Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par prakses ārstiem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) prakses ārsts — sertificēts ārsts, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējis ārsta praksi un nodarbojas ar ārstniecību;

2) ārsta prakse — šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta īpaši iekārtota darba vieta, kur prakses ārsts veic ārstniecības darbību;

3) ārsts stažieris — ārsts, kas nav sertificēts specialitātē un strādā sertificēta ārsta vadībā;

4) rezidents — ārsts, kas apgūst akreditēto profesionālās rezidentūras izglītības programmu medicīnā specialitātes iegūšanai un ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2004. un 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

2.pants

(1) Prakses ārsta profesionālā darbība (turpmāk arī — darbība) ir intelektuāls darbs, tā ir brīvā profesija. Prakses ārsta darbība ir medicīniskās palīdzības pamats.

(2) Prakses ārsta darbību nosaka šis likums un citi normatīvie akti.

3.pants

Par prakses ārstu var būt Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kuri ir saņēmuši Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu ārsta sertifikātu un reģistrējuši ārsta praksi šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

4.pants

Par prakses ārstu nevar būt:

1) personas, kas neatbilst šā likuma 3.panta prasībām;

2) par tīšu noziegumu notiesātās vai tiesājamās personas;

3) personas, kas notiesātas par tīša nozieguma izdarīšanu, lai arī tās atbrīvotas no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai arī to sodāmība ir dzēsta vai noņemta;

4) personas, kas atbrīvotas no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

5) (izslēgts ar 10.12.2009. likumu);

6) personas, pār kurām nodibināta aizgādnība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

II nodaļa
Prakses ārsta profesionālā darbība

5.pants

Prakses ārsts darbojas individuāli vai sadarbībā ar citiem prakses ārstiem vai ārstniecības iestādēm.

6.pants

Prakses ārsts darbojas personiski un tieši. Ārstēšanu nedrīkst veikt ar masu saziņas un komunikācijas līdzekļu starpniecību vai sarakstes veidā.

7.pants

Prakses ārsts darbojas specialitātē (specialitātes var būt vairākas), kas noteikta ārsta sertifikātā. Specialitātes, kurās prakses ārsts nedrīkst darboties vienlaikus, nosaka Latvijas Ārstu biedrība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

8.pants

Profesionāli pamatotas nepieciešamības gadījumā prakses ārstam ir tiesības un pienākums nosūtīt pacientu pie citas specialitātes ārsta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

9.pants

Savā darbībā prakses ārsts ir brīvs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010. Grozījums par otrā, trešā un ceturtā teikuma izslēgšanu stājas spēkā 01.03.2010. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

10.pants

Prakses ārsta vadībā drīkst strādāt viens ārsts stažieris. Ja prakses ārsts ir iekļauts apmācīttiesīgo ārstu sarakstā, viņa vadībā var strādāt vēl viens rezidents, kas darbojas tajā pašā specialitātē, kurā strādā prakses ārsts.

11.pants

Prakses ārstam ir tiesības veikt pārejošas darbnespējas ekspertīzi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegt dokumentus, kas apliecina pārejošu darbnespēju.

12.pants

Medicīnisko dokumentu lietvedību prakses ārsts kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

III nodaļa
Prakses ārsta finansiālā darbība

13.pants

Savā darbībā prakses ārsts ir finansiāli patstāvīgs.

14.pants

(1) Prakses ārsts kārto savu ienākumu un izdevumu uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Prakses ārsta ieņēmumus veido pacientu, valsts, pašvaldību, apdrošināšanas sabiedrību un citu fizisko vai juridisko personu maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem un apmācību.

(2) Prakses ārsts maksā nodokļus likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.2000. un 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

15.pants

(Izslēgts no 01.03.2010. ar 10.12.2009. likumu. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

16.pants

(Izslēgts no 01.03.2010. ar 10.12.2009. likumu. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

17.pants

(Izslēgts ar 17.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 30.10.2013.)

18.pants

Prakses ārstam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņemt darbā personālu, kas veic ar ārsta praksi saistītu darbu. Prakses ārsts ir atbildīgs par šā personāla darbību.

19.pants

Par prakses ārsta darbības uzsākšanu vai par prakses vietas maiņu prakses ārstam ir pienākums septiņu dienu laikā paziņot attiecīgajai pašvaldībai, Veselības inspekcijai kā ārstniecības iestāžu reģistra turētājam (turpmāk — ārstniecības iestāžu reģistrs) un Valsts ieņēmumu dienestam.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

IV nodaļa
Prakses ārsta tiesības, pienākumi un atbildība pret pacientu

20.pants

(1) Prakses ārstam ir tiesības iegādāties zāļu lieltirgotavā vai aptiekā ārstniecības līdzekļus, ieskaitot psihotropās vai narkotiskās zāles, kas viņam nepieciešami savas darbības nodrošināšanai.

(2) Par šo ārstniecības līdzekļu uzglabāšanu un lietošanu prakses ārsts ir atbildīgs likumā paredzētajā kārtībā.

21.pants

Prakses ārsts saviem pacientiem izraksta zāles normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Prakses ārsta pienākums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņot par viņa praksē novērotu nelabvēlīgu zāļu iedarbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2004. un 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

22.pants

(1) Infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanu un izplatīšanās ierobežošanu prakses ārsts veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Prakses ārsta pienākums ir informēt ārstniecības personu, kas strādā ar pacientu pēc viņa, par infekcijas slimībām, ja tādas attiecīgajam pacientam konstatētas.

23.pants

Prakses ārsts ir atbildīgs par nedzimušas dzīvības saglabāšanu. Prakses ārsta pienākums ir censties atrunāt pacienti no grūtniecības pārtraukšanas, ja šī grūtniecība nav pretrunā ar pacientes veselības stāvokli un jaundzimušo neapdraud pārmantojama vai iegūta slimība. Prakses ārstam ir tiesības atteikties izdarīt grūtniecības pārtraukšanu, ja tam nav medicīniska rakstura iemeslu.

24.pants

(Izslēgts no 01.03.2010. ar 10.12.2009. likumu. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

25.pants

(Izslēgts no 01.03.2010. ar 10.12.2009. likumu. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

V nodaļa
Pacientu reģistrācija pie prakses ārsta

26.pants

Pacients reģistrējas pie prakses ārsta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un šis prakses ārsts kārto pacienta medicīnisko dokumentu lietvedību. Pacients, reģistrējoties pie prakses ārsta vai saņemot medicīnisko palīdzību, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

27.pants

Ja pacients maina savu prakses ārstu, tad prakses ārsta pienākums ir triju darbdienu laikā pēc pacienta iesnieguma saņemšanas nodot pacientam vai pacienta izraudzītajam prakses ārstam, vai ārstniecības iestādei medicīnisko dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no šiem dokumentiem.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

VI nodaļa
Prakses ārstu sadarbība un savstarpēja aizstāšana

28.pants

Prakses ārstu drīkst aizstāt tikai tās pašas specialitātes ārsts.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

29.pants

(1) Prakses ārsta pienākums ir atrast sev aizstājēju, ja viņa prombūtne no savas prakses vietas ir ilgāka par piecām dienām. Par aizstājēju prakses ārsts informē ārstniecības iestāžu reģistru.

(2) Ja prakses ārsts nevar atrast aizstājēju, viņš par to paziņo ārstniecības iestāžu reģistram un nodrošina, ka viņa prakses vietā ir publiski pieejama informācija par iespējām saņemt veselības aprūpi citās ārstniecības iestādēs.

(3) Prakses ārstu var aizstāt uz laiku līdz diviem gadiem.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

VII nodaļa
Prakses ārsta darbības izbeigšana un apturēšana

(Nodaļas nosaukums 10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

30.pants

(1) Prakses ārsts savu darbību var izbeigt pēc paša iniciatīvas, nekavējoties par to paziņojot ārstniecības iestāžu reģistram.

(2) Prakses ārsts, izbeidzot savu darbību, garantē tās laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

(3) Izbeidzot savu darbību, prakses ārsts nodod medicīniskos dokumentus arhīvā vai — pēc pacienta iesnieguma — citam prakses ārstam vai ārstniecības iestādei, sastādot pieņemšanas–nodošanas aktu un paziņojot par to arhīvam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

31.pants

Ārstniecības iestāžu reģistrs ir tiesīgs izslēgt prakses ārstu no reģistra:

1) ja uz prakses ārstu attiecas kāds no šā likuma 4.panta ierobežojumiem;

2) ja prakses ārsts sniedz reģistram nepatiesas ziņas;

3) ja prakses ārsts ilgāk par diviem gadiem bez pārtraukuma neveic prakses ārsta darbību;

4) sakarā ar prakses ārsta nāvi.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

31.1 pants

(1) Prakses darbību aptur:

1) Ārstniecības likumā noteiktajos gadījumos;

2) prakses ārsts pēc paša iniciatīvas, ja viņa prombūtne ir ilgāka par trim mēnešiem un viņam nav aizstājēja.

(2) Prakses ārsts informē ārstniecības iestāžu reģistru par prakses darbības apturēšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā gadījumā un nodrošina, ka viņa prakses vietā ir publiski pieejama informācija par prakses darbības apturēšanu un iespējām saņemt veselības aprūpi citās ārstniecības iestādēs.

(3) Prakses ārsts nodrošina, ka laikā, kad apturēta prakses darbība, pacientiem ir pieejami viņu medicīniskie dokumenti.

(4) Prakses ārsts var apturēt prakses darbību uz laiku līdz diviem gadiem.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

VIII nodaļa
Ārsta prakses sertificēšana

32.pants

Ārsta praksi sertificē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(06.04.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

33.pants

(Izslēgts ar 06.04.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

34.pants

(Izslēgts ar 06.04.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

35.pants

(Izslēgts ar 06.04.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

36.pants

(1) Prakses ārsta pienākums ir iepazīties ar pašvaldības lēmumiem par medicīniskās palīdzības sniegšanu attiecīgajā teritorijā, kā arī par sadarbību ar attiecīgajām veselības aprūpes un citām institūcijām katastrofu, epidēmiju un citos ārkārtas gadījumos.

(2) Prakses ārstam, uzsākot darbību, jāinformē attiecīgā pašvaldība par savu darba laiku.

IX nodaļa
Ārsta prakses reģistrācija

37.pants

(1) Ārsta praksi reģistrē ārstniecības iestāžu reģistrā.

(2) Ārsta prakses darbības apturēšanas un prakses ārsta aizstāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

38.pants

(Izslēgts ar 10.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

X nodaļa
Nobeiguma noteikumi

(Nodaļa 10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

39.pants

Ārstniecības iestāžu reģistra izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā.

40.pants

Veselības ministrijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 38.pants stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

2. Grozījumi šā likuma 9.pantā par otrā, trešā un ceturtā teikuma izslēgšanu, grozījumi par 15., 16., 24. un 25.panta izslēgšanu stājas spēkā 2010.gada 1.martā.

(10.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 24.aprīlī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 8.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par prakses ārstiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.04.1997.Stājas spēkā: 22.05.1997.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 08.05.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 05.06.1997.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
43338
{"selected":{"value":"30.10.2013","content":"<font class='s-1'>30.10.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2013","iso_value":"2013\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-29.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2004","iso_value":"2004\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2004.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2000","iso_value":"2000\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-21.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2000","iso_value":"2000\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2000.-03.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.1997","iso_value":"1997\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.1997.-08.01.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2013
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"