Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabinets noteikumi Nr.289

Rīgā 1998.gada 4.augustā (prot. Nr. 42, 23.§)
Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 5.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu naftas produktiem (turpmāk — akcīzes preču noliktava), un kārtību, kādā akcīzes preču noliktavā var veikt darbības ar naftas produktiem un nemaksāt muitas nodokli, akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — muitas maksājumi), kamēr naftas produkti atrodas akcīzes preču noliktavā.

2. Akcīzes preču noliktava ir muitas noliktava, kuras turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju turēt akcīzes preču noliktavu un izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības. Akcīzes preču noliktavas turētājs ir vienīgais atbildīgais par visiem naftas produktiem attiecīgajā noliktavā, kā arī par muitas maksājumu samaksu un galvojuma iesniegšanu atlikto nodokļu maksājumu piemērošanai. Uz akcī z es preču noliktavas turētāju attiecas arī tie normatīvie akti, kas nosaka muitas noliktavas turētāja darbību.

3. Akcīzes preču noliktavas darbību kontrolē tā uzraudzības muitas iestāde, kura uzrauga attiecīgo muitas noliktavu, kā arī Akcizēto preču pārvalde.

4. Akcīzes preču noliktavā drīkst novietot arī naftas produktus, kas nav akcīzes preču noliktavas turētāja valdījumā, bet ar kuriem akcīzes preču noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar naftas produktu faktisko valdītāju, vai uz citu saistību pamata. Minētajā gadījumā faktiskais naftas produktu valdītājs nav atbildīgs par naftas produktiem, kas atrodas attiecīgajā akcīzes preču noliktavā, un no viņa netiek pieprasīta muitas maksājumu samaksa un galvojuma iesniegšan a . Minēto muitas maksājumu samaksu un galvojuma iesniegšanu nodrošina akcīzes preču noliktavas turētājs.

5. Akcīzes preču noliktavas turētājs akcīzes preču noliktavā var veikt darbības ar naftas produktiem un nemaksāt par tiem muitas maksājumus, kamēr naftas produkti atrodas akcīzes preču noliktavā, ja tas ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā galvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

II. Akcīzes preču noliktavas darbībai noteiktās prasības

6. Akcīzes preču noliktavas teritorija ir norobežota no apkārtējās teritorijas un citām ēkām, kuras neatrodas muitas kontrolē, kā arī no tās muitas noliktavas teritorijas, kurā tiek veiktas darbības ar citām precēm, nevis ar naftas produktiem. Akcīzes preču noliktavas inženiertehniskais aprīkojums (piemēram, tvertnes) u n inženiertehniskais aprīkojums ārpus attiecīgās noliktavas var būt savienots ar cauruļvadiem naftas produktu ievešanai akcīzes preču noliktavā vai izvešanai no tās, izmantojot cauruļvadu transportu.

7. Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina akcīzes preču noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu un apsardzi, kā arī caurlaižu režīma ievērošanu.

8. Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina akcīzes preču noliktavas ierīču atbilstību tehniskajām un būvniecības normām, kā arī attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

9. Uzraudzības muitas iestāde un Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga pārbaudīt akcīzes preču noliktavas inženiertehniskā aprīkojuma, komunikāciju, ierīču, naftas produktu uzskaites sistēmas un cita tehnoloģiskā vai darbības nodrošinājuma atbilstību normatīv o aktu prasībām.

10. Pēc saskaņošanas ar teritoriālo muitas iestādi akcīzes preču noliktavā var izveidot muitas posteni.

11. Akcīzes preču noliktavas darba laiks atbilst attiecīgās muitas noliktavas darba laikam.

III. Atļauja turēt akcīzes preču noliktavu

12. Atļauju turēt akcīzes preču noliktavu (turpmāk — atļauja) izsniedz Valsts ieņēmumu dienests. Atļaujas veidlapas paraugs noteikts šo noteikumu pielikumā.

