratīvos pasākumus un sodus saskaņā ar 6. punktu, gadījumos, kad ir iemesls uzskatīt, ka ir notikušas neatbilstības.

Lai atvieglotu Komisijai šādu pārbaužu un inspekciju veikšanu, saimnieciskajām personām ir jānodrošina piekļūšana telpām, zemei, transporta līdzekļiem vai citām teritorijām, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.

Gadījumos, kad tas ir noteikti nepieciešams, lai noskaidrotu, vai pastāv neatbilstības, Komisija var veikt pārbaudes uz vietām un inspekcijas arī attiecībā uz citiem iesaistītajām saimnieciskajām personām, lai piekļūtu šo personu rīcībā esošajai atbilstošajai informācijai par faktiem, uz kuriem ir vērstas pārbaudes uz vietām un inspekcijas.

4.4 apakšpunkts

4.4.1. Pārbaudes uz vietām un inspekcijas pēc Komisijas pilnvarojuma un ierosmes veic tās amatpersonas vai citi ierēdņi, kas saņēmuši atbilstošu pilnvarojumu, turpmāk tekstā — 'Komisijas inspektori'. Personas, kuras uz laiku darbojas Komisijā kā nacionālie eksperti, var palīdzēt šādu pārbaužu un inspekciju veikšanā.

Komisijas inspektori realizē savas pilnvaras, uzrādot rakstisku pilnvarojumu, kurā uzrādīta viņu identitāte un ieņemamais postenis, kopā ar dokumentu, kurā norādīts pārbaudē uz vietām vai inspekcijā pārbaudāmais jautājums un mērķis.

Šī Līguma noteikumu ietvaros tiem ir jādarbojas saskaņā ar procedūras noteikumiem, ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

4.4.2 Šī Līguma noteikumu ietvaros Komisija ar Latvijas Republikas piekrišanu var griezties pēc palīdzības pie amatpersonām no citām 8. punktā uzskaitītajām kandidātvalstīm, kuras tā var uzaicināt darboties novērotāju statusā, un piesaistīt institūcijas no ārienes sniegt tehnisko palīdzību, par ko atbildību uzņemas Komisija.

Komisija nodrošina, ka visas iepriekšminētās amatpersonas un institūcijas sniedz visas iespējamās garantijas attiecībā uz tehnisko kompetenci, neatkarību un profesionālās konfidencialitātes ievērošanu.

4.5 apakšpunkts

4.5.1. Komisijas inspektoriem, nenonākot pretrunā ar šī Līguma noteikumiem, un pie tādiem pašiem nosacījumiem kā nacionālajiem administratīvajiem inspektoriem un saskaņā ar valsts likumdošanu, tiek nodrošināta pieeja visa veida informācijai un dokumentācijai, kas saistīta ar pārbaudāmajām operācijām, kāda vien ir nepieciešama, lai pienācīgi veiktu pārbaudes uz vietām un inspekcijas. Tie var izmantot tādus pašus inspekcijas veikšanas līdzekļus kā nacionālie administratīvie inspektori, un, jo īpaši, noņemt atbilstošo dokumentu kopijas.

Pārbaudes uz vietām un inspekcijas var konkrēti attiekties uz:

— profesionālajām reģistrācijas grāmatām un dokumentiem, kā, piemēram, rēķiniem, noteikumu un nosacījumu uzskaitījumiem, maksājumu kvītīm, aktiem par izmantotajiem materiāliem un paveiktajiem darbiem un saimnieciskajām personām izsniegtajiem bankas izrakstiem,

— datoros uzglabātajiem datiem,

— ražošanas, iepakošanas un nosūtīšanas sistēmām un metodēm,

— preču vai pabeigto operāciju rakstura un daudzuma fiziskām pārbaudēm,

— paraugu noņemšanu un pārbaudi,

— to darbu un investīciju progresu, kuriem ir nodrošināts finansējums, un to, kā ir izmantotas pabeigtās investīcijas,

— dokumentiem, kas attiecas uz budžetu, un grāmatvedības uzskaites dokumentiem,

— subsidēto projektu finansiālo un tehnisko īstenošanu.

4.5.2. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Republika pēc Komisijas lūguma veic atbilstošos piesardzības pasākumus saskaņā ar nacionālo likumdošanu, nepārkāpjot šī Līguma noteikumus, jo īpaši ar mērķi aizsargāt pierādījumus.

4.6 apakšpunkts

4.6.1. Uz jebkuru saskaņā ar šo punktu jebkādā veidā sniegto vai iegūto informāciju attiecināma profesionālā konfidencialitāte, un tā ir aizsargājama tādā pat veidā, kā līdzīgu informāciju aizsargā tās valsts nacionālā likumdošana, kura to ir saņēmusi, un izmantojot atbilstošās normas, kas attiecas uz Komisijas institūcijām.

Šādu informāciju nedrīkst izpaust nevienai citai personai, kā vienīgi tām personām Kopienas institūcijās vai Latvijas Republikā, kuru funkcijas prasa zināt šo informāciju, kā arī Kopienas institūcijas to nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā vienīgi, lai nodrošinātu Kopienas interešu efektīvu aizsardzību kandidātvalstīs un dalībvalstīs. Gadījumos, kad Latvijas Republika paredz informāciju, kuru pārbaužu uz vietām un inspekciju gaitā ieguvušas amatpersonas, tās uzdevumā darbojoties novērotāju statusā saskaņā ar 4.4.2 apakšpunktu, izmantot citiem mērķiem, tai vispirms ir jāsaņem tās valsts piekrišana, kurā šī informācija tika iegūta.

4.6.2 Komisija, cik ātri vien iespējams, ziņo tās valsts, kuras teritorijā ir tikusi veikta pārbaude uz vietām vai inspekcija, atbildīgajai institūcijai par jebkuriem ar neatbilstībām saistītiem faktiem vai aizdomām, kuri tikuši pamanīti pārbaudes uz vietām vai inspekcijas laikā. Jebkurā gadījumā Komisijai ir jāinformē iepriekšminētā institūcija par šādu pārbaužu un inspekciju rezultātiem.

4.6.3. Komisijas inspektori nodrošina, lai, nenonākot pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem, pārbaužu ziņojumu sagatavošanā tiktu ņemta vērā Latvijas Republikas nacionālajā likumdošanā ietvertās procesuālās prasības. Šiem ziņojumiem tiek pievienoti 4.5 apakšpunktā minētie materiāli un attaisnojuma dokumenti. Gadījumos, kad inspekcija tiek veikta kopīgi saskaņā ar 4.2. apakšpunkta otro rindkopu, Komisijas inspektoru sagatavoto ziņojumu tiek lūgti parakstīt arī nacionālie inspektori, kuri ir piedalījušies pārbaudes veikšanā.

4.6.4. Kopiena nodrošina, lai, īstenojot šī punkta noteikumus, tās inspektori ievērotu Kopienas un nacionālās normas par personas datu aizsardzību.

4.6.5 Gadījumos, kad 4.3. apakšpunktā minētās saimnieciskās personas pretojas pārbaudei uz vietām vai inspekcijai, Latvijas Republika, rīkojoties saskaņā ar nacionālajiem likumiem un nenonākot pretrunā ar šī Līguma noteikumiem, sniedz Komisijas inspektoriem jebkāda veida palīdzību, kāda tiem nepieciešama, lai varētu izpildīt savu uzdevumu, veicot pārbaudi uz vietām vai inspekciju.

Latvijas Republikas uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

5

A

13. pants

1.(b)

'Neatbilstība' nozīmē jebkuru šī Līguma normu pārkāpumu saimnieciskās personas darbības vai bezdarbības rezultātā (skat. 6. punktu), kura sekas ir bijušas vai varētu būt bijušas kaitējums Kopienai vai nepamatots izdevumu postenis.

6

A

4 un 5. punkts

Saimnieciskajām personām, tas ir, visām fiziskajām vai juridiskajām personām vai citām struktūrām, kuras ir atzītas nacionālajā likumdošanā (privātpersonām, uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām vai Valsts reģionālajām un vietējām pašvaldībām), gadījumos, kad to darbība šī Līguma neatbilstošas piemērošanas rezultātā ir novedusi pie mēģinājuma kaitēt vai pie kaitējuma Kopienas ieguldījumam, kā arī fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ir bijušas iesaistītas neatbilstības īstenošanā vai kuru uzdevums ir bijis nepieļaut šādu neatbilstību rašanos, var piemērot administratīvos pasākumus un sodus.

7

A

13. pants

6

7.1 apakšpunkts

7.1.1 Par neatbilstībām, kas radušās saistībā ar Kopienas finansējumu, tiek paziņots saskaņā ar šajā punktā noteiktajām normām.

Šīs normas neiespaido ar kriminālo procesu vai ar tiesu orgānu sadarbību kriminālnoziegumu jautājumos 8. punktā uzskaitīto kandidātvalstu un dalībvalstu starpā saistīto noteikumu piemērošanu Latvijas Republikā.

7.2. apakšpunkts

7.2.1. Latvijas Republika trīs mēnešu laikā no Daudzgadu finansu līguma beigām paziņo Komisijai:

— likumdošanā, normatīvajos aktos vai administratīvās darbībās noteiktās normas attiecībā uz pasākumu īstenošanu saskaņā ar šī Līguma Pielikuma A sadaļas 13. panta (1) punktu;

— to institūciju un iestāžu sarakstu, kuras ir atbildīgas par pasākumu īstenošanu saskaņā ar minēto šī Līguma Pielikuma A sadaļas 13. panta (1) punktu;

— galvenos normatīvus, kas attiecas uz šo institūciju un iestāžu lomu un darbību un procedūrām, par kuru piemērošanu savā darbībā tās ir atbildīgas;

7.2.2. Latvijas Republika nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuriem grozījumiem informācijā, kas sniegta saskaņā ar 7.2.1. apakšpunktu.

7.2.3. Komisija izskata Latvijas republikas sniegtās ziņas un informē to par secinājumiem, kādus tā ir paredzējusi izdarīt, pamatojoties uz šīm ziņām. Tā arī turpmāk uztur kontaktus ar Latvijas Republiku, ciktāl tas ir nepieciešams, lai piemērotu šī punkta normas.

7. 3 apakšpunkts

7.3.1. Divu mēnešu laikā pēc katra kvartāla beigām Latvijas Republika ziņo Komisijai par jebkurām neatbilstībām, saistībā ar kurām ir tikusi veikta sākotnējā administratīvā vai tiesas izmeklēšana.

Šajā sakarā tā iespēju robežās sniedz detalizētu informāciju par:

— normu, kura ir pārkāpta;

— izdevumu raksturu un summu; gadījumos, kad maksājums nav veikts, summas, kas būtu nepareizi samaksātas gadījumā, ja neatbilstība nebūtu tikusi atklāta, izņemot gadījumus, kad kļūda vai nolaidība ir atklāta pirms maksājuma un tās rezultātā nav piemērots administratīvs vai tiesas sods;

— kopējā summa un tās sadalījums pa dažādajiem finansējuma avotiem;

— projekts un pasākums, uz kuru attiecas neatbilstība;

— periods, kura laikā, vai brīdis, kurā neatbilstība ir notikusi;

— neatbilstību īstenojot, izmantotās darbības;

— veids, jā neatbilstība tika atklāta;

— nacionālās institūcijas vai iestādes, kuras sagatavoja oficiālu ziņojumu par neatbilstību;

— finansiālās sekas, jebkuru maksājumu apturēšana un atgūšanas iespējas;

— datums, kad kļuva zināma pirmā informācija, kas radīja aizdomas, ka pastāv neatbilstība, un šīs informācijas avots;

— datums, kad tika sagatavots oficiāls ziņojums par neatbilstību;

— atbilstošos gadījumos, Latvijas republika un citas iesaistītās valstis;

— iesaistīto fizisko un juridisko personu identitāte, izņemot gadījumus, kad šīs neatbilstības raksturs ir tāds, ka šādai informācijai nav nekādas nozīmes cīņā pret neatbilstībām.

7.3.2 Gadījumos, kad daļa no 7.3.1 apakšpunktā minētās informācijas, un jo īpaši attiecībā uz darbībām, kādas veiktas, īstenojot neatbilstību, un veidu, kādā tā tikusi atklāta, nav pieejama, Latvijas Republika iespēju robežās sniedz trūkstošo informāciju tad, kad tā iesniedz Komisijai nākamā kvartāla ziņojumu par neatbilstībām.

7.4 apakšpunkts

Latvijas Republika nekavējoties ziņo Komisijai par jebkurām neatbilstībām, kuras ir atklātas vai tiek domāts, ka tās ir notikušas, ja pastāv bažas, ka:

(a) tās var ātri izraisīt sekas ārpus tās teritorijas,

un/ vai

(b) ir redzams, ka tikusi izmantota jauna veida krāpnieciska darbība.

Šādu ziņojumu nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi nosūta arī citu kandidātvalstu un dalībvalstu attiecīgajām institūcijām.

7.5 apakšpunkts

7.5.1. Divu mēnešu laikā pēc katra kvartāla beigām Latvijas Republika ziņo Komisijai, atsaucoties uz jebkuriem agrāk saskaņā ar 7.3 apakšpunktu sniegtiem ziņojumiem, par jebkurām procedūrām, kas ieviestas pēc visu iepriekš ziņoto neatbilstību atklāšanas un par jebkādām svarīgām izmaiņām, kas notikušas saistībā ar tām, tajā skaitā:

— summas, kuras ir atgūtas vai kuras paredzēts atgūt;

— pagaidu piesardzības pasākumi, kurus veikusi Latvijas Republika, lai nodrošinātu nepareizi samaksāto summu atgūšanu;

— tiesu un administratīvās procedūras, kas ieviestas, lai atgūtu nepareizi samaksātās summas vai piemērotu sankcijas;

— iemesli, kādēļ tiek pārtrauktas atgūšanas procedūras; iespēju robežās Komisija tiek par to informēta pirms lēmuma pieņemšanas;

— jebkuri krimināllietu pārtraukšanas gadījumi.

Latvijas republika informē Komisiju par administratīvajiem vai tiesas lēmumiem vai galvenajiem ar tiem saistītajiem aspektiem attiecībā uz šo procedūru pārtraukšanu.

7.5.2. Nenonākot pretrunā ar šī Līguma Pielikuma A sadaļas 14.2.8 pantu, gadījumos, kad Latvijas republika uzskata, ka kādu summu nav iespējams pilnībā atgūt, vai nav paredzams, ka tā varētu tikt pilnībā atgūta, tā speciālā ziņojumā informē Komisiju par summu, kura nav atgūstama.

7.5.3 Šajā 7.5.2 minētajā gadījumā, nenonākot pretrunā ar šī Līguma Pielikuma A sadaļas 14.2.8 pantu, Komisija var īpaši pieprasīt, lai Latvijas republika turpinātu atgūšanas procedūru.

7.5.4 Gadījumos, kad Latvijas Republika pēc šāda īpaša Komisijas pieprasījuma nolemj uzsākt vai turpināt tiesas procesu ar mērķi atgūt nepareizi samaksātās summas, Komisija var, nenonākot pretrunā ar šī Līguma Pielikuma A sadaļas 14.2.8 pantu, apņemties pilnībā vai daļēji atmaksāt Latvijas Republikai tiesas izmaksas vai izmaksas, kas tiešā veidā radušās šī tiesas procesa rezultātā, uzrādot dokumentārus pierādījumus, pat ja šis process ir neveiksmīgs.

7.6 apakšpunkts

Ja attiecīgajā periodā nav notikušas nekādas neatbilstības, par kurām būtu jāziņo Komisijai, Latvijas Republika par to informē Komisiju tādā pašā termiņā, kā noteikts 7.3.1 apakšpunktā.

7.7 apakšpunkts

7.7.1. Komisija uztur nepieciešamos kontaktus ar Latvijas Republiku, lai papildinātu informāciju par 7.3. apakšpunktā minētajām neatbilstībām, par 7.5. apakšpunktā minētajām procedūrām un, jo īpaši, par atgūšanas iespējām.

7.7.2. Neatkarīgi no 7.7.1 apakšpunktā minētajiem kontaktiem Komisija informē Latvijas Republiku par gadījumiem, kad neatbilstības raksturs norāda uz iespēju, ka identiskas vai līdzīgas darbības varētu rasties arī citās valstīs.

7.7.3. Komisija organizē informatīvas sanāksmes 8. punktā uzskaitīto kandidātvalstu pārstāvjiem, lai kopīgi izpētītu informāciju, kas iegūta saskaņā ar 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktiem, un saskaņā ar 7.7 apakšpunktu, jo īpaši attiecībā uz to, ko no šiem gadījumiem iespējams mācīties saistībā ar neatbilstībām, profilaktiskajiem pasākumiem un tiesas procesiem.

