Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1998.gada 4.novembrī Noteikumi Nr. 428

Rīgā (prot. Nr. 60, 6.§)

Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar

Ārstniecības likuma 4.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. kompensējamo zāļu saraksts - saraksts, kurā iekļauto ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz slimokase no valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļiem;

1.2. kompensācijas bāzes cena - uz konkrētu laiku noteikta kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu, medicīnisko ierīču vai preču vairumtirdzniecības realizācijas cena, par kuru zāles, medicīniskās ierīces un preces pārdod aptiekai un kuru noteikusi bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zāļu cenu aģentūra" (turpmāk - Zāļu cenu aģentūra), un kuru ņem par pamatu kompensācijas summas aprēķināšanai.

2. Šie noteikumi nosaka ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (turpmāk - kompensācijas kārtība), tās galvenos principus, kompensējamo zāļu saraksta izveidošanas kritērijus, kārtību, kādā nosakāma kompensācijas bāzes cena, un kārtību, kādā zāles, medicīniskās ierīces un preces iekļaujamas kompensējamo zāļu sarakstā vai svītrojamas no tā.

3. Kompensācijas kārtība ambulatorajā ārstniecībā ir pasākumu kopums, kas pacientam nodrošina iespēju iegādāties zāles, medicīniskās ierīces un preces, kuru iegādes izdevumus saskaņā ar slimības un (vai) īpašā stāvokļa (turpmāk - slimība) diagnozi, kompensācijas kategoriju un kompensācijas bāzes cenu sedz slimokase no valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļiem.

II. Kompensācijas kārtības pamatprincipi

4. Zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumi, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi, tiek kompensēti konkrētam pacientam ar skaidri diagnosticētu slimību, kuras ārstēšanā nav piemērojams cits aizvietojošs un izmaksu ziņā lētāks ārstēšanas veids. Ir noteiktas šādas kompensācijas kategorijas:

4.1. I kategorija - kompensācija 100 % apmērā, ja pacientam konstatēta hroniska slimība, kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu, medicīnisko ierīču un preču lietošana, lai nodrošinātu un uzturētu pacienta dzīvības funkcijas;

4.2. II kategorija - kompensācija 75 % apmērā, ja pacientam konstatēta hroniska slimība, kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu, medicīnisko ierīču un preču lietošana, lai uzturētu pacienta veselības stāvokli;

4.3. III kategorija - kompensācija 50 % apmērā, ja pacientam konstatēta hroniska vai akūta slimība, kuras ārstēšanā ir nepieciešama attiecīgo zāļu, medicīnisko ierīču un preču lietošana, lai uzlabotu pacienta veselības stāvokli.

5. To kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu vispārīgos nosaukumus, kas ir Pasaules veselības organizācijas ieteiktie zāļu starptautiskie nepatentētie nosaukumi vai, ja tādi nav ieteikti, - plaši lietotie nosaukumi, kā arī to medicīnisko ierīču un preču nosaukumus, kas paredzētas šo noteikumu pielikumā minēto slimību ārstēšanai, apstiprina labklājības ministrs.

6. Kompensējamo zāļu sarakstu (ar zāļu nosaukumiem, kas ir speciāli dotie zāļu nosaukumi vai vispārīgie nosaukumi kopā ar tirdzniecības preču zīmi vai ražotāja nosaukumu) apstiprina labklājības ministrs.

7. Zālēm, kuras iekļauj kompensējamo zāļu sarakstā, jābūt:

7.1. reģistrētām Latvijas zāļu reģistrā;

7.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificētām kā recepšu zālēm;

7.3. apstiprinātai kompensācijas bāzes cenai.

8. Medicīniskajām ierīcēm un precēm, kuras iekļauj kompensējamo zāļu sarakstā, jābūt:

8.1. reģistrētām Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrā;

8.2. apstiprinātai kompensācijas bāzes cenai.

9. Homeopātiskās zāles netiek iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.

III. Zāļu cenu aģentūras uzdevumi, funkcijas un tiesības

10. Zāļu cenu aģentūras galvenie uzdevumi:

10.1. nodrošināt kompensācijas kārtības ieviešanu;

10.2. nodrošināt kompensējamo zāļu saraksta izveidošanu un aktualizēšanu.

11. Zāļu cenu aģentūras funkcijas:

11.1. pieņemt lēmumu par zāļu, medicīnisko ierīču un preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā vai svītrošanu no tā;

11.2. apkopot valsts institūciju, profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu un aptieku priekšlikumus par grozījumiem kompensējamo zāļu sarakstā;

11.3. sniegt informāciju, kas saistīta ar kompensācijas kārtību;

11.4. izstrādāt kompensācijas kārtības attīstības projektus;

11.5. apkopot un analizēt informāciju par zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju;

11.6. veidot un uzturēt nepieciešamās datu bāzes.

