Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2004. gada 7. aprīļa likumu: Cukura nozares likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par cukuru

Likuma mērķis ir noteikt Latvijā ražotā cukura iekšējā tirgus ekonomisko un tiesisko aizsardzību, nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar Latvijā ražoto cukuru, kā arī aizsargāt Latvijas cukurbiešu audzētājus un radīt visiem cukura ražotājiem vienādus ekonomiskos nosacījumus.

I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Ar šo likumu tiek aizsargāts Latvijā ražotā cukura iekšējais tirgus, garantēts valsts atbalsts cukura ražošanas ekonomikai un noteiktas valsts institūciju, kā arī uzņēmējdarbības un kooperācijas pārvaldes institūciju tiesības un pienākumi šajā jomā.

(24.08.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.09.1995.)

2. pants

Cukurbiešu audzētājiem un pārstrādātājiem ir tiesības brīvi izvēlēties institūciju, kurai deleģēt uzņēmējdarbības un kooperācijas pārvaldes funkcijas. Zemkopības ministrija ir tiesīga deleģēt šīs nozares pārvaldes funkcijas cukurbiešu audzētāju un pārstrādātāju izveidotajai institūcijai.

(24.08.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.09.1995.)

3. pants

(1) (Zaudējusi spēku no 01.05.2004. ar 04.03.2004. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 9. punktu)

(2) Cukura ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību un šo kvotu veidus nosaka Ministru kabinets, ievērojot šādus principus:

1) cukura ražošanas kvotas Ministru kabinets nosaka katru gadu ar rīkojumu, pamatojoties uz iepriekšējā gada valsts cukura ražošanas un patēriņa bilanci un iespējamā patēriņa prognozēm;

2) cukura ražošanas kvotas Ministru kabinets ar rīkojumu sadala starp cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

3) ja cukura ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atzīst par maksātnespējīgu vai likvidē, Ministru kabinets visas šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) cukura ražošanas kvotas vai to daļas nākamajā gadā sadala starp pārējiem cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ievērojot cukurbiešu audzētāju intereses;

4) cukurbiešu audzētājs ir tiesīgs savu cukurbiešu piegādes pamatapjomu nodot citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(3) Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izveido cukurbiešu audzētāju reģistru. Cukurbiešu audzētāju reģistrs ir datu bāze, kurā iekļautas ziņas par katru cukurbiešu audzētāju un viņa cukurbiešu piegādes pamatapjomu.

(4) Cukurbiešu audzētāju reģistrā cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjoms tiek reģistrēts kā noteikts cukurbiešu daudzums tonnās.

(5) Cukurbiešu audzētāju reģistrā kā cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjomu reģistrē lielāko no šādiem rādītājiem:

1) 77 procenti no 1998.gadā vai 1999.gadā piegādātā cukurbiešu apjoma;

2) pārņemtajās līgumsaistībās uzrādītais cukurbiešu piegādes apjoms;

3) šīs daļas 1. un 2.punktā minēto cukurbiešu apjomu kopsumma.

(6) Cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo un no tā izsniedzamo informāciju un šā reģistra uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(7) Cukurbiešu piegādes apjomu cukurbiešu audzētājam līdz katra gada 1.martam nosaka cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot:

1) cukurbiešu piegādes pamatapjomu, kas reģistrēts cukurbiešu audzētāju reģistrā;

2) cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piešķirtās cukura ražošanas kvotas;

3) cukura iznākuma prognozi.

(8) Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) informē cukurbiešu audzētāju par viņam noteikto cukurbiešu piegādes apjomu.

(9) Noteiktais cukurbiešu piegādes apjoms ir pamats cukurbiešu piegādes līguma noslēgšanai starp cukura ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un cukurbiešu audzētāju.

(10) Ja cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) kārtējā gadā piešķirto cukura ražošanas kvotu ietvaros nepieciešams mazāks cukurbiešu piegādes apjoms nekā cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētais cukurbiešu piegādes pamatapjoms, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek samazināts visiem cukurbiešu audzētājiem.

(11) Ja cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) kārtējā gadā piešķirto cukura ražošanas kvotu ietvaros nepieciešams lielāks cukurbiešu piegādes apjoms nekā cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētais cukurbiešu piegādes pamatapjoms, kārtējā gada cukurbiešu piegādes apjoms proporcionāli tiek palielināts tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir izpildījuši cukurbiešu piegādes līguma saistības par 100 procentiem.

(12) Cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija ir tiesīga:

1) izslēgt no cukurbiešu audzētāju reģistra to cukurbiešu audzētāju, kurš līdz 1.maijam nav noslēdzis cukurbiešu piegādes līgumu kārtējam gadam un nav rakstveidā paziņojis par šā līguma nenoslēgšanas iemeslu;

2) samazināt cukurbiešu audzētājam cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrēto cukurbiešu piegādes pamatapjomu proporcionāli nepiegādātajam cukurbiešu daudzumam, ja cukurbiešu audzētājs divus gadus pēc kārtas nav izpildījis cukurbiešu piegādes līguma saistības vairāk par 10 procentiem;

3) sadalīt proporcionāli cukurbiešu piegādes pamatapjomu šīs daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos starp tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri iepriekšējā gadā ir izpildījuši cukurbiešu piegādes līguma saistības par 100 procentiem.

(28.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. un 04.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 13.03.2004. Pirmā daļa ir spēkā līdz 01.05.2004. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

II NODAĻA
CUKURBIEŠU LĪGUMCENAS UN MINIMĀLĀS IEPIRKUMA CENAS NOTEIKŠANA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

(Nodaļas nosaukums 27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

4. pants

Cukurbiešu iepirkuma cena ir līgumcena, ko atbilstoši cukurbiešu kvalitātes rādītājiem nosaka cukurbiešu audzētāji un pārstrādātāji, savstarpēji vienojoties, un kas nav mazāka par noteikto cukurbiešu minimālo iepirkuma cenu. Cukurbiešu kvalitātes rādītājus un to noteikšanas metodes nosaka saskaņā ar Latvijas valsts standartu, kuru publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

4.1 pants

Cukurbiešu minimālo iepirkuma cenu Ministru kabinets nosaka katru gadu ar rīkojumu līdz 1.martam.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

5. pants

(Izslēgts ar 20.01.2000. likumu, kas stājas spēkā 15.02.2000.)

6. pants

Cukurfabrikas ne mazāk kā par pusi no piegādātās produkcijas norēķinās ar cukurbiešu audzētājiem 20 dienu laikā, bet par pārējo produkcijas daļu — ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc pārstrādes darbu pabeigšanas.

Cukurbiešu audzētāji par piegādāto produkciju var saņemt cukuru vai ražošanas blakusprodukciju, kuras kvalitāte, daudzums un cena tiek noteikta, savstarpēji vienojoties.

Cukurfabrikas kompensē cukurbiešu audzētājiem cukurbiešu piegādes transporta izdevumus. To normatīvus un maksimālo lielumu nosaka nozares pārvaldes institūcija.

(24.08.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.09.1995.)

7. pants

(Izslēgts ar 25.11.1996. likumu, kas stājas spēkā 20.12.1996.)

III NODAĻA
CUKURA IEKŠĒJĀ TIRGUS AIZSARDZĪBA

8. pants

Visu veidu ievesto (importēto) cukuru apliek ar ievedmuitas nodokli, izņemot:

1) cukura diabēta slimniekiem paredzētās saldvielas;

2) jēlcukuru, ko ieved baltā cukura ražošanai valsts iekšējam patēriņam (ja ir nepietiekami cukura tirgus resursi) Ministru kabineta noteiktajā daudzumā un kārtībā saskaņā ar apstiprināto valsts cukura ražošanas un patēriņa gada bilanci. 

(20.01.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.02.2000.)

9. pants

Cukuru, ko cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) attiecīgā gada laikā saražojis virs noteiktās cukura ražošanas kvotas, nedrīkst šajā gadā pārdot valsts iekšējā tirgū. Tas līdz 1.septembrim jāizved (jāeksportē), vai to var uzglabāt un nākamajā gadā realizēt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja šis nosacījums tiek pārkāpts, par neizvesto baltā cukura daudzumu saskaņā ar Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju Valsts ieņēmumu dienests no ražotāja iekasē soda naudu, kas līdzvērtīga muitas nodokļa pamatlikmei, kāda muitas tarifos norādīta baltajam cukuram.

(20.01.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.02.2000.)

10. pants

(Izslēgts ar 25.11.1996. likumu, kas stājas spēkā 20.12.1996.)

11. pants

(Izslēgts ar 25.11.1996. likumu, kas stājas spēkā 20.12.1996.)

11.1 pants

Mazumtirdzniecībā drīkst realizēt tikai Pārtikas un veterinārā dienesta atzītajos un reģistrētajos pārtikas uzņēmumos rūpnieciski patēriņa tarā fasētu balto cukuru, kura masa nepārsniedz 10 kilogramus vienā cukura fasējuma vienībā. Uz iepakojuma jābūt norādei par cukura ražotāju un fasētāju. Latvijā ražoto cukuru mazumtirdzniecībā drīkst pārdot tikai fasētu cukurfabrikās oriģinālā iepakojumā.

(20.01.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2002.)

11.2 pants

Visu veidu cukura ievešana (imports), arī ievešana pārstrādei, tiek licencēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

11.3 pants

Lai saņemtu atļauju ievest cukuru pārstrādei, piemēro vispārējo kārtību, kādu Ministru kabinets noteicis muitas procedūrai — ievešana pārstrādei, ja ievesto cukuru paredzēts izmantot eksporta produkcijas ražošanai.

(20.01.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.02.2000.)

11.4 pants

Cukura ražošanas un pārstrādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde sniedz Zemkopības ministrijai cukura tirgus analīzei un bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju. Valsts cukura ražošanas un patēriņa gada bilanci katru gadu līdz 1.martam apstiprina Ministru kabinets.

Informācijas iesniegšanas kārtību un šīs informācijas saturu nosaka Ministru kabinets.

Cukura ražošanas un pārstrādes uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto informāciju pārbauda Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā valsts pārvaldes iestāde — Lauku atbalsta dienests.

(20.01.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2002.)

IV NODAĻA
CUKURA RAŽOŠANAS VEICINĀŠANA

12. pants

Ministru kabinets gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā papildus Lauksaimniecības likumā noteiktajam subsīdiju apjomam paredz līdzekļus, kas izlietojami cukura cenas daļējai segšanai cukura pārstrādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un bišu saimju īpašniekiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību un šo līdzekļu piešķiršanas kritērijiem.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

13. pants

(Izslēgts no 01.01.2003. ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2002. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

13.1 pants

Ja saskaņā ar valsts cukura ražošanas un patēriņa bilances un iespējamā patēriņa prognozes datiem cukura uzkrājumi pārsniedz 10 procentus no valstī noteiktās gada pamatkvotas, zemkopības ministrs iesniedz Ministru kabinetam noteikumu projektu par kārtību, kādā veicama tirgus intervence cukura ražošanas nozarē attiecīgajā gadā.

Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē veic Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Lauku atbalsta dienests.

(20.01.2000. likuma redakcijā, kas grozīta ar 27.03.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

V NODAĻA
LIKUMA IZPILDE

14. pants

Par šā likuma izpildi ir atbildīgs Ministru kabinets un tam padotās iestādes.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

Pārejas noteikumi

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

1. Cukurbiešu audzētāji līdz 2002.gada 15.martam iesniedz cukura ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) saskaņā ar šo pārejas noteikumu 2.punktu apliecinātas šādu dokumentu kopijas:

1) par cukurbiešu piegādi;

2) par līgumsaistībām, kas pārņemtas no citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

2. Cukura ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) cukurbiešu piegādes apjomus 2002.gada pārstrādes sezonai nosaka līdz 2002.gada 1.aprīlim tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri:

1) 1998.gadā vai 1999.gadā piegādāja cukurbietes;

2) ir pārņēmuši no citām fiziskajām vai juridiskajām personām līgumsaistības par cukurbiešu piegādes apjomiem.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

3. Cukurbiešu piegādes apjomu nenosaka tiem cukurbiešu audzētājiem, kuri līdz likuma grozījumu attiecībā uz cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanas kārtību spēkā stāšanās dienai ir nodevuši savas līgumsaistības par cukurbiešu piegādes apjomiem citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas reglamentē cukura ražošanas kvotu piešķiršanas kārtību un kvotu veidus, cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo un no tā izsniedzamo informāciju un šā reģistra uzturēšanas kārtību.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

5. Ar 2003.gada 1.janvāri cukurbiešu audzētāju reģistru uztur cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija, kura atbilst šādiem kritērijiem:

1) ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un darbojas atbilstoši likumam “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”;

2) darbojas ne mazāk kā trīs mēnešus;

3) tajā esošajiem dalībniekiem pieder ne mazāk kā 50 procenti no cukurbiešu piegādes pamatapjoma, kas reģistrēts cukurbiešu audzētāju reģistrā.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas grozīta ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 14.11.2002.)

5.1 Ja līdz šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā minētajam laikam cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija netiek izveidota, cukurbiešu audzētāju reģistru turpina uzturēt cukura ražošanas uzņēmums.

(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.11.2002.)

6. Šā likuma 3.panta divpadsmitā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

(28.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2002.)

7. Šā likuma 12.panta jaunā redakcija (par Ministru kabineta tiesībām noteikt cukura ražošanas veicināšanai paredzēto līdzekļu izlietošanas kārtību un cukuru saturošo produktu sarakstu), kā arī noteikums par 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.11.2002.)

8. Cukurbiešu minimālo iepirkuma cenu 2003.gadam Ministru kabinets nosaka līdz 1.maijam.

(27.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

9. Šā likuma 3.panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam.

(04.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.03.2004.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1993. gada 11. maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par cukuru Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 11.05.1993.Stājas spēkā: 27.05.1993.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 27.05.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 20/21, 27.05.1993.; Diena, 105, 28.05.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
60223
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2004","iso_value":"2004\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2003","iso_value":"2003\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2003.-12.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-30.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2002","iso_value":"2002\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2002","iso_value":"2002\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2002.-13.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2000","iso_value":"2000\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2000.-08.03.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.1999","iso_value":"1999\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.1999.-14.02.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.1996","iso_value":"1996\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.1996.-10.09.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.1995","iso_value":"1995\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.1995.-19.12.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.1995","iso_value":"1995\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.1995.-21.09.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.1994","iso_value":"1994\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.1994.-12.01.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.1994","iso_value":"1994\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.1994.-02.11.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.1993","iso_value":"1993\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.1993.-13.04.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)