Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju".

Latvijas Republikas noteikumi Nr. 155

Rīgā (prot. nr.22 4.§) 1997.gada 22.aprīlī

Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par dabas resursu nodokli" 10.panta pirmo daļu
un likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta pirmo daļu

I. Noteikumos lietotie termini

Cilvēku ekvivalents (CE) - organisko vielu piesārņojuma daudzums notekūdeņos, kas ir ekvivalents vidējam viena cilvēka radītajam piesārņojumam diennaktī un kura viena vienība atbilst bioloģiski noārdošos vielu daudzumam, kas nosaka bioloģiskā skābekļa patēriņu (BSP) notekūdeņos.

Komunālie notekūdeņi - dažādu fizioloģisko, higiēnisko un sadzīves darbību rezultātā radušies notekūdeņi no dzīvojamām, sabiedriskām un darba telpām.

Lietus notekūdeņi - atmosfēras nokrišņu, drenāžas un laistīšanas notekūdeņu satece no apdzīvotu vietu un uzņēmumu teritorijām.

Limitējošā koncentrācija (LK) - piesārņojošo vielu robežkoncentrācija notekūdeņos, kas noteikta atsevišķa piesārņojuma daudzumam konkrētā notekūdeņu izplūdes vietā noteiktā laikposmā.

Limits - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotu institūciju attiecīgam laikposmam noteikti un ūdens lietošanas atļaujas nosacījumos ietverti ūdens lietošanas kvantitatīvi un kvalitatīvi ierobežojumi, kas noteikti, pamatojoties uz ūdens lietotāja pieteikumu ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai, ūdens resursu atjaunošanas un kvalitātes saglabāšanas spējām, kā arī izvērtējot ūdens lietotāja līdzšinējo attieksmi pret ūdens lietošanas atļaujā izvirzīto prasību ievērošanu.

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) - normatīvajos aktos noteiktā piesārņojošo vielu robežkoncentrācija notekūdeņos un dabas ūdeņos.

Notekūdeņi - ūdeņi, kas cilvēka darbības rezultātā mainījuši savas sākotnējās fizikālās, ķīmiskās vai bioloģiskās īpašības.

Piesārņojuma slodze - piesārņojuma daudzums, kas noteiktā laikposmā (dienā, gadā) ar notekūdeņiem tiek novadīts ūdenstilpē vai kanalizācijas sistēmas tīklos. Piesārņojuma slodze gadā (PSg) saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināma, izmantojot notekūdeņu daudzumu gadā un vidējo limitējošo koncentrāciju gadā.

Piesārņojums - visi fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie vai radioloģiskie faktori un vielas, kuru novadīšana ūdenstilpēs vai zemes dzīlēs ar notekūdeņiem izraisa ūdens kvalitātes izmaiņas.

Ūdens ieguves vieta - vieta ūdens apgādes sistēmā, no kuras tiek ņemti pazemes vai virszemes ūdenstilpju ūdeņi.

Ūdens lietošana - šo noteikumu izpratnē - darbība, kas rada ietekmi uz ūdens kvantitatīvajiem vai kvalitatīvajiem rādītājiem virszemes un pazemes ūdeņos, ja ir šādi nosacījumi:

1) notekūdeņu daudzums konkrētā izplūdes vietā pārsniedz 5 m3 diennaktī;

2) pazemes ūdeņus iegūst vai izmanto dziļumā, kas pārsniedz 20 m, vai izlietotā ūdens daudzums pārsniedz 10 m3 diennaktī;

3) tiek ietekmēts virszemes ūdenstilpes hidroloģiskais režīms vai virszemes ūdeņu patēriņš pārsniedz 20 m3 diennaktī;

4) iepriekš minētie daudzumi netiek pārsniegti, bet Vides valsts ekspertīzes pārvalde vai reģionālās vides pārvaldes Ekspertīzes nodaļa savā atzinumā konstatē, ka ir iespējama būtiska ietekme uz vidi;

5) tiek veikti citi pasākumi, kas ietekmē ūdens kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus ūdenstilpē.

Ūdens lietošanas atļauja - dokuments, kas atļauj ūdens lietotājam lietot ūdeni un reglamentē ūdens lietošanas nosacījumus, apstākļus un noteikumus, kā arī nosaka limitus.

Ūdens lietošanas nosacījumi - prasību kopums, kas reglamentē ūdens lietotāja darbību, tiesības, pienākumus un atbildību.

Ūdens lietotājs - ikviena fiziska vai juridiska persona, kura saimnieciskajā darbībā lieto ūdeni.

Ūdens patēriņa norma - ūdens daudzums, kas nepieciešams produkcijas vienības ražošanai vai konkrētam patērētājam diennaktī, ja ūdeni izmanto racionāli un pielieto ūdeni taupošu tehnoloģiju.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama ūdens lietošanas atļauja (turpmāk - atļauja), kā arī ūdens lietotāja un atļaujas izsniedzēja tiesības un pienākumus.

2. Atļauja apliecina attiecīgā ūdens lietotāja tiesības lietot ūdeni un nosaka ūdens lietošanas veidu, daudzumu, termiņus, kā arī ūdens lietotāja pienākumus ūdeņu aizsardzībā.

3. Atļauja reglamentē iekšējo un jūras ūdeņu lietošanu Latvijas Republikas teritorijā, tā ir obligāta un tās nosacījumi ir saistoši ikvienam ūdens lietotājam.

4. Atļaujas pieprasītājam, ūdens lietotājam un atļaujas izsniedzējam jāievēro Vides valsts ekspertīzes pārvaldes prasības, kas saistītas ar noteikumu izpildi, kā arī apbūves un teritoriālplānojuma noteikumi.

III. Kārtība, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja

5. Atļaujas pieprasītājs reģionālajai vides pārvaldei iesniedz ar pagasta vai pilsētas pašvaldību saskaņotu aizpildītu pieteikumu ūdens lietošanas atļaujas saņemšanai (turpmāk - pieteikums) (1.pielikums), kas ir obligāts nosacījums atļaujas saņemšanai. Pieteikumā atbilstoši ūdens lietošanas veidam sniedzamas šādas ziņas un pievienojami attiecīgi dokumenti:

5.1. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā ūdens tiek ņemts un tiek novadīts:

5.1.1. pamatojums nepieciešamajai ūdens ieguvei;

5.1.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes ūdeņiem, pieteikumam pievieno zivju aizsardzības ierīču pases kopiju);

5.1.3. īpatnējais ūdens patēriņš (m3 uz vienu iedzīvotāju diennaktī un/vai m3 uz vienu produkcijas vienību diennaktī);

5.1.4. ūdens ieguves avoti, daudzums un ūdens lietošanas veidi;

5.1.5. ūdens ieguves un lietošanas režīma raksturojums;

5.1.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas prasībām;

5.1.7. ūdensvada tehniskās pases kopija;

5.1.8. ūdens lietošanas bilance;

5.1.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums;

5.1.10. notekūdeņu izcelsme un tehnoloģisko procesu raksturojums;

5.1.11. notekūdeņu daudzums un piesārņojums konkrētajā izplūdes vietā (m3 diennaktī, m3 gadā, piesārņojuma paredzamā vidējā koncentrācija gadā, paredzamā maksimāli pieļaujamā koncentrācija nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos un kopējā piesārņojuma slodze gadā);

5.1.12. notekūdeņu novadīšanas režīms un vieta;

5.1.13. informācija par ūdenstilpes kvalitāti, kurā tiek novadīti notekūdeņi, augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes (bioloģiskie un ķīmiskie kvalitātes rādītāji, saprobitātes indekss);

5.1.14. kanalizācijas sistēmas tehniskās pases kopija;

5.1.15. notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu apstrādes tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzums un sastāvs, kā arī to iespējamā izmantošana un/vai izvietošana;

5.1.16. veicamie pasākumi ārkārtējās situācijās un epidēmiju laikā;

5.1.17. ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas);

5.2. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā tiek ņemts ūdens:

5.2.1. pamatojums nepieciešamajai ūdens ieguvei;

5.2.2. ūdens ieguves vietas, ūdens lietošanas veida un ūdens kvalitātes raksturojums (ja ūdeni iegūst no virszemes ūdeņiem, pieteikumam pievieno zivju aizsardzības ierīču pases kopiju);

5.2.3. īpatnējais ūdens patēriņš (m3 uz vienu iedzīvotāju diennaktī un/vai m3 uz vienu produkcijas vienību diennaktī);

5.2.4. ūdens ieguves avoti, daudzums un ūdens lietošanas veidi;

5.2.5. ūdens ieguves un lietošanas režīma raksturojums;

5.2.6. kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sniegts atzinums par ūdens atbilstību tā specifiskās lietošanas prasībām;

5.2.7. ūdensvada tehniskās pases kopija;

5.2.8. ūdens lietošanas bilance;

5.2.9. ūdens ieguves uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas);

5.3. par ūdens saimniecības sistēmu, kurā tiek novadīts ūdens:

5.3.1. ūdens lietošanas bilance;

5.3.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums;

5.3.3. notekūdeņu izcelsme un tehnoloģisko procesu raksturojums;

5.3.4. notekūdeņu daudzums un piesārņojums konkrētajā izplūdes vietā (m3 diennaktī, m3 gadā, piesārņojuma paredzamā vidējā koncentrācija gadā, paredzamā maksimāli pieļaujamā koncentrācija nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos un kopējā piesārņojuma slodze gadā);

5.3.5. notekūdeņu novadīšanas režīms un vieta;

5.3.6. informācija par ūdenstilpes kvalitāti, kurā tiek novadīti notekūdeņi, augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes (bioloģiskie un ķīmiskie kvalitātes rādītāji, saprobitātes indekss);

5.3.7. kanalizācijas sistēmas tehniskās pases kopija;

5.3.8. notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu apstrādes tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzums un sastāvs, kā arī to iespējamā izmantošana un/vai izvietošana;

5.3.9. veicamie pasākumi ārkārtējās situācijās un epidēmiju laikā;

5.3.10. notekūdeņu novadīšanas uzskaites datu raksturojums (kāda mēraparatūra datu ieguvē tiks izmantota, cik bieži tiks veikta uzskaite, kādas analīzes un cik bieži tiks veiktas).

6. Ūdensvada tehnisko pasi un kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi sagatavo saskaņā ar normatīviem dokumentiem un apstiprina reģionālajā vides pārvaldē. Ja minēto tehnisko pasu nav, pieteikumā sniedz ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu raksturojumu.

7. Ja ūdensapgādei izmanto centralizēto ūdensvadu sistēmu, dokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami atbilstoši šo noteikumu 5.3.apakšpunktam (tikai par notekūdeņu novadīšanu). Ja notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, dokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam (tikai par ūdensapgādes sistēmu). Abos minētajos gadījumos dokumentiem pievieno attiecīgās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apsaimniekotāju apliecinājumu, ka viņi piekrīt pieslēgumam.

8. Pieteikums iesniedzams ne vēlāk kā četras nedēļas pirms kārtējās atļaujas derīguma termiņa beigām, un tam jābūt saskaņotam ar attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldību.

9. Vienlaikus ar pieteikumu ūdens lietotājs reģionālajā vides pārvaldē iesniedz ražošanas tehnoloģisko procesu rezultātā radītā piesārņojuma samazināšanas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes un kontroles sistēmas uzlabošanas perspektīvo plānu (turpmāk - perspektīvais plāns), kurā norāda konkrētus izpildes termiņus un veicamos pasākumus.

10. Perspektīvais plāns ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tā izpildi kontrolē reģionālā vides pārvalde. Ja perspektīvais plāns netiek pildīts, reģionālā vides pārvalde var samazināt atļaujā noteiktos kvantitatīvos limitus proporcionāli plānā paredzēto kvalitatīvo rādītāju neizpildītajai daļai.

11. Atļauju, pamatojoties uz ūdens lietotāja pieteikumu, izsniedz attiecīgā reģionālā vides pārvalde (2.pielikums), un to paraksta reģionālās vides pārvaldes direktors.

12. Katram ūdens lietotājam izsniedz atļauju (3.pielikums), piešķirot tai kārtas numuru, kurā norāda arī attiecīgās reģionālās vides pārvaldes kodu. Atļaujas pielikumos norāda izvirzītos nosacījumus konkrētam ūdens lietošanas veidam vai atsevišķam objektam.

13. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt anulēt atļauju vai pieprasīt izdarīt grozījumus tajā.

14. Reģionālā vides pārvalde četru nedēļu laikā pēc pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas no ūdens lietotāja izsniedz atļauju vai izdara tajā grozījumus, vai divu nedēļu laikā paziņo par motivētu atteikumu izsniegt atļauju. Ja atļauja ūdens lietotājam tiek piešķirta pirmo reizi, lēmums par tās piešķiršanu vai atteikums piešķirt atļauju ūdens lietotājam jāpaziņo sešu nedēļu laikā no pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas.

15. Atļauju izsniedz trīs oriģināleksemplāros, no kuriem vienu izsniedz ūdens lietotājam, bet divus - reģionālajai vides pārvaldei.

16. Reģionālā vides pārvalde reģistrē izsniegtās un anulētās atļaujas, kā arī tās, kurās ir izdarīti grozījumi, un atteikumus piešķirt atļaujas.

17. Atļaujas derīguma termiņu nosaka reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā atļaujā izvirzīto nosacījumu un perspektīvā plāna izpildi, bet tas nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Ja mainās ūdens lietošanas tehnoloģija, ūdens lietotājs griežas attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē, un tās Ekspertīzes nodaļa izvērtē, vai esošā atļauja var tikt pagarināta vai nepieciešama jauna atļauja.

18. Ja atļauja nepieciešama jaunbūvēta objekta īpašniekam, to izsniedz pirms attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā. Ierīkojot jaunu urbumu, dziļāku par 20 m, nepieciešama Ģeoloģijas dienesta izdota urbuma pase. Ja ūdens nepieciešams objekta celtniecības laikā, reģionālā vides pārvalde izsniedz īstermiņa atļauju.

19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izveido un apstiprina ūdens lietošanas atļauju izskatīšanas padomi (turpmāk - padome), kurai ir padomdevēja tiesības.

20. Padomes darbu vada un lēmumus pieņem vides valsts ministrs. Padomei ir šādas funkcijas:

20.1. izskatīt un divu nedēļu laikā sniegt atzinumu par attiecīgās reģionālās vides pārvaldes sagatavotām atļaujām šādiem objektiem:

20.1.1. uzņēmumiem, kuru notekūdeņu izplūde pārsniedz 10000 CE;

20.1.2. ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, ja ūdens patēriņš pārsniedz 1000 m3 diennaktī;

20.1.3. celulozes un papīra rūpniecības uzņēmumiem;

20.1.4. naftas ķīmijas rūpniecības uzņēmumiem;

20.1.5. naftas produktu un ķīmijas termināliem, ja iespējamais naftas produktu apgrozījums pārsniedz 1 milj. m3 gadā vai nefasēto ķīmijas produktu tvertņu tilpums pārsniedz 20 m3;

20.1.6. derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumiem, ja paredzēta pazemes ūdeņu līmeņa pazemināšana;

20.1.7. dzelzs un tērauda rūpniecības uzņēmumiem;

20.1.8. krāsaino metālu rūpniecības uzņēmumiem;

20.1.9. pārtikas rūpniecības uzņēmumiem, ja gatavās produkcijas apjoms pārsniedz 50 t diennaktī;

20.1.10. ādu pārstrādes rūpniecības uzņēmumiem, ja ūdens patēriņš pārsniedz 1000 m3 diennaktī;

20.1.11. tekstilrūpniecības uzņēmumiem, ja ūdens patēriņš pārsniedz 1000 m3 diennaktī;

20.1.12. stikla rūpniecības uzņēmumiem;

20.1.13. metālvirsmu apstrādes uzņēmumiem, ja ūdens patēriņš pārsniedz 500 m3 diennaktī;

20.1.14. dabisko termālo ūdeņu izmantošanas uzņēmumiem;

20.2. izskatīt strīdus, ja vides aizsardzības institūciju kontroles dati nesakrīt ar ūdens lietotāja uzskaites datiem, un ja ar šo noteikumu 40.punktā minētās komisijas pieņemto lēmumu strīds netiek atrisināts, ieteikt vides valsts ministram jautājuma risinājumu;

20.3. izdarīt grozījumus atļaujā un tajā izvirzītajos nosacījumos, ņemot vērā ūdens lietotāja lūgumu, kā arī izskatīt strīdus par atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem un ieteikt vides valsts ministram jautājuma risinājumu.

IV. Ūdens ieguve un lietošana

21. Reģionālā vides pārvalde katrai ūdens ieguves vietai izstrādā un apstiprina ūdens ieguves nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 1.pielikumā. Ūdens lietošanas atļaujas 1.pielikums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tajā norāda:

21.1. objekta nosaukumu;

21.2. ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātes, ūdenssaimniecisko kodu un teritoriālo kodu;

21.3. atļauto ūdens ieguves daudzumu (m3 diennaktī, m3 gadā);

21.4. nosacījumus par ūdens ieguves režīmu;

21.5. nosacījumus par ūdens ieguves datu uzskaites kārtību.

22. Ūdens ieguves nosacījumus izstrādā, ņemot vērā:

22.1. ūdens lietotāja pieteikumu;

22.2. ūdens ieguves avotu un tā nodrošinājumu ar ūdens resursiem;

22.3. ūdens lietošanas mērķus;

22.4. ūdens patēriņa normas;

22.5. esošās un perspektīvās tehnoloģijas;

22.6. iespēju attīrīt notekūdeņus.

V. Notekūdeņu novadīšana

23. Reģionālā vides pārvalde katrai notekūdeņu izplūdei izstrādā un apstiprina notekūdeņu novadīšanas nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 2.pielikumā. Ūdens lietošanas atļaujas 2.pielikums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa, un tajā norāda:

23.1. notekūdeņu novadīšanas vietu, tās ģeogrāfiskās koordinātes, ūdenssaimniecisko kodu un teritoriālo kodu;

23.2. ūdeņu kvalitāti lejpus notekūdeņu izplūdes;

23.3. kopējo notekūdeņu daudzumu katrā izplūdes vietā;

23.4. notekūdeņu raksturojumu;

23.5. notekūdeņu izplūdes datu uzskaites kārtību un laboratoriskās kontroles biežumu;

23.6. piesārņojumu notekūdeņos, katram piesārņojuma parametram konkrētā notekūdeņu izplūdes vietā obligāti nosakot:

23.6.1. limitējošo koncentrāciju vidēji gadā (mg/l);

23.6.2. limitējošo koncentrāciju, kas maksimāli pieļaujama nelabvēlīgos ekspluatācijas apstākļos (mg/l);

23.6.3. piesārņojuma slodzi gadā (t gadā), kuru nosaka, izmantojot kopējo notekūdeņu daudzumu un limitējošo koncentrāciju vidēji gadā.

24. Ražošanas notekūdeņiem to rašanās vietā vai pirms to sajaukšanās ar citiem notekūdeņiem jāatbilst atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

25. Limitējošo koncentrāciju un pieļaujamo piesārņojuma slodzi reģionālā vides pārvalde nosaka, ņemot vērā:

25.1. virszemes ūdeņu - ūdenstilpju (4.pielikums) un ūdensteču (5.pielikums) - kvalitātes atbilstību noteiktajam mērķim;

25.2. reģionālās vides pārvaldes ekspertu vai Vides valsts ekspertīzes pārvaldes atzinumu;

25.3. iekārtu reālo tehnisko stāvokli un to iespējamo uzlabojumu, neveicot kapitālu pārbūvi;

25.4. ūdens objekta stāvokli un pašattīrīšanās spējas;

25.5. notekūdeņu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju normatīvus (6.pielikums);

25.6. notekūdeņu attīrīšanas pakāpi analogās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pie līdzvērtīgas noslodzes;

25.7. ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas stratēģiju Latvijas mazpilsētās;

25.8. fona koncentrāciju dzesēšanas ūdeņiem ūdens ieguves avotā;

25.9. virszemes ūdeņu kvalitātes prasības (7.pielikums) (lietojamas līdz virszemes ūdeņu kvalitātes standartu apstiprināšanai), kas izstrādātas saskaņā ar 1974.gada un 1992.gada Helsinku konvencijas "Par Baltijas jūras vides aizsardzību" rekomendācijām un Eiropas savienības direktīvām;

25.10. konkrētā ūdens lietotāja līdzšinējo attieksmi pret noteikto prasību un normu ievērošanu un perspektīvajā plānā paredzēto pasākumu izpildi.

26. Ūdens lietotājam ir tiesības lūgt padomei izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.

27. Reģionālā vides pārvalde izstrādā un apstiprina notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu blakusproduktu un dūņu daudzuma un sastāva, kā arī limitējošo koncentrāciju nosacījumus, kas tiek norādīti ūdens lietošanas atļaujas 3.pielikumā, kā arī izvērtē sniegto informāciju par minēto blakusproduktu un dūņu iespējamo izmantošanu vai izvietošanu. Ūdens lietošanas atļaujas 3.pielikums, kā arī izvērtējums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa.

28. Reģionālā vides pārvalde ūdens lietošanas atļaujā var iekļaut lietus notekūdeņu novadīšanas nosacījumus.

29. Epidēmiju laikā attiecīgajam teritoriālajam vides veselības centram ir tiesības noteikt papildu prasības, lai novadāmajos notekūdeņos samazinātu bakterioloģisko piesārņojumu.

VI. Atļauju izsniegšana citiem ūdens lietošanas veidiem

30. Atļaujas pieprasītājs pieteikumā atspoguļo to konkrēto saimniecisko darbību, kas saistīta ar ietekmi uz ūdens resursiem, to kvalitāti vai režīma izmaiņu, norādot izmaiņu mērogu, vietu un laiku.

31. Reģionālā vides pārvalde atļaujā norāda reglamentējošos nosacījumus attiecīgajam ūdens lietošanas veidam.

VII. Ūdens lietošanas datu uzskaite

32. Katrs ūdens lietotājs veic ūdens ieguves, lietošanas un notekūdeņu novadīšanas datu uzskaiti (turpmāk - uzskaite), reģistrē tos attiecīgos uzskaites žurnālos, ko paraksta atbildīgā amatpersona, un atbilstoši žurnālos reģistrētiem mērījumu rezultātiem iesniedz reģionālajā vides pārvaldē pārskatu par ūdens lietošanu.

33. Uzskaites biežumu un attiecīgo pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka reģionālā vides pārvalde.

34. Jāuzskaita un jāreģistrē šādi rādītāji:

34.1. ūdens ieguves un lietošanas kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji;

34.2. notekūdeņu un to piesārņojuma kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji izplūdes vietās;

34.3. dūņu daudzums un kvalitāte.

35. Uzskaite veicama, izmantojot instrumentālas uzskaites metodes un standartizētu mēraparatūru.

36. Līdz instrumentālas uzskaites metodes ieviešanai ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas apjoma noteikšanai pieļaujamas netiešās aprēķina metodes (ņemot vērā saražotās produkcijas apjomu, patērētās elektroenerģijas daudzumu, sūkņu jaudu u.tml.). Reģionālā vides pārvalde atļaujā nosaka termiņus, kuros ir jāievieš instrumentāla uzskaite. Notekūdeņu tiešajām izplūdēm jūrā, kas pārsniedz 10000 CE, instrumentāla uzskaite jāievieš ne vēlāk kā 1998.gadā.

VIII. Maksājumi par ūdens lietošanu

37. Ūdens lietotājs par ūdens ieguvi un notekūdeņu novadīšanu maksā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

38. Ja pārsniegta atļaujā noteiktā termiskā piesārņojuma norma, kā arī notekūdeņu toksiskuma gadījumā maksu aprēķina par ūdens apjomu, kas teorētiski nepieciešams, lai nodrošinātu attiecīgā kvalitātes rādītāja pieļaujamos parametrus.

39. Ja nav ierīkota piesārņojuma kontroles sistēma, maksu par piesārņojuma novadīšanu no īpaši projektētām dabiskām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām aprēķina, izmantojot attiecīgās attīrīšanas sistēmas projektā paredzēto notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

40. Ja vides aizsardzības institūciju kontroles dati nesakrīt ar ūdens lietotāja uzskaites datiem, strīdu izskata reģionālās vides pārvaldes izveidota komisija, kurā pieaicina pagasta vai pilsētas pašvaldības pārstāvjus, un reģionālās vides pārvaldes direktors pieņem attiecīgu lēmumu par datu korekciju, vienlaikus noskaidrojot atšķirību iemeslu.

IX. Ūdens lietotāja pienākumi un atbildība

41. Ūdens lietotāja pienākumi ir:

41.1. saņemt atļauju, pirms uzsāk lietot ūdeni;

41.2. pieteikumā sniegt objektīvas ziņas un izpildīt atļaujā izvirzītos nosacījumus;

41.3. saskaņā ar atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem regulāri sniegt pārskatu reģionālajai vides pārvaldei par perspektīvā plāna izpildi;

41.4. izmantojot standartizētu mēraparatūru, nodrošināt kvantitatīvu un kvalitatīvu ūdens lietošanas datu uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu;

41.5. noteiktajos termiņos vai pēc pieprasījuma sniegt objektīvus ūdens lietošanas uzskaites datus;

41.6. iesniegt saņemtās atļaujas kopiju attiecīgajā pilsētas vai pagasta pašvaldībā.

42. Ja, veicot saimniecisko darbību, ūdens tiek lietots bez atļaujas vai netiek ievēroti attiecīgajā atļaujā izvirzītie nosacījumi, ūdens lietotājs var tikt saukts pie likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

X. Reģionālo vides pārvalžu tiesības, pienākumi un atbildība, izsniedzot atļaujas

43. Izsniedzot atļaujas, reģionālajām vides pārvaldēm ir šādas tiesības:

43.1. atteikt atļauju, ja nav sniegta pilnīga informācija vai nav ievērota šajos noteikumos noteiktā kārtība, kā arī apturēt vai anulēt atļauju, ja ūdens lietošanas veids ir pretrunā ar šiem noteikumiem vai citiem tiesību aktiem;

43.2. samazināt pieprasīto limitu, ja ūdens lietošana nav racionāla (ūdens netiek izmantots atkārtoti, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, augstas kvalitātes ūdeni izmanto vajadzībām, kur tas tehnoloģiski nav nepieciešams, ir nepamatoti augsts ūdens patēriņš uz vienu produkcijas vienību);

43.3. ja nepieciešams, izsniegt atļauju citiem ūdens lietošanas veidiem (organizēta rekreācija, ūdenssports u.tml.);

43.4. izvirzīt papildu prasības ūdens ņemšanas, lietošanas un notekūdeņu novadīšanas datu uzskaitei;

43.5. saukt ūdens lietotāju pie tiesību aktos noteiktās atbildības.

44. Reģionālajām vides pārvaldēm ir šādi pienākumi:

44.1. patstāvīgi izsniegt atļaujas atbilstoši šiem noteikumiem;

44.2. kontrolēt atļaujā izvirzīto nosacījumu ievērošanu, kā arī perspektīvā plāna izpildi;

strīdus gadījumos izsniegt atļaujas saskaņā ar vides valsts ministra lēmumu;

izskatīt pašvaldību pieprasījumus par atļauju anulēšanu vai grozījumu izdarīšanu tajās.

45. Reģionālās vides pārvaldes ir atbildīgas par:

45.1. prasību atbilstību Vides aizsardzības politikas plānā noteiktajiem principiem;

45.2. valsts ekoloģiskās ekspertīzes prasību ievērošanu;

45.3. sadarbību ar attiecīgajām pašvaldībām atļauju izsniegšanā;

45.4. ūdens lietošanas uzskaites datu kontroli.

XI. Noslēguma jautājumi

46. Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju normatīvi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri. Līdz tam laikam reģionālā vides pārvalde nosaka limitējošās koncentrācijas saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu.

47. Jaunbūvējamiem objektiem, izņemot pašvaldību notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, šo noteikumu 6.pielikumā minētie normatīvi ir saistoši ar šo noteikumu spēkā stāšanos.

48. Līdz 1997.gada 31.martam izsniegtās atļaujas tiek atjaunotas līdz ar to derīguma termiņa izbeigšanos, bet ne vēlāk kā līdz 1997.gada 31.decembrim. Reģionālā vides pārvalde ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš rakstiski informē ūdens lietotāju par termiņu, kad jāiesniedz pieteikums jaunas atļaujas saņemšanai.

49. Šo noteikumu 4. un 5.pielikumā minēto ūdensteču garumi un ūdenstilpju platības jāņem vērā, nosakot aizsargjoslu platumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

50. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram:

50.1. līdz 1997.gada 1.jūnijam apstiprināt ūdens lietošanas atļauju izskatīšanas padomes sastāvu un izstrādāt padomes nolikumu;

50.2. līdz 1997.gada 1.septembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā šādus noteikumu projektus:

50.2.1. par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tehniskajām pasēm;

50.2.2. par ūdens lietošanas uzskaites kārtību;

50.2.3. par ūdens lietošanas atļaujās izvirzīto nosacījumu kontroles kārtību.

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

1. pielikums
Ministru kabineta
1997. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr. 155

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiemnr.155

Ūdens lietošanas atļauju izsniegšana atbilstoši attiecīgās reģionālās vides pārvaldes darbības kompetencei

Nr.p.k. Reģionālā vides pārvalde Teritoriālais iedalījums Reģionālās vides pārvaldes kods
1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde Daugavpils DAT-6
    Daugavpils rajons DAT-6
    Jēkabpils rajons DAT-9
    Krāslavas rajons DAT-11
    Preiļu rajons DAT-18
2. Jelgavas reģionālā vides pārvalde Jelgava JET-10
    Bauskas rajons JET-4
    Dobeles rajons JET-7
    Jelgavas rajons JET-10
3. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rīga RIT-R
    Jūrmala RIT-J
    Rīgas rajons RIT-20
    Ogres rajons OGR-17
4. Liepājas reģionālā vides pārvalde Liepāja LIT-13
    Kuldīgas rajons LIT-12
    Liepājas rajons LIT-13
    Saldus rajons LIT-21
5. Madonas reģionālā vides pārvalde Alūksnes rajons MAT-2
    Gulbenes rajons MAT-8
    Madonas rajons MAT-16
    Aizkraukles rajons MAT-1
6. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde Rēzekne RET-19
    Balvu rajons RET-3
    Ludzas rajons RET-15
    Rēzeknes rajons RET-19
7. Valmieras reģionālā vides pārvalde Cēsu rajons VAT-5
    Limbažu rajons VAT-14
    Valkas rajons VAT-24
    Valmieras rajons VAT-25
8. Ventspils reģionālā vides pārvalde Ventspils VET-26
    Talsu rajons VET-22
    Tukuma rajons VET-23
    Ventspils rajons VET-26
9. Jūras vides pārvalde Kompetencē esošajiem objektiem BJT-27

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiemnr.155

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
______________________________ reģionālā vides pārvalde

Ūdens lietošanas atļauja
Nr.___

1. Izsniegta ūdens lietotājam  
 

(norādīt fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un

 

tālruņa nr. vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas nr., juridisko adresi un tālruņa nr.)

šādiem ūdens lietošanas veidiem  
   
 

(norādīt attiecīgo ūdens lietošanas veidu)

   
2. Ūdens lietošanas atļaujai ir pievienoti šādi pielikumi:
Nr. ________  
Nr. ________  
Nr. ________  
   
3. Ūdens lietošanas atļauja izsniegta trīs eksemplāros saskaņā ar  
  pieteikumu,
(norādīt ūdens lietotāju)  
kas 199 __. gada _____________ saskaņots ar  
   

(norādīt attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldību)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

Virszemes ūdeņu - ūdenstilpju - kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim

Nr. p.k.

Rajons / ūdenstilpes nosaukums

Platība
(ha)

Ūdeņu izmantošanas mērķi

Piezīmes

1

2

3

4

5

Aizkraukles rajons

1.

Odzes ezers

269

K, P

2.

Pļaviņu HES ūdenskrātuve

3490

K, P

Alūksnes rajons

3.

Alūksnes ezers

1591

L, P

4.

Baltiņš (ezers)

10

K, P

5.

Dzilnas ezers

12

K, P

6.

Garais ezers

19

K, P

7.

Indzeris (ezers)

146

L, P

8.

Ķiploka ezers

25

K, P

9.

Lielsloku ezers

12

K, P

10.

Liepnicas ezers

13

K, P

11.

Lukstu ezers

11

K, P

12.

Lukumītis (ezers)

51

K, P

13.

Muratu ezers

11

K, P

14.

Pilskalna ezers

15

K, P

15.

Pullānu ezers

18

K, P

16.

Raipaļa ezers

36

L, P

17.

Sudalu ezers

182

L, P

daļa Gulbenes rajonā

18.

Vaidavas ezers

24

K, P

19.

Veclaicenes ezers

10

K, P

20.

Zvārtavas ezers

34

K, P

Balvu rajons

21.

Balvu ezers

167

K, P

22.

Baževas ezers

28

K, P

23.

Ilganču ezers

27

K, P

24.

Kalnis (ezers)

119

K, P

daļa Gulbenes rajonā

25.

Lazdags (ezers)

148

K, P

daļa Gulbenes rajonā

26.

Nastrovas ezers

23

K, P

27.

Pērkonu ezers

230

K, P

28.

Sproģu ūdenskrātuve

58

K, P

29.

Svētūnes ezers

36

K, P

30.

Vectilžas ezers

19

K, P

31.

Viļakas ezers

138

K, P

Bauskas rajons

32.

Rukšu ezers

5

K, P

33.

Staņķu ezers

3

K, P

Cēsu rajons

34.

Alauksts (ezers)

774

L

35.

Driškins (ezers)

18

K, P

36.

Drustu(Skolas ezers

34

K, P

37.

Ilzes(Lodes ezers

42

K, P

38.

Inesis (ezers)

519

L, P

39.

Juveris (ezers)

77

K, P

40.

Raiskuma ezers

78

K, P

41.

Ratnieku ezers

44

K, P

42.

Riebiņu ezers

75

K, P

43.

Sārumezers

189

L

44.

Taurenes ezers

32

K, P

45.

Ungura ezers

394

K, P

Daugavpils rajons

46.

Ardavas ezers

72

K, P

daļa Preiļu rajonā

47.

Baltezers

48

K, P

48.

Baltais ezers

20

K, P

49.

Briģenes ezers

136

L, P

50.

Černovu ezers

86

L, P

51.

Demenes ezers

30

K, P

52.

Ilzes (Ilzenes) ezers

19

K, P

53.

Kaminčas ezers

28

K, P

54.

Kazemirvaldes ezers

16

K, P

55.

Kāša ezers

59

K, P

56.

Kirjanišķu ezers

40

K, P

57.

Klapiņu ezers

34

K, P

58.

Krīvānu ezers

12

K, P

59.

Kumpinišķu ezers

44

K, P

daļa Lietuvā

60.

Kurcuma ezers

12

K, P

61.

Lielais Ilgas ezers

115

L, P

62.

Lielais Kalupes ezers

175

K, P

daļa Preiļu rajonā

63.

Lielais Stropu ezers

418

L, P

64.

Luknas ezers

409

K, P

65.

Lustberga ezers

20

K, P

66.

Marijas ezers

19

K, P

67.

Mazais Kalupes ezers

110

K, P

68.

Mazais Stropu ezers

37

K, P

69.

Meduma ezers

268

L, P

70.

Pabērzu ezers

16

K, P

71.

Patmalnieku ezers

26

K, P

72.

Puru ezers

17

K, P

73.

Riču ezers

587

L, P

daļa Baltkrievijā

74.

Sasaļu ezers

27

K, P

75.

Seiļu ezers

17

K, P

76.

Sila ezers

262

L, P

77.

Skirnates ezers

32

K, P

daļa Lietuvā

78.

Smilginas ezers

49

K, P

79.

Subates ezers

51

K, P

80.

Sventes ezers

739

L, P

81.

Sviļu ezers

11

K, P

82.

Svīļu ezers

32

K, P

83.

Šķirstenes ezers

26

K, P

84.

Šuņezers (ezers)

15

K, P

85.

Ugarinku ezers

30

K, P

86.

Viragnes ezers

84

K, P

daļa Preiļu rajonā

87.

Višķu ezers

360

K, P

Dobeles rajons

88.

Annenieku ūdenskrātuve

27

K, P

89.

Apguldes ezers

38

K, P

90.

Augstkalnes dzirnezers

17

K, P

91.

Bēnes dzirnezers

25

K, P

92.

Dziļezers

3

K, P

93.

Gaurātas ezers

14

K, P

94.

Indrānu ezers

24

K, P

95.

Klūnu ūdenskrātuve

12

K, P

96.

Kroņauces dzirnezers

14

K, P

97.

Lielauces ezers

372

K, P

98.

Sesavas ezers

17

K, P

99.

Spārņu ezers

14

K, P

100.

Zebrus ezers

443

K, P

Gulbenes rajons

101.

Augulienas ezers

78

K, P

102.

Ludza ezers

281

K, P

103.

Pintelis (ezers)

66

K, P

104.

Pogas ezers

28

K, P

105.

Siladzirnavu ezers

48

K, P

106.

Stāmerienas ezers

93

K, P

107.

Sudalu ezers

182

L, P

daļa Alūksnes rajonā

108.

Ušuru ezers

160

L, P

Jelgavas rajons

109.

Ānes dīķis

15

K, P

110.

Branku dīķis

30

K, P

111.

Griķu dīķis

20

K, P

112.

Jānīšu karjers

1,3

K, P

113.

Jāņu dīķis

10

K, P

114.

Libertu dīķis

40

K, P

115.

Karjers pie Mauriņiem

3

K, P

116.

Ozolnieku ūdenskrātuve (karjers)

18

K, P

117.

Pūteļu karjers

5

K, P

118.

Ruļļukalna karjers

14

Dz

119.

Senču dīķis

35

K, P

120.

SIA "Spartaks" karjers

120

K, P

121.

Ūbeļu dīķis

10

K, P

122.

Viesturu dīķis

25

K, P

Jēkabpils rajons

123.

Baltezers

45

K, P

124.

Baļotes ezers

149

K, P

125.

Biržu ūdenskrātuve

8

K, P

126.

Ildzenieku ezers

27

K, P

127.

Laukezers

50

L, P

128.

Marinzejas ezers

74

K, P

129.

Radžu ūdenskrātuve

54

K, P

130.

Rubeņu ūdenskrātuve

5

K, P

131.

Saukas ezers

718

K, P

132.

Viesītes ezers

232

K, P

133.

Vīķu ezers

85

K, P

134.

Zasas ūdenskrātuve

4

K, P

Krāslavas rajons

135.

Ardavas ezers

229

L, P

136.

Cārmaņu ezers

221

L, P

137.

Dagdas ezers

498

L, P

138.

Drīdzis (ezers)

753

L, P

139.

Ežezers

1065

L, P

140.

Garais ezers

103

L, P

141.

Ilzas-Geraņimovas ezers

327

L, P

142.

Jazinka ezers

263

L, P

143.

Kustaru ezers

144

L, P

144.

Lejas ezers

177

L, P

145.

Lielais Gusēna ezers

120

L, P

146.

Ojātu ezers

31

L, P

147.

Ormijas ezers

66

L, P

148.

Sīvers (ezers)

1759

L, P

149.

Stirna ezers

148

L, P

150.

Tērpes ezers

134

L, P

151.

Užuņu ezers

265

L, P

152.

Zirga ezers

38

K, P

Kuldīgas rajons

153.

Āpu ezers

21

K, P

154.

Ķikuru ezers

22

K, P

155.

Lielais Nabas ezers

71

K, P

156.

Mazais Nabas ezers

65

K, P

157.

Padūres dīķis

18

K, P

158.

Pinku ezers

29

L, P

159.

Vilgales ezers

242

K, P

160.

Zvirgzdu ezers

75

L, P

Liepājas rajons

161.

Liepājas ezers

3715

K, P

L - migrācijai

162.

Papes ezers

1205

K, P

163.

Sēpenes ezers

67

K, P

Limbažu rajons

164.

Aģes ezers

111

K, P

165.

Aijažu ezers

311

K, P

166.

Augstrozes Lielezers

400

K, P

167.

Auziņu ezers

56

L, P

168.

Āsteres ezers

82

K, P

169.

Bīriņu ezers

18

K, P

170.

Dziļezers

32

L

171.

Dūņezers

156

K, P

172.

Lādes ezers

246

K, P

173.

Limbažu Lielezers

256

K, P

174.

Primmas ezers

17

K, P

175.

Riebezers

82

L

176.

Ungurpils dzirnezers

22

K, P

Ludzas rajons

177.

Bižas ezers

168

L

178.

Cirma ezers

1261

K, P

179.

Dukānu ezers

143

K, P

180.

Dziļezers

151

K, P

181.

Istras ezers

155

K, P

182.

Križūtu ezers

67

K, P

183.

Kurjanovas ezers

129

K, P

184.

Lauderu ezers

55

K, P

185.

Lielais Kurmas ezers

84

K, P

186.

Lielais Ludzas ezers

846

K, P

187.

Lielais Zurzu ezers

77

K, P

188.

Mazais Ludzas ezers

36

K, P

189.

Mazais Zurzu ezers

55

K, P

190.

Nirzas ezers

557

L, P

191.

Pildas ezers

295

K, P

192.

Plisūnas ezers

480

K, P

193.

Porkaļu ezers

48

K, P

194.

Rogaižu ezers

58

K, P

195.

Sološu ezers

88

K, P

196.

Šķaunes ezers

254

K, P

197.

Zilezers

216

K, P

daļa Krievijā

198.

Zvirgzdenes ezers

134

K, P

Madonas rajons

199.

Baltiņš (ezers)

16

K, P

200.

Gulbēris (ezers)

87

K, P

201.

Ilziņš (ezers)

22

K, P

202.

Jumurdas ezers

174

K, P

203.

Kalsnavas ezers

23

K, P

204.

Kanepēnu ezers

60

K, P

205.

Kāla ezers

407

L, P

206.

Kārzdabas ezers

12

K, P

207.

Labones ezers

26

K, P

208.

Lazdonas ezers

30

K, P

209.

Lielais Līderis (ezers)

125

K, P

210.

Lubānas ezers

8210

K, P

daļa Rēzeknes rajonā

211.

Odzienas ezers

47

K, P

212.

Puduļu ezers

20

K, P

213.

Pulgosnis (ezers)

93

K, P

214.

Rāceņu ezers

35

K, P

215.

Salas ezers

32

K, P

216.

Salājs (ezers)

44

K, P

217.

Sāvienas ezers

58

K, P

218.

Talejas ezers

79

K, P

219.

Ūberis (ezers)

31

K, P

220.

Vecmuižas ezers

17

K, P

221.

Viešūrs (Kaķīšu ezers)

176

L, P

222.

Virānes ezers

47

K, P

Ogres rajons

223.

Ķeguma ūdenskrātuve

2490

K, P

224.

Lobes ezers

520

K, P

225.

Plaužu ezers

96

K, P

226.

Rīgas ūdenskrātuve

4220

K, Dz, P

daļa Rīgas rajonā

227.

Selēku ezers

9

K, P

Preiļu rajons

228.

Bešona ezers

64

K, P

229.

Bērzgaļu ezers

272

K, P

230.

Bicānu ezers

149

L, P

231.

Cirišs (ezers)

630

L, P

232.

Eikša ezers

57

L, P

233.

Feimaņu ezers

625

K, P

daļa Rēzeknes rajonā

234.

Iesalnieku ezers

17

K, P

235.

Ilzas ezers

33

K, P

236.

Jašas ezers

107

K, P

237.

Jersikas ezers

41

K, P

238.

Karpa ezers

61

K, P

239.

Kategrades ezers

133

K, P

240.

Kaucers (ezers)

49

K, P

241.

Lielais Dubuļkas ezers

28

K, P

242.

Lielais Kalupes ezers

175

K, P

daļa Daugavpils rajonā

243.

Lielais Ostrovas ezers

53

K, P

244.

Lielais Solkas ezers

48

K, P

245.

Limankas ezers

55

K, P

246.

Mazais Solkas ezers

27

K, P

247.

Pakalnis (ezers)

55

K, P

248.

Pelēču ezers

82

K, P

249.

Rušona ezers (Sekstes ezers)

2373

L, P

daļa Rēzeknes rajonā

250.

Salmejs (ezers)

104

K, P

251.

Silavu ezers

14

K, P

252.

Stupānu ezers

32

K, P

253.

Terehovas ezers

13

K, P

254.

Zalvu ezers

364

K, P

Rēzeknes rajons

255.

Adamovas ezers

186

K, P

256.

Ancovas ezers

29

K, P

257.

Balinovas ezers

13

K, P

258.

Baltais ezers

26

K, P

259.

Bižas ezers

140

K, P

260.

Čeratogas ezers

27

K, P

261.

Černostjes ezers

221

K, P

262.

Dziļūkšņu ezers

11

K, P

263.

Dziļūts (ezers)

33

K, P

264.

Feimaņu ezers

626

K, P

daļa Preiļu rajonā

265.

Gadrinkas ezers

34

K, P

266.

Gaiduļu ezers

66

K, P

267.

Gailumu ezers

24

K, P

268.

Galdička ezers (Galdacis)

14

K, P

269.

Harčenku ezers

12

K, P

270.

Idzipoles ezers

72

K, P

271.

Ilzas ezers

40

K, P

272.

Ismeru- Žogotu ezers

157

K, P

273.

Ižoru ezers

22

K, P

274.

Jūseris (ezers)

13

K, P

275.

Kauguru ezers

52

K, P

276.

Kaunatas ezers

54

K, P

277.

Kovališķu ezers

11

K, P

278.

Kraku ezers

19

K, P

279.

Lielais Kūriņa ezers

66

K, P

280.

Lielais Svētiņu ezers

19

K, P

281.

Lubānas ezers

8210

K, P

daļa Madonas rajonā

282.

Meirānu ezers

106

K, P

283.

Micānu ezers

123

K, P

284.

Niperovas ezers

12

K, P

285.

Ošura ezers

22

K, P

286.

Partovas ezers

83

K, P

287.

Pušas ezers

241

L, P

288.

Puškrievu (Kugras) ezers

12

K, P

289.

Rāznas ezers

5756

L, P

290.

Rēzeknes ezers

22

K, P

291.

Rikopoles ezers

12

K, P

292.

Rušona ezers

2373

L, P

daļa Preiļu rajonā

293.

Salājs (ezers)

175

K, P

294.

Sedzeris (ezers)

58

K, P

295.

Sološnieku ezers

81

K, P

296.

Sološu ezers

66

K, P

297.

Soročkas ezers

11

K, P

298.

Spruktu ūdenskrātuve

153

K, P

299.

Stibrīšu ezers

45

K, P

300.

Stogoršņu (Stagariņu/ Klaugu ) ezers

19

K, P

301.

Stoļerovas ezers

15

K, P

302.

Svātavas ezers

135

K, P

303.

Šostu ezers

17

K, P

304.

Špeļu ezers

19

K, P

305.

Tiskādu ezers

179

K, P

306.

Tuzeris (Tuzerītis) (ezers)

38

K, P

307.

Umaņu ezers

56

K, P

308.

Vaišļu ezers

29

K, P

309.

Vertukšņas ezers

53

K, P

310.

Viraudas (I) ezers

124

L, P

311.

Viraudas (II) ezers

95

K, P

312.

Zosnas ezers

156

K, P

313.

Žirklītis (ezers)

20

K, P

Rīgas rajons

314.

Babītes ezers

2555

K, P

315.

Beberbeķu ezers

10

K, P

316.

Dzirnezers

173

K, P

317.

Gaiļezers

7,6 (8)

K, P

318.

Juglas ezers

570

L,Dz, P

L - migrācijai

319.

Kadagas ezers

25

K, P

320.

Ķīšezers

1730

L, P

L - migrācijai

321.

Lielais Baltezers

597

K, P

322.

Līlastes ezers

274

K, P

323.

Linezers

2,3

K, P

324.

Mazais Baltezers

198

Dz, P

325.

Melnezers

10

K, P

 

 

326.

Rīgas HES ūdenskrātuve

4220

K, Dz,P

daļa Ogres rajonā

327.

Sudrabezers

31

Dz

328.

Vecdaugava (ezers)

130

K, P

Saldus rajons

329.

Baltezers

35

K, P

330.

Brocēnu ezers

43

K, P

331.

Cieceres ezers

227

L, P

332.

Miču ezers (Luknis)

6

K, P

333.

Oldzīnu (Zvārdes) ezers

20

K, P

334.

Pakuļu ūdenskrātuve

172

K, P

335.

Remtes ezers

75

K, P

336.

Saldus ezers

22

K, P

337.

Svētaiņu ezers

30

K, P

Talsu rajons

338.

Engures ezers

3141

K, P

daļa Tukuma rajonā

339.

Gulbju ezers

115

K, P

340.

Kalvenes ezers

26

K, P

341.

Laidzes ezers

171

K, P

342.

Lubezers

130

K, P

343.

Mordangas- Kaņu ezers

78 8

K, P

344.

Sasmakas ezers

252

K, P

345.

Spāres ezers

201

K, P

346.

Uguņu ezers

17

K, P

Tukuma rajons

347.

Dzirciema ezers

27

K, P

348.

Engures ezers

3141

K, P

daļa Talsu rajonā

349.

Kaņieris (ezers)

1123

K, P

350.

Kliģu ezers

22

K, P

351.

Rideļu ūdenskrātuve

45

K, P

352.

Seklis (ezers)

34 4

K, P

353.

Sēmes ezers

49

K, P

354.

Valguma ezers

60

L, P

Valkas rajons

355.

Bērzu ezers

15

K, P

356.

Cepšu ezers

25

K, P

357.

Dutkas ezers

15

K, P

358.

Lizdoles ezers

54

K, P

359.

Niedrājs (ezers)

17

K, P

360.

Salainis (ezers)

77

K, P

361.

Spicieris (ezers)

16

K, P

362.

Teperis (ūdenskrātuve)

10 0

K, P

363.

Valdis (ezers)

25

K, P

364.

Zāģezers

13 3

K, P

Valmieras rajons

365.

Burtnieku ezers

4006

K, P

Ventspils rajons

366.

Būšnieku ezers

30

K, P

367.

Puzes ezers

520

L, Dz

368.

Tirukšezers

46

K, P

369.

Usmas ezers

3892

L, Dz, P

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

Dz - dzeramā ūdens kvalitātei atbilstoši ūdeņi;

K - karpveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi;

L - lašveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi;

P - peldēšanai un citiem rekreācijas pasākumiem piemēroti ūdeņi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

5.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

Virszemes ūdeņu - ūdensteču - kvalitātes atbilstība noteiktajam mērķim

Nr.p.k. Nosaukums Garums
(km)
Ūdensteces kods attiecīgajā baseinā Baseina laukums
(km2)
Administratīvais rajons Ūdeņu izmantošanas mērķi Baseins aiz valsts robežas
(km2)
1 2 3 4 5 6 7 8
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 33)
1. Šventāja (upe) 73 336 77,5 Liepājas rajons,    
Lietuva K, P 471
2. Kaņava (upe) 15 3362 30,0 Liepājas rajons,
Lietuva K, P 35,5
3. Lukne (upe) 13 3 3364 22,5 Liepājas rajons,
Lietuva K, P 35,1
4. Papes ezera kanāls 338 240,3 Liepājas rajons K, P
Paurupes-Līgupes kanāls 7 3382 134,3 Liepājas rajons K, P
6. Paurupe 17 7 33822 40,8 Liepājas rajons K, P
7. Līgupe 20 33824 77,5 Liepājas rajons K, P
8. Tukleru kanāls 8 3384 34,0 Liepājas rajons K, P
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 34)
9. Ostas kanāls- Liepājas ezers 3 34 1772,8 Liepājas rajons,
Lietuva K, P 2520,3
10. Ālande (upe) 24 344 241,0 Liepājas rajons K, P
11. Nocietinājuma kanāls 11 3442 71,9 Liepājas rajons K, P
12. Kazupe 7 3446 30,4 Liepājas rajons K
13. Otaņķe (upe) 32 2 346 143,8 Liepājas rajons K, P
14. Polderu kanāls 10 3462 26,4 Liepājas rajons K
15. Bārta (upe) 98 348 1226,5 Liepājas rajons,
Lietuva L, P 1974
16. Tosele (upe) 10 3482 94,5 Liepājas rajons K
17. Kaņiere (upe) 12 34824 59,2 Liepājas rajons K
18. Jēčupe 28 3484 93,1 Liepājas rajons K
19. Ķiburu strauts 13 34854 47,6 Liepājas rajons L
20. Kārklupe 12 34856 24,9 Liepājas rajons L
21. Vārtāja (upe) 64 3486 541,3 Liepājas rajons L
22. Birztala (upe) 25 34862 69,1 Liepājas rajons L
23. Virga (upe) 29 34864 142,4 Liepājas rajons L
24. Lašupīte 12 3486422 12,7 Liepājas rajons L
25. Padones strauts 10 34866 76,7 Liepājas rajons L
26. Pluģupe 13 348662 23,5 Liepājas rajons L
27. Kalējupīte 9 348664 27,0 Liepājas rajons K
28. Ādìere (upe) 8 34868 44,4 Liepājas rajons L
29. Apše (upe) 45 3488 233,1 Liepājas rajons,
Lietuva L 364,8
30. Āžu strauts 6 34882 27,1 Liepājas rajons L
31. Ruņa (upe) 31 34884 185,8 Liepājas rajons L
32. Vidvide (upe) 21 348842 54,3 Liepājas rajons L
33. Augustupe 10 348848 27,6 Liepājas rajons L
34. Sārte (upe) 12 34886 10,2 Liepājas rajons,
Lietuva K, P 19,1
Baltijas jūras baseinā (baseina kods - 35)
35. Kārļupīte 11 3514 15,1 Liepājas rajons K
36. Bubiere (upe) 12 3516 44,2 Liepājas rajons K
37. Bubierpieteka 12 35162 24,3 Liepājas rajons K
38. Ziemupe 8 3518 30,7 Liepājas rajons K
39. Rudupe 10 3534 44,7 Liepājas rajons K
40. Saka (upe) 6 354 1110,0 Liepājas rajons L
41. Mindes Orga (upe) 12 3542 31,2 Liepājas rajons L
42. Durbe (upe) 47 3544 477,3 Liepājas rajons L
43. Kārpa (upe) 8 354412 26,8 Liepājas rajons K
44. Cepļupe 10 354438 18,5 Liepājas rajons L
45. Dubeņa (upe) 14 35444 36,7 Liepājas rajons L
46. Akmene (upe) 15 35446 29,9 Liepājas rajons L
47. Ilmuts (upe) 6 354474 29,0 Liepājas rajons K
48. Lāņupe 17 354492 72,1 Liepājas rajons K
49. Tebra (upe) 69 3546 584,6 Liepājas rajons L
50. Grāpste (upe) 17 35462 54,1 Liepājas rajons L
51. Alokste (upe) 48 35464 292,3 Liepājas rajons L
52. Skalda (upe) 18 354642 120,4 Liepājas rajons,
Kuldīgas rajons L
53. Lapupe 18 3546424 37,8 Liepājas rajons,
Kuldīgas rajons L
54. Vaipa (upe) 10 354644 27,7 Liepājas rajons,
Kuldīgas rajons K
55. Laža (upe) 16 35466 21,6 Liepājas rajons L
56. Rīva (upe) 53 356 229,4 Liepājas rajons L
57. Ēnava (upe) 10 35712 18,1 Liepājas rajons,
Ventspils rajons K
58. Muižupīte 11 35714 17,6 Ventspils rajons L
59. Sārnate (upe) 6 3572 44,4 Ventspils rajons K
60. Užava (upe) 67 358 601 Ventspils rajons,
Kuldīgas rajons L, P
61. Tērande (upe) 15 3582 59,2 Ventspils rajons L
62. Vanka (upe) 30 3584 85,6 Kuldīgas rajons L
63. Kauliņa (upe) 26 3586 84,4 Kuldīgas rajons L
64. Siliņa (upe) 7 35874 31,7 Kuldīgas rajons K
65. Stirna (upe) 10 3588 39,7 Kuldīgas rajons L
Baltijas jūras baseinā - Kurzeme (baseina kods - 37)
66. Lūžupe 10 3718 25,6 Ventspils rajons K
67. Irbe (upe) 32 372 1960 Ventspils rajons L
68. Dižgrāvis 12 37214 49,6 Ventspils rajons K
69. Rinda (upe) 29 37221 141,4 Ventspils rajons L
70. Zviede (upe) 13 372214 31,1 Ventspils rajons L
71. Svēte (upe) 12 372232 40,2 Ventspils rajons K
72. Riekste (upe) 12 372238 22,7 Ventspils rajons K
73. Baņģava (upe) 20 372252 43,2 Ventspils rajons K
74. Kāņupe 14 372258 50,0 Kuldīgas rajons,
Talsu rajons K
75. Vidusupe 24 37229 106,7 Talsu rajons K
76. Stende (upe) 12 3723 1160 Ventspils rajons,
Talsu rajons L
77. Briežupe 15 372292 35,8 Talsu rajons K
78. Trumpe (upe) 18 37232 49,1 Ventspils rajons L
79. Lonaste (upe) - 3724 555,1 Ventspils rajons L
80. Ostupe (upe) 29 372412 90,1 Ventspils rajons,
Talsu rajons L
81. Rūšupe 10 3724136 16,2 Ventspils rajons L
82. Pāce (upe) 15 37242 169,7 Ventspils rajons,
Talsu rajons L
83. Vīgriežupe 13 37242152 30,6 Talsu rajons L
84. Engure (upe) 20 37223 160,6 Ventspils rajons,
Talsu rajons L, Dz
85. Alokste (upe) 15 372422 31,9 Talsu rajons L
86. Štēburupīte 12 372424 40,0 Talsu rajons K
87. Raķupe 34 37244 202,0 Ventspils rajons,
Talsu rajons L
88. Pārkakte (upe) 7 372444 36,8 Talsu rajons K
89. Ģibzdes valks 12 3724444 12,2 Talsu rajons K
90. Veciere (upe) 12 372446 53,2 Ventspils rajons L
91. Stende (upe) 100 3725 526,5 Talsu rajons L
92. Upatu valks 20 372538 35,8 Ventspils rajons L
93. Lūšupīte (upe) 12 372572 65,5 Talsu rajons K
94. Sēme (upe) 8 3725722 27,5 Talsu rajons K
95. Silupe 12 372576 30,9 Talsu rajons L
96. Dzelzupe 10 372592 26,5 Talsu rajons K
97. Mazirbe (upe) 26 3732 84,2 Talsu rajons,
Ventspils rajons L
98. Pitragupe 14 3734 41,0 Talsu rajons L
99. Vaides grāvis-
Vecročupe 11 37352 34,0 Talsu rajons K
100. Melnsilupe - 3736 100,1 Talsu rajons L, P
101. Mīlgrāvis 17 37366 50,0 Talsu rajons L
102. Lorumupe 12 37368 30,3 Talsu rajons K
103. Pilsupe 22 3738 95,5 Talsu rajons L, P
104. Lieknsupe 6 37382 35,6 Talsu rajons K
105. Roja (upe) 78 374 477,7 Talsu rajons L, P
106. Velkumupe 16 37412 51,2 Talsu rajons K
107. Jaunarāja (upe) 10 374122 18,9 Talsu rajons L
108. Planču valks 9 37416 25,4 Talsu rajons K
109. Vērums (upe) 11 37436 25,8 Talsu rajons K
110. Mazroja (upe) 20 37454 50,4 Talsu rajons K
111. Ķeižupe 6 37472 26,9 Talsu rajons K
112. Žulniekvalks 12 3754 56,9 Talsu rajons L
113. Grīva 10 3758 141,3 Talsu rajons L, P
114. Engures kanāls 4 376 688,4 Talsu rajons L
115. Dzedrupe 9 3764 266,1 Talsu rajons L, P
116. Jādekša (upe) 17 37644 66,3 Talsu rajons L
117. Šķēde (upe) 20 37646 136,9 Talsu rajons L
118. Okte (upe) 14 376492 17,5 Talsu rajons L
119. Odre (upe) 4 376469 30,3 Talsu rajons K
120. Dursupe 28 3766 111,7 Talsu rajons L
121. Oksle (upe) 14 37664 26,1 Talsu rajons L
122. Jurģupe 11 3768 67,1 Tukuma rajons L
123. Liekņa (upe) 14 37682 37,0 Tukuma rajons,
Talsu rajons K
124. Kalnupe 20 37694 44,2 Tukuma rajons K
125. Melnupe 13 37698 15,9 Tukuma rajons K
126. Teitupīte 14 3774 29,1 Tukuma rajons L
127. Lāčupe 31 3778 92,9 Tukuma rajons L
128. Slocene (upe) 44 37812 315,1 Tukuma rajons K
129. Starpiņupe 1 378 367,3 Tukuma rajons K
130. Smirdgrāvis 10 3782 27,1 Tukuma rajons K
131. Skujupīte 20 3784 47,6 Tukuma rajons K
132. Vašleja (upe) 18 3786 98,8 Tukuma rajons K
Baltijas jūras baseinā - Venta (baseina kods - 36)
1. Venta (upe) 346 36 6602,6 Ventspils rajons, Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L, P 11795,9
2. Packule (upe) - 3612 225,1 Ventspils rajons K
3. Platene (upe) 16 36124 106,2 Ventspils rajons K
4. Platenes kanāls 11 361242 72,7 Ventspils rajons K
5. Elkšķene (upe) 17 36126 96,3 Ventspils rajons K
6. Mauriņupe 9 361266 34,2 Ventspils rajons K
7. Standze (upe) 9 36134 25,6 Ventspils rajons K
8. Medoles strauts 6 36152 24,1 Ventspils rajons K
9. Vēždūka (upe) 30 3616 180,6 Ventspils rajons K
10. Gārzdes strauts 12 361614 27,7 Ventspils rajons K
11. Kreziņģe (upe) 10 361632 14,4 Ventspils rajons K
12. Cērsupe 10 36174 25,0 Ventspils rajons K
13. Dzirnavupe 18 36194 63,0 Ventspils rajons K
14. Kažas strauts 11 361944 21,2 Ventspils rajons K
15. Naba (upe) - 36196 39,3 Kuldīgas rajons K
16. Abava (upe) 134 362 2042,0 Kuldīgas rajons,
Tukuma rajons,
Talsu rajons,
Ventspils rajons L, P
17. Bebrupīte 11 362114 22,2 Ventspils rajons,
Kuldīgas rajons L
18. Kroja (upe) 11 362118 19,9 Ventspils rajons L
19. Dzirupe 10 362136 18,5 Kuldīgas rajons K
20. Īvande (upe) 26 36214 61,1 Talsu rajons,
Kuldīgas rajons L
21. Valgale (upe) 22 36216 56,1 Talsu rajons,
Kuldīgas rajons L
22. Karone (upe) 23 3622 98,1 Talsu rajons L, P
23. Andumupe 11 36228 46,0 Talsu rajons L
24. Rumbulīte (upe) 10 36232 20,8 Talsu rajons,
Tukuma rajons L
25. Imula (upe) 45 3624 276,2 Tukuma rajons,
Saldus rajons L
26. Briežupīte 12 362412 32,2 Tukuma rajons L
27. Dimžave (upe) 13 362418 28,5 Tukuma rajons L
28. Buļļupe 30 36242 80,7 Tukuma rajons,
Saldus rajons L
29. Amula (upe) 44 3626 198,4 Tukuma rajons,
Saldus rajons L, P
30. Punču strauts 11 36264 29,5 Tukuma rajons L
31. Kazu strauts 10 36266 21,9 Tukuma rajons L
32. Mellupe 12 362712 24,4 Tukuma rajons L
33. Kurzemnieku strauts 11 362714 14,2 Tukuma rajons L
34. Līgupe 17 36272 77,6 Tukuma rajons,
Talsu rajons L
35. Bebrupe 11 362732 35,4 Tukuma rajons L
36. Pūre (upe) 18 36274 112,6 Tukuma rajons L
37. Sīļupe 8 362744 27,7 Tukuma rajons L
38. Vēdzele (upe) 32 36276 111,3 Tukuma rajons L
39. Roja (upe) 15 362772 36,8 Tukuma rajons L
40. Žīdu strauts 11 362774 24,4 Tukuma rajons K
41. Viesata (upe) 41 3628 194,4 Tukuma rajons,
Saldus rajons L
42. Prūsene (upe) 11 36282 45,5 Tukuma rajons K
43. Ķīpa (upe) 10 36284 14,9 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons K
44. Bez nosaukuma 10 36292 40,3 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons K
45. Rudupe 18 36312 54,1 Kuldīgas rajons L
46. Padures upe 20 36314 69,3 Kuldīgas rajons L
47. Riežupe 42 3632 259,7 Kuldīgas rajons L
48. Veldze (upe) 31 36322 71,3 Kuldīgas rajons L
49. Mērgola (upe) 22 363234 47,8 Kuldīgas rajons L
50. Alekšupīte 8 36336 30,2 Kuldīgas rajons L
51. Ēda (upe) 6 3634 306,7 Kuldīgas rajons L
52. Vārme (upe) 6 36342 120,5 Kuldīgas rajons L
53. Dūrupe 17 363422 57,8 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L
54. Ķīšupe 11 363424 19,6 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L
55. Šķēde (upe) 32 36344 176,4 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L, P
56. Ūdrupe 10 3634414 20 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L
57. Karpene (upe) 10 3634412 19,6 Kuldīgas rajons L
58. Grauzdupe 8 3634434 34,3 Saldus rajons,
Kuldīgas rajons L
59. Lējējupe 19 3636 153,2 Kuldīgas rajons L
60. Sprincupe 18 36362 77,4 Kuldīgas rajons L
61. Mazupe 14 36372 48,1 Kuldīgas rajons L
62. Ēnava (upe) 19 36376 83,0 Kuldīgas rajons L
63. Dzirnavupe 8 363762 42,2 Kuldīgas rajons K
64. Ponakste (upe) 27 3638 101,6 Kuldīgas rajons L
65. Robalts (upe) 13 36382 45,9 Kuldīgas rajons L
66. Garūdene (upe) 22 36394 78,2 Kuldīgas rajons,
Liepājas rajons K
67. Ciecere (upe) 51 364 542,6 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L, P
68. Paksīte (upe) 26 36412 52,6 Saldus rajons L
69. Krimelda (upe) 25 3642 78,9 Saldus rajons L
70. Bukupe (upe) 14 3644 36,8 Saldus rajons L
71. Dīcmaņu strauts 11 36454 14,6 Saldus rajons K
72. Vēršāda (upe) 16 3646 85,5 Saldus rajons K, P
73. Kazenieku strauts 13 36464 34,1 Saldus rajons K
74. Mazupe 17 36494 74,7 Saldus rajons L
75. Klūga (upe) 17 36512 84,3 Kuldīgas rajons,
Saldus rajons L
76. Sīļupīte 7 365124 40,4 Saldus rajons K
77. Sumata (upe) 11 36514 24,8 Kuldīgas rajons L
78. Bērzene (upe) 12 36516 32,1 Kuldīgas rajons K
79. Koja (upe) 25 36518 97,7 Kuldīgas rajons,
Liepājas rajons L
80. Šķervelis (upe) 15 3652 104,1 Kuldīgas rajons,
Liepājas rajons L
81. Dzelda (upe) 24 36522 76,9 Kuldīgas rajons,
Liepājas rajons L
82. Lanka (upe) 10 365226 26,6 Liepājas rajons L
83. Lētīža (upe) 32 3654 127,4 Kuldīgas rajons,
Liepājas rajons,
Saldus rajons L
84. Velda (upe) 7 36548 29,6 Liepājas rajons L
85. Zaņa (upe) 48 3656 256,9 Liepājas rajons L
86. Kārklupe 12 365636 37,3 Saldus rajons L
87. Losis (upe) 30 36572 58,7 Saldus rajons,
Liepājas rajons L 183
88. Spinnis (upe) 11 365724 17,7 Saldus rajons L
89. Skutule (upe) 13 36576 1,5 Saldus rajons,
Lietuva K 14,1
90. Vārduva (upe) 97 3658 - Lietuva L 765,0
91. Vadakste (upe) 82 366 775,1 Saldus rajons,
Dobeles rajons L, P 1250
92. Pestile (upe) 9 36612 25 Saldus rajons K
93. Ašta (upe) 33 36616 - Lietuva K 159,7
94. Suste (upe) 17 3662 44 Saldus rajons L
95. Ezere (upe) 48 3664 387 Saldus rajons K
96. Bruzile (upe) 23 366412 68,9 Saldus rajons L
97. Līkupe 40 366414 113,2 Saldus rajons L
98. Šarlote (upe) 12 3664142 25,2 Saldus rajons L
99. Vērteža (upe) 11 3664144 27,3 Saldus rajons L
100. Druve (upe) 22 366454 40,8 Saldus rajons,
Dobeles rajons K
101. Alkšņupe 22 366514 34,3 Saldus rajons L
102. Agluona (upe) 23 366552 Saldus rajons L 182
103. Mežupīte 9 366556 1,5 Saldus rajons L 37,5
104. Avīkne (upe) 28 3666 78,4 Saldus rajons,
Dobeles rajons L
105. Līgotne (upe) 14 36674 48,9 Dobeles rajons L
Lielupes baseinā (baseina kods - 38)
1. Lielupe 116 38 8775,5 K, P 17628,4
2. Miglupīte 10 38124 19,2 Rīgas rajons K
3. Neriņa (upe) 18 38128 115,2 Rīgas rajons K
4. Dzilnupe 13 381282 51 Rīgas rajons K
5. Vecslocene (upe) 8 3814 134,2 Rīgas rajons,
Tukuma rajons K
6. Vēršupīte 18 38142 100,2 Rīgas rajons,
Tukuma rajons K
7. Pārupju grāvis 9 38158 29,6 Tukuma rajons K
8. Vecbērzes polderu kanāls 18 3816 497 Tukuma rajons,
Dobeles rajons K
9. Kauguru kanāls 10 38162 255,8 Jelgavas rajons,
Tukuma rajons K
10. Vecslampe (upe) 8 38164 54,7 Tukuma rajons,
Dobeles rajons K
11. Slampe (upe) 18 381622 93,4 Tukuma rajons K
12. Skudrupīte 12 3816222 24,3 Tukuma rajons K
13. Džūkste (upe) 20 381624 145,7 Tukuma rajons K
14. Lestenes upe 11 3816246 47,9 Tukuma rajons K
15. Pienava (upe) 28 38166 75,5 Jelgavas rajons,
Dobeles rajons,
Tukuma rajons K
16. Gaurata (upe) 15 38168 51,1 Dobeles rajons,
Jelgavas rajons K
17. Klīves kanāls 19 3818 54,3 Jelgavas rajons,
Rīgas rajons K
18. Svēte (upe) 123 382 1872,9 K, P 2380,6
19. Bērze (upe) 107 3822 903,9 Dobeles rajons,
Saldus rajons,
Jelgavas rajons K
20. Ālave (upe) 36 38222 108,2 Dobeles rajons K
21. Apguldes ezera
strauts 12 382224 17,8 Dobeles rajons K
22. Jugliņa (upe) 13 382228 21 Dobeles rajons K
23. Sesava (upe) 25 38224 102,4 Dobeles rajons K
24. Gardene (upe) 17 382254 68,6 Dobeles rajons K
25. Bikstupe 32 38226 143,8 Dobeles rajons,
Tukuma rajons K, P
26. Rūšu strauts 16 382264 51,7 Tukuma rajons K
27. Balžiņa (upe) 14 382272 37,1 Dobeles rajons K
28. Zušupīte 3 382274 27,8 Dobeles rajons K
29. Blīdene (upe) 16 38228 64,1 Saldus rajons K
30. Smukupīte 11 382292 37,3 Dobeles rajons,
Saldus rajons K
31. Līčupe 14 382294 26,3 Dobeles rajons,
Saldus rajons K
32. Auce (upe) 86 3824 309,8 Jelgavas rajons,
Dobeles rajons K
33. Dorupīte 10 38242 28,3 Jelgavas rajons K
34. Govainis (upe) 14 38244 17,1 Dobeles rajons K
35. Rīgava (upe) 13 38246 29,7 Dobeles rajons K
36. Tērvete (upe) 68 3826 440 Dobeles rajons,
Jelgavas rajons K
37. Bramberìas strauts 28 38262 50,6 Jelgavas rajons K
38. Eglone (upe) 12 382632 41,9 Dobeles rajons,
Jelgavas rajons K
39. Ailes strauts 18 38264 47 Dobeles rajons,
Jelgavas rajons K
40. Skujaine (upe) 32 38266 102,8 Dobeles rajons K
41. Svētaine (upe) 18 382662 43,8 Dobeles rajons K
42. Svēpaine (upe) 26 38268 45,5 Dobeles rajons K
43. Reņìe (upe) 13 382692 20,6 Dobeles rajons K
44. Cērpaine (upe) 16 382694 17,7 Dobeles rajons K
45. Vilce (upe) 48 3828 70 Jelgavas rajons K 318,5
46. Rukūze (upe) 25 38284 14,6 Jelgavas rajons K 70,4
47. Ķīve (upe) 23 38286 11,4 Jelgavas rajons K 79,1
48. Kaņupe 12 38288 3,8 Jelgavas rajons K 19,7
49. Iecava (upe) 160 384 2075,7 Jelgavas rajons,
Bauskas rajons,
Aizkraukles rajons K, P
50. Misa (upe) 108 3842 902,6 Jelgavas rajons,
Rīgas rajons,
Bauskas rajons K, Dz, P
51. Cena (upe) 14 38422 103,7 Jelgavas rajons,
Rīgas rajons K
52. Medaine (upe) 13 384232 26,8 Rīgas rajons K
53. Olaine (upe) 13 38424 55,3 Rīgas rajons K
54. Zvirgzde (upe) 30 38426 132 Bauskas rajons,
Ogres rajons K
55. Augstupe 10 384266 17,4 Ogres rajons K
56. Taļķe (upe) 31 38428 148 Bauskas rajons,
Ogres rajons K
57. Vīksniņa (upe) 22 384282 63,9 Bauskas rajons,
Ogres rajons K
58. Vārnupe 17 384292 64,3 Bauskas rajons,
Aizkraukles rajons K
59. Miļļupīte 11 384294 34,6 Bauskas rajons K
60. Biržiņa (upe) 15 38432 43,1 Jelgavas rajons,
Rīgas rajons K
61. Baložu kanāls 22 38434 72 Jelgavas rajons,
Rīgas rajons K
62. Smakupe 19 3844 100,9 Jelgavas rajons,
Bauskas rajons,
Rīgas rajons K
63. Jāņupe 19 38442 67,2 Bauskas rajons,
Rīgas rajons K
64. Putrupe 12 384422 26,1 Bauskas rajons,
Rīgas rajons K
65. Ikstrums (upe) 28 38452 103,1 Bauskas rajons K
66. Verģupīte 15 38454 34,6 Bauskas rajons K
67. Ģedulis (upe) 11 38456 30,5 Bauskas rajons K
68. Briede (upe) 10 38458 23,3 Bauskas rajons K
69. Lambartes kanāls 14 3846 45,8 Bauskas rajons K
70. Avotu grāvis 6 38472 26 Bauskas rajons K
71. Dzērvīte (upe) 11 38474 23 Bauskas rajons K
72. Smārde (upe) 12 3848 29,1 Aizkraukles rajons K
73. Ìirupe 12 38496 28,1 Aizkraukles rajons K
74. Kūmupe 6 38498 31,1 Aizkraukles rajons K
75. Platone (upe) 69 3852 190,5 Jelgavas rajons K 444,8
76. Zemdegu strauts 16 38522 71,8 Jelgavas rajons K
77. Režas strauts 21 385222 32 Jelgavas rajons K
78. Lielplatones grāvis 12 38524 11,2 Jelgavas rajons K
79. Sidrabe (upe) 49 38526 11,7 Jelgavas rajons K, P 147
80. Vircava (upe) 69 38532 153,4 Jelgavas rajons K, P 446,5
81. Eleja (upe) 35 385322 51 Jelgavas rajons K 54,6
82. Audruve (upe) 52 385324 33,3 Jelgavas rajons K 142
83. Sesava (upe) 58 3854 215,2 Jelgavas rajons,
Bauskas rajons K 263,9
84. Rēda (upe) 25 38542 17,4 Jelgavas rajons K
85. Skursteņu strauts 26 38544 27,5 Jelgavas rajons K
86. Oglaine (upe) 26 38546 43 Jelgavas rajons K 48,8
87. Dzirnavu grāvis 12 385462 5,9 Jelgavas rajons K
88. Jodupe 12 385464 12 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K
89. Upele (upe) 19 38548 22,9 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K 34,6
90. Svitene (upe) 80 3856 168,8 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K 419,2
91. Liepare (upe) 43 38562 23,8 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K 62,9
92. Kapupe 25 38564 55,5 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K
93. Virsīte (upe) 40 38568 7,4 Bauskas rajons K 104
94. Garoze (upe) 25 38572 48,8 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K
95. Īslīce (upe) 70 3858 211 Bauskas rajons,
Jelgavas rajons K, P 623
96. Bērstele (upe) 12 385821 16,8 Bauskas rajons K
97. Melnupīte 16 385832 13,5 Bauskas rajons K 16,1
98. Svirkale (upe) 28 38584 19,6 Bauskas rajons K 55,2
99. Plānīte (upe) 35 38586 43,1 Bauskas rajons K 109,6
100. Maučuve (upe) 19 38588 8 Bauskas rajons K 78,3
101. Zizma (upe) 15 38592 43,3 Bauskas rajons K
102. Kaucis (upe) 13 38594 28,6 Bauskas rajons K
103. Mēmele (upe) 191 386 2142,2 Bauskas rajons,
Aizkraukles rajons K, P 4060
104. Vecsaules strauts 14 38612 36,8 Bauskas rajons K
105. Žūru strauts 9 38614 32,5 Bauskas rajons K
106. Rīkanu strauts 13 38616 53,9 Bauskas rajons K
107. Kadiķu grāvis 13 386162 31,6 Bauskas rajons K
108. Bardžīņu grāvis 6 386172 8,1 Bauskas rajons K 28,9
109. Viesīte (upe) 61 3862 438,2 Aizkraukles rajons,
Jēkabpils rajons K
110. Cēzīte (upe) 10 386212 16,8 Aizkraukles rajons K
111. Dzilna (upe) 12 386216 28,1 Aizkraukles rajons K
112. Jūga (upe) 10 38622 33 Aizkraukles rajons K
113. Sunīte (upe) 8 38626 31,5 Aizkraukles rajons K
114. Mazsunākstes
ezera strauts 11 386272 19,8 Aizkraukles rajons K
115. Dienvidsusēja (upe) 114 3864 1191,6 Aizkraukles rajons,
Jēkabpils rajons,
Daugavpils rajons K, P 1220
116. Krācējgrāvis 15 386412 32,7 Aizkraukles rajons K
117. Zalvīte (upe) 36 38642 255,1 Aizkraukles rajons,
Jēkabpils rajons K
118. Jesnupe 12 386426 40,3 Jēkabpils rajons K
119. Dešupīte 10 386428 47,5 Jēkabpils rajons K
120. Dūņupe 14 38644 137 Jēkabpils rajons,
Aizkraukles rajons K
121. Klauce (upe) 17 3864452 39,2 Jēkabpils rajons K
122. Salāte (upe) 12 38646 60 Jēkabpils rajons,
Aizkraukles rajons K
123. Arālīte (upe) 15 386476 95,1 Jēkabpils rajons K
124. Goba (upe) 7 3864762 27 Jēkabpils rajons K
125. Tomeiku grāvis 10 3864764 26,4 Jēkabpils rajons K
126. Radžupe 21 38648 129,8 Jēkabpils rajons K
127. Elsīte (upe) 15 386492 28,8 Jēkabpils rajons K 33,5
128. Dobe (upe) 13 386494 58,5 Jēkabpils rajons,
Daugavpils rajons K
129. Dorupīte 11 3866 15,1 Aizkraukles rajons K
130. Vilkupe 13 3864942 25,9 Aizkraukles rajons K
131. Nereta (upe) 25 3868 34,2 Aizkraukles rajons K 108
132. Mūsa (upe) 164 388 151,5 Bauskas rajons K, P 5320
133. Ceraukste (upe) 30 3884 62,6 Bauskas rajons K 156,9
Daugavas baseinā augavas baseinā - no Daugavas grīvas līdz Aiviekstei (baseina kods - 41)
1. Daugava 0-151 41 4022
2. Hapaka grāvis 15 4114 65,3 Rīgas rajons L
3. Lāčupīte 10 41142 22,8 Rīgas rajons L
4. Mīlgrāvis 412 1840 Rīgas rajons L
5. Gaujas- Daugavas kanāls 12 41216 62,1 Rīgas rajons L
6. Piķurga (upe) 17 41218 36,7 Rīgas rajons K
7. Jugla (upe) 3 4123 63,9 Rīgas rajons L
8. Lielā Jugla 62 41252 1626 Rīgas rajons,
Ogres rajons L
9. Krievupe 48 4125232 109,8 Rīgas rajons L
10. Tumšupe 49 412524 156,5 Rīgas rajons L
11. Arupīte 14 4125244 38,7 Rīgas rajons L
12. Pietēnupe 14 4125252 35,9 Rīgas rajons L
13. Ērmaņu urga 16 41252534 18,4 Rīgas rajons K
14. Suda (upe) 38 412526 169,6 Rīgas rajons,
Cēsu rajons L
15. Dūņupe 13 4125262 25,6 Rīgas rajons K
16. Teiļupīte 6 4125264 34,9 Rīgas rajons K
17. Mergupe 53 412528 285,0 Rīgas rajons,
Cēsu rajons,
Ogres rajons L
18. Zaube (upe) 29 4125282 72,9 Rīgas rajons,
Cēsu rajons L
19. Mazā Jugla 119 41254 675,3 Rīgas rajons,
Ogres rajons,
Cēsu rajons L
20. Ķivuļurga 16 412542 16 Rīgas rajons K
21. Lēģerurga 18 412544 35,4 Ogres rajons,
Rīgas rajons L
22. Lēvenstrauts 11 4125456 22 Ogres rajons K
23. Abza (upe) 26 412546 118 Ogres rajons L
24. Sise (upe) 6 4125466 27,9 Ogres rajons L
25. Bērzupe 11 412548 72,8 Ogres rajons,
Cēsu rajons L
26. Mārupīte 11 41312 35,4 Rīgas rajons K
27. Sausā Daugava (upe) 14 4132 296 Rīgas rajons K
28. Titurga (upe) 8 41322 36,5 Rīgas rajons K
29. Ķekava (upe) 29 41324 181,7 Rīgas rajons L
30. Sūnupīte 8 4132416 27,5 Rīgas rajons K
31. Bērzene (upe) 15 41328 54,7 Rīgas rajons L
32. Apvadkanāls (upe) 8 41332 25,8 Rīgas rajons K, Dz
33. Kausupe (upe) 13 41338 51,9 Ogres rajons,
Rīgas rajons K
34. Ogre (upe) 188 414 1730 Ogres rajons,
Madonas rajons,
Cēsu rajons L līdz Ērgļiem
35. Ranka (upe) 21 41412 60,8 Ogres rajons L
36. Aviekste (upe) 28 4142 91,4 Ogres rajons L
37. Lobe (upe) 19 4144 275,3 Ogres rajons,
Aizkraukles rajons L
38. Lokmene (upe) 21 41444 72,8 Ogres rajons,
Aizkraukles rajons K
39. Bebrupe 28 41446 129,9 Aizkraukles rajons K
40. Lantupīte 10 414462 35,9 Aizkraukles rajons K
41. Skolasupe 14 41452 43,2 Ogres rajons L
42. Līčupe 40 4146 160,4 Ogres rajons,
Cēsu rajons L
43. Kazupīte 10 41464 23,4 Ogres rajons,
Cēsu rajons K
44. Vedze (upe) 12 41466 26 Ogres rajons,
Cēsu rajons L
45. Sumulda (upe) 12 414712 27,8 Ogres rajons,
Madonas rajons L
46. Nāruža (upe) 12 41472 38,1 Madonas rajons,
Ogres rajons L
47. Valola (upe) 17 41474 106,6 Madonas rajons K
48. Andrupīte 11 414942 27,5 Madonas rajons K
49. Meltne (upe) 13 414752 40 Cēsu rajons,
Madonas rajons K
50. Alainīte (upe) 12 41476 29,9 Cēsu rajons,
Madonas rajons K
51. Risene (upe) 5 41478 34,2 Cēsu rajons K
52. Sustala (upe) 4 4148 115,4 Madonas rajons K
53. Ilzīte (upe) 12 41492 25,8 Madonas rajons K
54. Viešupe 9 41498 41,4 Madonas rajons K
55. Ķilupe 17 415114 47,3 Ogres rajons,
Bauskas rajons L
56. Līčupe 17 415116 44,6 Ogres rajons L
57. Melderupe 10 41512 48,4 Ogres rajons K
58. Kaibala (upe) 16 4152 40,8 Ogres rajons L
59. Gribuļupīte 14 41522 18,6 Ogres rajons K
60. Rite (upe) 9 415312 29,2 Ogres rajons K
61. Vitkopupīte 9 415332 27,2 Aizkraukles rajons,
Ogres rajons K
62. Mazīte (upe) 14 41542 51,8 Aizkraukles rajons L
63. Brasla (upe) 24 41544 60,6 Rīgas rajons,
Cēsu rajons,
Limbažu rajons L
64. Dīvaja (upe) 2 4154 113,4 Aizkraukles rajons L
65. Vecsērene (upe) 10 41552 18,6 Aizkraukles rajons K
66. Kāriekste (upe) 10 41554 16,4 Aizkraukles rajons L
67. Lauce (upe) 33 4156 186,6 Aizkraukles rajons L
68. Melnupe 8 41564 33,4 Aizkraukles rajons K
69. Secene (upe) 10 41566 27,2 Aizkraukles rajons L
70. Pērse (upe) 50 416 325 Aizkraukles rajons,
Madonas rajons L, P
71. Pelava (upe) 22 4162 114,7 Aizkraukles rajons L
72. Odze (upe) 7 41622 40 Aizkraukles rajons K
73. Stalānupīte 8 41714 34,5 Aizkraukles rajons K
74. Pikstere (upe) 20 4172 94,2 Jēkabpils rajons,
Aizkraukles rajons K
75. Skanstupīte 7 41736 25,1 Aizkraukles rajons K
Daugavas baseinā - Aiviekste (baseina kods - 42)
76. Aiviekste (upe) 182 42 9126,6 Jēkabpils rajons,
Balvu rajons,
Rēzeknes rajons L, P
77. Braslava (upe) 15 42114 54,7 Jēkabpils rajons L
78. Bērzaune (upe) 28 4212 120,5 Jēkabpils rajons L, P
79. Alūksnīte (upe) 7 42126 29 Jēkabpils rajons,
Madonas rajons L
80. Veseta (upe) 56 4214 314 Madonas rajons,
Aizkraukles rajons L, P
81. Antonīca (upe) 14 42142 29,4 Madonas rajons L
82. Savīte (upe) 25 42144 55,8 Madonas rajons L
83. Arona (upe) 44 4216 329,4 Madonas rajons L, P
84. Bērzaune (upe) 29 42162 126,5 Madonas rajons L
85. Taleja (upe) 20 421624 34,1 Madonas rajons L, P
86. Svētupe 15 4218 60,7 Madonas rajons L, P
87. Niedruška (upe) 12 42182 31,3 Madonas rajons L, P
88. Kuja (upe) 77 422 673 Madonas rajons L, P
89. Ilga (upe) 12 42212 38,6 Madonas rajons K, P
90. Upsts (upe) 16 4222 59,3 Madonas rajons K
91. Padauklis (upe) 11 42234 34,1 Madonas rajons K
92. Rieba (upe) 21 4224 89,7 Madonas rajons K
93. Lisa (upe) 10 42242 33,3 Madonas rajons K
94. Libe (upe) 18 4226 46 Madonas rajons K, P
95. Ižupīte 13 42262 19,3 Madonas rajons K
96. Sūla (upe) 20 4228 47,2 Madonas rajons K, P
97. Ārupīte 10 42282 10,4 Madonas rajons K
98. Apiņupe 13 42292 34,2 Madonas rajons K
99. Lāčupīte 15 42294 25,9 Madonas rajons K
100. Cilmija (upe) 10 42298 14,9 Madonas rajons K
101. Joša (upe) 13 42312 28 Madonas rajons K
102. Vabiņa (upe) 12 42314 27,4 Madonas rajons K
103. Isliena (upe) 25 4232 102 Madonas rajons K
104. Meirānu kanāls 25 4234 672,6 Madonas rajons K
105. Zvidzes kanāls 15 42342 34,4 Madonas rajons K
106. Īdeņu kanāls 20 42344 95,5 Madonas rajons,
Rēzeknes rajons K
107. Vecmalta (vecupe) 4 423444 37,9 Rēzeknes rajons K
108. Lisiņa (upe) 18 42346 166 Madonas rajons K
109. Dīrīte (upe) 14 423466 65,4 Madonas rajons K
110. Teicija (upe) 25 423472 79,7 Madonas rajons,
Jēkabpils rajons K
111. Malmute (upe) 25 42348 205,6 Madonas rajons,
Rēzeknes rajons K, P
112. Komorsta strauts 10 423482 29,4 Madonas rajons K
113. Kažauka (upe) 15 423484 60,1 Madonas rajons,
Rēzeknes rajons,
Preiļu rajons K
114. Varakļānu upe 13 4234842 32 Madonas rajons,
Preiļu rajons,
Jēkabpils rajons K
115. Moroza grāvis 10 4236 36,9 Madonas rajons K
116. Liede (upe) 60 4238 358,4 Gulbenes rajons,
Madonas rajons L, P
117. Mandauga (upe) 17 42382 50,4 Gulbenes rajons,
Madonas rajons L
118. Niedrīte (upe) 18 42384 20,2 Gulbenes rajons,
Madonas rajons L, P
119. Ušurupe 12 42386 68,1 Gulbenes rajons L
120. Asarupe 14 423862 28,1 Gulbenes rajons L
121. Pededze (upe) 159 424 1523,3 Alūksnes rajons,
Balvu rajons,
Gulbenes rajons,
Madonas rajons L, P 1690
122. Tīrumgrāvis 16 42414 58,4 Gulbenes rajons L
123. Audīle (upe) 17 42416 77,8 Gulbenes rajons L
124. Knerša (upe) 10 424162 24,5 Gulbenes rajons L
125. Bebrupe 11 424172 25,9 Gulbenes rajons L
126. Krustalice (upe) 24 42418 104 Gulbenes rajons L, P
127. Asarupe 13 424182 19,5 Gulbenes rajons L
128. Āriņupīte 11 424186 9,4 Gulbenes rajons K
129. Mugurve (upe) 12 424192 23,8 Gulbenes rajons L
130. Melnupīte 23 4242 143 Gulbenes rajons L
131. Pogupe 23 42422 84,1 Gulbenes rajons L
132. Kaugurupīte 14 424222 30,7 Gulbenes rajons L
133. Sita (upe) 41 4244 175,4 Gulbenes rajons,
Alūksnes rajons,
Balvu rajons L
134. Apkārtupe 12 42442 12,4 Gulbenes rajons K
135. Dzirla (upe) 23 42444 38,6 Balvu rajons L
136. Guldupīte 9 42454 26,1 Balvu rajons L
137. Paparde (upe) 27 4246 166,2 Alūksnes rajons,
Gulbenes rajons L
138. Umāra (upe) 17 42464 34,4 Alūksnes rajons L, P
139. Uranažu strauts 8 42468 26,9 Alūksnes rajons K
140. Ievedne (upe) 22 42472 85,4 Alūksnes rajons L, P
141. Svarīte (upe) 12 424722 25,1 Alūksnes rajons K, P
142. Igrīve (upe) 17 42474 54,7 Alūksnes rajons L, P
143. Liepkalnu strauts 12 42476 17 Alūksnes rajons L
144. Dambīte (upe) 12 42478 23,1 Alūksnes rajons L
145. Alūksne (upe) 24 4248 115 Alūksnes rajons L, P
146. Jērupīte 10 42486 19,7 Alūksnes rajons K
147. Virgulica (upe) 20 42494 45,2 Alūksnes rajons L
148. Akaviņa (upe) 22 42496 59,8 Alūksnes rajons L
149. Abaine (upe) 10 4252 46 Balvu rajons,
Madonas rajons K
150. Balupe 80 4254 936 Balvu rajons K, P
151. Vārniena (upe) 50 42542 370,8 Balvu rajons K
152. Pokratiņa (upe) 20 425422 46,1 Balvu rajons K
153. Sudarbe (upe) 22 425424 110,4 Balvu rajons K
154. Kārnīte (upe) 14 425426 45,4 Balvu rajons K
155. Dobupe 10 4254262 18,3 Balvu rajons K
156. Robežupe 11 425428 25,8 Balvu rajons K
157. Teterupe 24 42544 52,1 Balvu rajons K
158. Dūrupe 12 42546 40,9 Balvu rajons K
159. Kurna (upe) 26 42548 56,3 Balvu rajons K
160. Pelnupe 14 425492 21,1 Balvu rajons K
161. Ašasila strauts 10 425496 18,5 Alūksnes rajons,
Balvu rajons K
162. Šļapikova (upe) 14 425498 29,8 Alūksnes rajons,
Balvu rajons K
163. Piestiņa (upe) 15 4256 109,7 Balvu rajons K
164. Palaciņa (upe) 13 42564 53,9 Balvu rajons K
165. Saipīte (upe) 11 425642 21,6 Balvu rajons K
166. Zvidze (upe) 11 4258 23,2 Madonas rajons K
167. Iča (upe) 68 426 1060 Balvu rajons,
Ludzas rajons,
Rēzeknes rajons K, P
168. Dziļaune (upe) 10 42612 26,6 Balvu rajons K
169. Paukule (upe) 20 42614 40,1 Balvu rajons K
170. Ķeiba (upe) 28 4262 94,5 Balvu rajons K
171. Skujatne (upe) 13 42622 27 Balvu rajons K
172. Maziča (upe) 38 4264 141,1 Rēzeknes rajons K, P
173. Tilža (upe) 40 4266 239,2 Balvu rajons K
174. Dūkšupe 18 42664 76,7 Balvu rajons,
Ludzas rajons K
175. Raicene (upe) 13 42666 41,7 Balvu rajons K
176. Starica (upe) 12 42672 38,6 Ludzas rajons K
177. Zušupe 14 42674 35,8 Ludzas rajons K
178. Salas-Ruskulovas
strauts 19 4268 66,8 Ludzas rajons K
179. Strodu strauts 15 42692 40,4 Ludzas rajons K
180. Desas strauts 10 42694 25,5 Rēzeknes rajons,
Ludzas rajons K
181. Odziņa (upe) 10 42698 14,2 Rēzeknes rajons,
Ludzas rajons K
182. Krēsle (upe) 20 42712 33,8 Rēzeknes rajons K, P
183. Rēzekne (upe) 116 428 2021,7 Rēzeknes rajons K, P
184. Malta (upe) 105 4282 882,9 Rēzeknes rajons K, P
185. Lauza (upe) 9 428214 26,4 Rēzeknes rajons K
186. Sperga (upe) 9 428216 25 Rēzeknes rajons K
187. Tiskade (upe) 15 42822 59,4 Rēzeknes rajons K
188. Līčupe 12 428232 39,8 Rēzeknes rajons K, P
189. Čornaja (upe) 10 428234 15,7 Rēzeknes rajons,
Preiļu rajons K
190. Liska (upe) 18 42824 67,2 Rēzeknes rajons K
191. Prezma (upe) 5 42826 76,9 Rēzeknes rajons K
192. Mozgupe 10 428272 12,2 Rēzeknes rajons K, P
193. Vertukšņa (upe) 14 428274 26,4 Rēzeknes rajons K
194. Aina (upe) 9 428276 25,5 Rēzeknes rajons K
195. Balda (upe) 24 42828 129,9 Rēzeknes rajons,
Krāslavas rajons K
196. Sūļupe 14 4284 104,3 Rēzeknes rajons K
197. Livžanka (upe) 26 42852 64,3 Rēzeknes rajons K, P
198. Čečora (upe) 19 4286 81,3 Rēzeknes rajons K
199. Živuha (upe) 7 42872 26,5 Rēzeknes rajons K
200. Rodupe (upe) 10 428732 31,8 Rēzeknes rajons K
201. Kovšupe 10 428734 18,4 Rēzeknes rajons K
202. Taudejāņu strauts 6 42874 44,4 Rēzeknes rajons K
203. Križutu grāvis 3 42876 44,4 Rēzeknes rajons K
204. Geikinu strauts 12 428772 32,7 Rēzeknes rajons K
205. Pārtava (upe) 8 42878 61,2 Rēzeknes rajons K
206. Aukstie avoti 9 42892 27,5 Rēzeknes rajons,
Krāslavas rajons K
207. Rāznas kanāls 1 42894 46,8 Rēzeknes rajons K
208. Rubčinku strauts 5 428942 43,4 Rēzeknes rajons K
Daugavas baseinā - no Baltkrievijas robežas līdz Aiviekstei (baseina kods - 43)
209. Daugava (upe) 151-382 43 8640 L, Dz,P 71284
210. Kārklupīte 10 43114 10,8 Jēkabpils rajons L
211. Saka (upe) 7 4312 568,7 Jēkabpils rajons K
212. Rudzaite (upe) 14 43122 44,5 Jēkabpils rajons K
213. Ziemeļsusēja (upe) 52 43124 490,7 Jēkabpils rajons K
214. Piestiņa (upe) 15 431242 82 Jēkabpils rajons K
215. Podvāze (upe) 20 431244 121,4 Jēkabpils rajons K
216. Vārzgūne (upe) 3 431246 48,7 Jēkabpils rajons K
217. Ērmīte (upe) 10 43124632 26,6 Jēkabpils rajons K
218. Vecaldaunīca (upe) 11 4312474 33,6 Jēkabpils rajons K
219. Zasa (upe) 14 431248 42,8 Jēkabpils rajons K
220. Pelīte (upe) 9 43126 25,8 Jēkabpils rajons K
221. Donaviņa (upe) 11 43132 30 Jēkabpils rajons K
222. Dārzupīte 10 4314 33,3 Jēkabpils rajons K
223. Nereta (upe) 46 4316 574,4 Jēkabpils rajons,
Preiļu rajons K, P
224. Odze (upe) 29 43166 187,3 Jēkabpils rajons,
Madonas rajons K
225. Apozole (upe) 11 431664 48,6 Jēkabpils rajons K
226. Dēmenīša (upe) 6 431666 36,1 Madonas rajons K
227. Ataša (upe) 27 43168 215,3 Jēkabpils rajons,
Preiļu rajons K, P
228. Mārsna (upe) 16 431682 38 Jēkabpils rajons K
229. Dubna (upe) 105 432 2785,4 Preiļu rajons,
Daugavpils rajons,
Krāslavas rajons K, P
230. Dabiņa (upe) 10 43212 15,7 Preiļu rajons K
231. Oša (upe) 60 4322 638,2 Preiļu rajons K, P
232. Sumanka (upe) 15 43222 55,7 Preiļu rajons K
233. Borovka (upe) 16 43224 66,9 Preiļu rajons K
234. Melnupīte 10 432254 13,7 Preiļu rajons K
235. Sauna (upe) 41 43226 190 Preiļu rajons K, P
236. Jašores strauts 13 432262 28,2 Preiļu rajons K
237. Ivaisis (upe) 10 432272 28,8 Preiļu rajons K
238. Zvergža (upe) 11 432274 32,4 Preiļu rajons K, P
239. Lečija (upe) 10 43228 46,9 Preiļu rajons K
240. Feimanka (upe) 72 4324 385,4 Preiļu rajons,
Rēzeknes rajons K, P
241. Sanaužas strauts 14 43242 35,6 Preiļu rajons K
242. Preiļupe 19 43244 104,4 Preiļu rajons K
243. Kalupe 32 43254 129,2 Preiļu rajons,
Daugavpils rajons K
244. Odzene (upe) 17 432552 33,6 Preiļu rajons K
245. Šusta (upe) 14 43256 86,8 Preiļu rajons K
246. Dzilna (upe) 15 432566 30,1 Preiļu rajons K
247. Jāša (upe) 28 43258 191 Preiļu rajons K, P
248. Gubaika (upe) 10 432582 23,4 Preiļu rajons,
Daugavpils rajons K
249. Medupe 16 432594 37,6 Daugavpils rajons K
250. Tartaks (upe) 18 4326 474,5 Daugavpils rajons,
Preiļu rajons K, P
251. Pušica (upe) 11 432694 79,4 Rēzeknes rajons K
252. Dunsku strauts 9 432696 29,3 Krāslavas rajons K
253. Randovka (upe) 5 4326984 49,4 Krāslavas rajons K
254. Skujupīte 10 4332 23,7 Jēkabpils rajons K
255. Izteka (upe) 10 4334 30,6 Preiļu rajons K
256. Eglaine (upe) 3 4336 251,1 Jēkabpils rajons K
257. Rožupīte 8 43362 37,4 Jēkabpils rajons K
258. Bērze (upe) 16 43366 57,8 Jēkabpils rajons K
259. Lāčupīte 8 43368 40,8 Jēkabpils rajons K
260. Dzirnavupīte 10 433682 24,4 Jēkabpils rajons K
261. Gaiļupe 10 43372 21,8 Jēkabpils rajons,
Daugavpils rajons K
262. Jāņupe 18 4338 98,7 Daugavpils rajons K
263. Bez nosaukuma (iztek no Baltezera) 7 43384 28,1 Daugavpils rajons K
264. Berezovka (upe) 2 434 525,3 Daugavpils rajons K 677,8
265. Dviete (upe) 33 4342 250,8 Daugavpils rajons,
Jēkabpils rajons K, P
266. Viesīte (upe) 11 43424 40,3 Daugavpils rajons K
267. Akmeņupe 12 43426 21,2 Daugavpils rajons K
268. Ilzupīte 12 43428 28,7 Daugavpils rajons,
Jēkabpils rajons K
269. Ilūkste (upe) 53 4344 273 Daugavpils rajons K, P 425,5
270. Šēdere (upe) 12 43444 29,1 Daugavpils rajons K
271. Eglaine (upe) 10 43446 71,7 Daugavpils rajons K 77
272. Lašupīte (upe) 10 434462 22,2 Daugavpils rajons K
273. Rauda (upe) 7 43448 9,1 Daugavpils rajons K 125
274. Līksna (upe) 47 4352 308,9 Daugavpils rajons K, P
275. Augstiņa (upe) 13 43522 47,5 Daugavpils rajons K
276. Strope (upe) 8 43526 60,2 Daugavpils rajons K
277. Veižalka (upe) 10 435262 11,6 Daugavpils rajons K
278. Silupe 13 4354 45,6 Daugavpils rajons K
279. Laucesa (upe) 29 436 454,1 Daugavpils rajons L, P 728
280. Dervānišķu ezerastrauts 4 4362 27,5 Daugavpils rajons K
281. Jāņupīte-Kumbule 18 4364 103,8 Daugavpils rajons K
282. Kumpota (upe) 18 4366 98,7 Daugavpils rajons L, P 166
283. Straumene (upe) 5 43664 29,5 Daugavpils rajons L
284. Pakrāce (upe) 11 43672 53 Daugavpils rajons L
285. Ilgas upe 4 43692 47,9 Daugavpils rajons K 56,5
286. Glinovka (upe) 12 43712 23 Daugavpils rajons K
287. Marjanovka (upe) 12 43714 19,3 Daugavpils rajons K
288. Putānu strauts 10 43716 20,2 Daugavpils rajons K
289. Balta (upe) 15 43718 31 Daugavpils rajons K
290. Poguļanka (upe) 24 4372 80 Daugavpils rajons K
291. Tartaciņa (upe) 11 43722 32 Daugavpils rajons K
292. Rudņa (upe) 16 43732 101,5 Krāslavas rajons K
293. Borne (upe) 19 437332 36,5 Daugavpils rajons K 48,5
294. Jāņupīte 15 43734 59,4 Krāslavas rajons K
295. Skaista (upe) 16 43736 37,5 Krāslavas rajons K
296. Vileika (upe) 12 437372 36,5 Krāslavas rajons K 70,1
297. Stirna (upe) 13 43738 62,5 Krāslavas rajons K
298. Indrica (upe) 32 4374 242,5 Krāslavas rajons K
299. Izovas strauts 7 43744 31 Krāslavas rajons K
300. Kaļedovka (upe) 8 43746 34,6 Krāslavas rajons K
301. Dzeguze (upe) 25 437492 93,1 Krāslavas rajons K
302. Silupe 2 437692 77,4 Krāslavas rajons K 90,5
303. Rosica (upe) 7 4378 111 Krāslavas rajons K 226
304. Ostupe 14 43782 39,9 Krāslavas rajons K 1047
305. Sarjanka (upe) 77 438 842,3 Krāslavas rajons K 482
306. Asūnīca (upe) 35 4382 455,7 Krāslavas rajons K
307. Aktīca (upe) 13 43822 61,6 Krāslavas rajons K
308. Lukševa (upe) 14 438222 40,2 Krāslavas rajons K
309. Akmenīca (upe) 11 43824 15,5 Krāslavas rajons K
310. Ormjanka (upe) 8 43826 47,3 Krāslavas rajons K
311. Narūta (upe) 9 438292 179 Krāslavas rajons K
312. Gušča (upe) 13 4382922 46,3 Krāslavas rajons K
313. Paulinka (upe) 10 43829252 20,3 Krāslavas rajons K
314. Akmenīca (upe) 16 43829254 25,8 Krāslavas rajons,
Rēzeknes rajons K
315. Čaušica (upe) 21 4384 84,6 Krāslavas rajons K
316. Malciņa (upe) 11 4386 31,3 Krāslavas rajons K
317. Vanagupīte 9 43876 32,6 Ludzas rajons,
Krāslavas rajons K
318. Dēnica (upe) 11 4388 40,4 Krāslavas rajons K
319. Volčica (upe) 12 43892 28,4 Ludzas rajons,
Krāslavas rajons K
Gaujas baseinā (baseina kods - 52)
1. Gauja (upe) 452 52 7921 L, Dz, P 9083,5
2. Straujupīte 17 5212 46,9 Rīgas rajons L
3. Loja (upe) 19 5214 88 Rīgas rajons L
4. Egļupe 15 5216 134,9 Rīgas rajons L
5. Lorupe 11 5218 22,5 Rīgas rajons L
6. Vējupīte 14 52194 16 Rīgas rajons L
7. Brasla (upe) 69 522 548,8 Rīgas rajons,
Cēsu rajons,
Limbažu rajons L Līdz 8.km
8. Jugla (upe) 20 5222 48,6 Limbažu rajons K
9. Cūkdambis 10 52234 46,3 Cēsu rajons K
10. Nabe (upe) 18 5224 682,2 Cēsu rajons K
11. Speltes upe 10 52242 13,9 Cēsu rajons K
12. Divupe 12 5226 59,5 Cēsu rajons K
13. Jencelis (upe) 8 52272 25,8 Limbažu rajons,
Cēsu rajons K
14. Iesala (upe) 19 5228 70 Limbažu rajons K
15. Urpele (upe) 12 52282 12,7 Limbažu rajons K
16. Vildoga (upe) 10 52312 30,2 Cēsu rajons L
17. Draņķupīte 11 52314 15,9 Cēsu rajons L
18. Līgatne (upe) 31 52316 88,9 Cēsu rajons L
19. Skaļupe 16 52318 40 Cēsu rajons L
20. Amata (upe) 66 5232 386 Cēsu rajons L
21. Kumada (upe) 13 52322 46 Cēsu rajons L
22. Grūba (upe) 11 523222 20,9 Cēsu rajons L
23. Pērļupe 12 523232 18,9 Cēsu rajons L
24. Nediene (upe) 10 52324 27 Cēsu rajons L
25. Dadžupe 11 523252 18,3 Cēsu rajons L
26. Melnupe 6 52326 35,4 Cēsu rajons L
27. Maiļupe 12 523272 14,9 Cēsu rajons L
28. Rakšupe 12 52334 76,9 Cēsu rajons L
29. Lenčupe 23 5234 124,9 Cēsu rajons L
30. Sveķupīte 4 52342 39,1 Cēsu rajons L
31. Dzirnupīte 6 52344 30,5 Cēsu rajons K
32. Strīķupe 10 5236 95,1 Cēsu rajons,
Valmieras rajons L
33. Rauna (upe) 50 5238 407,4 Cēsu rajons L
34. Vaive (upe) 18 52382 74,1 Cēsu rajons L
35. Raunis (upe) 22 52384 80,5 Cēsu rajons L
36. Cimziņa (upe) 12 52386 31 Cēsu rajons L
37. Līčupe 14 52388 38,7 Cēsu rajons L
38. Grīviņupīte 10 52392 30,1 Cēsu rajons L
39. Miegupe 23 52394 84,9 Valmieras rajons,
Cēsu rajons L
40. Jumara (upe) 20 52396 74,1 Valmieras rajons L
41. Anuļa (upe) 9 523964 25,9 Valmieras rajons L
42. Rātsupīte 13 523972 24,3 Valmieras rajons L
43. Viltums (upe) 13 52398 23,9 Valmieras rajons L
44. Abuls (upe) 52 524 429,9 Cēsu rajons,
Valkas rajons,
Valmieras rajons L
45. Lisa (upe) 31 5242 118,6 Cēsu rajons,
Valkas rajons,
Valmieras rajons L
46. Kaņupīte 13 52424 21,2 Valmieras rajons,
Valkas rajons L
47. Mutulīte (upe) 26 5244 138 Valkas rajons L
48. Nigra (upe) 25 52442 79,2 Valkas rajons L
49. Brantupīte 10 524424 11,1 Valkas rajons L
50. Narvelis (upe) 10 5246 25,5 Valkas rajons L
51. Dranda (upe) 11 5248 25,8 Valkas rajons L
52. Mellupīte 14 52514 28 Valmieras rajons L
53. Dedums (upe) 19 52516 49,9 Valkas rajons L
54. Lielupe 6 5252 100,2 Valkas rajons L
55. Andrupe 10 52522 32,3 Valmieras rajons L
56. Viburupe 12 52526 34 Valmieras rajons L
57. Austrumu strauts 8 52524 26,5 Valkas rajons L
58. Strenčupīte 15 52532 33,6 Valkas rajons L
59. Stakļupīte 22 5254 77,1 Valkas rajons L
60. Vadžupīte 9 52552 26,5 Valkas rajons L
61. Vija (upe) 62 5256 455,8 Valkas rajons L
62. Daudzupīte 12 525612 30,8 Valkas rajons L
63. Stampupe 16 525614 29,6 Valkas rajons
64. Kamalda (upe) 7 525641 75,4 Valkas rajons L
65. Pubuļupe 16 52566 25,8 Valkas rajons L
66. Ļaužu kanāls 8 52568 48,4 Valkas rajons L
67. Kaičupe 17 52576 17,2 Valkas rajons L
68. Alkšņupīte 10 52594 20,1 Valkas rajons L
69. Stepupe 18 52596 52,2 Valkas rajons L
70. Melnupe 73 5262 380,4 Alūksnes rajons L 424
71. Bebrupīte 8 526236 24,9 Alūksnes rajons L
72. Blīgzna (upe) 26 52624 74 Alūksnes rajons L
73. Ploskava (upe) 7 526244 31,3 Alūksnes rajons L
74. Baltiņupe 17 52626 60 Alūksnes rajons L
75. Dzirnavupīte 10 526262 17,7 Alūksnes rajons L
76. Medņupe 12 52628 18,7 Alūksnes rajons L
77. Vaidava (upe) 72 5264 355,4 Alūksnes rajons L, P 559
78. Cekuļupīte 13 52642 35,9 Alūksnes rajons L
79. Zvirgzdupīte 11 526422 17,3 Alūksnes rajons L
80. Apšupīte 11 526434 12,3 Alūksnes rajons L
81. Vārnupīte 15 52644 34,9 Alūksnes rajons L
82. Dūņupīte 11 52646 11 Alūksnes rajons L
83. Kura (upe) 20 52648 0 Alūksnes rajons L 67,7
84. Pērļupīte 41 5266 44,1 Alūksnes rajons L 203
85. Aima (upe) 11 52712 22 Alūksnes rajons,
Valkas rajons L
86. Melderupīte 8 52716 25,8 Alūksnes rajons L
87. Vecā Palsa (upe) 21 5272 263,3 Alūksnes rajons,
Valkas rajons L
88. Rauza (upe) 35 52729 100,4 Alūksnes rajons,
Valkas rajons L
89. Šepka (upe) 24 52728 80,4 Valkas rajons L
90. Lipsa (upe) 16 527286 32,3 Valkas rajons L
91. Ruņìu strauts 7 527296 25,9 Valkas rajons L
92. Vizla (upe) 26 5274 296,1 Alūksnes rajons,
Valkas rajons L, P
93. Palsa (upe) 68 52742 238,3 Valkas rajons,
Gulbenes rajons,
Cēsu rajons L, P
94. Kļavaisa (upe) 17 527422 34,2 Valkas rajons L
95. Vidaga (upe) 24 5276 116,1 Gulbenes rajons,
Alūksnes rajons,
Valkas rajons L
96. Niedrīte (upe) 14 52762 36,9 Gulbenes rajons L
97. Tirziņa (upe) 13 5278 124,8 Alūksnes rajons,
Gulbenes rajons L
98. Svārbe (upe) 7 52786 38,4 Gulbenes rajons L
99. Dzērve (upe) 14 52792 65,9 Alūksnes rajons,
Gulbenes rajons L
100. Pīļupīte 11 52794 17,9 Alūksnes rajons,
Gulbenes rajons L
101. Iežupe 14 52796 47 Alūksnes rajons,
Gulbenes rajons L
102. Tirza (upe) 80 528 753,8 Gulbenes rajons,
Madonas rajons L, P
103. Sudaliņa (upe) 9 5282 147 Gulbenes rajons L
104. Mudaža (upe) 10 52822 34,3 Gulbenes rajons K
105. Cirstupe 12 528252 40,8 Alūksnes rajons K
106. Olekšupīte 5 528254 48,5 Gulbenes rajons K
107. Dzēsupe 10 5282546 12,4 Gulbenes rajons K
108. Lāčupīte 12 52832 36,9 Gulbenes rajons L
109. Vijata (upe) 18 52834 55,4 Gulbenes rajons L
110. Gosupe (upe) 19 5284 69,7 Gulbenes rajons K
111. Īsliņa (upe) 13 52842 19,2 Gulbenes rajons K
112. Alkšņupīte 10 52852 25,4 Gulbenes rajons L
113. Virāne (upe) 9 5286 64,9 Madonas rajons L
114. Azanda (upe) 19 5288 69,8 Gulbenes rajons L
115. Sace (upe) 11 52882 22,7 Gulbenes rajons L
116. Vilaune (upe) 18 52892 61,3 Gulbenes rajons L
117. Aiša (upe) 13 52896 42,7 Madonas rajons L
118. Egļupe 10 528962 15,5 Madonas rajons L
119. Uriekste (upe) 23 5292 55,9 Gulbenes rajons L
120. Tulija (upe) 17 5294 57,1 Cēsu rajons L
121. Ubeja (upe) 11 52952 26,8 Cēsu rajons L
122. Gailīšupīte 10 52956 24,7 Cēsu rajons L
123. Pērļupīte 14 52954 24,1 Cēsu rajons L
124. Straujupīte 10 529592 11 Cēsu rajons L
125. Dzestrene (upe) 16 5296 48,9 Cēsu rajons L
126. Dzērbe (upe) 16 52972 33 Cēsu rajons L
127. Meļļupīte 18 52974 48,5 Cēsu rajons L
128. Pīsla (upe) 13 5298 53,2 Cēsu rajons L
Rīgas jūras līcis - Vidzeme (baseina kods - 53(55)
1. Līlaste (upe) 1 5312 142 Rīgas rajons K
2. Puska (upe) 23 531272 78,8 Rīgas rajons K
3. Strauts no Lieluikas ezera 9 531274 28,8 Rīgas rajons K
4. Inčupe 12 5314 33,4 Rīgas rajons L
5. Pēterupe 46 532 154,8 Limbažu rajons,
Rīgas rajons L, P
6. Tarupe 10 5326 30,7 Limbažu rajons L
7. Ķīšupe 37 5332 102,6 Limbažu rajons,
Rīgas rajons L
8. Aìe (upe) 43 534 213,9 Limbažu rajons L, P
9. Mazupīte 16 5342 30,7 Limbažu rajons L
10. Tora (upe) 13 5344 39 Limbažu rajons L
11. Liepupe 21 5354 55,8 Limbažu rajons L
12. Zaķupe 16 5356 55,4 Limbažu rajons L
13. Kurliņupe 12 5358 27,5 Limbažu rajons L
14. Vitrupe 36 536 197,2 Limbažu rajons L
15. Cimeļupe 12 53652 50,6 Limbažu rajons L
16. Reiņupe 6 53656 32,7 Limbažu rajons L
17. Svētupe 58 538 475,2 Limbažu rajons L
18. Ārupīte 14 5382 59,1 Limbažu rajons L
19. Sausupe 11 5384 41,6 Limbažu rajons L
20. Pērļupe 21 5386 61,4 Limbažu rajons L
21. Lūdiņupe 22 5388 75,9 Limbažu rajons L
22. Salaca (upe) 95 54 3183,8 Valmieras rajons,
Limbažu rajons L, P 3420
23. Korìe (upe) 33 5412 112,1 Limbažu rajons L
24. Neriņa (upe) 11 54132 40,8 Limbažu rajons L
25. Melnupe 14 54134 39,7 Limbažu rajons L
26. Pužupe 10 54136 26 Limbažu rajons L 43
27. Glāžupe 18 5414 81,8 Limbažu rajons L 89,2
28. Jogla (upe) 31 54154 72,5 Limbažu rajons L
29. Runga (upe) 10 541542 16,2 Limbažu rajons L
30. Iìe (upe) 51 542 237,5 Valmieras rajons,
Limbažu rajons L
31. Ramata (upe) 30 5432 154,1 Valmieras rajons L 195
32. Krūkļupīte 10 54322 22,5 Valmieras rajons L
33. Ķīšupe 7 54324 25,9 Valmieras rajons L 40,7
34. Nātrene (upe) 13 54332 29,5 Valmieras rajons L
35. Ķirele (upe) 14 5434 37,9 Valmieras rajons,
Limbažu rajons L
36. Rūja (upe) 77 5452 792 Valmieras rajons K, P 962,3
37. Melnupīte 15 545212 36,6 Valmieras rajons K
38. Oļa (upe) 19 54522 51,3 Valmieras rajons K
39. Palmute (upe) 14 54524 62,1 Valmieras rajons K
40. Vidzemnieku grāvis 10 545242 18,4 Valmieras rajons K
41. Virķe (upe) 13 545252 23,7 Valmieras rajons K
42. Sapraša (upe) 24 54526 86,1 Valmieras rajons K 100,4
43. Acupīte 39 54528 252,3 Valmieras rajons,
Valkas rajons K 275,7
44. Ķire (upe) 14 545282 103 Valmieras rajons,
Valkas rajons K
45. Akmene (upe) 5 5452824 32,6 Valkas rajons K
46. Silene (upe) 8 54528242 26,2 Valkas rajons K
47. Gulbene (upe) 18 545284 45,4 Valmieras rajons K 57,9
48. Juldurga (upe) 12 545292 24,6 Valmieras rajons K 29
49. Raudava (upe) 12 545296 10,4 Valmieras rajons K 23,4
50. Seda (upe) 62 5454 542,5 Valmieras rajons,
Valkas rajons K 543,1
51. Buļļupe 18 54542 55,2 Valmieras rajons K
52. Timbas upe 12 545422 18,4 Valmieras rajons K
53. Baložupe 14 545432 16,9 Valmieras rajons K
54. Ošupīte 12 54544 24 Valkas rajons,
Valmieras rajons K
55. Sūnupe 14 54546 34,6 Valkas rajons K
56. Purgaile (upe) 13 545474 25,8 Valkas rajons K
57. Rikanda (upe) 24 54548 99,7 Valkas rajons K 100,3
58. Dūre (upe) 12 54554 22,5 Valmieras rajons K
59. Ēķinupe 16 5456 55,3 Valmieras rajons K
60. Briede (upe) 42 5458 443,9 Valmieras rajons,
Cēsu rajons K
61. Drona (upe) 10 545812 37,4 Valmieras rajons K
62. Budze (upe) 6 54582 30,9 Valmieras rajons K
63. Paktene (upe) 13 545838 25,4 Valmieras rajons,
Limbažu rajons K
64. Mazbriede (upe) 19 54584 90,6 Valmieras rajons,
Limbažu rajons K
65. Zunda (upe) 10 545842 15,3 Valmieras rajons,
Limbažu rajons K
66. Grūžupīte 10 54586 52,6 Valmieras rajons,
Limbažu rajons K
67. Ziede (upe) 12 54588 42 Valmieras rajons,
Cēsu rajons K
68. Bauņupīte 14 54592 28,2 Valmieras rajons,
Limbažu rajons K
69. Krišupīte 10 5512 30,3 Limbažu rajons K
70. Blusupīte 15 5516 30,4 Limbažu rajons K
Veļikajas baseinā (baseina kods - 63)
1. Pedele (upe) 12 63288 Valkas rajons K
Veļikajas baseinā (baseina kods - 68)
1. Kūdupe 83 6814 114,5 Alūksnes rajons K
2. Bērzupīte 12 68146 31,8 Alūksnes rajons K
3. Vjada (upe) 43 682 609,8 Balvu rajons K 87
4. Kira (upe) 34 6822 216,1 Balvu rajons K 59
5. Niedrupīte 21 68222 56,9 Balvu rajons K
6. Meirupīte 11 68224 20,2 Balvu rajons K
7. Liepna (upe) 39 6824 241,8 Balvu rajons,
Alūksnes rajons K, P
8. Voroža (upe) 682412 35,6 Alūksnes rajons K
9. Varubka (upe) 8 68242 40,9 Alūksnes rajons K
10. Kokova (upe) 47 6832 458,5 Balvu rajons,
Ludzas rajons K
11. Ļudonka (upe) 25 68322 45,5 Balvu rajons K
12. Rika (upe) 38 68324 126,8 Balvu rajons K
13. Stiglava (upe) 7 683244 28,6 Balvu rajons K
14. Supenka (upe) 21 68326 93,4 Balvu rajons K
15. Grūšļovas strauts 10 683262 19,7 Balvu rajons K
16. Ašarovas strauts 6 683264 35,7 Balvu rajons K
17. Pazlauka (upe) 10 68328 44,9 Balvu rajons K
18. Rītupe 176 684 1441,0 Ludzas rajons,
Rēzeknes rajons K, P 107
19. Ludza (upe) 155 6842 918,7 Ludzas rajons K 92
20. Bez nosaukuma (iztek no ezera) 12 6842114 20,6 Ludzas rajons K
21. Čodarānu upe 19 6842121 27,3 Ludzas rajons K
22. Djatlovkas strauts 10 684214 45,5 Ludzas rajons K
23. Istalsna (upe) 20 684232 86,6 Ludzas rajons K
24. Pilda (upe) 10 684234 324,6 Ludzas rajons K
25. Kivdolica (upe) 22 6842342 91,7 Ludzas rajons K
26. Līdūkšņa (upe) 17 6842344 66,5 Ludzas rajons K
27. Porkaļu upe 12 68423476 27,7 Ludzas rajons K
28. Aunejas strauts 10 6842348 38,5 Ludzas rajons K
29. Runtorta (upe) 5 684236 89,8 Ludzas rajons K
30. Paborga (upe) 15 6842364 31,4 Ludzas rajons K
31. Zeiļu strauts 1 6842366 40,5 Ludzas rajons K
32. Lada (upe) 6844 30,1 Ludzas rajons K
33. Ziblas strauts 14 6846 35,8 Ludzas rajons K
34. Ijevkas strauts 12 68474 29,2 Ludzas rajons K
35. Strauja (upe) 24 6848 120,6 Ludzas rajons K
36. Zilupe 94 686 768,8 Ludzas rajons K, P 195
37. Robeža (upe) 8 68612 36,1 Ludzas rajons K
38. Kurjanka (upe) 11 6862 52,6 Ludzas rajons K
39. Pernovka (upe) 11 68632 22,5 Ludzas rajons K
40. Jučevas strauts 12 6864 32,8 Ludzas rajons K
41. Pudupe 13 68652 23,8 Ludzas rajons K
42. Istra (upe) 39 6866 303,8 Ludzas rajons K
43. Grīva (upe) 6 68662 26,4 Ludzas rajons K
44. Lauderu strauts 3 686616 43,0 Ludzas rajons K
45. Gumeņīcas strauts 11 686618 17,6 Ludzas rajons K
46. Zeiļovas strauts 7 686632 32,7 Ludzas rajons,
Krāslavas rajons K
47. Cigeļņa (upe) 17 686634 56,0 Ludzas rajons K
48. Plusona (upe) 13 6868 82,8 Ludzas rajons K

Pielikumā lietotie saīsinājumi:

Dz - dzeramā ūdens kvalitātei atbilstoši ūdeņi;

K - karpveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi;

L - lašveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi;

P - peldēšanai un citiem rekreācijas pasākumiem piemēroti ūdeņi.

Vides aizsardzības un reìionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

6.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

Piesārņojošās vielas, parametri un maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) notekūdeņos to izplūdes vietā

Ingredienti

Cilvēku ekvivalents

MPK (mg/l)

Suspendētās vielas

>10 000

35

< 10 000

60

BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš)

>10 000

15

< 10 000

25

ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)Kopējais slāpeklis

< 10 000 (reducēšanas pakāpe 30%)

Nelimitē

10 000 - 100 000 (reducēšanas pakāpe 60%)

15

>100 000

10

Kopējais fosfors

< 10 000

Nelimitē

10 000 - 100 000

2

>100 000

1

Piezīme. Smago metālu (Cd, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Hg) noteikšana ir obligāta saskaņā ar šo noteikumu 20.1.apakšpunktu, izņemot 20.1.14.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar 1974.gada un 1992.gada Helsinku konvencijas "Par Baltijas jūras vides aizsardzību" rekomendācijās noteiktajiem piesārņojuma daudzumiem uz produkcijas vienību dažādām rūpniecības nozarēm. Par smago metālu limitēšanas nepieciešamību pārējos gadījumos lemj reģionālās vides pārvaldes ekspertīzes nodaļa.

Ja tehnoloģiskajos procesos tiek izmantotas specifiskas ķīmiskas vielas, par šo vielu parametru iekļaušanu ūdens lietošanas atļaujās lemj atbilstošās reģionālās vides pārvaldes Ekspertīzes nodaļa.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

7.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 22.aprīļa noteikumiem nr.155

Virszemes ūdeņu kvalitātes prasības

Nr. p.k.

Parametri

Mērvienības

Saldūdens zivju ūdeņos

Peldvietu ūdeņos

Cilvēku patēriņam paredzētajā ūdenī

Dzeramajā ūdenī, ko iegūst no virszemes ūdeņiem

Lašveidīgo zivju audzēšanai paredzētajos ūdeņos

Karpveidīgo zivju audzēšanai paredzētajos ūdeņos

A1a (vienkārša fizikāla attīrīšana un dezinfekcija)

A2a (normāla fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija)

A3a (intensīva fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija)

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

Mak-simāli pieļau-jams

Ietei-cams

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Temperatūra

°C

21,5° Cb

28° Cb

25

12

25

22

25

22

25

22

2.

Izšķīdušais skābeklis

mg/l O2

50% >9

50%>9 100%>7

50% >7

50% >8 100% >5

% pies. O2

-

80-120

>75

>70

>50

>30

3.

pH

6-9

6-9

6-9

9,5

6,5-8,5

6,5-8,5

5,5-9

5,5-9

4.

Elektro- vadītspēja

µS cm-1

pie 20°C

400

1000

1000

1000

5.

Krāsainība

mg/l

Pt/Co skala

Nav nenor- mālu izmaiņu

-

20

1

20

10

100

50

6.

Duļķainība

mg/SiO2

10

1

Džeksona vienības

4

0,4

6.1

Caurredzamība (nosaka ar Seki diska metodi)

m

1

2

2

6

7.

Smarža

Atšķaidījuma pakāpe

2 (120 C)

0

 

3(250 C)

8.

Garša

Atšķaidījuma pakāpe

2 (120 C)

0

3 (250 C)

10 (250 C)

20 (250 C)

9.

Peldoši materiāli (atkritumi, skaidas)

Nav

10.

Sausais atlikums

mg/l (1800 C)

1500

11.

Kopējā cietība

12.

Koli formas (kopējās)

skaits100 ml

10000

500

0

-

50

5000

50000

13.

Fekālās koli formas

skaits 100 ml

2000

100

0

-

20

2000

20000

14..

Fekālie streptokoki

skaits 100 ml

-

100

0

-

20

1000

10000

15.

Salmonella

skaits 1000 ml

0

-

0

-

skaits 5000 ml

0

0

16.

Enterovīrusi

PFU/10 l

0

-

0

-

17.

Clostridia (sulfītreducējošās)

skaits 20 ml

£1

-

 

 

skaits 1 ml,

18.

Kopējās baktērijas

ja t° 370 C skaits 1 ml,

-

10c

ja t° 220 C

100c

19.

Kopējās baktērijas (ūdenim slēgtos konteineros)

skaits 1 ml,

20

5

 

ja t° 370 C skaits 1 ml,

100

20

ja t° 220 C

20.

Suspendētās vielas

mg/l

£25

²25

Nav

25

21.

BSP5

mg/l O2

£l3

£6

<3

<5

<7

22.

ĶSP

mg/l O2

30

23.

Oksidējamība (KMnO4)

mg/l O2

5

2

24.

Nitrāti

mg/l NO3

50

25

50

25

50

50

25.

Nitrīti

mg/l NO2

£0,01

£0,03

0,1

26.

Slāpeklis (Kjeldāls)

mg/l N

1

1

2

3

27.

Kopējais amonijs

mg/l NH4

£1

£0,04

£1

£0,2

0,5

0,05

0,05

1,5

1

4

2

28.

Nejonizēts amonjaks

mg/l NH3

0,025

0,005

0,025

0,005

29.

Fosfors

mg/l P2O5

d

d

5

0,4

0,4

0,7

0,7

30.

Hlorīdi

mg/l Cl-

25

200

200

200

31.

Sulfāti

mg/l SO4

250

25

250

150

250

150

250

150

32.

Cianīdi

mg/l CN-

0,05

0,05

0,05

0,05

 

 

 

33.

Virsmas aktīvās vielas (metilēn- zilā metode)

mg/l (laurila sulfāts)

Nav pastāvīgu putu

£0,3

0,2

0,2

0,2

0,5

34.

Kopējais brīvais hlors

mg/l Cl2

0,005e

0,005e

35.

Fenoli

mg/l C6H5OH

2

2

Nav īpašas smaržas

 

£0,005

£0,005

0,0005

0,001

0,005

0,001

0,1

0,01

36.

Pesticīdi (kopā)

mg/l

0,0005

0,001

0,0025

0,005

(viens atsevišķi)

<0,0001

37.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

mg/l l

0,0002

0,0002

0,0002

<0,001

38.

Kopējais ekstraģējamais organiskais hlors

mg/l Cl l

39.

Ogļūdeņraži

mg/l

3

3

0,01

0,05

0,2

1

0,5

40.

Ekstraģējamās vielas (hloroformā)

sausais atlikums

0,1 0,1

0,1

0,2

0,5

41.

Cinks

mg/l Zn

£0,3 ,3

£1,0

0,1f

3

0,5

5

1

5

1

42.

Varš

mg/l Cu

£0,04

£0,04

0,1f

0,05

0,02

0,05

1

43.

Kadmijs

mg/l Cd

0,005 05

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

44.

Hroms

mg/l Cr

0,05

0,05

0,05

0,05

45.

Svins

mg/l Pb

0,05f 05f

0,05

0,05

0,05

46.

Dzīvsudrabs

mg/l Hg

0,001

0,001

0,0005

0,001

0,0005

0,001

0,0005

47.

Niķelis

mg/l Ni

0,05

48.

Arsēns

mg/l As

0,05

0,05

0,01

0,05

0,1

0,05

49.

Bors

mg/l B

1

1

1

1

50.

Fluorīdi

mg/l F-

1,5g

1,5

0,7-1

0,7-1,7

0,7-1,7

51.

Silīcijs

mg/l SiO2

52.

Kalcijs

mg/l Ca

100

53.

Magnijs

mg/l Mg

50

30

54.

Nātrijs

mg/l Na

150

20

55.

Kālijs

mg/l K

12

10

56.

Alumīnijs

mg/l Al

0,2

0,05

57.

Dzelzs

mg/l Fe

0,2

0,05

0,3

0,1

2

1

1

58.

Mangāns

mg/l Mn

0,05

0,02

0,05

0,1

1

59.

Kobalts

mg/l Co

60.

Bārijs

mg/l Ba

0,1 0,1

0,1

1

1

61.

Sudrabs

mg/l Ag

0,01

62.

Berilijs

mg/l Be

63.

Antimons

mg/l Sb

0,01

64.

Selēns

mg/l Se

0,01

0,01

0,01

0,01

65.

Vanādijs

mg/l V

Piezīme. Virszemes ūdeņu kvalitātes prasības noteiktas saskaņā ar šādām Eiropas savienības direktīvām:

75/440/EEC (Dzeramais ūdens no virszemes ūdeņiem);

78/659/EEC (Saldūdens zivis);

76/160/EEC (Peldvietu ūdeņi);

80/778/EEC (Ūdens cilvēku patēriņam).

Tabulā lietotie apzīmējumi:

a - A1 - vienkārša fizikāla attīrīšana un dezinfekcija, piem., ātra filtrācija un dezinfekcija;

A2 - normāla fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija, piem., pirmējā hlorēšana, koagulācija, flokulācija, dekantācija, filtrācija, dezinfekcija (otrreizējā hlorēšana);

A3 - intensīva fizikāla attīrīšana, ķīmiska attīrīšana un dezinfekcija, piem., hlorēšana līdz lūzuma punktam, koagulācija, flokulācija, dekantācija, filtrācija, adsorbcija (aktīvā ogle), dezinfekcija (ozonēšana, otrreizējā hlorēšana).

b - 100 C limits atsevišķos periodos (skat. Eiropas savienības direktīvu 78/659/EEC).

c - dezinficētā ūdenī atbilstošajām koncentrācijām jābūt būtiski zemākām tai vietā, kur ūdens atstāj sagatavošanas iekārtas.

d - ja ezeru vidējais dziļums ir starp 18 un 300 m, jālieto šāda formula: L10 (Z/Tw (1+)), kur L - slodze, kas izteikta kā mg/P uz ezera virsmas m2 gadā; Z - vidējais ezera dziļums metros; Tw - ezera ūdens teorētiskais apmaiņas laiks gados. Citos gadījumos, lai samazinātu eitrofikāciju, būtu lietojamas šādas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (izteiktas kā PO4): 0,2 mg/l lašveidīgo zivju audzēšanai paredzētajos ūdeņos, 0,4 mg/l karpveidīgo zivju audzēšanai paredzētajos ūdeņos.

ee - minētās koncentrācijas attiecas uz pH = 6. Ja pH ir augstāks, ir pieļaujama augstāka kopējā brīvā hlora koncentrācija.

f - augstākas koncentrācijas ir pieļaujamas, ja ūdens ir ilgstoši stāvējis vados (skat. Eiropas savienības direktīvu 80/778/EEC).

g - var būt atšķirīgs atkarībā no ģeogrāfiskā stāvokļa.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 155Pieņemts: 22.04.1997.Stājas spēkā: 01.05.1997.Zaudē spēku: 31.12.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108/109, 30.04.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
52884
01.05.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)