Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 12. jūnija likumu: Par muitas nodokli.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

Rīgā 1998.gada 15.septembrī (prot. Nr. 50, 18.§)

Kārtība, kādā Latvijā ievedama mantotā manta, personiskās lietošanas priekšmeti un sadzīves priekšmeti

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.panta 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. sadzīves priekšmets - lietots priekšmets, kas paredzēts fiziskās personas sadzīves vajadzību nodrošināšanai;

1.2. personiskās lietošanas priekšmets - lietots priekšmets, kas nepieciešams fiziskajai personai personiskai vai profesionālai lietošanai (piemēri minēti šo noteikumu pielikumā);

1.3. persona, kura pārceļas uz dzīvi Latvijā - fiziskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1.3.1. Latvijas Republikas rezidents (Latvijas Republikas pilsonis, Latvijas Republikas iedzīvotājs, bezvalstnieks vai ārvalstnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā), kurš pastāvīgi uzturējies ārpus Latvijas ne mazāk par deviņiem mēnešiem;

1.3.2. persona, kura ieceļo Latvijā, jo ir stājusies laulībā ar personu, kas dzīvo Latvijā, vai persona, kura ieceļo Latvijā, lai stātos laulībā ar personu, kas dzīvo Latvijā;

1.3.3. repatriants vai repatrianta ģimenes loceklis, kas pārceļas uz dzīvi Latvijā kopā ar repatriantu;

1.3.4. persona, kura ieceļo Latvijā darba attiecību dēļ uz laiku, kas nav mazāks par gadu;

1.3.5. persona, kura ieceļo Latvijā uz mācību laiku, kas nav mazāks par deviņiem mēnešiem.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā mantotā manta, personiskās lietošanas priekšmeti un sadzīves priekšmeti tiek atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, kārtību, kādā iesniedzami galvojumi par sadzīves priekšmetiem, kā arī kārtību, kādā ar sadzīves priekšmetiem var rīkoties pēc to atbrīvošanas no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

II. Atbrīvošana no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa

3. Mantoto mantu ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli neapliek, ja persona, kura mantu ieved, var attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dokumentāri apliecināt, ka attiecīgā manta iegūta mantošanas ceļā.

4. Personiskās lietošanas priekšmetus ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli neapliek.

5. Sadzīves priekšmetus ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli neapliek, ja tie ir iekļauti šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētajā sarakstā un tos Latvijā ir paredzēts izmantot tādiem pašiem mērķiem un uzdevumiem kā attiecīgās personas iepriekšējā dzīvesvietā.

6. Sadzīves priekšmetiem (izņemot šo noteikumu 7.punktā minētos sadzīves priekšmetus), kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, jāpaliek tās personas īpašumā vai valdījumā, kura pārceļas uz dzīvi Latvijā, vai minētās personas ģimenes locekļu īpašumā vai valdījumā ne mazāk par sešiem mēnešiem.

7. Vieglajiem automobiļiem, kuri ievešanas dienā nav vecāki par 10 gadiem (skaitot no rūpnīcas izlaides datuma), zeltam un citiem dārgmetāliem, zelta un citu dārgmetālu izstrādājumiem un izstrādājumiem ar briljantiem, dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem, kā arī jahtām, kuģiem un lidaparātiem jāpaliek tās personas īpašumā vai valdījumā, kura pārceļas uz dzīvi Latvijā, vai minētās personas ģimenes locekļu īpašumā vai valdījumā ne mazāk par gadu.

8. Atbrīvojums no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa sadzīves priekšmetu ievešanai saglabājas 12 mēnešus pēc personas pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Sadzīves priekšmetus minētajā laikposmā var ievest vienlaikus vai atsevišķi.

9. Persona, kura pārceļas uz dzīvi Latvijā, iesniedz esošās vai paredzētās dzīvesvietas muitas iestādē vai, ja dzīvesvieta nav noteikta, muitas iestādē uz valsts robežas šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu par atbrīvošanu no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa;

9.2. šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas statusu;

9.3. visu to sadzīves priekšmetu sarakstu, kurus paredzēts ievest Latvijā. Saraksts jāiesniedz līdz sadzīves priekšmetu pārvietošanai pāri Latvijas Republikas muitas robežai, pēc tam sarakstu papildināt vairs nevar;

9.4. rakstisku apliecinājumu, ka sadzīves priekšmetus Latvijā ir paredzēts izmantot tādiem pašiem mērķiem un uzdevumiem kā attiecīgās personas iepriekšējā dzīvesvietā.

10. Personas statusu, kura pārceļas uz dzīvi Latvijā, apliecina šādi dokumenti:

10.1. tāda Latvijas Republikas rezidenta statusu, kurš pastāvīgi uzturējies ārpus Latvijas ne mazāk par deviņiem mēnešiem, - atbilstošas atzīmes pasē vai citas valsts vai valstu izsniegtas uzturēšanās atļaujas;

10.2. tādas personas statusu, kura ieceļo Latvijā, jo ir stājusies laulībā ar personu, kas dzīvo Latvijā, - laulības apliecība vai tai līdzvērtīgs dokuments;

10.3. tādas personas statusu, kura ieceļo Latvijā, lai stātos laulībā ar personu, kas dzīvo Latvijā, - dzimtsarakstu nodaļas vai baznīcas apliecinājums, ka tā saņēmusi attiecīgās personas iesniegumu laulības reģistrācijai;

10.4. repatrianta statusu, kā arī to viņa ģimenes locekļu statusu, kas pārceļas uz dzīvi Latvijā kopā ar repatriantu, - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centra izsniegta izziņa;

10.5. tādas personas statusu, kura ieceļo Latvijā darba attiecību dēļ uz laiku, kas nav mazāks par gadu, - darba līgums;

10.6. tādas personas statusu, kura ieceļo Latvijā uz mācību laiku, kas nav mazāks par deviņiem mēnešiem, - Latvijas mācību iestādes izsniegta izziņa.

11. Persona, kura ieved mantoto mantu, iesniedz dzīvesvietas muitas iestādē iesniegumu par atbrīvošanu no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa un dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgā manta iegūta mantošanas ceļā.

12. Muitas iestāde saskaņā ar Muitas likuma 29. un 188.pantu pieprasa iesniegt galvojumu, ja tai rodas pamatotas a izdomas par to, ka:

12.1. sadzīves priekšmetus paredzēts izmantot citiem mērķiem un uzdevumiem nekā attiecīgās personas iepriekšējā dzīvesvietā;

12.2. sadzīves priekšmeti nepaliks attiecīgās personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai valdījumā saskaņā ar šo noteikumu 6. un 7.punktu.

13. Muitas iestādes pieprasītā galvojuma summai jāatbilst tādam muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa apmēram, kas tiktu piemērots, ja sadzīves priekšmetiem nebūtu piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Galvojuma darbība izbeidzas līdz ar šo noteikumu 6. un 7.punktā minētā termiņa izbeigšanos vai līdz ar brīdi, kad samaksāts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

III. Rīcība ar sadzīves priekšmetu, kas ir atbrīvots no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa

14. Ja sadzīves priekšmetu, kas ir atbrīvots no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, atsavina, ieķīlā, iznomā vai nodod citas personas valdījumā agrāk, nekā noteikts šo noteikumu 6. un 7.punktā, persona, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā:

14.1. ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā paziņo par to muitas iestādei, kas piešķīrusi atbrīvojumu no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa;

14.2. samaksā muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināts dienā, kad attiecīgais sadzīves priekšmets atsavināts, izīrēts, ieķīlāts, iznomāts vai nodots citas personas valdījumā, atbilstoši muitas vērtībai, kas tiek noteikta attiecīgajā dienā un ko apstiprina muitas iestāde.

15. Ja persona, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā, nav šo noteikumu 14.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā ziņojusi par sadzīves priekšmeta atsavināšanu, izīrēšanu, ieķīlāšanu, iznomāšanu vai nodošanu citas personas valdījumā un tādēļ nav iespējams noteikt tā muitas vērtību dienā, kad attiecīgais sadzīves priekšmets atsavināts, izīrēts, ieķīlāts, iznomāts vai nodots citas personas valdījumā, muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli aprēķina saskaņā ar attiecīgā sadzīves priekšmeta muitas vērtību dienā, kad minētais priekšmets izl a ists brīvam apgrozījumam.

16. Muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis samaksājams 10 dienu laikā kopš dienas, kad muitas iestādei paziņots par sadzīves priekšmeta atsavināšanu, izīrēšanu, ieķīlāšanu, iznomāšanu vai nodošanu citas personas valdījumā, vai kopš dienas, kad muitas iestādei ir kļuvis zināms minētais fakts un muitas iestāde par to ir paziņojusi attiecīgajai personai. Minētā termiņa pagarināšana pieļaujama tikai Muitas likuma 187.pantā noteiktajā gadījumā.

17. Muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, ja:

17.1. sadzīves priekšmets atsavināts, iznomāts, ieķīlāts vai nodots citas personas valdījumā tāpēc, ka persona, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā, ir bijusi spiesta atstāt Latviju administratīvās iestādes pieņemta administratīva lēmuma dēļ;

17.2. sadzīves priekšmets atsavināts, iznomāts, ieķīlāts vai nodots citas personas valdījumā sakarā ar tās personas nāvi, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā;

17.3. sadzīves priekšmets atsavināts, iznomāts, ieķīlāts vai nodots tādas personas valdījumā, kurai saskaņā ar likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.panta 6.punktu un šiem noteikumiem ir tiesības attiecīgajam sadzīves priekšmetam izmantot atbrīvojumu no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Finansu ministra vietā -
labklājības ministrs V.Makarovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 15.septembra noteikumiem Nr.351

Personiskās lietošanas priekšmetu saraksts

(piemēri)

Personiskās lietošanas priekšmeti ir:

1) apģērbs un apavi;

2) personiskās higiēnas priekšmeti;

3) personiskās rotaslietas;

4) foto, video un kinoaparatūra, kā arī tās piederumi, filmiņas un kasetes;

5) binokļi;

6) mūzikas instrumenti;

7) pārnēsājamie datori, disketes un kompaktdiski;

8) diaprojektori un kinoprojektori, kā arī to piederumi, filmiņas un diapozitīvi;

9) pārnēsājamie radiouztvērēji;

10) pārnēsājamā atskaņošanas tehnika, kasetes un kompaktdiski;

11) pārnēsājamie skaņu ieraksta līdzekļi un kasetes;

12) pārnēsājamie televizori;

13) mobilie telefoni;

14) pārnēsājamie radioteleksa aparāti (peidžeri);

15) pārnēsājamās rakstāmmašīnas;

16) bērnu ratiņi;

17) personiskā zinātniskās pētniecības aparatūra;

18) sporta, pārgājienu, medību un makšķerēšanas piederumi: teltis, velosipēdi, laivas, slēpes, tenisa, badmintona un golfa spēles piederumi, makšķeres, spiningi;

19) citi priekšmeti, kas nepieciešami fiziskajai personai personiskai vai profesionālai lietošanai.

Finansu ministra vietā - labklājības ministrs V.Makarovs

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 351Pieņemts: 15.09.1998.Stājas spēkā: 19.09.1998.Zaudē spēku: 01.09.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 271/272, 18.09.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49774
19.09.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva