Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.108

Rīgā 2001.gada 6.martā (prot. Nr.10 22.§)
Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 23. un 25.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. mežaudzes ieaudzēšanas un kopšanas pārbaudes kritērijus;

1.2. plantāciju mežu ieaudzēšanas un reģistrēšanas kārtību;

1.3. plantāciju mežu apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību.

II. Mežaudzes ieaudzēšanas un kopšanas pārbaudes kritēriji

2. Mežaudzi uzskata par ieaudzētu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. minimālais ieaudzētās mežaudzes koku augstums skuju kokiem ir 0,10 metru, lapu kokiem — 0,20 metru;

2.2. mežaudzē ieaudzēto koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas ir šāds:

2.2.1. priedes — ne mazāk kā 3000 koku uz hektāra;

2.2.2. egles, bērzi, melnalkšņi un apses — ne mazāk kā 2000 koku uz hektāra;

2.2.3. pārējās koku sugas — ne mazāk kā 1500 koku uz hektāra;

2.3. zālaugu augstums nepārsniedz ieaudzēto koku augstumu 30 centimetru rādiusā ap tiem.

3. Ja ieaudzētajā mežā un plantāciju mežā ir mikroieplakas (reljefa pazeminājums ar izteiktu mitrumu), tās atstāj dabiskai attīstībai.

4. Ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes) kopšana ir kopšanas cirte mežaudzē, kurā koku vidējais augstums ir līdz sešiem metriem. Mežaudzēm, kurās valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir no diviem līdz sešiem metriem, ir noteikts šāds kopšanas kritērijs — atkarībā no ieaudzētās koku sugas koku skaits ir:

4.1. priedes — ne vairāk kā 3000 koku uz hektāra;

4.2. egles, bērzi, melnalkšņi, apses un baltalkšņi — ne vairāk kā 2000 koku uz hektāra;

4.3. citu sugu koku skaits nav ierobežots.

5. Maksimālais koku skaits netiek ierobežots lapu koku mežaudzēs, kuras kopj, atbrīvojot augšanas telpu ne mazāk kā 500 nākotnes kokiem — ieaudzētās mežaudzes augstākajiem kokiem ar taisnu stumbru un simetrisku, labi attīstītu vainagu, kurus paredzēts audzēt līdz nociršanai galvenajā cirtē.

6. Lai mežaudzi uzskatītu par ieaudzētu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārskatu par meža ieaudzēšanu iesniedz Valsts meža dienesta valsts virsmežniecības mežniecībā, kuras teritorijā atrodas ieaudzētā mežaudze. Pārskatā norāda normatīvajos aktos par Meža valsts reģistra informācijas apriti noteikto informāciju. Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība sadalījumā pa nogabaliem — meža apsaimniekošanas pamatvienībām, kurām ir vienāds koku sugu sastāvs un kuru minimālā platība ir 0,1 hektārs.

7. Valsts meža dienests līdz kārtējā gada 1.novembrim pārbauda ieaudzēto mežaudžu atbilstību šo noteikumu 2.punktā noteiktajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 24.10.2006. noteikumiem Nr.866)

III. Plantāciju mežu ieaudzēšanas un reģistrēšanas kārtība

8. Plantāciju mežu ieaudzē zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē, izņemot šo noteikumu 9.punktā noteiktos gadījumus.

9. Plantāciju mežu neieaudzē:

9.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot nacionālā parka neitrālo zonu un biosfēras rezervāta neitrālo zonu;

9.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;

9.3. ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās;

9.4. mikroliegumos.

10. Lai reģistrētu plantāciju mežu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārskatu par plantāciju meža ieaudzēšanu iesniedz tajā Valsts meža dienesta valsts virsmežniecības mežniecībā, kuras teritorijā atrodas ieaudzētais plantāciju mežs. Pārskatā norāda normatīvajos aktos par Meža valsts reģistra informācijas apriti noteikto informāciju un plantāciju meža ieaudzēšanas mērķi. Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā plantāciju meža platība sadalījumā pa nogabaliem.

11. Valsts meža dienests līdz kārtējā gada 1.novembrim apseko ieaudzētā plantāciju meža platību un, ja ieaudzētā mežaudze atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajiem kritērijiem, to reģistrē par plantāciju mežu.

(Grozīts ar MK 24.10.2006. noteikumiem Nr.866)

12. Valsts meža dienests reģistrē plantāciju mežu, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

12.1. ieaudzētā koku suga vai sugas atbilst plantāciju meža audzēšanas mērķim;

12.2. minimālais ieaudzētās mežaudzes koku augstums skuju kokiem ir 0,10 metru, lapu kokiem — 0,20 metru;

12.3. ieaugušo koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas ir šāds:

12.3.1. priedes — ne mazāk kā 1000 koku uz hektāra;

12.3.2. egles, bērzi, melnalkšņi un apses — ne mazāk kā 800 koku uz hektāra;

12.3.3. pārējās koku sugas — ne mazāk kā 500 koku uz hektāra;

12.4. zālaugu augstums nepārsniedz ieaudzēto koku augstumu 30 centimetru rādiusā ap tiem.

13. Valsts meža dienests anulē plantāciju meža reģistrāciju, ja koku skaits uz hektāra vai mežaudzes šķērslaukums ir mazāks nekā šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteiktais.

IV. Plantāciju meža apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtība

14. Plantāciju meža audzēšanas laikā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var mainīt plantāciju meža audzēšanas mērķi. Par plantāciju meža audzēšanas mērķa maiņu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs rakstiski informē Valsts meža dienestu.

15. Apliecinājums koku ciršanai plantāciju mežā meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāsaņem šādos gadījumos:

15.1. cērtot kokus pirms galvenās cirtes, — ja koku celma caurmērs ir 12 centimetru un lielāks;

15.2. cērtot kokus galvenajā cirtē.

V. Noslēguma jautājums

16. Līdz 2002.gada 1.janvārim kā plantāciju mežu atļauts reģistrēt mežaudzes, kuras līdz 2001.gada 1.janvārim ieaudzētas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajiem kritērijiem un reģistrēšanas laikā nav vecākas par desmit gadiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.108
Plantāciju meža audzēšanas mērķa sugas augošo koku šķērslaukums (kvadrātmetros uz hektāra) atkarībā no koku vidējā augstuma

Koku vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle

bērzs, liepa

apse, alksnis

ozols

osis

12

3,5

3,0

2,0

2,5

2,5

2,0

13

4,0

3,0

2,5

3,0

2,5

2,0

14

4,0

3,5

2,5

3,0

3,0

2,5

15

4,0

3,5

2,5

3,0

3,0

2,5

16

4,0

3,5

3,0

3,0

3,0

2,5

17

4,0

4,0

3,0

3,5

3,0

3,0

18

4,0

4,0

3,0

3,5

3,5

3,0

19

4,0

4,0

3,0

3,5

3,5

3,0

20

4,5

4,0

3,0

4,0

3,5

3,0

21

4,5

4,0

3,5

4,0

3,5

3,0

22

4,5

4,5

3,5

4,0

4,0

3,0

23

4,5

4,5

3,5

4,0

4,0

3,0

24

4,5

4,5

3,5

4,5

4,0

3,5

25

4,5

5,0

4,0

4,5

4,0

3,5

26

4,5

5,0

4,0

4,5

4,0

3,5

27

4,5

5,0

4,0

5,0

4,5

3,5

28

4,5

5,0

4,0

5,0

4,5

3,5

Zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.108
Plantāciju meža audzēšanas mērķa sugas augošu koku skaits (uz hektāra) atkarībā no koku vidējā augstuma

Koku vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle

bērzs, liepa

apse, alksnis

ozols

osis

1

500

400

400

400

250

250

2

500

400

400

400

250

250

3

500

400

400

400

250

250

4

500

400

400

400

250

250

5

500

400

400

400

250

250

6

500

400

400

400

250

250

7

475

400

400

375

250

250

8

450

375

375

350

225

225

9

425

375

375

325

225

225

10

375

375

375

300

200

200

11

350

350

325

275

200

200

Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 108Pieņemts: 06.03.2001.Stājas spēkā: 10.03.2001.Zaudē spēku: 01.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 09.03.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4754
{"selected":{"value":"28.10.2006","content":"<font class='s-1'>28.10.2006.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.10.2006","iso_value":"2006\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2006.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2001","iso_value":"2001\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2001.-27.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.10.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"