7.7.4 Pēc Latvijas Republikas vai Komisijas pieprasījuma Latvijas Republika un Komisija sniedz viena otrai konsultācijas ar mērķi novērst visas Kopienas intereses apdraudošās nepilnības, kas atklājušās šo normu īstenošanas gaitā.

7.8 apakšpunkts

7.8.1. Latvijas Republika un Komisija veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, ar ko tās apmainās, paliek konfidenciāla.

7.8.2. Šajā punktā minēto informāciju nedrīkst nosūtīt citām personām, kā vien tām personām Latvijas Republikā vai Kopienas institūcijās, kuru pienākumi prasa nodrošināt pieeju šai informācijai, izņemot gadījumus, kad valsts, kura to piegādā, ir īpaši tam piekritusi.

7.8.3. Fizisko personu vārdus vai juridisko personu nosaukumus 8. punktā uzskaitītajām kandidātvalstīm, dalībvalstīm vai Kopienas institūcijām var atklāt tikai tādos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu neatbilstību vai noskaidrotu, vai neatbilstība, par kuraspastāvēšanu ir aizdomas, patiešām ir notikusi.

7.8.4. Uz jebkuru saskaņā ar šo punktu jebkādā veidā sniegto vai iegūto informāciju attiecināma profesionālā konfidencialitāte, un tā ir aizsargājama tādā pat veidā, kā līdzīgu informāciju aizsargā tās valsts nacionālā likumdošana, kura to ir saņēmusi, un izmantojot atbilstošās normas, kas attiecas uz Komisijas institūcijām. Bez tam šo informāciju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kā vien tiem, kas noteikti šajā punktā, izņemot gadījumus, kad institūcijas, kuras to ir sniegušas ir devušas īpašu piekrišanu, un ar noteikumu, ka tajā valstī, kurā atrodas saņēmēja institūcija, spēkā esošā likumdošana neaizliedz šādas informācijas sniegšanu vai izmantošanu.

7.8.5. Apakšpunkti 7.8.1. līdz 7.8.4 nekādā veidā nekavē saskaņā ar šo punktu iegūtās informācijas izmantošanu jebkādos tiesas procesos vai procedūrās, kas vēlākā laikā notiek saistībā ar šī Līguma normu neievērošanu. Atbilstošā tās valsts institūcija, kura ir sniegusi šo informāciju, tiek nekavējoties informēta par šādu informācijas izmantošanas gadījumu.

7.8.6. Gadījumos, kad Latvijas Republika paziņo Komisijai, ka tālāka izpēte ir pierādījusi, ka fiziska vai juridiska persona, kuras vārds ticis Komisijai darīts zināms saskaņā ar šo punktu, nav iesaistīta nekādās neatbilstībās, Komisija par šo faktu informē visas personas, kurām šis vārds ir darīts zināms saskaņā ar doto punktu. Turpmāk šādas personas vairs nav uzskatāmas par minētajās neatbilstībās iesaistītām personām, kā tas izrietēja no iepriekšējā paziņojuma.

7.9 apakšpunkts

Atgūtās summas sadala Latvijas Republika un Kopiena, proporcionāli izdevumiem, kas tām jau radušies, ar nosacījumu, ka parāds nav ticis norakstīts saskaņā ar dotā Līguma pielikuma A sadaļas panta 14.2.8. nosacījumiem.

7.10 apakšpunkts

7.10.1. Gadījumos, kad neatbilstības saistītas ar summām, kas nepārsniedz 2280 latus un ir pieprasītas no Kopienas budžeta, Latvijas Republika nenosūta Komisijai apakšpunktos punktos 7.3 un 7.5 pieprasīto informāciju, ja vien Komisija to nepārprotami nepieprasa.

8

A

14. pants

2.6

Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Ungārija, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Polija, Rumānija, Slovākijas Republika un Slovēnijas Republika

9

A

12. pants

3

9.1 apakšpunkts

9.1.1 Samierinošās institūcijas uzdevumi ir sekojoši:

(a) izskatīt jebkurus jautājumus, ko tai adresē Latvijas Republika, kas saistībā ar konstatējumiem saskaņā ar dotā Līguma pielikuma A sadaļas 12. pantu un divpusējām sarunām par dotajiem konstatējumiem saņem oficiālu paziņojumu no Komisijas, saskaņā ar A sadaļas 12. pantu un šīs sadaļas doto punktu, ar slēdzienu, ka noteiktas Latvijas Republikas izdevumu pozīcijas nav finansējamas no Programmas,

(b) mēģināt panākt vienošanos starp atšķirīgām Komisijas un Latvijas Republikas pozīcijām, un

(c) veiktās izmeklēšanas beigās sastādīt ziņojumu, aprakstot samierināšanas darba rezultātus, izsakot nepieciešamās piezīmes, ja visi vai daži strīdus punkti vēl joprojām nav atrisināti.

9.1.2. Tālāk sekojošo kontu salīdzināšanas procesa stadiju izpratnē:

(a) institūcijas pozīcija neierobežo Komisijas galīgo lēmumu par kontu atlikumu salīdzināšanas rezultātiem;

(b) fakts, ka kāda jautājuma risināšanā nav tikusi piesaistīta dotā institūcija, neuzliek ierobežojumus valstij, kura saņem no Komisijas apakšpunktā 9.1.1 (a) minēto paziņojumu.

9.2 apakšpunkts

9.2.1. Latvijas Republikai jautājuma risināšanā ir jāiesaista augstāk minētā institūcija trīsdesmit darba dienu laikā kopš Apakšpunktā 9.1 1 (a) minētā paziņojuma saņemšanas, nosūtot pamatotu lūgumu Samierināšanas institūcijas sekretariātam, kā adrese tiek Latvijas Republikai darīta zināma saziņas procesa ietvaros.

9.2.2 Lūgums veikt samierināšanu ir pieņemams tikai, ka finansu korekcija, kuru attiecībā pret pasākumu iesaka Komisija,:

vai nu,

— pārsniedz EUR 0,5 miljonus; vai

— veido vairāk kā 25 % no Latvijas Republikas kopējiem gada izdevumiem attiecīgajam pasākumam.

Bez tam, ja Apakšpunktā 9.1.1. (a) minēto divpusējo sarunu laikā Latvijas Republika apgalvo un pierāda, ka dotais jautājums ir principa jautājums, kas attiecas uz Kopienas noteikumu piemērojumu, institūcijas priekšsēdētājs var deklarēt, ka lūgums par samierināšanas veikšanu tiek pieņemts.

9.2.3. Institūcijas sekretariāts apliecina lūguma saņemšanu.

9.2.4. Institūcija veic izmeklēšanu, cik neformāli un ātri vien tas ir iespējams, pamatojoties uz lietas pierādījumiem un Komisijas un attiecīgo nacionālo iestāžu taisnīgu uzklausīšanu. Izmeklēšanas beigās institūcija nosūta tām Apakšpunktā 9.1.1. (c) minēto ziņojumu.

9.2.5. Gadījumos, kad četru mēnešu laikā pēc lūguma saņemšanas institūcijai nav izdevies samierināt Komisijas un Latvijas Republikas pozīcijas, samierināšanas procedūra tiek uzskatīta par neizdevušos. Apakšpunktā 9.1.1. (c) minētajā ziņojumā tiek uzskaitīti iemesli, kāpēc nebija iespējams veikt pozīciju samierināšanu.

9.2.6. Ziņojums, kas sastādīts noteiktajos termiņos tiek nosūtīts:

— valstij, kura nodeva jautājuma izskatīšanu institūcijai;

— citām kandidātvalstīm; un

— Komisijai, kad tiek ierosināts lēmums pēc kontu atlikumu salīdzināšanas.

9.3 apakšpunkts

9.3.1. Institūcija sanāk kopā Komisijas centrālajā birojā. Komisijas personāls nodrošina institūcijai sekretariātu.

9.3.2. Neviens no locekļiem nedrīkst piedalīties institūcijas darbā vai parakstīt ziņojumu, ja savā agrākajā darbā tiek ir bijuši personiski iesaistīti attiecīgajā jautājumā.

9.3.3. Neierobežojot Apakšpunktā 9.3.2 teikto, ziņojumus jāpieņem ar klātesošo institūcijas locekļu absolūto vairākumu, kur kvorums ir trīs dalībnieki.

Ziņojumus paraksta priekšsēdētājs un locekļi, kas piedalījās apspriešanā. Ziņojumiem jābūt reģistrētiem sekretariātā.

9.4 apakšpunkts

9.4.1. Institūcijas locekļi veic savus pienākumus neatkarīgi, nemeklējot un nepieņemot norādījumus no valdības vai kādu institūciju puses.

9.4.2. Institūcijas locekļiem nav tiesību atklāt informāciju, ko tie ieguvuši, darbojoties institūcijā. Šāda informācija uzskatāma par konfidenciālu un uz to attiecas profesionālā noslēpuma saglabāšanas pienākums.

10

A

14. pants

2.7

Sabiedriskās institūcijas, ar kurām var tikt slēgti valsts līgumi par darbu izpildi, ir valsts, reģionālās vai pašvaldību varas iestādes, institūcijas, kuru darbību nosaka valsts likumdošana Institūcija, kuras darbību nosaka valsts likumdošana, ir jebkura institūcija, kas:

— izveidota ar konkrēto mērķi apmierināt vispārējās sabiedrības intereses un kas nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura veidojums, un

— ir ar juridiskas personas statusu, un

— to lielākoties finansē valsts, reģionālās vai pašvaldību varas iestādes vai arī citas institūcijas, kuru darbību nosaka likumdošana, vai arī tās atrodas šo institūciju pārraudzībā, vai arī tajās darbojas administratīva, vadības vai pārraudzības padome, kurā vairāk kā pusi locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai pašvaldību varas iestādes vai arī citas institūcijas, kuru darbību nosaka likumdošana."

6 OJ L 253, 7.10.2000, 5.LPP.

G sadaļa

Strīdu noregulēšana — SAPARD

1. Jebkuri strīdi līgumslēdzēju pušu starpā par šī Līguma izpildes nosacījumiem, kas nav noregulēti līgumslēdzēju pušu starpā, arbitrāžas kārtībā izlemj Arbitrāžas Tribunāls saskaņā ar šīs sadaļas 2.-7. punktam.

2. Jebkura no līgumslēdzējām pusēm ir tiesīga pieprasīt strīdu noregulēšanas procedūras uzsākšanu. Katra no pusēm trīs mēnešu laikā no procedūras uzsākšanas brīža nozīmē savu arbitru.

3. Arbitrāžas Tribunāls, ko izveido katram atsevišķajam gadījumam, sastāv no trim arbitriem, kas tiek iecelti sekojošā kārtībā:

— vienu arbitru ieceļ Latvijas Republika,

— vienu arbitru ieceļ Komisija,

— vienu arbitru ieceļ pēc pušu savstarpējas vienošanās vai, ja šāda vienošanās nevar tikt panākta, to ieceļ Eiropas Kopienas Tiesas prezidents.

4. Ja kāda no līgumslēdzējām pusēm neieceļ arbitru trīs mēnešu laikā no brīža, kad saņemts pieprasījums pēc arbitrāžas, šo arbitru ieceļ Eiropas Kopienas Tiesas prezidents.

5. Ja kāds no arbitriem atstāj amatu, mirst vai zaudē rīcības spēju, viņa vietā tiek iecelts cits arbitrs saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu, un šādam arbitram ir visas tās pašas pilnvaras un pienākumi, kā sākotnējam arbitram.

6. Arbitrāžas tribunāls ņem vērā atbilstošās Eiropas Savienības Tiesas precedentu tiesības.

7. Visi lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu Arbitrāžas Tribunāla balsu vairākumu. Arbitrāžas procedūru nosaka Tribunāls. Tā lēmumi ir saistoši abām līgumslēdzējām pusēm. Jebkura no līgumslēdzējām pusēm uzņemas visus izdevumus, kas ir saistīti ar tās arbitru un tā pārstāvību arbitrāžas procesā, pārējās izmaksas līdzīgās daļās sedz abas līgumslēdzējas puses.


Special Accession Programme For Agriculture And Rural Development In The Republic Of Latvia

Multiannual Financing Agreement Between The Commission Of The European Communities On Behalf Of The European Community And The Republic Of Latvia

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as "the Commission", acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as "the Community",

of the one part, and

the Republic of Latvia,

of the other part,

hereinafter jointly referred to as "the Contracting Parties",

Whereas

(1) A Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as "SAPARD") providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on Community support for pre-accession measures for Agriculture and Rural Development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period.1

(2) The Republic of Latvia is eligible to be a beneficiary under SAPARD.

(3) The Republic of Latvia has approved an Agricultural and Rural Development plan and submitted it to the Commission for approval as a Programme.

(4) The plan was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4 (5) of Regulation (EC) No 1268/1999 on 25 October 2000. It is necessary to set out conditions for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, in the Republic of Latvia.

(5) The Programme should be executed on a decentralised basis following a Commission Decision conferring management of aid on an Agency in the Republic of Latvia taken in accordance with Article 12 (2) of Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on co-ordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC) No 3906/89,2

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Objective

1. This Agreement lays down the technical, legal and administrative framework under which the Agriculture and Rural Development Programme and any amendments thereof, (hereinafter referred to as "the Programme") shall be executed in the Republic of Latvia. Reference to compliance with this Agreement shall be understood to also include compliance with the Programme, the Annual Financing Agreement(s) and the Commission Decision referred to in Article 3 (1) of Section A of the Annex.

2. The Republic of Latvia shall ensure the proper execution of the Programme in the Republic of Latvia on a decentralised basis in accordance with the provisions of this Agreement.

3. In case of conflict, the provisions of this Agreement shall prevail over those in the Programme.

Article 2

Annual Financing Agreement

1. Following the approval by the Commission of the Programme and conclusion of the present Agreement, an Annual Financing Agreement shall be concluded each year.

2 The financial commitment of the Community shall be set out in the Annual Financing Agreements. These are the only instruments that determine the financial commitment of the Community to the Republic of Latvia. Each Annual Financing Agreement shall set out:

(a) only for the year in question, the maximum Community financial commitment for the Republic of Latvia and the period of validity of that commitment,

(b) where appropriate, amendments to the provisions of this Agreement.

3. On accession to the European Union, the Republic of Latvia shall lose its entitlement to support under the Programme.

Article 3

Inspection and Audit

1. The Commission, and the Court of Auditors of the European Communities (hereinafter referred to as "the Court of Auditors"), shall have the right concerning the execution of the Programme to send agents or duly authorised representatives, to carry out:

(a) technical or financial missions or audits in the Republic of Latvia;

(b) inspections for the purpose of detecting irregularities and fraud.

Such missions, audits and inspections may involve, in particular, an examination of systems and procedures, on-the-spot checks:

— of projects and beneficiaries, and

— of, in particular in respect of verification of the economic reality of quotations and receipts, as well as certificates of origin, suppliers of goods and services to beneficiaries aided under the Programme.

The Community shall give the authorities of the Republic of Latvia advance notice of such missions and audits.

2. The Republic of Latvia shall maintain records and accounts adequate to identify projects and, where appropriate, services financed by the Programme in accordance with sound accounting procedures, taking account of the requirements of this Agreement.

It shall ensure that the agents or representatives referred to in paragraph 1 have the right to inspect all relevant documentation, systems and accounts pertaining to projects and, where appropriate, services financed under the Programme.

It shall ensure that all beneficiaries are made aware no later than when their project is selected that the agents or representatives referred to in paragraph 1 have the right to carry out on-the-spot inspections.

3. The Republic of Latvia shall supply on request by the agents and representatives referred to in paragraph 1, all documents and information, including any created or stored in electronic form relating to commitments entered into and expenditure financed under the Programme. It shall take suitable action to facilitate the work of the aforementioned agents and representatives of the Community within the framework of this Agreement.

Article 4

Dispute Settlement

Disputes between the Contracting Parties relating to this Agreement shall be settled in accordance with Section G of the Annex.

Article 5

Language

1. Any communication between the Commission and the Republic of Latvia related to this Agreement shall be in English.

2. The Republic of Latvia shall ensure that for the Commission examination referred to Article 3 (1) of Section A of the Annex, relevant national legislation, written procedures manuals, guidelines, standard control check-lists, relevant administrative notices, standard documents and forms shall be available in English. Where documentation is needed for purposes other than for that examination, but is not available in English, the Republic of Latvia shall provide texts in English expeditiously following a request from the Commission.