12. Lai nodrošinātu šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto uzdevumu un funkciju izpildi, Zāļu cenu aģentūrai ir šādas tiesības:

12.1. noteikt kompensācijas bāzes cenu;

12.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts institūcijām (arī no Valsts zāļu aģentūras, Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centra un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālā fonda (turpmāk - Centrālais fonds)), slimokasēm, kā arī no ārstniecības iestādēm, zāļu ražotājiem, zāļu lieltirgotājiem un aptiekām Zāļu cenu aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, atzinumus un dokumentus;

12.3. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai nodrošinātu zāļu novērtēšanu saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem un sagatavotu atzinumu par to, vai ir lietderīgi attiecīgās zāles iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā;

12.4. pieprasīt no Centrālā fonda un slimokasēm atzinumu un aprēķinus par finansiālajām iespējām, kas saistītas ar attiecīgo zāļu, medicīnisko ierīču un preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā;

12.5. saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu cenrādi iekasēt no pieteikuma iesniedzēja maksu par procedūrām, kas saistītas ar zāļu, medicīnisko ierīču un preču iekļaušanu un uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā;

12.6. izdot ieteikumus, lai nodrošinātu zāļu racionālu izrakstīšanu un lietošanu.

IV. Zāļu, medicīnisko ierīču un preču iekļaušana

kompensējamo zāļu sarakstā un svītrošana no tā

13. Lai zāles, medicīniskās ierīces vai preces iekļautu kompensējamo zāļu sarakstā, persona, kas saņēmusi zāļu, medicīnisko ierīču vai preču reģistrācijas apliecību, vai tās pilnvarots pārstāvis (turpmāk - pieteikuma iesniedzējs) iesniedz Zāļu cenu aģentūrā rakstisku pieteikumu.

14. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

14.1. zāļu, medicīnisko ierīču vai preču reģistrācijas apliecības kopija;

14.2. zāļu apraksts latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zāļu un farmaceitisko produktu reģistrāciju;

14.3. motivēts piedāvājums kompensācijas bāzes cenai (latos);

14.4. patents vai cits papildu aizsardzības sertifikāts ar tajā norādītu derīguma termiņu;

14.5. informācija par attiecīgo zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iegādes izdevumu kompensāciju citās valstīs;

14.6. informācija par zāļu, medicīnisko ierīču vai preču ražotāja realizācijas cenu un zāļu, medicīnisko ierīču vai preču lieltirgotāja realizācijas cenu (latos) ražotājvalstī un citās Eiropas valstīs atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam attiecīgajā laikposmā;

14.7. informācija par to, vai zāles citu valstu tirgū tiek izplatītas ar citu nosaukumu;

14.8. aprēķins par iespējamo kompensācijas kārtībā Latvijā pārdodamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču apjomu;

14.9. prognozējamais slimnieku skaits;

14.10. pamatoti ārstēšanas izmaksu aprēķini, konkrēto zāļu priekšrocības attiecīgo zāļu grupā un farmakoekonomiskie aprēķini (ja tādi ir veikti);

14.11. zāļu vidējā diennakts deva.

15. Zāļu cenu aģentūrai papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem un informācijai ir tiesības pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju.

16. Zāļu cenu aģentūra ne vēlāk kā 180 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas izskata pieteikumu, pieņem lēmumu par zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā vai motivētu atteikumu iekļaut zāles, medicīniskās ierīces vai preces kompensējamo zāļu sarakstā, nosaka kompensācijas bāzes cenu un rakstiski paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.

17. Pieteikuma izskatīšanas laikā Zāļu cenu aģentūra:

17.1. izskata iesniegtos dokumentus un pārbauda, vai tie atbilst šo noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām;

17.2. nodrošina iesniegto dokumentu ekspertīzi un zāļu novērtēšanu;

17.3. izvērtē ārstēšanas izmaksas;

17.4. nosaka kompensācijas bāzes cenu.

18. Laiks, kas nepieciešams, lai saņemtu papildu informāciju vai paskaidrojumus dokumentu ekspertīzei, netiek ieskaitīts pieteikuma izskatīšanas laikā.

19. Lēmumu par zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā vai svītrošanu no tā Zāļu cenu aģentūra pieņem, pamatojoties uz ārstēšanas izmaksām, zāļu cenu, konkrēto zāļu lietojuma priekšrocībām un zāļu iegādes izdevumu kompensācijai novirzītajiem finansu resursiem.

20. Zāles, medicīniskās ierīces un preces tiek iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā uz laiku līdz diviem gadiem.

21. Zāļu cenu aģentūra ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā vai svītrošanu no tā, iesniedz attiecīgos grozījumus publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22. Lēmums par zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tā publikācijas.

23. Zāļu cenu aģentūrai ir tiesības pārskatīt kompensācijas bāzes cenu, iepriekš par to rakstiski informējot pieteikuma iesniedzēju un Centrālo fondu, šādos gadījumos:

23.1. ja ir beidzies patenta vai cita papildu aizsardzības sertifikāta derīguma termiņš;

23.2. ja zāļu, medicīnisko ierīču un preču pārdošanas apjoms ir par 30 % lielāks, nekā ņemts vērā, apstiprinot kompensācijas bāzes cenu;

23.3. pēc zāļu, medicīnisko ierīču vai preču ražotāja motivēta pieprasījuma, ja ražotāja cenas mainījušās no tā neatkarīgu iemeslu dēļ;

23.4. pēc labklājības ministra vai veselības valsts ministra motivēta pieprasījuma.

24. Zāļu cenu aģentūrai ir tiesības svītrot zāles, medicīniskās ierīces un preces no kompensējamo zāļu saraksta, iepriekš par to informējot pieteikuma iesniedzēju un Centrālo fondu, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zāles, medicīniskās ierīces un preces ir izņemtas no tirgus vai aizliegta to izplatīšana, vai netiek ievērota kompensācijas bāzes cena.

25. Zāļu cenu aģentūras lēmumus pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Ārstniecības personu pienākumi

26. Ārsts, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi, nosaka attiecīgajam pacientam piemērotāko, efektīvāko un izmaksu ziņā lētāko ārstēšanas veidu.

27. Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, medicīniskās ierīces un preces normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraksta ārstējošais ārsts, kurš ir noslēdzis līgumu ar slimokasi. Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, medicīniskās ierīces un preces izrakstāmas tikai uz tādas receptes veidlapas, kas paredzēta zāļu iegādei par diferencētu samaksu.

VI. Kompensācijas summas aprēķins

28. Zāļu, medicīnisko ierīču vai preču iegādes izdevumu kompensāciju piemēro aptiekā.

29. Kompensācijas summa, kuru pacientam par ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm, medicīniskajām ierīcēm vai precēm sedz slimokase no valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļiem, veidojas, kompensācijas bāzes cenai pieskaitot Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apstiprināto aptiekas piecenojumu un iegūtajai summai piemērojot kompensācijas kategorijai atbilstošo kompensācijas procentu.

30. Starpību starp zāļu, medicīnisko ierīču vai preču cenu aptiekā un kompensācijas summu sedz pacients.

31. Izsniedzot kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, medicīniskās ierīces un preces, aptiekā no pacienta iekasē 10 santīmus (par apkalpošanu).

VII. Noslēguma jautājumi

32. Valsts farmācijas inspekcija farmaceitiskās darbības uzņēmumos kontrolē kompensācijas kārtības ievērošanu un par konstatētajiem pārkāpumiem rakstiski informē Zāļu cenu aģentūru.

33. Kompensācijas kārtība atbilstoši šiem noteikumiem un saskaņā ar kompensācijas kārtības ieviešanas plānu tiek ieviesta līdz 2002.gadam, pakāpeniski iekļaujot kompensējamo zāļu sarakstā zāles, medicīniskās ierīces un preces, kas nepieciešamas šo noteikumu pielikumā minēto slimību ārstēšanai.

34. Labklājības ministrs apstiprina kompensācijas kārtības ieviešanas plānu.

35. Izdevumi, kas saistīti ar zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādi Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumos Nr.102 "Noteikumi par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai" minētajām slimībām un iedzīvotāju kategorijām (ja zāles ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā un tiek izrakstītas saskaņā ar diagnozi, kas atbilstoši plānam iekļauta jaunajā kompensācijas kārtībā), tiek kompensēti atbilstoši šiem noteikumiem.

36. Ar 2002.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumus Nr.102 "Noteikumi par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai 1997.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 77., 334./335.nr.; 1998, 163./164.nr.);

36.2. Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumus Nr.426 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumos Nr.102 "Noteikumi par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai 1997.gadā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 334./335.nr.);

36.3. Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumus Nr.206 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumos Nr.102 "Noteikumi par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai 1997.gadā"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 163./164.nr.).

37. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs

Pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 4.novembra noteikumiem Nr. 428

Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu,

medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumi tiek kompensēti

Diagnozes

Diagnozes grupa/diagnoze

Kompen-

Ierobe-

 

kods

 

sācijas

žojumi

     

apmērs (%)

 
 

1

2

3

4

1. Acu un to palīgorgānu slimības

H40

Glaukoma

H40.1

Primāra atvērta leņķa glaukoma

100

H40.2

Primāra slēgta leņķa glaukoma

100

H40.3

Sekundāra glaukoma acs traumas dēļ

100

H40.4

Sekundāra glaukoma acs iekaisuma dēļ

100

H40.5

Sekundāra glaukoma citu acs slimību dēļ

100

H40.6

Sekundāra medikamentu izraisīta glaukoma

100

H40.8

Cita veida glaukoma

100

H10

Konjunktivīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

2. Ausu un aizauss paugura slimības

     

H65

Nestrutojošs vidusauss iekaisums

100

bērniem

     

līdz 3 g.

3. Asins un asinsrades orgānu slimības un

     

imūnsistēmas traucējumi

     

D66

Pārmantots VIII faktora deficīts

100

 

D67

Pārmantots IX faktora deficīts

100

 

D68

Citi koagulācijas traucējumi

   

D68.0

Villebranda slimība

100

 

D68.1

Pārmantots XI faktora trūkums

100

 

D68.2

Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums

100

 

D68.3

Cirkulējošo antikoagulantu ierosināti hemorāģiski

   
 

traucējumi

100

 

D68.4

Iegūts koagulācijas faktoru trūkums

100

 

D68.8

Citi precizēti koagulācijas traucējumi

100

 

4. Asinsrites sistēmas slimības

     

4.1. Reimatisms

     

100

Akūts reimatisms bez norādes par sirds bojājumu

50

 

101

Akūts reimatisms ar sirds bojājumu

   

101.0

Akūts reimatisks perikardīts

50

 

101.1

Akūts reimatisks endokardīts

50

 

101.2

Akūts reimatisks miokardīts

50

 

101.8

Cita akūta reimatiska sirds slimība

50

 

102

Reimatiska horeja

   

102.0

Reimatiska horeja ar sirds bojājumu

75

 

102.9

Reimatiska horeja bez sirds bojājuma

75

 

105

Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites

   

105.0

Mitrāla stenoze

75

 

105.1

Reimatiska mitrāla insuficience

75

 

105.2

Mitrāla stenoze ar insuficienci

75

 

105.8

Citas mitrālā vārstuļa kaites

75

 

106

Reimatiskas aortas vārstuļa kaites

   

106.0

Reimatiska aortas atveres stenoze

75

 

106.1

Reimatiska aortāla insuficience

75

 

106.2

Reimatiska aortas stenoze ar insuficienci

75

 

106.8

Citas reimatiskas aortas vārstuļa kaites

75

 

107

Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites

   

107.0

Trikuspidāla stenoze

75

 

107.1

Trikuspidāla insuficience

75

 

107.2

Trikuspidāla stenoze ar insuficienci

75

 

107.8

Citas trikuspidālā vārstuļa kaites

75

 

108

Vairāku vārstuļu kaites

   

108.0

Mitrālā un aortas vārstuļa kaites

75

 

108.1

Mitrālā un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

108.2

Aortas un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

108.3

Kombinēta mitrālā, aortas un trikuspidālā vārstuļa kaite

75

 

108.8

Citas vairāku vārstuļu kaites

75

 

109

Citas reimatiskas sirds slimības

   

109.0

Reimatisks miokardīts

75

 

109.1

Reimatiskas endokarda slimības ar neprecizētu

   
 

vārstuļu bojājumu

75

 

109.2

Hronisks reimatisks perikardīts

75

 

109.8

Citas precizētas reimatiskas sirds slimības

75

 

109.9

Neprecizēta reimatiska sirds slimība

75

 

4.2. Hipertensīvas slimības

     

110

Esenciāla (primāra) hipertensija

75

 

111

Hipertensīva kardiopātija

   

111.0

Hipertensīva sirds slimība ar (sastrēguma) sirds mazspēju

75

 

111.9

Hipertensīva kardiopātija bez (sastrēguma) sirds mazspējas

75

 

112

Hipertensīva nefropātija

   

112.0

Hipertensīva nefropātija ar nieru mazspēju

75

 

112.9

Hipertensīva nefropātija bez nieru mazspējas

75

 

113

Hipertensīva kardionefropātija

   

113.0

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar (sastrēguma)

   
 

sirds mazspēju

75

 

113.1

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar nieru mazspēju

75

 

113.2

Hipertensīva kardiopātija un nefropātija ar (sastrēguma)

   
 

sirds un nieru mazspēju

75

 

113.9

Neprecizēta hipertensīva kardiopātija un nefropātija

75

 

115

Sekundāra hipertensija

   

115.0

Renovaskulāra hipertensija

75

 

115.1

Sekundāra hipertensija citu nieru slimību dēļ

75

 

115.2

Sekundāra hipertensija endokrīnu slimību dēļ

75

 

115.8

Cita veida sekundāra hipertensija

75

 

115.9

Neprecizēta sekundāra hipertensija

75

 

4.3. Sirds išēmiskās slimības

     

120

Angina pectoris (stenokardija)

   

120.0

Nestabila stenokardija

75

 

120.1

Stenokardija ar pierādītu koronāro asinsvadu spazmu

75

 

120.8

Citas stenokardijas formas

75

 

120.9

Neprecizēta stenokardija

75

 

121

Akūts miokarda infarkts

 

sākot ar pirmo

     

ambulatorās

     

aprūpes dienu

121.0

Akūts transmurāls priekšējās sienas miokarda infarkts

50

121.1

Akūts transmurāls apakšējās sienas miokarda infarkts

50

121.2

Akūts transmurāls citas lokalizācijas miokarda infarkts

50

121.3

Akūts transmurāls neprecizētas lokalizācijas miokarda

 
 

infarkts

50

121.4

Akūts subendokardiāls miokarda infarkts

50

121.9

Neprecizēts akūts miokarda infarkts

50

125

Hroniska sirds išēmiskā slimība

 

125.0

Aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība

75

125.1

Aterosklerotiska kardiopātija

75

125.2

Vecs (pārciests) miokarda infarkts

75

125.3

Sirds aneirisma

75

125.4

Koronārās artērijas aneirisma

75

125.5

Išēmiska kardiomiopātija

75

125.6

Asimptomātiska (bezsimptomu) miokarda išēmija

75

4.4. Citas sirds slimības

   

142

Kardiomiopātija

 

142.0

Dilatācijas kardiomiopātija

75

142.2

Cita veida hipertrofiskas kardiomiopātijas

75

142.8

Cita veida kardiomiopātijas

75

147

Paroksismāla tahikardija

 

147.1

Supraventrikulāra tahikardija

75

147.2

Ventrikulāra tahikardija

75

148

Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās

75

150

Sirds mazspēja

 

150.0

Sastrēguma sirds mazspēja

100

150.1

Kreisā kambara mazspēja

100

150.9

Neprecizēta sirds mazspēja

100

4.5. Cerebrovaskulāras slimības

   

169

Cerebrovaskulāru slimību sekas

 

169.0

Subarahnoidāla asinsizplūduma sekas

75

169.1

Intracerebrāla asinsizplūduma sekas

75

169.2

Citu netraumatisku intrakraniālu asinsizplūdumu sekas

75

169.3

Smadzeņu infarkta sekas

75

169.4

Insulta sekas, neprecizējot, vai tas ir bijis

 
 

asinsizplūdums vai infarkts

75

169.8

Citu un neprecizētu cerebrovaskulāru slimību sekas

75

4.6. Artēriju, arteriolu un kapilāru slimības

   