13. Pieteikumu atļaujas saņemšanai (turpmāk — pieteikums) juridiskā persona (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē. Pieteikumā sniedzamas šādas ziņas:

13.1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un pasta indekss;

13.2. iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

13.3. Valsts ieņēmumu dienesta iestāde (teritoriālā iestāde vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde), kurā iesniedzējs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

13.4. akcīzes preču noliktavas adrese;

13.5. uzraudzības muitas iestāde;

13.6. pievienoto dokumentu saraksts saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;

13.7. pieteikuma iesniegšanas datums;

13.8. iesniedzēja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

14. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas, uzrādot oriģinālu (ja attiecīgie dokumenti vai to kopijas jau nav iesniegti Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē kopā ar pieteikumu atļaujai turēt muitas noliktavu vai ja to derīguma termiņš ir beidzies):

14.1. dokumenti, kas apliecina iesniedzēja īpašuma, valdījuma vai nomas tiesības uz akcīzes preču noliktavu un teritoriju, kurā tā atrodas;

14.2. akcīzes preču noliktavas teritorijas plāns ar tilpņu izvietošanas un savienošanas shēmu, kurā norādīts tvertņu tilpums (m3) un numurs;

14.3. iesniedzēja rakstisks apliecinājums, ka akcīzes preču noliktavas teritorija ir nodrošināta ar apsardzi;

14.4. Iekšl ietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsniegta izziņa par akcīzes preču noliktavas atbilstību ugunsdrošības prasībām;

14.5. Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra izsniegti dokumenti par akcīzes preču noliktavas metroloģisko nodrošinājumu un tajā esošo mērlīdzekļu pārbaudi (verifikāciju);

14.6. reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par akcīzes preču noliktavas atbilstību vides aizsardzības prasībām un maksimāli pieļaujamo izmešu (MPI) atļauju;

14.7. atbilstoš a licence uzņēmējdarbībai ar degvielu, kā arī licence degvielas ražošanai, ja akcīzes preču noliktavā paredzēts veikt naftas produktu ražošanu.

15. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde izskata pieteikumu divu nedēļu laikā no dienas, kad ir iesniegti visi šo noteikumu 14.punktā minētie dokumenti, un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

16. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem, ja nav izpildītas šajos noteikumos minētās prasības.

17. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju noformē rakstiski, norādot atteikuma iemeslus, un trīs darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta iesniedzējam.

18. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai atļaujā norādītajā termiņā. Atļauja tiek izsniegta bez maksas, un tai nav termiņa ierobežojuma.

19. Ja mainās pieteikumā vai pieteikumam pievienotajos dokumentos minētie nosacījumi, akcīzes preču noliktavas turētājs par to nedēļas laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei. Ja ir radušies nosacījumi, kas atļaujā nebija paredzēti, Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgus grozījumus atļaujas saturā.

20. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt atļaujas darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja:

20.1. netiek ievērotas sanitārās, ugunsdrošības, vides kvalitātes un metroloģiskās prasības;

20.2. muitas maksājumi netiek veikti likumos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

20.3. naftas produktu ražošana nenotiek atbilstoši naftas produktu ražošanas licences nosacījumiem;

20.4. akcīzes preču noliktavas turētājs neievēro noteikto naftas produktu aprites kārtību;

20.5. akcīzes preču noliktavas turētājs neievēro naftas produktu uzskaites kārtību vai citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

21. Laikposmā, kad atļaujas darbība ir apturēta, naftas produktu ievešana akcīzes preču noliktavā ir aizliegta.

22. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt izsniegto atļauju, ja:

22.1. tiek konstatēts, ka iesniedzējs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

22.2. akcīzes preču noliktavas darbība 90 dienu laikā pēc atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsākta;

22.3. akcīzes preču noliktavas turētājs norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas darbības apturēšanas iemeslus;

22.4. akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis pieteikumu par akcīzes preču noliktavas slēgšanu.

23. Ja atļauja tiek anulēta, akcīzes preču noliktavas turētājs deklarē naftas produktu atlikumu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē un Akcizēto preču pārvaldē. Turpmākās darbības ar naftas produktiem attiecīgajā noliktavā var notikt atbilstoši muitas noliktavas darbības nosacījumiem.

24. Atļauja netiek izsniegta, tiek anulēta vai apturēta arī tādā gadījumā, ja attiecīgās noliktavas turētājam nav izsniegta vai ir anulēta, vai apturēta atļauja turēt muitas noliktavu.

IV. Naftas produktu novietošana ak cīzes preču noliktavā

25. Ievedot naftas produktus akcīzes preču noliktavā, akcīzes preču noliktavas turētājs noformē dokumentus par naftas produktu saņemšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī veic naftas produktu uzskaiti (arī ja naftas produktus ieved akcīzes preču noliktavā, izmantojot cauruļvadu transportu).

26. Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina naftas produktu uzskaiti ar elektroniskajām uzskaites sistēmām. Prasības elektroniskajām uzskaites sistēmām nosaka atbilstoši Ministru kabine ta noteikumi.

27. Informācija par naftas produktu uzskaiti ir brīvi pieejama uzraudzības muitas iestādei, kā arī pieejama Akcizēto preču pārvaldei un citām kontrolējošām iestādēm, kad tās veic akcīzes preču noliktavas pārbaudi. Uzraudzības muitas iestāde nedrīkst pieprasīt naftas produktu papildu uzskaiti ar elektroniskajām uzskaites sistēmām akcīzes preču noliktavā, ja attiecīgajā muitas noliktavā naftas produktu uzskaite ar elektroniskajām uzskaites sistēmām jau notiek atbilstoši noteiktajām prasībām.

28. Akcīzes preču noliktavas turētājs pārbauda naftas produktus un pārliecinās, ka ievestais naftas produktu daudzums atbilst naftas produktu pavaddokumentos norādītajiem datiem. Ja naftas produktu daudzums neatbilst minētajiem datiem, akcīzes preču noliktav a s turētājs noformē aktu par naftas produktu neatbilstību pavaddokumentos norādītajiem datiem un iesniedz uzraudzības muitas iestādei attiecīgu rakstisku paziņojumu.

29. Akcīzes preču noliktavas turētājs, novietojot naftas produktus uzglabāšanai akcīzes preču noliktavā, veic naftas produktu uzskaiti un reģistrē:

29.1. naftas produktu ievešanas datumu;

29.2. naftas produktu nosaukumu un preču kodu saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru;

29.3. naftas produktu daudzumu;

29.4. naftas produktu nosūtītāju (tā nosaukumu, adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru);

29.5. attiecīgās akcīzes preču noliktavas (muitas noliktavas) identifikācijas rekvizītu — naftas produktiem, kurus ieved no citas akcīzes preču noliktavas;

29.6. nosūtītājvalsti un tās kodu — naftas produktiem, kurus ieved no ārvalstīm;

29.7. teritorijas identifikācijas rekvizītu — naftas produktiem, kurus ieved no Latvijas Republikas teritorijas, uz kuru attiecas īpašie muitas noteikumi;

29.8. kravas nodrošinājuma (piemēram, plomba, zīmogs) identifikācijas numuru vai kravas nodrošinājuma bojāšanas vai nozaudēšanas faktu;

29.9. kravas pavaddokumentu numurus un izsniegšanas datumus.

V. Darbības ar naftas produktiem akcīzes preču noliktavā

30. Akcīzes preču noliktavā ir atļautas normatīvajos aktos muitas noliktavām noteiktās darbības ar naftas produktiem, kā arī naftas produktu ražošana un iezīmēšana (marķēšana) saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

31. Akcīzes preču noliktavas turētājs uzskaita un reģistrē visas izmaiņas, kas notikušas ar naftas produktiem pēc naftas produktu uzglabāšanas, ražošanas, iezīmēšanas (marķēšanas) vai citām darbībām, ja mainījušās naftas produktu ekspluatācijas (lietošanas), fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

VI. Naftas produktu izvešana no akcīzes preču noliktavas

32. Izv edot naftas produktus no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču noliktavas turētājs noformē naftas produktu pavaddokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī ja naftas produktus izved no akcīzes preču noliktavas, izmantojot cauruļva du transportu).

33. Izvedot naftas produktus no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču noliktavas turētājs veic naftas produktu uzskaiti un reģistrē:

33.1. naftas produktu izvešanas datumu;

33.2. naftas produktu nosaukumu un preču kodu saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru;

33.3. naftas produktu daudzumu;

33.4. attiecīgās akcīzes preču noliktavas (muitas noliktavas) identifikācijas rekvizītu — naftas produktiem, kurus izved uz citu akcīzes preču noliktavu;

33.5. saņēmējvalsti un tās kodu — nafta s produktiem, kurus izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

33.6. teritorijas identifikācijas rekvizītu — naftas produktiem, kurus izved uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpašie muitas noteikumi;

33.7. naftas produktu saņēmēju (tā nosaukumu, adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru) — naftas produktiem, par kuru izvešanu no noliktavas veic muitas maksājumus likumos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

33.8. nodrošinājuma (piemēram, plomba, zīmogs) identifikācijas numuru ;

33.9. naftas produktu pavaddokumentu numurus un datumus;

33.10. komerciālo transportlīdzekli, ar kuru naftas produktus izved no akcīzes preču noliktavas;

33.11. citas ziņas, ja to nosaka atbilstoši normatīvie akti.

VII. Nodokļu samaksa par naftas produktiem

34. Akcīzes preču noliktavas turētājs ir atbildīgs par to nodokļu samaksu, kuri maksājami par naftas produktiem, ko izved no akcīzes preču noliktavas, izmanto tajā (citiem mērķiem, nevis naftas produktu ražošanai) vai konstatē (pārpalikuma vai iztrūkuma veidā) inventarizācijā, kā arī par dabas resursu nodokļa samaksu par kaitīgo vielu izmešiem attiecīgajā noliktavā.

35. Par visiem naftas produktiem (arī par tiem, kas nav akcīzes preču noliktavas turētāja faktiskajā valdījumā), kas tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā vai kas tiek izmantoti akcīzes preču noliktavā (citiem mērķiem, nevis naftas produktu ražošanai), akcīzes preču noliktavas turētājs aprēķina un samaksā šādus nodokļus :

35.1. muitas nodokli, dabas resursu nodokli un pievienotās vērtības nodokli (kas aprēķināts, ieskaitot arī aprēķināto akcīzes nodokli naftas produktiem) — pirms naftas produktu izvešanas no akcīzes preču noliktavas vai izmantošanas akcīzes preču noliktavā (saskaņā ar uzraudzības muitas iestādē iesniegto muitas deklarāciju);

35.2. akcīzes nodokli naftas produktiem — likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktajā termiņā (saskaņā ar akcīzes nodokļa naftas produktiem deklarāciju, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienesta iestādē (teritoriālajā iestādē vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē), kurā akcīzes preču noliktavas turētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs).

36. Akcīzes preču noliktavas turētājs par visiem naftas produktiem (arī par tiem, kas nav akcīzes preču noliktavas turētāja faktiskajā valdījumā), kurus konstatē (pārpalikuma vai iztrūkuma veidā) inventarizācijā, aprēķina un samaksā akcīzes nodokli naftas produktiem likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktajā termiņā saskaņā ar a k cīzes nodokļa naftas produktiem deklarāciju, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienesta iestādē (teritoriālajā iestādē vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē), kurā akcīzes preču noliktavas turētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Degvielas ražošana, pamatojoties uz Akcizēto preču pārvaldes izsniegtajām licencēm, kuras izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauta līdz 1998.gada 31.decembrim.

38. Ar 1999.gada 1.janvāri degvielas ražošana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle
Pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 4. augusta
noteikumiem Nr.289
Atļauja turēt akcīzes preču noliktavu naftas produktiem

P289.JPG (50610 BYTES)

Finansu ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 289Pieņemts: 04.08.1998.Stājas spēkā: 08.08.1998.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228/229, 07.08.1998.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49321
08.08.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)