Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 51 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā".

Precizēts 17.04.1998., Latvijas Vēstnesis Nr.102/105 (1163/1166)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 114

Rīgā 1998.gada 31.martā (prot. nr. 17 14.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā

Izdoti saskaņā ar
Muitas likuma 24.pant a otro daļu,
43.panta trešo daļu un 52.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. noformēšanas muitas iestāde - muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītā muitas iestāde, kurā tiek noformēta muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā;

1.2. uzraudzības muitas iestāde - muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītā muitas iestāde, kura uzrauga muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā (turpmāk - ievešana muitas noliktavā), kā arī gadījumus, kuros Muitas likuma 43.panta pirmajā daļā minētajām precēm var piemērot ievešanu muitas noliktavā, neuzglabājot tās muitas noliktavā, un apstiprina Muitas likuma 52.panta trešajā daļā noteikto apstrādes metožu sarakstu.

3. Ievešanu muitas noliktavā uzskata par uzsāktu brīdī, kad preces piesaka ievešanai muitas noliktavā.

4. Ievešanu muitas noliktavā uzskata par pabeigtu brīdī, kad preces piesaka citai muitas procedūrai.

5. Publiskās muitas noliktavas iedala šādi:

5.1. A tips - muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs muitas noliktavas turētājs (turpmāk - noliktavas turētājs);

5.2. B tips - muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs preču valdītājs, kas preces novieto uzglabāšanā minētajā noliktavā;

5.3. F tips - muitas noliktava, kuras turētājs un tajā uzglabājamo preču valdītājs ir Valsts ieņēmumu dienests. Valsts ieņēmumu dienests var atļaut uzglabāt F tipa noliktavā preces, kuru valdītājs nav Valsts ieņēmumu dienests.

6. Privātās muitas noliktavas iedala šādi:

6.1. C tips - muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties;

6.2. D tips - muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties, un kurā muitas maksājumus pēc preču valdītāja izvēles aprēķina preču ievešanas dienā vai izvešanas dienā;

6.3. E tips - muitas noliktava vai Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties.

7. Katram muitas noliktavas tipam tiek izsniegta viena atļauja un norādīta atsevišķa noliktavas telpa vai vieta.

8. Valsts ieņēmumu dienests var piešķirt atļauju uzglabāt A, C un F tipa muitas noliktavās ar akcīzes nodokli apliekamās preces, izdarot muitas noliktavas turēšanas atļaujā attiecīgu atzīmi par konkrētām preču grupām.

9. Valsts ieņēmumu dienests A, B, C vai D tipa muitas noliktavas var atzīt arī par pagaidu uzglabāšanas vietām vai izmantot par F tipa muitas noliktavām.

10. Publiskajā muitas noliktavā preces novieto uzglabāšanā noliktavas turētājs vai preču valdītājs, kas ir noslēdzis ar noliktavas turētāju preču uzglabāšanas līgumu.

11. Precēm, kas tiek uzglabātas publiskajā muitas noliktavā, pieļaujama īpašuma tiesību maiņa. Par to rakstiski jāinformē uzraudzības muitas iestāde.

12. Par precēm, kurām tiek piemērota ievešana muitas noliktavā, netiek iekasēti muitas maksājumi, kas saistīti ar attiecīgo preču ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā.

13. Piemērojot precēm muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam, muitas maksājumus aprēķina no preču muitas vērtības brīdī, kad tās tiek izvestas no muitas noliktavas. Izlaižot brīvam apgrozījumam D tipa muitas noliktavā ievestās preces, pēc preču valdītāja izvēles maksājami muitas maksājumi, kas aprēķināti preču ievešanas dienā vai izvešanas dienā.