Article 6

Termination of Agreement

1. The Commission and the Republic of Latvia shall each, according to their respective specific obligations, monitor execution of the Programme in the framework of this Agreement. Without prejudice to the rights and obligations set forth elsewhere in this Agreement, each of the Contracting Parties may terminate this Agreement if the other fails to perform any of its obligations relating to this Agreement. Where one party detects such a failure, it shall immediately inform the other party.

2. Where the Commission has detected non-compliance with the obligations of this Agreement, it:

(a) shall notify the Republic of Latvia of its intentions, with justification(s), and,

(b) shall have the right, with regard to the Programme, but without prejudice to the Decisions referred to in Articles 11 and 12 of Section A of the Annex:

(i) to make financial corrections against the Republic of Latvia,

(ii) to cease to transfer monies to the Republic of Latvia,

(iii) to refrain from undertaking any new financial obligations on the part of the Community, and,

(iv) if appropriate, to terminate this Agreement with effect from the time non-compliance was first detected.

Article 7

Detailed Conditions

Detailed conditions relating to the execution of this Agreement are set out in the Annex as follows:

Section A: Financial Management,

Section B: Management, Monitoring and Evaluation of the Programme,

Section C: General Provisions,

Section D: Quarterly and Annual Declarations of expenditure,

Section E: Guidelines for Certifying Body,

Section F: Text of Community legislation referred to in Regulation (EC) No. 2222/2000 on financial rules for SAPARD3 adapted for this Agreement.

Section G: Dispute settlement.

The Annex to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 8

Contact Points

Correspondence relating to any matter falling within the scope of this Agreement, where appropriate stating the Programme's number and title, shall be addressed to the following:

for the Community:

Commission of the European Communities

Directorate General Agriculture,

SAPARD Unit

Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brussels

Telephone: 00 32 2 2967 337

Fax: 00 32 2 29 51746

E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int

for the Republic of Latvia:

National Authorising Officer

Ministry of Finance

Smilрu street 1, LV- 1919

Rоga, Latvia

Telephone +371 7095419

Fax. +371 7095503

Article 9

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.

Article 10

Signature

This Agreement shall be drawn up in duplicate in English and Latvian, only the English text being authentic.

Done at Brussels, this 25th day of January in the year two thousand and one

For:

Commission of the European Communities:

Franz FISCHLER

Member of he Commission

For:

the Republic of Latvia:

Ingūna SUDRABA

Deputy State Secretary

Ministry of Finance

National Authorising Officer

1 OJ L 161, 26.6.1999, p.87.

2 OJ L 161, 26.6.1999, p.68.

3 OJ L 253, 7.10.2000, p. 5.

Annex

Section A

Financial Management

Article 1

Scope

This Section sets out the financial provisions for execution of the Programme. The execution of the Programme shall be subject to the adoption of a Commission Decision conferring management of aid on an Agency and to the content of that Decision.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

(a) "National Fund" means the body appointed by the Republic of Latvia and placed under the responsibility of the National Authorising Officer which acts as the Competent Authority;

(b) "Competent Authority" means the body in the Republic of Latvia which,

(i) issues, monitors and withdraws accreditation of the SAPARD Agency,

(ii) appoints a Certifying Body;

(c) "SAPARD Agency" means the body established by the Republic of Latvia and operating under its responsibility which discharges an implementing function and a paying function. Only one SAPARD Agency may be accredited at any time in the Republic of Latvia;

(d) "Certifying Body" means the body which is operationally independent of the SAPARD Agency and establishes a certificate of the accounts, reports on the management and control systems and verifies the co-financing elements;

(e) "SAPARD euro account" means the account opened by the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Latvia, under their responsibility in a financial or treasury institution bearing interest under normal commercial conditions to receive payments referred to in Article 7 of this Section and used exclusively for SAPARD transactions, maintained in euro and not subject to any charges or taxes;

(f) "Financial year" means the calendar year 1 January to 31 December;

(g) "Measure" is the means by which a priority is implemented, which enables projects to be co-financed; a measure is assigned a contribution from the Community and the Republic of Latvia, as well as a set of specified targets;

(h) "Project" means any operation carried out by the final beneficiaries under the Programme;

(i) "Final Beneficiary" means the organisation or public or private undertakings responsible for conducting a project;

(j) "Community contribution" means the part co-financed by the Community in relation to the total eligible public expenditure carried out under the Programme;

(k) "Public expenditure" means Community plus other public expenditure from all public bodies in the Republic of Latvia.

Article 3

Conferral of management of aid

1. The Republic of Latvia shall permit the Commission to verify compliance with the conditions of Item 1 and Item 3 of Section F, hereinafter referred to in this Section as "the conditions", and with Article 4, Article 5, Article 6 and Article 14 of this Section, prior to taking a Decision on conferral of management of aid on an Agency.

For the establishment of compliance with the conditions and with the Articles mentioned in the first subparagraph, the Commission shall:

(a) examine the National Fund procedures and structures related to the implementation of the Programme and SAPARD Agency procedures and structures and, where appropriate, procedures and structures of other bodies to which tasks may have been delegated in accordance with Article 4 (3), Article 5 (3) and Article 6 (5) of this Section;

(b) carry out verifications on-the-spot.

2. The Republic of Latvia shall ensure that, at all times, the National Authorising Officer of the Republic of Latvia bears the full financial responsibility and liability for the funds resulting from the Community contribution. The National Authorising Officer shall be the contact point for financial information sent between the Commission and the Republic of Latvia.

3. The Decision to confer management of aid on an Agency in the Republic of Latvia may be made on a provisional basis, provided the conditions and Articles referred to in the first sub-paragraph of paragraph 1 are complied with.

Article 4

Tasks of the Competent Authority

1. The Republic of Latvia shall ensure that before accrediting the SAPARD Agency, the Competent Authority shall be satisfied that the administrative, accounting, payment and internal control arrangements of that Agency offer the following guarantees:

(a) the admissibility of claims and compliance with this Agreement are checked before payment is authorised;

(b) the commitments and payments effected are correctly and fully recorded in the accounts;

(c) the necessary documents are submitted within the time and in the form required;

(d) the eligibility of applications and compliance with this Agreement are checked before contracts with beneficiaries are signed and the commitment recorded.

The SAPARD Agency shall hold documents justifying the payments effected and documents concerning the carrying out of the prescribed administrative and physical controls. Where the relevant documents are held by the bodies responsible for authorising the expenditure, those bodies must transmit reports to the SAPARD Agency on the number of checks carried out, their content and the action taken in the light of the results.

2. The Republic of Latvia shall ensure that the decision of the Competent Authority to accredit the SAPARD Agency is taken on the basis of an examination covering the procedures and structures for the arrangements referred to in paragraph 1. The examination shall, in particular, include the arrangements adopted to protect the Community's interests, in respect of transactions to be financed by the Programme, taking account of Article 5 and Article 14 of this Section namely:

(a) the execution of payments,

(b) the safeguarding of the treasury,

(c) the security of computer systems,

(d) the maintenance of accounting records,

(e) the division of duties and the adequacy of internal and external controls,

(f) guarantees to be obtained,

(g) amounts to be collected,

(h) the selection of projects, tendering, contracting and

(i) the respect of procurement rules.

3. The examination referred to in paragraph 2 shall be conducted according to internationally accepted auditing standards.

The Competent Authority may delegate the conduct of the examination to other bodies. In all cases the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Latvia, retains overall responsibility

4. Accreditation may be provisionally granted for a period to be fixed in relation to the seriousness of the problem pending the implementation of any requisite changes to the administrative and accounting arrangements. In instances where such a provisional accreditation is envisaged, there must be satisfactory compliance with Article 5 and Article 14 of this Section, in particular with the following criteria:

(i) written procedures,

(ii) segregation of duties,

(iii) pre-project approval and pre-payment checks,

(iv) payment procedures,

(v) accounting procedures,

(vi) computer security,

(vii) internal audit and, where appropriate, public procurement provisions.

5. The Competent Authority shall ensure that the SAPARD Agency accounting system meets internationally accepted accounting standards.

6. If the Competent Authority is satisfied that the SAPARD Agency examined complies with all relevant requirements, it shall proceed with its accreditation. Otherwise, it shall address to the SAPARD Agency instructions relating to the administrative and accounting arrangements, and in particular to any conditions the Agency is required to fulfil before accreditation may be granted.

7. The National Authorising Officer shall communicate to the Commission the following particulars of the SAPARD Agency accredited to carry out the tasks set out in Article 5:

(a) the name and statute of the SAPARD Agency;

(b) the administrative, accounting and internal control conditions under which payments are made relating to implementation of the Programme;

(c) the act of accreditation which shall consist of a written confirmation that the body meets the criteria for accreditation, and, when relevant, shall set out the instructions as to changes and the period set;

(d) information on the following:

(i) the responsibilities vested in it,

(ii) the allocation of responsibilities between its departments,

(iii) its relationship with other bodies, public or private, which also hold responsibilities for executing measures under which it charges expenditure to the Programme,

(iv) the procedures by which claims by beneficiaries are received, verified, and validated, and by which expenditure is authorised, paid and accounted for,

(v) the provisions for internal audits.

The National Authorising Officer shall inform the Commission in advance of any proposed change in those particulars before those changes are implemented.

8. The Republic of Latvia shall ensure that the Competent Authority monitors accreditation and that, where there is a failure to meet any of criteria set out in paragraph 4 (i) to (vii) by the SAPARD Agency's operations, it shall immediately withdraw accreditation. The National Authorising Officer shall immediately inform the Commission.

Article 5

Implementation and payment tasks

of the SAPARD Agency

1. The implementation task of the SAPARD Agency shall include:

(a) call for applications and publicising terms and conditions for eligibility,

(b) project selection, including the application of ranking criteria,

(c) checking of applications for approval of projects against terms and eligibility conditions, and compliance with this Agreement, including, where appropriate, public procurement provisions,

(d) laying down contractual obligations in writing between the Agency and beneficiaries including information on possible sanctions in the event of non-compliance with those obligations and, where necessary, the issue of approval to commence work,

(e) execution of on-the-spot checks to establish eligibility both prior to and following project approval,

(f) follow-up action to ensure progress of projects being implemented,

(g) reporting of progress of measures being implemented against indicators,

(h) ensuring that the beneficiary is made aware of the Community contribution to the project.

2. The payment task of the SAPARD Agency shall include:

(a) checking of payment claims,

(b) execution of on-the-spot checks to establish eligibility for payment,

(c) authorisation of payment,

(d) execution of payment,

(e) accounting of commitments and payments,

(f) where required by contractual obligations between the SAPARD Agency and the beneficiary or by provisions of the Programme, controls on beneficiaries after payment of aid to establish whether the terms and eligibility conditions of the grants continue to be respected.

3. Where functions of implementation and payment are not discharged within a single administrative structure, the SAPARD Agency may delegate them to other parties provided the conditions referred to in paragraphs 2.3.1 to 2.3.8 of Article 14 of this Section are complied with. However, in no case may the functions of execution of payment, and of accounting of commitment and payment set out in Article 14.1.2. and 14.1.3. of this Section, be delegated. The project approval, on-the-spot controls and payment processes must be based on an appropriate segregation of duties.

4. The Republic of Latvia shall ensure that any proposed changes in the implementing or paying arrangements of the SAPARD Agency after its accreditation are submitted by the Competent Authority to the Commission for examination in advance of their implementation.

5. The Republic of Latvia shall ensure that where the SAPARD Agency does not also discharge the functions of the Managing Authority provided for in Article 2 (c) of Section B, the SAPARD Agency shall communicate to that Authority the information necessary for it to perform its functions.

6. In respect of investments in infrastructure projects of a type that would normally be expected to generate substantial net revenue, the SAPARD Agency shall assess, prior to entering into contractual arrangements with a potential beneficiary, whether the project is of this type. Where it can be concluded that it is, the Agency shall ensure that the public aid from all sources does not exceed 50% of total eligible cost.

7. In respect of investments in projects except those in infrastructure of a type not generating substantial net revenue, the SAPARD Agency shall ensure that the cumulation of public aid granted under the Programme from all sources does not exceed 50% of total eligible cost of any project. Measures for training are considered to be human capital and not investment for the purposes of this paragraph.

Article 6

Tasks of the Certifying Body

1. The Republic of Latvia shall ensure that the tasks of the Certifying Body shall comprise:

(a) delivery of a certificate on the annual account of the SAPARD Agency as well as the SAPARD euro account regarding the integrality, accuracy and veracity of those accounts,

(b) reporting on an annual basis on the adequacy of management and control systems of the SAPARD Agency as regards their capability to ensure conformity of expenditure with Article 7 (1) of this Section,

(c) verification of the existence and correctness of the national co-financing element referred to in Article 8 (2) of this Section.

2. The Certifying Body shall be a department or body which is operationally independent of the SAPARD Agency and which has an appropriate technical vocation.

3. The certificate referred to in paragraph 1 shall be based on an examination of procedures and of a sample of transactions. It shall cover compliance of payments with this Agreement as regards the capability of the SAPARD Agency's and National Fund's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before a payment is made.

4. The report referred to in paragraph 1(b) shall state whether:

(a) the SAPARD Agency's procedures, with particular regard to the criteria and functions in Article 4, Article 5 and Article 14 of this Section, are such as to give reasonable assurance that the operations charged to the Programme comply with this Agreement, and what recommendations have been made for the improvement of systems,

(b) the annual accounts referred to in Article 11 of this Section are in accordance with the books and records of the SAPARD Agency,

(c) the declarations of expenditure as provided for in Article 9 of this Section and Section D are a materially true, complete and accurate record of the operations charged to the Programme,

(d) the financial interests of the Community are properly protected as regards amounts to be collected and, where appropriate, guarantees obtained,

(e) recommendations on the improvement of systems addressed to the SAPARD Agency have been followed up,

(f) any exceptional transactions or technical difficulties have been experienced regarding the financial year concerned,

(g) any significant modification has been made since the previous report of the information.

The report shall be accompanied by information on the number and qualifications of staff undertaking the audit, on the work done, on the number of transactions examined, on the level of materiality and confidence obtained, on any weakness found and recommendations made for improvement, and on the operations of both the Certifying Body and other audit bodies, internal and external to the SAPARD Agency, from which all or part of the Certifying Body's assurance on the matters reported was gained.

5. The Certifying Body shall conduct its examination according to internationally accepted auditing standards and the guidelines set out in Section E. Where the body appointed is the National Audit Office or equivalent, it may delegate some or all of the examination tasks referred to in paragraph 3 provided the tasks are discharged effectively. The Certifying Body in all cases retains overall responsibility for the tasks.

6. The checks shall be undertaken both during and after the end of each financial year.

7. The National Authorising Officer shall ensure that the Certifying Body's certificate on the annual account and the audit report of its findings referred to in paragraph 1 shall in particular state whether it has gained reasonable assurance that the accounts to be transmitted to the Commission are true, complete and accurate, and that the internal control procedures have operated satisfactorily. The Certificate and the report shall be drawn up by 15 April at the latest of the year following the financial year concerned and communicated by the Competent Authority to the Commission by 30 April at the latest. The Monitoring Committee referred to in Article 7 of Section B shall receive a copy of the report.

Article 7

Commitments and payments

from the Commission

1. Only SAPARD assistance granted in accordance with this Agreement shall be subject to co-financing by the Community.

2. Payment by the Commission of the Community contribution shall be made in accordance with the Annual Financing Agreement(s) referred to in Article 2 of this Agreement to the SAPARD euro account and provided that the verifications referred to in Article 9 of this Section have not indicated any problems. The National Authorising Officer shall communicate the details of this account to the Commission as set out in Form D 3 in Section D.

3. Payments shall be posted to the earliest open commitment.

Community budget commitments for the Republic of Latvia shall be made in the Commission accounts on the basis of the Commission decision authorising signature of each Annual Financing Agreement.

Commitments shall as a general rule be effected annually. The first commitment in the Commission accounts for the Republic of Latvia shall be made when the Commission decision authorising signature of the Annual Financing Agreement has been taken. Subsequent commitments shall be effected each year by the Commission decision authorising signature of each Annual Financing Agreement. Each annual commitment shall be set out in the Annual Financing Agreement.

4. The Commission shall automatically decommit

(a) the entire commitment relating to any year if signature of the Annual Financing Agreement has not been taken by the end of the following year;

(b) any part of a commitment which has not been settled by the payment on account or for which it has not received a payment application containing all elements to enable payment by the Commission pursuant to paragraph 6 by the end of the second year following the year of commitment.

