Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. I daļā:

izteikt I daļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Šajā likumā lietotie termini un jēdzieni";

papildināt daļu ar šādiem terminiem un jēdzieniem:

"Īpašuma objekts - privatizācijas rezultātā vai citos likumos un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos īpašumā iegūtās ar zemi cieši saistītās ēkas un būves.

Bijušais valsts īpašuma objekts - īpašuma objekts, kas sākotnēji, pirms privatizācijas vai pirms citos likumos un normatīvajos aktos paredzētās īpašuma tiesību pārejas to jaunajam īpašniekam, bijis valsts īpašums.

Bijušais pašvaldības īpašuma objekts - īpašuma objekts, kas sākotnēji, pirms privatizācijas vai pirms citos likumos un normatīvajos aktos paredzētās īpašuma tiesību pārejas to jaunajam īpašniekam, bijis pašvaldības īpašums.

Privatizāciju veicošā institūcija - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" vai attiecīgā pašvaldība, kas veic valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vai zemesgabalu privatizāciju saskaņā ar šo likumu, kā arī Zemkopības ministrija, kas veic agroservisa uzņēmumu privatizāciju saskaņā ar likumu "Par agroservisa uzņēmumu privatizāciju".

Privatizējamais zemesgabals - apbūvēts vai neapbūvēts zemesgabals, kas nodots privatizācijai.

Apbūvēts zemesgabals - zemesgabals, uz kura atrodas ēkas vai būves.

Neapbūvēts zemesgabals - zemesgabals, uz kura neatrodas virszemes ēkas vai būves.

Pašvaldībai piekrītošs zemesgabals - likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta trešajā daļā minētais zemesgabals.

Valstij piekrītošs zemesgabals - likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2.panta trešajā daļā minētais zemesgabals."

2. Aizstāt 1.panta ceturtajā daļā vārdus "šā likuma 57. un 58.pants un citi likumi" ar vārdiem "šā likuma VII daļas noteikumi un citi likumi".

3. Papildināt 2.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"9. Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objektu privatizē, izmantojot šā panta otrās daļas 6.punktā minēto metodi, šā punkta tekstā ar vārdiem "parādi un citas saistības" ir jāsaprot tādi parādi un saistības, kuriem ir iestājies izpildes termiņš un kuri nav izpildīti."

4. Papildināt 3.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"11. Ja privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība ir atzīta par bankrotējušu, tad, likvidācijas procesā pārdodot šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības nekustamo īpašumu, minimālais izsoles izsludināšanas termiņš ir viens mēnesis."

5. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja privatizāciju veicošā institūcija šajā likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nolemj privatizēt valsts vai pašvaldības īpašuma objektu kā vienotu objektu kopā ar zemesgabalu, uz kura tas atrodas, tad par šā objekta privatizācijas subjektu var būt šā likuma 62.pantā minētie subjekti."

6. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "lēmumu" ar vārdu "rīkojumu";

papildināt pirmo daļu ar jaunu 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"14) kontrolē valsts īpašuma objektu privatizācijas projektu, privatizācijas konkursa noteikumu, pirkuma līgumu un citu ar tiem saistīto dokumentu izpildi un pieņem lēmumus par konkrētu valsts īpašuma objektu privatizācijas pabeigšanu;

15) izdara grozījumus valsts īpašuma objektu privatizācijas projektos, privatizācijas konkursa noteikumos, pirkuma līgumos un citos ar tiem saistītajos dokumentos saskaņā ar Privatizācijas aģentūras statūtos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem noteikumiem;

16) veic zemesgabalu privatizāciju un citas ar to saistītas darbības saskaņā ar šā likuma VII daļā paredzētajiem noteikumiem;";

uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 14.punktu par 17.punktu;

papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valsts vārdā dibināt statūtsabiedrības, ieguldot to dibināšanas pamatkapitālā privatizācijai nodoto valsts mantu. Dibinot statūtsabiedrības, jāievēro likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" otrās nodaļas noteikumi."

7. Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdu "lēmumu" ar vārdiem "Ministru kabineta rīkojumu".

8. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "lēmuma pieņemšanas" ar vārdiem "rīkojuma izdošanas".

9. Aizstāt 14.panta trešajā daļā vārdu "lēmums" ar vārdu "rīkojums".

10. Aizstāt 15.panta trešajā daļā vārdu "pieņemts" ar vārdu "izdots" un vārdu "lēmums" - ar vārdu "rīkojums".

11. Aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdu "pieņemts" ar vārdu "izdots" un vārdu "lēmums" - ar vārdu "rīkojums".

12. Papildināt 44.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"5. Pārdodot šajā pantā minētās valsts kapitāla daļas, netiek piemēroti šā likuma 47.panta noteikumi.

6. Ja, privatizējot objektu, tiek piemēroti šā likuma 3.panta trešās daļas 5. un 6.punktā minētie privatizācijas paņēmieni un statūtsabiedrību vērtspapīri tiek piedāvāti likuma "Par vērtspapīriem" 2.pantā noteiktajam pircēju lokam, tad netiek piemēroti šā likuma 47.panta noteikumi."

13. Izslēgt 57.panta pirmo, sesto un septīto daļu.

14. Izslēgt 58.pantu.

15. Papildināt likumu ar VII daļu šādā redakcijā:

"VII daļa. Zemesgabala privatizācija

1.nodaļa. Zemes privatizācijas vispārīgie nosacījumi

58.pants. Zemes privatizācijas pamatnosacījumi

1. Pilsētu zemes privatizācijas kārtību, pirmpirkuma tiesības, zemesgabala cenas noteikšanas kārtību, maksāšanas līdzekļus, privatizācijas subjektus un citus ar to saistītos jautājumus nosaka likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās".

2. Ar lauku apvidu zemi veicamo darījumu subjektus, darījumu izskatīšanas kārtību pašvaldībās un citus ar to saistītos jautājumus nosaka likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".

3. Privatizējot zemesgabalus pilsētās ar lauku teritoriju, attiecībā uz zemesgabaliem, kas atrodas pilsētas daļas teritorijā, tiek piemēroti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" nosacījumi, bet attiecībā uz zemesgabaliem, kas atrodas lauku daļas teritorijā, tiek piemēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi.

59.pants. Institūcijas, kas veic zemesgabalu privatizāciju

1. Visas darbības, kas saistītas ar valstij piederoša vai piekrītoša zemesgabala privatizāciju uz tā esošā īpašuma objekta jaunajam īpašniekam, ja šis īpašuma objekts sākotnēji ir bijis valsts īpašums, veic Privatizācijas aģentūra, ja citos likumos nav noteikts citādi.

2. Visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala privatizāciju uz tā esošā īpašuma objekta jaunajam īpašniekam, ja šis īpašuma objekts sākotnēji ir bijis pašvaldības īpašums, veic tā pašvaldība, kuras īpašumā ir attiecīgais zemesgabals.

3. Visas darbības, kas saistītas ar zemesgabala privatizāciju kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, izpilda privatizāciju veicošā institūcija.

4. Valstij piederošas vai pēc zemes reformas pabeigšanas valstij piekrītošas neapbūvētas zemes privatizāciju pilsētās un lauku apvidos veic Privatizācijas aģentūra, bet pašvaldībai piederošas vai piekrītošas neapbūvētas zemes privatizāciju pilsētās un lauku apvidos veic attiecīgā pašvaldība.

5. Privatizācijas aģentūra veic arī to valstij piederošo vai piekrītošo zemesgabalu privatizāciju, kuri nav minēti šā panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā, ja citos likumos nav noteikts citādi.

60.pants. Zemesgabala privatizācijas veidi

1. Zemesgabalu var privatizēt:

1) kā apbūvētu zemesgabalu kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala (turpmāk - zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu);

2) kā apbūvētu zemesgabalu, ja īpašuma objekts, kas atrodas uz šā zemesgabala, iegūts šajā likumā vai citos likumos un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā (turpmāk - atsevišķs apbūvēts zemesgabals);

3) kā neapbūvētu zemesgabalu.

2. Ja zemesgabals tiek privatizēts kopā ar privatizējamo objektu, tie veido lietu kopību kā vienotu privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu.

3. Ja zemesgabals tiek privatizēts kā atsevišķs apbūvēts zemesgabals jau privatizēta valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašniekam, šis zemesgabals kopā ar privatizēto valsts vai pašvaldības īpašuma objektu veido lietu kopību.

61.pants. Zemesgabala privatizācijā izmantojamās privatizācijas metodes un paņēmieni

1. Privatizējot zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, izmantojamas šā likuma 2. un 3.pantā minētās privatizācijas metodes un paņēmieni.

2. Privatizējot zemesgabalu kā atsevišķu apbūvētu zemesgabalu vai kā neapbūvētu zemesgabalu, izmantojama pārdošanas vai ieguldīšanas metode.

3. Privatizējot dažādus šā panta otrajā daļā minētos zemesgabalus, uz kuriem atrodas viens īpašuma objekts, var izmantot vienu no šā panta otrajā daļā norādītajām privatizācijas metodēm vai arī abas šīs metodes.

4. Atsevišķu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu, kura privatizācija tiek veikta, izmantojot pārdošanas metodi, var privatizēt ar šādiem privatizācijas paņēmieniem:

1) pārdodot izsolē;

2) pārdodot piedāvājumu konkursā;

3) pārdodot ar tūlītēju samaksu;

4) pārdodot uz nomaksu.

5. Ja viens īpašuma objekts atrodas uz vairākiem zemesgabaliem, šos zemesgabalus var privatizēt kopā vai atsevišķi.

62.pants. Zemesgabala privatizācijas subjekti

1. Atsevišķu apbūvētu zemesgabalu pilsētā var privatizēt subjekti, kas minēti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.pantā, ievērojot tā paša likuma 21.pantā minētos ierobežojumus.

2. Zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu vai neapbūvētu zemesgabalu pilsētā var privatizēt subjekti, kas minēti likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.pantā, ievērojot tā paša likuma 21.pantā minētos ierobežojumus, ja minētie subjekti atbilst šā likuma 4.panta nosacījumiem un ir izpildījuši šā likuma 47.panta prasības.

3. Atsevišķu apbūvētu zemesgabalu lauku apvidū var privatizēt subjekti, kas minēti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.pantā, ievērojot tā paša likuma 29.pantā minētos ierobežojumus.

4. Zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu vai neapbūvētu zemesgabalu lauku apvidū var privatizēt subjekti, kas minēti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.pantā, ievērojot tā paša likuma 29.pantā minētos ierobežojumus, ja minētie subjekti atbilst šā likuma 4.panta nosacījumiem un ir izpildījuši šā likuma 47.panta prasības.

63.pants. Maksāšanas līdzekļi

1. Maksājumi par privatizējamo zemi veicami:

1) latos;

2) īpašuma kompensācijas sertifikātos.

2. Īpašuma kompensācijas sertifikātu daudzumu maksājumos par privatizējamo zemesgabalu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību nosaka privatizāciju veicošā institūcija.

3. Maksājumi par privatizēto zemesgabalu latos ieskaitāmi attiecīgajos valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos.

4. Ja uz valsts vārda zeme ir nostiprināta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2.panta trešo daļu, latos veiktie maksājumi par privatizēto zemesgabalu ieskaitāmi attiecīgajos valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" kā maksājumi par pašvaldības īpašuma objektu.

5. Ja uz pašvaldības vārda zeme ir nostiprināta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta trešo daļu, latos veiktie maksājumi par privatizēto zemesgabalu ieskaitāmi attiecīgajos valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" kā maksājumi par valsts īpašuma objektu.

6. Personas, kuras kā kompensāciju ieguvušas īpašuma kompensācijas sertifikātus, ir tiesīgas, norēķinoties par privatizēto zemi, izlietot visus savā rīcībā esošos īpašuma kompensācijas sertifikātus, kas tām piešķirti kā kompensācija par neatgūto īpašumu.

7. Privatizējot zemi pilsētās, jāievēro arī likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 31.panta septītās daļas nosacījumi par maksāšanas līdzekļu izvēli.

64.pants. Pirmpirkuma tiesības

1. Tiesības uz privatizējama apbūvēta zemesgabala pirmpirkumu ir uz šā zemesgabala esošā īpašuma objekta īpašniekam.

2. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās realizē šā likuma 85.pantā noteiktajā kārtībā.

2.nodaļa. Zemesgabala privatizācijas uzsākšana

65.pants. Zemesgabala privatizācijas ierosināšana

1. Tā apbūvētā zemesgabala privatizāciju, kuru saskaņā ar šā likuma 59.pantu veic Privatizācijas aģentūra, var ierosināt šā īpašuma objekta īpašnieks vai Privatizācijas aģentūra, bet tā apbūvētā zemesgabala privatizāciju, kuru saskaņā ar šā likuma 59.pantu veic pašvaldība, var ierosināt šā īpašuma objekta īpašnieks vai pašvaldība.

2. Valstij piederoša neapbūvēta zemesgabala privatizāciju ierosina šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā, bet pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala privatizāciju ierosina šā likuma 31.pantā noteiktajā kārtībā.

3. Ierosinājumi par tā zemesgabala privatizāciju, kura privatizāciju veic Privatizācijas aģentūra, iesniedzami Privatizācijas aģentūrai, bet ierosinājumi par tā zemesgabala privatizāciju, kura privatizāciju veic pašvaldība, iesniedzami attiecīgajai pašvaldībai.

4. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektā par zemesgabala nodošanu privatizācijai ir iekļauts valstij piekrītošs pašvaldības valdījumā esošs zemesgabals, privatizāciju veicošā institūcija, iesniedzot rīkojuma projektu Valsts kancelejai, par to informē attiecīgo pašvaldību.

5. Ja pašvaldības lēmuma projektā par zemesgabala nodošanu privatizācijai ir iekļauts pašvaldībai piekrītošs valsts institūcijas valdījumā esošs zemesgabals, pašvaldība par to ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas informē attiecīgo valsts institūciju.

66.pants. Zemesgabala nodošana privatizācijai

1. Lai varētu privatizēt valstij piederošu vai piekrītošu zemesgabalu, Ministru kabinets par to izdod rīkojumu, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētos gadījumus.

2. Lai varētu privatizēt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu, attiecīgā pašvaldība par to pieņem lēmumu.

3. Valstij piederošu vai piekrītošu zemesgabalu, ja tas atrodas pilsētā, var privatizēt kopā ar valsts īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala, bez atsevišķa Ministru kabineta rīkojuma vai norādes par zemesgabala nodošanu privatizācijai, ja valsts īpašuma objekts ir nodots privatizācijai pēc 1997.gada 17.janvāra.

4. Valstij piederošu vai piekrītošu zemesgabalu, ja tas atrodas lauku apvidū, var privatizēt kopā ar valsts īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala, bez atsevišķa Ministru kabineta rīkojuma vai norādes par zemesgabala nodošanu privatizācijai, ja valsts īpašuma objekts ir nodots privatizācijai pēc 1997.gada 1.jūlija.

5. Pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu privatizēt pašvaldībai piekrītošu valsts institūcijas valdījumā vai pārziņā esošu zemesgabalu, šo lēmumu nosūta valsts institūcijai, kuras valdījumā vai pārziņā ir šis zemesgabals.

67.pants. Privatizējamā zemesgabala pārņemšana

1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valstij piederoša vai piekrītoša zemesgrāmatā reģistrēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, valsts institūcija vai pašvaldība, kuras valdījumā ir privatizējamais zemesgabals, to nodod un privatizāciju veicošā institūcija to pārņem savā valdījumā līdz zemesgabala privatizācijas pabeigšanai. Ja privatizāciju veicošā institūcija piekrīt, zemesgabala pārņemšanas termiņu var pagarināt.

2. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts šā likuma 66.panta piektajā daļā minētais pašvaldības lēmums par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala privatizāciju, valsts institūcija, kuras valdījumā ir privatizējamais zemesgrāmatā reģistrētais zemesgabals, to nodod un attiecīgā pašvaldība to pārņem savā valdījumā līdz zemesgabala privatizācijas pabeigšanai. Ja pašvaldība tam piekrīt, zemesgabala pārņemšanas termiņu var pagarināt.

3 Zemesgabala pārņemšana tiek veikta saskaņā ar nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā jāiekļauj:

1) zemesgrāmatu akts;

2) zemesgabala robežu plāns;

3) zemesgabala situācijas plāns (ja tāds ir);

4) dokumenti par zemesgabala lietošanas tiesībām un noteiktie servitūti (ja tādi ir);

5) Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa par zemes piederību līdz 1940.gada 21.jūlijam (ja tāda ir);

6) zemes nomas līgumi (ja tādi ir);

7) zemesgabala ķīlas līgumi, citi zemesgabala apgrūtinājumi (ja tādi ir);

8) izziņa par zemes (īpašuma) nodokļa nomaksu;

9) izziņa par to, ka nomnieks līdz zemesgabala nodošanas brīdim ir nomaksājis nomas maksu;

10) citi dokumenti, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu.

4. Ja privatizācijai nodod zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu un attiecībā uz valsts īpašuma objektu un zemesgabalu tiek sastādīts viens nodošanas un pieņemšanas akts, papildus šā likuma 13.pantā minētajiem dokumentiem un ziņām aktā jāiekļauj šā panta trešajā daļā minētie dokumenti un ziņas.

5. Ja zemesgabals nav reģistrēts zemesgrāmatā, institūcija, kuras rīcībā ir dokumenti par attiecīgo zemesgabalu, nodod tos privatizāciju veicošajai institūcijai šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā termiņā.

68.pants. Paziņojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai

1. Divu nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums vai pieņemts pašvaldības lēmums par atsevišķa apbūvēta zemesgrāmatā nostiprināta zemesgabala nodošanu privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals, paziņojumu par šā zemesgabala nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:

1) zemesgabala adresi (ja īpašuma objekts atrodas vairākās vietās - visu zemesgabalu adreses) un kadastra numuru;

2) termiņu, līdz kuram piesakāmi prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu;

3) vietu, kur iesniedzami 2.punktā minētie prasījumus apliecinošie dokumenti.

2. Ja privatizācijai nodod zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādītās ziņas jāiekļauj šā likuma 16.panta pirmajā daļā un 34.panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā.

3. Divu nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums vai pieņemts pašvaldības lēmums par neapbūvēta zemesgrāmatā nostiprināta zemesgabala nodošanu privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija publicē šā panta pirmajā daļā minētajos laikrakstos paziņojumu par šā zemesgabala nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda šā panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī:

1) termiņu, līdz kuram iesniedzami attiecīgā zemesgabala privatizācijas priekšlikumi;

2) vietu, kur iesniedzami privatizācijas priekšlikumi.

4. Ja ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības lēmumu privatizācijai nodots atsevišķs apbūvēts vai neapbūvēts zemesgrāmatā nenostiprināts zemesgabals vai zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā daļā paredzētais paziņojums tiek publicēts divu nedēļu laikā pēc šā zemesgabala nostiprināšanas zemesgrāmatā.

5. Šā panta pirmās daļas 2.punktā un trešās daļas 1.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis, un šā termiņa sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

69.pants. Privatizējamā zemesgabala pārvaldīšana

1. No dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai, tikai zemesgabala privatizāciju veicošā institūcija ir tiesīga slēgt nomas un cita veida līgumus, veikt jebkādus darījumus ar privatizējamo zemesgabalu vai jebkādā veidā apgrūtināt to. Ja šādas darbības šajā laika periodā ir veikušas citas personas, tad šādi līgumi un darījumi (arī apgrūtinājumi) nav spēkā no to noslēgšanas brīža.

2. Ja privatizācijai ir nodots zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu vai atsevišķs apbūvēts zemesgabals un uz tā esošā īpašuma objekta īpašnieks nav noslēdzis zemesgabala nomas līgumu, tad šā objekta īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizāciju veicošo institūciju ar brīdi, kad šis zemesgabals ir nodots privatizāciju veicošajai institūcijai.

3. Privatizācijas aģentūra nav civiltiesiski atbildīga par apgrūtinājumiem un citām saistībām, kas attiecas uz tās valdījumā nodoto zemesgabalu, ja saistības radušās līdz zemesgabala nodošanai privatizācijai.

70.pants. Zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

1. Privatizēt var tikai to zemesgabalu, uz kuru īpašuma tiesības valstij vai pašvaldībai ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

2. Ja zemesgabala īpašuma tiesības pirms nodošanas privatizācijai nav nostiprinātas zemesgrāmatā, privatizāciju veicošā institūcija pirms privatizācijas to ieraksta zemesgrāmatā attiecīgi uz valsts vai pašvaldības vārda.

3. Ja saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" zemesgabals piekrīt valstij, bet zemesgrāmatā ierakstīts uz pašvaldības vārda, privatizāciju veicošā institūcija pirms privatizācijas to nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda privatizāciju veicošās institūcijas personā.

4. Ja saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" zemesgabals piekrīt pašvaldībai, bet zemesgrāmatā ierakstīts uz valsts vārda, pašvaldība pirms privatizācijas to nostiprina zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

5. Ja valstij piederošs zemesgabals pirms nodošanas privatizācijai ir nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda, bet ne privatizāciju veicošās institūcijas personā, tad ieraksts par zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda privatizāciju veicošās institūcijas personā nav jāizdara. Visas darbības, kas attiecas uz šāda zemesgabala privatizāciju, izpilda privatizāciju veicošā institūcija.

71.pants. Zemesgabala cena

1. Zemesgabalu pilsētas teritorijā privatizē par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību.

2. Konkrētā zemesgabala cenu, par kādu tas tiek privatizēts, nosaka privatizāciju veicošā institūcija.

3. Pārdodot valsts vai pašvaldību īpašuma objektu, kura vērtībā ietilpst arī valsts vai pašvaldību zemes vērtība, minētā objekta pārdošanas cenā atsevišķi jānorāda zemes cena un maksāšanas līdzekļi par zemi (izņemot gadījumus, kad zemes cena ietilpst objekta kapitāla daļas cenā).

4. Pēc šā likuma 68.panta piektajā daļā minētā termiņa izbeigšanās savus prasījumus nepieteikušās personas nevar prasīt, lai tiktu grozīti zemesgabala privatizācijas noteikumi un jaunajam zemesgabala īpašniekam nododamo saistību kopums.

72.pants. Ierobežojumi zemesgabala privatizācijā

1. Šajā likumā noteiktajā kārtībā nevar privatizēt:

1) zemesgabalu, attiecībā uz kuru likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" vai likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" paredzētajos termiņos ir iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, ja pašvaldība, kuras teritorijā atrodas šis zemesgabals, nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, vai arī zemesgabalu, kas Latvijas Republikas pilsonim ir piešķirts pastāvīgā lietošanā;

2) zemesgabalu, attiecībā uz kuru šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajos gadījumos ir iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, ja pašvaldības lēmums par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības ir pārsūdzēts tiesā un tiesvedība vēl nav izbeigta;

3) zemesgabalu, uz kura atrodas nacionalizēts nekustamais īpašums, attiecībā uz kuru saskaņā ar likumu "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" paredzētajos termiņos ir iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, ja nav izlemts šā īpašuma denacionalizācijas jautājums;

4) neapbūvētus valsts meža fonda zemesgabalus, kuri bija Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā.

2. Zemesgabalu nevar privatizēt personas, kuras saskaņā ar šā likuma 62.pantu nevar būt par zemesgabala privatizācijas subjektu.

73.pants. Informācija par privatizējamo zemesgabalu

1. Īpašuma objekta īpašnieks ir tiesīgs Privatizācijas aģentūras vai attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā iepazīties ar informāciju par zemesgabalu, uz kura atrodas objekts, ko viņš ieguvis savā īpašumā.

2. Jebkurš privatizācijas subjekts ir tiesīgs Privatizācijas aģentūras vai attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā iepazīties ar informāciju par privatizējamu neapbūvētu zemesgabalu vai privatizējamu zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu.

3.nodaļa. Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas priekšlikumi, noteikumi un pircēja noteikšana

74.pants. Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas priekšlikumi

1. Jebkurš privatizācijas subjekts var iesniegt jebkura privatizācijai nodota neapbūvēta zemesgabala privatizācijas priekšlikumu šā likuma 68.panta piektajā daļā norādītajā termiņā.

2. Privatizācijas priekšlikumā ietveramas šādas ziņas:

1) zemesgabala adrese;

2) piedāvājamā privatizācijas metode, paņēmiens un iespējamā privatizācijas norise;

3) maksāšanas līdzekļi, veidi un kārtība;

4) zemesgabala izmantošanas mērķis;

5) privatizācijas subjekta - fiziskās personas:

a) vārds un uzvārds,

b) pilsonība,

c) personas kods,

d) pases dati,

e) adrese,

f) tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs;

6) privatizācijas subjekta - juridiskās personas:

a) nosaukums,

b) juridiskā adrese,

c) reģistrācijas numurs vai reģistrācijas apliecības noraksts vai kopija,

d) ziņas par juridiskās personas atbilstību noteiktai likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.pantā paredzētajai darījumu subjektu grupai,

e) pilnvarotās personas pilnvara, vārds, uzvārds, tālruņa, teleksa vai telefaksa numurs;

7) ziņas, ko savā paziņojumā lūdz uzrādīt Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība.

3. Šā panta otrajā daļā minēto ziņu trūkums nevar būt par pamatu privatizācijas priekšlikuma nepieņemšanai.

75.pants. Neapbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību

1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei vai pagasta padomei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot.

2. Minētais iesniegums izskatāms likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 22.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30. pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī privatizējamā zemesgabala izmantošanas mērķis vai mērķi.

76.pants. Privatizācijas priekšlikumu apkopošana un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu izstrāde

1. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība reģistrē iesniegtos privatizācijas priekšlikumus un izsūta to iesniedzējiem apstiprinājumu par priekšlikumu saņemšanu.

2. Ievērojot neapbūvēta zemesgabala atrašanās vietu un iespējamos turpmākās izmantošanas mērķus, Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība izstrādā konkrētā zemesgabala privatizācijas noteikumus. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība var ņemt vērā iesniegtos privatizācijas priekšlikumus vai paredzēt šajos priekšlikumos neminētas privatizācijas metodes un paņēmienus.

77.pants. Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi

1. Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumos ietverama šāda informācija:

1) zemesgabala adrese;

2) zemesgabala robežu plāns un kadastra numurs;

3) zemesgabala kopējā platība;

4) kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot;

5) zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam;

6) zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā;

7) ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemesgabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem;

8) iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo zemesgabalu;

9) zemesgabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens;

10) zemesgabala kadastrālā vērtība;

11) zemesgabala cena;

12) maksāšanas līdzekļi un to proporcijas;

13) samaksas termiņi;

14) samaksas kārtība;

15) privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas;

16) dokumenti, kas jāiesniedz privatizācijas subjektam, lai viņu varētu atzīt par zemesgabala privatizācijas pretendentu;

17) pirkuma līguma atcelšanas kārtība;

18) nododamās tiesības un saistības;

19) zemesgabala izmantošanas nosacījumi;

20) citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam;

21) īpašuma tiesību iegūšana un pāreja;

22) Privatizācijas aģentūras vai pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

2. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība ir tiesīga zemesgabala privatizācijas noteikumos ietvert arī citu informāciju.

3. Privatizācijas noteikumiem jāpievieno zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu noraksti.

4. Ja Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība par privatizācijas paņēmienu izvēlējusies izsoli ar pretendentu atlasi, zemesgabala privatizācijas noteikumi vienlaikus ir arī izsoles pretendentu atlases noteikumi.

78.pants. Informācija par apstiprinātajiem neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumiem

1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība:

1) publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals;

2) apstiprinātos zemesgabala privatizācijas noteikumus ierakstītā vēstulē izsūta privatizācijas subjektiem, kuri Privatizācijas aģentūras vai pašvaldības noteiktajā termiņā iesnieguši privatizācijas priekšlikumus.

2. Paziņojumā par zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un vēstulē Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība norāda termiņu, kurā privatizācijas subjektam jāiesniedz apliecinājums, ka tas vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem.

3. Jebkuram privatizācijas subjektam ir tiesības iepazīties ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem un Privatizācijas aģentūras vai pašvaldības noteiktajā kārtībā iesniegt apliecinājumu, ka tas piekrīt privatizēt zemesgabalu saskaņā ar šiem noteikumiem.

79.pants. Neapbūvēta zemesgabala pircēja noteikšana

1. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība pārbauda privatizācijas subjektu iesniegtos dokumentus un, ja uz šīm personām neattiecas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā minētie ierobežojumi, pieņem lēmumu par personas atzīšanu vai neatzīšanu par privatizācijas pretendentu.

2. Atkarībā no pretendentu skaita un privatizācijas noteikumos paredzētās zemesgabala privatizācijas metodes vai privatizācijas paņēmiena Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība turpmāk veic vienu no šādām darbībām:

1) ja uz zemesgabala privatizāciju ir pieteikušies vairāki pretendenti - zemesgabala pircēja noteikšanai izsludina izsoli;

2) ja pieteicies tikai viens privatizācijas subjekts - slēdz pirkuma līgumu vai citu juridisku aktu par zemesgabala privatizāciju saskaņā ar apstiprinātajiem neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumiem ar vienīgo pretendentu, izņemot gadījumu, kad par zemesgabala privatizācijas paņēmienu ir izmantota izsole.

3. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība pagarina vai atjauno pretendentu pieteikšanās termiņu vai apstiprina jaunus privatizācijas noteikumus, ja pēc privatizācijas noteikumu paziņošanas uz zemesgabalu noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens privatizācijas subjekts vai neviens privatizācijas subjekts nav atzīts par pretendentu.

80.pants. Neapbūvēta zemesgabala pārdošana izsolē

1. Neapbūvēta zemesgabala pircēja noteikšanai var organizēt izsoli ar pretendentu atlasi vai atklātu izsoli.

2. Izsolē ar pretendentu atlasi pretendentam jāiesniedz zemesgabala privatizācijas noteikumos pretendentu atlasei paredzētie dokumenti.

3. Izsole var notikt mutvārdos, rakstveidā vai arī var būt jaukta tipa, tas ir, notikt mutvārdos un rakstveidā. Jebkura veida izsolei jābūt publiskai.

4. Izsoles kārtību nosaka Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība, apstiprinot izsoles noteikumus vai nolikumu.

81.pants. Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc neapbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās uzņēmējsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals. Pašvaldība minēto informāciju nosūta Ekonomikas ministrijai.

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kas ieguvis privatizējamo neapbūvēto zemesgabalu, ir nokārtojis visas saistības, kādas tam bija jāpilda saskaņā ar zemesgabala privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu. Privatizācijas aģentūras valde vai pašvaldība pieņem lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu. Privatizācijas aģentūra savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai. Pašvaldība savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam.

4.nodaļa. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi un pircēja noteikšana

82.pants. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību

1. Privatizācijas aģentūra iesniedz tās pilsētas domei vai pagasta padomei, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniegumu, kurā norāda paredzamo zemes izmantošanas mērķi un lūdz norādīt, kādiem mērķiem šo zemesgabalu turpmāk drīkst izmantot, ja uz zemesgabala pirmpirkumu tiesīgā persona ir likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.panta otrajā daļā minētais subjekts vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta otrajā daļā minētais subjekts.

2. Minētais iesniegums izskatāms likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 22.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30. pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

3. Piekrišana noformējama izziņas veidā, un to paraksta pilsētas domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī privatizējamā zemesgabala izmantošanas mērķis vai mērķi.

83.pants. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu izstrāde

Ievērojot atsevišķa apbūvēta zemesgabala atrašanās vietu, iespējamos turpmākās izmantošanas mērķus un uz pirmpirkumu tiesīgā īpašuma objekta īpašnieka rakstveidā izteiktos priekšlikumus, Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība izstrādā konkrētā zemesgabala privatizācijas noteikumus.

84.pants. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi

1. Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumos ietverama šāda informācija:

1) zemesgabala adrese;

2) zemesgabala robežu plāns un kadastra numurs;

3) zemesgabala kopējā platība;

4) kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot;

5) zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam;

6) zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā;

7) ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemesgabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem;

8) iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo zemesgabalu;

9) ziņas par īpašuma objektu, kas atrodas uz zemesgabala;

10) ziņas par īpašuma objekta īpašnieku;

11) ziņas par īpašuma objekta ēku un būvju nostiprināšanu zemesgrāmatā;

12) zemesgabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens;

13) zemesgabala kadastrālā vērtība;

14) zemesgabala cena;

15) maksāšanas līdzekļi un to proporcijas;

16) samaksas termiņi;

17) samaksas kārtība;

18) zemesgabala pirmpirkuma tiesības un to izmantošanas kārtība;

19) privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas;

20) pirkuma līguma atcelšanas kārtība;

21) nododamās tiesības un saistības;

22) zemesgabala izmantošanas nosacījumi;

23) citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam;

24) īpašuma tiesību iegūšana un pāreja;

25) Privatizācijas aģentūras vai pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

2. Privatizācijas noteikumiem jāpievieno zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu noraksti.

85.pants. Pirmpirkuma tiesību realizācija

1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība piedāvā tā īpašuma objekta īpašniekam, kurš atrodas uz šā zemesgabala, noslēgt privatizējamā zemesgabala pirkuma līgumu saskaņā ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem, ierakstītā vēstulē nosūtot minētajai personai šos noteikumus vai nododot tos šai personai vai tās pilnvarotam pārstāvim pret parakstu.

2. Šā panta pirmajā daļā minētajam īpašuma objekta īpašniekam jādod atbilde mēneša laikā pēc zemesgabala privatizācijas noteikumu saņemšanas, iesniedzot Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai zemesgabala privatizācijas noteikumos pieprasītos dokumentus un ziņas.

3. Ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā iesniedz šā panta otrajā daļā minētos dokumentus un uz šo personu neattiecas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 21.pantā vai likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.pantā minētie ierobežojumi, Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība slēdz ar to privatizējamā zemesgabala pirkuma līgumu.

4. Ja persona, kurai ir šā panta pirmajā daļā minētās pirmpirkuma tiesības, tās nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības, un minētais zemesgabals netiek privatizēts vai atsavināts citām personām.

5. Ja persona, kurai ir šā panta pirmajā daļā minētās pirmpirkuma tiesības, tās nevar izmantot vai neizmanto, tai ir jāslēdz ar privatizāciju veicošo institūciju zemes nomas līgums saskaņā ar likumu un normatīvo aktu prasībām.

86.pants. Paziņojums par atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu

1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atsevišķa apbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās uzņēmējsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals.

2. Privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad subjekts, kas ieguvis privatizējamo zemesgabalu, ir nokārtojis visas saistības, kādas tam bija jāpilda saskaņā ar zemesgabala privatizācijas noteikumiem un pirkuma līgumu attiecībā uz privatizēto zemesgabalu un valsts vai pašvaldības īpašuma objektu kā lietu kopību. Privatizācijas aģentūras valde vai pašvaldība pieņem lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu. Privatizācijas aģentūra savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam un attiecīgajai pašvaldībai. Pašvaldība par savu lēmumu paziņo valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotājam.

5.nodaļa. Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas uzsākšana, privatizācijas priekšlikumi, noteikumi un pircēja noteikšana

87.pants. Lēmuma pieņemšana par apbūvēta zemesgabala privatizāciju kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala

1. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala privatizāciju kopā ar privatizējamo valsts īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala, pieņem privatizāciju veicošā institūcija.

2. Lēmumu par apbūvēta zemesgabala privatizāciju kopā ar privatizējamo pašvaldības īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala, pašvaldība pieņem, ja ir pieņemts šā likuma 66.pantā minētais lēmums.

88.pants. Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas uzsākšana un privatizācijas priekšlikumi

1. Publicējot šā likuma 21.panta pirmajā daļā paredzēto paziņojumu par valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšanu, paziņojumā papildus 21.panta pirmajā daļā minētajām ziņām jānorāda arī šā likuma 68.panta pirmajā daļā norādītās ziņas.

2. Papildus šā likuma 21.panta piektajā daļā norādītajām ziņām privatizācijas priekšlikumā jāietver arī šā likuma 74.panta otrās daļas 4.punktā, 5.punkta "c" apakšpunktā un 6.punkta "d" apakšpunktā minētās ziņas.

89.pants. Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas noteikumi un privatizācijas projekts

1. Papildus šā likuma 23.panta pirmajā daļā norādītajai informācijai kopā ar privatizējamo valsts īpašuma objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas noteikumos jāietver arī šā likuma 77.panta pirmajā daļā norādītā informācija.

2. Papildus šā likuma 40.panta pirmajā daļā norādītajai informācijai kopā ar privatizējamo pašvaldības īpašuma objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas projektā jāietver arī šā likuma 77.panta pirmās daļas 1.-15.punktā norādītās ziņas.

3. Papildus šā likuma 40.panta trešajā daļā norādītajām ziņām pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija sagatavo arī šā likuma 77.panta pirmās daļas 4., 7.- 8. un 10.- 12.punktā norādītās ziņas.

90.pants. Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala pirmpirkuma tiesību realizācija un pircēja noteikšana

1. Realizējot kopā ar privatizējamo valsts īpašuma objektu privatizējamā zemesgabala pirmpirkuma tiesības un nosakot tā pircēju, papildus šā likuma 25.- 29.panta nosacījumiem jāievēro arī šā likuma 62.panta otrajā un ceturtajā daļā minētie nosacījumi.

2. Realizējot kopā ar privatizējamo pašvaldības īpašuma objektu privatizējamā zemesgabala pirmpirkuma tiesības un nosakot tā pircēju, papildus šā likuma 35., 39. - 43.panta nosacījumiem jāievēro arī šā likuma 62.panta otrajā un ceturtajā daļā minētie nosacījumi."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.13 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.).

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 1.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.1997.Stājas spēkā: 01.07.1997.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecība; PrivatizācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 167/168, 01.07.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 07.08.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
44104
01.07.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)