Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.182

Rīgā 1997.gada 13.maijā (prot. nr.27 22.§)
Satiksmes biroja nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Satiksmes birojs ir valsts institūcija, kas darbojas Finanšu ministrijas pārraudzībā un nodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāju (turpmāk - transportlīdzekļa īpašnieks) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēmas darbību valstī.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

2. Satiksmes birojs savu darbību veic atklāti un sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, apdrošināšanas sabiedrībām un iedzīvotājiem.

3. Satiksmes birojs ir juridiska persona. Tam ir sava simbolika un zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Satiksmes biroja pilnu nosaukumu.

4. Satiksmes birojam ir konts Valsts kasē.

II. Satiksmes biroja kompetence

5. Satiksmes biroja uzdevumi:

5.1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā paredzētajā kārtībā izveidot:

5.1.1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondu;

5.1.2. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondu;

5.2. uzkrāt naudas līdzekļus 0,6 procentu apmērā no apdrošināšanas sabiedrību iekasētajām civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un pēc Ceļu satiksmes drošības padomes rīkojuma izlietot ceļu satiksmes negadījumu novēršanai;

5.3. izstrādāt normatīvo aktu projektus un priekšlikumus, kas saistīti ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

5.4. izveidot un aktualizēt apdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku uzskaites datu bāzi;

5.5. sniegt bezmaksas informāciju apdrošināšanas sabiedrībām no civiltiesiskās apdrošināšanas obligātās apdrošināšanas datu bāzes saskaņā ar noslēgto līgumu starp Satiksmes biroju un apdrošināšanas sabiedrību;

5.6. sniegt informāciju cietušajam par apdrošināšanas sabiedrību, kas apdrošinājusi ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību;

5.7. savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un piemērot administratīvos sodus;

5.8. izmaksāt apdrošināšanas atlīdzības Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā paredzētajos gadījumos;

5.9. iesniegt tiesā regresa prasības Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā paredzētajos gadījumos;

5.10. pēc Latvijas Republikas uzņemšanas Londonas Nacionālo biroju padomē un pievienošanās starptautiskajai transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmai (Zaļā karte) savas kompetences ietvaros organizēt starptautisku sadarbību un savstarpējo norēķinu kārtību, kas saistīta ar transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas maksājumiem;

5.11. aizstāvēt Latvijas apdrošinājuma ņēmēju tiesības un intereses ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

5.12. sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskajām un medicīniskajām ekspertīzēm un civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas juridiskajiem jautājumiem, apdrošināšanas atlīdzību izmaksām un zaudējumu noregulēšanu, tehnisko ekspertu sertificēšanu un apmācību (kvalifikācijas celšanu), kā arī pakalpojumus, kas Satiksmes birojam jāveic Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos;

5.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt darbam nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un apdrošināšanas sabiedrībām;

5.14. slēgt sadarbības līgumus ar citu valstu attiecīgajām institūcijām.

III. Satiksmes biroja pārvalde

6. Satiksmes biroja lēmējinstitūcija ir Satiksmes biroja padome (turpmāk - padome).

7. Padomes priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomes locekļus pēc finanšu ministra ieteikuma apstiprina amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

8. Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un padomes locekļu darbs padomē tiek apmaksāts. Atalgojuma apmēru nosaka finanšu ministrs.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

9. Padomes sastāvā ir:

9.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

9.2. četri Latvijas Apdrošinātāju asociācijas pilnvaroti pārstāvji;

9.3. Finanšu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

9.4. Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes pilnvarots pārstāvis;

9.5. Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Ceļu policijas pilnvarots pārstāvis;

9.6. Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas pilnvarots pārstāvis;

9.7. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta pilnvarots pārstāvis;

9.8. Labklājības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

9.9. Zemkopības ministrijas pārziņā esošās bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija” pilnvarots pārstāvis;

9.10. Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas pilnvarots pārstāvis;

9.11. Latvijas starptautisko autopārvadātāju asociācijas “Latvijas Auto” pilnvarots pārstāvis;

9.12. Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācijas pilnvarots pārstāvis;

9.13. Autoamatieru biedrības pilnvarots pārstāvis.

(MK 20.11.2001. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

10. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs.

11. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai padomes priekšsēdētāja uzdevumā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

12. Padomes uzdevumi:

12.1. iesniegt Finašu ministrijā priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem ar civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saistītajos likumos un normatīvajos aktos;

12.2. apstiprināt Satiksmes biroja darbības plānus un pārskatus par plānu izpildi;

12.3. apstiprināt amatā Satiksmes biroja valdes (turpmāk - valde) locekļus (izņemot valdes priekšsēdētāju) un izdarīt grozījumus valdes sastāvā;

12.4. izskatīt Satiksmes biroja budžeta projektu attiecīgajam saimnieciskajam gadam un iesniegt to Finanšu ministrijā;

12.5. apstiprināt valdes priekšsēdētāja amata algas apmēru;

12.6. ievēlēt Satiksmes biroja revīzijas komisiju (turpmāk - revīzijas komisija) trīs cilvēku sastāvā, kā arī izdarīt grozījumus komisijas sastāvā un noteikt revīzijas komisijas locekļu atalgojumu;

12.7. izlemt jautājumus par Satiksmes biroja struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību izveidošanu un pārvaldīšanu, kā arī citus jautājumus, kurus Padomē iesniegusi valde, valdes priekšsēdētājs vai padomes locekļi.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

13. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Lēmumu par padomes sēdes sasaukšanu pieņem padomes priekšsēdētājs, kā arī ja to pieprasa Satiksmes biroja valde vai vismaz viena trešdaļa no padomes locekļiem.

14. Par padomes sēdi un darba kārtību padomes locekļi un valde jāinformē rakstiski ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms attiecīgās sēdes.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem. Ja laikus izsludināta sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu darbadienu laikā tiek sasaukta atkārtota sēde ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo padomes locekļu skaita.

16. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

17. Padomes locekļi ir atbildīgi par padomes lēmumiem. Ja kāds padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par attiecīgo lēmumu, šī padomes locekļa domas pēc viņa pieprasījuma jāieraksta padomes sēdes protokolā.

18. Padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs.

19. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valdes priekšsēdētājs, valdes locekļi un padomes uzaicinātas personas.

20. Satiksmes biroja izpildinstitūcija ir Satiksmes biroja valde.

21. Valdes sastāvā ietilpst valdes priekšsēdētājs un četri valdes locekļi.

22. Valdes priekšsēdētāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata finanšu ministrs pēc padomes ieteikuma. Valdes priekšsēdētājs jebkurā laikā var paziņot par savu atkāpšanos no amata un iesniegt atlūgumu.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

23. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāja vietnieku uz pieciem gadiem apstiprina amatā padome pēc valdes priekšsēdētāja ieteikuma.

24. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī. Lēmumu par valdes sēdes sasaukšanu pieņem valdes priekšsēdētājs.

25. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai valdes priekšsēdētāja uzdevumā viņa pienākumus pilda valdes priekšsēdētāja vietnieks.

26. Valdes uzdevumi:

26.1. īstenot padomes pieņemto lēmumu izpildi un vadīt Satiksmes biroja darbību;

26.2. rīkoties ar Satiksmes biroja mantu un līdzekļiem, kā arī izlemt jautājumus par Satiksmes biroja īpašumu pirkšanu un pārdošanu;

26.3. izskatīt un apstiprināt valdes priekšsēdētāja iesniegtos priekšlikumus par Satiksmes biroja štatu, darbinieku darba samaksu un izdevumu tāmi;

26.4. izvēlēties Satiksmes biroja darbiniekus un lemt par viņu kvalifikācijas paaugstināšanu;

26.5. materiāltehniski nodrošināt padomes darbu.

27. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

28. Valdes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un sekretārs.

29. Valdes locekļi ir atbildīgi par valdes lēmumiem. Ja kāds valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par attiecīgo lēmumu, šī valdes locekļa domas pēc viņa pieprasījuma jāieraksta valdes sēdes protokolā.

30. Ja valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumus un citus normatīvos aktus, šo nolikumu, padomes lēmumus un instrukcijas, vai darbojas apzināti nolaidīgi un tā rezultātā Satiksmes birojam radušies tieši zaudējumi, viņš ir atbildīgs par savu darbību vai bezdarbību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

31. Valdes loceklis jebkurā laikā var paziņot par savu atkāpšanos no amata un iesniegt atlūgumu. Padome likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valdes locekli atbrīvo no amata un viņa vietā ieceļ amatā citu valdes locekli.

32. Valdes priekšsēdētājs:

32.1. operatīvi vada Satiksmes biroju;

32.2. nodrošina Satiksmes biroja un tā struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību vienotu darbību valstī, kā arī nosaka darbinieku pienākumus un atbildību;

32.3. iesniedz valdei apstiprināšanai priekšlikumus par Satiksmes biroja darbinieku skaitu un izdevumu tāmi, nosaka valdes locekļu pienākumus un atbildību;

32.4. īsteno valdes lēmumus un izdod rīkojumus, instrukcijas un citus normatīvos aktus viņa kompetencē esošajos jautājumos;

32.5. pārstāv Satiksmes biroju tiesā un citās institūcijās vai pilnvaro tam Satiksmes biroja darbiniekus;

32.6. slēdz līgumus Satiksmes biroja vārdā vai pilnvaro tam Satiksmes biroja darbiniekus.

33. Paraksta tiesības Satiksmes biroja vārdā ir valdes priekšsēdētājam, bet viņa prombūtnes laikā - valdes priekšsēdētāja vietniekam.

IV. Satiksmes biroja finansiālā darbība

34. Satiksmes biroja finanšu līdzekļus veido:

34.1. atskaitījumi trīs procentu apmērā no apdrošināšanas sabiedrību iekasētajām civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām;

34.2. ieņēmumi no šo noteikumu 5.12.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem;

34.3. ziedojumi un dāvinājumi.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

35. Šo noteikumu 34.punktā minētos finanšu līdzekļus Satiksmes birojs izmanto savas darbības nodrošināšanai, kā arī likumos un šajos noteikumos minētajiem darbības virzieniem.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

36. Apdrošināšanas sabiedrības ieskaita Satiksmes biroja norādītajā kontā naudas līdzekļus šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajā apmērā 15 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām (par pārskata periodu tiek uzskatīts viens kalendāra mēnesis).

37. Apdrošināšanas sabiedrības ieskaita Satiksmes biroja norādītajā kontā naudas līdzekļus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā apmērā 20 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām (par pārskata periodu tiek uzskatīts viens ceturksnis). Satiksmes birojs ieskaita attiecīgos naudas līdzekļus Ceļu satiksmes drošības padomes norādītajā kontā piecu darbadienu laikā pēc Ceļu satiksmes drošības padomes rīkojuma ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumiem.

38. Satiksmes birojs organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

V. Satiksmes biroja darbības kontrole un revīzija

39. Satiksmes biroja darbību kontrolē Finanšu ministrija un padomes izveidota revīzijas komisija, kā arī padomes izveidotas pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu izskatīšanai.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

40. Revīzijas komisiju padome ievēlē uz trim gadiem. Revīzijas komisijas sastāvā nevar būt valdes locekļi, kā arī personas, kuras atrodas darba attiecībās ar Satiksmes biroju.

41. Revīzijas komisija sniedz pārskatu par savu darbību padomei. Ja nepieciešams, Satiksmes biroja darbības kontrolei var tikt izmantoti zvērinātu revidentu vai auditoru pakalpojumi šim mērķim apstiprināto finanšu līdzekļu ietvaros.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

42. Padomes priekšsēdētājs likumos un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijā revīzijas komisijas apstiprinātu gada pārskatu.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. noteikumiem Nr. 467)

VI. Noslēguma jautājumi

43. Pēc Latvijas Republikas uzņemšanas Londonas Nacionālo biroju padomē un pievienošanās starptautiskajai transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmai (Zaļā karte), Satiksmes birojs pilda arī Latvijas nacionālā Zaļās kartes biroja funkcijas.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumus nr.369 "Satiksmes biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 192.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Satiksmes biroja nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 13.05.1997.Stājas spēkā: 17.05.1997.Zaudē spēku: 01.09.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 16.05.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
43469
{"selected":{"value":"23.08.2003","content":"<font class='s-1'>23.08.2003.-31.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.08.2003","iso_value":"2003\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2003.-31.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2001","iso_value":"2001\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2001.-22.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.1997","iso_value":"1997\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.1997.-27.11.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.08.2003
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)