Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem atsevišķos Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Valsts zemes dienesta izveidošanu

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos Latvijas Republikas likumdošanas aktos:

I. Latvijas Republikas 1990. gada 10. jūlija likumā «Par zemes komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31):

1. Izteikt 1. panta trešo daļu šāda redakcija:

«Zemes ierīcības darbus pagastos un pilsētās veic Valsts zemes dienests vai tā licencētie darbu izpildītāji.»

2. Papildināt 2.1. punkta otro teikumu ar vārdiem «kā arī ar lēmēja balsstiesībām var piedalīties Valsts zemes dienesta rajona nodaļas pārstāvis».

3. Papildināt 2.11. punkta otro teikumu ar vārdiem «kā arī ar lēmēja balsstiesībām var piedalīties Valsts zemes dienesta deleģēts pārstāvis».

4. Aizstāt 3.1. punkta otrajā teikumā vārdus «rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšnieks» ar vārdiem «Valsts zemes dienesta rajona nodaļas priekšnieks».

5. Aizstāt 4.1. punkta pirmajā teikumā vārdus «Zemes ierīcības departamenta un institūta «Zemesprojekts»» ar vārdiem «un diviem pārstāvjiem no Valsts centrālā zemes dienesta».

6. Aizstāt 4.11. punkta pirmajā teikumā vārdus «Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta» ar vārdiem «Valsts centrālā zemes dienesta», vārdus «Rīgas ģeodēziskā centra» - ar vārdiem «Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļas» un izslēgt vārdus «un tehniskā inventarizācijas dienesta».

7. Izslēgt 4.2.3. punktu.

8. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus «rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšniekam» ar vārdiem «Valsts zemes dienesta rajona nodaļas priekšniekam».

II. Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42):

32. pantā:

izslēgt otrajā daļā 1. punktu;

uzskatīt. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktu attiecīgi par 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktu;

izslēgt trešajā daļa 10., 11. un 18. punktu;

izslēgt 17. punktā vārdu «ģeodēzisko»;

uzskatīt 12. un 13. punktu attiecīgi par 10. un 11. punktu; 14., 15., 16. un 17. punktu - attiecīgi par 12., 13., 14. un 15. punktu, bet 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,'27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43. punktu - attiecīgi par 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un,40. punktu;

papildināt pantu pēc trešās daļas ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

«Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz Valsts zemes dienests, ir atļauta:

1) zvērinātu mērnieku prakse;

2) zvērinātu taksatoru prakse;

3) zemes ierīcības darbi;

4) ģeodēziskie darbi, fotogrammatiskie darbi un topogrāfiskie darbi»;

uzskatīt ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu attiecīgi par piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito daļu.

III. Latvijas Republikas 1990. gada 21. novembra likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49):

1. Aizstāt 14. panta otrajā daļā, 18. panta otrajā daļā, 21. un 23. pantā vārdus «valsts zemes ierīcības dienests» ar vārdiem «Valsts zemes dienests».

2. 16. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «institūts «Zemesprojekts»» ar vārdiem «Valsts zemes dienests»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar institūtu «Zemesprojekts»» ar vārdiem «ar Valsts zemes dienestu».

3. Papildināt 22. pantu ar šāda satura tekstu:

«izņemot lietošanā piešķirtās zemes norobežošanu dabā, ko Valsts zemes dienests var veikt par zemes lietotāju līdzekļiem Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros».

4. Izslēgt ceturto nodaļu.

IV. Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likumā «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību» - (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31/32):

1. Aizstāt 3., 40., 44. un 45. pantā, 52. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus «Valsts zemes ierīcības dienests» ar vārdiem «Valsts zemes dienests»,

2. 7. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

«3) īsteno kontroli zemes izmantošanā un aizsardzībā»;

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

izslēgt otrajā daļā norādi uz šā panta 4. punktu.

3. Izteikt 8. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

«2) organizē ģenerālplānu izstrādāšanu un īsteno kontroli zemes-izmantošanā un aizsardzībā;

3) kārto zemes lietojumu uzskaiti».

4. Izteikt 9. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā: «3) īsteno kontroli zemes izmantošanā un aizsardzībā».

5. Aizstāt 48. pantā vārdus «Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija» ar vārdiem «Valsts zemes dienests».

6. Izteikt 52. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Valsts zemes ierīcības darbus veic par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par likumā noteikto uzdevumu izpildi.»

7. Aizstāt 56. panta otrajā daļā, 65. pantā un 68. panta pirmajā daļā vārdus «valsts zemes ierīcības iestādes» ar vārdiem «Valsts zemes dienests».

V. Latvijas Republikas 1992. gada 9. jūlija likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32/33/34):

1. Izslēgt 9. pantā vārdus «pēc rezervētās zemes piešķiršanas» un papildināt pantu ar šāda satura tekstu: «saglabājot šīs zemes lietotājiem zemes lietošanas tiesības, bet ne ilgāk par termiņpieprasījuma laiku. Zemes lietotāji maksā zemes īpašniekam nomas maksu saskaņā ar šā likuma 7. pantu.»

2. 19. pantā:

papildināt pantu pēc 2. punkta ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

«3) Valsts zemes dienests, veicot zemes ierīcību, zemes īpašumu sagatavošanu (formēšanu) to reģistrācijai, zemes un citu nekustamo īpašumu valsts kadastra izstrādāšanu, ieviešanu un kārtošanu»;

uzskatīt 3. punktu par 4. punktu un 4. punktu - par 5. punktu, kuru izteikt šādā redakcijā:

«5) Latvijas hipotēku un zemes banka vai cita Latvijas Republikas Ministru Padomes noteikta banka, veicot ar privatizāciju saistītās norēķinu un kredīta operācijas.»

3. Aizstāt 21. panta pirmajā daļā vārdus «zemes ierīcības dienests» ar vārdiem «Valsts zemes dienests».

4. Izteikt 22. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Pēc zemes īpašnieka pieprasījuma lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādāms zemes novērtējums, servitūti, kas attiecas uz zemes īpašumu, kā arī cita nekustamā īpašuma novērtējums un zemes lietošanas veidu eksplikācija. Lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā, ja nepieciešams, jānorāda arī zemes apsaimniekošanas īpašie noteikumi. Visos gadījumos lēmumam pievienojams zemes nogabala robežu plāns.»

5. Aizstāt 23. pantā vārdus «rajona zemes ierīcības daļas» ar vārdiem «Valsts zemes dienesta rajona nodaļas», vārdus «apliecība par zemes īpašumu» - ar vārdiem «Zemesgrāmatu akts», vārdus «Latvijas Valsts zemes bankas» - ar vārdiem «Latvijas hipotēku un zemes bankas».

6. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

«Ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par likumā noteikto uzdevumu izpildi Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros.»

VI. Latvijas Republikas 1991. gada 20. novembra likuma «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49/50): Papildināt 4. panta trešo daļu ar šāda satura tekstu: «Ar zemes reformu saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par likumā noteikto uzdevumu izpildi Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 27. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem atsevišķos Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 27.04.1993.Stājas spēkā: 20.05.1993.Tēma: Komerctiesības; Privatizācija; Nekustamais īpašums, būvniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 11.05.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 18/19, 13.05.1993.; Diena, 93, 14.05.1993.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
60181
20.05.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)