Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 183

Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 9. decembra lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» spēkā stāšanās kārtību» Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības nolikumu.

2. Apstiprināt pievienoto Kārtību, kādā līdzekļi ieskaitāmi valsts īpašuma un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos.

3. Apstiprināt pievienoto Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības paraugnolikumu un ieteikt pašvaldībām izmantot to savā darbībā.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 9. septembra lēmumu Nr. 223 «Par Latvijas Republikas Ministru Padomes ārpusbudžeta privatizācijas fondu» (Ziņotājs, 1991, 42).

5. Papildināt Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministrijas nolikumu (apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 26. februāra lēmumu Nr. 100) ar jaunu 3.23. punktu Šādā redakcijā:

«3.23. veikt valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja funkcijas.»

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

Rīgā 1993. gada 12. aprīlī

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 183

Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības
NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības nolikums (turpmāk tekstā - «nolikums») ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» un nosaka valsts īpašuma privatizācijas fonda (turpmāk tekstā - «fonds») rīkotāja tiesības un pienākumus, kā arī fonda līdzekļu glabāšanas un izlietošanas kārtību.

2. Fonda rīkotājs ir Ekonomisko reformu ministrija.

II. Fonda rīkotāja pienākumi un tiesības

3. Fonda rīkotājs:

3.1. apkopo un analizē ministriju, komiteju, organizāciju, uzņēmēju, to apvienību un citu iesniegtos priekšlikumus un izstrādā fonda līdzekļu izlietošanas programmas projektu, kuru iesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei akceptēšanai un kurš pēc tam tiek iesniegts Latvijas Republikas Augstākajai Padomei apstiprināšanai;

3.2. saskaņā ar apstiprināto fonda līdzekļu izlietošanas programmu izstrādā fonda mērķprogrammas (apakšprogrammas), kā arī fonda līdzekļu piešķiršanas kārtību;

3.3. izvēlas fonda līdzekļu glabātāju, nosaka tā tiesības, pienākumus un atbildību;

3.4. organizē fonda līdzekļu piešķiršanu atbilstoši apstiprinātajai fonda līdzekļu izlietošanas programmai un fonda rīkotāja noteiktajai kārtībai;

3.5. kontrolē un analizē fonda līdzekļu izlietošanas efektivitāti;

3.6. apkopo informāciju par pašvaldību īpašuma privatizācijas fondu darbību;

3.7. nodrošina fonda darbības atklātumu, sniedz pārskatu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei par fonda līdzekļu izlietošanu.

4. Fonda rīkotājs ir tiesīgs:

4.1. rīkoties ar fonda līdzekļiem saskaņā ar šo nolikumu un apstiprināto fonda līdzekļu izlietošanas programmu;

4.2. organizēt konkursus fonda līdzekļu saņēmēju noteikšanai;

4.3. pieaicināt ekspertus, organizēt ekspertu komisijas fondu līdzekļu saņemšanas pretendentu iesniegto biznesa plānu un citu projektu izvērtēšanai;

4.4. ierosināt vai veikt fonda līdzekļu saņēmēju darbības kontroli;

4.5. izveidot Valsts īpašuma privatizācijas fonda konsultatīvo padomi (turpmāk tekstā - «konsultatīvā padome») un nodrošināt tās darbību. Konsultatīvās padomes sastāvu nosaka Ekonomisko reformu ministrija;

4.6. izsniegt garantijas kredītiestādēm fonda līdzekļu saņemšanai saskaņā ar šo nolikumu;

4.7. veikt citas darbības atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumiem un šim nolikumam.

III. Fonda līdzekļu glabātājs

5. Fonda līdzekļu glabātājs šī nolikuma izpratnē ir bankas iestāde, ar kuru fonda rīkotājs ir noslēdzis līgumu par fonda līdzekļu glabāšanu un apkalpošanu.

6. Fonda rīkotājs līgumā ar fonda līdzekļu glabātāju nosaka tā tiesības, pienākumus un atbildību, arī:

6.1. fonda rīkotāja tiesības jebkurā laikā pieprasīt fonda līdzekļu glabātāja pārskatu par fonda līdzekļu kustību;

6.2. fonda līdzekļu glabātāja pienākumu pēc fonda rīkotāja pieprasījuma kontrolēt piešķirto kredītu izlietošanu.

7. Kredīta rīkotāja tiesības bankas iestādē ir ekonomisko reformu ministram, bet viņa prombūtnes laikā - ministra pilnvarotai personai.

IV. Fonda līdzekļu izlietošanas programmas izstrādāšana

8. Fonda rīkotājs katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. novembrim apkopo ministriju, komiteju, organizāciju, uzņēmēju, to apvienību un citu iesniegtos priekšlikumus par fonda līdzekļu izlietošanu nākamajā gadā un līdz 1. decembrim sagatavo priekšlikumus par nepieciešamo līdzekļu apmēru un to izlietošanas virzieniem, kā arī prognozes par paredzamo fonda līdzekļu apmēru un priekšlikumus par tā ieteicamo sadalījumu.

9. Fonda rīkotāja sagatavotos priekšlikumus izskata konsultatīvā padome.

10. Pamatojoties uz konsultatīvas padomes atzinumu, fonda rīkotājs izstrādā fonda līdzekļu izlietošanas programmas projektu, kurā ietverami šādi jautājumi (punkti):

10.1. kopējais fonda uzkrāto līdzekļu apmērs;

10.2. fonda līdzekļu sadalījums pa likumā noteiktajiem to izlietošanas virzieniem, fonda mērķprogrammām (apakšprogrammām) nepieciešamais līdzekļu apmērs;

10.3. fonda līdzekļu izlietošanas ekonomiskās lietderības un efektivitātes pamatojums, mērķprogrammu un citu finansējumu realizācijas veida apraksts, konkrētie izpildītāji vai to atlases kārtība, atlases kritēriji un finansējumu termiņi.

V. Fonda līdzekļu piešķiršana

11. Fonda līdzekļus piešķir ar fonda rīkotāja pavēli apstiprinātās fonda līdzekļu izlietošanas programmas ietvaros.

Katram fonda līdzekļu saņēmējam (projektam) līdzekļi tiek piešķirti ar atsevišķu pavēli.

12. Privātuzņēmējdarbības, noteiktu precu ražošanas vai pakalpojumu veidu veicināšanas programmu, kā arī privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides stimulēšanas programmu realizācijai fonda rīkotājs rīko biznesa plānu konkursus, to noteikumus publicē laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un par šiem konkursiem paziņo citos masu informācijas līdzekļos.

13. Līdz ar pavēles izdošanu par fonda līdzekļu piešķiršanu fonda rīkotājs uzdod fonda līdzekļu glabātājam veikt 24. punktā paredzētās darbības kredīta vai garantijas izsniegšanai, iesniedz fonda līdzekļu glabātājam nepieciešamos dokumentus fonda līdzekļu pārskaitīšanai un citu operāciju veikšanai.

14. Līdzekļus privatizācijas komisiju darba samaksai fonda rīkotājs piešķir, pamatojoties uz privatizācijas komisijas protokolu, izmaksu tāmi un attiecīgā valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) pircēja rēķina samaksas kopiju (nomas ar izpirkšanu gadījumā - pirmo iemaksu apliecinošu dokumentu kopiju).

Avansam nepieciešamos līdzekļus fonda rīkotājs, pamatojoties uz privatizācijas komisijas sēdes protokolu un tam pievienoto privatizējamā valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) nosacītās cenas kopsavilkuma aktu, piešķir tādā apmērā, kāds paredzēts privatizācijas komisijas darba samaksu reglamentējošos normatīvajos aktos.

15. Piešķirot fonda līdzekļus privatizācijas procesa organizatoriskajam, informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam, fonda rīkotājs līdzekļu izmaksas veic pēc ministrijas (komitejas) un privatizācijas komisijas iesniegtajām izmaksu tāmēm, pamatojoties uz rēķinu samaksas kopijām un dokumentiem, kas apstiprina paredzēto darbu paveikšanu.

16. Kartību, kāda privatizācijas projektu autori saņem atlīdzību par realizētajiem privatizācijas projektiem, nosaka citi normatīvie akti.

17. Valsts pilnvarnieku (pārstāvju) darba samaksai paredzētos fonda līdzekļus fonda rīkotājs pārskaita ministrijām (komitejām), pamatojoties uz to iesniegtajām tāmēm un apstiprinātās fonda līdzekļu izlietošanas programmas ietvaros.

18. Līdzekļus privatizācijas procesā darbu zaudējušo personu pārkvalificēšanai fonda rīkotājs piešķir saskaņā ar Labklājības ministrijas izstrādāto programmu šim mērķim apstiprināto fonda līdzekļu ietvaros.

Šos līdzekļus fonda rīkotājs ieskaita Labklājības ministrijas Nodarbinātības fondā.

VI. Ierobežojumi fonda līdzekļu piešķiršanā

19. Fonda rīkotājs ir tiesīgs piešķirt vienam fonda līdzekļu saņēmējam (projektam) ne vairāk kā 20% no attiecīgajai fonda līdzekļu izlietošanas programmai paredzētajiem līdzekļiem.

20. Fonda rīkotājs ir tiesīgs izsniegt garantijas, kas uz to izsniegšanas dienu kopsummā nepārsniedz Latvijas Republikas Augstākās Padomes apstiprinātajā fonda līdzekļu izlietošanas programmā noteikto summu.

Vienam saņēmējam fonda rīkotājs ir tiesīgs izsniegt garantiju, kas nepārsniedz 20% no maksimāli pieļaujamā garantiju apmēra.

21. Apstiprinātajā fonda līdzekļu izlietošanas programmā tiek paredzēts fonda līdzekļu rezerves fonds vismaz 10% apmērā no kopējiem fonda līdzekļiem, kas izlietojams tikai neparedzētu izdevumu (zaudējumu) segšanai.

Fonda līdzekļu rezerves fonds tiek izmantots:

21.1. ieguldot to atsevišķu uzņēmējsabiedrību (privatizācijas aģentūru) veidošanā, lai veiktu atsevišķu valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizāciju;

21.2. līdzekļus depozītu veidā noguldot bankās, lai gūtu papildu ieņēmumus rezerves fondā (arī depozīta procentu veidā).

Šī punkta otrajā daļā noteikto darbību rezultātā iegūtie līdzekli tiek izmantoti valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam, arī ar valsts īpašuma privatizāciju saistīto valsts pārvaldes institūciju darbinieku materiālajai stimulēšanai.

22. Fonda līdzekļi netiek piešķirti privātuzņēmējiem, kuriem uz kredīta vai garantijas saņemšanas brīdi ir termiņā neatmaksāti kredīti (parādi).

23. Fonda rīkotājs ir tiesīgs noteikt papildu ierobežojumus fonda līdzekļu izlietošanai.

VII. Attiecības ar fonda līdzekļu saņēmēju

24. Izsniedzot kredītu vai garantiju, fonda rīkotājs uzdod fonda līdzekļu glabātājam slēgt līgumu ar fonda līdzekļu saņēmēju, kurā noteikti kredīta vai garantijas piešķiršanas noteikumi, fonda līdzekļu saņēmēja pienākumi un atbildība.

25. Fonda rīkotājam ir tiesības kontrolēt piešķirto kredītu izlietošanu atbilstoši līgumā noteiktajam mērķim, kā arī ierosināt veikt kredīta saņēmēja grāmatvedības revīziju likumā noteiktajā kārtībā.

26. Kredīta saņēmējam ne retāk kā reizi ceturksnī jāsniedz pārskats par fonda līdzekļu izlietojumu, ja līgumā nav noteikts citādi.

VIII. Informācija par fonda rīkotāja darbību

27. Visas darbības, kas saistītas ar fonda līdzekļu glabāšanu un izlietošanu, fonda rīkotājs veic, ievērojot atklātuma principu,

28. Fonda rīkotājs katru gadu sagatavo gada pārskatu par fonda ienākumiem un izdevumiem un kopā ar nākamā gada fonda līdzekļu izlietošanas programmu iesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei akceptēšanai.

29. Fonda līdzekļu izlietošanas programmu un gada pārskatu par īonda ienākumiem un izdevumiem fonda rīkotājs publicē laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

30. Informācija par kredītu saņemšanas konkursiem un cita ar fonda rīkotāja darbību saistīta informācija publicējama laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

IX. Ierobežojumi personām, kuras pēc ieņemamā amata veic fonda rīkotājam uzliktās funkcijas

31. Personas, kuras pēc ieņemamā amata veic fonda rīkotājam uzliktās funkcijas (pienākumus), un to pirmās pakāpes radinieki nav tiesīgi:

31.1. būt par to uzņēmējsabiedrību īpašniekiem, līdzīpašniekiem vai akcionāriem, kuriem tiek izsniegti kredīti vai kuru darbība tiek citādi veicināta no fonda līdzekļiem;

31.2. atrasties darba attiecībās ar šādām uzņēmējsabiedrībām.

X. Fonda reorganizācija un slēgšana

32. Fondu reorganizē un slēdz Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

 

APSTIPRINĀTA
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 183

KĀRTĪBA,
kādā līdzekļi ieskaitāmi valsts īpašuma un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos

1. Kārtība, kādā līdzekli ieskaitāmi valsts īpašuma un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos (turpmāk tekstā - «kārtība») izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem».

2. Šī kārtība attiecināma uz visiem norēķiniem par privatizēto valsts īpašumu un pašvaldību īpašumu, kā arī uz citiem norēķiniem ar valsts īpašuma un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem (turpmāk tekstā - «privatizācijas fondi»).

3. Samaksu par privatizējamo īpašuma objektu vai uzņēmumu (turpmāk tekstā - «objekts»), kā arī šī objekta izsoles gadījumā reģistrācijas nodevu un drošības naudu fiziskās un juridiskās personas ieskaita valsts īpašuma vai pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas (turpmāk tekstā - «privatizācijas komisija») norādītajā bankas kontā.

4. Privatizācijas komisija atkarībā no privatizējamā īpašuma objekta privatizācijas metodes (veida), kā arī no apstiprinātā privatizācijas projekta, ja šis īpašuma objekts tiek privatizēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību» maksātājam norāda:

4.1. valsts īpašuma privatizācijas fonda bankas kontu un attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda bankas kontu;

4.2. privatizējamā īpašuma objekta bankas kontu, ja šim īpašuma objektam tāds ir un ja šis īpašuma objekts tiek privatizēts, pārveidojot to uzņēmējsabiedrībā.

Šādā gadījumā privatizējamā īpašuma objekta bankas kontā līdz objekta privatizācijas pabeigšanai tiek uzkrāti ieņēmumi no samaksas par parakstītajām akcijām un no kapitāla daļu un paju ieguldīšanas;

4.3. citas juridiskās personas bankas kontu, ja šī juridiskā persona saskaņā ar privatizācijas komisijas uzdevumu un noslēgto līgumu veic ar īpašuma objekta privatizāciju saistītas darbības (izsoles organizēšana, akciju izplatīšana u. tini.).

Līdzekļi šīs juridiskās personas kontā tiek uzkrāti līdz līgumā noteikto darbību pabeigšanai, ja līgumā nav noteikts citādi.

5. Ieskaitot līdzekļus privatizācijas kontos, vispirms tiek atskaitīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par apgrozījuma nodokli» aprēķinātais apgrozījuma nodoklis.

Līdzekļi privatizācijas fondos tiek ieskaitīti atbilstoši šīs kartības 1. punktā minētajā likumā noteiktajam sadalījumam.

6. Fiziskās un juridiskās personas līdzekļus norādītajos kontos ieskaita privatizācijas komisijas noteiktajā kārtībā, bet, veicot īpašuma objekta privatizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību», - atbilstoši šī īpašuma objekta privatizācijas projektam.

7. Šīs kārtības 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajos gadījumos privatizācijas komisija ir tiesīga dot uzdevumu bankas konta īpašniekam no ieskaitītajiem līdzekļiem samaksāt par pieaicināto ekspertu, auditorfirmu un izsolu organizētājfirmu pakalpojumiem, kā arī samaksāt citus ar īpašuma objekta privatizācijas organizēšanu saistītos rēķinus.

Atļauju šādām darbībām ik reizi dod valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājs, ja tiek privatizēts valsts īpašuma objekts, vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotājs, ja tiek privatizēts pašvaldības īpašuma objekts.

Atļaujas saņemšanai privatizācijas komisija iesniedz attiecīgajam fonda rīkotājam komisijas protokolu, līguma kopiju, kā arī nodošanas-pieņemšanas aktu, kas apliecina līgumā paredzēto darbu izpildi.

8. Līdzekļi, kas šīs kārtības 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajos gadījumos uzkrāti juridiskās personas bankas kontā, ne retāk kā reizi pusgadā, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc privatizējamā īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanas ieskaitāmi privatizācijas fondos 5. punktā noteiktajā kārtībā.

Ar minētajiem līdzekļiem bankas konta īpašnieks ir tiesīgs veikt tikai tās darbības, kuras noteikusi privatizācijas komisija.

9. Privatizācijas komisija ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu (līgumu, lēmumu u. tml.) noformēšanas paziņo rakstveidā attiecīgajai pilsētas (rajona) valsts finansu inspekcijai, valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam par līdzekļiem, kas saskaņā ar privatizācijas komisijas lēmumu un apstiprināto privatizācijas projektu ieskaitāmi privatizācijas fondos, un norāda:

9.1. privatizējamā īpašuma objekta privatizācijas metodi;

9.2. maksātāju rekvizītus;

9.3. samaksas noteikumus (ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu), maksājumu grafiku un maksājamās summas sadalījumu starp maksātājiem un fondiem.

10. Līdzekļu ieskaitīšanu privatizācijas fondos kontrolē Galvenā valsts finansu inspekcija.

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 183

Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības
PARAUGNOLIKUMS

Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotajā darbības paraugnolikums {turpmāk tekstā - «paraugnolikums») ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» un izmantojams attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības nolikuma izstrādāšanai atbilstoši šī likuma 4. panta 3. punktam.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Paraugnolikums nosaka pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda (turpmāk tekstā - «fonds») rīkotāja tiesības un pienākumus, kā arī fonda līdzekļu glabāšanas un izlietošanas kārtību.

2. Pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija ar savu lēmumu nosaka fonda rīkotāju. Fonda rīkotājs ir pilsētas (Rīgas pilsētas rajona vai priekšpilsētas), rajona vai pagasta valde, ja pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija nav noteikusi citu fonda rīkotāju.

II. Fonda rīkotajā pienākumi un tiesības

3. Fonda rīkotājs:

3.1. nosaka pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda atbildīgo izpildītāju, kurš apkopo un izanalizē pašvaldības uzņēmumu (organizāciju), to apvienību un citu iesniegtos priekšlikumus, un izstrādā fonda līdzekju izlietošanas programmas (turpmāk tekstā - «programma») projektu, kuru iesniedz izskatīšanai fonda rīkotājam. Fonda rīkotājs šīs programmas projektu savukārt iesniedz apstiprināšanai vietējās Tautas deputātu padomes sesijā, kā arī veic citus pienākumus, kas nodrošina fonda rīkotāja darbību;

3.2. saskaņā ar vietējās Tautas deputātu padomes sesijā apstiprināto programmu izstrādā līdzekļu piešķiršanas kārtību;

3.3. nosaka fonda līdzekļu glabātāju;

3.4. organizē fonda līdzekļu piešķiršanu atbilstoši apstiprinātajai programmai un fonda rīkotāja noteiktajai kārtībai;

3.5. analizē fonda līdzekļu izlietošanas efektivitāti;

3.6. nodrošina fonda darbības atklātumu;

3.7. iesniedz apstiprināšanai vietējai Tautas deputātu padomei pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda gada pārskatu, kuru pēc apstiprināšanas nosūta Ekonomisko reformu ministrijai un publicē pašvaldības noteiktajā laikrakstā.

4. Fonda rīkotājs ir tiesīgs:

4.1. rīkoties ar fonda līdzekļiem saskaņā ar šo nolikumu un vietējās Tautas deputātu padomes apstiprināto programmu;

4.2. organizēt konkursus fonda līdzekļu saņēmēju noteikšanai;

4.3. pieaicināt ekspertus fonda līdzekļu saņēmēju pretendentu iesniegto biznesa plānu un citu projektu izvērtēšanai;

4.4. veikt fonda līdzekļu saņēmēju darbības kontroli un revīziju;

4.5. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumiem.

III. Fondā līdzekļu glabātājs

5. Fonda līdzekļu glabātājs ir bankas iestāde.

6. Fonda rīkotājs slēdz ar bankas iestādi līgumu par fonda līdzekļu glabāšanu un apkalpošanu.

7. Personas, kurām ir paraksta tiesības bankas iestādē, nosaka

vietējās Tautas deputātu padomes valde.

IV. Fonda līdzekļu piešķiršana

8. Fonda līdzekļus piešķir ar fonda rīkotāja lēmumu apstiprinātās programmas ietvaros.

9. Fonda rīkotājs nosaka fonda līdzekļu piešķiršanas kārtību, kuru publicē pašvaldības noteiktajā laikrakstā.

10. Līdz ar lēmuma pieņemšanu par fonda līdzekļu piešķiršanu fonda rīkotājs atbilstoši šī nolikuma VII nodaļai uzdod fonda līdzekļu glabātājam slēgt līgumu ar fonda līdzekļu saņēmēju un veikt attiecīgās finansiālās darbības (kredīta izsniegšanu, nepieciešamo summu pārskaitīšanu un citas).

11. Līdzekļus privatizācijas komisiju darba samaksai fonda rīkotājs piešķir, pamatojoties uz privatizācijas komisijas protokolu un attiecīgā pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) pircēja rēķina samaksas kopiju, vai arī pēc pirmās iemaksas izdarīšanas, ja līgumā paredzēts maksājums uz nomaksu.

12. Fonda rīkotājs piešķir fonda līdzekļus pašvaldības īpašuma pilnvarnieku (pārstāvju) darba samaksai.

13. Piešķirot līdzekļus privatizācijas procesa organizatoriskajam, informatīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam, fonda rīkotājs veic fonda līdzekļu izmaksas atbilstoši privatizācijas komisijas iesniegtajiem rēķiniem un apstiprinātajā programmā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

14. Apstiprinātās programmas ietvaros fonda rīkotājs piešķir fonda līdzekļus privatizācijas procesā darbu zaudējušo personu pārkvalificēšanai.

V. Ierobežojumi fonda līdzekļu piešķiršanā

15. Fonda rīkotājs ir tiesīgs piešķirt vienam saņēmējam (projektam) ne vairāk kā 30% no attiecīgajai mērķprogrammai (apakšprogrammai) paredzētajiem līdzekļiem.

16. Fonda rīkotājs ir tiesīgs izsniegt garantijas, kas apstiprinātajā programmā noteikto fonda līdzekļu apmēru kopsumma nepārsniedz vairāk kā desmit reižu.

Vienam saņēmējam fonda rīkotājs ir tiesīgs izsniegt garantijas, kas nepārsniedz 20% no maksimāli pieļaujamā garantiju apmēra.

17. Apstiprinātajā programmā tiek paredzēts fonda līdzekļu rezerves fonds vismaz 10% apmērā no kopējiem fonda līdzekļiem, kas izmantojami tikai neparedzētu izdevumu (zaudējumu) segšanai.

18. Fonda līdzekli netiek piešķirti privātuzņēmējiem, kuriem uz kredīta vai garantijas saņemšanas brīdi ir termiņā neatmaksāti kredīti (parādi).

19. Fonda rīkotājs ir tiesīgs noteikt papildu ierobežojumus fonda līdzekļu izlietošanai.

VI. Attiecības ar fonda līdzekļu saņēmēju

20. Izsniedzot kredītu vai garantiju, fonda rīkotājs uzdod fonda līdzekļu glabātājam slēgt līgumu ar fonda līdzekļu saņēmēju, kurā noteikti kredīta vai garantijas piešķiršanas noteikumi, fonda līdzekļu saņēmēja pienākumi un atbildība.

21. Fonda rīkotājs kontrolē piešķirto kredītu izlietošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem mērķiem, kā arī var ierosināt veikt revīziju Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

22. Fonda līdzekļu saņēmējam jāsniedz pārskats par fonda līdzekļu izlietojumu līgumā noteiktajā kārtībā.

VII. Ierobežojumi personām, kuras veic fonda rīkotāja vai fonda atbildīgā izpildītāja funkcijas

23. Personas, kuras veic fonda rīkotāja vai fonda atbildīgā izpildītāja funkcijas, vai šo personu pirmās pakāpes radinieki nav tiesīgi:

23.1. būt par to uzņēmējsabiedrību īpašniekiem, līdzīpašniekiem vai akcionāriem, kuriem tiek izsniegti kredīti vai kuru darbība tiek citādi veicināta no fonda līdzekļiem;

23.2. atrasties darba attiecībās ar šādām uzņēmējsabiedrībām.

VIII. Fonda reorganizācija un slēgšana

24. Fondu reorganizēt ir tiesīga attiecīgās pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija.

25. Fondu slēdz Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» 7. pantā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KREITUSS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 183Pieņemts: 12.04.1993.Stājas spēkā: 16.04.1993.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 15.04.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 20/21, 27.05.1993.; Diena, 77, 23.04.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
60243
16.04.1993
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)