170

Ateroskleroze

 

170.2

Ekstremitāšu artēriju ateroskleroze

75

5. Audzēji

5.1. Lūpas, mutes dobuma un

rīkles ļaundabīgi audzēji

C00

Lūpas ļaundabīgi audzēji

100

C01

Mēles saknes ļaundabīgs audzējs

100

C02

Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji

100

C03

Smaganu ļaundabīgs audzējs

100

C04

Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs

100

C05

Aukslēju ļaundabīgs audzējs

100

C06

Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs

100

C07

Pieauss dziedzera ļaundabīgs audzējs

100

C08

Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

C09

Mandeles ļaundabīgs audzējs

100

C10

Rīkles mutes daļas ļaundabīgs audzējs

100

C11

Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs

100

C12

Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis)

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

C13

Rīkles apakšējās daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs

100

C14

Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzē ji ar

 
 

citu un neprecizētu lokalizāciju

100

5.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji

   

C15

Barības vada ļaundabīgs audzējs

100

C16

Kuņģa ļaundabīgs audzējs

100

C17

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

C18

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

C19

Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs

 
 

audzējs

100

C20

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs

100

C21

Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis)

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

C22

Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs

100

C23

Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs

100

C24

Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs

100

C25

Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs

100

C26

Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos

 
 

gremošanas orgānos

100

5.3. Elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu

   

ļaundabīgi audzēji

   

C30

Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji

100

C31

Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji

100

C32

Balsenes ļaundabīgs audzējs

100

C33

Trahejas ļaundabīgs audzējs

100

C34

Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs

100

C37

Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs

100

C38

Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji

100

C39

Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas

 
 

un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji

100

5.4. Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgs audzējs

   

C40

Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji

100

C41

Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu

 
 

skrimšļu ļaundabīgi audzēji

100

5.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji

   

C43

Ļaundabīga ādas melanoma

100

C44

Citi ļaundabīgi ādas audzēji

100

5.6. Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

   

C45

Mezotelioma

100

C46

Kapoši sarkoma

100

C47

Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu

 
 

sistēmas ļaundabīgi audzēji

100

C48

Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs

100

C49

Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

100

5.7. Krūts ļaundabīgs audzējs

   

C50

Krūts ļaundabīgs audzējs

100

5.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

   

C51

Ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji

100

C52

Maksts ļaundabīgs audzējs

100

C53

Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs

100

C54

Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs

100

C55

Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgs audzējs

100

C56

Olnīcu ļaundabīgs audzējs

100

C57

Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

C58

Placentas ļaundabīgs audzējs

100

5.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

   

C60

Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs

100

C61

Prostatas ļaundabīgs audzējs

100

C62

Sēklinieka ļaundabīgs audzējs

100

C63

Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

5.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgs audzējs

   

C64

Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu

100

C65

Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs

100

C66

Urīnvada ļaundabīgs audzējs

100

C67

Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs

100

C68

Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgs audzējs

100

5.11. Acs, smadzeņu un citu CNS daļu

   

ļaundabīgs audzējs

   

C69

Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs

100

C70

Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs

100

C71

Smadzeņu ļaundabīgs audzējs

100

C72

Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās

 
 

nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji

100

5.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru

   

ļaundabīgi audzēji

   

C73

Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs

100

C74

Virsnieru ļaundabīgs audzējs

100

C75

Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru

 
 

ļaundabīgi audzēji

100

5.13. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri

   

un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji

   

C76

Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji

100

C77

Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs

100

C78

Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu

 
 

ļaundabīgs audzējs

100

C79

Sekundārs citas lokalizācijas ļaundabīgs audzējs

100

C80

Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju

100

5.14. Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu

   

ļaundabīgi audzēji

   

C81

Hodžkina slimība

100

C82

Folikulāra (nodulāra) ne Hodžkina limfoma

100

C83

Difūza ne Hodžkina limfoma

100

C84

Perifērisko un ādas T šūnu limfomas

100

C85

Citi un neprecizēti ne Hodžkina limfomas veidi

100

C88

Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības

100

C90

Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji

100

C91

Limfoleikoze

100

C92

Mieloleikoze

100

C93

Monocitāra leikoze

100

C94

Citas precizētas leikozes

100

C95

Neprecizētu šūnu leikoze

100

C96

Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un

 
 

radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji

100

5.15. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

   

C97

Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

100

5.16. Audzēji in situs

   

D00

Mutes dobuma, barības vada un kuņģa carcinoma in situs

100

D01

Citu un neprecizētu gremošanas orgānu carcinoma in situs

100

D02

Vidusauss un elpošanas sistē mas carcinoma in situs

100

D03

Melanoma in situs

100

D04

Ādas carcinoma in situs

100

D05

Krūts carcinoma in situs

100

D06

Dzemdes kakla carcinoma in situs

100

D07

Citu un neprecizētu dzimumorgānu daļu carcinoma in situs

100

D09

Citu un neprecizētu lokalizāciju carcinoma in situs

100

5.17. Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji

   

D37

Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar

 
 

neskaidru vai nezināmu dabu

100

D38

Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs

 
 

ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

D39

Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai

 
 

nezināmu dabu

100

D40

Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai

 
 

nezināmu dabu

100

D41

Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

D42

Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

D43

Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar

 
 

neskaidru vai nezināmu dabu

100

D44

Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai

 
 

nezināmu dabu

100

D45

Īstā policitēmija (polycythaemia vera)

100

D46

Mielodisplastiskie sindromi

100

D47

Pārējie limfaudu, asinsrades un radniecīgu audu

 
 

audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu

100

D48

Citas un neprecizētas lokalizācijas audzēji ar

 
 

neskaidru vai nezināmu dabu

100

6. Ādas un zemādas slimības

   

6.1. Bulozās dermatozes

   

L10

Pemfiguss (pemphigus)

 

L10.0

Pemphigus vulgaris

75

L10.1

Pemphigus vegetans

75

L10.2

Pemphigus foliaceus

75

L10.3

Brazīlijas pemfiguss (fogo selvagem)

75

L10.4

Pemphigus erythematosus

75

L10.5

Medikamentu izraisīts pemfiguss

75

L10.8

Cita veida pemfiguss

75

6.2. Papuloskvamozās dermatozes

   

L40

Zvīņēde (psoriasis)

 

L40.0

Psoriasis vulgaris

75

L40.1

Ģeneralizēta pustulozā psoriāze

75

L40.2

Acrodermatitis continua

75

L40.3

Pustulosis palmaris et plantaris

75

L40.4

Pilienveida psoriāze (psoriasis en goutte)

75

L40.5

Artropātiskā psoriāze (M07.0-M07.3*, M09.0*)

75

L40.8

Citas psoriāzes formas

75

L27

Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

7. Elpošanas sistēmas slimības

     

J44

Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība

75

 

J45

Astma

   

J45.0

Pārsvarā alerģiska astma

75

 

J45.1

Nealerģiska astma

75

 

J45.8

Jaukta tipa astma

75

 

J45.9

Neprecizēta astma

75

 

J00

Akūts nazofaringīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

J02

Akūts faringīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

J04

Akūts laringīts un traheīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

J06

Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu

100

bērniem

 

lokalizāciju

 

līdz 3 g.

J11

Gripa, ja vīruss nav identificēts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

J20

Akūts bronhīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

8. Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

     

E00

Iedzimts joda trūkuma sindroms

   

E00.0

Iedzimta joda trūkuma sindroma neiroloģiskais tips

100

 

E00.1

Iedzimta joda trūkuma sindroma miksedematozais tips

100

 

E00.2

Iedzimta joda trūkuma sindroma jauktais tips

100

 

E01

Vairogdziedzera funkcijas traucējumi joda trūkuma dēļ

   
 

un līdzīgi stāvokļi

   

E01.0

Joda trūkuma radīts difūzs (endēmisks) kākslis

100

 

E01.1

Joda trūkuma radīts multinodulārs (endēmisks) kākslis

100

 

E01.2

Joda trūkuma radīts (endēmisks) kākslis, neprecizēts

100

 

E01.8

Citi joda trūkuma radīti vairogdziedzera funkcijas

   
 

traucējumi un līdzīgi stāvokļi

100

 

E02

Subklīnisks joda trūkuma hipotireoidisms

100

 

E03

Citi hipotireozes veidi

   

E03.0

Iedzimta hipotireoze ar difūzu kāksli

100

 

E03.1

Iedzimta hipotireoze bez kākšļa

100

 

E03.2

Medikamentu vai citu eksogēnu vielu radīta hipotireoze

100

 

E03.3

Pēcinfekcijas hipotireoze

100

 

E03.4

Vairogdziedzera (iegūta) atrofija

100

 

E03.5

Miksedēmas koma

100

 

E03.8

Cita veida precizēta hipotireoze

100

 

E10

Insulīnatkarīgs cukura diabēts

100

 

E10.2

Ar nieru komplikācijām

100

 

E10.4

Ar neiroloģiskām komplikācijām

100

 

E11

Insulīnneatkarīgs cukura diabēts

100

 

E11.4

Ar neiroloģiskām komplikācijām

100

 

E22

Hipofīzes hiperfunkcija

100

 

E22.0

Akromegālija un hipofizārais gigantisms

100

 

E22.1

Hiperprolaktinēmija

100

 

E22.2

Antidiurētiskā (ADH) hormona neatbilstošas

   
 

sekrēcijas sindroms

100

 

E22.8

Citi hipofī zes hiperfunkcijas varianti

100

 

E23

Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi

   

E23.0

Hipopituitārisms

100

 

E23.1

Medikamentu izraisīts hipopituitārisms

100

 

E23.2

Bezcukura diabēts (Diabetes insipidus)

100

 

E23.3

Citur neklasificēta hipotalāma disfunkcija

100

 

E23.6

Citas hipofīzes slimības

100

 

E25

Adrenogenitāli traucējumi

   

E25.0

Ar enzīmu trūkumu saistīts iedzimts adrenogenitālais

   
 

sindroms

100

 

E25.8

Citi adrenogenitāli traucējumi

100

 

E27

Citas virsnieru slimības

   

E27.1

Primārā virsnieru garozas mazspēja

100

 

E55

D vitamīna trūkums

   

E55.0

Aktīvs rahīts

100

bērniem

     

līdz 3 g.

E78

Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas

   

E78.0

Izolēta hiperholesterolē mija

100

 

E78.1

Izolēta hipergliceridēmija

100

 

E78.2

Jaukta hiperlipidēmija

100

 

E83

Minerālu vielmaiņas traucējumi

   

E83.0

Vara vielmaiņas traucējumi

100

 

E84

Cistiskā fibroze

   

E84.0

Cistiskās fibrozes plaušu forma

100

 

E84.1

Cistiskās fibrozes zarnu forma

100

 

E84.4

Cistiskā fibroze ar citām izpausmēm

100

 

E84.9

Cistiskā fibroze, neprecizēta

100

 

9. Gremošanas sistēmas slimības

     

9.1. Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības

     

K25

Kuņģa čūla

   

K25.3

Akūta kuņģa čūla bez asiņošanas vai perforācijas

75

 

K25.7

Hroniska kuņģa čūla bez asiņošanas vai perforācijas

75

 

K26

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla

   

K26.3

Akūta divpadsmitpirkstu zarnas čūla bez asiņošanas

   
 

vai perforācijas

75

 

K26.7

Hroniska divpadsmitpirkstu zarnas čūla bez

   
 

asiņošanas vai perforācijas

75

 

K27

Neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla

   

K27.3

Akūta neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla bez

   
 

asiņošanas vai perforācijas

75

 

K27.7

Hroniska neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla bez

   
 

asiņošanas vai perforācijas

75

 

K28

Gastrojejunāla čūla

   

K28.3

Akūta gastrojejunāla čūla bez asiņošanas vai perforācijas

75

 

K28.7

Hroniska gastrojejunāla čūla bez asiņošanas vai perforācijas

75

 

9.2. Neinfekciozi enterīti un kolīti

     

K50

Krona (Crohn) slimība (reģionāls enterīts)

100

 

K51

Čūlains (ulcerozs) kolīts

100

 

9.3. Aknu slimības

     

K71

Toksiskas aknu slimības

   

K71.5

Toksisks aknu bojājums ar hronisku aktīvu hepatītu

100

 

K73

Citur neklasificēts hronisks hepatīts

   

K73.2

Citur neklasificēts hronisks aktīvs hepatīts

100

 

K74

Aknu fibroze un ciroze

   

K74.3

Primāra biliāra ciroze

100

 

9.4. Citas gremošanas orgānu slimības

     

K91

Citur nekvalificēti gremošanas sistēmas traucējumi

   
 

pēc manipulācijām

   

K91.2

Malabsorbcijas stāvoklis pēc zarnu rezekcijas

100

 

K59

Citas funkcionālas zarnu slimības

100

bērniem

     

līdz 3 g.

10. Infekcijas un parazitāras slimības

     

10.1. Pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas

     

A51

Svaigs sifiliss

75

 

10.2. Vīrushepatīti

     

B18

Hronisks vīrushepatīts

   

B18.0

Hronisks B vīrushepatīts ar delta vīrusu

100

 

B18.1

Hronisks B vīrushepatīts bez delta vīrusa

100

 

B18.2

Hronisks C vīrushepatīts

100

 

11. Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības

     

11.1. Iekaisīgas poliartropātijas

     

M05

Seropozitīvs reimatoīdais artrīts

   

M05.0

Felti (Felty) sindroms

75

 

M05.1

+ Reimatoīdā plaušu slimība (J99.0*)

75

 

M05.2

Reimatoīdais vaskulīts

75

 

M05.3

Reimatoīdais artrīts ar citu orgānu un sistēmu iesaisti

75

 

M05.8

Cita veida seropozitīvs reimatoīdais artrīts

75

 

M06

Cita veida reimatoīdais artrīts

   

M06.0

Seronegatīvs reimatoīdais artrīts

75

 

M06.1

Stilla (Still) slimība, kas sākusies pieaugušajiem

75

 

M06.2

Reimatoīdais bursīts

75

 

M06.3

Reimatoīdie mezgli

75

 

M06.4

Iekaisuma poliartropātija

75

 

M06.8

Cita veida precizēts reimatoīdais artrīts

75

 

11.2. Saistaudu sistēmslimības

     

M30

Nodozais poliarterīts un radniecīgi stāvokļi

   

M30.0

Nodozais poliarterīts

100

 

M30.1

Poliarterīts ar plaušu iesaisti (Čērdža-Strosas)

100

 

M30.2

Juvenīls poliarterīts

100

 

M30.3

Mukokutāns limfmezglu sindroms (Kavasaki (Kawasaki))

100

 

M32

Sistēmiska sarkanā vilkēde

   

M32.0

Medikamentu inducēta sistēmiska sarkanā vilkēde

100

 

M32.1

Sistēmiska sarkanā vilkēde ar orgānu un sistēmu iesaisti

100

 

M32.8

Citas sistēmiskas sarkanās vilkēdes formas

100

 

M33

Dermatopolimiozīts

   

M33.0

Juvenīls dermatomiozīts

100

 

M33.1

Cita veida dermatomiozīts

100

 

M33.2

Polimiozīts

100

 

M34

Sistēmiska sklerodermija

   

M34.0

Progresējoša sistēmiska sklerodermija

100

 

M34.1

CR(E)ST sindroms

100

 

M34.2

Medikamentu un ķīmisku vielu izraisīta sistēmiska

   
 

sklerodermija

100

 

M34.8

Citas sistēmiskas sklerodermijas formas

100

 

M47

Spondiloze

   

M47.0

Priekšējās muguras smadzeņu artērijas

   
 

