Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

1.pants. 1997.gada 14.jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līguma 1.2.apakšpunktā minētā akreditācija notiek Latvijas likumos noteiktajā laikā un kārtībā un tiek piešķirta tad, ja Rīgas Juridiskās augstskolas studiju programma atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par programmas akadēmisko kvalitāti.

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 9.1.apakšpunktā noteiktajā laikā un kārtībā, pēc tam kad Sorosa fonds-Latvija noformējis dāvinājuma līgumu, ar kuru Rīgas Juridiskā augstskola iegūst īpašuma tiesības uz ēku Rīgā, Alberta ielā 13 (kadastra numurs 01000190105).

5.pants. Par Līguma stāšanos spēkā Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 20.novembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 5.decembrī
Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

Preambula

IEVĒROJOT TO, KA Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība vēlas nodibināt neatkarīgu un autonomu akadēmisku institūciju juridiskās izglītības un pētniecības jomā; un

IEVĒROJOT TO, KA abu Līgumslēdzēju Pušu kopēja vēlēšanās ir, lai Latvijas juridiskās un fiziskās personas pakāpeniski pārņemtu atbildību par šādas institūcijas vadību un finansēšanu tādējādi, ir vienojušās par sekojošo:

1. Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšana

1.1. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība sadarbojas Rīgas Juridiskās Augstskolas (turpmāk, "RJA") dibināšanā ar abpusējiem ieguldījumiem un dotācijām. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība ir tiesīgas pieaicināt citas ieinteresētās Puses papildus Pusēm, kas minētas šajā Līgumā, lai veiktu dāvinājumus un ieguldījumus RJA.

1.2. RJA tiek dibināta kā bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tai tiek piešķirts licenzētas augstākās mācību iestādes statuss, kas tiks akreditēta Latvijā, un tā ir neatkarīga un autonoma akadēmiska mācību iestāde ar savu pašpārvaldi un tiesībām neatkarīgi pieņemt visus un jebkādus lēmumus, kas saistīti ar RJA vadību.

1.3. Lēmumu par RJA dibināšanu pieņem un RJA Statūtus apstiprina bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātāji, Latvijas Republikas vārdā Izglītības un Zinātnes ministrija un pilnvarots Zviedrijas Karalistes Valdības pārstāvis, un Sorosa fonds — Latvija. RJA tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā.

1.4. RJA darbības juridiskais pamatojums noteikts dotajā Līgumā un RJA Statūtos. Likumu "Par Bezpeļņas Organizācijām", "Par Sabiedrībām ar Ierobežotu Atbildību" un "Augstskolu Likuma" noteikumi tiek piemēroti RJA, ja tie nav pretrunā ar doto Līgumu.

1.5. RJA saviem studentiem piedāvā akadēmisku izglītību balstoties uz likuma varu, cilvēktiesību un politiskās demokrātijas principiem. Akadēmiskajā programmā ietilpst starptautiskās publiskās tiesības un starptautiskie līgumi, starptautiskās privāttiesības, starptautiskās tirdzniecības tiesības un starptautiskās komercattiecību tiesības, Eiropas Savienības tiesības un materiālās tirdzniecības tiesības.

1.6. Mācības RJA notiek angļu valodā. Studentiem no Baltijas valsīm iestājoties ir jāprot attiecīgās Baltijas valsts valoda.

Sākotnēji RJA piedāvā 12 mēnešu Maģistra programmu studentiem ar Bakalaura vai tam pielīdzinātu grādu tiesību zinātnēs, kas ir jebkuras no trim Baltijas valstīm iedzīvotāji, izņemot pirmo RJA darbības izmēģinājuma gadu, kad akadēmiskā programma tiek piedāvāta tikai Latvijas iedzīvotājiem. Papildus RJA piedāvā īstermiņa kursus un seminārus.

RJA piedāvā akadēmisku izglītību studentiem neatkarīgi no to dzimuma, sociālā un finansiālā statusa, rases un nacionālās izcelsmes, politiskās un reliģiskās pārliecības un nodarbošanās.