II. Muitas noliktavas atvēršana

14. Muitas noliktavas turēšanas atļauju (turpmāk - atļauja) (1.pielikums) divos eksemplāros izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

15. Atļauju turēt muitas noliktavu var izsniegt tikai tad, ja Valsts ieņēmumu dienests pēc iesniegto aprēķinu izvērtēšanas ir atzinis, ka prognozējamie ikmēneša ieņēmumi no preču uzglabāšanas muitas noliktavā pārsniedz ar muitas noliktavas turēšanu saistītās administratīvās izmaksas, kurās ietvertas:

15.1. uzraudzības muitas iestādes darbinieku mēnešalgas (summa jādala ar uzraudzībā esošo muitas noliktavu skaitu);

15.2. uzraudzības muitas iestādes materiāltehniskais nodrošinājums (mēnesī nolietojamā vērtība jādala ar uzraudzībā esošo muitas noliktavu skaitu);

15.3 . sanitāro robežinspektoru mēnešalgas (summa jādala ar uzraudzībā esošo muitas noliktavu skaitu);

15.4. sanitāro robežinspektoru materiāltehniskais nodrošinājums (mēnesī nolietojamā vērtība jādala ar uzraudzībā esošo muitas noliktavu skaitu);

15.5. telpu lietošanas izmaksas (komunālie maksājumi un īres maksa mēnesī);

15.6. noliktavas apsargāšanas izmaksas mēnesī;

15.7. muitas noliktavas turētāja darbinieku mēnešalgas.

16. Muitas noliktavas teritorija ir norobežota no pārējās muitas teritorijas daļas un citām ēkām, kuras neatrodas muitas kontrolē.

17. Noliktavas turētājs nodrošina:

17.1. muitas noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu kārtībā, apsardzi un caurlaižu režīma ievērošanu;

17.2. iespējas veikt muitas un Sanitārās robežinspekcijas kontroles pasākumus preču ievešanas, uzglabāšanas un izvešanas laikā;

17.3. tehniskajiem un sanitārajiem noteikumiem atbilstošas telpas muitas un Sanitārās robežinspekcijas amatpersonu darba pienākumu veikšanai.

18. Muitas noliktavā pēc saskaņošanas ar teritoriālo muitas iestādi var tikt izveidota muitas iestādes struktūrvienība (muitas postenis).

19. Muitas noliktavas darba laiks atbilst uzraudzības muitas iestādes darba laikam. Pēc muitas noliktavas turētāja rakstiska lūguma Muitas pārvalde un Sanitārās robežinspekcijas vadība var atļaut uzraudzības muitas iestādei un attiecīgās muitas noliktavas valsts sanitārajam robežinspektoram veikt uzdevumus ārpus darba laika. Izdevumus, kas uzraudzības muitas iestādei radušies, veicot tās pienākumus ārpus darba laika, sedz muitas noliktavas turētājs.

20. Pieteikums muitas noliktavas turēšanas atļaujas vai E tipa muitas noliktavas izmantošanas atļaujas saņemšanai (turpmāk - pieteikums) (2.pielikums) iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

20.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas;

20.2. dokumenti, kas apliecina īpašuma vai nomas tiesības uz muitas noliktavas platībām;

20.3. muitas noliktavas teritorijas plāni;

20.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izziņa, ka muitas noliktavas teritorija ir nodrošināta ar diennakts apsardzes sistēmu;

20.5. Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņa, attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izziņa un attiecīgi Valsts veterinārā dienesta vai vides veselības dienesta izziņa par noliktavas atbilstību tai noteiktajām prasībām;

20.6. Sanitārās robežinspekcijas atzinums par iespēju uzraudzīt attiecīgās preces muitas noliktavā;

20.7. muitas noliktavas lietderīgas izmantošanas ekonomiskais pamatojums, norādot prognozējamos ikmēneša ieņēmumus no preču uzglabāšanas muitas noliktavā, kā arī šo noteikumu 15.5., 15.6. un 15.7.apakšpunktā minētās izmaksas.

21. Pieteikumu izskata divu nedēļu laikā, bet, ja nepieciešama papildu informācija, - mēneša laikā no dienas, kad iesniegti visi šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti. Atļauja netiek izsniegta, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

22. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai arī atļaujā norādītajā laikā. Atļauja tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma.

23. Ja ir radušies nosacījumi, kas atļaujā nebija paredzēti, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izdarīt attiecīgus grozījumus atļaujas saturā.

24. Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu noformē rakstiski, norādot noraidīšanas iemeslus, un triju darbadienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta pieteikuma iesniedzējam.

III. Atļaujas anulēšana un atļaujas darbības apturēšana

25. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt atļauju, ja:

25.1. tiek konstatēts, ka pieteikuma iesniedzējs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, kurām ir bijusi būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu;

25.2. 90 dienu laikā pēc atļaujas saņemšanas nav uzsākta muitas noliktavas darbība;

25.3. ja noliktavas turētājs norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas darbības apturēšanas iemeslus;

25.4. noliktavas turētājs ir iesniedzis pieteikumu noliktavas slēgšanai;

25.5. noliktavas turētājs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

26. Anulētā atļauja netiek atjaunota, un iekasētā valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.

27. Visas saistības ar preču valdītājiem un valsts iestādēm noliktavas turētājs nokārto 90 dienu laikā no atļaujas anulēšanas dienas.

28. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt atļaujas darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja:

28.1. netiek ievēroti muitas noteikumi, kā arī sanitārās, veterinārās, fitosanitārās vai ugunsdrošības normas;

28.2. netiek ievērota likumos noteiktā kārtība, kādā noliktavas turētājam jāveic norēķini ar valsts budžetu;

28.3. gada laikā muitas noliktava netiek izmantota atbilstoši iesniegtajam ekonomiskajam pamatojumam un ieņēmumi no preču uzglabāšanas muitas noliktavā ir mazāki par šo noteikumu 15.punktā minētajām administratīvajām izmaksām.

29. Laikā, kad atļaujas darbība ir apturēta, preču ievešana muitas noliktavā ir aizliegta. Muitas noliktavā esošās preces izvedamas saskaņā ar muitas noteikumiem.

IV. Preču novietošana muitas noliktavā

30. Precēm var piemērot ievešanu muitas noliktavā:

30.1. pēc to ievešanas Latvijas Republikā;

30.2. ja tās šķērso Latvijas Republiku tranzīta satiksmē;

30.3. pēc to izvešanas no brīvās zonas vai citas muitas noliktavas;

30.4. ja tām tiek piemērota pagaidu uzglabāšana;

30.5. ja tās paredzēts izvest no Latvijas Republikas.

31. Visas pieļaujamās darbības muitas noliktavā preču valdītāja vārdā var veikt arī preču valdītāja pilnvarotais pārstāvis.

32. Noformējot dokumentus un novietojot preces muitas noliktavā:

32.1. preču valdītājs deklarē preču noformēšanu muitas iestādē;

32.2. preču valdītājs iesniedz noliktavas turētājam noformētu muitas deklarāciju un preču pavaddokumentus;

32.3. preču partijām tiek piestiprinātas uzskaites kartītes (3.pielikums). Noformētā muitas deklarācija un preču pavaddokumenti uzglabājami muitas noliktavā;

32.4. preču novietošanas vietu nosaka noliktavas turētājs, bet, ja preces tiek novietotas tā, ka tās nav iespējams identificēt, uzraudzības muitas iestāde ir tiesīga pieprasīt preču pārvietošanu;

32.5. jānodrošina preču speciālās pārbaudes (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude), ja tādas ir paredzētas normatīvajos aktos.

33. Noliktavas turētājs apskata preces un pārliecinās, vai vietu skaits, svars un novietotās preces atbilst muitas deklarācijā un preču pavaddokumentos norādītajiem datiem. Ja preču nosaukums, skaits vai svars neatbilst minētajiem datiem, noliktavas turētājs par to paziņo u z raudzības muitas iestādei un preču valdītājs noformē aktu par preču neatbilstību muitas deklarācijā un preču pavaddokumentos norādītajiem datiem.

34. Muitas noliktavā uzglabājamo preču uzskaiti un reģistrāciju veic noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā. Informācijai par preču uzskaiti jābūt brīvi pieejamai uzraudzības muitas iestādei. Uzraudzības muitas iestāde nedrīkst pieprasīt preču dubultu uzskaiti, kā arī prasīt papildu informāciju, kura nav nepieciešama muitas kontrolei.

35. Ja muitas noliktavā tiek konstatēts dokumentāri nepamatots preču daudzums vai iztrūkums, par attiecīgajām precēm jāveic normatīvajos aktos noteiktie muitas maksājumi.

36. Muitas kontroles nodrošināšanai noliktavas turētājs, novietojot preces uzglabāšanai muitas noliktavā, preču uzskaites žurnālā reģistrē:

36.1. preču novietošanas vietu, gadu un datumu;

36.2. preču valdītāju un tā juridisko adresi;

36.3. preču nosaukumus, vietu skaitu vai svaru;

36.4. D tipa noliktavā - kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

36.5. kravas nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numuru, tā bojāšanas vai nozaudēšanas faktu;

36.6. muitas deklarācijas numuru un datumu, pavaddokumentus un to numurus.

V. Preču uzglabāšana muitas noliktavā

37. Apstrādes vai pārstrādes metodes, kuras var izmantot muitas noliktavā, nedrīkst būt pārsvarā pār galveno muitas noliktavā veicamo darbību ar precēm - preču uzglabāšanu.

38. Ar uzraudzības muitas iestādes atļauju muitas noliktavā var tikt novietotas preces pagaidu uzglabāšanā muitas kontrolē, bet tām jāatrodas atsevišķi no precēm, kurām tiek piemērota ievešana muitas noliktavā.

39. Automobiļu dīleriem paredzētajām precēm (E tipa noliktava) ar uzraudzības muitas iestādes atļauju var piemērot ievešanu muitas noliktavā, neuzglabājot attiecīgās preces muitas noliktavā.

40. Visas pārmaiņas, kas notikušas ar precēm pēc parasto darbību vai apstrādes metožu piemērošanas, tiek reģistrētas preču uzskaites žurnālā. Ja ir saņemta muitas iestādes piekrišana, ko apliecina informācijas lapa (4.pielikums), muitas noliktavā ar precēm, kas atrodas muitas kontrolē, ir pieļaujamas šādas parastās darbības un apstrādes metodes:

40.1. transportēšanas un uzglabāšanas laikā radušos bojājumu novēršana;

40.2. tīrīšana;

40.3. bojāto daļu atdalīšana un atlasīšana;

40.4. marķējumu, plombu, etiķešu un citu atšķirības zīmju piestiprināšana precēm vai to iesaiņojumam (tā, lai nemainītos preču izcelsme);

40.5. iesaiņojuma marķējuma un numura nomaiņa (tā, lai nemainītos preču izcelsme);

40.6. iesaiņošana, iesaiņojuma noņemšana, tā nostiprināšana, nomaiņa un remonts (tā, lai nemainītos preču izcelsme);

40.7. paraugu un analīžu ņemšana;

40.8. šķirošana, vētīšana, žāvēšana, vēdināšana, apstrādāšana pret kaitēkļiem;

40.9. atdzesēšana un sasaldēšana;

40.10. mašīnu, aparātu un iekārtu apskate, izmēģināšana, ieeļļošana, pretkorozijas līdzekļu uzklāšana.

41. Preces, kurām piemērota ievešana muitas noliktavā, ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un Sanitārās robežinspekcijas atļauju Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā var tikt izvestas no muitas noliktavas, nepārtraucot muitas procedūru.

42. Papildus parastajām pieļaujamajām darbībām un apstrādes metodēm muitas noliktavā ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un tās noteiktajā kārtībā var pārstrādāt ārvalstu preces saskaņā ar attiecīgo muitas procedūru - ievešana pārstrādei vai ievešana pārstrādei muitas kontrolē.

43. Muitas noliktavā preču valdītājam ir tiesības ņemt paraugus, par to samaksājot muitas maksājumus, kas saistīti ar preču izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā. Šādus gadījumus noliktavas turētājs reģistrē preču uzskaites žurnālā un norāda:

43.1. paraugu izņemšanas datumu;

43.2. tā iesaiņojuma identificējošo marķējumu, no kura ņemti paraugi;

43.3. izņemto paraugu skaitu vai svaru;

43.4. muitas deklarācijas numuru un datumu.

VI. Preču izvešana no muitas noliktavas

44. Preces var izvest no muitas noliktavas, piemērojot kādu no Muitas likuma 24.pantā minētajām procedūrām.

45. Noliktavas turētājs izsniedz preces to valdītājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis valdītājs brīdī, kad preces tika novietotas muitas noliktavā, vai arī kļuvis par valdītāju preču uzglabāšanas laikā.

46. Izvedot preces no muitas noliktavas, preču valdītājs:

46.1. uzrāda noliktavas turētājam preces, kuras viņš vēlas izvest no muitas noliktavas;

46.2. deklarē izvešanai paredzētās preces attiecīgajā muitas iestādē;

46.3. veic visus paredzētos muitas maksājumus atbilstoši faktiskajam izvešanai paredzēto preču skaitam vai svaram;

46.4. iesniedz noliktavas turētājam noformētu muitas deklarāciju un preču pavaddokumentus;

46.5. nodrošina preču speciālās pārbaudes (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude), ja tādas ir paredzētas normatīvajos aktos.

47. Izvedot preces no muitas noliktavas, noliktavas turētājs preču uzskaites žurnālā reģistrē:

47.1. preču izvešanas gadu un datumu;

47.2. preču valdītāju un tā juridisko adresi;

47.3. vietu skaitu un svaru;

47.4. preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, preču saņēmējvalsti un tās kodu;

47.5. nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numuru;

47.6. muitas deklarācijas numuru un datumu, preču pavaddokumentus un to numurus;

47.7. komerciālo transportlīdzekli, ar kuru preces izved no muitas noliktavas;

47.8. muitas noliktavas vai brīvās zonas identifikācijas rekvizītu precēm, kuras izved uz citu muitas noliktavu vai brīvo zonu;

47.9. muitas maksājumu dokumentus, ja par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir veikti visi paredzētie muitas maksājumi;

47.10. speciālo pārbaužu (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude) sertifikātu.

48. Ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā preces, kurām piemērota ievešana muitas noliktavā, var tikt pārvestas no vienas muitas noliktavas uz citu muitas noliktavu, nepārtraucot muitas procedūru.

49. Ja precēm, kuras muitas noliktavā uzglabāšanas laikā ir bojātas vai neatgriezeniski zaudējušas savas īpašības stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas dēļ, piemēro muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam -, muitas maksājumi tām tiek piemēroti kā lūžņiem vai atlikumiem.

50. Preces, kas tiek uzglabātas muitas noliktavā un kas tiek iznīcinātas vai ir neatgriezeniski zudušas nepārvaramas varas dēļ, netiek apliktas ar muitas maksājumiem, ja šādu iznīcināšanu vai preču komercvērtības zušanu ir dokumentāri apstiprinājusi uzraudzības muitas iestāde.

VII. Noslēguma jautājumi

51. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārreģistrējamas līdz 1998.gada 31.augustam. Līdz noteiktajam termiņam nepārreģistrētās atļaujas tiek atsauktas.

52. Atzīt par spēku zaudējušiem:

52.1. Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija noteikumus nr.161 "Par muitas noliktavām" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 102.nr.; 1995, 51., 121., 158.nr.);

52.2. Ministru kabineta 1995.gada 8.augusta noteikumus nr.247 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija noteikumos nr.161 "Par muitas noliktavām"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 121.nr.);

52.3. Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumus nr.296 "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 21.jūnija noteikumos nr.161 "Par muitas noliktavām"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 158.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

 

1. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 114

Muitas noliktavas turēšanas atļauja

11.JPG (73111 BYTES)

12.JPG (109740 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

 

2. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 114

Pieteikums muitas noliktavas turēšanas atļaujas vai E tipa muitas noliktavas izmantošanas atļaujas saņemšanai

21.JPG (105398 BYTES)

22.JPG (77133 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

 

3. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 114

Uzskaites kartīte preču partijām

3.JPG (34793 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

 

4. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 114

Informācijas lapa

4.JPG (82976 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 31.03.1998.Stājas spēkā: 03.04.1998.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87/88, 02.04.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
47542
03.04.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)