Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 16. novembra lēmumu "Par "Apdrošināšanas aģentūru un aģentūru darbības reģistrācijas noteikumu" apstiprināšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

Rīgā 1998.gada 17.novembrī (prot. Nr. 62, 15.§)

Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību
un to uzraudzības likuma
79.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējamas apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) un apdrošināšanas aģenti (turpmāk - aģents) apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai.

2. Lai aģentūru reģistrētu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā (turpmāk - inspekcija), aģentūrai jāatbilst šādām prasībām:

2.1. aģentūra ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

2.2. aģentūra ir noslēgusi līgumu (aģentūras līgums) ar apdrošinātāju par apdrošināšanas starpniek a pakalpojumu sniegšanu.

3. Ar aģentūru un aģentu reģistrācijas žurnāla ierakstiem var iepazīties jebkura persona un saņemt informāciju par aģentūras nosaukumu un juridisko adresi, kā arī aģenta vārdu, uzvārdu, reģistra numuru un tā apdrošinātāja vai aģentūras nosaukumu un juridisko adresi, kurā strādā aģents.

II. Aģentūru un aģentu reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

4. Aģentūras reģistrēšanai inspekcijā apdrošinātājs iesniedz šādus dokumentus:

4.1. apdrošinātāja parakstītu reģistrācijas pieteikumu, kurā norādīti pievienotie dokumenti;

4.2. notariāli apliecinātu aģentūras reģistrācijas apliecības kopiju;

4.3. aģentūras līgumu.

5. Aģenta reģistrēšanai inspekcijā apdrošinātājs vai aģentūra iesniedz šādus dokumentus:

5.1. apdrošinātāja vai aģentūras parakstītu reģistrācijas pieteikumu, kurā norādīti pievienotie dokumenti;

5.2. aģenta pases kopiju;

5.3. apdrošinātāja vai aģentūras apliecinājumu par noslēgto līgumu ar aģentu par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

III. Reģistrācijas termiņi

6. Inspekcija izskata apdrošinātāja iesniegto aģentūras reģistrācijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un desmit dienu laikā no visu izskatīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas pieņem lēmumu reģistrēt vai atteikt reģistrēt aģentūru.

7. Inspekcija izskata apdrošinātāja vai aģentūras iesniegto aģenta reģistrācijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un desmit dienu laikā no visu izskatīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas nosaka aģenta speciālo zināšanu pārbaudi, kā arī sagatavo un nosūta Iekšlietu ministrijai pieprasījumu par aģenta iespējamo saukšanu pie kriminālatbildības.

8. Inspekcija piecu dienu laikā no aģenta speciālo zināšanu beidzamās pārbaudes dienas un atbildes saņemšanas par aģenta iespējamo saukšanu pie kriminālatbildības pieņem lēmumu reģistrēt vai atteikt reģistrēt aģentu.

9. Ja reģistrācijas pieteikuma izskatīšanas laikā šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi vai labojumi, apdrošinātājs vai aģentūra attiecīgos dokumentus ar izdarītajiem grozījumiem vai labojumiem iesniedz inspekcijā ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc grozījumu vai labojumu izdarīšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

10. Ja, izskatot reģistrācijas pieteikumu vai pārbaudot sniegto informāciju, rodas neskaidrības par pieteikumam pievienoto dokumentu vai sniegtās informācijas saturu, inspekcijai ir tiesības pieprasīt no apdrošinātāja vai aģentūras papildu informāciju, kas iesniedzama inspekcijā desmit dienu laikā.

11. Par aģentūras vai aģenta reģistrācijas faktu inspekcija sagatavo rakstisku paziņojumu. Paziņojumu inspekcija izsniedz vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē apdrošinātājam vai aģentūrai, kas iesniegusi reģistrācijas pieteikumu.

IV. Labojumu izdarīšana aģentūru un aģentu reģistrācijas žurnāla ierakstos

12. Ja aģentūru un aģentu reģistrācijas ierakstos tiek konstatēta kļūda vai neatbilstība reģistrācijas pieteikumam, kļūdu izlabo pēc inspekcijas vai ieinteresētās personas iniciatīvas.

13. Inspekcija par konstatēto kļūdu informē apdrošinātāju vai aģentūru un nosaka termiņu iebildumu celšanai. Pēc noteiktā termiņa beigām inspekcija pieņem lēmumu par ieraksta labošanu.

V. Atteikums reģistrēt aģentūru un aģentu

14. Inspekcija ir tiesīga atteikt reģistrēt aģentūru, ja:

14.1. apdrošinātāja sniegtās ziņas par aģentūru neatbilst īstenībai;

14.2. aģentūras darbība neatbilst likuma prasībām.

15. Inspekcija ir tiesīga atteikt reģistrēt aģentu, ja:

15.1. aģents nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu;

15.2. aģents agrāk sodīts par tīša nozieguma izdarīšanu;

15.3. aģents agrāk izdarījis tīšu noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvots sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

15.4. aģents agrāk saukts pie kriminālatbildības par tīša nozieguma izdarīšanu, bet krimināllieta izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

15.5. pieteikuma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā pret aģentu ir ierosināta krimināllieta;

15.6. aģents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi inspekcijas noteiktajā kārtībā;

15.7. aģentam agrāk anulēta reģistrācija, izņemot šo noteikumu 20.3. un 20.5.apakšpunktā noteiktos gadījumus;

15.8. apdrošinātāja vai aģentūras sniegtās ziņas par aģentu neatbilst patiesībai;

15.9. inspekcija saņēmusi no apdrošinātāja vai aģentūras, kas iesniegusi aģenta reģistrācijas pieteikumu, iesniegumu ar lūgumu atteikt reģistrēt aģentu;

15.10. apdrošinātājs vai aģentūra ir izbeigusi līgumiskās attiecības ar aģentu.

16. Ja inspekcija reģistrāciju atsaka, tā sagatavo motivētu rakstisku atteikumu. Atteikumu inspekcija iesniedz apdrošinātājam vai aģentūrai, kas iesniegusi aģenta reģistrācijas pieteikumu, vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē pēc apdrošinātāja vai aģentūras juridiskās adreses. Sūdzības par reģistrācijas atteikumu iesniedzamas normatīvajos aktos noteiktajā vispārējā kārtībā.

17. Ja reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs saņēmis pamatotu atteikumu reģistrēt aģentūru vai aģentu, atkārtotu pieteikumu inspekcijā var iesniegt tikai pēc atteikumā minēto trūkumu pilnīgas novēršanas.

18. Ja aģents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi inspekcijas noteiktajā kārtībā, atkārtotu speciālo zināšanu pārbaudi tas ir tiesīgs kārtot ne agrāk kā mēnesi pēc atteikuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja aģents atkārtoti nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi, nākamo speciālo zināšanu pārbaudi aģents ir tiesīgs kārtot ne agrāk kā sešus mēnešus pēc beidzamā atteikuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

VI. Reģistrācijas anulēšana

19. Inspekcija ir tiesīga anulēt aģentūras reģistrāciju, ja:

19.1. konstatēts viens vai vairāki šo noteikumu 14.punktā minētie apstākļi;

19.2. no apdrošinātāja, kas iesniedzis aģentūras reģistrācijas pieteikumu, saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt aģentūras reģistrāciju;

19.3. aģentūras līgumā izdarīti grozījumi vai labojumi, kas var būtiski ietekmēt apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja intereses.

20. Inspekcija ir tiesīga anulēt aģenta reģistrāciju, ja:

20.1. konstatēts viens vai vairāki šo noteikumu 15.punktā minētie apstākļi;

20.2. no apdrošinātāja vai aģentūras, kas iesniegusi aģenta reģistrācijas pieteikumu, saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt aģenta reģistrāciju;

20.3. saņemts aģenta iesniegums ar lūgumu anulēt tā reģistrāciju;

20.4. iesniegta pamatota apdrošinājuma ņēmēja sūdzība par aģenta apdrošināšanas starpniecības darbību, kuras dēļ nodarīti vai varēja tikt nodarīti materiāli zaudējumi;

20.5. aģents ar apdrošinātāju vai aģentūru ilgāk par vienu gadu ir pārtraucis līgumiskās attiecības, kas noteiktas līgumā par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

VII. Līgumisko attiecību maiņa

21. Ja aģents izbeidz līgumiskās attiecības ar apdrošinātāju vai aģentūru un nodibina jaunas līgumiskās attiecības ar citu apdrošinātāju vai aģentūru un apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums nav ilgāks par vienu gadu, aģents ir reģistrējams atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot prasības par speciālo zināšanu pārbaudi.

22. Apdrošinātājs vai aģentūra desmit dienu laikā sniedz inspekcijai rakstisku informāciju par aģentiem, ar kuriem apdrošinātājs vai aģentūra ir izbeiguši līgumiskās attiecības, kas noteiktas līgumā par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Informācijā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, uz kuru pamata izbeigtas līgumiskās attiecības ar aģentu.

VIII. Noslēguma jautājumi

23. Apdrošinātājs vai aģentūra sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz inspekcijā reģistrācijas pieteikumu par fiziskajām personām, kurām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai un kurām ir nodibinātas līgumiskās attiecības ar apdrošinātāju vai aģentūru. Reģistrācijas pieteikumā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, speciālās atļaujas (licences) numuru un izsniegšanas datumu, kā arī apliecinājumu par noslēgto līgumu ar aģentu par apdrošināšana s starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

24. Aģentiem izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pēc šo noteikumu 23.punktā noteiktā termiņa beigām tiek atzītas par spēkā neesošām un aģenti reģistrējami atbilstoši šiem noteikumiem vispārējā kārtībā.

25. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993.gada 1.jūnija lēmumu Nr.275 "Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 35.nr.). 

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 436Pieņemts: 17.11.1998.Stājas spēkā: 25.11.1998.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 349, 24.11.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
50804
25.11.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)