1.7. Pirmo desmit RJA darbības gadu laikā, sākot ar datumu, kas ir pēdējais no RJA reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā datuma un dotā Līguma ratifikācijas Latvijas Saeimā datumiem, Zviedrijas Karalistes pārstāvim tiek piešķirts 51% RJA daļu un Latvijas Republikai tiek piešķirti 25% RJA daļu, un Sorosa fondam — Latvija tiek piešķirti 24% RJA daļu. Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji un Sorosa fonds — Latvija ir tiesīgi nodot savas RJA daļas. Šī Līguma Puses ir iecerējušas pēc desmit gadu perioda beigšanās nodot RJA īpašnieka tiesības dažādām valsts institūcijām un/vai privātiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Baltijas valstīs.

2. Latvijas Republikas Valdības saistības

2.1. Latvijas Republikas Valdība nodod RJA īpašumtiesības uz zemes gabalu (zemes kadastrs Nr. 01000190105, 19.grupa, 105.zemes gabals), kura kopējā teritorija sastāda 1203 kvadrātmetrus, uz kura atrodas ēka Alberta ielā 13.

2.2. Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par RJA maksājumiem par apkuri, ventilāciju, enerģijas apgādi, karsto un auksto ūdeni, kā arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar RJA aizņemto telpu un apkārtējās teritorijas apkopšanu un apsardzi.

Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par ikmēneša algām vietējam akadēmiskajam un vispārīgajam RJA personālam saskaņā ar Latvijā dominējošo likmi un apmaksā RJA studentu pamatstipendijas nepārsniedzot Latvijas Republikā dominējošo klātienes studentu stipendijas likmi.

Latvijas Republikas Valdība apņemas piešķirt līdzekļus šiem mērķiem no sava ikgadējā budžeta.

Latvijas Republikas valdība apņemas sākot ar 1998. gadu divus gadus pēc kārtas piešķirt no valsts budžeta RJA speciālu dotāciju. Minētā dotācija nepārsniegs pievienotās vērtības nodokli par Latvijā iegādātām iekārtām, celtniecības materiāliem RJA rekonstrukcijai un celtniecībai, un tā tiks izmaksāta saskaņā ar RJA iesniegtiem izdevumus apstiprinošiem dokumentiem.

2.3. RJA tiek piešķirti nodokļu atbrīvojumi un privilēģijas nodokļu maksājumos, īpašumu pārvešanā pār valsts robežām un citās sfērās, kas paredzētas augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām likumā. RJA tiek piešķirtas citas augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām likumā paredzētās tiesības un privilēģijas, kā arī sekojošie atbrīvojumi:

1) kā bezpeļņas organizācija RJA ir atbrīvota no nodokļu maksājumiem kā tas ir paredzēts pastāvošajos likumdošanas aktos;

2) RJA ielūgtie lektori un administratīvais personāls no citām valstīm tiek atbrīvots no valsts nodevām par vīzām un atļaujām dzīvot un strādāt Latvijā to laikā periodu, kas noteikts darba līgumā;

3) RJA tiek atbrīvota no muitas nodevu un nodokļu maksājumiem, kā arī no pievienotās vērtības nodokļa par celtniecības materiālu un pamatiekārtu, kas paredzēts RJA, importēšanu. Gadījumā, ja ievedot datorus un programmas tieši un tikai RJA vajadzībām, tiks piemērotas muitas nodevas vai netiešie nodokļu maksājumi, tad Latvijas Republikas valdība apņemas apmaksāt minētos maksājumus no valsts budžeta.

4) Ja Rīgas pilsētas dome nedod atbrīvojumu zemes īpašuma nodoklim un, ja šo nodokli paaugstina, tad šī paaugstinājuma apjoms Latvijas valdībai jāatmaksā RJA budžetā.

5) Likumdošana, kas ir spēkā uz šī Līguma parakstīšanas dienu, tiek piemērota nomas maksājumu ienākumam attiecībā uz iznomātajām telpām RJA ēkā Alberta ielā 13, kuru saņem (i) RJA vai (ii) jebkāda persona, kurai kā kompensāciju par celtniecības darbu, kāds tika veikts rekonstrukcijas laikā, RJA vārdā ir nodrošinātas apakšnomas tiesības attiecībā uz ēkas daļu, un (iii) bezpeļņas organizācija, kas norādīta šī Līguma 8.5., visā šī Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja jebkura jauna likumdošana būs labvēlīgāka;

6) RJA tiek atbrīvota no valsts nodokļiem un nodevām, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu Alberta ielā 13 RJA un to reģistrēšanu Zemes Grāmatā.