(a.spinalis anterior) un mugurkaulāja artērijas

   
 

(a.vertebralis) kompresijas sindromi

100

 

M47.1

Cita veida spondilozes ar mielopātiju

100

 

11.3. Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas

     

M80

Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu

75

rentgenolo-

     

ģiski pierādīts

     

lūzums osteo-

     

porozes dēļ

M81

Osteoporoze bez patoloģiska lūzuma

50

pierādīta

     

osteodensito-

     

metriski un/

     

vai ar speci-

     

fiskiem bio-

     

ķīmiskiem

     

marķieriem

M82

Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ

50

pierādīta

     

osteodensito-

     

metriski un/

     

vai ar speci-

     

fiskiem bio-

     

ķīmiskiem

     

marķieriem

12. Noteikti perinatālā perioda stāvokļi

P91

Cita jaundzimušo galvas smadzeņu patoloģija

100

P94

Jaundzimušo muskuļu tonusa pārmaiņas

100

P96

Cita perinatālajā periodā sākusies patoloģija

100

13. Citur nekvalificēti simptomi, pazīmes

   

un anomāla klīniska un laboratorijas atrade

   

R62

Normālas fizioloģiskās attīstības traucējumi

100

bērniem

     

līdz 3 g.

14. Nervu sistēmas slimības

14.1. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

G20

Parkinsona (Parkinson) slimība

100

14.2. Demielinizējošas CNS slimības

   

G35

Multiplā skleroze

100

14.3. Epizodiski un paroksizmāli traucējumi

   

G40

Epilepsija

 

G40.0

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) idiopātiska epilepsija un

 
 

epileptiski sindromi ar sākotnēji lokalizētām lēkmēm

100

G40.1

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) idiopātiska epilepsija un

 
 

epileptiski sindromi ar vienkāršām parciālām lēkmēm

100

G40.2

Lokalizēta (fokāla) (parciāla) simptomātiska

 
 

epilepsija un epileptiski sindromi ar komplicētām

 
 

parciālām lēkmēm

100

G40.3

Ģeneralizēta idiopātiska epilepsija un epileptiski sindromi

100

G40.4

Cita veida ģeneralizēta epilepsija un epileptiski sindromi

100

G40.5

Īpaši epileptiskie sindromi

100

G40.6

Neprecizētas lielās lēkmes (grand mal) (ar vai bez (petit mal))

100

G40.7

Neprecizētas mazās lēkmes (petit mal) (bez (grand mal))

100

G40.8

Cita veida epilepsija

100

14.4. Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības

   

G70

Myasthenia gravis un citas mionerālas patoloģijas

 

G70.0

Myasthenia gravis

100

G70.1

Toksiska mioneirāla patoloģija

100

G70.2

Iedzimta un attīstības miastēnija

100

G70.8

Cita precizēta mioneirāla patoloģija

100

G71

Primāras muskuļu slimības

 

G71.2

Iedzimtas miopātijas

100

14.5. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi

   

G80

Bērnu cerebrālā trieka

 

G80.0

Spastiska cerebrālā trieka

100

G80.1

Spastiska diplēģija

100

G80.2

Zīdaiņu hemiplēģija

100

G80.3

Diskinētiska cerebrālā trieka

100

G80.4

Ataktiska cerebrālā trieka

100

G80.8

Cita veida bērnu cerebrālā trieka

100

G81

Hemiplēģija

 

G81.0

Šļaugana hemiplēģija

100

G81.1

Spastiska hemiplēģija

100

G93

Cita galvas smadzeņu patoloģija

100

bērniem

     

līdz 3 g.

14.6. Citas nervu sistēmas patoloģijas

     

G95

Citas muguras smadzeņu slimības

   

G95.1

Vaskulāras mielopātijas

100

 

15. Psihiski un uzvedības traucējumi

     

F20

Šizofrēnija

   

F20.0

Paranoīda šizofrēnija

100

 

F20.1

Hebefrēna šizofrēnija

100

 

F20.2

Katatona šizofrēnija

100

 

F20.3

Nediferencēta šizofrēnija

100

 

F20.4

Postšizofrēniska depresija

100

 

F20.5

Reziduāla šizofrēnija

100

 

F20.6

Vienkārša šizofrēnija

100

 

F20.8

Cita veida šizofrēnija

100

 

16. Faktori, kas ietekmē veselību

     

un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

     

Z94

Stāvoklis pēc orgānu un audu transplantācijas

   

Z94.0

Transplantēta niere

100

 

Z95

Sirds un asins vadu implantāti un transplantāti

   

Z95.1

Slimniekiem pēc aortokoronārās šuntēšanas operācijas

100

 

Z95.5

Slimniekiem pēc koronārās angioplastijas

100

 

Z95.2

Protezēts sirds vārstulis

100

 

17. Uroģenitālās sistēmas slimības

     

N04

Nefrotiskais sindroms

100

 

N11

Hronisks tubulointersticiāls nefrīts

100

 

N18

Hroniska nieru mazspēja

100

 

N80

Endometrioze

75

 

N40

Prostatas hiperplāzija (prostatas adenoma)

75

 

18. Ievainojumi, saindēšanās

un citas ārē jas iedarbes sekas

T66 Neprecizēta radiācijas ietekme 100

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 428Pieņemts: 04.11.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 30.06.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 336, 10.11.1998.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
50643
01.01.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva