Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

Rīgā 2001.gada 23.oktobrī (prot. Nr.52 6.§)
Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

(Noteikumu nosaukums MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta piekto daļu
(Grozīta ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.69)

1. Noteikumi nosaka nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem (turpmāk — darbību veicējs).

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

2. Noteikumi neattiecas uz to personu izglītības līmeni, kuras veic bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo maisījumu pārvadājumus.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

3. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

4. Darbību veicējam nav nepieciešama profesionālā izglītība ķīmijā, ja bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo maisījumu daudzums, ar kādu veic darbības, ir mazāks par 10 kg gadā, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas darbības ar 1. un 2. kategorijas akūti toksiskām ķīmiskām vielām un maisījumiem un 1. kategorijas ķīmiskām vielām un maisījumiem ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

5. Darbību veicējam ir jāizvērtē nepieciešamais izglītības līmenis vai profesionālā kvalifikācija, lai:

5.1. ražotu, importētu, apstrādātu, iepakotu, uzglabātu, lietotu, savāktu, iznīcinātu, pārstrādātu vai tirgotu bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamos maisījumus;

5.2. veiktu darbības, kurās bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamos maisījumus lieto ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas;

5.3. veiktu darbības, kurās bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamie maisījumi rodas ķīmiskajā procesā kā starpprodukti;

5.4. noteiktu bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo maisījumu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai citas īpašības, kā arī klasificētu, marķētu bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, novērtētu ķīmisko vielu vai maisījumu risku vai piegādātu ķīmiskās vielas vai maisījumus.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

6. Fiziskajai personai, kas pārvieto, uzglabā, apstrādā, ņem paraugus, testē, savāc, lieto ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas, ražo vai pārstrādā bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamos maisījumus un kas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" pielikumam "Profesiju klasifikators" (turpmāk – Latvijas profesiju klasifikators) ir 3.4.5. (ķīmijas inženieri), 4.1.6. (inženierķīmijas speciālisti), 4.3.3. (ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori), 4.3.4. (naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori), 8.14.3. (produktu (izņemot pārtiku un dzērienus) vērtētāji un izmēģinātāji) un 9.3.1. (ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori) apakšpunktā minēto profesiju pārstāvji, ir nepieciešams viens no šādiem izglītības līmeņiem:

6.1. vispārējā vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija ķīmijā (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

6.2. profesionālā vidējā izglītība ķīmijā (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

7. Fiziskajai personai, kas organizē un vada bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo maisījumu importu, piegādi, tirdzniecību vai glabāšanu un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir attiecīgās pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, ir nepieciešams viens no šādiem izglītības līmeņiem:

7.1. profesionālā vidējā izglītība ķīmijā (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

7.2. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

7.3. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

7.1 Fiziskajai personai, kas organizē, vada un pārrauga profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā, ir nepieciešama profesionālā vidējā vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ārstniecībā, māszinībās, zobārstniecībā, farmācijā, sabiedrības veselībā, veterinārijā, ķīmijā, bioloģijā vai bioķīmijā.

(MK 25.01.2011. noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

8. Fiziskajai personai, kas organizē un vada bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo maisījumu ražošanu, pārstrādi, lietošanu (kā izejvielas) vai iznīcināšanu un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir attiecīgās pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, ir nepieciešams viens no šādiem izglītības līmeņiem:

8.1. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

8.2. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), ja vada struktūrvienību, kas nosaka ķīmisko vielu un maisījumu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības vai veic pētījumus par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību;

8.3. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē vai citās dabaszinātnēs (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

9. Fiziskajai personai, kas klasificē vai marķē ķīmiskās vielas vai maisījumus, vai sastāda drošības datu lapas un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir vecākais speciālists, nepieciešamais izglītības līmenis ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, vides zinātnēs vai vides pārvaldībā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 544)

10. Fiziskajai personai, kas izstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu vai novērtē rūpniecisko avāriju risku un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir vecākais speciālists, nepieciešamais izglītības līmenis ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, ķīmijā, vides zinātnēs vai vides pārvaldībā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

11. Fiziskajai personai, kas novērtē ķīmisko vielu risku vai sagatavo reģistrācijas pieteikumu ķīmiskajai vielai, nepieciešamais izglītības līmenis ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē un vides pārvaldē, ķīmijas tehnoloģijās, ķīmijā, bioloģijā, bioķīmijā, ārstniecībā vai farmācijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

12. Ja darbību veicējs veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, kuru daudzums ir lielāks par 1000 tonnām gadā, fiziskajai personai, kas organizē vai vada šos darbus, nepieciešamais izglītības līmenis ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, vides zinātnē un vides pārvaldē, kā arī vides inženiera vai vides pārvaldības speciālista kvalifikācija, ja vienlaikus veic darbības ar vairāk nekā 50 tonnām ķīmisko vielu vai maisījumu vai vairāk nekā piecām tonnām 1., 2. un 3. kategorijas akūti toksisko ķīmisko vielu un maisījumu, 1. kategorijas ķīmisko vielu un maisījumu ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības, kā arī ar vairāk nekā piecām tonnām kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu vai maisījumu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

13. Ja darbību veicējs veic darbības ar:

13.1. viegli uzliesmojošām, īpaši viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, fiziskajai personai, kura organizē, vada vai veic šos darbus, jābūt apmācītai ugunsdrošībā atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

13.2. 1., 2. un 3. kategorijas akūti toksiskām ķīmiskām vielām un maisījumiem, 1. kategorijas ķīmiskām vielām un maisījumiem ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības, kā arī kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām, kā arī īpaši viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām ķīmiskām vielām vai maisījumiem, fiziskajai personai, kura veic šos darbus, jābūt apmācītai atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumus Nr.99 “Noteikumi par izglītības līmeni, kas nepieciešams darbību veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 38.nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 448Pieņemts: 23.10.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 26.10.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
55045
{"selected":{"value":"22.11.2019","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2011","iso_value":"2011\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2011.-21.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-27.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)