Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumus Nr. 790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 1998.gada 15.decembrī (prot. Nr.67 1.§)
Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojamas zvejas tiesības privātajos ūdeņos — ezeros, upēs un ūdenskrātuvēs vai privātajā īpašumā esošajās attiecīgo ūdenstilpju daļās.

2. Zvejas tiesības privātajos ūdeņos pieder privāto ūdeņu īpašniekam, izņemot ūdeņus, kas minēti Civillikuma II un III pielikumā.

3. Ūdeņi, kuri nav minēti Civillikuma I, II un III pielikumā un kuriem visā platībā vai tās daļā piekļaujas valsts zemes īpašumi, piekrīt valstij attiecīgajam īpašumam pieguļošajā daļā vai visā to platībā, un šo ūdeņu tiesiskais valdītājs tam piederošās zvejas tiesības var izmantot, ievērojot šo noteikumu normas, kas attiecināmas uz privāto ūdeņu īpašniekiem.

4. Ja privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, kā arī šo noteikumu 3.punktā minētie ūdeņi pārvietojas un izmainās to krasti, iepriekšējais krastu īpašnieks saglabā zvejas tiesības un jaunajam krastu īpašniekam, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības, jādod iepriekšējam krastu īpašniekam iespēja izmantot minētās tiesības, kā arī nepieciešamā pieeja pie ūdens, ja iepriekšējam krastu īpašniekam viņa īpašuma robežās šādas lietojamas pieejas vairs nav.

5. Privāto ūdeņu īpašnieks, kuram pieder zvejas tiesības, ar attiecīgu pilnvarojumu vai nomas līgumu tās var nodot citām juridiskām un fiziskām personām.

6. Izmantojot zvejas tiesības privātajos ūdeņos, jāievēro normatīvie akti, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas — makšķerēšanas (turpmāk — makšķerēšana) kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības, kuras attiecas uz ūdenstilpju nomu.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

7. Privātajiem ūdeņiem, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi, tauvas josla netiek noteikta un ūdeņu īpašnieks pats nosaka piekrastes joslas izmantošanas prasības rūpnieciskajai zvejai un makšķerēšanai, bet pārējiem privātajiem ūdeņiem tauvas josla ir četri metri.

8. Privātajos ūdeņos, kuri atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, jāievēro attiecīgo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

9. To privāto ezeru krastos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, jābūt zīmei ar norādi, ka ezers atrodas privātajā īpašumā.

II. Rūpnieciskās zvejas limitu un rūpnieciskās zvejas teritorijas sadale

10. Privātajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits (turpmāk — zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu un zvejas tiesību īpašniekam.

11. Privātajā īpašumā esošajās publisko ezeru daļās attiecīgā pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir proporcionāls attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

12. Publiskajās upēs, kurās zvejas tiesības nepieder tikai valstij un kurās atļauta rūpnieciskā zveja, un kopīpašuma ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, piekrastes zemes īpašnieki savstarpēji vienojas par zvejas limita sadali, ievērojot, ka kopējais zvejas limita apjoms nedrīkst pārsniegt attiecīgajai upei (upes posmam) vai ezeram (ezera daļai) noteikto apjomu.

13. Ja šo noteikumu 12.punktā minēto kopīpašuma ūdeņu platības nav sadalītas starp to īpašniekiem, tad īpašnieki papildus savstarpēji vienojas (rakstiski vai mutiski) arī par rūpnieciskās zvejas rīku izvietošanas vietu vai teritoriju sadali.

14. Lai panāktu vienošanos (rakstisku vai mutisku) par zvejas limitu un rūpnieciskās zvejas rīku izvietošanas vietu vai teritoriju sadali proporcionāli attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajām privāto ūdeņu daļām, šo noteikumu 12.punktā minēto privāto ūdeņu īpašnieki var ņemt vērā piekrastes zemju īpašumiem pieguļošo ūdeņu daļu tuvumu krastam, krastam pieguļošās ūdenslīnijas garumu, kopējo ūdenstilpes platību, kā arī citus savstarpēji pieņemamus kritērijus.

15. Ja netiek panākta vienošanās starp kopīpašuma ūdeņu īpašniekiem, izņemot gadījumus, kad lieta piekrīt tiesai, zvejas limitu vai rūpnieciskās zvejas rīku izvietošanas vietu vai teritoriju sadales jautājumi pēc visu īpašnieku lūguma var tikt izskatīti īpašnieku, attiecīgās pašvaldības (pašvaldību), valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk – institūts) un Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (turpmāk – Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde) pārstāvju kopīgā sanāksmē.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1523)

16. Privāto ūdeņu īpašniekam, kuram pieder zvejas tiesības un kurš vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, jāiesniedz attiecīgajā pašvaldībā paziņojums par plānoto darbību vai īpašnieku savstarpējā vienošanās par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos privātajos ūdeņos. Ja privātajā īpašumā esošās publisko ūdeņu daļas īpašnieks līdz nākamā gada sākumam neiesniedz pašvaldībā paziņojumu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu, pašvaldība uz kārtējo gadu ir tiesīga iznomāt zvejas limitu, kas saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu rezervēts minētajam privāto ūdeņu īpašniekam.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

17. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc saņemšanas izskata šo noteikumu 16.punktā minēto paziņojumu vai vienošanos un paziņo Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes attiecīgajam sektoram par privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) noteikto vai saskaņā ar privāto ūdeņu īpašnieku vienošanos panākto zvejas limitu sadali.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1054 redakcijā)

18. Zvejas limiti privātajos ūdeņos ir noteikti normatīvajos aktos par zvejas rīku skaita limitu un nozvejas apjoma limitu sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1054 redakcijā)

III. Rūpnieciskās zvejas tiesību noma un izmantošana

19. Privātajos ūdeņos, kuros saskaņā ar Civillikuma II un III pielikumu zvejas tiesības pieder valstij, piekrastes zemju īpašniekiem ir priekšroka rūpnieciskās zvejas tiesību nomā, ja šajos ūdeņos rūpnieciskās zvejas tiesības nenomā specializētas vietējās zvejnieku sabiedrības.

20. Privāto ūdeņu īpašnieks, kuram pieder zvejas tiesības, ar rakstisku pilnvarojumu vai nomas līgumu var nodot viņam piederošās rūpnieciskās zvejas tiesības citām juridiskām un fiziskām personām, ievērojot tam konkrētajos ūdeņos noteikto zvejas limitu vai saskaņā ar kopīpašuma ūdeņu īpašnieku savstarpējo vienošanos panākto zvejas limitu un rūpnieciskās zvejas rīku izvietošanas vietu vai teritoriju sadali.

21. Privāto ūdeņu īpašnieks, kuram pieder zvejas tiesības, var saņemt rūpnieciskās zvejas licenci Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes attiecīgajā kontroles sektorā mēnesi pēc šo noteikumu 16.punktā minētā paziņojuma vai savstarpējās vienošanās iesniegšanas un maksas par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu nokārtošanas pašvaldībā.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

22. Ja privāto ūdeņu īpašnieks tam piederošās rūpnieciskās zvejas tiesības ir iznomājis vai pilnvarojis citu juridisko vai fizisko personu izmantot rūpnieciskās zvejas tiesības, attiecīgā persona pašvaldībā samaksā par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu un šo noteikumu 21.punktā minēto rūpnieciskās zvejas licenci Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes attiecīgajā kontroles sektorā var saņemt, ja uzrāda attiecīgu pilnvarojumu vai nomas līgumu ar zvejas tiesību īpašnieku.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

23. Ja privātajos ūdeņos rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanai tiek organizēta licencētā rūpnieciskā zveja, tai jāizstrādā atsevišķs nolikums, ievērojot normatīvo aktu prasības par licencēto rūpniecisko zveju.

IV. Makšķerēšanas tiesību izmantošana

24. Ar makšķerēšanu bez īpašnieka papildu atļaujas, ievērojot normatīvos aktus, var nodarboties visos privātajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī privātajās upēs un to privātajā īpašumā esošajās daļās, kurās saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem nav aizliegta makšķerēšana.

25. Makšķerēšanai ezeros, kuri ir viena zemes īpašnieka zemesgabala robežās un kuros zvejas tiesības nepieder valstij, ir nepieciešama privāto ūdeņu īpašnieka atļauja.

26. Makšķerēšanai kopīpašuma ezeros, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, ir nepieciešama kopīpašuma ezera īpašnieku (vismaz viena) atļauja, pamatojoties uz kuru makšķernieks var makšķerēt tajā ezera daļā, kas atrodas tuvāk atļaujas devēja zemei nekā cita īpašnieka zemei.

27. Privātajos ūdeņos maksa par īpašām atļaujām (licencēm) makšķerēšanas tiesību izmantošanai var tikt noteikta tikai tad, ja šajos ūdeņos tiek organizēta licencētā makšķerēšana, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību jāizstrādā atsevišķs nolikums.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

V. Zvejas tiesību izmantošana nomātās ūdenstilpēs

28. Visi privātie ūdeņi zvejas tiesību izmantošanai var tikt iznomāti citām juridiskām un fiziskām personām.

29. Visas upes, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, zivsaimnieciskiem izmantošanas veidiem – rūpnieciskai zvejai, makšķerēšanai un zivkopībai – iznomā attiecīgā pašvaldība pēc saskaņošanas ar institūtu un Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi (turpmāk – reģionālā vides pārvalde).

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1054 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1523)

30. Privātajā īpašumā esošās publisko ūdenstilpju daļas, izņemot upes, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, zivsaimnieciskiem izmantošanas veidiem var iznomāt privāto ūdeņu īpašnieks, informējot par to attiecīgo pašvaldību.

31. Ezerus, kuros zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, zvejas tiesību izmantošanai var iznomāt pašvaldības, informējot par to institūtu, bet citiem izmantošanas veidiem iznomā privāto ūdeņu īpašnieks, informējot par to attiecīgo pašvaldību, vai ar tā atļauju — pašvaldība.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1523)

32. Privātos ūdeņus, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, zivsaimnieciskiem izmantošanas veidiem un citiem izmantošanas veidiem iznomā privāto ūdeņu īpašnieks, informējot par to attiecīgo pašvaldību, bet upju vai to posmu iznomāšana ir pieļaujama pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi un tikai noteiktiem izmantošanas veidiem, ievērojot upju hidrotehnisko nozīmi, bet nav pieļaujama kompleksa noma.

VI. Zvejas tiesību izmantošanas kontrole

33. Rūpniecisko zvejas tiesību izmantošanu un makšķerēšanu privātajos ūdeņos kontrolē Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes un reģionālo vides pārvalžu inspektori. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās arī vides aizsardzības sabiedriskie inspektori, pašvaldību attiecīgi pilnvarotas institūcijas, policija, zemessardze, kā arī attiecībā uz trešajām personām — attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieki un nomnieki.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

34. Personas, kas pārkāpj šos noteikumus, likumos noteiktajā kārtībā saucamas pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Administratīvā atbildība vai kriminālatbildība neatbrīvo minētās personas no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu saskaņā ar normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos noteiktajām taksēm.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1054)

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 453Pieņemts: 15.12.1998.Stājas spēkā: 19.12.1998.Zaudē spēku: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 375/380, 18.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
50946
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.1998","iso_value":"1998\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.1998.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"