5. Subject to available appropriations, the Commission shall make an initial payment on account to the SAPARD euro account. This payment, which may be made in more than one instalment, shall not exceed 49% of the annual commitment to the Republic of Latvia set out in the first Annual Financing Agreement. The payment shall be made after adoption of the Programme, on condition that the SAPARD Agency accreditation has been subject to the Decision referred to in Article 3 (1) of this Section, and after this Agreement and the first Annual Financing Agreement have been concluded. The payment shall be repaid in euro with all interest accrued if no acceptable payment application in accordance with Article 9 of this Section is received by the Commission within 18 months of the date of the initial instalment of that payment.

Where the payment on account made is less than the 49%, requests may be submitted to the Commission for additional payments on account within that overall limit, based on the sum of expenditure declarations referred to in Article 8 (1) (b) of this Section, but not yet settled. Subject to availability of appropriations, the Commission shall make further payments on account reflecting this anticipated need.

Throughout the lifetime of the Programme, the National Authorising Officer shall use the payment on account only to pay the Community contribution to expenditure in compliance with this Agreement. All interest earned on the payment on account shall be used exclusively for the Programme.

6. Interim payments, other than those on account, shall be made by the Commission to reimburse expenditure actually paid under the Programme as certified by the National Authorising Officer in accordance with Article 9 of this Section. Such payments shall be calculated and made at the level of measures contained in the financing plan of the Programme.

They shall be subject to the following conditions:

(a) the latest annual implementation report due, containing the information specified in Article 8 (5) of Section B, must have been forwarded to the Commission;

(b) the mid-term evaluation referred to in Article 10 of Section B when due, must have been forwarded to the Commission;

(c) expenditure by measure must be consistent with the Programme including, where appropriate, flexibility between measures and within the limit of the Community contribution pursuant to the concluded Annual Financing Agreement;

(d) any recommendations as referred to in Article 8 (3) of Section B must have been acted upon within the specified period, or where those recommendations are intended to remedy serious shortcomings in the monitoring or management system which undermine proper financial management of the Programme, reasons have been communicated by the Republic of Latvia to explain why no action has been taken; any requests for corrective action by the Commission must have been acted upon;

(e) account must be taken of the financial consequences of any Decisions taken in accordance with Article 11 and Article 12 of this Section;

(f) information requested by the Commission necessary to clarify any elements relevant to the payment application has been provided.

The Republic of Latvia and National Authorising Officer shall be informed immediately by the Commission if any of these conditions is not fulfilled. They shall take the necessary steps to remedy the situation before the payment application is accepted.

7. The combined total of the payments referred to in paragraphs 5 and 6 which are made in respect of the Programme, prior to the payment made in accordance with paragraph 8, shall not exceed 95% of the Community commitment for the Programme.

8. The final balance of the Programme shall be paid:

(a) if the National Authorising Officer submits to the Commission within six months of the deadline for payment laid down in the final Annual Financing Agreement, a certified statement of expenditure actually paid in accordance with Article 9 of this Section;

(b) the final report on implementation has been submitted to and approved by the Commission;

(c) when the Decisions referred to in Articles 11 and 12 of this Section have been adopted.

Article 8

Payments from the SAPARD Agency

1. The Republic of Latvia shall ensure that payments from the SAPARD Agency to the beneficiary are:

(a) made in national currency and debited as appropriate against the SAPARD euro account. The payable order(s) to the beneficiary(ies) or to their assignee(s) shall as a general rule be issued within 3 working days of this debit,

(b) based on declarations of expenditure incurred by the beneficiary evidenced by original receipted invoices or other relevant documents where, according to the Programme, aid is not a function of expenditure. Such declarations shall include only expenditure or, in the case where aid is not a function of expenditure, events occurring no earlier than the date the contract was concluded making the claimant a beneficiary under the Programme for the project concerned, except as regards that for feasibility and related studies, but in no case shall relate to projects selected, contracts concluded by or on behalf of the SAPARD Agency and beneficiaries, and expenditure paid earlier than the date(s) specified in the Commission Decision referred to in Article 3 (1) of this Section. Where original invoices or the other relevant documents referred to in this sub-paragraph are not retained by the SAPARD Agency following receipt, the SAPARD Agency shall ensure that copies shall be taken and arrangements made to ensure that the originals will be made available for audit and inspection purposes.

2. The SAPARD Agency shall ensure that the Community contribution is made simultaneously with expenditure by any other public bodies. However, in the case of beneficiaries in the public sector, the Community contribution may be made later than that by other public bodies. In no case may the Community contribution be made before the contributions by public bodies in the Republic of Latvia.

3. The SAPARD Agency shall ensure that total public expenditure by all public bodies in the Republic of Latvia for each measure and project is identifiable in the SAPARD Agency.

4. The SAPARD Agency shall maintain records of each payment which include at least the following information:

(a) the amount in national currency,

(b) the corresponding amount in euro.

The ratios of Community and national contributions to public expenditure, and of total public expenditure to total eligible costs, shall be determined in national currency.

5. The SAPARD Agency shall ensure that any amount(s) which it finds has been inadvertently paid in excess of the sum due, noted by it and which have been incorporated in expenditure declarations charged to the SAPARD euro account, are recorded within 3 working days in the SAPARD euro account and deducted from the next application for payment to the Commission referred to in Article 9 of this Section.

6. The SAPARD Agency shall ensure timely treatment of payment requests by beneficiaries. In cases where the interval between receipt of the supporting documents needed to make the payment and issuing of the payment order exceeds three months, Community co-financing may be reduced.

Article 9

Application for payment

from the Community

1. The SAPARD Agency shall, on a quarterly basis, present payment applications in accordance with the Form D-1 as set out in Section D, signed and certified, and transmitted by the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Latvia, to the Commission within one month of the end of each quarter. However, supplementary applications may be submitted only if justified on the basis of the risk of the net balance in the SAPARD euro account being exhausted before the next quarterly application has been processed.

2. The Commission shall verify the payment applications taking account of Article 7 of this Section.

3. Expenditure declared in the payment applications shall be reimbursed by the Commission within two months of an acceptable payment application being received by it provided that:

(a) the verifications in Article 7 (6) and where appropriate Article 7 (8) of this Section, have not indicated any problems;

(b) no suspension of payments has been decided concerning the measure(s) that is or are the subject of the application in question;

(c) appropriations are available.

Article 10

Exchange rate and interest

1. The Republic of Latvia shall ensure that the rate recorded for conversion between euro and national currency is that for the Republic of Latvia published by the European Central Bank on the Internet at 14.15 C.E.T.:

(a) for payments by the SAPARD Agency, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding the month during which the expenditure was recorded in the accounts of the SAPARD Agency. The date the payment order is issued to the beneficiary or their assignee shall be the date shown in the accounts;

(b) for overpayments by the SAPARD Agency, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding the month during which the overpayment was first noted;

(c) for amounts fixed by the clearance of accounts and conformity clearance Decisions, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding the month during which the Decision was taken;

(d) for debts recovered in accordance with Article 14 2.8 of this Section, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding on the month during which the debt was recovered;

(e) for irregularities recovered in accordance with Article 13 of this Section, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding the month during which the amount was recovered;

(f) for interest earned on the SAPARD Agency account(s), the rate on the day the interest was credited to the account which must be at least monthly.

In the event that a rate for a day is not published, the rate for the most recent previous working day of publication shall be used.

2. Where the time-limits in the Decisions taken pursuant to Article 11 and 12 of this Section are not complied with, any outstanding amount shall generate interest at a rate equal to the Euribor rate for three month deposits published by the European Central Bank plus 1.5% points. That rate shall be the monthly average of the month in which those Decisions were taken.

3. The Republic of Latvia shall ensure that interest earned on the SAPARD euro account is used exclusively for the Programme. Accounts related to SAPARD funds held by the SAPARD Agency shall bear interest under normal commercial conditions. Interest earned on those accounts attributable to the Community contribution shall also be used exclusively for the Programme and shall not be subject to any charges or taxes. All interest attributable to the Community contribution shall be additional to the amounts included in the Annual Financing Agreements and shall be counted as a further contribution by the Community. Appropriate Programme changes shall be made pursuant to Article 7 of Section B.

Article 11

Clearance of accounts Decision

1. The Republic of Latvia shall ensure that the National Authorising Officer shall submit to the Commission, by 30 April at the latest of the year following the financial year concerned, the annual accounts of the SAPARD Agency accompanied by the information referred to in Article 6 (1) of this Section, concerning the SAPARD Agency and the National Fund, and relating to transactions financed under the Programme.

2. The accounts referred to in paragraph 1 shall be submitted using Form D2 as set out in Section D.

3. Expenditure declared in respect of a given month must relate to payments made less any receipts.

The relevant date for payments shall be the date on which the SAPARD Agency has sent the payment order to a financial institute or beneficiary or their assignee. The relevant date for receipts shall be the date on which the amount was recorded in the account.

Expenditure declared may include corrections to data reported for previous months in the same financial year.

For a given financial year, all transactions recorded in the accounts of the SAPARD Agency in that year shall be taken into consideration.

4. Where payments due under the Programme are encumbered by claims, they shall be deemed to have been made in their entirety within the meaning of the first sub-paragraph of paragraph 3:

— on the date of the payment of the sum still due to the beneficiary, if the claim is less than the expenditure settled,

— on the date of the settlement of the expenditure, if the latter is less than or equal to the claim.

5. Payment orders not executed and payments debited to the account and then re-credited shall be shown in Form D 2 as deductions from expenditure in respect of the month during which the failure to execute or the cancellation is reported to the SAPARD Agency.

6. The Commission shall, by 30 September at the latest of the year following the financial year concerned, on the basis of the information referred to in paragraph 1, take a Decision to clear the account of the SAPARD Agency (hereinafter referred to as "the clearance of accounts Decision").

The clearance of accounts Decision shall cover the integrality, accuracy and veracity of the accounts submitted and shall not prejudice the adoption of a subsequent conformity clearance Decision, pursuant to Article 12 of this Section.

The clearance of accounts Decision shall also cover the clearance of the SAPARD euro account and amounts to be credited to that account in accordance with Article 13 (2) and Article 14 (2.8) of this Section.

7. The Commission shall communicate to the Republic of Latvia the results of its verifications of the information supplied, together with any amendments it proposes, by 15 July at the latest following the end of the financial year. If, for reasons attributable to the Republic of Latvia, the Commission is unable to clear the accounts of the Republic of Latvia by 30 September at the latest, the Commission shall notify the Republic of Latvia of further enquiries it proposes to undertake.

8. The amount fixed by the clearance of accounts Decision shall normally be added to or deducted from the next payment(s) due from the Commission to the Republic of Latvia. However, where the amount to be deducted fixed by the clearance of accounts Decision exceeds the level of possible subsequent payments, the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Latvia, shall ensure that the amount not covered by the balance shall be credited to the Commission in euro within two months of notification of that Decision. The Commission may however, on a case by case basis, decide that any amount to be credited to it shall be offset against payments due to be made by the Commission to the Republic of Latvia under any Community instrument.

Article 12

Conformity clearance Decision

1. The Commission shall take a Decision (hereinafter referred to as "the conformity clearance Decision") on the expenditure to be excluded from Community co-financing where it finds that expenditure has not been effected in compliance with this Agreement.

2. When, as a result of any enquiry, the Commission considers that expenditure has not been effected in compliance with this Agreement, it shall, before a conformity clearance Decision is taken, notify in writing the National Authorising Officer of the results of its checks and indicate the corrective action to be taken to ensure future compliance. The communication shall make reference, as appropriate, to the relevant articles of this Multi-annual Financing Agreement, the Programme, the Decision referred to in Article 3 (1) of this Section and the Annual Financing Agreement(s).

3. The National Authorising Officer shall reply in writing within two months, and the Commission may modify its position in consequence. In justified cases, the Commission may agree to extend that period for reply.

After expiry of the period for reply, the Commission shall invite the Republic of Latvia to a bilateral discussion, and both parties shall endeavour to reach an agreement as to the action to be taken and on an evaluation of the gravity of the infringement and the financial loss to the Community. Following that discussion and any deadline after the discussion fixed by the Commission for the provision of further information or, where the Republic of Latvia does not accept the invitation to the meeting before the deadline set by the Commission, after that deadline has passed, the Commission shall formally communicate its conclusions to the Republic of Latvia.

If no agreement is reached, the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Latvia, may ask for a procedure provided for in Item 9 of Section F to be initiated, with a view to mediating between the respective positions within a period of four months. The results of that procedure shall be set out in a report drawn up by the Conciliation Body taking account of the provisions laid down in Item 9 of Section F. The report shall be sent to and examined by the Commission before a conformity clearance Decision is taken.

4. The Commission shall evaluate the amounts to be excluded having regard in particular to the degree of non-compliance found. The Commission shall take into account the nature and gravity of the infringement and the extent of the risk of financial loss to the Community.

5. A refusal to finance may not involve expenditure for a measure in respect of which the final payment was effected prior to 24 months preceding the Commission's written communication of the results of the checks referred to in paragraph 2 to the National Authorising Officer. This shall not apply to the financial consequences of irregularities as referred to in Article 13 of this Section. Where texts necessary for the performance of those checks are not available in English this period shall be extended by the length of time between the Commission requesting documents in English and their receipt.

6 In cases where controls have not been correctly established or executed by the SAPARD Agency, a financial correction may be applied which may include application of flat rate corrections the level of which shall be proportionate to the risk of financial loss for the Community.

7. The amount to be recovered in accordance with the conformity clearance Decision, shall be communicated to the National Authorising Officer who shall, on behalf of the Republic of Latvia, ensure that the amount is credited to the SAPARD euro account within two months of the date the conformity clearance Decision was taken and deducted from the next application for payment to the Commission. The Commission may, however, on a case by case basis, decide that any amount to be credited to it shall be offset against payments due to be made by the Commission to the Republic of Latvia under any Community instrument.

8. The amount to be recovered in accordance with the conformity clearance Decision shall not be reallocated to the Programme.

Article 13

Irregularity and control provisions

1. The Republic of Latvia shall without prejudice to the provisions of this Agreement, in accordance with national provisions laid down by law, regulation or administrative action take the actions necessary to:

(a) satisfy itself that transactions financed by the Programme are actually carried out and executed correctly;

(b) prevent and deal with irregularities;

(c) recover sums lost as a result of irregularities or negligence.

The Republic of Latvia shall inform the Commission of actions taken for those purposes and in particular of the state of the administrative and judicial procedures.

2. Sums recovered as referred to in paragraph 1 (c) relating to the Community contribution shall be paid to the accredited SAPARD Agency and deducted by it from the expenditure which has been financed by the Programme.

3. The Republic of Latvia shall make available to the Commission all information required for the proper working of the Programme and shall take all suitable action to facilitate the supervision which the Commission considers necessary within the framework of the management of Community financing, including inspections on-the-spot.

4. Authorised representatives appointed by the Commission to carry out inspections on-the-spot shall have access to the books and all other documents, including information created or stored in electronic form, relating to expenditure financed by the Programme.

They may, in particular, check:

(a) whether administrative practices are in accordance with this Agreement;

(b) whether the requisite supporting documents exist and tally with the transactions financed by the Programme;

(c) the conditions under which transactions financed by the Programme are carried out and checked.

The Commission shall give due notice before the inspection is carried out to the Republic of Latvia. Officials of the Republic of Latvia may take part in the inspection.

5. At the request of the Commission and with the agreement of the Republic of Latvia, inspections or inquiries concerning the transactions referred to in this Agreement may be carried out by the authorities of the Republic of Latvia.

Officials of the Commission may also participate in those inspections or inquiries.

6. Without prejudice to paragraphs 1 to 5, the Republic of Latvia shall apply the provisions of Item 4, Item 5, Item 6 and Item 7 of Section F, concerning irregularities and the organisation of an information system in this field.

Article 14

Functions And Criteria for accreditation

as a SAPARD Agency

The Republic of Latvia shall ensure the SAPARD Agency executes the following:

1. Functions

1.1. Authorisation of commitments and payments: the objective of this function is the establishment of the amount that shall be paid to a claimant or to their assignee(s) in compliance with this Agreement, in particular those concerning the eligibility of applications for approval and claims for payment, compliance with commitments entered into concerning project approvals, tendering and contracting procedures, and verification of the work carried out or services supplied.

1.2. Execution of payments: the objective of this function is the issuing of an instruction to the Agency's bankers, or, in appropriate cases, a governmental payments office, to pay the authorised amount to the claimant (or their assignee(s)).

