Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2001.gada 6.martā (prot. Nr.10, 1.§)
Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par budžetu un finansu vadību" 29.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus.

2. Noteikumi neattiecas uz valsts un pašvaldību īpašumā esošiem dabas resursiem, arhitektūras pieminekļiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, vērtslietām un citām kultūrvēsturiskām vērtībām, mācību kabinetu un mācību laboratoriju uzskates līdzekļiem, dzīvnieku izbāžņiem, ilggadīgiem stādījumiem, kas nav sasnieguši intensīvo ražošanas laiku, bibliotēku fondiem, skatuves un uzvedumu aprīkojumu, kā arī uz valsts un pašvaldību īpašumā esošo zemi.

(MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

3. Budžeta iestāžu valdījumā esošajiem pamatlīdzekļiem (turpmāk - pamatlīdzekļi) sākotnējo vērtību vai pārvērtēšanā iegūto vērtības pieaugumu samazina noteiktajā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā vienmērīgi pa pārskata periodiem ne retāk kā reizi gadā.

(MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

4. Pamatlīdzekļa uzskaites vērtības samazināšanos tā lietderīgās lietošanas gaitā uzrāda grāmatvedības uzskaitē.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

5. Ja pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks tiek mainīts, attiecīgi koriģē pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinu. Uz izdevumiem attiecināmo nolietojuma summu pārdala atbilstoši pamatlīdzekļa nolietojuma normām atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā. Pārmaiņu ietekmes rezultātu uzrāda tajā pārskata periodā, kuru pārmaiņas ir ietekmējušas.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

6. (Svītrots ar MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665)

II. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana

7. Aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojuma summu, budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē izmanto lineāro metodi, kas paredz, ka pamatlīdzekļu vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar šo metodi katru gadu norakstāmo pamatlīdzekļa nolietojuma summu aprēķina, dalot pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību ar noteikto (normatīvo) lietderīgās lietošanas laiku.

8. Ja ir veikta pamatlīdzekļa rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana, pēc kuras uzlabojušies tā ekonomiskie parametri un lietderīgās lietošanas laiks kļuvis ilgāks vismaz par vienu gadu, palielinājusies pamatlīdzekļa jauda vai ietilpība, tad attiecīgās izmaksas pievieno pamatlīdzekļa sākotnējai uzskaites vērtībai.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

9. Ja iegādāts lietots pamatlīdzeklis, kuru var izmantot paredzētajam mērķim tikai pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas, attiecīgās izmaksas pievieno pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai tādā apmērā, lai pamatlīdzekļa vērtība pēc šo izmaksu pievienošanas nepārsniegtu pamatlīdzekļa aizvietošanai nepieciešamo summu.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

10. Budžeta iestāžu valdījumā esošo un no jauna iegādājamo pamatlīdzekļu nolietojuma normas nosaka atbilstoši piecām pamatlīdzekļu kategorijām (pielikums).

11. Pamatlīdzekļu nolietojuma summu aprēķina, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā un beidzot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa ekspluatācijas izbeigšanas. Pamatlīdzekļa tehnisko apkopju, remonta un rekonstrukcijas laikā nolietojumu turpina aprēķināt. Pamatlīdzekļa kopējā aprēķinātā nolietojuma summa nedrīkst pārsniegt pamatlīdzekļa kopējo pieļaujamo nolietojuma vērtību. Pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķina tikai līdz to sākotnējās (uzskaites) vērtības pilnīgai norakstīšanai. Ja pamatlīdzekļu sākotnējā (uzskaites) vērtība ir pilnīgi norakstīta nolietojuma veidā, bet objektu turpina lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekļus saglabā uzskaitē.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

12. Ja budžeta iestāde iegādājas lietotu pamatlīdzekli, kura nolietojuma normas nosakāmas atbilstoši trešajai vai ceturtajai pamatlīdzekļu kategorijai, budžeta iestādē izveidota komisija un pieaicināti kvalificēti speciālisti nosaka pamatlīdzeklim paredzamo atlikušo lietderīgās lietošanas laiku gados vai mēnešos un sastāda novērtēšanas aktu. Aprēķinot pamatlīdzekļa nolietojuma summu, ievēro šādus nosacījumus:

12.1. ja pamatlīdzekļa paredzamais atlikušais lietderīgās lietošanas laiks ir lielāks par pusi no jaunam pamatlīdzeklim noteiktā lietderīgās lietošanas laika, nolietojuma summu aprēķina, izmantojot jaunam pamatlīdzeklim noteikto lietderīgās lietošanas laiku;

12.2. ja pamatlīdzekļa paredzamais atlikušais lietderīgās lietošanas laiks ir mazāks par pusi no jaunam pamatlīdzeklim noteiktā lietderīgās lietošanas laika, nolietojuma summu aprēķina divus gadus no novērtēšanas akta sastādīšanas dienas.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

13. Ja budžeta iestāde iegādājas lietotu pamatlīdzekli, kura nolietojuma normas nosakāmas atbilstoši pirmajai vai otrajai pamatlīdzekļu kategorijai, budžeta iestādē izveidota komisija un pieaicināti kvalificēti speciālisti nosaka pamatlīdzeklim paredzamo atlikušo lietderīgās lietošanas laiku gados un mēnešos. Aprēķinot pamatlīdzekļa nolietojuma summu, pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku pielīdzina paredzamajam atlikušajam pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikam.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

14. Nosakot pamatlīdzekļa vērtību nolietojuma aprēķiniem, no pamatlīdzekļa sākotnējās (uzskaites) vērtības atskaita pamatlīdzekļa atlikušo (tīro) vērtību, kuru plāno iegūt par pamatlīdzekli tā lietderīgās lietošanas laika beigās bez gaidāmajām pamatlīdzekļa likvidācijas izmaksām. Ja pamatlīdzekļa atlikusī (tīrā) vērtība ir nenozīmīga, to neņem vērā. Ja pamatlīdzekļa atlikusī (tīrā) vērtība ir būtiska, to aprēķina pamatlīdzekļa iegādes dienā vai pamatlīdzekļa turpmākās pārvērtēšanas dienā, pamatojoties uz pārdošanas vērtību, kāda attiecīgajā datumā ir līdzīgiem aktīviem.

(MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

III. Noslēguma jautājumi

15. Pamatlīdzekļiem, kas šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir budžeta iestādes valdījumā, novērtē paredzamo atlikušo lietderīgās lietošanas laiku līdz 2005.gada 31.decembrim un uzsāk pamatlīdzekļu nolietojuma summu aprēķināšanu atbilstoši šo noteikumu 12., 13. un 14.punktam.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr. 665)

16. Bilances konta "Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds" atlikumu attiecīgi samazina par pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 15.punktam.

17. (Svītrots ar MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665)

18. Valsts ceļiem un tiltiem vērtību nosaka un pārvērtēšanu veic atbilstoši Satiksmes ministrijas izstrādātajiem normatīviem.

(MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

19. Pašvaldību ielām, ceļiem un tiltiem vērtību nosaka un pārvērtēšanu veic, piemērojot attiecīgās pašvaldības izstrādāto metodiku vai Satiksmes ministrijas izstrādātos normatīvus valsts ceļiem un tiltiem.

(MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.96

(Pielikums MK 25.11.2003. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

Pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma normu noteikšanai
Nr.
p.k.
Pamatlīdzekļu kategorijaLietderīgās lietošanas laiks (gados)Nolietojuma norma (procenti gadā)Pamatlīdzekļu un tiem pielīdzināto objektu veids
12345
1.1205Ēkas, būves (ieskaitot autoceļus ar asfaltbetona un melnā maisījuma segumu) un ilggadīgie stādījumi
2.21010Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi un tehnoloģiskās iekārtas, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas, autoceļi (ar grantsšķembu un uzlabotās grunts segumu), ielas, autoceļu un ielu aprīkojums
3.32,8535Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, datori (ieskaitot neatdalāmās datorprogrammmas) un drukas ierīces, informācijas sistēmas, datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums
4.4520Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5.kategorijas pamatlīdzekļus
5.513,37,5Naftas izpētes un ieguves platformas un to funkcionēšanai nepieciešamās iekārtas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 96Pieņemts: 06.03.2001.Stājas spēkā: 09.03.2001.Zaudē spēku: 31.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 08.03.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4656
{"selected":{"value":"01.01.2004","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2001","iso_value":"2001\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2001.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)