Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

1.pants. 1998.gada 26.februārī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 33.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 7.maijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 19.maijā
Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā

Latvijas Republika un Ukraina (turpmāk tekstā — Puses), lai attīstītu sadarbību sociālās drošības jomā, ir vienojušās par sekojošo:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

1. Līgumā ir lietoti šādi termini:

"tiesību akti" — likumi un citi Pušu tiesību akti, kas regulē 3. pantā minētās sociālās drošības jomas;

"kompetentā pārvaldes iestāde":

        Latvijas Republikā — Labklājības ministrija;

        Ukrainā — Darba un sociālās politikas ministrija;

"kompetentā institūcija" — institūcija, kuras pienākumos ietilpst pensiju un pabalstu piešķiršana un izmaksa, vai sociālās apdrošināšanas iemaksu iekasēšana, kā arī medicīnisko pakalpojumu finansēšana;

"ģimenes locekļi" — laulātie, bērni līdz 18 gadiem, kā arī citas atbilstošos tiesību aktos noteiktas, vai par tādām atzītas personas;

"apdrošināšanas periodi" — periodi, kuros izdarītas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī jebkuri citi periodi, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir pielīdzināti apdrošināšanas periodiem;

"rezidence" — pastāvīga vai pagaidu legāla uzturēšanās Latvijas Republikas vai Ukrainas teritorijā;

"pašnodarbināta persona" — persona, kura gūst ienākumus veicot individuālo darbu un tiesību aktos atzīta par tādu;

"pensijas un pabalsti" — pensijas un pabalsti naudas izteiksmē, ietverot to atsevišķās sastāvdaļas un palielinājumus, pielikumus un piemaksas, kas minēti šī Līguma 3. pantā;

"ģimenes pabalsti":

        Latvijas Republikā — bērna piedzimšanas pabalsti, ģimenes valsts pabalsti, bērna kopšanas pabalsti;

        Ukrainā — periodiskas naudas izmaksas, kas tiek piešķirtas atkarībā no bērnu skaita un vecuma, kā arī vienreizēji pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu;

"medicīniskie pakalpojumi" — valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms.

2. Citu šajā Līgumā lietoto terminu un formulējumu nozīme atbilst attiecīgās Puses tiesību aktos noteiktajai.

2. pants

Šis Līgums nosaka to personu un viņu ģimenes locekļu sociālo drošību, uz kurām attiecas vai bija attiecināti tie Latvijas Republikas un Ukrainas tiesību akti, kas regulē sociālo drošību.

3. pants

1. Šis Līgums attiecas uz sekojošām sociālās drošības jomām, kuras tiek regulētas ar tiesību aktiem:

1.1. Latvijas Republikā —

1) slimības pabalsti;

2) maternitātes pabalsti;

3) medicīniskie pakalpojumi;

4) invaliditātes pensijas;

5) vecuma pensijas;

6) izdienas pensijas;

7) apgādnieka zaudē juma pensijas;

8) apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ka arī apgādnieka nāvi, ja tā iestājusies šo iemeslu dēļ;

9) apbedīšanas pabalsti;

10) bezdarbnieku pabalsti;

11) ģimenes pabalsti;

12) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti;

1.2. Ukrainā —

1) slimības pabalsti;

2) maternitātes pabalsti;

3) medicīniskie pakalpojumi;

4) invaliditātes pensijas;

5) vecuma pensijas;

6) izdienas pensijas;

7) apgādnieka zaudējuma pensijas;

8) pabalsti sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, arodslimību, kā arī, ja šo iemeslu dēļ iestājusies nāve;

9) apbedīšanas pabalsti;

10) bezdarbnieku pabalsti;

11) ģimenes pabalsti;

12) sociālās pensijas.

1.3. Šis Līgums attiecas arī uz sociālās apdrošināšanas iemaksām.

2. Šo Līgumu attiecinās arī uz tiesību aktiem, kas izmaina vai papildina tiesību normas, kas regulē šī panta 1. punktā minētās jomas.

3. Šo Līgumu attiecinās arī uz tiesību aktiem, kas ievieš jaunu sociālās drošības sistēmu vai jomu, ar nosacījumu, ka vienas Puses kompetentā pārvaldes iestāde trīs mēnešu laikā pēc tiesību akta oficiālās publicēšanas, rakstiski paziņos otras Puses kompetentajai pārvaldes iestādei par šī Līguma attiecināšanu uz jauno tiesību aktu.

4. pants

1.Puses savā teritorijā pastāvīgi dzīvojošiem vai strādājošiem otras Puses pilsoņiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu pilsonības, nosaka tādas pašas tiesības kā savas Puses pilsoņiem gan piemērojot tiesību aktus, gan nosakot tiesības uz sociālās drošības sistēmas pakalpojumiem.

2. Šī panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz kārtību, kāda noteikta līdz 1991. gada 1. janvārim uzkrātā apdrošināšanas stāža aprēķināšanai Latvijas pilsoņiem, repatriantiem, viņu ģimenes locekļiem un pēcnācējiem.

5. pants

1. Tiesību akti, kas ierobežo pensiju un pabalstu izmaksu personām tikai tā iemesla dēļ, ka tās pastāvīgi nedzīvo vienas Puses teritorijā, netiks piemēroti attiecīgajām otras Puses teritorijā rezidējošajām personām.

2. Šī panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz bezdarbnieku un ģimenes pabalstiem, kā arī uz Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

II. TIESĪBU AKTU PIEMĒROŠANA

6. pants

1. Izņemot 7., 21. un 23. (4) pantos paredzētos gadījumus, uz algotu darbu strādājošām personām attiecina tās Puses tiesību aktus, kuras teritorijā viņi veic algotu darbu, neatkarīgi no viņu pastāvīgās dzīves vietas.

2. Uz pašnodarbinātām personām attiecina tās Puses tiesību aktus, kuras Puses teritorijā tās veic savu darbību, neatkarīgi no viņu pastāvīgās dzīves vietas.

3. Uz pašnodarbinātām personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir vienas Puses teritorijā, bet kuras veic darbību abu Pušu teritorijās, attiecina tās Puses tiesību aktus, kuras teritorijā šāda persona pastāvīgi dzīvo.

4. Saskaņā ar šo Līgumu darba devējs, darbinieks vai pašnodarbinātā persona valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas veic sākot no pirmās darba dienas atbilstoši tās Puses tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo personu.

7. pants

1. Uz algotu darbu strādājošām personām, kuras nodarbinātas vienas Puses teritorijas uzņēmumā un kuras šis uzņēmums nosūtījis veikt darbu uzņēmuma labā otras Puses teritorijā, turpina attiekties pirmās Puses tiesību akti, ar nosacījumu, ka šo personu komandējuma ilgums nepārsniedz divus gadus.

2. Uz diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kā arī uz apkalpojošo personālu, kas nodarbojas vienīgi ar diplomātiskā korpusa un konsulāro amatpersonu personisku apkalpošanu, attiecināmas 1961. gada 18. aprīļa un 1963. gada 24. aprīļa Vīnes Konvencijas Par diplomātiskajiem sakariem un Par konsulārajiem sakariem.

3. Uz valsts ierēdņiem un tiem pielīdzinātām personām attiecina tās Puses tiesību aktus, kuras valsts institūcija ir nosūtījusi minētos darbiniekus otras Puses teritorijā.

4. Uz jūras kuģa apkalpes personālsastāvu, kā arī algotu darbu strādājošām personām attiecina tās Puses tiesību aktus, ar kādas valsts karogu brauc kuģis.

5. Uz personām, kas strādā aviotransporta, dzelzceļa vai autotransporta uzņēmumā, kas veic starptautiskus pārvadājumus abu Pušu teritorijās, attiecina tās Puses tiesību aktus, kuras teritorijā atrodas atbilstošā uzņēmuma administrācija.

8. pants

1. Uz algotu darbu strādājošo personu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas kopā ar šo personu, attiecina tās pašas Puses tiesību aktus kā uz algotu darbu strādājošām personām, kuras minētas 6. panta 1. punktā.

2. Šī panta 1. punktu nepiemēro, ja ģimenes locekļi, pamatojoties uz savu nodarbinātību, iegūst tiesības saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem.

9. pants

Pušu kompetentās pārvaldes iestādes pēc savstarpējas vienošanās ir tiesīgas izdarīt izņēmumus attiecībā uz 7. panta noteikumiem par atsevišķām personām vai strādājošo kategorijām.

III. MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI, SLIMĪBAS UN MATERNITĀTES PABALSTI

10. pants

Ja personai ir tiesības uz apmaksātiem medicīniskiem pakalpojumiem saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, tad šai personai, īslaicīgi uzturoties otras Puses teritorijā, ir tiesības bez maksas saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem.

11. pants

1. Personai, kura saņem pensiju saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, ir tiesības uz medicīniskiem pakalpojumiem saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kuras teritorijā ir tās pastāvīgā dzīves vieta.

2. Personai, kura saņem pensiju saskaņā ar Puses tiesību aktiem, taču tās pastāvīgā dzīves vieta ir otras Puses teritorijā, ir tiesības saņemt medicīniskos pakalpojumus tās Puses teritorijā, kur atrodas tās pastāvīgā dzīves vieta, tādā pat apjomā kā tām personām, kuras saņem pensiju saskaņā ar šīs otras Puses tiesību aktiem.

12. pants

Personai ir tiesības uz plānotiem (speciāliem) medicīniskiem pakalpojumiem otras Puses teritorijā, pamatojoties uz pirmās Puses kompetentās institūcijas garantijas dokumentu.

13. pants

Puses veiks savstarpējos norēķinus par 10. un 12. pantos noteiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Vienošanos par šī Līguma piemērošanas kārtību.

14. pants

Tiesību noteikšanai uz slimības un maternitātes pabalstu saņemšanu, kā arī šo pabalstu apmēru noteikšanai, ja tie balstīti uz apdrošināšanas periodu uzkrāšanu, periodu summēšanas nolūkā ieskaita apdrošināšanas periodus, kas uzkrāti atbilstoši abu Pušu tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie laika ziņā pilnīgi vai daļēji nesakrīt.

15. pants

Slimības un maternitātes pabalstus piešķir un izmaksā par tās Puses līdzekļiem, kuras kompetentā institūcija ir iekasējusi sociālās apdrošināšanas iemaksas.

IV. INVALIDITĀTES, VECUMA, IZDIENAS, APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA PENSIJAS UN VALSTS SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PABALSTI

16. pants

1. Tiesību noteikšanai uz pensiju, kas balstīta uz apdrošināšanas periodu uzkrāšanu, periodu summēšanas nolūkā ieskaita apdrošināšanas periodus, kuri uzkrāti atbilstoši abu Pušu tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie laika ziņā pilnīgi vai daļēji nesakrīt.

2. Piešķirot pensijas, kuras saistītas ar darba periodiem noteiktā profesijā vai noteiktā darbā, ieskaita tikai tos periodus, kas uzkrāti atbilstoši abu Pušu tiesību aktiem attiecīgajā sistēmā vai tajā pašā profesijā, vai darbā. Ja tādā veidā summētie periodi neatbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem abu Pušu tiesību akti nosaka tiesības uz minētajām pensijām, tad šie periodi ieskaitāmi pensijas piešķiršanai pēc vispārējiem noteikumiem.

3. Līdz 1991. gada 1. janvārim Latvijas Republikā un/vai Ukrainā uzkrātais darba stāžs (darba periodi) un tam pielīdzinātie periodi veido apdrošināšanas stāžu, kas, neatkarīgi no sociālās apdrošināšanas iemaksu izdarīšanas, tiek ņemts vērā piešķirot un aprēķinot pensiju personai, kura rezidē Puses teritorijā, pie nosacījuma, ka kāda no pusēm jau neveic pensiju izmaksu par šiem periodiem.

17. pants

Ja tiesības uz pensiju saskaņā ar tiesību aktiem rodas tikai apdrošināšanas periodu summēšanas rezultātā, kuri iegūti saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, pensiju apmēru katra Puse aprēķina un izmaksā atbilstoši tās teritorijā iegūtajam apdrošināšanas stāžam.

18. pants

Ja pensiju kopējais apmērs nesasniedz tās Puses, kurā persona rezidē, tiesību aktos noteikto minimālo apmēru, šī Puse, atbilstoši tiesību aktiem, ir atbildīga par starpības izmaksu.

19. pants

Tiesību noteikšanai uz Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņemšanu tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri Latvijas Republikā nepārtraukti ir nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus, kopējā 60 mēnešu pastāvīgās dzīvošanas periodā tiek ieskaitīti Ukrainā pastāvīgi nodzīvotie periodi.

V. PABALSTI SAKARĀ AR NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ, ARODSLIMĪBU VAI TO IZRAISĪTO NĀVI

20. pants

Pabalstus un atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, arodslimību vai to izraisīto nāvi piešķir tās Puses kompetentā institūcija, kuras tiesību akti attiecās uz personu laikā, kad tā veica darbu, kura rezultātā iestājās nāve, tā ieguva darba traumu, vai kad tā pēdējo reizi veica darbību, kuras rezultātā iestājās arodslimība, neatkarīgi no tā, ka šī arodslimība pirmo reizi noteikta otrās Puses teritorijā.

21. pants

Ja ar arodslimību saslimusi persona saņem pabalstu, kuru izmaksā vienas Puses kompetentā institūcija, un, sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos, pieprasa pabalstu otras Puses kompetentai institūcijai, tiek piemēroti sekojoši noteikumi:

1) ja persona tajā laikā, kad tiek piemēroti otrās Puses tiesību akti, neveica darbu, kas varēja izsaukt vai saasināt minēto slimību, pirmās Puses kompetenta institūcija izmaksā pabalstu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, ņemot vērā veselības stāvokļa pasliktināšanos.

2) ja persona veica šādu darbu laikā, kad tai tika piemēroti otrās Puses tiesību akti, pirmās Puses kompetenta institūcija izmaksā pabalstu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, neņemot vērā veselības stāvokļa pasliktināšanos. Otrās Puses kompetentā institūcija šād a i personai piešķir papildus pabalstu, kura apmēru nosaka kā starpību starp pabalstu, kāds jāizmaksā pēc veselības stāvokļa pasliktināšanās, un pabalstu, kāds būtu jāizmaksā līdz veselības stāvokļa pasliktināšanās dienai atbilstoši tiesību aktiem, kurus pi e mērotu šī institūcija, ja šī arodslimība iestātos periodā, kad tika piemēroti šīs Puses tiesību akti.

VI. BEZDARBNIEKU PABALSTI

22. pants

Tiesību noteikšanai uz bezdarbnieka pabalstu, kas balstītas uz apdrošināšanas periodu uzkrāšanu, periodu summēšanas nolūkā tiek ieskaitīti apdrošināšanas periodi, kas uzkrāti atbilstoši abu Pušu tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie laika ziņā pilnīgi vai daļēji nesakrīt.

VII. APBEDĪŠANAS PABALSTI

23. pants

1. Ja tiesības uz apbedīšanas pabalstu rodas saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, pabalstu piešķir un izmaksā Puse, kuras teritorijā šī persona pirms savas nāves strādāja.

2. Pensijas saņēmēja nāves gadījumā, kurš pensiju saņēma atbilstoši vienas Puses tiesību aktiem, taču rezidēja otras Puses teritorijā, apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā tā Puse, kura veic pensijas izmaksu. Ja personai ir tiesības uz pensiju saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, apbedīšanas pabalstu ne mazāku par divu minimālo pensiju apmēru, piešķir un izmaksā Puse, kuras teritorijā bija šī s personas pastāvīgā dzīves vieta.

3. Sociāli apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā tā Puse, kuras teritorijā strādāja apgādnieks.

4. Sociāli neapdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kuras teritorijā bija šī ģimenes locekļa pastāvīgā dzīves vieta.

VIII. ĢIMENES PABALSTI

24. pants

1. Ģimenes pabalsti izmaksājami saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kuras tiesību normas uz konkrēto bērnu attiecās mēneša pirmajā datumā.

2. Ja pabalstu, kurš minēts šī panta 1. punktā, nevar maksāt neviena no Pusēm sakarā ar šī Līguma piemērošanu vai Puses tiesību aktiem vai to ir jāmaksā abām Pusēm, pabalsts tiks maksāts tikai saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kuras teritorijā ir bērna faktiskā dzīves vieta.

3. Bērna kopšanas pabalsts un bērna piedzimšanas pabalsts tiek maksāts saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kuras tiesību normas attiecas uz māti bērna piedzimšanas brīdī vai uz adoptētāju bērna adopcijas brīdī.

IX. KOMPETENTO IESTĀŽU SADARBĪBA

25. pants

Kompetentas pārvaldes iestādes bez maksas sniedz savstarpēju palīdzību šī Līguma izpildē, kā arī sniedz viena otrai nepieciešamo informāciju par spēkā esošajiem tiesību aktiem un par izmaiņām tajos.

26. pants

Kompetentās pārvaldes iestādes savstarpēji vienojas par šī Līguma izpildes kārtību, noslēdzot Vienošanos par izpildi.

27. pants

Kompetentās pārvaldes iestādes nosaka kompetentās institūcijas, kas savstarpēji uztur tiešus sakarus.

28. pants

Vienas vai otras Puses teritorijā izsniegtie sociālās drošības tiesību nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti tiek pieņemti bez legalizācijas.

29. pants

Personu medicīniskā pārbaude (ekspertīze), arī atkārtota, kas nepieciešama darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai, tiek veikta pēc viņu pastāvīgās dzīves vietas vai, ja kompetentā institūcija to pieprasa, — pēc darba vietas.

30. pants

1. Pensijas vai pabalsta pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, ir uzskatāms par saistošu arī otrai Pusei attiecībā uz visām pensijām un pabalstiem, kurus izmaksā saskaņā ar šo Līgumu.

2. Pieprasījumi vai pretenzijas, kuru iesniegšanai kompetentai institūcijai saskaņā ar Puses tiesību aktiem ir paredzēts noteikts termiņš, ir uzskatāmi par iesniegtiem paredzētajā termiņā arī tad, ja tie ir iesniegti šajā termiņā otras Puses kompetentai institūcijai.

31. pants

Informācija attiecībā uz personām, ko Puses nosūta viena otrai, ir konfidenciāla un izmantojama tikai šī Līguma izpildei.

X. PĀREJAS UN NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

32. pants

Pabalsti un pensijas, kas piešķirti pirms šī Līguma spēkā stāšanās, var tikt pārskatīti saskaņā ar šī Līguma normām, ja tiek saņemts personas iesniegums. Šāda pārskatīšana nedrīkst samazināt pabalsta vai pensijas apmēru.

33. pants

1.Izmaiņu un papildinājumu izdarīšana šajā Līgumā tiek veikta, Pusēm noformējot attiecīgos protokolus, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Minētie protokoli stājas spēkā šī panta 3. punktā noteiktajā kārtībā.

3. Šis Līgums tiek ratificēts un stājas spēkā, Pusēm apmainoties ar ratifikācijas rakstiem.

34. pants

1. Jebkura Puse var denonsēt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šī Līguma darbība tiek pārtraukta ar dienu, kas norādīta paziņojumā, bet ne ātrāk, kā sešus mēnešus no dienas, kas seko paziņojuma saņemšanas dienai.

2. Šī Līguma denonsēšanas gadījumā, personu tiesības, kas iegūtas saskaņā ar šo Līgumu pirms tas zaudēja spēku, saglabājas.

Noslēgts Kijevā 1998. gada 26. februārī divos oriģināleksemplāros, latviešu, ukraiņu, un krievu valodās, kuri visi uzskatāmi par vienlīdz autentiskiem. Līguma atšķirīgu interpretāciju gadījumā par noteicošu uzskatāms teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas vārdāUkrainas vārdā
Guntars Krasts,Valerijs Pustovoitenko,
Ministru prezidentsMinistru prezidents
Договор между Латвийской Pеспубликой и Украиной о сотрудничестве в области социального обеспечения

Латвийская Pеспублика и Украина, в дальнейшем именуемые Сторонами, стремясь развивать сотрудничество в области социального обеспечения, договорились о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1


1. В Договоре использованы следующие термины:

— "законодательство" — законы и другие правовые акты Сторон, регулирующие отрасли социального обеспечения, указанные в статье 3 настоящего Договора;

— "Компетентные органы управления":

в Латвийской Pеспублике — Министерство благосостояния,

в Украине — Министерство труда и социальной политики;

— "Компетентное учреждение" — орган или учреждение, в обязанности которого входит назначение и выплата пенсий и пособий или взымание взносов социального страхования, а также финансирование медицинских услуг;

— "члены семьи" — супруги, дети до 18 лет, а также другие, определенные соответствующим законодательством или признанные таковыми лица;

— "периоды страхования" — периоды уплаты взносов государственного обязательного социального страхования, или другие периоды, приравненные к периодам страхования в соответствии с законодательством Сторон;

— " проживание " — постоянное или временное проживание на законных основаниях на территории Латвийской Pеспублики или Украины;

— "лицо, самостоятельно занимающееся трудовой деятельностью" — лицо, индивидуально занимающееся трудовой деятельностью в целях получения дохода и признанное таковым в соответствии с законодательством Сторон;

— "пенсии и пособия" — пенсии и пособия в денежном выражении, указанные в статье 3 настоящего Договора, включая все их части и все повышения, надбавки и доплаты;

— "семейные пособия":

в Латвийской Pеспублике — пособия по случаю рождения ребенка, государственные семейные пособия, пособия по уходу за ребенком;

в Украине — периодические денежные выплаты, назначаемые в зависимости от числа и возраста детей, а также единовременное пособие при рождении ребенка;

— "медицинские услуги" — объем медицинской помощи, гарантируемый государством.

2. Другие термины и выражения, употребляемые в настоящем Договоре, имеют значение, которое придается им законодательством соответствующей Стороны.
 

Статья 2


Настоящий Договор регулирует социальное обеспечение лиц, а также членов их семей, на которых распространялось или распространяется законодательство Латвийской Pеспублики и Украины в области социального обеспечения.

Статья 3


1. Настоящий Договор распространяется на перечисленные ниже отрасли социального обеспечения, регулируемые законодательством:

1.1. в Латвийской Pеспублике —

1) пособия по временной нетрудоспособности;

2) пособия по материнству;

3) медицинские услуги;

4) пенсии по инвалидности;

5) пенсии по старости;

6) пенсии за выслугу лет;

7) пенсии по случаю потери кормильца;

8) возмещение ущерба в случае трудового увечья, профессионального заболевания или смерти по этим причинам;

9) пособия на погребение;

10) пособия по безработице;

11) семейные пособия;

12) государственные пособия социального обеспечения;

1.2. в Украине —

1) пособия по временной нетрудоспособности;

2) пособия по материнству;

3) медицинские услуги;

4) пенсии по инвалидности;

5) пенсии по старости;

6) пенсии за выслугу лет;

7) пенсии по случаю потери кормильца;

8) возмещение ущерба в случае трудового увечья, профессионального заболевания или смерти по этим причинам;

9) пособия на погребение;

10) пособия по безработице;

11) семейные пособия;

12) социальные пенсии.

1.3. Настоящий Договор распространяется также на взносы социального страхования.

2. Настоящий Договор будет применяться к законодательству, которое изменяет или дополняет правовые нормы, регулирующие отрасли, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Договор будет также применяться к законодательству, которое вводит новую систему или новую отрасль социального обеспечения, при условии, что Компетентный орган управления одной Стороны в течении трех месяцев со дня официальной публикации нового законодательства уведомит в письменном виде Компетентный орган управления другой Стороны о распространении действия Договора на новое законодательство.

Статья 4


1. Стороны предоставляют на своей территории постоянно проживающим или работающим гражданам другой Стороны, а также членам их семей, независимо от их гражданства, одинаковые права со своими гражданами, как в отношении распространения на них законодательства, так и в отношении прав на социальное обеспечение.

2. Пункт 1 настоящей статьи не распространяется на порядок исчисления страхового стажа, накопленного до 1 января 1991 года, гражданам Латвийской Pеспублики, репатриантам, членам их семьи и потомкам.

Статья 5


1. Законодательство, которое ограничивает выплату пенсий и пособий только по причине проживания лиц вне территории одной Стороны, не распространяется на лиц, которые постоянно проживают на территории другой договаривающейся Стороны.

2. Условия пункта 1 настоящей статьи не распространяются на пособия по безработице и семейные пособия, а также на государственные пособия социального обеспечения в Латвийской Pеспублике.
 

2. ПPИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 6


1. На работающих по найму лиц распространяется законодательство Стороны, на территории которой они выполняют работу по найму, независимо от их места постоянного проживания, за исключением случаев, предусмотренных статьями 7, 21 и пунктом 4 статьи 23.

2. На лиц, самостоятельно занимающихся трудовой деятельностью распространяется законодательство Стороны, на территории которой они осуществляют трудовую деятельность, независимо от их места постоянного проживания.

3. На лиц, самостоятельно занимающихся трудовой деятельностью, которые постоянно проживают на территории одной Стороны, но осуществляют трудовую деятельность на территории обеих Сторон, распространяется законодательство Стороны, на территории которой постоянно проживает лицо.

4. В соответствии с настоящим Договором уплата взносов государственного обязательного социального страхования производится работодателем, работающим или самостоятельно занимающимся трудовой деятельностью начиная с первого дня работы в соответствии с законодательством Стороны, под действие которого он подпадает.

Статья 7


1. На лиц, работающих по найму на территории одной Стороны и направленных работодателем на территорию другой Стороны для выполнения работ в пользу этого работодателя, продолжает распространяться законодательство первой Стороны при условии, что срок командировки этих лиц не превышает двух лет.

2. На членов дипломатических представительств и консульских учреждений Сторон и на обслуживающий персонал, который занимается исключительно персональным обслуживанием дипломатического корпуса или консульских должностных лиц, распространяются положения Венских конвенций о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года, о Консульских отношениях от 24 апреля 1963 года.

3. На государственных служащих и приравненных к ним лиц, направленных государственными органами или учреждениями одной Стороны на территорию другой Стороны, распространяется законодательство первой Стороны.

4. На членов экипажа морского судна а также работающих по найму на морском судне лиц распространяется законодательство Стороны, под флагом которой судно совершает плаванье.

5. На лиц, работающих в авиатранспортном, железнодорожном или автотранспортном предприятии, осуществляющих международные перевозки на территории обеих Сторон, распространяется законодательство той Стороны, на территории которой находится администрация, зарегистрировано соответствующее предприятие.

Статья 8


1. На членов семьи, которые следуют совместно с лицами, работающими по найму, распространяется законодательство той же Стороны, как и на работающих по найму лиц согласно пункту 1 статьи 6.

2. Положения пункта 1 данной статьи не распространяются на членов семьи, если они вследствие трудоустройства подпадают под действие законодательства другой Стороны.
 

Статья 9


Компетентные органы управления Сторон по совместному согласованию вправе сделать исключения в отношении отдельных лиц или категорий работников, подпадающих под действие статьи 7.
 

3. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОСОБИЯ ПО ВPЕМЕННОЙ НЕТPУДОСПОСОБНОСТИ И МАТЕPИНСТВУ
 

Статья 10


Если лицо имеет право на оплачиваемые медицинские услуги по законодательству одной Стороны, то это лицо имеет право на получение бесплатной неотложной медицинской помощи, пребывая временно на территории другой Стороны, согласно законодательству Стороны временного пребывания.
 

Статья 11


1. Лицо, которое получает пенсию согласно законодательству обеих Сторон, имеет право на медицинские услуги по законодательству Стороны постоянного проживания.

2. Лицо, которое получает пенсию согласно законодательству одной Стороны, но постоянно проживает на территории второй Стороны, имеет право на медицинские услуги по законодательству Стороны постоянного проживания в том же объеме как лицо, которое получает пенсию согласно законодательству этой Стороны.
 

Статья 12


Лицо имеет право на плановые (специальные) медицинские услуги на территории другой Стороны по гарантийному документу Компетентного учреждения первой Стороны.
 

Статья 13


Стороны будут производить взаимные расчеты за оказанные медицинские услуги, предусмотренные статьями 10 и 12 в соответствии с порядком, определяемым Соглашением о применении настоящего Договора.
 

Статья 14


Для установления права на пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а также определения их размера, обусловленные накоплением периодов страхования, в целях суммирования периодов засчитываются периоды страхования, накопленные в соответствии с законодательством обеих Сторон при условии, что они не совпадают полностью или частично во времени.
 

Статья 15


Пособия по временной нетрудоспособности и материнству назначаются и выплачиваются за счет средств Стороны, Компетентному учреждению которой уплачивались взносы на социальное страхование.
 

4. ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, СТАPОСТИ, ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ПО СЛУЧАЮ ПОТЕPИ КОPМИЛЬЦА И ГОСУДАPСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 

Статья 16


1. Для установления права на пенсию, обусловленную накоплением периодов страхования, в целях суммирования периодов засчитываются периоды страхования, накопленные в соответствии с законодательством обеих Сторон при условии, что они не совпадают полностью или частично во времени.

2. При назначении пенсий, обусловленных наличием периодов работы по определенной профессии или на определенной работе, засчитываются только периоды, накопленные в соответствии с законодательством обеих Сторон в соответствующей системе, профессии или работе. Если суммированные таким образом периоды не соответcвуют условиям, дающим право на указанные пенсии, по законодательству обеих Сторон, то эти периоды засчитываются для назначения пенсий на общих основаниях.

3. Трудовой стаж периоды и приравненные к нему периоды, приобретенные на территории Латвийской Pеспублики или Украины до 1 января 1991 года, лицами, проживающими на территории обеих Сторон, составляют страховой стаж независимо от внесения взносов социального страхования, и учитываются при назначении и расчете пенсии на территории обеих Сторон при условии, что одна из Сторон уже не осуществляет выплату пенсии за указанные периоды.
 

Статья 17


Если право на пенсию согласно законодательству Сторон возникает только в результате суммирования периодов страхования, приобретенных согласно законодательству обеих Сторон, размер пенсии каждая Сторона исчисляет и выплачивает соответственно страховому стажу, приобретенному на ее территории.
 

Статья 18


В тех случаях, когда общий размер пенсии, получаемой лицом, не достигает установленного законодательством Стороны проживания минимального размера, за выплату разницы, гарантирующей указанный минимум, ответственна Сторона проживания.
 

Статья 19


Для установления права на получение государственного пособия социального обеспечения Латвийской Pеспублики тем гражданам Украины, которые непрерывно прожили в Латвийской Pеспублике последние 12 месяцев, в общий 60—ти месячный период постоянного проживания засчитываются периоды проживания на Украине.
 

5. ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ ТPУДОВОГО УВЕЧЬЯ, ПPОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СМЕPТИ ПО ЭТИМ ПPИЧИНАМ
 

Статья 20


Пособия и возмещение ущерба в случае трудового увечья, профессионального заболевания или смерти по этим причинам назначает и выплачивает Компетентное учреждение той Стороны, законодательство которой распространялось на лицо в момент выполнения работы, приведшей к получению трудового увечья или наступлению смерти, или во время выполнения им последний раз трудовой деятельности, повлекшей возникновение профессионального заболевания, даже в случае, если профессиональное заболевание впервые констатировано на территории другой Стороны.
 

Статья 21


Если заболевшее профессиональным заболеванием лицо получает пособие, выплачиваемое Компетентным учреждением одной Стороны, и в связи с ухудшением состояния здоровья обращается за пособием в Компетентное учреждение другой Стороны, то применяются следующие положения:

1) в случае, если лицо в период действия законодательства второй Стороны не занимался деятельностью, способной вызвать или обострить данное заболевание, Компетентное учреждение первой Стороны несет расходы по выплате пособия, с учетом обострения состояния здоровья в соответствии с положениями применяемого законодательства;

2) в случае, если он занимался такой деятельностью в период действия законодательства второй Стороны, Компетентное учреждение первой Стороны несет расходы по выплате пособия, не учитывая это обострение, в соответствии с положениями применяемого им законодательства. Компетентное учреждение второй Стороны назначает такому лицу дополнительное пособие, размер которого равен разнице между размером пособия, подлежащего выплате после ухудшения состояния здоровья, и размером пособия, которое подлежало бы выплате до ухудшения состояния здоровья в соответствии с положениями применяемого этим учреждением законодательства, если бы данное заболевание наступило в период действия законодательства этой Стороны.
 

6. ПОСОБИЯ ПО БЕЗPАБОТИЦЕ
 

Статья 22


Для установления права на пособие по безработице, обусловленное накоплением периодов страхования, в целях суммирования периодов засчитываются периоды страхования, накопленные в соответствии с законодательством обеих Сторон при условии, что они не совпадают полностью или частично во времени.
 

7. ПОСОБИЯ НА ПОГPЕБЕНИЕ
 

Статья 23


1. При возникновении права на пособие на погребение согласно законодательству обеих Сторон, пособие назначается и выплачивается Стороной, на территории которой лицо до своей смерти осуществляло трудовую деятельность.

2. В случае смерти лица, которое получало пенсию от одной Стороны но проживало на территории другой Стороны, пособие на погребение назначает и выплачивает Сторона, которая производила выплату пенсии. Если лицо имеет право на пенсию в соответствии с законодательством обеих Сторон, пособие на погребение в размере не менее двух минимальных пенсий назначается и выплачивается Стороной, на территории которой лицо постоянно проживало.

3. В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении социально застрахованного лица, пособие на погребение назначается и выплачивается Стороной, на территории которой осуществлял трудовую деятельность кормилец.

4. В случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении социально незастрахованного лица, пособие на погребение назначается и выплачивается в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой член семьи постоянно проживал.
 

8. СЕМЕЙНЫЕ ПОСОБИЯ
 

Статья 24


1. Семейные пособия выплачиваются в соответствии с законодательством Стороны, субъектом законодательства которой ребенок являлся на первое число месяца.

2. Если пособие, упомянутое в 1 пункте настоящей статьи, не может выплачивать ни одна из Сторон вследствие применения настоящего Договора или законодательства Сторон, или оно должно выплачиваться в соответствии с законодательством обеих Сторон, пособие выплачивается в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой ребенок фактически проживает.

3. Пособие по материнству и пособие по случаю рождения ребенка выплачивается Стороной, субъектом законодательства которой является мать в момент рождения ребенка или усыновитель в момент усыновления.
 

9. СОТPУДНИЧЕСТВО КОМПЕТЕНТНЫХ УЧPЕЖДЕНИЙ
 

Статья 25


Компетентные органы управления Сторон на безвозмездной основе оказывают друг другу необходимую помощь в реализации настоящего Договора и представляют необходимую информацию о действующем законодательстве и его изменениях.
 

Статья 26


Компетентные органы управления договариваются между собой по процедурным вопросам о применении данного Договора путем заключения Соглашения о применении.
 

Статья 27


Компетентные органы управления Сторон назначают Компетентные учреждения, которые поддерживают прямые связи между собой.
 

Статья 28


Необходимые для социального обеспечения документы, выданные на территории любой из Сторон, принимаются без легализации.
 

Статья 29


Медицинские освидетельствования, а также переосвидетельствования лиц в целях определения степени трудоспособности, производятся на территории Стороны их постоянного проживания или, по требованию Компетентного учреждения — трудоустройства.
 

Статья 30


1. Любое заявление о пенсии или пособии, поданное согласно законодательству одной Стороны, считается также заявлением, соответствующим законодательству другой Стороны, в отношении всех пенсий или пособий, которые выплачиваются согласно настоящему Договору.

2. Любые заявления или претензии, которые согласно законодательству одной Стороны, были поданы в определенный срок в Компетентное учреждение этой Стороны, считаются поданными в срок, также, если они были поданы в течении того же срока в Компетентное учреждение другой Стороны.
 

Статья 31


Любая информация о лицах, которая направляется одной Стороной другой Стороне, является конфиденциальной и может быть использована только для применения данного Договора.
 

10. ПЕPЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32


Pазмер пособий и пенсий, назначенных до вступления в силу данного Договора, может быть пересмотрен в соответствии с нормами данного Договора при получении заявления лица. Такой пересмотр не должен способствовать уменьшению размера пособия или пенсии.
 

Статья 33


1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится путем оформления Сторонами соответствующих протоколов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Порядок вступления в силу протоколов определяется положениями пункта 3 данной статьи Договора.

3. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

Статья 34


1. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону. Действие настоящего Договора прекращается со дня, указанного в уведомлении, но не ранее истечения шести месяцев со дня, следующего за днем получения уведомления.

2. Права лиц, возникшие в период действия настоящего Договора, не теряют своей силы в случае его денонсации.
Совершено в г. Киев "26" февраля 1998 года, в двух экземплярах, каждый на латышском, украинском и русском языках, при этом все тексты являются идентичными. В случае разхождения в толковании настоящего Договора преимущество будет иметь текст на русском языке.

ЗА ЛАТВИЙСКУЮ PЕСПУБЛИКУЗА УКPАИНУ
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.05.1998.Stājas spēkā: 19.05.1998.Tēma: Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 138/141, 19.05.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 18.06.1998.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
48170
19.05.1998
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"