1.3. Accounting for commitments and payments: the objective of this function is the recording of the commitment and payment in the Agency's separate books of accounts of SAPARD expenditure, which will normally be in the form of an electronic data processing system, and the preparation of periodic summaries of expenditure, including the periodic and annual declarations to the Commission. The books of account shall also record details of debts to be recovered.

1.4. Control: the objective of this function is to verify the facts on which applications and claims are based in order to review their compliance with this Agreement and the terms and conditions of the commitment between the SAPARD Agency and the beneficiary. Controls shall, where appropriate, include pre-project selection checks, remeasurement, checks on quantity and quality of goods or services delivered, an analysis or a sample control, pre-payment checks and any special provisions for implementing this Agreement as to the eligibility of the expenditure. In order to establish eligibility, controls shall include, where appropriate, examinations of a technical nature, which can involve economic financial assessments and checks of a specific agricultural, technical or scientific nature.

1.5. Reporting: the objective of this function is to ensure that progress of the individual projects and measures is reported in a way which helps to ensure the effective and efficient implementation of the measure.

2. Criteria

2.1. The SAPARD Agency's administrative structure shall provide for the separation of the three functions of authorisation, execution and accounting. Each of those functions shall be the responsibility of a separate administrative sub-unit whose responsibilities shall be defined in an organisation chart.

2.2. The SAPARD Agency shall adopt the following procedures or those offering equivalent guarantees:

2.2.1. The SAPARD Agency shall lay down detailed written procedures for the receipt, recording and processing of applications for project approval, claims, invoices and supporting documents and control reports including a description of all documents to be used.

These procedures shall ensure that only claims for payment or projects selected which comply with the project selection criteria are processed and shall ensure the maintenance of a project file with all relevant documentation to audit the project.

2.2.2. The division of duties shall be such that no official has responsibility at any time, for any project, for more than one of the responsibilities for approving projects, authorising payment, paying or accounting for sums. The work of each official performing one of those tasks shall be supervised by a second official. The responsibilities of each official shall be defined in writing, and financial limits shall be set to their authority. Staff training shall be appropriate, and staff in sensitive positions shall be rotated or subject to increased supervision.

2.2.3. Each official responsible for authorisation shall have at their disposal a detailed check-list of the verifications required to be undertaken, and in the supporting documents of the claim shall attest that these checks have been performed. This attestation may be made by electronic means subject to the control requirements referred to in point 2.2.6.

There shall be evidence of review of the work by a more senior member of staff. The analysis, the appraisal and approval of the projects shall be evidenced in writing. The analysis of the project shall be guided by the principles of sound financial management.

2.2.4. An application or claim shall be authorised only after sufficient checks have been made to verify that it complies with this Agreement. The checks shall include those required by the provisions governing the specific measure under which aid is claimed, and those required to prevent and detect fraud and irregularity with particular regard to the risks presented.

As part of the authorisation function, applications shall be subject to checks which include establishment of adherence to terms and conditions, eligibility, completeness of documents, correctness of supporting documents, date of receipt.

All checks to be undertaken shall be specified in a check-list, and their performance shall be attested for each application and claim, or for each batch of applications or claims.

As regards the services or goods delivered, the control shall consist of:

— Documentary control: to ensure that data on quantity, quality and price of the goods or services on the invoice reconcile with those ordered;

— Physical control: to ensure that the quantity and quality of the goods or services match those mentioned in the invoice or claim form.

This control of services or goods can also be performed on a continuous basis during delivery that is to say, when initial or interim payments are made.

2.2.5. Procedures shall ensure that payment is made only to the claimant, to their bank account or to their assignee. The payment shall be executed by the Agency's banker, or, as appropriate, a governmental payments office, or the cheque mailed, as a general rule, within 3 working days of the date of debit against the SAPARD euro account.

All payments for which transfers are not executed, shall be re-credited to the SAPARD euro account within 3 working days of notification of their non-execution.

Amounts arising from cheques not cashed within the period of their validity, shall be credited to the SAPARD euro account within 3 working days of notification of their non-execution.

No payments shall be made in cash. The approval of the authorising official and supervisor may be made by electronic means, provided an appropriate level of security is ensured, and the identity of the signatory is entered in the electronic records.

2.2.6. Where applications, claims or invoices are processed using a computer system, access to the computer system shall be protected and controlled in such a way that:

(a) all information entered into the system is properly validated to ensure that input errors are detected and corrected and submitted to logical checks to detect inconsistent or extraordinary data,

(b) no data may be entered, modified, or validated, except by authorised officials to whom individual passwords are attributed,

(c) the identity of each official entering, or modifying, data or programmes is recorded in an operations log,

(d) passwords shall be changed regularly to avoid misuse,

(e) hard and software changes shall be tested, and approved before implementation, that is, subject to a change management procedure,

(f) computer systems shall be protected from unauthorised access by physical controls, and the data shall be backed up by copies stored in a separate, safeguarded location,

(g) all data entry shall be checked by logical checks aimed at detecting inconsistent or extraordinary data,

A comprehensive information technology security policy shall be developed on the basis of an approved strategy for information and communication technology to ensure confidentiality, integrity and availability of all data.

2.2.7. Procedures shall ensure that changes in rates of aid or terms and conditions for the grant of aid are recorded and the instructions, databases and checklists up-dated in good time.

2.3. Part or all of the authorisation and the control function may be delegated to other bodies provided that the following conditions are fulfilled:

2.3.1. The responsibilities and obligations of the other bodies, in particular concerning the control and verification of compliance with this Agreement shall be clearly defined.

2.3.2. The bodies shall have effective systems for ensuring that they fulfil their responsibilities in a satisfactory manner.

2.3.3. The bodies shall confirm to the Agency that they in fact fulfil their responsibilities and describe the means employed.

2.3.4. The SAPARD Agency shall be informed on a regular and timely basis of the results of controls effected, so that the adequacy of the controls may always be taken into account before a claim is authorised or settled or an invoice is paid. The work performed shall be described in detail in a report accompanying each application and claim, batch of applications and claims or, when appropriate, in a report covering one year. The report shall be accompanied by an attestation of the eligibility of the approved applications and claims and of the nature, scope and limits of the work done. The report shall identify physical and administrative checks performed, the method described, the results of all inspections and the action taken in respect of discrepancies and irregularities reported upon. The supporting documents submitted to the Agency shall be sufficient to provide assurance that all the required checks on the eligibility of the claims or invoices authorised for payment have been performed.

2.3.5. The SAPARD Agency must be satisfied, before the project is approved and before the aid is granted, that the other bodies have followed procedures which comply with the criteria set out in this Article.

2.3.6. Criteria for assessing applications and their order of priority shall be clearly defined and documented.

2.3.7. Where documents relating to the claims authorised, expenditure committed and controls effected as well as those relating to projects not selected are retained by other bodies, both these bodies and the Agency shall set up procedures to ensure that the location of all such documents that are relevant to specific payments made by the Agency is recorded, and that these documents shall be made available for inspection at the Agency's offices at the request of the persons and bodies who would normally have the right to inspect such documents, including:

(i) the Agency's staff who deal with the claim,

(ii) the Agency's internal audit service,

(iii) the Certifying Body that attests the Agency's annual declaration,

(iv) duly authorised agents or representatives of the Community.

2.3.8. Written agreements shall be concluded between the SAPARD Agency and bodies to which functions of the SAPARD Agency have been delegated. Such agreements shall clearly identify the functions to be performed by the delegated body and the type of supporting documents and reports to be sent to the SAPARD Agency within specified time limits. The overall system, including the delegated functions performed by other bodies, shall be set out in an organisation chart.

The agreement shall provide for access by duly authorised agents or representatives of the Community to information held by these delegated bodies and for the investigation by such officials of applications including the carrying out of checks on projects and recipients of aid.

2.4. Accounting procedures shall ensure that declarations of expenditure to the Commission are complete, accurate and timely, and that any errors or omissions are detected and corrected, in particular through checks and reconciliation performed at intervals of not more than three months. A full audit trail for every item entered into the accounts shall be provided.

The SAPARD Agency's accounting procedures shall ensure that the accounting system can produce, in euro and national currency, for each regional office, and for each project, contract or measure and sub-measure, the total cost, the committed expenditure, part payments and balance payments. Deadlines shall be set for the cancellation of commitments where work has not been completed within an agreed timetable. Such cancellations shall be appropriately recorded in the accounting system.

2.5. The SAPARD Agency shall ensure the existence of an internal audit or equivalent service to ensure that the Agency's system of internal control operates effectively. The internal audit service shall be independent of the Agency's other departments and shall report directly to the Agency's top management. The internal audit service shall verify that procedures adopted by the Agency are adequate to ensure that compliance with this Agreement is verified, and that accounts are accurate, complete and timely. Verifications may be limited to selected measures and sub-measures and to samples of transactions provided that an audit plan ensures that all significant areas, including the departments and bodies responsible for authorisation and those departments and bodies to which functions have been delegated, are covered over a period not exceeding three years. The internal audit service's work shall be performed according to internationally accepted auditing standards, shall be recorded in working papers and shall result in reports and recommendations addressed to the Agency's top management. The audit plans and reports shall be made available to the Certifying Body and to duly authorised agents or representatives of the Community to undertake financial audits and for the sole purpose of appraising the effectiveness of the internal audit function.

2.6. The rules for the procurement by public bodies of services, works and supplies in the Republic of Latvia shall be consistent with the rules set out in the Commission manual entitled "Service, Supply, and Work Contracts concluded within the Framework of Community Co-operation for the Third Countries4". However, the requirement for ex-ante approval by the Commission included therein shall not apply.

2.7 For procurement other than that provided for in point 2.6, the following must originate in the Community or in the countries referred to in Item 8 of Section F:

(i) Services, works, machinery and supplies procured;

(ii) Supplies and equipment purchased by a contractor for works or service contracts if the supplies and equipment are destined to become the property of the project once the contract has been completed.

2.8. The Agency shall set up, in respect of the Programme, a system for the recognition of all amounts due and for the recording in a debtors ledger of all such debts, including irregularities prior to their receipt. The debtors ledger shall be inspected at regular intervals with the aim of taking action to collect debts that are overdue, in particular in the case of forfeited guarantees and reimbursed payments. Without prejudice to Article 8 (5) of this Section or any national provisions concerning recovery of debts, any financial contribution charged to the Community in respect of these sums including irregularities shall be written off at the end of the second year following its registration in the debtors ledger and deducted from the next application for payment as provided for in Article 9 of this Section. Any interest recovered by the SAPARD Agency attributable to the Community contribution in respect of debts recovered shall be recorded in the SAPARD Agency account(s) and used exclusively for the Programme. The SAPARD Agency shall ensure that any amounts recovered are credited to the SAPARD euro account within 3 working days of the date of recovery.

2.9. The SAPARD Agency shall publicise the availability of support, making reference to Community co-financing, to all potential project managers and operators so as to obtain as wide as possible a selection of potential project managers and operators. Standard application forms with clear guidelines for completion and conditions for eligibility shall be drawn up in advance of the launch of the scheme. No charges shall be imposed on potential beneficiaries or on beneficiaries for information, including application forms, relating to the Programme. This provision is without prejudice to the application of charges levied generally in the rest of the economy.

2.10. The SAPARD Agency shall process applications from beneficiaries in a timely manner.

2.11. The SAPARD Agency shall install an appropriate system to report on progress of each project and measure towards pre-defined indicators. Where appropriate these indicators shall, with the approval of the Monitoring Committee and subject to Commission approval, be revised.

2.12 Where delays arise in meeting pre-defined targets, action shall be taken including where appropriate, withdrawal of approval of a project. Proper records shall be kept of all action taken.

2.13 An appropriate management information system shall be used for the speedy generation of appropriate reports on the projects and measures. These reports shall be made available to the Managing Authority, the Monitoring Committee and the Commission on request.

Article 15

Record keeping

The SAPARD Agency and the National Fund shall keep all documents including those relating to projects that have not been selected, at the disposal of the Commission until expiry of the 24 month period referred to in Article 12 (5) of this Section. However as regards irregularities referred to in Article 12 (5) and Article 13, documents shall be at the disposal of the Commission until completion of all follow-up work.

The Agency and the National Fund shall ensure that if they do not hold those documents themselves, the documents are kept at the disposal of the Commission for that period.

4 SEC 1999 1801/2 on http://europa.eu.int/comm/scr/tender/usedoc/index en.htm

Section B

Management, Monitoring

and Evaluation of the Programme

Article 1

Scope

This Section sets out the provisions for the management, monitoring and evaluation of the Programme. The Republic of Latvia shall ensure that it applies these provisions.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) "priority" means one of the principal needs recognised as requiring assistance to attain the objectives of the strategy adopted in the Programme;

(b) "sub-measure" means the components making up a measure that may also be subject to specific objectives;

(c) "Managing Authority" means the public or private authority or body or unit or section designated by the Republic of Latvia, which may or may not be within the SAPARD Agency, to gather the information on monitoring and evaluation of the Programme and to report this information to the Monitoring Committee and the Commission.

Article 3

Partnership

1. The Programme shall be implemented in close collaboration between the Commission and the Republic of Latvia, together with the authorities and bodies designated by the Republic of Latvia namely:

(a) any relevant regional and local authorities and other competent public authorities,

(b) the economic and social partners,

(c) any other relevant competent bodies.

2. The collaboration shall be conducted in full compliance with the respective institutional, legal and financial powers of the authorities and bodies designated in accordance with paragraph 1.

In designating the most representative partnership at national, regional, local or other level, the Republic of Latvia shall create a wide and effective involvement of all the authorities and relevant bodies, according to national rules and practice, taking account of the need to promote equality between men and women and sustainable development through the integration of environmental protection requirements.

All the designated parties, hereinafter referred to as "the partners", shall pursue the objectives of the Programme.

3. Partnership shall cover the financing, implementing, monitoring and evaluation of the Programme. The Republic of Latvia shall ensure the involvement of the relevant partners for the duration of the Programme.

Article 4

Eligibility of expenditure

1. Expenditure shall be eligible for Community support under SAPARD only, if in addition to being in conformity with this Agreement, the use of SAPARD assistance is also in accordance with the principles of sound financial management and, in particular, of economy and cost-effectiveness.

Costs explicitly provided for in the standard draft contract(s) per measure issued by the SAPARD Agency to beneficiaries shall apply. The Commission shall inform the Republic of Latvia of its acceptance or otherwise of the proposed rules within three months of their receipt but no later than the Commission Decision conferring management of aid provided for in Article 3 (1) of Section A is taken and without prejudice to that Decision.

2. Unless the Commission expressly and explicitly decides otherwise, the following expenditure is not eligible for Community co-financing under the Programme:

(a) Purchase, rent or leasing of land and existing buildings irrespective of whether the lease results in ownership being transferred to the lessee;

(b) Taxes, customs and import duties which

(i) are recoverable, refunded or offset by any means whatsoever,

(ii) do not form part of the general taxation system in the Republic of Latvia,

(iii) bear disproportionately on any part of the Programme;

(c) Operating costs including maintenance and rental costs;

(d) Leasing, except where the lease results in ownership being transferred to the lessee;

(e) The costs of any services, supplies and works costing more than 5700 Lats for which the beneficiary has not obtained quotations from at least three suppliers, the originals of these being included in the declaration of expenditure referred to in Article (8) (b) of Section A;

(f) Bank charges, costs of guarantees and similar charges;

(g) Conversion costs, charges and exchange losses associated with the SAPARD euro account;

(h) Costs incurred by public administration, including the SAPARD Agency and, in particular, overheads, rentals and salaries of staff employed on activities of management, implementation, monitoring and control;

(j) That part of costs, of architects', engineers' and consultants' fees, legal fees, feasibility studies, acquisition of patents and licences, for preparing and or implementing a project, directly related to the measure, which exceeds 12% of the total eligible cost of the project;

(k) Expenditure related to the products or services that do not respect the provisions referred to in paragraphs 2.6 and 2.7 of Article 14 of Section A;

(l) Expenditure on projects which have generated user or participant fees prior to project completion without the amounts concerned having been deducted from eligible costs;

(m) Promotion costs, other than in the collective interest.

3. The following expenditure may be eligible only on the basis of a Decision taken by the Commission following a case-by-case examination which shall be issued within three months of submission of a complete reasoned request to the Commission by the Republic of Latvia:

(a) Payment in kind,

(b) Expenditure to purchase second-hand equipment,

(c) Expenditure, not involving infrastructure, incurred by a beneficiary where more than 25% of their capital is held by a public body or bodies.

