Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 2000.gada 25.janvārī (prot. Nr.5 2.§)
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8.panta trešo daļu un 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, kā arī kārtību, kādā piešķir, aprēķina un izmaksā bezdarbnieka pabalstu un apbedīšanas pabalstu.

II. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai

2. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms tā mēneša, kurā persona:

2.1. ieguvusi bezdarbnieka statusu (likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5.panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā) — izmantojot šādu formulu:

Vd = (A1 + A2 + .. + A6) : D, kur

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra pēdējā kalendāra gadā, par kuru šī iemaksu alga aprēķināta;

A1, A2, .. A6 — apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā daļā noteiktā sešu kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī;

D — likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā periodu, kura laikā persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

2.2. pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu (likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā) — izmantojot šādu formulu:

Vd = (A1 + A2 + .. + A6) : Dm, kur

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra pēdējā kalendāra gadā, par kuru šī iemaksu alga aprēķināta;

A1, A2 .. A6 — apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta otrajā daļā noteiktā sešu kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī;

Dm — likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā periodu, kura laikā persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

3. (Svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813.)

3.1 (Svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813.)

III. Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra aprēķināšana

4. Bezdarbnieka pabalsta apmēru mēnesī aprēķina par kalendāra dienām un proporcionāli apdrošināšanas stāžam:

4.1. bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) — izmantojot šādu formulu:

Pb = Vd x Dn x 0,5, kur

Pb — bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn — bezdarba perioda kalendāra dienu skaits mēnesī, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.2. bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot) — izmantojot šādu formulu:

Pb = Vd x Dn x 0,55, kur

Pb — bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn — bezdarba perioda kalendāra dienu skaits mēnesī, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.3. bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no divdesmit līdz divdesmit deviņiem gadiem (ieskaitot) — izmantojot šādu formulu:

Pb = Vd x Dn x 0,6, kur

Pb — bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn — bezdarba perioda kalendāra dienu skaits mēnesī, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.4. bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu trīsdesmit gadu un vairāk — izmantojot šādu formulu:

Pb = Vd x Dn x 0,65, kur

Pb — bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn — bezdarba perioda kalendāra dienu skaits mēnesī, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.5. bezdarbniekiem, par kuriem pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts pamatbudžeta, un likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5.panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem — izmantojot šādu formulu:

Pb — bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Pn — valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kāds bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā;

Dp — kalendāra dienu skaits mēnesī, kurā bezdarbnieks noteiktajā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periodā Nodarbinātības valsts aģentūrā pēdējo reizi uzrādīja bezdarbnieka statusa saglabāšanai nepieciešamos dokumentus;

Die — kalendāra dienu skaits mēnesī, kurā bezdarbnieks noteiktajā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periodā Nodarbinātības valsts aģentūrā iepriekšpēdējo reizi uzrādīja bezdarbnieka statusa saglabāšanai nepieciešamos dokumentus;

Dn — bezdarba perioda apmaksājamo kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 13.02.2001. noteikumiem Nr.65; MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

5. Apbedīšanas pabalsta apmēru bezdarbnieka un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pa = Pn x 3, kur

Pa — apbedīšanas pabalsta apmērs;

Pn — valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kāds bija spēkā bezdarbnieka nāves dienā.

(Grozīts ar MK 13.02.2001. noteikumiem Nr.65)

IV. Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršana un izmaksa

6. Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām (turpmāk - aģentūras nodaļa) pēc savas izvēles:

6.1. jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1.1. iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu;

6.1.2. (svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.427);

6.2. jāuzrāda šādi dokumenti:

6.2.1. personu apliecinošs dokuments;

6.2.2. uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja attiecīgā pabalsta pieprasītāja dokumentos ir dažādi uzvārdi;

6.2.3. darba grāmatiņa (darba līguma grāmatiņa) un citi sociālās apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (dokuments, kas apliecina apdrošināšanas iemaksu izdarīšanu, izziņas, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti).

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.427)

7. Bezdarbniekam, par kuru pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk nekā deviņus mēnešus, papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina piederību pie kādas no likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5.panta trešajā daļā minētās bezdarbnieku kategorijas:

7.1. bērna dzimšanas apliecība;

7.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības — vispārēja un speciāla profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas — lēmums par invaliditātes noteikšanu bērnam līdz 16 gadu vecumam;

7.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības lēmuma izraksts, kas apliecina, ka attiecīgajai personai invaliditāte turpmāk nav noteikta.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

8. Ja par bezdarbnieku likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 7.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veikusi valsts, papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem jāuzrāda:

8.1. karaklausības apliecība, ja bezdarbnieks ir bijis valsts obligātā militārā dienesta karavīrs;

8.2. bērna dzimšanas apliecība, ja bezdarbnieks ir māte vai cita persona (tēvs, aizbildnis), kura kopusi bērnu līdz 1,5 gadu vecumam;

8.3. alternatīvā dienesta izpildes apliecinājums, ja bezdarbnieks ir pildījis alternatīvo dienestu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

9. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai bezdarbnieka un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā vienā no aģentūras nodaļām pēc savas izvēles:

9.1. jāuzrāda šādi dokumenti:

9.1.1. bezdarbnieka ģimenes locekļa vai tās personas personu apliecinošs dokuments, kura uzņēmusies apbedīšanu;

9.1.2. miršanas apliecības (sertifikāta) oriģināls (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izgatavo miršanas apliecības (sertifikāta) kopiju), ja bezdarbnieks miris ārvalstī un apbedīšanas pabalsta pieprasītājam nav izziņas par miršanas fakta reģistrāciju;

9.2. jāiesniedz šādi dokumenti:

9.2.1. bezdarbnieka ģimenes locekļa vai tās personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu;

9.2.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegta noteikta parauga izziņa par miršanas fakta reģistrāciju;

9.2.3. (svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.427).

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.427)

10. Pirms bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas aģentūras nodaļa pārbauda, vai attiecīgā persona ir bijusi sociāli apdrošināta bezdarba gadījumam, vai bezdarbnieka pabalsta pieprasītājs nav sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, vai viņš nesaņem I vai II grupas invaliditātes pensiju vai izdienas pensiju, vai vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.427)

11. Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai pieņem 10darbdienu laikā pēc visu pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izsniedz (nosūta) bezdarbniekam minēto lēmumu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.427 redakcijā)

12. Likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas un bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts par to bezdarba periodu, kurā pabalsta pieprasītājs nav darba attiecībās, pēc tam, kad no Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā rajona vai pilsētas filiāles par to ir saņemts apstiprinājums un aģentūras nodaļā no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemtas darba devēja iesniegtās ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

13. Likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas un bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts par to bezdarba periodu, kurā pabalsta pieprasītājs nav darba attiecībās, pēc tam, kad no Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā rajona vai pilsētas filiāles par to ir saņemts apstiprinājums un aģentūras nodaļā no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemtas darba devēja iesniegtās ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

14. (Svītrots ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813.)

15. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 9.panta trešo daļu:

15.1. pirmajos trīs mēnešos — pilnā apmērā;

15.2. nākamajos trīs mēnešos — 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra;

15.3. pēdējos trīs mēnešos — 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

(Grozīts ar MK 13.02.2001. noteikumiem Nr.65; MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

16. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

17. Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 12.panta otro un trešo daļu pēc tam, kad ir iesniegti visi šo noteikumu 9.punktā minētie pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti.

18. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minēto nosacījumu izpildes pieņem aģentūras nodaļa atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai vai mirušās personas pēdējai deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.427 redakcijā)

18.1 Bezdarbnieka pabalstu un apbedīšanas pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai PNS (pasta norēķinu sistēma) kontā. Apbedīšanas pabalstu izmaksā arī, pamatojoties uz aģentūras nodaļas izsniegto vienreizējās izmaksas orderi vai bankas čeku.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.427 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2005.; sk. 21. punktu)

V. Informācijas uzkrāšana un apmaiņa

19. Katram pabalsta saņēmējam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noteiktajā kārtībā tiek iekārtota apdrošinātās personas lieta.

20. Ja pabalsta saņēmējs pārceļas uz dzīvi citā rajonā vai pilsētā, viņa lietu pārsūta uz jaunās dzīvesvietas aģentūras nodaļu pēc tās rakstiska pieprasījuma un norāda, par kādu laikposmu bezdarbnieka pabalsts ir izmaksāts.

(Grozīts ar MK 28.09.2004. noteikumiem Nr.813)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 21.06.2005. noteikumu Nr.427 redakcijā)

21. Šo noteikumu 18.1 punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 25.01.2000.Stājas spēkā: 29.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26/28, 28.01.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
592
{"selected":{"value":"01.01.2006","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2005","iso_value":"2005\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2005.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2004","iso_value":"2004\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-28.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2001","iso_value":"2001\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2001.-01.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2000","iso_value":"2000\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2000.-16.02.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2006
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"