2.4. RJA diploms tiek atzīts par spēkā esošu Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas likumiem un tajā var tikt izmantots Latvijas Republikas Valsts ģerbonis;

2.5. Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par visu arheoloģisko un arhitektūras pārbaužu, mērījumu veikšanu un dokumentācijas sagatavošanu, kuras var pieprasīt Latvijas varas iestādes pirms rekonstrukcijas darbu sākšanas. Ir panākta vienošanās par to, ka rekonstrukcijas darbu arhitektūras līmeni nosakot tiks ievērota ēkas augstā mākslinieciskā un vēsturiskā vērtība, neradot pārmērīgu finansiālu slogu RJA. Jebkuras prasības, kas pārsniedz saprātīgu celtniecības budžetu, tiks apspriestas un labvēlīgā veidā risinātas starp RJA Rektoru un Latvijas Republikas Valdības pārstāvi.

3. Latvijas Republikas Valdības īpašās tiesības

Latvijas Republikas Ministru Kabinets apstiprina RJA Satversmi.

4. Zviedrijas Karalistes Valdības saistības

4.1. Saskaņā ar doto Līgumu Zviedrijas Karalistes Valdība kopā ar RJA finansiālajiem ieguldītājiem nodrošina finansiālos ieguldījumus, kas nepieciešami RJA darbības sākšanai, RJA akadēmiskās mācību programmas ieviešanai un RJA darbības nodrošināšanai pirmo tās darbības gadu laikā.

Zviedrijas Karalistes Valdības kapitālieguldījumi RJA noteikto mērķu sasniegšanai tiek ierobežoti 4 miljoni SEK gadā apmērā RJA pirmo trīs darbības gadu laikā.

Tālākie Zviedrijas Karalistes Valdības kapitālieguldījumi ir jāapstiprina Zviedrijas Parlamentā.

5. Zviedrijas Karalistes Valdības īpašās tiesības

Pirmo desmit RJA darbības gadu laikā Zviedrijas Karalistes Valdībai ir tiesības iecelt vairākumu RJA Direktoru Valdes locekļus, ieskaitot Direktoru Valdes priekšsēdētāju, un 3 RJA Akadēmiskās Padomes locekļus, kā arī tiesības nodot savas tiesības iecelt šos locekļus citām zviedru vai citu valstu Pusēm.

6. RJA Vadība

6.1. RJA pārstāvniecības un vadības institūcijas ir sekojošas:

(1) Direktoru Valde;

(2) Rektors;

(3) Akadēmiskā Padome; un

(4) Audita komisija.

6.2. Direktoru Valde sastāv no ne mazāk kā 5 (pieciem) locekļiem. 1 (vienu) Direktoru Valdes locekli ieceļ Latvijas Republikas Valdība; 1 (vienu) Valdes locekli ieceļ Sorosa fonds — Latvija; 3 (trīs) Direktoru Valdes locekļus, ieskaitot Priekšsēdētāju, ieceļ Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarots pārstāvis. Latvijas Republikas Valdībai, Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotajam pārstāvim un Sorosa fondam — Latvija ir tiesības nodot savas tiesības iecelt Valdes locekļus jebkurai citai institūcijai. Tiesības iecelt Direktoru Valdes locekļus var tikt labotas tikai pēc rakstiska līguma starp RJA dalībniekiem.

Latvijas Republikas valdība patur sev tiesības piedāvāt šādu labojumu, ja maksājumi, kurus ir izdarījusi Latvijas Republikas valdība par RJA darbību pārsniedz tos, kurus ir izdarījusi Zviedrijas Karalistes valdība vai Sorosa fonds—Latvija.

6.3. Visi Direktoru Valdes locekļi tiek iecelti uz trīs gadu laika periodu. Tikai tā Puse, kas ir iecēlusi attiecīgo Direktoru Valdes locekli, ir tiesīga to atsaukt vai atcelt.

6.4. RJA Direktoru Valde darbojas pilnīgi neatkarīgi, un Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība apņemas nodrošināt tās neatkarību. RJA Valde ir kompetenta sekojošajos jautājumos:

6.4.1. noteikt RJA organizatorisko un vadības struktūru;

6.4.2. iecelt un atcelt Rektoru;

6.4.3. iegūt līdzekļus, kas netiek paredzēti šajā Līgumā;

6.4.4. apstiprināt RJA budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;

6.4.5. citus jautājumus, kas saistīti ar Direktoru Valdes kompetenci, nosaka RJA Statūti.

6.5. Rektoru ieceļ RJA Direktoru Valde uz trīs gadu termiņu. Rektors pārstāv RJA valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos un organizācijās. Tikai Direktoru Valdei ir tiesības atcelt Rektoru.

6.6. Rektors uzrauga un vada RJA darbību un ir par to atbildīgs Valdes vadībā. Rektors nosaka Prorektoru un citu amatpersonu kompetencē ietilpstošo, vada RJA Akadēmisko Padomi, atskaitās par savu darbību Direktoru Valdei un izpilda citus pienākumus saskaņā ar RJA Statūtiem.

6.7. RJA Akadēmiskā Padome pārvalda jautājumus, kas saistīti ar RJA mācību un zinātniskā darba organizēšanu un koordināciju. Padomei ir tiesības saņemt konsultācijas no Direktoru Valdes tās lēmumos, kas saistīti ar jebkuriem RJA mācību procesa jautājumiem. Akadēmiskā Padome izpilda arī administratīvos un citus Direktoru Valdes lēmumus, kuru veikšana ir tai uzdota.

6.8. Akadēmiskās Padomes izveidi un kontroli apstiprina RJA Direktoru Valde saskaņā ar sekojošiem noteikumiem. Akadēmiskā Padome sastāv no ne mazāk kā 7 (septiņiem) locekļiem un sākotnēji tiek izveidota sekojošā veidā: Rektors, saskaņā ar savu ieņemamo amatu, ir Akadēmiskās Padomes loceklis un priekšsēdētājs; 1 (vienu) locekli ieceļ Latvijas Republikas Valdība; 1 (vienu) locekli ieceļ Atvērtais Sabiedriskais Institūts (Open Society Institute) Ņujorkā; 1 (vienu) — Eiropas Savienības pārstāvi ieceļ RJA dalībnieki; 3 (trīs) locekļus ieceļ Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis. Akadēmiskās Padomes locekļi tiek iecelti uz trīs gadu laika periodu. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis un Atvērtais Sabiedriskais Institūts Ņujorkā ir tiesīgi nodot savas vietas Akadēmiskajā Padomē jebkurai citai juridiskai personai. Tikai tai Pusei, kas ir iecēlusi attiecīgo Akadēmiskās Padomes locekli, ir tiesības viņu atlaist vai atsaukt.

6.9. Audita Komisija sastāv no 2 (diviem) auditoriem. Katru gadu Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis ieceļ vienu auditoru un Latvijas Republikas Valdības pilnvarotais pārstāvis un Sorosa fonds — Latvija kopīgi ieceļ vienu auditoru.

6.10. Audita Komisija pārbauda RJA ekonomisko un finansiālo stāvokli un ziņo par to Līgumslēdzējām Pusēm un RJA dalībniekiem. Audita Komisija pārbauda arī ikgadējo RJA atskaiti, kuru Direktoru Valde iesniedz katram RJA dalībniekam līdz katra gada 15. oktobrim.

6.11. RJA struktūru, tiesības un pienākumus, kā arī darbību nosaka RJA Statūti.

6.12. RJA studentiem, absolventiem un doktora grāda kandidātiem ir savs pašpārvaldes orgāns. Šis pašpārvaldes orgāns darbojas saskaņā ar studentu sagatavotiem noteikumiem, kurus apstiprina Direktoru Valde.

7. RJA īpašumi, finanses un ekonomiskā darbība

7.1. RJA ir tiesības iegūt un paturēt savā īpašumā zemi, kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu, kā arī naudas līdzekļus Latvijā un citās valstīs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

7.2. RJA ir savs budžets un neatkarīga grāmatvedības bilance. RJA budžeta izveidi, struktūru un izmantošanu nosaka RJA Direktoru Valde un to izpildi kontrolē RJA Audita komisija.

8. Līguma pārtraukšana un RJA likvidācija

8.1. Dotais Līgums tiek noslēgts uz desmit gadiem.

8.2. Jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesīga pārtraukt doto Līgumu iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu ne mazāk kā trīs gadus pirms pārtraukšanas.

8.3. Gadījumā, ja Latvijas Republikas Valdība neizpilda dotajā Līgumā paredzētās saistības vai iesniedz paziņojumu par dotā Līguma pirmstermiņa pārtraukšanu, Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par saprātīgu un atbilstošu kompensāciju Pusēm, kas ir veikušas ieguldījumus RJA un/vai ir finansējušas RJA piederošo nekustamo īpašumu un ēku. Šie noteikumi ir piemērojami arī gadījumā, ja Latvijas Republikas Valdība iejaucas vai aizkavē RJA tiesības izmantot tās īpašumu.

8.4. Jebkuru lēmumu, kas saistīts ar RJA darbības likvidēšanu vai pārtraukšanu, ir jāpieņem RJA dalībniekiem saskaņā ar RJA Statūtu noteikumiem.

8.5. RJA likvidēšanas vai RJA darbības pārtraukšanas gadījumā tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgā, Alberta ielā 13 tiek nodotas bezpeļņas organizācijai, kas ir izvirzījusi mērķi atbalstīt pētniecības un izglītības darbu, par ko vienojas RJA dalībnieki. Tomēr tas var neietekmēt tiesības nomāt vai nodot apakšnomā RJA ēku daļas, kuras RJA ir piešķīrusi, lai finansētu skolas ēkas Alberta ielā 13 un/vai citu RJA piederošo ēku atjaunošanu.

RJA piederošās ēkas, kas atrodas uz zemes gabala, uz kura atrodas arī Rīgas Ekonomiskā Augstskola — (REA), RJA likvidācijas gadījumā vai RJA darbības pārtraukšanas gadījumā kīūst par REA īpašumu.

9. Dotā Līguma un tā labojumu stāšanās spēkā

9.1. Dotais Līgums stājas spēkā pēc tā, ka Līgumslēdzējas Puses ir informējušas viena otru par to, ka visi Līguma spēkā stāšanās priekšnoteikumi, kas ir paredzēti viņu attiecīgajā likumdošanā, ir izpildīti.

9.2. Līgumslēdzējas Puses informē viena otru rakstiski par visiem un jebkuriem šī Līguma vēlamajiem labojumiem un šie labojumi stājas spēkā, ja tie ir veikti rakstiskā formā un tos ir parakstījušas abas Līgumslēdzējas Puses un tajā apjomā, kādā tas skar citas Puses, ir saņemts šo Pušu apstiprinājums.

9.3. Dotais Līgums ir parakstīts Rīgā 1997.gada 14.jūlijā divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodās. Jebkādu konfliktu vai abu versiju nesaskaņas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Zviedrijas Karalistes valdības vārdā
Valdis Birkavs, Hans Magnusons,
Latvijas Republikas ārlietu ministrs Zviedrijas Karalistes vēstnieks Latvijā
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden on the Foundation of the Riga Graduate School of Law

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden desire to establish an independent and autonomous academic institution in the field of legal education and research, and WHEREAS the mutual wish of the Parties is that Latvian entities shall gradually assume responsibility for the management and financing of such an institution;

Now, therefore, it has been agreed as follows:

1. Foundation of the Riga Graduate School of Law

1.1. The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden shall co-operate in the establishment of the Riga Graduate School of Law (hereafter, the "RGSL") with mutual contributions and investments. The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden shall be free to invite other interested Parties in addition to the Parties mentioned in this Agreement to make donations and investments in the RGSL.

1.2. The RGSL shall be established as a not-for-profit limited liability company. It shall be assigned the status of and be licenced as a higher educational establishment to be accredited in Latvia, and it shall be an independent and autonomous academic institution with its own self-government and right to pass all and any decisions in respect of the management of the RGSL.

1.3. The decision regarding the establishment of the RGSL shall be passed by, and the Charter of the RGSL shall be approved by, the founders of the not-for-profit limited liability company, the Ministry of Education and Science on behalf of the State of Latvia and an authorised representative or of the Government of the Kingdom of Sweden, and the Soros Foundation-Latvia. The RGSL shall be registered with the Republic of Latvia Register of Enterprises.

1.4. The legal base of the RGSL activity is stipulated by this Agreement and the Charter of the RGSL. The provisions of the laws "On Not-for-profit Organisations", "On Limited Liability Companies" and the law "On Higher Educational Institutions" shall be applicable to the RGSL to the extent that such are not contrary to this Agreement.

1.5. The RGSL shall offer its students academic education based on the rule of law, respect for human rights and principles of political democracy. The academic program shall include international public law and international treaties, international private law, international trade law and international commercial transactions, the European Union law and substantive trade law.