4. Where specified in the Programme, the Republic of Latvia shall ensure, for a given measure, that a project remains eligible for Community co-financing only if it does not, within five years from the date of the final payment by the SAPARD Agency, undergo a substantial modification. Substantial modifications to a project are those which:

(a) affect its nature or its implementation conditions or give to a firm or public body an undue advantage; and

(b) result either from a change in the nature of ownership in an item of infrastructure or a cessation or change in location in the productive activity co-financed.

Where any such modification is detected by the Republic of Latvia, it shall immediately inform the Commission.

5. No project for which the authorities of the Republic of Latvia, including the SAPARD Agency, have made any deduction, retention or further charge specific to SAPARD, which would reduce amounts payable or paid to the beneficiary, shall be eligible for co-financing. However, the SAPARD Agency may deduct from payments due:

(a) amounts relating to outstanding overpayments under the Programme by it to beneficiaries,

(b) amounts owed by beneficiaries for failing to respect conditions attached to payments made previously to them under the Programme by the SAPARD Agency.

Article 5

Managing Authority

1. The Republic of Latvia shall designate a Managing Authority which, without prejudice to Section A, shall be responsible for the efficiency and correctness of co-ordination and reporting on the monitoring and evaluation of the Programme. The Managing Authority shall consult the SAPARD Agency on all issues relating to implementation.

2. The Managing Authority shall in pursuance of Articles 6 to 11 of this Section, set up a system to gather financial and statistical information on progress of the Programme, if the setting up of such a system is not undertaken by the SAPARD Agency, and shall forward this data to the Monitoring Committee, in accordance with arrangements agreed between the Republic of Latvia and the Commission, using where possible computer systems permitting the exchange of data with the Commission.

3. The Managing Authority shall propose adjustment of the Programme to the Commission after consultation with the SAPARD Agency, where it is not within that Agency, and following agreement by the Monitoring Committee.

4. The Managing Authority shall draw up and, following consultation with the SAPARD Agency, where it is not within that Agency and after obtaining the approval of the Monitoring Committee, submit to the Commission the annual implementation report.

5. The Managing Authority shall organise, in co-operation with the Commission and the Republic of Latvia, the mid-term evaluation referred to in Article 10 of this Section.

6. The Managing Authority shall be the body responsible for ensuring that the relevant authorities are informed of the need to make appropriate administrative changes when such changes are required following a Decision by the Commission to amend the Programme.

7. The Managing Authority shall each year consult and inform the Commission, having taken advice from the Monitoring Committee, of the initiatives taken and those to be taken, with regard to informing the general public about the role played by the Community in the Programme and its results.

Article 6

Monitoring and Monitoring Indicators

1. The SAPARD Agency and the Managing Authority, whether or not the latter is within the SAPARD Agency, shall ensure effective monitoring of implementation of the Programme and shall report to the Monitoring Committee on progress of the measures and where applicable, sub-measures. The Commission shall review these reports and where appropriate, make recommendations for improvements.

2. Monitoring shall be carried out by reference to physical, environmental and financial indicators and include data to demonstrate that Community funds have not replaced funding available in the Republic of Latvia. These monitoring indicators, concerning the inputs and the outputs of the Programme, shall relate to the specific character of the assistance concerned, its objectives and the socio-economic, structural and environmental situation of the Republic of Latvia.

Article 7

Monitoring Committee

1. A Monitoring Committee shall be set up by the Republic of Latvia, in agreement with the Managing Authority and if the Managing Authority is not within the SAPARD Agency, the latter and after consultation with the partners referred to in Article 3 of this Section, to supervise the Programme.

The Monitoring Committee shall as a general rule be set up within three months after the approval of the Programme.

2. A representative (or representatives) of the Commission shall participate in the work of the Monitoring Committee in an advisory capacity.

3. The Monitoring Committee shall, in consultation with the Managing Authority, the SAPARD Agency and the Commission, draw up its own rules of procedure. These rules of procedure shall be adopted by the Monitoring Committee at its first meeting. These may be changed by the Monitoring Committee as the need arises. Such changes shall be communicated in advance to the Commission.

The Chairman of Monitoring Committee shall be designated by the Republic of Latvia. The person designated shall not hold a position in the SAPARD Agency.

4. The Monitoring Committee shall satisfy itself as to the effectiveness and quality of implementation of the Programme in order to attain the specific objectives.

5. The Monitoring Committee shall consider and give an opinion on the criteria for selecting and for ranking the projects under each measure. If that opinion is not given in time for it to be taken into account in the Commission Decision referred to in Article 3 (1) of Section A, that Decision may be revised to take account of the opinion of the Monitoring Committee which shall be given and communicated to the Commission either within one month of that Decision being taken or within one month of the setting up of the Committee, whichever is the later.

6. The Monitoring Committee shall periodically review progress made towards achieving the objectives set out in the Programme. For this purpose, it shall be given the following:

(a) information on any sectors where difficulties are experienced in finding normal market outlets at the Community level,

(b) information on the results of controls carried out, and,

(c) the list and characteristics of approved projects and those not so approved.

7. The Monitoring Committee shall examine the results of the Programme in particular the achievement of the targets set for the different measures and the progress on utilisation of the financial allocations to those measures and allocations to sub-measures within measures where the Programme includes such allocations. In this regard, the Managing Authority shall ensure that all relevant information on the progress of measures and, as appropriate, sub-measures, is made available to the Monitoring Committee.

8. The Monitoring Committee shall examine the mid-term evaluation referred to in Article 10 of this Section.

9. The Monitoring Committee shall consider and approve the annual and final implementation reports before they are sent to the Commission.

10 The Monitoring Committee shall consider and approve, where appropriate, any proposal to the Commission to amend the Programme.

11. The Monitoring Committee may propose to the Commission via the Managing Authority any amendment or review of the Programme which is likely to facilitate the attainment of the objectives of the Programme.

12. The Monitoring Committee may, following consultation with the Managing Authority, the SAPARD Agency where it is not within that Agency and the Competent Authority, propose to the Commission any amendment or review of the Programme to improve the implementation of the Programme.

13. When required by the Programme to give an opinion on any matter, the Monitoring Committee shall act accordingly.

Article 8

Annual and Final reports

1. The Republic of Latvia shall ensure that, following consultation with the SAPARD Agency, the Managing Authority where it is not within that Agency, and within six months of the end of each full calendar year of implementation submits to the Commission an annual implementation report.

The annual implementation report shall be examined and approved by the Monitoring Committee before being sent to the Commission.

2. Once the Commission has received an annual implementation report, it shall indicate, within a period of two months, if the report is considered unsatisfactory, giving its reasons; otherwise, the report shall be deemed to be accepted. In the case of the final report, the Commission shall respond within five months of its receipt.

3. Every year, when the annual implementation report is submitted, the Commission and the Managing Authority and, where appropriate, the SAPARD Agency, shall review the main outcomes of the previous year. The Commission shall consult with the Managing Authority and, where appropriate, the SAPARD Agency, on the arrangements to be defined for such a review.

If, after this review, the Commission makes comments to the Republic of Latvia, it shall inform the Commission of the action taken on these comments. Where the Commission, without prejudice to the Decisions to be taken pursuant to Articles 11 and 12 of Section A, makes recommendations to the Republic of Latvia for adjustments aimed at improving the effectiveness of the monitoring or management arrangements for the Programme, the Republic of Latvia shall subsequently demonstrate the steps taken to improve the monitoring or management arrangements or it shall explain why it has not so acted.

4. A final report shall be submitted to the Commission, at the latest, six months after the final date of eligibility of expenditure under the Programme.

5. All annual and final implementation reports shall include the following information:

(a) any change in general conditions of relevance to the implementation of the Programme, in particular the main socio-economic trends, changes in national, regional or sectoral policies and, where applicable, their implications for the consistency between SAPARD assistance and that from other Community financial instruments;

(b) the progress in the implementation of priorities and measures in relation to the attainment of the objectives of the Programme, their specific targets in the Programme, with a quantification, wherever and whenever they lend themselves to quantification, of the physical indicators and indicators of results and of impact, in the Programme;

(c) the steps taken by the Managing Authority, the SAPARD Agency where appropriate, and the Monitoring Committee to help to ensure the quality and effectiveness of implementation, in particular:

(i) monitoring and evaluation measures, including data collection arrangements;

(ii) a summary of any significant problems encountered in implementing the Programme and any action taken, including that on recommendations for adjustments made pursuant to paragraph 3;

(iii) the use made of technical assistance;

(iv) the steps taken to ensure publicity for the Programme;

(d) the steps taken to ensure co-ordination of all the Community pre-accession assistance referred to in Article 1 of Section C;

(e) Financial tables showing the expenditure per measure and, where appropriate, per sub-measure.

Article 9

Evaluation principles

1. In order to gauge its effectiveness, the Programme shall be the subject of mid-term and ex-post evaluation to appraise its impact with respect to the objectives set out in the Programme, and to analyse its structural effects.

2. The effectiveness of the measures of the Programme shall be assessed on the basis of their overall impact on:

(a) contributing to the implementation of the acquis communautaire concerning the Common Agricultural Policy and related polices;

(b) solving priority and specific problems for the sustainable adaptation of the agricultural sector and rural areas in the Republic of Latvia;

(c) the objectives in the Programme.

3. The Republic of Latvia shall assemble the appropriate resources and collect the data required to ensure that this evaluation can be carried out in the most effective manner. In this connection, evaluation shall make use of the various particulars that the monitoring arrangements may yield, supplemented where necessary, by the gathering of information to improve its relevance.

4. Evaluations shall be performed by independent evaluators.

5. Mid-term and ex-post evaluations shall respond to common evaluation questions defined by the Commission in consultation with the Republic of Latvia and shall, as a general rule, be accompanied by achievement related criteria and indicators. In addition, evaluations may be required to answer specific questions related to the objectives of the Programme.

6. The evaluation reports shall explain the methodologies applied and include an assessment of the quality of the data and the findings.

7. The quality and implications of evaluations shall be assessed by the Managing Authority, the Monitoring Committee and the Commission.

Article 10

Mid-term evaluation

1. The Republic of Latvia shall, taking account of Article 9 of this Section, ensure that a mid-term evaluation examines the initial results of the Programme, their consistency with the ex-ante appraisal, the relevance of the targets and the extent to which they have been attained. It shall also assess the quality of monitoring and implementation.

2. The mid-term evaluation shall be carried out under the responsibility of the Managing Authority, in co-operation with the Commission and the Republic of Latvia. It shall be submitted to the Monitoring Committee in accordance with Article 7 (8) of this Section and shall be sent to the Commission three years after the date of approval of the Programme but by 31 December 2003 at the latest.

3. In addition to the assessment referred to in Article 9 (7) of this Section, the Commission shall consider the implications of the evaluation with a view to reviewing the Programme.

4. The mid-term evaluation shall, where appropriate, be up-dated and submitted to the Commission by 31 December 2005 at the latest.

5. The Managing Authority shall inform the Commission about the follow up to the recommendations in the evaluation report, including any possible up-dates.

Article 11

Ex-post evaluation

An ex-post evaluation shall be carried out by the Republic of Latvia in consultation with the Commission under the responsibility of the Managing Authority. On the basis of the evaluation results already available, and taking account of Article 9 of this Section, as well as questions relevant to the Programme, the ex-post evaluation shall cover the utilisation of resources and the effectiveness and efficiency of the Programme, its impact and its consistency with the ex-ante evaluation. It shall cover factors contributing to the success or failure of implementation, the achievements of the Programme and results, including their sustainability.

The ex-post evaluation shall draw conclusions relevant to the Programme.

It shall be completed not later than the end of the fourth year following the conclusion of the final Annual Financing Agreement

Section C

General Provisions

Article 1

Co-ordination with other instruments

The Commission and the Republic of Latvia shall ensure co-ordination of assistance between the Programme, the Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA), Phare and assistance from the European Investment Bank (EIB) and other international financial instruments.

The Republic of Latvia shall ensure in particular that where a SAPARD project, due to its nature, could also be potentially eligible in full or in part for assistance under one of the other instruments referred to in the first sub-paragraph, any risk of expenditure being aided more than once shall be avoided. For all such projects, and independent of any other action taken by the Republic of Latvia, all receipted invoices referred to in Article 8 (b) of Section A, must be clearly stamped "SAPARD" by an authorised official before being the subject of a payment from the SAPARD Agency.

Article 2

General Privileges

The Republic of Latvia shall ensure that expatriate personnel specifically engaged by the authorities of the Republic of Latvia for the purposes of the Programme and members of their immediate family shall be accorded no less favourable benefits, privileges and exemptions than those usually accorded to expatriates employed in the Republic of Latvia under any other bilateral or multinational agreement or arrangements for economic assistance and technical co-operation programmes and to members of their immediate families. The provisions of this Article do not confer diplomatic status on such personnel.

Article 3

Establishment, installation,

entry and residence facilities

The Republic of Latvia shall ensure that in the case of works, supply, or service contracts, natural or legal persons eligible to participate in tendering procedures and the technical staff needed to carry out preparatory studies shall be entitled to temporary installation and residence. They shall enjoy that right from the time an invitation to tender is issued until within one month after the contractor is designated.

The Republic of Latvia shall permit personnel taking part in works, supplies or services contracts under the Programme and members of their immediate family, to enter the Republic of Latvia to establish themselves in that State, to work there and to leave that State, as the nature of the contract so justifies.

Article 4

Import and re-export of equipment

The Republic of Latvia shall grant, in a timely manner and without any discriminatory charge, the permits necessary for the importation and subsequent re-export of equipment required to execute the Programme. This is without prejudice to the right of natural or legal persons importing the equipment to benefit from the system of temporary admission in respect of the said equipment.

Article 5

Imports and exchange controls

1. For the execution of the Programme, the Republic of Latvia undertakes without discrimination between the Member States and the countries listed in Item 8 of Section F to grant import authorisations and authorisations for the acquisition of the foreign exchange, and to apply national exchange control regulations.

2. The Republic of Latvia shall grant permits necessary, in a timely manner and without any discriminatory charge, to repatriate funds received in respect of the Programme in accordance with the foreign exchange control regulations in force in the Republic of Latvia.

Article 6

Taxation and customs

1. The Republic of Latvia shall ensure that imports under supply contracts concluded by the authorities of the Republic of Latvia and co-financed under the Programme shall be allowed to enter the Republic of Latvia without being subject to customs duties, import duties, taxes or fiscal charges having equivalent effect.

The Republic of Latvia shall ensure that the imports concerned shall be released from the point of entry of delivery as required by the provisions of the contract and for immediate use to the contractor as required for the normal implementation of the contract without regard to any delays or disputes over the settlement of those duties, taxes or charges.

2. The Republic of Latvia shall ensure that personal and household effects imported for personal use by natural persons (and members of their immediate families) other than those recruited locally, engaged in carrying out tasks defined in technical assistance contracts, shall be exempt from customs duties, import duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect. Those personal and household effects shall be either re-exported or disposed of in the Republic of Latvia in accordance with the regulations in force in the Republic of Latvia after termination of the contract.

Article 7

National legal proceedings

In the event of suspected or proven failure by a beneficiary to respect obligations in relation to the Programme as well as attempts to secure from the SAPARD Agency payments for which there is no entitlement, the Republic of Latvia will pursue all such failures and attempts under national legal procedures in a manner no less rigorous than in instances involving national public funds.

Section D

Quarterly And Annual Declarations Of Expenditure

1A.GIF (227167 BYTES)

2A.GIF (34110 BYTES)

3A.GIF (203836 BYTES)

4A.GIF (108017 BYTES)

5A.GIF (198962 BYTES)

6A.GIF (31913 BYTES)

7A.GIF (207204 BYTES)

8A.GIF (92052 BYTES)

9A.GIF (131785 BYTES)

Section E

Guidelines for Certifying Body

Guidelines for the Annual

Certification of the SAPARD Agency

Subject: Guideline referred to in Article 6 (5) of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement - The form, scope and contents of the certificate and report of the body performing the certification of the SAPARD Agency.

Introduction

1. The object of this paper is to set out guidance regarding requirements of the certification of the account provided for in Article 6 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement.

2. The subject of the certification and hence the audit certificate and audit report, is the SAPARD Agency and all the decentralised and delegated bodies, that is. the processes from registration of the application through to commitment and from registration of the invoice through to payment.

The Audit Certificate

3. The audit certificate should be a brief, clear and explicit statement of the overall conclusions of the body nominated as Certifying Body. Examples of audit certificates are presented in the Appendix to this Section.

The Audit Report

4. The scope of the audit report is broader than that of the audit certificate comprising, in addition, statements on whether:

I) the Certifying Body has gained reasonable assurance that the internal control procedures are theoretically sound and that they operate satisfactorily in practice;

II) the procedures, with particular reference to the accreditation criteria of significant relevance (written procedures, segregation of duties, pre-project and pre-payment checks, procurement, commitment and payment procedures, accounting procedures, computer security, internal audit), give reasonable assurance that the projects charged to SAPARD comply with the Multi-annual Financing Agreement;

III) all the accreditation criteria of significant relevance continue to be fulfilled as required for the Commission conferral of management of aid in Article 3(1) of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement; and

IV) the financial interests of the Community are properly protected.

The report should also set out any recommendations and indicate the extent to which, and how, they (and those of previous years, as appropriate) have been addressed.

5. Content of report

I) Internal control procedures

The report should set out the evidence obtained by the Certifying Body that throughout the period under audit, the internal controls have operated in practice as well as in theory; have applied to all the transactions intended; and have resulted in the correction of errors. The report should include a statement on internal control procedures which should draw attention to any serious weaknesses found in the design or operation of the controls, with particular reference to factors that may diminish the effectiveness of internal control procedures such as:

— the potential for controls to be overridden by the responsible official;

— incorrect application of controls due to wrong interpretation or carelessness; and

— the development of non-standard procedures.

The internal audit function is a key element of the internal control environment. As such it merits a specific chapter in the audit report. The report should consider the independence, competence and effectiveness of internal audit, and the following, in particular: the scope of responsibilities; rights of access to the Head of the SAPARD Agency and to all records, personnel and premises (including decentralised and delegated bodies); the exclusion of members of the internal audit unit from day to day operational actions; staffing (competence, training and experience); planning (needs assessments, risk based approach, cycle of audit coverage); documentation (will the rationale for tests and conclusions be adequately recorded, are supporting papers held); audit evidence (will arrangements ensure it is sufficient, relevant and reliable); are there adequate arrangements for quality assurance; reports (are they adequate in conception and will the procedures ensure they will be timely) and conclusions as to the audit plan.

II) Procedures for ensuring compliance with the Multi-annual Financing Agreement.

This point concerns authorisation. Transactions processed by SAPARD Agencies are governed by complex rules. The inherent risk arising requires the SAPARD Agency to establish mitigating controls including the use of written procedures, checklists and detailed re-performance or review by another official.

The report should include a statement on procedures for ensuring compliance with the Multi-annual Financing Agreement (by measure and if applicable, sub-measures) for each procedure stating whether the relevant controls have proved sufficiently robust for reliance to be placed upon them during the period under audit. Where it is concluded that a procedure has not provided the necessary assurance, the important elements of the control failure should be noted.

III) Accreditation criteria of significant relevance

The report should state the extent to which the SAPARD Agency and decentralised and delegated bodies have fulfilled all the accreditation criteria of significant relevance (written procedures, segregation of duties, pre-project and pre-payment checks, procurement, commitment and payment procedures, accounting procedures, computer security, internal audit) as required for the Commission conferral of management of aid in Article 3(1) of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement and what action (and its timing and duration), if any, is to be undertaken by the SAPARD Agency or decentralised/delegated body to address any shortcomings.

IV) The protection of the financial interests of the Community

This point concerns, in particular, the amounts to be collected (debtors). The pertinent key control objectives include the correct and timely posting of all debtors' transactions to a debtors' ledger; debt offset from other SAPARD payments to beneficiaries which are in debt; and the correct posting of all receipts from debtors.

In general, the report should also include a statement on the protection of the financial interests of the Community stating for each procedure whether the relevant controls have proved sufficiently robust for reliance to be placed upon them. Where it is concluded that a procedure has not provided the necessary assurance, the important elements of the control failure should be noted.

(V) Recommendations

Any recommendations for improvements should be classified by reference to the level of importance, which the Certifying Body believes should be attributed to each situation. For ease of presentation the following classification is proposed:

— Major: recommendations which require immediate attention by the Head of the SAPARD Agency;

— Intermediate: recommendations which are significant in the context of the control environment of the SAPARD Agency and which require immediate attention by Senior Management;

— Minor: recommendations for which action should be taken to ensure full compliance with the accreditation criteria.

The report should set out for each recommendation, the procedure and policy questions requiring attention and the reply of the SAPARD Agency.

6. Report outline

It would assist the Commission in its processing of the reports on certification if a standard outline were followed such as indicated below.

Executive Summary: comprising the opinion, summary statements on each of the points I, II, III & IV mentioned above, and sections on major and intermediate recommendations.

General Introduction

I Internal control procedures: an assessment of the main controls; the internal audit function; statement on internal control procedures, together with evidence.

II Procedures for ensuring compliance with the Multi-annual Financing Agreement: an assessment of the key controls; statement on procedures for ensuring compliance with the Multi-annual Financing Agreement, together with evidence.

III Accreditation criteria of significant relevance: an assessment of the extent to which the SAPARD Agency fulfils all the accreditation criteria of significant relevance (written procedures, segregation of duties, pre-project and pre-payment checks, procurement, commitment and payment procedures, accounting procedures, computer security, internal audit) as required by the Article 14 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement.

IV Procedures for the protection of the financial interests of the Community: an assessment of the key controls; statement on procedures for the protection of the financial interests of the Community, together with evidence.

General conclusions

Recommendations

Annexes

For each measure / sub-measure and common function (e.g. Accounts, Inspection Service, Internal Audit, IT), the annex should set out the work done for each control objective including a description of the control objective, the control mechanism, the file structure (to determine if it comprised the required primary evidence/documents necessary to support the claim), findings, evaluation, conclusion and detailed recommendations.

A list of recommendations should be prepared with at least the following information: report reference/ recommendation / status/ action.

Appendix to Section E

Examples of Audit Certificates

to be issued by the Certifying Body 5

Opinion matrix:

No

Limited

Negative

objections

objections

conclusion

No scope

Unqua-

Qualified

Adverse (E)

limitation

lified (A)

(B)

Scope

Qualified

Disclai-

limitation

(C)

mer (D)

A. UNQUALIFIED

We have audited the annual accounts of expenditure declared to the Commission as expenditure incurred for the Programme for the 200x financial year by [name and address of SAPARD Agency] . Our responsibility, acting as Certifying Body, is to express an opinion on the annual accounts based on our audit.

We conducted our audit in accordance with internationally accepted auditing standards and Article 6 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement. We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the accounts transmitted to the Commission are free of material misstatement. The audit included examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, the records of commitments, an examination of procedures and of a sample of transactions. The audit covered compliance of payments with the Multi-annual Financing Agreement only as regards the capability of the SAPARD Agency's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made. Our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion the accounts to be transmitted to the Commission for the 200x financial year (dated DD/MM/YYYY) are true, complete and accurate.

Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY. A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate.

[date of issue + signature, name and position + name and address of Certifying Body]

B. QUALIFIED —

DETECTED DIFFERENCES

We have audited the annual accounts of expenditure declared to the Commission as expenditure incurred for the Programme for the 200x financial year by [name and address of SAPARD Agency] . Our responsibility, acting as Certifying Body, is to express an opinion on the annual accounts based on our audit.

We conducted our audit in accordance with internationally accepted auditing standards and Article 6 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement. We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the accounts transmitted to the Commission are free of material misstatement. The audit included examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, the records of commitments, an examination of procedures and of a sample of transactions. The audit covered compliance of payments with the Multi-annual Financing Agreement only as regards the capability of the SAPARD Agency's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made. Our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Differences were detected between the annual accounts and the books and records of the SAPARD Agency for the following measures/sub-measures (reference: audit report page P ):

[Measure/ Difference (+/-) in national

sub-measure currency €

Farm machinery -23.000 CCC / 100 e ]

In our opinion, except for the differences described in the preceding paragraph, the accounts to be transmitted to the Commission for the 200x EAGGF financial year (dated DD/MM/YYYY) are true, complete and accurate.

Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY. A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate.

[date of issue + signature, name and position + name and address of Certifying Body]

C. QUALIFIED OPINION —

LIMITATION ON SCOPE

We have audited the annual accounts of expenditure declared to the Commission as expenditure incurred for the Programme for the 200x financial year by [name and address of SAPARD Agency] . Our responsibility, acting as Certifying Body, is to express an opinion on the annual accounts based on our audit.

Except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with internationally accepted auditing standards and Article 6 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement. We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the accounts transmitted to the Commission are free of material misstatement. The audit included examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, the records of commitments, an examination of procedures and of a sample of transactions. The audit covered compliance of payments with the Multi-annual Financing Agreement only as regards the capability of the SAPARD Agency's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made. Our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Owing to [for example] the nature of the records of the SAPARD Agency/Delegated Body etc., we were unable to satisfy ourselves as to [cite nature of problem] even by recourse to other audit procedures (reference: audit report page P).

In our opinion, except for the effects of such adjustments, if any, as might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to [cite nature of problem], the accounts to be transmitted to the Commission for the 200x EAGGF financial year (dated DD/MM/YYYY) are true, complete and accurate.

Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY. A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate.

[date of issue + signature, name and position + name and address of Certifying Body]

D. DISCLAIMER OF OPINION —

LIMITATIONS ON SCOPE

We have audited the annual accounts of expenditure declared to the Commission as expenditure incurred for the Programme for the 200x financial year by [name and address of SAPARD Agency]. Our responsibility, acting as Certifying Body, is to express an opinion on the annual accounts based on our audit.

Except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with internationally accepted auditing standards and Article 6 of Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement. We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the accounts transmitted to the Commission are free of material misstatement. The audit included examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, the records of commitments, an examination of procedures and of a sample of transactions. The audit covered compliance of payments with the Multi-annual Financing Agreement only as regards the capability of the SAPARD Agency's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made. Our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We were not able to examine procedures underlying payments effected by bodies with delegated responsibilities due to limitations placed on the scope of our work by the SAPARD Agency (reference: audit report page P ).

Because of the significance of the matters discussed in the preceding paragraph we do not express an opinion on whether the accounts to be transmitted to the Commission for the 200x EAGGF financial year (dated DD/MM/YYYY) are true, complete and accurate.

Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY . A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate.

[date of issue + signature, name and position + name and address of Certifying Body]

E. ADVERSE OPINION

We have audited the annual accounts of expenditure declared to the Commission as expenditure incurred for the Programme for the 200x financial year by [name and address of SAPARD Agency]. Our responsibility, acting as Certifying Body, is to express an opinion on the annual accounts based on our audit.

We conducted our audit in accordance with internationally accepted auditing standards and Article 6 of the Section A of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement. We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the accounts transmitted to the Commission are free of material misstatement. The audit included examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, the records of commitments, an examination of procedures and of a sample of transactions. The audit covered compliance of payments with the Multi-annual Financing Agreement only as regards the capability of the SAPARD Agency's administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made. Our audit provides a reasonable basis for our opinion.

The expenditure declared by the SAPARD Agency does not agree with payments and receipts effected during the period (reference: audit report page P ).

In our opinion, because of the effects of the matters described in the preceding paragraph, the accounts to be transmitted to the Commission for the 200x EAGGF financial year (dated DD/MM/YYYY) are not true, complete and accurate.

Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY. A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate.

[date of issue + signature, name and position + name and address of Certifying Body]

5 Cf. International Standard on Auditing and Related Services No. 13 (ISA 13) issued by the International Federation of Accountants (IFAC).

Section F

Text of Community Legislation referred

to in Regulation (EC) No. 2222/2000

on Financial Rules for SAPARD adapted for this Agreement 6

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Item

Sec-

Article (or

Para-

Provisions to be applied by the Republic of Latvia

No.

tion

item no.)

graph

as provided for in the Agreement

1

A

3

1

The Commission may decide on the basis of a case-by-case analysis of national and sectoral programme/project management capacity, financial control procedures and structures regarding public finance, to waive the ex-ante approval requirement referred to in Item 2 and confer on implementing agencies in applicant countries management of aid on a decentralised basis. Such a waiver shall be subject to:

— the minimum criteria for assessing the ability of implementing agencies in applicant countries to manage aid and minimum conditions applicable to such agencies as set out in Item 3;

— and specific provisions concerning, inter alia, invitations to tender, scrutiny and evaluation of tenders, the award of contracts and the implementation of Community public procurement directives, which shall be laid down in financing agreements with each beneficiary country.

2

F

Item 1

Project selection, tendering and contracting shall be subject to ex-ante approval by the Commission.

3

A

Article 3

1.

Minimum criteria and conditions for decentralising management to

and Item 1

Implementing agencies in applicant countries

1. Minimum criteria for assessing the ability of implementing agencies in applicant countries to manage aid.

The following criteria shall be applied by the Commission in assessing which Implementing agencies in partner countries are able to manage aid on a decentralised basis:

(i) there should be a well-defined system for managing the Programme with full internal rules of procedure, clear institutional and personal responsibilities;

(ii) the principle of separation of powers must be respected so that there is no risk of conflict of interest in procurement and payment;

(iii) adequate personnel must be available and assigned to the task. They must have suitable auditing skills and experience, language skills and be fully trained in implementing Community Programmes.

2. Minimum conditions for decentralising management to implementing agencies in applicant countries.

Decentralisation to applicant countries with ex-post control by the Commission may be considered for an implementing agency where the following conditions are met:

(i) demonstration of effective internal controls including an independent audit function and an effective accounting and financial reporting system which meets internationally accepted audit standards;

(ii) a recent financial and operational audit showing effective and timely management of Community assistance or national measures of similar nature;

(iii) a reliable national financial control system over the implementing agency;

(iv) procurement rules which are endorsed by the Commission as meeting the requirements of Title IX of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (see Article 14. 2.6. of Section A of the Annex to this Agreement);

(v) Commitment by the National Authorising Officer to bear the full financial responsibility and liability for the Programme.

This approach shall not prejudice the right of the Commission and the Court of Auditors to check the expenditure.

4

A

Article 13

6

Item 4

The provisions of this Item shall not effect the applications in the Republic of Latvia of rules relating to criminal proceedings or judicial co-operation between the applicant countries listed at Item 8 and the Member States.

Sub-item 4.1

Where the Commission decides to carry out on-the-spot checks and inspections under this Item, it shall ensure that similar checks and inspections are not being carried out at the same time in respect of the same facts with regard to the economic operators concerned (see item 6).

In addition, it shall take into account the inspections in progress or already carried out in respect of the same facts with regard to the economic operators concerned, by the Republic of Latvia on the basis of its legislation.

Sub-item 4.2

On-the-spot checks and inspections shall be prepared and conducted by the Commission in close co-operation with the authorities of the Republic of Latvia, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help. To that end, the officials of the Republic of Latvia may participate in the on-the-spot checks and inspections.

In addition, if the Republic of Latvia so wishes, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly by the Commission and the Republic of Latvia's responsible authorities.

Sub-item 4.3

On-the-spot checks and inspections shall be carried out by the Commission on economic operators to whom administrative measures and penalties may be applied pursuant to Item 6, where there are reasons to think that irregularities have been committed.

In order to make it easier for the Commission to carry out such checks and inspections, economic operators shall be required to grant access to premises, land, means of transport or other areas, used for business purposes.

Where strictly necessary in order to establish whether an irregularity exists, the Commission may carry out on-the-spot checks and inspections on other economic operators concerned, in order to have access to pertinent information held by those operators on facts subject to on-the-spot checks and inspections.

Sub-item 4.4

4.4.1. On-the-spot checks and inspections shall be carried out on the Commission's authority and responsibility by its officials or other servants, duly empowered, hereinafter called 'Commission inspectors'. Persons placed at the disposal of the Commission as national experts on secondment may assist in such checks and inspections.

Commission inspectors shall exercise their powers on production of a written authorisation showing their identity and position, together with a document indicating the subject matter and purpose of the on-the-spot check or inspection.

Subject to respect of this Agreement, they shall be required to comply with the rules of procedure laid down by the law of the Republic of Latvia.

4.4.2 Subject to respect of this Agreement, the Commission may, with the agreement of the Republic of Latvia seek the assistance of officials from the other applicant countries listed at Item 8 as observers and call on outside bodies acting under its responsibility to provide technical assistance.

The Commission shall ensure that the aforementioned officials and bodies give every guarantee as regards technical competence, independence and observance of professional secrecy.

Sub-item 4.5

4.5.1. Commission inspectors shall have access, without prejudice to the provisions of this Agreement and under the same conditions as national administrative inspectors and in compliance with national legislation, to all the information and documentation on the operations concerned which are required for the proper conduct of the on-the-spot checks and inspections. They may avail themselves of the same inspection facilities as national administrative inspectors and in particular copy relevant documents.

