Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1999. gada 16. jūnija likumu: Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par preču zīmēm

PIRMĀ NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Preču zīme un pakalpojumu zīme

(1) Preču zīme un pakalpojumu zīme (turpmāk - preču zīme, zīme) ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces un pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem (turpmāk - preces).

(2) Kolektīvā preču zīme ir tāda preču zīme, kuru reģistrē ražošanas vai tirdzniecības apvienība, asociācija vai tamlīdzīga vairāku uzņēmumu organizācija un kuru lieto šīs apvienības preču un pakalpojumu apzīmēšanai. Vienlaikus katram apvienības uzņēmumam var būt arī savas preču zīmes. Īpašie nosacījumi par kolektīvo preču zīmi doti atsevišķos šā likuma pantos, pārējos gadījumos uz kolektīvo preču zīmi attiecas preču zīmēm paredzētie noteikumi.

(3) Preču zīmes var būt:

1) vārdiskas - sastāv no burtiem, no vārdiem, arī no personvārdiem, uzvārdiem, no cipariem;

2) grafiskas - attēls, zīmējums, grafisks simbols, krāsu salikums;

3) telpiskas - telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma forma;

4) kombinētas - sastāv no iepriekšminēto elementu kombinācijām, piemēram, preces etiķete u. tml.

(4) Atļauts reģistrēt arī īpašu veidu preču zīmes, piemēram, skaņas un gaismas signālus vai citus apzīmējumus, ja tie ir grafiski attēlojami.

2. pants. Nereģistrējamas zīmes

(1) Kā preču zīmes nereģistrē:

1) zīmes, kurām pietrūkst atšķirīguma (īpašību, kas tās ļauj atšķirt no citām zīmēm) vai kurām ir aprakstošs raksturs;

2) valstu ģerboņus, karogus un nosaukumus, to saīsinājumus, citu valsts apstiprināto oficiālo heraldiku, starptautisko organizāciju nosaukumus, to saīsinājumus un emblēmas, reliģiskos simbolus;

3) oficiālus proves (raudzes), kontroles, zīmogu, kvalitātes, garantijas un preču lietošanas drošuma apzīmējumus, kurus parasti lieto vai kuri piešķirti lietošanai Latvijas Republikā;

4) valsts dienestu atšķirības zīmes un valsts apbalvojumus, kurus lieto Latvijas Republikā;

5) apzīmējumus, kurus lieto noteiktu preču identificēšanai, aprakstīšanai vai nosaukšanai, mērvienību apzīmējumus, vispārpieņemtus terminus un simbolus;

6) apzīmējumus, kuri raksturo tikai preču izgatavošanas vai realizācijas vietu, laiku, preču kvalitāti, lietošanu, vērtību, cenu, veidu, daudzumu;

7) apzīmējumus, kuri ir nepatiesi vai var maldināt sabiedrību;

8) zīmes, kuras ir pretrunā ar ētikas, humānisma un morāles prasībām;

9) zīmes, kuras atkārto citām personām piederošus Latvijas Republikā vispārzināmu firmu un vispārzināmas produkcijas nosaukumus vai apzīmējumus;

10) zīmes, kuras atkārto citām personām piederošas Latvijas Republikā vispārzināmas preču zīmes, kaut arī tās nav Latvijas Republikā reģistrētas, vai kuras ir šīm zīmēm tik līdzīgas, ka iespējama to sajaukšana;

11) apzīmējumus, kurus aizsargā autortiesības, bez to īpašnieku atļaujas;

12) sabiedrībā plaši pazīstamu personu uzvārdus, portretus, pseidonīmus un faksimilus bez īpašnieku vai viņu tiesību pārņēmēju piekrišanas, izņemot gadījumus, ja šīs personas mirušas pirms 50 gadiem un agrāk;

13) zīmes, kas atkārto citām personām piederošas zīmes, kuras agrāk reģistrētas vai pieteiktas reģistrēšanai Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk - Patentu valde) attiecībā uz tām pašām vai radniecīgām precēm, vai kuras ir šīm zīmēm tik līdzīgas, ka iespējama to sajaukšana;

14) zīmes, kas atkārto citām personām piederošas attiecībā uz tām pašām vai radniecīgām precēm reģistrācijai pieteiktas zīmes ar agrāku prioritāti, kaut arī tās ir iesniegtas vēlāk, vai ir tik līdzīgas šīm zīmēm, ka iespējama to sajaukšana;

15) zīmes, kas atkārto firmu nosaukumus vai ir līdzīgas firmu nosaukumiem, kuri pieder citām personām, kas veic analoģisku uzņēmējdarbību Latvijas Republikā;

16) dizainparaugus, kurus aizsargā likums par dizainparaugu aizsardzību un kuri pieder citām personām;

17) dzēstas preču zīmes, ja nav pagājuši trīs gadi no dzēšanas dienas, izņemot gadījumus, kad bijušie zīmes īpašnieki piesaka šīs zīmes atkārtotu reģistrāciju; šis noteikums neattiecas uz personu, kura panākusi zīmes dzēšanu saskaņā ar šā likuma 21. panta trešo daļu tāpēc, ka attiecīgā zīme netiek izmantota;

18) preču vai to iesaiņojuma funkcionālu formu, kuru nosaka pašas preces veids vai kura nepieciešama kāda tehniska efekta sasniegšanai.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētie apzīmējumi, kā arī ģeogrāfiskie nosaukumi var ietilpt zīmē kā neaizsargājami elementi, turklāt 2., 3. un 4. punktā minētie elementi - tikai ar to īpašnieku vai organizāciju rakstveida atļauju, kam ir tiesības tos piešķirt. Jebkuru apzīmējumu, ko var uztvert kā ģeogrāfiska rakstura norādi, zīmē drīkst iekļaut tikai ar nosacījumu, ka tas nemaldinās sabiedrību un ka tā izmantošana nav pretrunā ar likumu un vietējiem juridiskajiem aktiem.

(3) Preču zīmes lietošana pirms reģistrācijas nevar būt par iemeslu tam, ka tiek atteikta reģistrācija uz tās personas vārda, kura zīmi lietojusi.

(4) Ja preču zīme pirms iesniegšanas reģistrācijai ir lietota saistībā ar precēm ne mazāk kā piecus gadus un ir pazīstama patērētājiem, kuriem tā adresēta, zīmes reģistrāciju nevar atteikt uz šā panta pirmās daļas 1. punkta pamata.

3. pants. Tiesības uz preču zīmi un tiesību subjekti

(1) Izņēmuma tiesības uz preču zīmi Latvijas Republikā var iegūt katra fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk - persona), kura reģistrējusi šo zīmi, šīs personas juridisko tiesību pārņēmējs vai mantinieks.

(2) Pilnas tiesības uz preču zīmi, ieskaitot izņēmuma tiesības attiecībā pret citām personām, iestājas ar dienu, kad publicēts paziņojums par zīmes reģistrāciju.

(3) Preču zīmes īpašniekam, uz kura vārda reģistrēta zīme, ir izņēmuma tiesības izmantot šo zīmi, nodot tās izmantošanas tiesības citām personām, kā arī tiesības aizliegt izmantot šo un tai līdzīgu zīmi saistībā ar precēm, attiecībā uz kurām zīme reģistrēta, un saistībā ar radniecīgām precēm, ja šī izmantošana rada maldināšanas iespēju.

(4) Preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt citai personai uzņēmējdarbībā labticīgi lietot šīs personas pašas vārdu, uzvārdu, adresi, tās uzņēmuma nosaukumu un adresi, kā arī ziņas par tās precēm un pakalpojumiem, ciktāl tas neizraisa sabiedrības maldināšanu par šo preču un pakalpojumu izcelsmi.

(5) Izņēmuma tiesības neattiecas uz tādiem preču zīmes elementiem, kurus, atsevišķi ņemot, saskaņā ar šā likuma 2. pantu nevar reģistrēt kā preču zīmes. Ja preču zīmē šādi elementi ir un pastāv iespēja, ka zīmes reģistrācija izraisīs šaubas par tiesību apjomu, Patentu valde, zīmi reģistrējot, minētos elementus no aizsardzības var izslēgt ar īpašu norādījumu (disklamāciju jeb izslēgumu no aizsardzības).

(6) Katrai personai var piederēt viena vai vairākas preču zīmes.

(7) Izņēmuma tiesības uz preču zīmi apliecina Patentu valdes izsniegta reģistrācijas apliecība.

(8) Par preču zīmes pieteikšanu, reģistrāciju un citām juridiski nozīmīgām darbībām jāmaksā nodevas. Nodevu veidus un apmērus nosaka Ministru Padome.

OTRĀ NODAĻA

PREČU ZĪMES REĢISTRĀCIJA

4. pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Persona, kas vēlas iegūt izņēmuma tiesības uz preču zīmi Latvijas Republikā, rakstveidā iesniedz Patentu valdei zīmes reģistrācijas pieteikumu.

(2) Par pieteikuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad Patentu valdē saņemti dokumenti, kas ietver:

1) vēlēšanos reģistrēt preču zīmi;

2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju;

3) reģistrācijai pieteikto apzīmējumu (tā attēlu);

4) to preču sarakstu, attiecībā uz kurām zīme reģistrējama.

(3) Patentu valde nosaka, kādos gadījumos pieteikumā jāiekļauj pieteiktā apzīmējuma apraksts.

(4) Pieteikumā drīkst ietvert tikai vienu preču zīmi.

(5) Pieteikums var aptvert vienu vai vairākas preču klases saskaņā ar Preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrēšanai. Preču uzskaitījums sarakstā jāsagrupē pa klasēm atbilstoši šai klasifikācijai.

(6) Pieteikuma iesniegumam jābūt latviešu valodā, citus pieteikuma materiālus un dokumentus var iesniegt arī angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Patentu valde ir tiesīga pieprasīt iesniegto materiālu un dokumentu tulkojumu latviešu valodā; norādītie tulkojumi jāiesniedz Patentu valdes noteiktajā termiņā. Visa turpmākā pieteikuma lietvedība (sarakste) notiek latviešu valodā.

(7) Pieteikumā jāiekļauj dokuments, kas apliecina pieteikuma nodevas samaksu.

(8) Ja pieteikumu kārto ar pārstāvja starpniecību, pieteikumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu.

(9) Ārvalsts pieteicējs iesniedz pieteikumu un kārto saraksti ar Patentu valdi tikai ar Patentu valdē reģistrēta patentpilnvarotā (preču zīmju aģenta) starpniecību.

(10) Piesakot kolektīvo preču zīmi, jāiesniedz kolektīvās preču zīmes lietošanas nolikums, kuru apstiprinājusi šā kolektīva pārvaldes institūcija vai tās pilnvarota persona. Nolikumā jānorāda zīmes lietotāji, tās izmantošanas noteikumi un ziņas par to izpildes kontroli. Par visiem vēlākajiem grozījumiem šajā nolikumā kolektīvās zīmes īpašnieks paziņo Patentu valdei.

(11) Pieteikumā iekļauj šajā pantā un, ja nepieciešams, 5. pantā minētos, kā arī citus materiālus un dokumentus, kuru sarakstu nosaka Patentu valde. Formālās prasības pret pieteikuma materiāliem un dokumentiem nosaka Patentu valde. Pieteikuma iesniegumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis.

5. pants. Preču zīmes prioritāte

(1) Preču zīmes prioritāti nosaka pēc dienas, kad Patentu valdē saņemts šā likuma 4. panta otrās daļas prasībām atbilstošs pieteikums.

(2) Ja reģistrēšanai iesniegtas divas vai vairākas vienādas vai līdzīgas preču zīmes attiecībā uz tām pašām vai radniecīgām precēm, reģistrē zīmi ar agrāku prioritāti.

(3) Pieteikumā var iekļaut prioritātes prasību, kas pamatota uz vienu vai vairākiem agrākiem pieteikumiem uz šo pašu zīmi, kurus pieteicējs vai viņa tiesiskais priekštecis iesniedzis valstī, kas pievienojusies Parīzes konvencijai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, vai jebkurā citā valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi vienošanos par prioritātes tiesību atzīšanu, bet ar nosacījumu, ka minētais pieteikums Patentu valdei iesniegts sešu mēnešu laikā no pirmā pieteikuma vai pieteikumu iesniegšanas dienas.

(4) Pieteikumā var iekļaut prioritātes prasību, kas pamatota uz šīs pašas preču zīmes eksponēšanu saistībā ar tām precēm oficiālā vai oficiāli atzītā starptautiskā izstādē kādā no valstīm, kura pievienojusies Parīzes konvencijai par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, bet ar nosacījumu, ka pieteikums Patentu valdei iesniegts sešu mēnešu laikā no zīmes pirmās eksponēšanas dienas.

(5) Dokumenti, kas apliecina pieteicēja tiesības uz prioritāti, iesniedzami reizē ar pieteikumu vai pievienojami tam ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

6. pants. Pieteikuma iepriekšējā izskatīšana

(1) Divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Patentu valde veic pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu, pārbaudot tā atbilstību šā likuma 4. panta prasībām, noteiktajā kārtībā nosaka pieteikuma saņemšanas datumu un, ja pieteicējam ir tiesības uz prioritāti, - prioritātes datumu.

(2) Ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst noteiktajām prasībām, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, pamatojot neatbilstību un nosakot termiņu atbildes sniegšanai. Ja atbilde nav saņemta noteiktajā laikā vai tā nenovērš norādītos būtiskos trūkumus, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un pieteicējam par to paziņo rakstveidā.

(3) Trīs mēnešu laikā no noraidījuma saņemšanas dienas pieteicējs ir tiesīgs, samaksājot attiecīgu nodevu, iesniegt motivētu apelāciju Patentu valdes Apelācijas padomei (turpmāk - Apelācijas padome).

(4) Ja pieteikums atbilst šā likuma 4. panta prasībām, Patentu valde pieteicējam nosūta rakstveida paziņojumu par pieteikuma pieņemšanu ekspertīzei (pieteikuma akceptu).

(5) Līdz dienai, kad Patentu valdē tiek pieņemts lēmums par pieteikuma akceptu, pieteicējs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas, samaksājot attiecīgu nodevu, pieteikumā izdarīt grozījumus un papildinājumus, arī papildināt preču sarakstu sākotnēji aptverto klašu ietvaros, kā arī izdarīt citus grozījumus, tomēr būtiski nemainot pašu preču zīmi.

(6) Jebkurā pieteikuma lietvedības stadijā pieteicējs var atsaukt visu pieteikumu vai svītrot preces no pieteiktā preču saraksta, turklāt samaksātās nodevas netiek atmaksātas.

7. pants. Preču zīmes ekspertīze

(1) Patentu valde izskata ekspertīzei pieņemto (akceptēto) pieteikumu, pārbaudot tā atbilstību šā likuma 1. panta, 2. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 18. punkta, kā arī 2. panta otrās daļas noteikumiem.

(2) Patentu valde ir tiesīga ekspertīzes gaitā pieprasīt no pieteicēja papildu materiālus un dokumentus, kas nepieciešami ekspertīzes veikšanai, nosakot to iesniegšanas termiņu.

(3) Trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas ekspertīzei Patentu valde saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem pieņem lēmumu par iespēju reģistrēt preču zīmi vai par reģistrācijas atteikumu. Lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam un, ja lēmums ir pozitīvs, uzaicina viņu samaksāt nodevu par zīmes reģistrāciju un publikāciju. Minēto termiņu neievēro, ja ekspertīzes gaitā pieprasīti papildu materiāli vai pieteicējs lūdzis termiņa pagarinājumu šo materiālu iesniegšanai.

(4) Divu mēnešu laikā no reģistrācijas atteikuma saņemšanas dienas pieteicējs ir tiesīgs, samaksājot attiecīgu nodevu, iesniegt motivētu apelāciju Apelācijas padomei.

8. pants. Preču zīmes reģistrācija, publikācija un apliecības izsniegšana

Iespējami īsā laikā pēc pozitīva ekspertīzes lēmuma pieņemšanas, ja pieteicējs samaksājis nodevu, Patentu valde preču zīmi reģistrē Valsts preču zīmju reģistrā un publicē zīmi Patentu valdes oficiālajā biļetenā, kā arī izsniedz pieteicējam noteikta parauga preču zīmes reģistrācijas apliecību.

9. pants. Valsts preču zīmju reģistrs

(1) Patentu valde kārto Valsts preču zīmju reģistru (turpmāk - Reģistrs), kurā iekļauj reģistrējamo preču zīmi (tās attēlu), ziņas par zīmes īpašnieku (kolektīvās zīmes gadījumā - par personām, kuras tiesīgas zīmi lietot), pieteikuma saņemšanas datumu (prioritātes datumu), zīmes reģistrācijas datumu, to preču sarakstu, uz kurām zīmes reģistrācija attiecas, kā arī citas ziņas, kuras nosaka Patentu valde.

(2) Preču zīmes īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem ziņās, kas attiecas uz preču zīmes reģistrāciju, arī par īpašnieka vārda, uzvārda (uzņēmuma nosaukuma) maiņu, preču svītrošanu no pieteiktā saraksta vai grozījumiem sarakstā sākotnēji aptverto preču klašu ietvaros, kā arī par vēlēšanos mainīt atsevišķus elementus pašā zīmē. Grozījumi nedrīkst skart zīmes būtību. Ja samaksāta noteiktā nodeva, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj Reģistrā, ieraksta reģistrācijas apliecībā un publicē oficiālajā biļetenā.

(3) Reģistrs ir pieejams ieskatam jebkurai personai. Par noteiktu samaksu Patentu valde izsniedz Reģistra ziņu izrakstus.

10. pants. Iebildumi pret preču zīmes reģistrāciju

(1) Trīs mēnešu laikā no zīmes publikācijas dienas jebkura persona, samaksājot attiecīgu nodevu, var iesniegt motivētu iebildumu pret zīmes reģistrāciju, ja pārkāpti šā likuma 1. vai 2. panta noteikumi. Iebildums iesniedzams Apelācijas padomei rakstveidā.

(2) Apelācijas padome iepazīstina pieteicēju ar iesniegtajiem iebildumiem un nosaka termiņu atbildes sniegšanai.

(3) Saskaņā ar iebilduma izskatīšanas rezultātiem Apelācijas padome pieņem lēmumu par iebilduma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tā noraidīšanu.

(4) Iebilduma noraidīšana neliedz tā iesniedzējam apstrīdēt reģistrēto preču zīmi vispārējā kārtībā.

11. pants. Apelāciju un iebildumu izskatīšana

(1) Saskaņā ar šā likuma 6. panta trešās daļas un 7. panta ceturtās daļas noteikumiem iesniegtās apelācijas, kā arī saskaņā ar 10. panta pirmo daļu iesniegtos iebildumus izskata Apelācijas padome.

(2) Apelācijas izskata trīs mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, bet iebildumus - trīs mēnešu laikā no pieteicēja atbildes saņemšanas dienas.

(3) Uz Apelācijas padomes sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju vai viņa pilnvaroto personu (pārstāvi). Abas ieinteresētās puses ir tiesīgas piedalīties sēdē, kurā izskata iebildumus, iesniegt nepieciešamos materiālus un dot mutvārdu paskaidrojumus. Lēmumu pieņem ieinteresēto personu prombūtnē un paziņo tām rakstveidā mēneša laikā.

(4) Apelācijas padomes lēmums par pieteikuma atbilstību šā likuma 4. panta prasībām ir galīgs. Citus Apelācijas padomes lēmumus pieteicējs var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

12. pants. Reģistrācijas spēkā esamības termiņš un reģistrācijas atjaunošana

(1) Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no dienas, kad pieteikums saņemts Patentu valdē.

(2) Reģistrāciju var atjaunot (zīmi pārreģistrēt) ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Iesniegumu par reģistrācijas atjaunošanu zīmes īpašnieks iesniedz zīmes spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai papildu sešu mēnešu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās, ja samaksāta papildu nodeva.

(3) Ziņas par reģistrācijas atjaunošanu ieraksta Reģistrā, reģistrācijas apliecībā un publicē oficiālajā biļetenā.

13. pants. Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana

Pēc zīmes īpašnieka lūguma, ja samaksāta attiecīga nodeva, Patentu valde var izsniegt preču zīmes reģistrācijas apliecības dublikātu.

14. pants. Noteikto termiņu pagarināšana un atjaunošana

(1) Termiņus, kas paredzēti šā likuma 6. panta otrajā un trešajā daļā, 7. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 10. panta otrajā daļā, Patentu valde var pagarināt par noteiktu laiku ar noteikumu, ka šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa izbeigšanās un samaksāta termiņa pagarināšanas nodeva.

(2) Termiņus, kas paredzēti šā likuma 6. panta otrajā un trešajā daļā, 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā daļā un 10. panta otrajā daļā, izņēmuma gadījumos Patentu valde var atjaunot, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā termiņa izbeigšanās, samaksāta papildu nodeva par termiņa atjaunošanu un apstiprinājušies attaisnojoši iemesli.

TREŠĀ NODAĻA

PREČU ZĪMES IZMANTOŠANA

15. pants. Preču zīmes izmantošana

(1) Par preču zīmes izmantošanu uzskata reģistrētas preču zīmes lietošanu uz precēm, to iepakojuma, preces pavaddokumentācijā, reklāmā, saistībā ar firmu nosaukumiem vai ģeogrāfiskām norādēm vai citā saimnieciskā darbībā, ko veic zīmes īpašnieks, viņa pārstāvis vai licenciāts.

(2) Par preču zīmes nominālu izmantošanu var atzīt tās lietošanu reklāmā, tipogrāfiskos izdevumos, izkārtnēs un eksponātos.

16. pants. Iepriekšlietošanas tiesības

Persona, kas godīgas konkurences ietvaros lietojusi nereģistrētu preču zīmi saistībā ar precēm ne mazāk kā gadu līdz brīdim, kad cita persona ir pieteikusi Patentu valdē šādu vai līdzīgu preču zīmi reģistrēšanai attiecībā uz tām pašām vai radniecīgām precēm, patur tiesības šo preču zīmi lietot vienu gadu no zīmes reģistrācijas dienas.

17. pants. Brīdinājuma marķējums

(1) Preču zīmes īpašniekam ir tiesības blakus reģistrētai preču zīmei likt apzīmējumu aplī ietverta burta R veidā vai tekstu, kas brīdina par zīmes reģistrāciju, piemēram: «Latvijas Republikā reģistrēta preču zīme».

(2) Preču zīmes īpašnieks nedrīkst maldināt sabiedrību, pievienojot brīdinājuma marķējumu par zīmes reģistrāciju tādai preču zīmei, kura nav reģistrēta Latvijā vai ārpus tās.

18. pants. Preču zīmes vai tās izmantošanas tiesību nodošana citām personām

(1) Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai attiecībā uz vienu preci, vairākām vai visām precēm, kurām zīme ir reģistrēta. Kolektīvās preču zīmes nevar nodot citām personām.

(2) Preču zīmes īpašniekam (licenciāram) ir tiesības nodot citai personai (licenciātam) savas preču zīmes izmantošanas tiesības ar licences līgumu attiecībā uz vienu preci, vairākām vai visām precēm, kurām zīme ir reģistrēta.

(3) Preču zīmes licences līgumā ir jāiekļauj noteikums, ka licenciāta preču kvalitāte nebūs zemāka par licenciāra preču kvalitāti un ka licenciārs kontrolēs šā noteikuma izpildi.

(4) Preču zīmes nodošana vai tās izmantošanas tiesību nodošana ar licences līgumu nedrīkst maldināt sabiedrību par preci, tās kvalitāti un izgatavotāju.

(5) Preču zīmes nodošanas vai licences līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Patentu valdē. Patentu valde publicē ziņas par reģistrāciju oficiālajā biļetenā. Patentu valde nereģistrē līgumu, ja tas neatbilst šā panta trešās un ceturtās daļas prasībām. Par reģistrāciju un publikāciju maksājama nodeva.

19. pants. Preču zīmes nelikumīga izmantošana

(1) Par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu uzskatāma reģistrētas preču zīmes vai tai tik līdzīga apzīmējuma, ka iespējama to sajaukšana, lietošana uz precēm vai tiešā saistībā ar, tām, uz preču iepakojuma, preču pavaddokumentācijā, reklāmā, firmu nosaukumos, preču izcelsmes vietu nosaukumos vai citā saimnieciskā darbībā bez preču zīmes īpašnieka atļaujas, ja šī lietošana saistīta ar precēm, attiecībā uz kurām zīme reģistrēta, vai radniecīgām precēm.

(2) Preču zīmes nelikumīgai izmantošanai ir pielīdzināma ar reģistrētu preču zīmi marķētas preces vai tās iepakojuma izgatavošana, ievešana (izņemot tranzītu), izvešana, uzglabāšana, pārdošana, ieteikšana pārdošanai un lietošana bez tās īpašnieka vai izmantošanas tiesību īpašnieka atļaujas, ja šīs darbības saistītas ar precēm, attiecībā uz kurām zīme reģistrēta.

(3) Par Latvijas Republikā vispārzināmas reģistrētas preču zīmes nelikumīgu izmantošanu uzskatāma tās lietošana saimnieciskā darbībā, arī saistībā ar precēm, attiecībā uz kurām zīme nav reģistrēta, ja šāda izmantošana nodara zaudējumus šīs zīmes īpašniekam vai nes peļņu tās nelikumīgajam izmantotājam.

(4) Ja prece, kas marķēta ar reģistrētu zīmi, ar zīmes īpašnieka vai tās izmantošanas tiesību īpašnieka atļauju vai citādā veidā ir likumīgi nonākusi saimnieciskajā apritē, zīmes īpašniekam un izmantošanas tiesību īpašniekam nav tiesību aizliegt šādas preces turpmāku lietošanu.

(5) Uzņēmēji, kuri pārdod cita uzņēmēja preci, kas marķēta ar šā uzņēmēja preču zīmi, vai izmanto šādu preci kā sastāvdaļu savā produkcijā, drīkst papildus marķēt šo preci vai tās sastāvdaļu ar savu preču zīmi tikai ar pirmās preču zīmes īpašnieka piekrišanu. Šis nosacījums neattiecas uz tāda izstrādājuma marķēšanu, kurā ietilpst minētā sastāvdaļa.

20. pants. Atbildība par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu

(1) Personai, kas nelikumīgi izmanto preču zīmi, tas ir, realizē šā likuma 3. pantā paredzētās tiesības bez tās personas piekrišanas, kurai, pamatojoties uz šā likuma 3. vai 18. panta noteikumiem, ir zīmes izmantošanas izņēmuma tiesības, jāatlīdzina ar nelikumīgu izmantošanu nodarītie zaudējumi.

(2) Tiesa pēc ieinteresētās personas prasības var uzlikt par pienākumu pārveidot nelikumīgo marķējumu vai, ja tas nav iespējams, iznīcināt preci ar šādu marķējumu, vai atdot to par pašizmaksas vērtību zīmes īpašniekam ar viņa piekrišanu, vai nodot izmantošanai labdarības nolūkos.

(3) Persona, kas nelikumīgi izmanto preču zīmi pēc tam, kad zīmes īpašnieks vai tās izmantošanas tiesību īpašnieks pieprasījis, lai šī persona pārtrauc zīmes nelikumīgo izmantošanu, sodāma saskaņā ar likumu.

(4) Personu var atbrīvot no naudas soda, bet to neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas, ja šī persona pierāda, ka nav zinājusi vai nav varējusi zināt par citas personas tiesībām uz izmantoto preču zīmi. Vispārpieņemtais prasības noilguma termiņš skaitāms no brīža, kad zīmes īpašnieks vai tās izmantošanas tiesību īpašnieks uzzinājis vai tam bija jāuzzina par viņa tiesību pārkāpšanu.

CETURTĀ NODAĻA

PREČU ZĪMES DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA. STARPTAUTISKIE NOLĪGUMI

21. pants. Preču zīmes reģistrācijas dzēšana

(1) Preču zīmes reģistrāciju dzēš, ja:

1) Patentu valdei to lūdz preču zīmes īpašnieks. Patentu valde zīmi dzēš, sākot ar īpašnieka norādīto dienu zīmes spēkā esamības termiņa ietvaros;

2) izbeidzies preču zīmes spēkā esamības termiņš un tas nav atjaunots (zīme nav pārreģistrēta). Patentu valde zīmi dzēš sešus mēnešus pēc tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

3) preču zīme pēdējos piecus gadus nav izmantota to preču marķēšanai, attiecībā uz kurām tā reģistrēta. Zīmi dzēš, sākot ar dienu, kad pagājuši pieci gadi pēc produkcijas marķēšanas pēdējās dienas;

4) preču zīme reģistrēta, pārkāpjot šā likuma 1. un 2. panta prasības. Zīmi dzēš ar tās reģistrācijas dienu pilnībā vai tajā daļā, kurā pārkāpts likums;

5) tiek pārkāpts kolektīvās preču zīmes lietošanas nolikums.

(2) Iesniegumu Rīgas apgabaltiesai par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu uz šā panta pirmās daļas 3., 4. vai 5. punkta pamata var iesniegt jebkura ieinteresētā persona. Tiesa savu lēmumu paziņo Patentu valdei mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas.

(3) Preču zīmes reģistrāciju uz šā panta pirmās daļas 3. punkta pamata dzēš precēm, attiecībā uz kurām šī zīme reģistrēta, bet nav lietota saistībā ar šīm precēm pēdējos piecus gadus, izņemot gadījumus, kad šādai neizmantošanai bijis likumīgs pamats vai kad zīme tikusi izmantota nomināli. Zīmes reģistrāciju dzēš pilnībā, ja zīme nav lietota nevienai no precēm, attiecībā uz kurām zīme reģistrēta.

(4) Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu uz šā panta pirmās daļas 3. vai 5. punkta pamata var iesniegt visā preču zīmes spēkā esamības laikā.

(5) Preču zīmes, kas reģistrētas, pārkāpjot šā likuma 2. panta pirmās daļas 1., 5., 6., 8., 13.-17. punkta prasības, dzēš, ja iesniegums iesniegts ne vēlāk kā piecu gadu laikā no reģistrācijas dienas.

(6) Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu Reģistrā un publicē oficiālajā biļetenā paziņojumu par zīmes dzēšanu vai saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem grozījumiem reģistrācijas ziņās.

22. pants. Starptautiskie nolīgumi

Ja starptautiskie nolīgumi, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika, paredz noteikumus, kas atšķiras no šā likuma normām, piemērojami starptautisko nolīgumu noteikumi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 9. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par preču zīmēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 09.03.1993.Stājas spēkā: 07.04.1993.Zaudē spēku: 15.07.1999.Tēma: Intelektuālais īpašumsPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 12/13, 01.04.1993.; Diena, 64, 02.04.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
59996
07.04.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)