Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 23/3 Rīgā 2001. gada 14. decembrī

Par "Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. - 8. un 17. pantu, likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 6., 7., 9. un 27. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā minētie noteikumi stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētāja vietnieks J. Brazovskis

Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finansu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija):

1.2.1. atļauj reorganizēt pensiju fondu;

1.2.2. atļauj atsavināt pensiju fonda akcijas;

1.2.3. saskaņo pensiju fonda padomes locekļu un to kandidātu (tālāk tekstā - padomes locekļi), valdes locekļu un locekļu kandidātu, rīkotājdirektoru, citu personu ar paraksta tiesībām (tālāk tekstā - pensiju fonda amatpersonas), revidentu un revīzijas komisijas locekļu kandidatūras;

1.2.4. saskaņo pensiju fonda statūtu grozījumus;

1.2.5. atļauj izdarīt grozījumus licencētā pensiju plānā.

1.3. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

 

2. Pensiju fonda reorganizācija

2.1. Pensiju fondu reorganizācija var notikt, pensiju fondiem apvienojoties vai sadaloties.

2.2. Pensiju fondu apvienošana vai sadalīšana ir pieļaujama, ja visas iegūstošās sabiedrības ir pensiju fondi.

2.3. Lai saņemtu atļauju pensiju fondu reorganizācijai, reorganizācijas procesā iesaistītajiem pensiju fondiem (tālāk tekstā - reorganizējamie pensiju fondi) ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pirms jautājuma par pensiju fonda reorganizāciju izskatīšanas attiecīgā pensiju fonda akcionāru pilnsapulcē jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.3.1. Komisijai adresēts pieteikums par pensiju fonda reorganizāciju, kurā norādīts reorganizācijas veids un uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2.3.2. reorganizācijas līguma projekts;

2.3.3. revidenta atzinums par reorganizācijas līguma projektu;

2.3.4. reorganizācijas prospekts (prospekti).

2.4. Reorganizējamajiem pensiju fondiem reorganizācijas līguma projektā un reorganizācijas prospektos papildus normatīvajos aktos prasītajai informācijai jāiekļauj informācija par reorganizējamo pensiju fondu pensiju plānu turpmāko darbību un procedūrām, kas nodrošina, ka reorganizācijas rezultātā netiks aizskartas attiecīgo pensiju plānu dalībnieku likumīgās intereses.

2.5. Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā izveidojas jauni pensiju fondi, par jaunizveidotajiem pensiju fondiem Komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.5.1. jaunizveidotā pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru, kuras ir būtiskas pensiju fonda darbībai, apraksti, t.i., šādi pensiju fonda pilnvarotās pārvaldes institūcijas apstiprināti dokumenti:

2.5.1.1. pensiju fonda organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītiem padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem citu privātā pensiju fonda amatpersonu uzdevumiem un pienākumiem,

2.5.1.2. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi,

2.5.1.3. vadības informācijas sistēmas apraksts,

2.5.1.4. informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi,

2.5.1.5. iekšējās revīzijas sistēmas apraksts,

2.5.1.6. aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūras.

2.6. Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā vai jaunizveidotajos pensiju fondos mainās akcionāru sastāvs, attiecīgajam pensiju fondam jāiesniedz par jaunajiem akcionāriem "Privāto pensiju fondu un pensiju plānu licencēšanas noteikumos" minētās ziņas un dokumenti Komisijai.

2.7. Ja pensiju fonda reorganizācijas rezultātā tiek veikta pensiju fonda padomes locekļu, amatpersonu, revidentu vai revīzijas komisijas locekļu maiņa, reorganizējamajiem pensiju fondiem jāiesniedz papildu nepieciešamie dokumenti un jāsaskaņo no jauna iecelto vai ievēlēto personu kandidatūras atbilstoši likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" un šo noteikumu 4. punkta prasībām.

 

 

3. Pensiju fonda akciju atsavināšana

3.1. Lai saņemtu atļauju atsavināt pensiju fonda akcijas, pensiju fondam, pirms akcijas tiek atsavinātas citai personai, jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

3.1.1. Komisijai adresēts pieteikums, kurā norādīts atsavināt paredzēto akciju kategorija, skaits un nominālvērtība un uzskaitīti pieteikumam pievienotie dokumenti;

3.1.2. ziņas par personu, kurai paredzēts atsavināt pensiju fonda akcijas, kuras sniedz atbilstoši "Privāto pensiju fondu un pensiju plānu licencēšanas noteikumiem";

3.1.3. dokumenti vai to kopijas, kas apliecina, ka ievērota likumos un statūtos noteiktā pensiju fonda akciju atsavināšanas kārtība;

3.1.4. pensiju fonda vadītāja parakstīts akcionāru saraksts, kurā norādīts katram akcionāram piederošo akciju kopskaits, t.sk. balsstiesīgo akciju skaits, kopējā akciju nominālvērtība un līdzdalības apmērs procentos no pamatkapitāla pirms un pēc akciju atsavināšanas.

3.2. Šo noteikumu 3.1.2. punktā minētie dokumenti un ziņas Komisijai nav jāiesniedz, ja tās jau ir iesniegtas Komisijai iepriekš un nav mainījušās.

 

 

4. Pensiju fonda padomes locekļu,

amatpersonu, revidenta un revīzijas komisijas locekļu maiņa un statūtu grozījumi

4.1. Lai saskaņotu pensiju fonda padomes locekļus un to kandidātus, pensiju fonda amatpersonas, revidentus un revīzijas komisijas locekļus, pensiju fondam jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

4.1.1. Komisijai adresēts pieteikums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

4.1.2. pensiju fonda pilnvarotās pārvaldes institūcijas vai amatpersonas lēmuma par pensiju fonda padomes locekļa un tā kandidāta, pensiju fonda amatpersonas, revidenta vai revīzijas komisijas locekļa iecelšanu attiecīgajā amatā kopija;

4.1.3. informāciju un dokumentus par personām, kuras kandidē uz iepriekš minētajiem amatiem, ko sniedz atbilstoši "Privāto pensiju fondu un pensiju plāna licencēšanas noteikumu" prasībām.

4.2. Lai saskaņotu pensiju fonda statūtu grozījumus, pensiju fondam pirms statūtu grozījumu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

4.2.1. Komisijai adresēts pieteikums par statūtu grozījumu saskaņošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

4.2.2. akcionāru pilnsapulces, kurā apstiprināti statūtu grozījumi, protokola izraksts vai kopija;

4.2.3. statūtu grozījumi.

 

 

5. Pensiju plāna grozījumi

5.1. Lai saņemtu atļauju pensiju plāna grozījumu veikšanai, pensiju fondam jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

5.1.1. pensiju fonda valdes motivēts lēmums (kopija vai izraksts) par pensiju plāna grozījumu nepieciešamību;

5.1.2. pensiju plāna grozījumi (2 oriģināleksemplāri).

5.2. Ja ar pensiju plāna grozījumiem tiek paredzēts grozīt pensiju plāna ieguldīšanas noteikumus, palielināt administratīvās izmaksas vai līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam maksājamās atlīdzības apjomu, pensiju fonds nosaka, ka pensiju plāna grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā sešus mēnešus (ja par dalību attiecīgajā pensiju plānā ir noslēgts vismaz viens kolektīvās dalības līgums) vai ne ātrāk kā mēnesi (ja par dalību pensiju plānā ir noslēgti vienīgi individuālās dalības līgumi) pēc Komisijas atļaujas saņemšanas veikt grozījumus pensiju plānā un pēc paziņojuma par pensiju plāna grozījumiem sniegšanas attiecīgā pensiju plāna dalībniekiem.

5.3. Šo noteikumu 5.2. punktā minētos termiņus pensiju fonds var neievērot, ja kopā ar pensiju plāna grozījumiem Komisijai iesniedz apliecinājumu, ka attiecīgā pensiju plāna komiteja (ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plānā piedalās saskaņā ar kolektīvās dalības līgumu) vai pensiju plāna dalībnieki (ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plānā piedalās saskaņā ar individuālās dalības līgumu) neiebilst pret šādu grozījumu veikšanu pensiju plānā.

5.4. Pensiju fonds var neievērot šo noteikumu 5.2. un 5.3. punktā noteiktās prasības par pensiju plāna ieguldīšanas noteikumu grozījumiem, ja finansu un kapitāla tirgus būtisku svārstību rezultātā, nemainot esošos pensiju plāna ieguldīšanas noteikumus, pensiju plāna dalībniekiem var būtiski samazināties uzkrātais papildpensijas kapitāls.

 

 

6. Pieteikumu izskatīšanas kārtība

6.1. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pensiju fonda pilnvarota persona iesniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļai, un par to tiek sastādīts dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts, ko paraksta dokumentu iesniedzējs un minētās daļas darbinieks.

6.2. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļa nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.3. Komisija pieteikumu par pensiju fonda reorganizāciju izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu dokumentu saņemšanas.

6.4. Komisija pieteikumu par pensiju fonda statūtu grozījumu saskaņošanu, par atļauju veikt grozījumus pensiju plānā vai atļauju atsavināt pensiju fonda akcijas izskata un lēmumu pieņem 20 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu dokumentu saņemšanas.

6.5. Lēmumu par atļauju vai atteikumu pensiju fondam veikt reorganizāciju, izdarīt grozījumus pensiju plānā pieņem Komisijas padome.

6.6. Lēmumu par atļauju vai atteikumu atsavināt pensiju fonda akcijas un pensiju fonda statūtu grozījumu saskaņošanu vai atteikumu saskaņot statūtu grozījumus pieņem Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors, un par attiecīgo lēmumu Komisija informē pensiju fondu trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.7. Personas, kuras kandidē uz pensiju fonda padomes locekļa, pensiju fonda amatpersonas, revidenta un revīzijas komisijas locekļu amatu, uzskatāmas par saskaņotām, ja Komisijas padome 20 dienu laikā pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas nav noraidījusi attiecīgo pretendentu.

6.8. Personas, kuras kandidē uz pensiju fonda amatpersonas, revidenta vai revīzijas komisijas locekļa amatu, var uzaicināt uz pārrunām Komisijā.

6.9. Ja persona, kura kandidē uz pensiju fonda padomes locekļa, amatpersonas vai revidenta vai revīzijas komisijas locekļa amatu, sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, šī persona nevar atkārtoti kandidēt.

6.10. Komisija izsniedz Komisijas padomes lēmumu trīs darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja Komisija pieņem lēmumu par atļauju izdarīt grozījumus pensiju plānā, vienlaikus ar lēmumu Komisija izsniedz pensiju fondam pensiju plāna vienu oriģināleksemplāru ar Komisijas atzīmi.

6.11. Ja pensiju fonda reorganizācijas rezultātā nepieciešams izsniegt reorganizētajam vai jaunizveidotajam pensiju fondam jaunu licenci pensiju fonda darbībai, tad Komisija licenci izsniedz trīs darba dienu laikā pēc reorganizētā vai jaunizveidotā pensiju fonda reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātas kopijas, pensiju fonda statūtu (nolikuma), padomes un valdes locekļu sarakstu un personu ar paraksta tiesībām saraksta ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (tālāk tekstā - Uzņēmumu reģistrs) atzīmi par reģistrāciju saņemšanas.

6.12. Ja atteikta atļaujas izsniegšana pensiju fondu reorganizācijai, pensiju fonda akciju atsavināšanai, pensiju plāna grozījumu veikšanai, atkārtoti pensiju fonds pieteikumu atļaujas saņemšanai var iesniegt pēc trūkumu novēršanas, kuru dēļ atļauja tika atteikta.

 

 

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Reorganizētajiem vai jaunizveidotajiem pensiju fondiem ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc reorganizācijas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz Komisijai pensiju fonda reģistrācijas apliecības notariāli apliecināta kopija, padomes un valdes locekļu saraksti un personu ar paraksta tiesībām saraksts ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju. Pēc dokumentu saņemšanas Komisija lemj par licences pensiju fonda darbībai anulēšanu tiem pensiju fondiem, kuri reorganizācijas rezultātā ir likvidēti.

7.2. Pensiju fondam ne vēlāk kā 10 dienas pēc statūtu vai to grozījumu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz Komisijai statūti vai to grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju.

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 23/3Pieņemts: 14.12.2001.Stājas spēkā: 14.12.2001.Zaudē spēku: 16.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 22.12.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
56828
14.12.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva