Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.84

Rīgā 2002.gada 26.februārī (prot. Nr.9 3.§)
Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 32.panta piekto daļu un 29.2 panta pirmo daļu
(Grozīts ar MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.763)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasažieru regulāro autopārvadājumu (turpmāk — pārvadājumi) iekšzemes maršrutu un iekšzemes maršrutu reisu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību, kārtību, kādā izsniedzamas un anulējamas atļaujas pārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā (turpmāk — atļauja), kā arī kārtību, kādā aprēķināma un piešķirama dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem.

(MK 23.12.2003. noteikumu Nr.763 redakcijā)

2. Ievērojot šo noteikumu 40.punkta nosacījumus, jaunus iekšzemes maršrutus (turpmāk — maršruts) un iekšzemes maršrutu reisus (reiss ir autotransportlīdzekļa kustība maršrutā no viena galapunkta līdz otram) (turpmāk — reiss) atklāj, maršrutus un reisus groza un slēdz, kustības sarakstus apstiprina, kā arī atļaujas pārvadātājam izsniedz un anulē:

2.1. Autotransporta direkcija — tālsatiksmes maršrutiem;

2.2. attiecīgā rajona padome (pēc kustības saraksta saskaņošanas ar Autotransporta direkciju) — rajona maršrutiem;

2.3. attiecīgās republikas pilsētas dome — pilsētas maršrutiem vai attiecīgā rajona padome — rajona pilsētas maršrutiem, saskaņojot ar attiecīgās pilsētas domi.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

3. Maršrutu identifikācijai Autotransporta direkcija nosaka tālsatiksmes un rajona maršrutu kodus. Pilsētas maršrutu numerāciju nosaka attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

4. Lai vispusīgi izskatītu priekšlikumus jaunu maršrutu vai reisu atklāšanai un esošo maršrutu vai reisu grozīšanai vai slēgšanai, šo noteikumu 2.punktā minētās institūcijas (turpmāk — institūcija) var izveidot konsultatīvās padomes (komisijas). Konsultatīvās padomes (komisijas) galvenais uzdevums ir izskatīt iesniegumus par priekšlikumiem veikt izmaiņas braukšanas nosacījumos, atklāt, grozīt un slēgt maršrutus (reisus), kā arī sniegt ieteikumus institūcijai — atļaujas izsniedzējai. Konsultatīvās padomes (komisijas) lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

5. Institūcija atbilstoši savai kompetencei ir tiesīga pieprasīt informāciju par maršrutu vai reisu. Pārvadātāja pienākums ir laikus un pilnā apjomā izpildīt institūcijas prasības, kā arī paziņot institūcijai par izmaiņām maršrutā vai reisā vai grozījumiem atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos.

6. Institūcija slēdz ar pārvadātāju maršruta apkalpošanas līgumu. Līgumā paredz maršruta grozīšanas, tarifa piemērošanas un informācijas nodrošināšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasības un norāda izmantojamo autotransportlīdzekļu ietilpību, minimālo pakalpojumu apjomu maršrutā vai reisā, valsts (pašvaldības) atbalstu nerentablo maršrutu apkalpošanai, līguma grozīšanas un tā darbības izbeigšanas kārtību, kā arī citus nosacījumus pēc pušu ieskatiem.

7. Ja šo noteikumu 26.punktā minētajos gadījumos atļauju anulē vai maršrutu (reisu) ierosina slēgt, institūcija, ievērojot šo noteikumu 40.punkta nosacījumus, izvērtē tā lietderību un, ja maršruts (reiss) ir nepieciešams, šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā izvēlas pārvadātāju.

8. Atbilstoši pasažieru plūsmai maršruti savstarpēji jāsaskaņo un jāveido, izvēloties taisnāko ceļu starp pieturvietām, kā arī maršruta sākumpunktu un galapunktu. Grozījumus maršrutā drīkst izdarīt ne biežāk kā divas reizes gadā (izņemot pilsētas maršrutus).

9. Tālsatiksmes un rajona maršruti sākas un beidzas autoostā, kas ir katra maršruta galapunkts. Vietās, kur nav autoostas, maršruta galapunktu izvietojumu nosaka attiecīgā pašvaldība.

10. Apdzīvotā vietā pasažieru iekāpšana autobusā un izkāpšana no tā notiek autoostā. Ja apdzīvotā vietā autoostas nav, pasažieri iekāpj autobusā un izkāpj no tā pieturvietās. Apdzīvotā vietā pieturvietas (ārpus autoostas) pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību nosaka institūcija — atļaujas izsniedzēja.

11. Jautājumos, kas saistīti ar autoostas izmantošanu, līniju būves valdītāja un pārvadātāja attiecības regulē līgums. Līgumā paredz kārtību, kādā izvietojama informācija, ja tiek atklāts, grozīts vai slēgts maršruts vai reiss, biļešu pārdošanas kārtību un citus nosacījumus pēc pušu ieskatiem.

12. Maršrutu var atklāt, ja attiecīgā autoceļa tehniskais stāvoklis un inženieraprīkojums atbilst likumā "Par autoceļiem" un Ceļu satiksmes likumā noteiktajām prasībām un autoceļa valdītājs nodrošina to uzturēšanu atbilstoši minētajām prasībām. Institūcija informē autoceļu valdītāju par izmaiņām attiecīgajos maršrutos.

13. Ja autoceļš netiek pienācīgi uzturēts vai tiek atklāts maršruts pa autoceļu, kur pirms tam regulāru pārvadājumu maršrutu nav bijis, vai nav bijis ilgāk par gadu, satiksmes ministrs vai attiecīgās pašvaldības amatpersona izveido maršruta apsekošanas komisiju. Komisija sastāda aktu par autoceļa (tā posma) tehnisko stāvokli un nosaka veicamos pasākumus.

14. Pilsētas un rajona maršruta (tā posma) apsekošanai izveido komisiju šādā sastāvā:

14.1. attiecīgās republikas pilsētas vai attiecīgā rajona pašvaldības pārstāvis (komisijas priekšsēdētājs);

14.2. ielu (autoceļu) valdītāja pārstāvis;

14.3. Latvijas Autoceļu direkcijas attiecīgās nodaļas pārstāvis;

14.4. ja maršruts šķērso dzelzceļa sliežu ceļus pa viena līmeņa pārbrauktuvi, — dzelzceļa infrastruktūras valdītāja pārstāvis;

14.5. ja nepieciešams, — pārvadātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

15. Tālsatiksmes maršruta (tā posma) apsekošanai satiksmes ministrs apstiprina komisiju šādā sastāvā:

15.1. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta pārstāvis (komisijas priekšsēdētājs);

15.2. Latvijas Autoceļu direkcijas pārstāvis;

15.3. ja maršruts šķērso dzelzceļa sliežu ceļus pa viena līmeņa pārbrauktuvi, — dzelzceļa infrastruktūras valdītāja pārstāvis;

15.4. attiecīgās pašvaldības pārstāvis;

15.5. ja nepieciešams, — pārvadātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kā arī citas ieinteresētās personas.

16. Ja ir paredzēts attiecīgā autoceļa remonts, autoceļa valdītājs divus mēnešus vai, ja remonts paredzēts pilsētas teritorijā, mēnesi pirms darbu uzsākšanas informē par to attiecīgo institūciju. Institūcija pieņem lēmumu par jauna maršruta atklāšanu, maršruta grozīšanu vai slēgšanu.

II. Atļaujas izsniegšana un anulēšana

17. Atļauju var saņemt pārvadātājs, kuram ir licence pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.

18. Institūcijas izsniegta atļauja ir pamats pārvadājumu veikšanai attiecīgajā tālsatiksmes, rajona vai pilsētas maršruta reisā.

19. Atļaujā ir šāda informācija:

19.1. atļaujas izsniedzējs;

19.2. atļaujas saņēmējs;

19.3. atļaujas sērija un numurs;

19.4. atļaujas derīguma termiņš;

19.5. maršruta nosaukums un kods (numurs);

19.6. reisa numurs;

19.7. reisā norīkotā autotransportlīdzekļa atiešanas laiks no viena galapunkta un pienākšanas laiks otrā galapunktā;

19.8. nedēļas dienas, kad tiek veikts reiss;

19.9. papildinformācija.

20. Institūcija nosaka pārvadājumu uzsākšanas dienu. Institūcija atļauju pārvadātājam izsniedz pēc tam, kad pretendents, kurš ieguvis tiesības veikt pārvadājumus attiecīgajā maršrutā (reisā), izpilda institūcijas noteiktās prasības pārvadājumu uzsākšanai un iesniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju (piemēram, līgumu par līniju būvju izmantošanu un informācijas izvietošanu, informāciju par biļešu tirdzniecību, informāciju par autobusiem, komersanta parakstītu apliecinājumu par komersanta maksātspēju).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

21. Institūcija 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas paziņo par atļaujas izsniegšanu, tās derīguma termiņu, kā arī pārvadājumu uzsākšanas dienu:

21.1. Autotransporta direkcija — ieinteresētajām pašvaldībām (attiecīgajai republikas pilsētas domei vai rajona padomei), līniju būvju valdītājiem un citām ieinteresētām personām;

21.2. rajona padome — Autotransporta direkcijai, ieinteresētajām pašvaldībām, līniju būvju valdītājiem un citām ieinteresētām personām.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

22. Republikas pilsētas dome vai rajona padome reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pēc pārskata perioda sniedz Autotransporta direkcijai attiecīgu informāciju par pārvadājumiem pilsētā.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

23. Atļauju izsniedz uz pieciem gadiem, izņemot šo noteikumu 24.punktā un III nodaļā minētos gadījumus. Institūcijas uzskaita izsniegtās atļaujas.

24. Lai nodrošinātu stabilus un nepārtrauktus pārvadājumus, īpašos gadījumos, ja pastāv draudi satiksmes pārtraukšanai (piemēram, dabas katastrofa, sabiedriskie pasākumi, komersanta maksātnespēja) un ja uz šiem gadījumiem nav attiecināmi šo noteikumu 44.punkta nosacījumi, institūcija var izsniegt vienreizējas vai īstermiņa atļaujas, nepiemērojot šo noteikumu IV nodaļas nosacījumus par atklāta konkursa procedūras piemērošanu.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

25. Ja visiem reisiem maršrutā atļauju derīguma termiņš beidzas vienlaikus un pārvadātājs izsaka vēlēšanos turpināt pārvadājumus maršrutā, kā arī ja pārvadātājs nav izdarījis šo noteikumu 26.punktā minētos pārkāpumus un ir uzsācis ilgtermiņa saistības ritošā sastāva atjaunošanai, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, institūcija pagarina izsniegto atļauju derīguma termiņu uz trim gadiem.

26. Institūcija ir tiesīga anulēt atļauju šādos gadījumos:

26.1. ja pārvadātājs bez attaisnojoša iemesla mēneša laikā pēc atļaujā norādītā datuma nav uzsācis pārvadājumus attiecīgajā maršrutā vai reisā;

26.2. ja pārvadātājs sistemātiski neveic vismaz piecus procentus (vai vairāk) no noteiktā reisu skaita mēnesī, nepilda pārvadāšanas noteikumus vai citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē pasažieru pārvadājumus;

26.3. ja pārvadātājs atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju (piemēram, par komersanta maksātspēju, par autobusiem).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

27. Veicot pārvadājumus attiecīgajā maršrutā, pie autovadītāja atrodas atļaujas oriģināls vai attiecīgās institūcijas izsniegta kopija. Atļauja vai tās kopija ir derīga tikai kopā ar licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. Atļauju nedrīkst nodot citam pārvadātājam.

III. Eksperimentālie pārvadājumi

28. Lai apsekotu pasažieru plūsmu un analizētu maršruta darbības ekonomiskos rādītājus, institūcija var atklāt eksperimentālos pārvadājumus jaunā maršrutā vai reisā (turpmāk — eksperimentālie pārvadājumi).

29. Eksperimentālo pārvadājumu veikšanai attiecīgā institūcija rīko konkursu, kurā tiek ņemtas vērā šo noteikumu IV nodaļā noteiktās prasības. Eksperimentālo pārvadājumu veikšanai esoša maršruta jaunā reisā tiek piemēroti šo noteikumu 44.punkta nosacījumi.

30. Uz eksperimentālajiem pārvadājumiem nav attiecināms šo noteikumu 41.6.apakšpunkts un 42.punkts.

31. Eksperimentālo pārvadājumu veikšana attiecīgajā maršrutā nedod pārvadātājam priekšrocības iegūt tiesības veikt pārvadājumus attiecīgajā maršrutā.

32. Eksperimentālo pārvadājumu veikšanai attiecīgā institūcija izsniedz atļauju un nosaka tās derīguma termiņu. Derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem un ilgāks par sešiem mēnešiem. Ja ir nepieciešams eksperimentālos pārvadājumus turpināt, izsniegto atļauju kopējais derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

33. Par eksperimentālajiem pārvadājumiem pārvadātājs sniedz pārskatu institūcijai tās noteiktajā kārtībā. Pārskatā atspoguļo sociāli ekonomiskās lietderības analīzes rezultātus (ieņēmumu un izdevumu atšifrējums, pasažieru plūsmas apjoms un pārvadājumu sociālā nozīme).

34. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu sociāli ekonomiskās lietderības analīzes rezultātus un maršruta lietderību, institūcija pieņem lēmumu par pārvadājumu veikšanu attiecīgajā maršrutā. Ja institūcija pieņem lēmumu par pārvadājumu nepieciešamību, bet pārvadātājam, kuram izsniegta atļauja eksperimentālo pārvadājumu veikšanai, ir beidzies atļaujas derīguma termiņš, tas tiek pagarināts līdz konkursa noslēgumam un jauna pārvadājumu uzsākšanas termiņa noteikšanai.

IV. Jauna maršruta vai reisa atklāšana

35. Jauns pilsētas maršruts ir maršruts, kas būtiski atšķiras no jau esošā maršruta un dublē to ne vairāk kā par 25 procentiem.

36. Jauns rajona maršruts ir maršruts, kas būtiski atšķiras no jau esošā maršruta un dublē to ne vairāk kā par 70 procentiem.

37. Tālsatiksmes maršruta piederību pie jauna maršruta institūcija nosaka, izvērtējot tā funkcionālo nozīmi un ievērojot, ka jaunais maršruts būtiski atšķiras no jau esošā maršruta un dublē to ne vairāk kā par 50 procentiem.

38. Jauns reiss, ievērojot šo noteikumu 35., 36. un 37.punktā minētos nosacījumus, ir reiss, kas atšķiras no jau esoša (piemēram, atšķirīgi pienākšanas un atiešanas laiki, grozīta maršruta shēma un mainās vismaz viens — pienākšanas vai atiešanas — laiks).

39. Priekšlikumu par jauna maršruta vai reisa atklāšanu var iesniegt juridiska vai fiziska persona. Šādā gadījumā institūcijā iesniedz iesniegumu uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums). Jauna maršruta vai reisa atklāšanas ierosinātāja var būt arī institūcija.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

40. Pārvadājumu sociālekonomisko lietderību un sabiedriskā transporta pietiekamību novērtē, ņemot vērā:

40.1. sabiedrības intereses;

40.2. iespēju izmantot citus transporta un pārvadājumu veidus un to atbilstību noteiktajām prasībām;

40.3. noteiktos tarifus un nosacījumus, ko var noteikt lietotājiem;

40.4. pārvadājumu efektivitāti un maršrutu mijiedarbības samērīgumu.

41. Šo noteikumu 39.punktā minētajam iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

41.1. maršruta vai reisa nepieciešamības sociāli ekonomiskais pamatojums (esošās un iespējamās pasažieru plūsmas apjoma un finansiālo rādītāju analīzes rezultāti, kā arī pārvadājumu sociālā nozīme);

41.2. maršruta shēma, kurā norādītas visas pieturvietas (arī tehniskās pieturvietas) un attālumi starp tām;

41.3. kopējais kustības saraksts pilsētas maršrutā (2.pielikums) vai autobusu kustības saraksts rajona vai tālsatiksmes maršrutā (3.pielikums);

41.4. pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifa tabulas projekts (izņemot pilsētas maršrutus);

41.5. dzelzceļa infrastruktūras valdītāja atzinums, ja jaunais maršruts šķērso dzelzceļa sliežu ceļus pa viena līmeņa pārbrauktuvi, kur regulāra autobusu satiksme nenotiek;

41.6. ar attiecīgā maršruta vai reisa izpēti saistīto izdevumu aprēķins, ja iesnieguma iesniedzējam ir radušies šādi izdevumi.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

42. Institūcija, pamatojoties uz šo noteikumu 41.6.apakšpunktā minēto izdevumu aprēķinu, nosaka atmaksājamo izdevumu apmēru. Atmaksājamos izdevumus sedz no konkursa uzvarētāja līdzekļiem institūcijas noteiktajā kārtībā.

43. Pārvadājumu veikšanas tiesības jaunā maršrutā tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Konkursu organizē un tā materiāltehnisko nodrošinājumu (piemēram, dalības maksa, piedāvājuma nodrošinājums) nosaka attiecīgā institūcija. Paziņojumu par konkursu pārvadājumu veikšanai tālsatiksmes maršrutā Autotransporta direkcija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumu par konkursu pārvadājumu veikšanai rajona vai pilsētas maršrutā attiecīgā institūcija publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

43.1 Republikas pilsētas dome nepiemēro šo noteikumu 43.punktā minēto procedūru, ja likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.punktā minētās pašvaldības funkcijas nodrošināšanai tā ir nodibinājusi pārvadātāju.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

44. Jauna reisa apkalpošanu esošajā maršrutā piedāvā pārvadātājam, kas veic pārvadājumus attiecīgajā maršrutā. Ja attiecīgajā maršrutā pārvadājumus veic vairāki pārvadātāji, jaunā reisa apkalpošanai pārvadātāju izvēlas slēgtā konkursā. Ja pārvadātājs, kas veic pārvadājumus attiecīgajā maršrutā, atsakās apkalpot reisu vai nespēj nodrošināt institūcijas noteikto prasību izpildi, pārvadātāju jaunā reisa apkalpošanai esošajā maršrutā izvēlas konkursa kārtībā.

45. Rajona padome jauna maršruta vai reisa atklāšanu saskaņo ar Autotransporta direkciju un nosūta tai autobusu kustības sarakstu (3.pielikums), tarifa tabulas projektu un maršruta shēmu, kurā norādītas visas pieturvietas un attālumi starp tām. Pirms lēmuma pieņemšanas par tālsatiksmes maršruta vai reisa atklāšanu Autotransporta direkcija noskaidro ieinteresēto pašvaldību viedokli.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

V. Maršruta grozīšana

46. Maršruta grozīšanu atbilstoši savai kompetencei var ierosināt Autotransporta direkcija, attiecīgā pašvaldība vai pārvadātājs. Maršruta grozīšana ir jebkuru izmaiņu izdarīšana braukšanas nosacījumos, izņemot tarifa izmaiņas.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

47. Lai izskatītu priekšlikumu par grozījumiem attiecīgajā maršrutā, institūcijā, kura izsniegusi atļauju, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajam iesniegumam iesniedz šādus dokumentus:

47.1. kopējā kustības saraksta projektu pilsētas maršrutā (2.pielikums) vai autobusu kustības saraksta projektu rajona vai tālsatiksmes maršrutā (3.pielikums);

47.2. maršruta shēmas projektu (izņemot gadījumus, ja autobusu kustības sarakstā tiek grozīts tikai braukšanas ilgums vai reisu izpildes laiks);

47.3. grozījumu pamatojumu, kurā norāda:

47.3.1. pasažieru plūsmas apjoma un pārvadājumu sociāli ekonomiskās lietderības analīzes rezultātus;

47.3.2. prognozējamos ienākumus no pasažieru pārvadājumiem attiecīgajā maršrutā.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

48. Par maršrutos izdarītajiem grozījumiem pārvadātājs paziņo publiski (izvietojot informāciju autoostās, pieturvietās un sabiedrības informācijas līdzekļos) Autopārvadājumu likumā noteiktajā kārtībā.

49. Grozījumus rajona maršrutos rajona padome saskaņo ar Autotransporta direkciju un nosūta tai autobusu kustības sarakstu (3.pielikums), maršruta shēmu (izņemot gadījumus, ja kustības sarakstā tiek grozīts tikai braukšanas ilgums vai reisu izpildes laiks), kurā norādītas visas pieturvietas un attālumi starp tām, un informāciju par pārvadātāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par tālsatiksmes maršruta vai reisa grozīšanu Autotransporta direkcija noskaidro ieinteresēto pašvaldību viedokli.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

VI. Maršruta vai reisa slēgšana

50. Maršruta vai reisa slēgšanu atbilstoši savai kompetencei var ierosināt Autotransporta direkcija, attiecīgā pašvaldība vai pārvadātājs.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

51. Lai izskatītu jautājumu par attiecīgā maršruta vai reisa slēgšanu, institūcijā, kura izsniegusi atļauju, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajam iesniegumam iesniedz maršruta vai reisa slēgšanas pamatojumu, kurā ir informācija par pasažieru plūsmu attiecīgajā maršrutā, finansiālie rādītāji par pēdējiem diviem gadiem (ja pārvadājumi ir veikti laikposmā, kas ir mazāks par diviem gadiem, — finansiālie rādītāji par katru mēnesi no pārvadājumu sākšanas dienas).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

52. Ja pieņemts lēmums par rajona maršruta vai reisa slēgšanu, rajona padome 10 dienu laikā informē par to Autotransporta direkciju. Pirms lēmuma pieņemšanas par tālsatiksmes maršruta vai reisa slēgšanu Autotransporta direkcija noskaidro ieinteresēto pašvaldību viedokli.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53. Par maršruta vai reisa slēgšanu pārvadātājs paziņo publiski (izvietojot informāciju autoostās, pieturvietās un sabiedrības informācijas līdzekļos) Autopārvadājumu likumā noteiktajā kārtībā.

VI.1 Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

(Nodaļa MK 23.12.2003. noteikumu Nr.763 redakcijā)

53.1 Dotācijas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem (turpmāk — autodotācija) valdītāja ir Satiksmes ministrija.

53.2 Autodotācijas līdzekļus piešķir:

53.21. lai kompensētu pārvadātājiem akcīzes nodokļa daļu, kas samaksāta par benzīnu un dīzeļdegvielu, kura izlietota, veicot pasažieru regulāros pārvadājumus ar autobusiem tālsatiksmes un rajonu maršrutos saskaņā ar noteiktā kārtībā saņemtām atļaujām un apstiprinātiem (saskaņotiem) sarakstiem (turpmāk — kompensācija autopārvadātājiem);

53.22. lai pilnīgi vai daļēji segtu zaudējumus, kas pārvadātājiem radušies, veicot pasažieru regulāros pārvadājumus ar autobusiem tālsatiksmes, rajonu un pilsētu maršrutos saskaņā ar noteiktā kārtībā saņemtām atļaujām un apstiprinātiem (saskaņotiem) sarakstiem, un lai atjaunotu pārvadātāju autobusu parku (turpmāk — dotācija autopārvadātājiem);

53.23. autodotācijas līdzekļu administrēšanai;

53.24. sabiedrības informēšanai par pasažieru pārvadāšanu ar autobusiem.

53.3 Šo noteikumu 53.23. un 53.24.apakšpunktā minētajam mērķim pašvaldības drīkst izlietot ne vairāk kā divus procentus no pašvaldībām pārskaitītās autodotācijas daļas, bet Satiksmes ministrija — ne vairāk kā 0,3 procentus no autodotācijai gadā faktiski izmaksājamās summas.

53.4 Lai pārvaldītu autodotācijas līdzekļus un izstrādātu priekšlikumus, satiksmes ministrs izveido autodotācijas komisiju.

53.5 Autodotācijas komisija:

53.51. izstrādā priekšlikumus par autodotācijas apmēru plānojamam gadam;

53.52. izstrādā priekšlikumus par autodotācijas daļu, kas izmaksājama pārvadātājiem akcīzes nodokļa kompensācijai;

53.53. izstrādā priekšlikumus par autodotācijas daļu, kas izmaksājama pārvadātājiem par tālsatiksmes maršrutos veiktajiem pārvadājumiem;

53.54. izstrādā priekšlikumus par autodotācijas daļu, kas pārskaitāma pašvaldībām rajonu un pilsētu maršrutos veikto pārvadājumu dotēšanai;

53.55. apkopo un analizē pašvaldību pārskatus par autodotācijas izlietojumu.

53.6 Pēc autodotācijas komisijas ieteikuma un saskaņā ar Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos satiksmes ministrs katru gadu nosaka:

53.61. autodotācijas daļu, kas piešķirama pārvadātājiem akcīzes nodokļa kompensācijai;

53.62. autodotācijas daļu, kas piešķirama pārvadātājiem par tālsatiksmes maršrutos veiktajiem pārvadājumiem;

53.63. autodotācijas daļu, kas piešķirama pārvadātājiem par rajonu maršrutos veiktajiem pārvadājumiem;

53.64. autodotācijas daļu, kas piešķirama pārvadātājiem par pilsētu maršrutos veiktajiem pārvadājumiem.

53.7 Šo noteikumu 53.61.apakšpunktā minēto autodotācijas daļu Autotransporta direkcija piešķir pārvadātājiem atbilstoši tālsatiksmes un rajonu maršrutos patērētā benzīna un dīzeļdegvielas daudzumam.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.8 Šo noteikumu 53.62.apakšpunktā minēto autodotācijas daļu Autotransporta direkcija piešķir pārvadātājiem atbilstoši tālsatiksmes maršrutos nobraukto kilometru skaitam.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.9 Šo noteikumu 53.63.apakšpunktā minēto autodotācijas daļu Autotransporta direkcija pārskaita rajonu padomēm. Pamatojoties uz rajona padomes lēmumu, Autotransporta direkcija attiecīgajai rajona padomei paredzēto autodotācijas daļu var pārskaitīt pārvadātājiem.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.10 Šo noteikumu 53.64.apakšpunktā minēto autodotācijas daļu Autotransporta direkcija pārskaita rajonu padomēm un Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas domei atbilstoši attiecīgās pilsētas iedzīvotāju skaitam (izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus, kas apkopoti pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 1.janvāri). Pamatojoties uz minēto pašvaldību lēmumu, Autotransporta direkcija attiecīgās pilsētas domes vai rajona padomes autodotācijas daļu var pārskaitīt pārvadātājiem.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.11 Lai varētu aprēķināt kompensāciju autopārvadātājiem un dotāciju autopārvadātājiem, pārvadātāji katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Autotransporta direkcijā pārskatu par regulāros tālsatiksmes un rajonu maršrutos veiktajiem pārvadājumiem un normatīvo degvielas patēriņu (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.12 Kompensāciju autopārvadātājiem piešķir, lai pārvadātājiem kompensētu pasažieru regulārajos pārvadājumos ar autobusiem tālsatiksmes un rajonu maršrutos patērētās dīzeļdegvielas un svinu nesaturoša benzīna akcīzes nodokļa likmes daļu. Par katru patērētās degvielas litru tiek kompensēta dīzeļdegvielas vai svinu nesaturoša benzīna akcīzes nodokļa likmes daļa — attiecīgās nodokļa likmes pieaugums laikā no 1996.gada 1.jūnija līdz faktiskajam pārvadājumu veikšanas brīdim.

53.13 Šo noteikumu 53.12 punktā noteiktās kompensācijas apmēru aprēķina Autotransporta direkcija, ņemot vērā minētajos pārvadājumos veikto reisu skaitu katrā maršrutā, nobraukumu veiktajos reisos un patērētās dīzeļdegvielas un svinu nesaturoša benzīna daudzumu saskaņā ar degvielas patēriņa aprēķina metodiku (5.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.14 Autodotācijas sadalījumu pa mēnešiem pēc autodotācijas komisijas priekšlikuma apstiprina Autotransporta direkcija. Autotransporta direkcija katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam autodotācijas līdzekļus par iepriekšējo mēnesi pārskaita pašvaldībām un autopārvadātājiem. Autodotācijas daļu, kas pienākas pašvaldībām, ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.15 Pašvaldības piecu darbdienu laikā pēc autodotācijas līdzekļu saņemšanas pārskaita tos pārvadātājiem, ja pašvaldības un pārvadātāji nav vienojušies par citu autodotācijas līdzekļu pārskaitīšanas kārtību.

53.16 Autotransporta direkcija kontrolē autodotācijas līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību. Pašvaldības un pārvadātāji nodrošina Autotransporta direkcijas pieprasīto ziņu un dokumentu iesniegšanu piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.17 Ja konstatēti pārkāpumi pārvadājumu veikšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un tādēļ pastāv pamatotas aizdomas par piešķiramo autodotācijas apmēru vai autodotācijas saņemšanas tiesiskumu, Autotransporta direkcija:

53.171. aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pašvaldībai paredzētās autodotācijas daļu. Aizturēto autodotācijas daļu pārskaita pašvaldībai pēc tam, kad tā ieskaitījusi pašvaldības speciālajā budžetā visu attiecīgo summu;

53.172. aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pārvadātājam paredzētās autodotācijas daļu un ierosina institūcijai lemt par atļauju anulēšanu. Lēmumu par aizturētās autodotācijas daļas pārskaitīšanu pārvadātājam pieņem mēneša laikā pēc lietas izskatīšanas un lēmuma par pārkāpumu pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

53.18 Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas domes un rajonu padomes katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Autotransporta direkcijā pārskatu par autodotācijas līdzekļu izlietojumu iepriekšējā mēnesī (6.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

VII. Noslēguma jautājums

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta noteikumus Nr.295 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269.nr.).

55. Ja atļauja izsniegta pēc 2004.gada 25.decembra, tās derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2007.gada 31.decembri.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1039 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.04.2007. noteikumiem Nr.234)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.942)

Iesniegums

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84
.

______.gada ____ .__________________

(institūcijas nosaukums)

.

Kopējais kustības saraksts pilsētas

.

(attiecīgi norādīt - autobusu, maršruta taksometru vai taksobusu)

maršrutā Nr._____

.

(maršruta sākumpunkta un galapunkta nosaukums)

no _______.gada ___.______________

.

Darbdienās

Sestdienās

Svētdienās un svētku dienās

1. Maršruta garums __________ km

2. Kustības saraksts

Braukšanas
kārtas
numurs

1.reiss

2.reiss

3.reiss

sākumpunktsgalapunktssākumpunktsgalapunktssākumpunktsgalapunkts
pienākatietpienākatietpienākatietpienākatietpienākatietpienākatiet
.
.
3. Reisu skaits kopā.4. Kopējais nobraukums.km
3.1 reisu skaits turpceļā.5. Vidējais tehniskais ātrums.km/h
3.2 reisu skaits atpakaļceļā.6. Satiksmes ātrums.km/h
Pārvadātājs...
.

(paraksts un tā atšifrējums)

.

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

_______.gada ___._______________

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84

(Pielikums MK 23.12.2003. noteikumu Nr.763 redakcijā)

(Jāiesniedz Satiksmes ministrijā

katru mēnesi līdz desmitajam datumam)

Pārvadātājs ________________________________________

Pārskata periods ____________________________________

Mēneša pārskats

par regulāros tālsatiksmes un rajonu maršrutos veiktajiem pārvadājumiem un normatīvo degvielas patēriņu

Nr.
p.k
Maršruta kodsAutobusa marka, tips*Reisu skaits pēc sarakstaVeikto reisu skaitsNormatīvais degvielas patēriņš (litri/100 km)
ar dīzeļdegvieluar benzīnudīzeļdegvielabenzīns
12345678
       

 

Kopā

     

Piezīme. * Jāuzrāda visu to atšķirīgo autobusu marka un tips, ar kuriem pārskata periodā veikti reisi attiecīgajā maršrutā.

Atbildīgā persona   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Tālruņa numurs ___________________

Z.v.

Datums ___________________

5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84
Degvielas patēriņa aprēķina metodika

(Pielikums MK 23.12.2003. noteikumu Nr.763 redakcijā)

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa izgatavotājas rūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli divos variantos. Katrs pārvadātājs izvēlas tam piemērotāko no minētajiem variantiem.

2. Degvielas patēriņa normas noteikšanas pirmais variants:

2.1. transportlīdzekļa tukšajā degvielas tvertnē ielej noteiktu degvielas daudzumu (apmēram 10-50 l) (A);

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. transportlīdzekli ekspluatē ikdienas darba režīmā līdz brīdim, kad degviela izbeidzas;

2.4. atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1).

3. Degvielas patēriņa normas noteikšanas otrais variants:

3.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

3.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

3.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200-500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

3.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

4. Degvielas patēriņu šī pielikuma 2. un 3.punktā minētajā variantā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A
Degvielas patēriņš = ———————— x 100 (litri/ 100 km)
B1 - B

5. Dokumentē visus aprēķinus un darbības, ko veic degvielas patēriņa normas noteikšanai eksperimentāli (100 km nobraukumam).

6.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 26.februāra noteikumiem Nr.84

(Pielikums MK 23.12.2003. noteikumu Nr.763 redakcijā)

(Jāiesniedz Satiksmes ministrijā

katru mēnesi līdz desmitajam datumam)

Mēneša pārskats par autodotācijas līdzekļu izlietojumu

___________________ 20___.gada _______________

(rajonā/pilsētā)

Nr.
p.k
Dotācijas saņēmēja nosaukumsMaršruta kodsDotējamo reisu skaitsNobraukums (km)Izmaksātā dotācija (Ls)Dotācijas piešķiršanas pamatojums
1234567
       
       
Kopā    

 

Atbildīgā persona   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Tālruņa numurs ___________________

Datums ___________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 84Pieņemts: 26.02.2002.Stājas spēkā: 02.03.2002.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 01.03.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
59465
{"selected":{"value":"18.04.2007","content":"<font class='s-1'>18.04.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2007","iso_value":"2007\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-17.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2004","iso_value":"2004\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-27.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2002","iso_value":"2002\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2002.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)