1.6. The education at the RGSL shall be provided in the English language. Upon enrolment, students from the Baltic States must have a command of the State language of the respective Baltic State.

The RGSL shall initially provide a 12 month Masters program to the students having Bachelor's degree in law or the equivalent and who are residents in any of the three Baltic States, except in the first trial year of the RGSL during which the academic program shall be offered solely to residents of Latvia. The RGSL in addition thereto may offer short-term courses and seminars.

The RGSL shall provide academic education to students irrespective of their sex, social and financial status, racial and national background, political or religious conviction and occupation.

1.7. During the first ten years of operation of the RGSL, beginning on the date which is the latter of the date of registration of the RGSL at the Republic of Latvia Register of Enterprises and ratification of this Agreement by the Latvian Saeima, the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden shall be entitled to 51% of the shares in the RGSL and the Republic of Latvia shall be entitled to 25 % of the shares in the RGSL and the Soros Foundation-Latvia shall be entitled to 24% of the shares in the RGSL. The representatives of the Parties and the Soros Foundation - Latvia all shall have the right to transfer their shares in the RGSL. The intention of the Parties to this Agreement is that at the end of the ten year period the ownership of the RGSL shall have been transferred to various government institutions and/or private entities registered in the Baltic States.

2. Commitments of the Government of the Republic of Latvia

2.1. The Government of the Republic of Latvia shall transfer to the RGSL the title to the parcel of land (land cadastre No. 01000190105, group 19, plot 105) total area constituting 1203 square meters, on which the building at 13 Alberta Street, Riga, is located.

2.2. The Government of the Republic of Latvia shall be responsible for RGSL payments covering heating, ventilation, power supply, hot and cold water, as well as services related to cleaning and security of the adjacent territory and the premises occupied by the RGSL.

The Government of the Republic of Latvia shall be responsible for salaries to the local academic and general staff of the RGSL in accordance with the prevalent rates in Latvia, and shall cover the basic scholarships for students at the RGSL, not exceeding the prevalent rates for full-time students in the Republic of Latvia.

The Government of the Republic of Latvia undertakes to allocate funds for this purpose in each annual budget.

The Government of the Republic of Latvia undertakes to allocate special subsidies for the RGSL from the state budget for two successive years beginning with 1998. The said subsidies shall not exceed the value added tax for the equipment, the reconstruction and construction materials purchased in Latvia for construction of the RGSL and shall be paid in conformity with the documents confirming the expenditures submitted by the RGSL.

2.3. The RGSL shall be entitled to exemptions and privileges in the payment of taxes, transfer of property over state borders and in other spheres set for higher educational institutions and research institutions by law. The RGSL shall enjoy other rights and privileges granted by law to higher educational institutions and research institutions, as well as the following exemptions:

1) as a not-for-profit organisation, the RGSL is exempt from paying taxes as provided by now existing legislative acts;

2) the instructors and administrative personnel invited by the RGSL from other countries shall be exempt from paying state duties for visas and permits to live and work in Latvia for the period set forth in the employment contract;

3) the RGSL shall be exempt from paying customs duties and taxes, as well as value added taxes, for the import of construction materials and equipment for the RGSL. In case if, while importing computers and computer software directly and solely for the needs of the RGSL, customs dues and indirect tax payments will be applied, the Government of the Republic of Latvia undertakes to refund the said payments from the state budget;

4) If the City of Riga does not grant an exemption from the real estate tax and if this tax should be increased, a sum equivalent to this increase will be contributed by the Government of Latvia to the general budget of the RGSL;

5) The legislation in force at the date of signature of this Agreement with respect to rental income from the lease of parts of the RGSL building at Alberta 13 earned by (i) the RGSL or (ii) any entity, which as compensation for construction work carried out during renovation on behalf of the RGSL has been granted the right to sub-lease part of the building, and (iii) the not-for-profit organisation described in section 8.5. of this Agreement, shall apply during the period of validity of this Agreement, except in the case when any new legislation would be more favourable;

6) The RGSL is exempted from the state taxes and dues regarding the corroboration of the proprietary rights of the RGSL at Alberta street 13 and their registration in the Land Book.

2.4. The diploma of the RGSL shall be acknowledged as valid by the Latvian State in accordance with Latvian law and the State Emblem of the Republic of Latvia may be used thereon.

