Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 31. marta noteikumus Nr. 114 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.161

Rīgā 1994. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 32 3. §)

Par muitas noliktavām

Izdoti saskaņā ar likuma «Par 1925. gada 1. aprīļa likuma
«Ministru kabineta iekārta» atjaunošanu» 14. panta 3. punktu

NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Muitas noliktava - muitas iestādes atzīta vieta (telpa vai vaļējs norobežots laukums), kurā tiek glabātas preces un citi priekšmeti, kas atrodas muitas kontrolē.

Atklātā muitas noliktava - tāda muitas noliktava, kurā preces un citus priekšmetus novieto glabāšanā noliktavas turētājs vai jebkurš preču un citu priekšmetu valdītājs, kas noslēdz glabāšanas līgumu ar noliktavas turētāju.

Specializētā muitas noliktava - tāda muitas noliktava, kurā preces un citus priekšmetus, kas noteikti Atļaujā turēt specializēto muitas noliktavu, novieto šajā atļaujā norādīti preču un citu priekšmetu valdītāji.

Preču un citu priekšmetu glabāšana muitas noliktavā - preču un citu priekšmetu glabāšana muitas noliktavā, neapliekot preces un citus priekšmetus ar nodokļiem un nodevām.

Muitas kontrole muitas noliktavā - pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai noliktavas turētājs, kā arī preču un citu priekšmetu valdītājs ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas aktu un citu normatīvo aktu prasības.

Noliktavas turētājs - persona, kura noteiktā kārtībā ir saņēmusi atļauju turēt muitas noliktavu un kuras īpašumā vai nomā atrodas muitas noliktavas telpas.

Preču un citu priekšmetu valdītājs - persona, kura ir tiesīga valdīt muitas noliktavā glabāšanā novietotās preces un citus priekšmetus un rīkoties ar tiem.

I NODAĻA
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi par muitas noliktavām regulē muitas noliktavas atvēršanas, darbības un slēgšanas kārtību, kā arī attiecības starp noliktavas turētāju, preču un citu priekšmetu valdītāju un Latvijas Republikas muitas iestādēm.

2. Muitas noliktavas darbības pamats ir tādu preču un citu priekšmetu uzglabāšana muitas kontrolē, kuru ievešana Latvijas Republikas muitas teritorijā un izvešana no tās nav aizliegta.

3. Par precēm un citiem priekšmetiem, kas tiek uzglabāti muitas noliktavā, netiek iekasēti nodokli un nodevas, kas saistīti ar šo preču un citu priekšmetu ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā (izņemot eksportu).

4. Nodokļus un nodevas, kas jāsamaksā par preču un citu priekšmetu ievešanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā, aprēķina no preču un citu priekšmetu vērtības, skaita un svara to izvešanas brīdī no muitas noliktavas.

5. Muitas noliktava ir vienotas Latvijas Republikas muitas teritorijas sastāvdaļa, kas saskaņā ar Muitas kodeksu ir muitas kontroles zona, kurā preču un citu priekšmetu pārvietošana izdarāma tikai muitas kontrolē.

6. Personas, kuru darbību nosaka šie noteikumi:

6.1. muitas noliktavas turētājs;

6.2. preču un citu priekšmetu valdītājs, kurš valda preces un citus priekšmetus, kas novietoti glabāšanā muitas noliktavā, un rīkojas ar tiem;

6.3. Latvijas Republikas muitas iestāžu darbinieki;

6.4. speciāli pilnvarotas personas, kurām ir tiesības veikt darbības ar precēm un citiem priekšmetiem, kuri novietoti glabāšanā muitas noliktavā.

7. Preču un citu priekšmetu glabāšanas termiņus un nosacījumus norāda noliktavas turētāja un preču vai citu priekšmetu valdītāja noslēgtajā līgumā; glabāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

II NODAĻA
MUITAS NOLIKTAVAS ATVĒRŠANA

8. Atļauju turēt muitas noliktavu izdod Valsts ieņēmumu dienests pēc saskaņošanas ar Valsts veterināro departamentu un Vides un sabiedrības veselības centru (2. pielikums). Atļaujā jānorāda izdošanas datums, muitas iestādes nosaukums, kura veiks .attiecīgās muitas noliktavas kontroli, tai jābūt apstiprinātai ar atbildīgās amatpersonas parakstu un Valsts ieņēmumu dienesta zīmogu.

Atļaujā turēt atklāto muitas noliktavu jānorada muitas noliktavas turētājs, Uzņēmumu reģistra izdotās apliecības numurs un tās izdošanas datums.

Atļaujā turēt specializēto muitas noliktavu jānorāda noliktavas turētājs, Uzņēmumu reģistra izdotās apliecības numurs un tās izdošanas datums, preču un citu priekšmetu valdītāji, kā arī preces un citi priekšmeti, kurus tiem ir atļauts novietot glabāšanā muitas noliktavā, un muitas noliktavas adrese un tās platība.

9. Muitas noliktavas teritorijai jābūt norobežotai no pārējās teritorijas un citām ēkām, kuras neatrodas muitas kontrolē. Muitas noliktavas turētājs nodrošina:

9.1. lai pa pievadceļiem, iekraušanas un izkraušanas laukumiem pie precēm un citiem priekšmetiem muitas noliktavas teritorijā nepiekļūtu nepiederošas personas;

9.2. apstākļus muitas kontroles veikšanai preču un citu priekšmetu novietošanas, uzglabāšanas un izvešanas laikā.

10. Muitas noliktava par noliktavas turētāja līdzekļiem iekārto tehniskiem un sanitāriem noteikumiem atbilstošas telpas muitnieku darba pienākumu veikšanai.

11. Muitas noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu kārtībā, apsardzi un caurlaižu režīma ievērošanu nodrošina noliktavas turētājs.

12. Pieteikums atļaujas turēt muitas noliktavu (tālāk tekstā - «atļauja») saņemšanai jāiesniedz rakstveidā, un tam jāpievieno šādi dokumenti:

12.1. uzņēmuma statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas;

12.2. dokumenti, kas apliecina īpašuma vai nomas tiesības uz noliktavas telpām;

12.3. izziņas, kas apliecina, ka samaksāti nodokļi un nokārtotas citas saistības ar valsti;

12.4. noliktavas plāni un rasējumi;

12.5. bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstules oriģināls par nodokļu un nodevu samaksu, ja preces no muitas noliktavas tiks izvestas bez muitas kravas deklarācijas noformēšanas.

13. Šo noteikumu 12. punktā minēto dokumentu uzskaitījums var tikt papildināts pēc atļaujas izdevēja ieskatiem, ja tas nepieciešams šo noteikumu prasību izpildei.

14. Pieteikumus par atļaujas saņemšanu izskata mēneša laikā.

15. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai arī atļaujā norādītajā termiņā.

16. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku vai bez termiņa ierobežojuma.

17. Pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, kā arī izsniegto atļauju kopijas glabājas Valsts ieņēmumu dienestā.

18. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt atļauju, ja:

18.1. triju mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas iesniedzējs neierodas pēc atļaujas;

18.2. muitas noliktavas ekspluatācija nav uzsākta gada laikā pēc atļaujas saņemšanas;

18.3. pēc atļaujas izsniegšanas tiek konstatēts, ka pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas, uz kuru pamata izsniegta atļauja;

18.4. tiek konstatēts, ka noliktavas turētājs nav ievērojis spēkā esošos muitas noteikumus vai iesaistījies prettiesiskos darījumos, kas saistīti ar kontrabandu, kā arī citos muitas noteikumu pārkāpumos, kas saistīti ar viņa profesionālo darbu;

18.5. tiek traucēta muitas darbinieku piekļūšana noliktavas dokumentācijai vai muitas noliktavai;

18.6. nav ievērotas sanitārās, veterinārās vai fitosanitārās normas;

18.7. nav ievērota kārtība, kādā muitas noliktavas turētāji veic norēķinus ar budžeta un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu (1. pielikums).

19. Pēc atļaujas anulēšanas tā vairs netiek atjaunota.

20. Atļauju var anulēt arī pēc muitas noliktavas turētāja rakstiska iesnieguma par noliktavas slēgšanu. Sājā gadījumā 19. punkta noteikumi netiek piemēroti.

21. Noliktavas turētājs 60 dienu laikā no atļaujas anulēšanas dienas nokārto visas saistības ar preču vai citu priekšmetu valdītājiem un Latvijas Republikas muitas iestādēm.

III NODAĻA
PREČU UN CITU PRIEKŠMETU NOVIETOŠANA MUITAS NOLIKTAVĀS

22. Preces un citi priekšmeti var tikt novietoti muitas noliktavās uzglabāšanai muitas kontrolē:

22.1. uzreiz pēc to ievešanas Latvijas Republikā;

22.2. ja tie tiek eksportēti no Latvijas Republikas;

22.3. ja tiem piemērojams muitas režīms, kas paredz nodokļu samaksas atlikšanu;

22.4. ja tie šķērso Latvijas Republiku tranzīta satiksmē;

22.5. pēc to izvešanas no brīvās ekonomiskās zonas vai citas muitas noliktavas.

23. Preces un citi priekšmeti, kuri jānovieto uzglabāšanai muitas kontrolē:

23.1. ja tiem ievešanas brīdī trūkst kāda no nepieciešamajiem dokumentiem to pārvietošanai pāri Latvijas Republikas muitas robežai vai arī nav attiecīgas Latvijas Republikas valsts iestādes atļaujas (ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem);

23.2. ja to ievešana Latvijas Republikā vai pārvietošana tranzīta satiksmē caur Latvijas Republiku saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir atļauta tikai caur muitas noliktavām.

24. Muitas noliktavā aizliegts novietot uzglabāšanai muitas kontrolē preces un citus priekšmetus:

24.1. ja to ievešana Latvijas Republikā ir aizliegta saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem;

24.2. ja tos nav iespējams kādu iemeslu dēļ uzglabāt muitas noliktavā.

25. Preču vai citu priekšmetu valdītāja vārdā jebkuras pieļaujamās darbības muitas noliktavā var veikt arī preču valdītāja pilnvarotais pārstāvis, kuram ir attiecīgs pilnvarojums.

26. Preču un citu priekšmetu novietošanas un dokumentu noformēšanas kārtība to uzglabāšanai muitas noliktavā:

26.1. preču un citu priekšmetu valdītājam jāpārliecinās, ka noliktava, kuru viņš vēlas izmantot, ir muitas noliktava;

26.2. ja muitas noliktavā netiek nodrošināta pastāvīga muitas kontrole, noliktavas turētājam ne vēlāk kā dienu pirms preču un citu priekšmetu novietošanas muitas noliktavā jāiesniedz muitas iestādē rakstisks iesniegums par preču un citu priekšmetu novietošanu;

26.3. preču un citu priekšmetu valdītājam jādeklarē preces un citi priekšmeti muitas iestādē;

26.4. preču un citu priekšmetu valdītājam un noliktavas turētājam jānoslēdz līgums par preču un citu priekšmetu uzglabāšanu muitas noliktavā;

26_.5. preču un citu priekšmetu valdītājam jāiesniedz noliktavas turētājam muitas iestādē noformēta deklarācija un kravu pavaddokumenti;

26.6. muitas iestādē noformētā deklarācija un kravu pavaddokumenti ir jāuzglabā muitas noliktavā kopā ar precēm un citiem priekšmetiem;

26.7. noliktavas turētājam jāapskata preces un citi priekšmeti un jāpārliecinās, ka vietu skaits, svars un novietotās preces un citi priekšmeti atbilst muitas deklarācijai un kravas pavaddokumentiem;

26.8. vietu, kur novietot preces un citus priekšmetus, nosaka noliktavas turētājs, taču gadījumos, kad preces un citi priekšmeti tiek novietoti tā, ka tos nav iespējams kvalitatīvi un droši identificēt, muitas iestādes darbinieks ir tiesīgs pieprasīt preču un citu priekšmetu pārvietošanu.

27. Ja preču un citu priekšmetu skaits vai svars neatbilst ziņām, kuras uzrādītas deklarācijā un kravu pavaddokumentos:

27.1. noliktavas turētājam jāpaziņo par to muitas iestādei un preču un citu priekšmetu valdītājam un kopīgi ar tiem jāsastāda akts;

27.2. noliktavas turētājs reģistrē preču un citu priekšmetu faktisko skaitu vai svaru neatkarīgi no tā, vai muitas deklarācijā un, kravas pavaddokumentos ir norādīts lielāks vai mazāks novietoto preču vai citu priekšmetu, skaits vai svars;

27.3. ievedot preces un citus priekšmetus brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā, nodokli un nodevas jāsamaksā pēc faktiskā preču skaita vai svara.

28. Muitas noliktavā uzglabājamo preču un citu priekšmetu uzskaites un reģistrācijas kārtība:

28.1. noliktavas turētājam jāglabā preču un citu priekšmetu uzskaites un reģistrācijas dokumenti tā, lai muita varētu tos pārbaudīt;

28.2. noliktavas turētājs neveic speciālu uzskaiti un reģistrāciju muitas vajadzībām;

28.3. visiem ierakstiem uzskaites un reģistrācijas dokumentos jābūt skaidri salasāmiem, un jebkuram labojumam jābūt apstiprinātam ar noliktavas turētāja parakstu un datumu, kad labojums veikts;

28.4. noliktavas turētājam jāreģistrē visa darbība ar precēm un citiem priekšmetiem no to novietošanas brīža noliktavā līdz izvešanai ; no noliktavas;

28.5. noliktavas turētājam piešķir reģistrācijas numurus uzglabājamo preču un citu priekšmetu partijām. Numuru veido:

a) kārtējā gada skaitļa divi pēdējie cipari,

b) preču un citu priekšmetu partijas kārtas numurs. Dažādām preču un citu priekšmetu partijām, kas deklarētas vienā muitas deklarācijā, tiek piešķirti dažādi reģistrācijas numuri (muitas deklarācijas papildlapas);

28.6. noliktavas turētājs, novietojot preces un citus priekšmetus uzglabāšanai muitas noliktavā, reģistrē:

28.6.1. novietošanas gadu un datumu;

28.6.2. preču un citu priekšmetu valdītāju un tā juridisko adresi,

28.6.3. vietu skaitu un svaru;

28.6.4. preču un citu priekšmetu kodu pēc Harmonizētās sistēmas (Kombinētās nomenklatūras), preču un citu priekšmetu nosūtītājvalsti un tās kodu;

28.6.5. jebkura nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numuru, tā bojāšanas vai nozaudēšanas faktu;

28.6.6. muitas deklarācijas numuru un datumu, kravas pavaddokumentus un to numurus;

28.6.7. transportlīdzekli, ar kuru preces un citi priekšmeti nogādāti muitas noliktavā (kuģa nosaukumu, lidmašīnas reisa numuru, automašīnas reģistrācijas numuru, vagona numuru). Gadījumos, kad preces un citi priekšmeti muitas noliktavā tiek nogādāti konteinerā, arī konteinera numuru;

28.6.8. precēm un citiem priekšmetiem, kas tiek nogādāti no citas muitas noliktavas vai no brīvās ekonomiskās zonas, - noliktavas vai zonas nosaukumu;

28.6.9. muitas maksājumu dokumentus, ja par preču un citu priekšmetu ievešanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir samaksāti visi paredzētie nodokļi.

IV NODAĻA
PREČU UN CITU PRIEKŠMETU UZGLABĀŠANA MUITAS NOLIKTAVĀS

29. Muitas noliktavā ar precēm un citiem priekšmetiem muitas kontrolē ir pieļaujamas šādas darbības:

29.1. transportēšanas un uzglabāšanas laikā radušos bojājumu novēršana;

29.2. tīrīšana;

29.3. bojāto daļu atdalīšana un atlasīšana;

29.4. marķējumu, plombu, etiķešu un citu atšķirības zīmju piestiprināšana precēm un citiem priekšmetiem vai to iesaiņojumam, ar nosacījumu, ka nevar rasties kļūda, nosakot preču un citu priekšmetu izcelsmes vietu;

29.5. iepakojuma marķējuma un numura nomaiņa, ar nosacījumu, ka nevar rasties kļūda, nosakot preču un citu priekšmetu izcelsmi;

29.6. iepakošana, iepakojuma noņemšana, tā nomaiņa un remonts, nostiprināšana stendos;

29.7. paraugu un analīžu ņemšana;

29.8. šķirošana, vētīšana, žāvēšana, vēdināšana;

29.9. atdzesēšana un sasaldēšana;

29.10. mašīnu, aparātu un iekārtu apskate, izmēģināšana, ieeļļošana, antikorozijas līdzekļu uzklāšana.

30. Noliktavas turētājam jāreģistrē visas darbības ar precēm un citiem priekšmetiem, izmaiņas skaitā un svarā, ja tādas ir radušās šo darbību rezultātā preču un citu priekšmetu uzglabāšanas laikā muitas noliktavā.

31. Muitas noliktavā novietoto preču _un citu priekšmetu valdītājam ir tiesības ņemt paraugus, samaksājot nodokļus un nodevas, kas saistīti ar preču un citu priekšmetu ievešanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorija. Noliktavas turētajam jāreģistrē:

31.1. paraugu izņemšanas datums;

31.2. tā iepakojuma identificējošs marķējums, no kura ņemti paraugi;

31.3. izņemto paraugu skaits vai svars;

31.4. muitas deklarācijas numurs un datums.

32. Muitas iestāde ir tiesīga veikt muitas noliktavā uzglabāšanā novietoto preču un citu priekšmetu inventarizāciju.

V NODAĻA
PRECU UN CITU PRIEKŠMETU IZVEŠANA NO MUITAS NOLIKTAVAS

33. Preces un citus priekšmetus var izvest no muitas noliktavas:

33.1. brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā;

33.2. izvešanai ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas;

33.3. ja tie šķērso Latvijas Republiku tranzīta satiksmē;

33.4. ievešanai brīvajā ekonomiskajā zonā vai citā muitas noliktavā.

34. Noliktavas turētājs izsniedz preces un citus priekšmetus to valdītājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis valdītājs brīdī, kad preces un citi priekšmeti tika novietoti muitas noliktavā, vai arī kļuvis par valdītāju laikā, kad preces un citi priekšmeti tika uzglabāti muitas noliktavā.

35. Preču un citu priekšmetu izvešana no muitas noliktavas un dokumentu noformēšanas kārtība:

35.1. ja muitas noliktavā netiek nodrošināta pastāvīga muitas kontrole, noliktavas turētājam ne vēlāk kā dienu pirms preču un citu priekšmetu izvešanas no muitas noliktavas jāsniedz rakstisks iesniegums par preču un citu priekšmetu izvešanu;

35.2. preču un citu priekšmetu valdītājam jāuzrāda preces un citi priekšmeti, kurus viņš vēlas izvest no muitas noliktavas;

35.3. preču un citu priekšmetu valdītājam jādeklarē preces un citi priekšmeti muitas iestādē;

35.4. preču un citu priekšmetu valdītājam jāsamaksā nodokļi un nodevas par precēm un citiem priekšmetiem, kuri tiek ievesti brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā;

35.5. preču un citu priekšmetu valdītājam jāiesniedz noliktavas turētājam muitas iestādē noformēta deklarācija un kravas pavaddokumenti;

35.6. noliktavas turētājam jāapskata preces un citi priekšmeti un jāpārliecinās, ka vietu skaits un svars atbilst muitas deklarācijai un kravu pavaddokumentiem.

36. Izvedot preces un citus priekšmetus no muitas noliktavas, noliktavas turētājam jāreģistrē:

36.1. izvešanas gads un datums;

36.2. preču un citu priekšmetu valdītājs un tā juridiskā adrese;

36.3. vietu skaits un svars;

36.4. preču un citu priekšmetu kods pēc Harmonizētās sistēmas (Kombinētās nomenklatūras), preču un citu priekšmetu saņēmējvalsts un tās kods;

36.5. jebkura nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numurs;

36.6. muitas deklarācijas numurs un datums, kravas pavaddokumenti un to numuri;

36.7. transportlīdzeklis, ar kuru preces un citus priekšmetus izved no muitas noliktavas (kuģa nosaukums, lidmašīnas reisa numurs, automašīnas reģistrācijas numurs, vagona numurs). Gadījumos, kad preces un citus priekšmetus no muitas noliktavas izved konteinerā, - arī konteinera numurs;

36.8. preces un citus priekšmetus, ko izved un citu muitas noliktavu vai brīvo ekonomisko zonu, - noliktavas vai zonas nosaukums;

36.9. muitas maksājumu dokumenti, ja par preču un citu priekšmetu ievešanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir samaksāti visi paredzētie nodokli;

36.10. speciālo pārbaužu (veterinārā, fitosanitārā, sanitārā u. c.) sertifikāti.

37. Preces un citus priekšmetus, kuri pakļauti speciālajām pārbaudēm (veterinārā, fitosanitārā, sanitārā u. c.), izved no muitas noliktavas pēc pārbaudes un muitas kontroles veikšanas.

38. Trīs nedēļas pirms preču un citu priekšmetu uzglabāšanas termiņa beigām noliktavas turētājam par to rakstiski jāpaziņo preču un citu priekšmetu valdītājam.

39. Muitas noliktavā uzglabāšanai novietotās preces un citi priekšmeti, kurus to valdītāji nav izveduši no muitas noliktavas līdz uzglabāšanas līgumā norādītā termiņa beigām vai ari atteikušies no tiem, ar muitas iestādes lēmumu tiek nodoti realizācijai vai iznīcināšanai saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Naudas summas, kas iegūtas, realizējot šīs preces un citus priekšmetus, pēc tam, kad atskaitīti izdevumi par preču un citu priekšmetu uzglabāšanu muitas noliktavā un realizēšanu, izmaksā preču un citu priekšmetu valdītājam.

4. Ievedot brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā preces un citus priekšmetus, kas, uzglabājot muitas noliktavā, ir bojāti vai neatgriezeniski zaudējuši savas īpašības stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas rezultātā, tie tiek aplikti ar nodokļiem kā lūžņi vai atlikumi.

VI NODAĻA
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

41. Valsts ieņēmumu dienestam noteikt kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas turēt muitas noliktavas, un līdz 1994. gada 1. augustam veikt muitas noliktavu pārreģistrāciju.

42. Papildināt Valsts nodevas likmju (apstiprinātas ar Ministru Padomes 1990. gada 26. marta lēmumu Nr. 77 «Par valsts nodevas likmēm») 5. punktu ar t) apakšpunktu šādā redakcijā:

«t) par muitas noliktavas atvēršanas atļaujas izsniegšanu - 18 minimālo mēnešalgu apmērā.»

43. Noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas dienu.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Finansu ministrs U. OSIS

 

1. PIELIKUMS

Ministru kabineta
1994. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 161
«Par muitas noliktavām»

Kārtība, kādā muitas noliktavas turētāji veic norēķinus ar budžetu un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu

1. Saskaņā ar Ministru Padomes 1990. gada 26. marta lēmumu Nr. 77 «Par valsts nodevas likmēm» noliktavu turētāji, saņemot atļauju turēt muitas noliktavu, valsts budžetā veic vienreizējo iemaksu 18 minimālo mēnešalgu apmērā.

2. Par specializētās muitas noliktavas turēšanu muitas noliktavu turētāji valsts budžetā veic ikgadējās iemaksas, kuru lielumu aprēķina šādā veidā:

Noliktavas platība Iemaksas lielums

no l līdz 100m2 Ls l par m2

no 100 līdz 500m2 Ls 100+Ls 0,5 par katru m2 virs 100m2

no 500m2 un vairāk Ls 300 + Ls 0,2 par katru m2 virs 500m2

3. Atklāto muitas noliktavu turētāju ikgadējās iemaksas lielumu valsts budžetā nosaka, reizinot ar koeficientu 1,5 rezultātus, kas iegūti, izmantojot minētās formulas.

Finansu ministrs U. OSIS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par muitas noliktavām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 161Pieņemts: 21.06.1994.Stājas spēkā: 01.09.1994.Zaudē spēku: 03.04.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 01.09.1994.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
57523
01.09.1994
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)