On-the-spot checks and inspections may concern, in particular:

— professional books and documents such as invoices, lists of terms and conditions, pay slips, statements of materials used and work done, and bank statements held by economic operators,

— computer data,

— production, packaging and dispatching systems and methods,

— physical checks as to the nature and quantity of goods or completed operations,

— the taking and checking of samples,

— the progress of works and investments for which financing has been provided, and the use made of completed investments,

— budgetary and accounting documents,

— the financial and technical implementation of subsidised projects.

4.5.2. Where necessary, it shall be for the Republic of Latvia, at the Commission's request, to take the appropriate precautionary measures under national law, without prejudice to this Agreement, in particular in order to safeguard evidence.

Sub-item 4.6

4.6.1. Information communicated or acquired in any form under this Item shall be covered by professional secrecy and protected in the same way as similar information is protected by the national legislation of the country that received it and by the corresponding provisions applicable to the Community institutions.

Such information may not be communicated to persons other than those within the Community institutions or in the Republic of Latvia whose functions require them to know it nor may it be used by Community institutions for purposes other than to ensure effective protection of the Communities' financial interests in the applicant countries and Member States. Where the Republic of Latvia intends to use for other purposes information obtained by officials participating under its authority as observers, in accordance with Sub-item 4.4. 2, in on-the-spot checks and inspections, it shall seek the agreement of the country where that information was obtained.

4.6.2 The Commission shall report as soon as possible to the relevant authority of the State within whose territory an on-the-spot check or inspection has been performed any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event the Commission shall be required to inform the aforementioned authority of the result of such checks and inspections.

4.6.3. Commission inspectors shall ensure that, without prejudice to the provisions of this Agreement, in drawing up their reports account is taken of the procedural requirements laid down in the national law of the Republic of Latvia. The material and supporting documents as referred to in Sub-item 4.5 shall be annexed to the said reports. Where an inspection is carried out jointly, pursuant to the second subparagraph of Sub-item 4.2, the national inspectors who took part in the operation shall be asked to countersign the report drawn up by the Commission inspectors.

4.6.4. The Commission shall ensure that, when implementing this Item, its inspectors comply with Community and national provisions on the protection of personal data.

4.6.5 Where the economic operators referred to in Sub-item 4.3 resist an on-the-spot check or inspection, the Republic of Latvia, acting in accordance with national rules and without prejudice to the provisions of this Agreement, shall give Commission inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

It shall be for the Republic of Latvia to take any necessary measures, in conformity with national law.

5

A

Article 13

1(b)

'Irregularity' shall mean any infringement of a provision of this Agreement resulting from an act or omission by an economic operator (see Item 6), which has, or would have, the effect of prejudicing of the Community or by an unjustified Item of expenditure.

6

A

Item 4

Administrative measures and penalties may be applied to the economic

and 5

operators namely all natural or legal persons or other bodies recognised by national law (private individuals, enterprises, public establishments or State regional and local authorities), where their activity may have led them via an irregular application of this Agreement to attempt or harm the Community contribution and also the natural or legal persons who have been involved in the commission of the irregularity or who are expected to answer for an irregularity to avoid it being committed.

7

A

Article 13

6

Sub-item 7.1

7.1.1. Notification of irregularities arising out of Community financing shall be given in accordance with the provisions laid down in this Item. These provisions shall not affect the applications in the Republic of Latvia of rules relating to criminal proceedings or judicial co-operation between the applicant countries listed at Item 8 and Member States in criminal matters.

Sub-item 7.2.

7.2.1. The Republic of Latvia shall communicate to the Commission within three months of conclusion of the Multi-annual Financing Agreement:

— the provisions laid down by law, regulation or administrative action for the application of the measures under Article 13 (1) of Section A of the Annex to this Agreement,

— the list of authorities and bodies responsible for the application of the measures under the said Article 13 (1) Section A of the Annex to this Agreement,

— the main provisions relating to the role and functioning of those authorities and bodies and to the procedures which they are responsible for applying.

7.2.2. The Republic of Latvia shall communicate forthwith to the Commission any amendments to the information supplied in pursuance of Sub-item 7.2.1.

7.2.3. The Commission shall study the Republic of Latvia's communications and shall inform them of the conclusions, which it intends to draw therefrom. It shall remain in contact with the Republic of Latvia to the extent necessary for the application of the provisions of this Item.

Sub-item 7.3

7.3.1. During the two months following the end of each quarter, the Republic of Latvia shall report to the Commission any irregularities, which have been the subject of initial administrative or judicial investigations.

To this end they shall as far as possible give details concerning:

— the provision which has been infringed,

— the nature and amount of the expenditure; in cases where no payment has been made, the amounts which would have been wrongly paid had the irregularity not been discovered, except where the error or negligence is detected before payment and does not result in any administrative or judicial penalty,

— the total amount and its distribution between the different sources of financing, the project and measure concerned,

— the period during which, or the moment at which, the irregularity was committed,

— the practices employed in committing the irregularity,

— the manner in which the irregularity was discovered,

— the national authorities or bodies which drew up the official report on the irregularity,

— the financial consequences, the suspension of any of payments and the possibilities of recovery,

— the date and source of the first information leading to suspicion that an irregularity was in evidence,

— the date on which the official report on the irregularity was drawn up,

— where appropriate, the Republic of Latvia and the other countries involved,

— the identity of the natural and legal persons involved, save in cases where such information is of no relevance in combating irregularities on account of the character of the irregularity.

7.3.2 Where some of the information referred to in Sub-item 7.3.1, and in particular that concerning the practices employed in committing the irregularity and the manner in which it was discovered, is not available, the Republic of Latvia shall as far as possible supply the missing information when forwarding subsequent quarterly reports of irregularities to the Commission.

Sub-item 7.4

The Republic of Latvia shall forthwith report to the Commission any irregularities discovered or supposed to have occurred, where it is feared that

(a) they may very quickly have repercussions outside its territory,

and/or

(b) they show that a new fraudulent mal-practice has been employed.

Such a report shall, where necessary, be sent simultaneously to the other relevant applicant countries and Member States.

Sub-item 7.5

7.5.1. During the two months following the end of each quarter, the Republic of Latvia shall inform the Commission, with reference back to any previous report made under Sub-item 7.3., of the procedures instituted following all irregularities previously notified and of important changes resulting therefrom, including:

— the amounts which have been, or are expected to be, recovered,

— the interim precautionary measures taken by the Republic of Latvia to safeguard recovery of sums wrongly paid,

— the judicial and administrative procedures instituted with a view to recovering sums wrongly paid and to imposing sanctions,

— the reasons for any abandonment of recovery procedures; the Commission shall, as far as possible, be notified before a decision is taken,

— any abandonment of criminal prosecutions.

The Republic of Latvia shall notify the Commission of administrative or judicial decisions, or the main points thereof, concerning the termination of these procedures.

7.5.2. Without prejudice to Article 14. 2.8 of Section A of the Annex to this Agreement, where the Republic of Latvia considers that an amount cannot be totally recovered, or cannot be expected to be totally recovered, it shall inform the Commission, in a special report, of the amount not recovered.

7.5.3 In the eventuality referred to in 7.5.2, without prejudice to the Article 14.2.8 of Section A, the Commission may expressly request the Republic of Latvia to continue the recovery procedure.

7.5.4 Where the authorities of the Republic of Latvia decide, at the express request of the Commission, to initiate or continue legal proceedings with a view to recovering amounts wrongly paid, the Commission, without prejudice to the Article 14.2.8 of Section A, may undertake to reimburse to the Republic of Latvia all or part of the legal costs and costs arising directly from the legal proceedings, on presentation of documentary evidence, even if the proceedings are unsuccessful.

Sub-item 7.6

Should there be no irregularities to report in the reference period, the Republic of Latvia shall inform the Commission of this fact within the same time limit as is set out in Sub-item 7.3. 1.

Sub-item 7.7

7.7.1. The Commission shall maintain appropriate contacts with the Republic of Latvia for the purpose of supplementing the information supplied on the irregularities referred to in Sub-item 7.3 on the procedures referred to in Sub-item 7.5, and, in particular, on the possibility of recovery.

7.7.2. Independently of the contacts mentioned in Sub-item 7.7.1. the Commission shall inform the Republic of Latvia where the nature of the irregularity is such as to suggest that identical or similar practices could occur in other countries.

7.7.3. The Commission shall organise information meetings for representatives of the applicant countries listed in Item 8 in order to examine with them the information obtained pursuant to Sub-items 7.3., 7.4. and 7.5., and pursuant to Sub-item 7.7., in particular with regard to the lessons to be learned therefrom in connection with irregularities, preventive measures and legal proceedings.

7.7.4 At the request of the Republic of Latvia or of the Commission, the Republic of Latvia and the Commission shall consult each other for the purpose of closing any loopholes prejudicial to Community interests, which become apparent in the course of the enforcement of provisions.

Sub-item 7.8

7.8.1. The Republic of Latvia and the Commission shall take all necessary precautions to ensure that the information which they exchange remains confidential.

7.8.2. The information referred to in this Item may not, in particular, be sent to persons other than those in the Republic of Latvia or within the Community institutions whose duties require that they have access to it, unless the country supplying it has expressly so agreed.

7.8.3. The names of natural or legal persons may be disclosed to another applicant country listed in Item 8, Member State or Community institution only where this is necessary in order to prevent or prosecute an irregularity or to establish whether an alleged irregularity has taken place.

7.8.4. Information communicated, or acquired in any form whatever pursuant to this Item shall be covered by professional confidentiality and be protected in the same way as similar information is protected by the national legislation of the country that received it and by the corresponding provisions applicable to the Community institutions.

In addition, that information may not be used for any purposes other than those provided for in this Item unless the authorities that have provided it have given their express consent, and provided that the provisions in force in the country in which the recipient authority is to be found do not prohibit such communication or use.

7.8.5. Sub-items 7.8.1. to 7.8.4 shall not impede the use, in any legal actions or proceedings subsequently instituted for non-compliance with this Agreement, of information obtained pursuant to this Item. The relevant authority of the country which supplied this information, shall be informed forthwith of such use.

7.8.6. Where the Republic of Latvia notifies the Commission that a natural or legal person whose name has been communicated to the Commission pursuant to this Item proves on further inquiry not to be involved in any irregularity, the Commission shall forthwith inform all those to whom it disclosed that name pursuant to this Item of that fact. Such person shall thereupon cease to be treated, by virtue of the earlier notification, as a person involved in the irregularity in question.

Sub-item 7.9

The amounts recovered shall be shared by the Republic of Latvia and the Community in proportion to the expenditure already incurred by them provided the debt has not been written off in accordance with the rule in Article 14.2.8 of Section A of the Annex to this Agreement.

Sub-item 7.10

7.10.1. Where the irregularities relate to sums of less than 2280 Lats charged to the Community budget, the Republic of Latvia shall not forward to the Commission the information provided for in Sub-items 7.3 and 7.5, unless the latter expressly requests it.

8

A

Article 14

2.6

Republic of Bulgaria, the Czech Republic, Republic of Estonia, Hungary, Republic of Latvia, Republic of Lithuania, Poland, Romania, Republic of Slovakia and Republic of Slovenia

9

A

Article 12

3

Sub-item 9.1

9.1.1. The tasks of the Conciliation Body shall be:

(a) to examine any matter referred to it by the Republic of Latvia which, following findings pursuant to Article 12 of Section A of the Annex to this Agreement and bilateral discussion of those findings, receives formal notification from the Commission, with reference to Article 12 of Section A and this Item of this Section, of the conclusion that certain items of expenditure incurred by the Republic of Latvia are not chargeable to the Programme,

(b) to try to reconcile the divergent positions of the Commission and the Republic of Latvia, and

(c) at the end of its investigations, to draw up a report on the outcome of its efforts at reconciliation, making any remarks it deems useful should all or some of the points of dispute remain unresolved.

9.1.2. For the purposes of the subsequent stages of the clearance of accounts procedure:

(a) the position of the Body shall be without prejudice to the Commission's final Decision on the clearance of the accounts;

(b) the fact of not referring a matter to the Body shall not be prejudicial to the country which receives notification from the Commission within the meaning of Sub-item 9.1.1 (a).

Sub-item 9.2

9.2.1. The Republic of Latvia must refer a matter to the Body within thirty working days of its receipt of notification as referred to in Sub-item 9.1 1 (a), by sending a reasoned request for conciliation to the Secretariat of the Conciliation Body, the address of which will be notified to the Republic of Latvia in that Communication.

9.2.2 A request for conciliation is admissible only where the financial adjustment recommended by the Commission in respect of a measure:

either,

— exceeds EURO 0,5 million; or

— represents more than 25 % of the Republic of Latvia's total annual expenditure under the measure concerned.

In addition, if, during the bilateral discussions referred to in Sub-item 9.1.1. (a), the the Republic of Latvia claims, and demonstrates, that the matter is one of principle relating to the application of Community rules, the Chairman of the Body may declare a request for conciliation to be admissible.

9.2.3. The Secretariat of the Body shall acknowledge receipt of the request for conciliation.

9.2.4. The Body shall conduct its investigations as informally and promptly as possible, basing itself on the evidence in the dossier and on a fair hearing of the Commission and national authorities concerned. At the end of its investigations it shall send them the report referred to in Sub-item 9. 1. 1. (c).

9.2.5. Where, within four months of a case being referred to it, the Body has failed to reconcile the positions of the Commission and the Republic of Latvia, the conciliation procedure is deemed to have failed. The report referred to in Sub-item 9. 1.1. (c) shall state the reasons why the positions could not be reconciled.

9.2.6. The report drawn up within the stipulated limit shall be sent:

— to the country which referred the matter to the Body;

— to the other applicant countries; and

— to the Commission when the clearance of accounts Decision is proposed.

Sub-item 9.3

9.3.1. The Body shall meet at the headquarters of the Commission. The secretariat of the Body shall be provided by Commission staff.

9.3.2. No member may take part in the work of the Body or sign a report if, in an earlier office, they have been personally involved in the matter at issue.

9.3.3. Without prejudice to Sub-item 9.3.2, reports must be adopted by an absolute majority of members present, the quorum being three.

The reports shall be signed by the Chairman and members who have taken part in the deliberations.

They shall be registered by the secretariat.

Sub-item 9.4

9.4.1. The members of the Body shall carry out their duties independently, neither seeking nor accepting instructions from any government or body.

9.4.2. The members of the Body may not disclose any information acquired by them in the course of their work for the Body. Such information is confidential and covered by the obligation of professional secrecy.

10

A

Article 14

2.7

Public Bodies covered by the award of public works contracts shall be the State, regional or local authorities, bodies, governed by public law, associations formed by one or several of such authorities or bodies governed by public law; A body governed by public law means any body:

— established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an industrial or commercial character, and

— having legal personality, and

— financed, for the most part, by the State, or regional or local authorities, or other bodies governed by public law, or subject to management supervision by those bodies, or having an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are appointed by the State, regional or local authorities or by other bodies governed by public law.

6 OJ L 253, 7.10.2000, p. 5.

Section G

Dispute Settlement — SAPARD

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning this Agreement which is not settled between the Contracting Parties shall be decided following arbitration by an Arbitration Tribunal in accordance with points 2 to 7 of this Section.

2. Each contracting party has the right to invoke the Dispute Settlement procedure. Each party shall nominate its arbitrator within three months of the initiation of the procedure

3. The Arbitration Tribunal constituted for each individual case shall consist of three arbitrators appointed as follows:

— one arbitrator shall be appointed by the Republic of Latvia;

— one arbitrator shall be appointed by the Commission;

— one arbitrator shall be appointed by agreement of the parties or, if they cannot agree, by the President of the Court of Justice of the European Communities.

4. If either Contracting Party fails to appoint its arbitrator within a period of three months of the receipt of the request for arbitration, that arbitrator shall be appointed by the President of the Court of Justice of the European Communities.

5. Should any arbitrator resign, die or become unable to act, another arbitrator shall be appointed in accordance with points 2, 3 and 4 and shall have all the powers and duties of the original arbitrator.

6. The Arbitration Tribunal shall take account of the relevant case law of the European Court of Justice.

7. All decisions shall be made by majority vote of the Arbitration Tribunal. The arbitration procedure shall be fixed by the Tribunal. Its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and its representations in the arbitration proceedings; the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Daudzgadējo finanšu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.03.2001.Stājas spēkā: 29.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 29.03.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 03.05.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
6103
{"selected":{"value":"10.12.2003","content":"<font class='s-1'>10.12.2003.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.12.2003","iso_value":"2003\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2003.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2003","iso_value":"2003\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2003.-09.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2001","iso_value":"2001\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2001.-04.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.12.2003
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)