2.5. The Government of the Republic of Latvia is responsible for carrying out all archaeological or architectural examinations, measurements and documentation that may be required by Latvian authorities before the reconstruction work can begin. It is agreed that the architectural level of the reconstruction work should take into account the high artistic and historic value of the building, without creating an excessive financial burden on the RGSL. Any requirements above a reasonable construction budget should be discussed and amicably settled between the Rector of the RGSL and a representative of the Government of the Republic of Latvia.

3. Exclusive Rights of the Government of the Republic of Latvia

The Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia shall approve the By-Laws (Satversme) of the RGSL.

4. Commitments of the Government of the Kingdom of Sweden

4.1. Pursuant to this Agreement, the Government of the Kingdom of Sweden together with other financial contributors to the RGSL shall provide financial investments necessary for commencement of the RGSL, the implementation of the academic syllabus and securing the activity of the RGSL during its first years of operation.

The capital contributions to the RGSL by the Government of the Kingdom of Sweden for the purpose hereof are limited to an amount of SEK 4 million per year during the RGSL's first three years of operation.

Further capital contributions by the Government of the Kingdom of Sweden are subject to Swedish Parliament approval.

5. Exclusive Rights of the Government of the Kingdom of Sweden

During the first ten years of operation of the RGSL, the Government of the Kingdom of Sweden shall have the right to appoint a majority of the members of the Board of Directors of the RGSL, including the chairperson of the Board of Directors, and 3 members of the Academic Council of the RGSL, and the right to transfer its right to appoint such members to other Swedish as well as non-Swedish Parties.

6. Administration of the RGSL

6.1. The bodies of the RGSL representation and management shall be as follows:

(1) the Board of Directors; s;

(2) the Rector;

(3) the Academic Council; and

(4) the Auditing Commission.

6.2. The Board of Directors shall consist of not less than 5 (Five) members. 1 (One) member of the Board of Directors shall be appointed by the Government of the Republic of Latvia; 1 (One) member of the Board of Directors shall be appointed by the Soros Foundation - Latvia; 3 (Three) members of the Board of Directors including the Chairperson shall be appointed by the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden. The Government of the Republic of Latvia and the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden and the Soros Foundation - Latvia shall have the right to assign their right to appoint members of the Board to any other institution. The right to appoint members of the Board of Directors may be amended only after an agreement in writing between the shareholders of the RGSL.

The Government of the Republic of Latvia retains the right to propose such an amendment if the payments made by the Government of the Republic of Latvia for the activities of the RGSL exceed those made by the Government of Sweden or by the Soros Foundation-Latvia.

6.3. All members of the Board of Directors shall be appointed for a period of three years. Only that party who has appointed a member of the Board of Directors is authorised to dismiss or withdraw him/her. r.

6.4. The Board of Directors of the RGSL shall act completely independently and the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden undertake to ensure its independence. The Board of Directors of the RGSL shall have competence in respect of the following matters:

6.4.1. to determine the organisational and management structure of the RGSL;

6.4.2. to appoint and dismiss the Rector;

6.4.3. to raise funds not provided under this Agreement;

6.4.4. to approve the budget of the RGSL and the use of resources thereof;

6.4.5. other matter regarding which the Board of Directors' competence is stipulated by the Charter of the RGSL.

6.5. The Rector shall be appointed by the Board of Directors of the RGSL for a period of three years. The Rector shall represent the RGSL before state and local government institutions, enterprises and organisations. Only the Board of Directors is authorised to dismiss the Rector.

6.6. The Rector shall supervise and manage the activity of the RGSL and shall be responsible for it under the direction of the Board. The Rector shall define the competence of the Vice-Rectors and other officers, manage the Academic Council of the RGSL, report to the Board of Directors regarding his/her activity and perform other activities in accordance with the Charter of the RGSL.

6.7. The Academic Council of the RGSL shall supervise the matters related to organising and co-ordination of studies and scientific work in the RGSL. The Council shall enjoy the right to be consulted by the Board of Directors regarding decisions on any matter related to the study process of the RGSL. The Academic Council shall also carry out administrative and other decisions of the Board of Directors, the carrying out of which have been delegated to it by the Board of Directors.

6.8. The composition and regulation of the Academic Council shall be approved by the Board of Directors of the RGSL in compliance with the following conditions. The Academic Council shall consist of not less than 7 (Seven) members and shall initially be composed as follows: the Rector shall ex officio be member and chairperson of the Academic Council, 1 (One) member shall be appointed by the Government of the Republic of Latvia, 1 (One) member shall be appointed by the Open Society Institute New York, 1 (One) representative of the European Union to be appointed by the shareholders of the RGSL, 3 (Three) members shall be appointed by the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden. Members of the Academic Council shall be appointed for a period of three years. The Government of the Republic of Latvia and the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden and the Open Society Institute New York shall be entitled to assign their places in the Academic Council to any other entities. Only that party which has appointed a member of the Academic Council is authorised to dismiss or withdraw him/her.

6.9. The Auditing Commission shall consist of 2 (Two) auditors. Every year, the authorised representative of the Government of the Kingdom of Sweden shall appoint one auditor and the authorised representative of the Government of the Republic of Latvia and Soros Foundation - Latvia shall together appoint one auditor.

6.10. The Auditing Commission shall inspect the economic and financial position of the RGSL and report thereon to the Parties to this Agreement and to the shareholders of the RGSL. The Auditing Commission shall also inspect the annual report of the RGSL, which shall be submitted by the Board of Directors to each of the shareholders of the RGSL by October 15 each year.

6.11. The structure, rights and obligations, as well as activity of the RGSL shall be regulated in the Charter of the RGSL.

6.12. RGSL students, graduates and candidates to the doctor's degree shall have a self-government of their own. This self-government shall operate in accordance with the regulation to be prepared by students and approved by the Board of Directors.

7. Property, Finance and Economic Activity of the RGSL

7.1. The RGSL may own land, movable, immovable and intellectual property, as well as money resources in Latvia and abroad in accordance with the currently valid laws.

7.2. The RGSL shall have its own budget and independent balance sheet. Formation, structure and use of the budget of the RGSL shall be determined by the Board of Directors of the RGSL and its fulfilment shall be controlled by the Auditing Commission of the RGSL.

8. Termination of the Agreement and liquidation RGSL

8.1. This Agreement is concluded for a period of ten years.

8.2. Either contracting party may terminate this Agreement by giving no less than three year prior written notice to the other Party.

8.3. If the Government of the Republic of Latvia fails to fulfil its obligations stated herein or gives notice concerning termination of this Agreement the Government of the Republic of Latvia shall be responsible for reasonable and equivalent compensation to Parties who have invested in and/or financed real estate and building belonging to the RGSL. The same shall apply if the Government of the Republic of Latvia should interfere with or prevent the RGSL's right to utilise its property.

8.4. Any decision regarding the liquidation or termination of the activities of the RGSL must be adopted by the shareholders of the RGSL in accordance with the provisions of the Charter of the RGSL.

8.5. In the event of liquidation of the RGSL or termination of the activities of the RGSL, title to the real property at 13 Alberta Street, Riga shall be transferred to a not-for-profit organisation that has an objective of supporting research and education, to be mutually agreed upon by the shareholders of the RGSL. This may, however, not affect the right to lease or sublease parts of the RGSL's buildings which have been granted by the RGSL in order to finance the renovation of the school building on 13 Alberta Street, Riga and/or other buildings belonging to the RGSL.

Buildings owned by the RGSL which are located on the parcel of the land on which the Stockholm School of Economics - Riga (SSE-R) is situated shall, in the event of liquidation of the RGSL or the termination of the activity of the RGSL, become the property of the SSE-R.

9. Entry into Force of this Agreement and Amendments Thereto

9.1. This Agreement enters into force after the Parties have notified each other that all conditions for the entering into force of the Agreement, as specified in their respective legislation, have been fulfilled.

9.2. The Parties shall notify each other in writing of all and any desired amendments to this Agreement and these amendments shall take effect if made in writing and signed by both Parties and, to the extent that such amendments require the approval of other Parties, have been accepted by such Parties.

9.3. This Agreement is signed in Riga on 14 July, 1997 in two copies in each of the Latvian an English language, and in the event of conflict or inconsistency between the two versions the text in the English language shall prevail.

The Government The Government
of the Republic of Latvia of the Kingdom of Sweden
Valdis Birkavs Hans Magnusson
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia Ambassador of Sweden to Latvia
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridiskās augstskolas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.11.1997.Stājas spēkā: 05.12.1997.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 315/316, 05.12.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 24.12.1997.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
46059
05.12.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva