Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98

Rīgā 1997.gada 18.martā (prot. nr.14 3.§)

Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanai

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts un pašvaldību pasūtījumu"
17., 18., 22. un 24.pantu

1. Šie noteikumi nosaka valsts un pašvaldību pasūtījuma (turpmāk - valsts pasūtījums) piešķiršanas kārtību.

2. Valsts pasūtījuma piešķiršanai attiecīgās valsts (pašvaldības) institūcijas, kuras ir tiesīgas rīkoties ar budžeta, fondu un citiem valsts (pašvaldības) līdzekļiem, rīko izsoli vai konkursu.

3. Valsts pasūtītājs izveido valsts pasūtījuma izsoles vai konkursa komisiju (turpmāk - komisija) vismaz trīs cilvēku sastāvā. Ja valsts pasūtījums ir būvdarbi, par kuriem pilnīgi vai daļēji tiek samaksāts no valsts līdzekļiem, komisijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem viens ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarots pārstāvis.

4. Komisijas locekļi nevar vienlaikus pārstāvēt gan valsts pasūtītāju, gan piegādātāju (darbu izpildītāju, pakalpojumu sniedzēju). Komisija nedrīkst reģistrēt darījumus un slēgt valsts pasūtījuma līgumus, kuros valsts pasūtītāju un piegādātāju (darbu izpildītāju, pakalpojumu sniedzēju) pārstāv viena un tā pati persona.

5. Izsole var būt atklāta (ar neierobežotu dalībnieku loku) vai ar pretendentu atlasi pēc valsts pasūtītāja noteiktiem kritērijiem. Atklātā izsolē var piedalīties visi pretendenti (fiziskās un juridiskās personas), kas vēlas piegādāt preces (izpildīt darbus, sniegt pakalpojumus) un slēgt valsts pasūtījuma līgumus.

6. Konkurss var būt slēgts vai atklāts:

6.1. slēgtā konkursā uzaicinājums tiek nosūtīts vismaz trim juridiskajām un fiziskajām personām, kuras, pēc valsts pasūtītāja atzinuma, vislabāk varētu izpildīt valsts pasūtījumu (izņemot šauri specializētus darbus, kad iespējamo pretendentu skaits var būt mazāks);

6.2. atklāts konkurss tiek izsludināts laikrakstos, un valsts pasūtītājs var nosūtīt arī uzaicinājumus; atklātā konkursā var piedalīties visi iespējamie pretendenti.

7. Valsts pasūtītājs, organizējot atklātu izsoli (konkursu), to izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja darbu (izņemot būvdarbus) vai piegāžu paredzētā vērtība pārsniedz 500000 latu vai būvdarbu vērtība pārsniedz 4000000 latu, vai ir paredzēts uzaicināt uz izsoli (konkursu) ārvalstu pretendentus, izsoli (konkursu) izsludina kādā starptautiskā preses izdevumā. Izsole (konkurss) izsludināma atbilstoši šiem noteikumiem un finansu ministra instrukcijai.

8. Izsludinot izsoli (konkursu), valsts pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt arī attiecīgus kvalifikācijas pārbaudes dokumentus (pirms izsoles (konkursa) vai arī reizē ar izsoles (konkursa) piedāvājumiem).

9. Valsts pasūtītājs nodrošina tāda pretendentu skaita iesaistīšanu izsolē (konkursā), lai būtu konkurence. Izsoles (konkursa) norises pamatojumam un nosacījumiem jābūt atspoguļotiem likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 7.pantā minētajos dokumentos.

10. Valsts pasūtītājs katrai izsolei (konkursam) izstrādā nolikumu, uz kuru pamatojoties tiks sagatavoti piedāvājumi un izsoles (konkursa) dokumenti.

11. Izsoles (konkursa) nolikumā ietverama šāda informācija:

11.1. ziņas par valsts pasūtītāju;

11.2. ziņas par pretendentu piedalīšanās ierobežojumiem un kvalifikācijas pārbaudi;

11.3. ziņas par izsoles (konkursa) priekšmetu:

11.3.1. kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums;

11.3.2. preču, būvju vai pakalpojumu nosaukums;

11.3.3. tehniskais raksturojums, ieskaitot tehnisko specifikāciju, plānus, zīmējumus, dizainu, preču daudzumu, ar piegādi saistītos pakalpojumus;

11.3.4. vieta, kur paredzēta būvniecība vai pakalpojumu veikšana;

11.3.5. valsts pasūtījuma (preču piegādes, būvdarbu, pakalpojumu) izpildes termiņš;

11.3.6. piedāvājamās produkcijas kvalitāte vai atbilstība standartiem un paraugiem. Ja produkcijas kvalitāti un veidu nevar precīzi fiksēt tehniskajos noteikumos vai tiem nevar pievienot attiecīgus zīmējumus, līgumam jāpievieno paraugi, kas apliecināti ar valsts pasūtītāja zīmogu un amatpersonu parakstiem; viens paraugs glabājas pie valsts pasūtītāja līdz līguma pilnīgai izpildei. Ja nav iespējams pievienot ne piegādājamās produkcijas zīmējumus, ne paraugus, tehniskajos noteikumos jāparedz galvenās prasības, kas raksturo piegādājamo produkciju. Par konstrukciju un materiālu atbilstību rādītājiem, kas apliecina to drošumu un nekaitīgumu videi un cilvēka dzīvībai un veselībai, no iespējamā piegādātāja (darbu izpildītāja) pieprasāms atbilstības sertifikāts vai ražotāja deklarācija. Zinātniskās pētniecības darbu un projektu saturs, kā arī tiem izvirzītās prasības un nosacījumi tiek atspoguļoti tehniskajā uzdevumā, projektā (projektēšanas uzdevumā), valsts standartos un projektēšanas darbu izpildes normatīvos. Celtniecības darbu saturs un apjoms, kā arī šiem darbiem izvirzītās prasības un nosacījumi tiek atspoguļoti būvprojekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā un projekta dokumentācijā;

11.4. ja piegādājamās preces paredzētas eksportam, - atļauju, licenču, kvotu (ja tādas ir paredzētas) izsniegšanas vieta, laiks un nosacījumi;

11.5. norādes par to, vai piedāvājumi iesniedzami par visu izsoles (konkursa) priekšmetu kopumā vai arī atļauts iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām izsoles (konkursa) priekšmeta daļām (šādā gadījumā jānorāda izsoles (konkursa) priekšmeta daļas, to sastāvs un apjoms);

11.6. piegādes nosacījumi, kuros jānorāda:

11.6.1. produkcijas, materiālu, instrumentu un dažādu piederumu daudzums (izmērs, skaits, svars);

11.6.2. iesaiņojuma veids, transportēšanas noteikumi un transporta veids; ja valsts pasūtītājs nodrošina transporta uzraudzību, - kā tā izpaudīsies;

11.6.3. produkcijas pieņemšanas kārtība; apdrošināšanas kārtība; varbūtējo muitas nodevu, citu nodevu un nodokļu samaksas kārtība;

11.7. piegādes vai darbu izpildes kontroles, nodošanas un pieņemšanas kārtība; darbu izpildes nosacījumos jāraksturo darba veids, apgāde ar materiāliem, darbarīkiem un darbaspēku, kā arī uzraudzības kārtība darbu veikšanas un pieņemšanas laikā;

11.8. sertifikācijas prasības;

11.9. piedāvājuma cenas noteikšanas kārtība; samaksas kārtība;

11.10. kritēriji, kurus valsts pasūtītājs izmantos piedāvājuma efektivitātes noteikšanā (ieskaitot priekšrocību limitus un citus no cenas atšķirīgus kritērijus, kuri tiks izmantoti piedāvājuma vērtēšanā) un šo kritēriju īpatsvars vai attiecīgie aprēķināšanas algoritmi (formulas); paziņojums, ja izsoles (konkursa) noteikumos paredzētajiem preču, būvju vai pakalpojumu aprakstiem vai nosacījumiem ir atļauta alternatīva, un apraksts, kā norisināsies alternatīvo piedāvājumu salīdzināšana un vērtēšana;

11.11. metodiskie norādījumi izsoles (konkursa) cenas aprēķināšanai un izteikšanai, norādot, vai izsoles (konkursa) cenā ieskaitāmi arī citi izdevumi (piemēram, transporta un apdrošināšanas izdevumi, muitas nodoklis);

11.12. izsoles (konkursa) nodrošinājuma nepieciešamība un gadījumi, kādos izsoles (konkursa) dalībniekiem, kuri pārkāpuši izsoles noteikumu prasības, piedāvājuma nodrošinājums netiek atdots; norāde, ka bez nodrošinājuma iemaksas (ja tāda ir paredzēta) piedāvājumi izsolei (konkursam) netiek pieņemti; norāde par līguma nodrošinājuma nepieciešamību (kādā apmērā);

11.13. piedāvājumu iesniegšanas kārtība, veids, vieta un termiņš, kā arī piedāvājumu derīguma laiks;

11.14. piedāvājumu atvēršanas kārtība, vieta, datums un laiks; pretendentu vai viņu pārstāvju iespējas piedalīties piedāvājumu atvēršanā; piedāvājumu izskatīšanas kārtība;

11.15. valsts pasūtījuma līguma termiņi un nosacījumi, kuri jau ir zināmi valsts pasūtītājam; līguma teksts (ja tas ir sagatavots), kuru parakstīs partneri;

11.16. jebkuras saistības, kuras valsts pasūtījuma izpildītājam jāuzņemas ārpus valsts pasūtījuma priekšmeta, piemēram, tehnoloģijas nodošana valsts pasūtītājam;

11.17. brīdinājums par valsts pasūtītāja tiesībām atteikties no visiem piedāvājumiem (ja valsts pasūtītājs vēlas saglabāt šādas tiesības);

11.18. norādījumi gadījumā, ja pretendents nav tiesīgs mainīt izsoles (konkursa) piedāvājumu vai atteikties no tā pirms piedāvājumu iesniegšanas galīgā termiņa, nezaudējot izsoles nodrošinājumu;

11.19. izpildītāja atbildība un pienākumi, ja valsts pasūtījums netiek izpildīts saskaņā ar līguma noteikumiem;

11.20. jebkuras citas valsts pasūtītāja prasības saskaņā ar tiesību aktiem, kuri attiecas uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī uz citām valsts pasūtījuma piešķiršanas norisēm;

11.21. informācija par valsts pasūtījuma līguma stāšanos spēkā (līguma apstiprināšana augstākā instancē, tam nepieciešamais laiks u.c.);

11.22. veids, kādā pretendenti varētu saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par izsoles dokumentāciju, un paziņojums, ja valsts pasūtītājs ir paredzējis laikposmā līdz piedāvājumu iesniegšanai rīkot sanāksmi, kurā piedalās pretendenti;

11.23. to amatpersonu vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuras valsts pasūtītājs pilnvarojis uzturēt sakarus ar pretendentiem un informēt viņus par valsts pasūtījuma piešķiršanas norisi;

11.24. valūta, kādā tiek novērtēti un salīdzināti izsoles piedāvājumi; valūtas apmaiņas kursa noteikšanas veids;

11.25. atsauces uz tiesību aktiem, kuri tieši attiecas uz valsts pasūtījuma piešķiršanas norisi;

11.26. paziņojums, ka pretendents ir tiesīgs pārsūdzēt valsts pasūtītāja nelikumīgu rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz valsts pasūtījuma piešķiršanas norisi.

12. Konkursa nolikumā var neietvert informāciju, kas minēta šo noteikumu 11.3., 11.6., 11.7., 11.9., 11.11., 11.12., 11.15., 11.21. un 11.24.apakšpunktā, ja valsts pasūtītājam nav iespējams detalizēti formulēt valsts pasūtījuma prasības vai ja viņa vajadzību apmierināšanai iespējami alternatīvi varianti.

13. Valsts pasūtītājs pirms darbu vai piegāžu izpildes tiesību piešķiršanas papildus veic arī šādus priekšdarbus:

13.1. ja tiks veikti būvdarbi, remonts vai restaurācija, - noteiktā kārtībā noformē darbu aprakstu, norādot apjomu, un citus projekta dokumentus, kā arī aprēķina darbu un piegāžu izmaksas; ja tiks veikta projektēšana vai zinātniskās pētniecības darbi, - izstrādā tehnisko uzdevumu (projektēšanas uzdevumu);

13.2. ja tiks veiktas dažādas piegādes, - ievāc ziņas par vietējā tirgus cenām;

13.3. ja tiks veikti īpaši darbi vai piegādes, - izstrādā konkursa nosacījumus, pēc kuriem iespējamie pretendenti izstrādā un iesniedz projektus un piegāžu vai darbu izmaksu aprēķinus.

14. Izsoles (konkursa) nolikumu valsts pasūtītājs izstrādā un izplata saskaņā ar finansu ministra instrukciju.

15. Izsoles (konkursa) dalībnieki savus piedāvājumus sagatavo un iesniedz atbilstoši izsoles (konkursa) nolikumam un finansu ministra instrukcijai.

16. Izsolei (konkursam) iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu valsts pasūtītājs nedrīkst izpaust, izņemot gadījumus, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par valsts pasūtījuma piešķiršanas norises dokumentēšanu.

17. Valsts pasūtītājs piedāvājuma materiālus drīkst izmantot tikai izsoles (konkursa) rezultātu noteikšanai; to izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja piekrišana.

18. Iesniegto piedāvājumu atvēršana jāsāk izsoles (konkursa) nolikumā paredzētajā laikā un vietā; agrāk atvērt piedāvājumus nav pieļaujams. Piedāvājumu atvēršanas sākums izsoles (konkursa) nolikumā jāparedz ne vēlāk kā divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, ja nav svarīgu iemeslu cita piedāvājumu atvēršanas laika noteikšanai.

19. Pirms piedāvājumu atvēršanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda pretendenta darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbā.

20. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumu, vai viņu pārstāvji drīkst piedalīties izsoles (konkursa) piedāvājumu atvēršanā, ja izsoles (konkursa) nolikumā nav noteikts citādi.

21. Visas piedāvājumu atvēršanā klātesošās personas paziņo savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un citus pases datus (juridiskās personas - nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, kā arī pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, kontakttālruni un adresi). Minētie dati ierakstāmi izsoles (konkursa) protokolā.

22. Komisija pretendentu vai viņu pārstāvju klātbūtnē atver aizlīmētās aploksnes un skaļi nolasa katra piedāvājuma galvenos datus (ieskaitot cenu). Visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājumiem. Mutiski izteikti piedāvājumi netiek pieņemti. Pretendenti un citas personas, kurām bija atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, turpmākajā izsoles (konkursa) norisē nedrīkst piedalīties.

23. Ja tiek rīkots konkurss, komisija vispirms pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā paredzētajiem kritērijiem un konkursa norisēm, pēc tam salīdzina un novērtē iesniegtos piedāvājumus, kuri ir atzīti par konkursa nolikumam atbilstošiem. Piedāvājumus komisija izskata saskaņā ar finansu ministra instrukciju.

24. Ja valsts pasūtītāja mērķis ir iegūt tikai konceptuālus risinājumus un alternatīvas savu vajadzību apmierināšanai (piemēram, celtniecības projektus, teritoriju plānojumus, attīstības programmas), tas izvēlas vienu vai dažus piemērotus priekšlikumus, un ar to konkurss beidzas (ar godalgu piešķiršanu vai bez tās). Ja valsts pasūtītāja mērķis ir iesniegtos piedāvājumus arī realizēt (piemēram, uzbūvēt vai izgatavot attiecīgo objektu), tad pēc atbilstošo piedāvājumu izskatīšanas un novērtēšanas komisija izvēlas vairākus visizdevīgākos piedāvājumus turpmākajam darbam, ja tie atbilst konkursa nolikumam un valsts pasūtītāja prasībām, vai arī konstatē, ka tikai viens no iesniegtajiem piedāvājumiem atbilst konkursa nolikumam un valsts pasūtītāja prasībām un var tikt uzskatīts par izdevīgu.

25. Ja konkursā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs un vai ir iespējama valsts pasūtījuma piešķiršana vienīgajam pretendentam.

26. Ja no konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par valsts pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, valsts pasūtītājs slēdz ar attiecīgo pretendentu valsts pasūtījuma līgumu.

27. Ja konkursā nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums, valsts pasūtītāja darbība ir tāda pati kā izsolē, kad tiek noraidīti visi piedāvājumi.

28. Ja konkursā ir atlasīti vairāki izdevīgi piedāvājumi, kas atbilst konkursa nolikumam un valsts pasūtītāja prasībām, valsts pasūtītājs nosaka piedāvājumu pilnveidošanas iespējamos virzienus, pieprasa attiecīgajiem pretendentiem paskaidrojumus un sarunās ar viņiem noskaidro piedāvājumu grozīšanas iespējas. Pēc tam valsts pasūtītājs izstrādā konkursa nolikuma precizēto redakciju, ietverot tajā konkrētas prasības, un saskaņā ar precizēto nolikumu izziņo izsoli. Turpmākā darbība risinās atbilstoši šajos noteikumos minētajiem izsoles nosacījumiem.

29. Izsolē var paredzēt arī tādu pretendentu piedalīšanos, kuri nav iesnieguši savus priekšlikumus konkursa sākuma posmā. Izsoles nolikumā var paredzēt priekšrocības piedāvājumu novērtēšanā tiem pretendentiem, kuri bija iesnieguši piedāvājumus konkursa sākuma posmā.

30. Izsoles (konkursa) nolikumā var paredzēt piedāvājumu salīdzināšanu un novērtēšanu vai nu tikai pēc cenas, vai arī pēc cenas un citiem kritērijiem. Ja piedāvājumus salīdzina un vērtē pēc cenas un citiem kritērijiem, izsoles (konkursa) nolikumā jāparedz pēc iespējas precīzi un nepārprotami algoritmi un formulas, pēc kurām naudas izteiksmē tiks aprēķināta citu kritēriju ietekme uz piedāvājuma cenu.

31. Kritēriji, kurus paredzēts līdztekus cenai izmantot piedāvājumu salīdzināšanā un novērtēšanā, var būt šādi:

31.1. iespējamās ekspluatācijas izmaksas (ieskaitot izejvielu un enerģijas patēriņu, darbaspēka izmaksas);

31.2. piedāvātās iekārtas kvalitāte un iespēja to piemērot dažādu funkciju veikšanai;

31.3. piedāvātās iekārtas ekspluatācijas drošums un darbmūžs;

31.4. piegādājamo preču transporta izmaksas (ieskaitot iekraušanas un izkraušanas izdevumus), apdrošināšanas izmaksas un maksājumi uz valsts robežas;

31.5. iekārtas montāžas un iedarbināšanas izmaksas;

31.6. komplektējošo detaļu un rezerves daļu vērtība, kā arī iekārtas ekspluatācijas periodā nepieciešamo pakalpojumu izlietojums un vērtība;

31.7. iespēja iegādāties nepieciešamās rezerves daļas visā iekārtas darbmūža laikā;

31.8. teritoriālie faktori, atšķirības nodokļu likmēs, darba vietu radīšana atsevišķos reģionos;

31.9. ietekme uz apkārtējo vidi;

31.10. piedāvājumā iekļautais piegāžu kalendārplāns, tā izdevīgums no valsts pasūtītāja viedokļa;

31.11. maksājumu kalendārplāns, tā izdevīgums no valsts pasūtītāja viedokļa;

31.12. pretendenta pieprasītais avansa lielums (ja tāds tiek prasīts).

32. Salīdzinot piedāvājumus un piemērojot šo noteikumu 31.punktā minētos kritērijus, tiek koriģēta (attiecīgi palielināta vai samazināta) piedāvājuma pamatcena un iegūta piedāvājuma nosacītā cena. Šādā gadījumā piedāvājumus salīdzina un vērtē pēc to nosacītajām cenām.

33. Novērtējot visizdevīgāko cenu izsolē, valsts pasūtītājam jāņem vērā:

33.1. izsoles cenu atbilstība valsts pasūtītāja noteiktajiem ietvariem, ja tādi bijuši;

33.2. preču piegādes un būvniecības pabeigšanas termiņi, preču funkcionālais raksturojums, piegādes un būvniecības nodrošinājuma samaksas termiņš;

33.3. piedāvājuma pieņemšanas ietekme uz:

33.3.1. valsts maksājumu bilanci, valūtas resursiem, vietējās ražošanas daļu valsts pasūtījumā, ieskaitot ražošanu, darbu un materiālus;

33.3.2. ekonomiskās attīstības potenciālu, ieskaitot vietējās investīcijas un citas uzņēmējdarbības aktivitātes;

33.3.3. iedzīvotāju nodarbinātību, noteikta produkcijas daudzuma rezervēšanu vietējiem piegādātājiem;

33.3.4. jaunas tehnoloģijas ieviešanu, zinātnes attīstību un progresīvu ražošanas paņēmienu attīstīšanu.

34. Ja izsolē nav iesniegts neviens piedāvājums, valsts pasūtītāja darbība ir tāda pati kā tad, kad visi piedāvājumi tiek noraidīti. Ja izsolē iesniegts tikai viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un izdevīgs un vai ir iespējama valsts pasūtījuma piešķiršana vienīgajam pretendentam.

35. Izsolē iesniegto piedāvājumu atbilstību novērtē, tos salīdzina, vērtē un visizdevīgāko piedāvājumu nosaka saskaņā ar finansu ministra instrukciju.

36. Piedāvājumu izskatīšanas, salīdzināšanas un izsoles (konkursa) uzvarētāja noteikšanas norisi komisija ieraksta protokolā.

37. Pamatojoties uz izsoles (konkursa) protokolu, izsoles (konkursa) uzvarētājs noslēdz ar valsts pasūtītāju rakstisku valsts pasūtījuma līgumu, kuru izstrādājis valsts pasūtītājs saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

38. Komisija savu lēmumu par valsts pasūtījuma piešķiršanu trīs dienu laikā rakstiski paziņo visiem pretendentiem, kuriem bija atļauts piedalīties izsolē (konkursā). Izsoles (konkursa) rezultāti publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai vismaz vienā vietējā laikrakstā 20 dienu laikā pēc valsts pasūtījuma līguma noslēgšanas. Ja uzaicinājums piedalīties izsolē (konkursā) bija publicēts kādā starptautiskā preses izdevumā, tajā jāpublicē arī izsoles (konkursa) rezultāti.

39. Pretendents ir tiesīgs pārsūdzēt valsts pasūtītāja nelikumīgu rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz konkursa norisēm, likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā -
finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 18.03.1997.Stājas spēkā: 21.03.1997.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77/78, 20.03.1997.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
42633
21.03.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)