Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.395

Rīgā 2001.gada 11.septembrī (prot. Nr.42 8.§)
Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi
Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 18.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, kuri piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus.

2. Bibliotēku atbilstība šo normatīvu prasībām tiek noteikta bibliotēku akreditācijas procesā.

II. Bibliotēku ēkas

3. Bibliotēkas izvieto ēkās, kas projektētas un būvētas atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

4. Bibliotēku ēkas, kā arī bibliotēku telpas cita izmantojuma ēkās projektē atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves" un LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas" prasībām.

5. Bibliotēku ēku ieejas aprīko ar uzbrauktuvēm, pacēlājiem vai liftiem, kas nodrošina iekļūšanu ēkās personām ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Ja bibliotēkas izvietotas ēku otrajā stāvā un augstāk, tās apgādā ar liftiem cilvēku un kravas pārvadāšanai.

6. Bibliotēku ēkās paredz būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošu inženiertehnisko aprīkojumu un drošības sistēmas.

III. Bibliotēku telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta

7. Bibliotēku telpas funkcionāli sastāv no lietošanas telpu zonas (telpas, kurās tiek sniegti pakalpojumi bibliotēkas lietotājiem), pārvaldes telpu zonas un krātuves telpu zonas.

8. Lietošanas telpu zonā ietilpst telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšanai un lasīšanai.

9. Pārvaldes telpu zonā ietilpst telpas bibliotēkas administrācijai, bibliotekāriem un saimnieciskajam personālam.

10. Krātuves telpu zonā ietilpst telpas bibliotēkas krājuma izvietošanai.

11. Lietošanas telpu zonas un krātuves telpu zonas tiešā tuvumā neizvieto tualetes un citas sanitārās telpas.

12. Lietošanas telpu zonā, pārvaldes telpu zonā un krātuves telpu zonā attiecīgā bibliotēka patstāvīgi nosaka tās darbībai nepieciešamo telpu veidus.

13. Bibliotēku telpās ierīko vispārējo mākslīgo apgaismojumu. Optimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

14. Optimālais mikroklimats bibliotēku telpās noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

15. Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits noteikts šo noteikumu 3.pielikumā.

16. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 4.pielikumā.

17. Optimālais plaukteņu augstums un attālums starp plaukteņiem lietošanas telpu zonā noteikts šo noteikumu 5.pielikumā.

18. Bērnu apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 6.pielikumā.

19. Krātuvēm nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem dokumentu veidiem noteikta šo noteikumu 7.pielikumā.

20. Bibliotēkas darbiniekiem nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 8.pielikumā.

21. Palīgtelpu minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 9.pielikumā.

22. Bibliotēkās atbilstoši to darbības virzieniem tiek izmantotas šādas iekārtas un cita manta:

22.1. plaukteņi, skapji un stendi grāmatu un citu dokumentu izvietošanai;

22.2. galdi, krēsli un mīkstais inventārs;

22.3. datortehnika;

22.4. tālruņi, telefaksi un cita lietvedības tehnika;

22.5. kopēšanas tehnika;

22.6. grāmatu labošanas un restaurācijas tehnika;

22.7. radioaparāti, magnetofoni, televizori, videomagnetofoni;

22.8. kodoskopi, videoprojektori, diaprojektori;

22.9. saimniecības materiāli un kancelejas piederumi;

22.10. citas bibliotēkas darbībai nepieciešamās iekārtas un manta.

23. Bibliotēku ugunsdzēsības signalizācijas, ugunsgrēka dzēšanas, aizsargsignalizācijas un ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēmas uzstāda un ekspluatē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

25. Noteikumu prasības attiecībā uz bibliotēkām, kuras netiek būvētas no jauna, rekonstruētas vai renovētas, stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Kultūras ministre K.Pētersone
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Optimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis bibliotēkas telpās

Telpu zona

Mākslīgā apgaismojuma līmenis (luksos)

Lietošanas telpu zona

500

Pārvaldes telpu zona

500

Krātuves telpu zona

300

Kultūras ministre K.Pētersone
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Optimālais mikroklimats bibliotēkas telpās

Telpu zona

Gaisa temperatūra (ºC)

Gaisa relatīvais mitrums (%)

Lietošanas telpu zona

21–24

55–65

Pārvaldes telpu zona

21–24

55–56

Krātuves telpu zona

18–20

45–55

Kultūras ministre K.Pētersone
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits bibliotēkās

Nr.
p.k.

Bibliotēkas krājuma apjoms
 (tūkst. eks.)

Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits pārējās bibliotēkās

1.

5,0

8

4

2.

10,0

14

7

3.

15,0

26

13

4.

25,0

36

18

5.

50,0

60

30

6.

75,0

90

45

7.

100,0

120

60

8.

vairāk nekā 100,0

20 lietotāju vietas uz katriem nākamajiem 100 tūkst. eks.

10 lietotāju vietas uz katriem nākamajiem 100 tūkst. eks.

Kultūras ministre K.Pētersone
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Bibliotēkas lietotāju apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība

Nr.p.k.

Telpas veids

Uzskaites vienība

Minimālā platība (m2) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Minimālā platība (m2) pārējās bibliotēkās

1.

Lasītavas

viena lietotāja vieta

2,4

2,0

2.

Speciālās lasītavas un telpas lietotāju darbam ar datoru

viena lietotāja vieta

2,5

2,0

3.

Norobežotas lietotāju darba vietas

puskabīne

4,0

3,0

kabīne

7,0

6,0

4.

Plaukteņi lietošanas telpu zonā

1000 eks. stacionāros plaukteņos

5,0

4,0

5.

Katalogi

iespiestie katalogi

atbilstoši krātuves telpu platībai

atbilstoši krātuves telpu platībai

viens kartīšu kataloga skapis

3,0

2,5

6.

OPAC

viena darba vieta ar datoru un printeri

4,0

3,0

viena stāvvieta

1,5

1,0

7.

Izsniegšanas lete

viena izsniegumu reģistrācijas vieta

6,0

5,0

8.

Mūzikas klausīšanās telpa

viena telpa

9,0

8,0

9.

Zāle (auditorija)

viena sēdvieta

0,7

0,5

10.

Atpūtas zona

viens lietotājs

0,2

0,1

11.

Kafejnīca

viena sēdvieta

1,6

1,0

12.

Sanitārās telpas

viena telpa

3,0

2,0

13.

Foajē

viens apmeklētājs

0,2

0,1

14.

Garderobe

viens apmeklētājs

0,12

0,08

Kultūras ministre K.Pētersone
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Optimālais plaukteņu augstums un attālums starp plaukteņiem lietošanas telpu zonā

Bibliotēkas lietotāji

 Plaukteņu augstums (m)

Attālums starp plaukteņiem (m) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Attālums starp plaukteņiem (m) pārējās bibliotēkās

Bērni līdz 9 gadu vecumam

1,2

2,5

1,4

9–15 gadus veci bērni

1,5

2,5

1,5

Pieaugušie

1,8

2,5

1,6

Kultūras ministre K.Pētersone
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Bērnu apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība

Telpas veids

Uzskaites vienība

Minimālā platība (m2) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Minimālā platība (m2) pārējās bibliotēkās

Lasītava

viena lietotāja vieta

2,4

2,0

Pasaku istaba

viena apmeklētāja vieta

2,5

2,0

Atpūtas zona

viena apmeklētāja vieta

0,3

0,1

Plaukteņi lietošanas telpu zonā

1000 eks. stacionāros plaukteņos

8,5

5,0

Kultūras ministre K.Pētersone
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Krātuvēm nepieciešamā minimālā pamatplatība

Nr.p.k.

Dokumentu veids

Uzskaites vienība

Minimālā platība (m2) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Minimālā platība (m2) pārējās bibliotēkās

1.

Grāmatas un žurnāli

1000 eks. stacionāros plaukteņos

2,5

2,0

1000 eks. pārvietojamos plaukteņos

1,5

1,0

2.

Avīzes

lielformāta 100 sēj.

1,4

1,0

maza formāta 100 sēj.

0,7

0,5

kastēs

0,05–0,25

0,03–0,15

3.

Notis

lapas 1000 eks.

0,25

0,15

burtnīcas 1000 eks.

2,1

1,8

4.

Skaņuplates

1000 eks.

2,4

2,0

5.

Audiokasetes

1000 eks.

1,8

1,5

6.

Videokasetes

1000 eks.

5,6

5,0

7.

Kompaktdiski

1000 eks.

1,9

1,5

8.

Mikroformas

1000 eks.

0,65

0,45

9.

Kartes

1000 lapas

0,9

0,6

Kultūras ministre K.Pētersone
8.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Bibliotēkas darbiniekiem nepieciešamā minimālā pamatplatība

Telpas veids

Uzskaites vienība

Minimālā platība (m2) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Minimālā platība (m2) pārējās bibliotēkās

Saimnieciskā personāla telpas

viens darbinieks

7,5

3,0

Kvalificēto bibliotekāru telpas

viens darbinieks

10,0

5,0

Administrācijas telpas

viens darbinieks

24,0

12,0

Kultūras ministre K.Pētersone
9.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395
Palīgtelpu minimālā pamatplatība

Nr.
p.k.

 Telpas veids

Uzskaites vienība

Minimālā platība (m2) jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās

Minimālā platība (m2) pārējās bibliotēkās

1.

Kopēšanas telpa

telpa vienam aparātam ar noliktavu

15,0

10,0

2.

Grāmatu ratiņu novietošanas telpa

viena telpa

4,5–14,0

5,0

3.

Grāmatu šķirošanas telpa

viena telpa

14,0

10,0

4.

Pasta sūtījumu vieta

viena telpa

70,0–100,0

50,0

5.

Grāmatu iesiešanas darbnīca

viena telpa

30,0–50,0

25,0

6.

Restaurācijas darbnīca

viena telpa

200,0–250,0

100,0

7.

Fotodarbnīca, reprogrāfijas darbnīca

viena telpa

25,0–35,0

20,0

Kultūras ministre K.Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 395Pieņemts: 11.09.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 18.09.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
53872
01.01.2002
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"