Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem

1.pants. 1996.gada 8.maijā Londonā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem un tās 1996.gada 8.maijā parakstītās papildu vienošanās notas (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemtas un apstiprinātas.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 30.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 6.novembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1996.gada 20.novembrī
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES VALDĪBAS
KONVENCIJA PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA UN KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKĻIEM

Latvijas Republikas valdība un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdība;

Apliecinādamas vēlēšanos noslēgt Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem;

Vienojas:

1. PANTS

Konvencijas darbības sfēra

Šī Konvencija attiecas uz personām, kas ir vienas vai abu Līgumslēdzēju Valstu rezidenti.

2. PANTS

Nodokļi, uz kuriem attiecas šī Konvencija

1. Šī Konvencija tiks piemērota attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem, kuri tiek uzlikti Līgumslēdzējas Valsts vai tās politiski administratīvās vienības, vai vietējās pašvaldības labā neatkarīgi no tā, kādā veidā notiek šo nodokļu uzlikšana.

2. Par ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem tiks uzskatīti visi nodokļi, ar kuriem tiek aplikts kopējais ienākums vai ienākuma elementi, ieskaitot nodokļus, ar kuriem tiek aplikts pieaugums (kapitāla) no kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas.

3. Šī Konvencija tiks pielietota attiecībā uz esošajiem nodokļiem, kas ir:

a) Apvienotajā Karalistē:

(i) ienākuma nodoklis;

(ii) uzņēmumu nodoklis;

(iii) kapitāla pieauguma nodoklis;

(turpmāk minēti kā Apvienotās Karalistes nodokļi);

b) Latvijā:

(i) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

(ii) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(turpmāk minēti kā Latvijas nodokļi).

4. Konvencija tiks piemērota arī jebkuriem identiskiem vai pēc būtības līdzīgiem nodokļiem, kuri tiek ieviesti pēc šīs Konvencijas parakstīšanas datuma, papildinot vai aizvietojot esošos nodokļus. Vienas Līgumslēdzējas Valsts kompetentajām iestādēm ir jāziņo otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentajām iestādēm par jebkuriem būtiskiem grozījumiem, kas ir tikuši izdarīti šo valstu attiecīgajos nodokļu likumos.

3. PANTS

Vispārīgās definīcijas

1. Ja no konteksta neizriet cita nozīme, tad šajā Konvencijā:

a) jēdziens "Apvienotā Karaliste" nozīmē Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, tajā skaitā jebkādu apgabalu ārpus Apvienotās Karalistes teritoriālajiem ūdeņiem, kurš saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir vai turpmāk tiks atzīts par apgabalu, kurā saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumdošanas aktiem attiecībā uz kontinentālo šelfu Apvienotā Karaliste var īstenot savas tiesības uz jūras un zemes dzīlēm, un tur esošajiem dabas resursiem;

b) jēdziens "Latvija" nozīmē Latvijas Republiku un, lietots ģeogrāfiskā nozīmē, apzīmē Latvijas Republikas teritoriju un jebkuru citu Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem piegulošu teritoriju, kurā saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem un starptautiskajām tiesībām var tikt īstenotas Latvijas tiesības uz jūras un zemes dzīlēm un tur esošajiem dabas resursiem;

c) jēdziens "pilsonis" nozīmē:

(i) attiecībā uz Apvienoto Karalisti jebkuru Lielbritānijas pilsoni vai jebkuru Lielbritānijas iedzīvotāju, kuram nav kādas citas Britu Sadraudzības valsts vai teritorijas pilsonība, ar nosacījumu, ka viņam ir tiesības uz dzīves vietu Apvienotajā Karalistē; un ikvienu juridisku personu, līgumsabiedrību, asociāciju vai citu veidojumu, kura statusu nosaka Apvienotās Karalistes spēkā esošie likumdošanas akti;

(ii) attiecībā uz Latviju visas fiziskās personas, kurām ir Latvijas Republikas pilsonība; un ikvienu juridisku personu, līgumsabiedrību vai asociāciju, kuras statusu nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie likumdošanas akti;

d) jēdzieni "Līgumslēdzēja Valsts" un "otra Līgumslēdzēja Valsts" atkarībā no konteksta nozīmē Apvienoto Karalisti vai Latviju;

e) jēdziens "persona" nozīmē fizisku personu, sabiedrību un jebkuru personu kopumu, bet, izņemot šī panta 2.punktā paredzēto gadījumu, šis jēdziens neiekļauj līgumsabiedrības;

f) jēdziens "sabiedrība" nozīmē jebkuru apvienotu veidojumu vai jebkuru organizāciju, kas nodokļu aplikšanas nolūkos tiek uzskatīta par apvienotu veidojumu;

g) jēdzieni "Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums" un "otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums" attiecīgi nozīmē uzņēmumu, ko vada Līgumslēdzējas Valsts rezidents, un uzņēmumu, ko vada otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents;

h) jēdziens "starptautiskā satiksme" nozīmē jebkurus pārvadājumus ar jūras vai gaisa transportu, ko veic Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, izņemot tos gadījumus, kad jūras vai gaisa transporta līdzekļi pārvietojas vienīgi starp vietām otras Līgumslēdzējas Valsts iekšienē;

i) jēdziens "kompetentās iestādes" nozīmē:

(i) Apvienotajā Karalistē — Iekšzemes ieņēmumu dienesta pilnvarotos vai viņu pilnvarotu pārstāvi; un

(ii) Latvijā — finansu ministru vai viņa pilnvarotu pārstāvi;

2. Līgumsabiedrība, kuras statuss izriet no Latvijas likumdošanas aktiem un kura tiek uzskatīta par vienību, kas apliekama ar nodokļiem saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem, tiks uzskatīta par personu šīs Konvencijas vajadzībām.

3. Šīs Konvencijas piemērošanai Līgumslēdzēja Valsts ikvienu jēdzienu, kas šeit nav definēts, lietos tikai tādā nozīmē, kāda tam šīs valsts nodokļu likumdošanas aktos ir attiecināta uz nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, ja vien kontekstā nav nepieciešama šī jēdziena citāda lietošana.

4. PANTS

Rezidents

1. Šajā Konvencijā jēdziens "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" nozīmē jebkuru personu, kas saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz viņas pastāvīgo dzīves vietu, rezidenci, faktiskās vadības atrašanās vietu, inkorporācijas vietu vai pēc jebkura līdzīga rakstura kritērija; šis jēdziens neiekļauj jebkuru personu, kas tiek aplikta ar nodokļiem šajā Līgumslēdzējā Valstī tikai un vienīgi par tās ienākumiem no šajā valstī esošiem avotiem vai par šajā valstī izvietotu kapitālu.

2. Ja pēc šī panta 1.punkta noteikumiem fiziska persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, tad tās statuss tiks noteikts šādā veidā:

a) šī persona tiks uzskatīta par rezidentu tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas tās rīcībā esoša pastāvīga dzīves vieta; ja tās rīcībā ir pastāvīgas dzīves vietas abās Līgumslēdzējās Valstīs, šī persona tiks uzskatīta par tās Līgumslēdzējas Valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs);

b) vitālo interešu centrs, vai arī ja tās rīcībā nav pastāvīgas dzīves vietas nevienā no abām Līgumslēdzējām Valstīm, šī persona tiks uzskatīta par tās Līgumslēdzējas Valsts rezidentu, kura tai ir ierastā mītnes zeme;

c) ja šai personai ierastā mītnes zeme ir abas Līgumslēdzējas Valstis vai nav neviena no tām, tad tā tiks uzskatīta par tās Līgumslēdzējas Valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona;

d) ja šī persona ir pilsonis abās Līgumslēdzējās Valstīs vai nav nevienā no tām, tad Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes izšķir šo jautājumu, savstarpēji vienojoties.

3. Ja saskaņā ar šī panta 1.punkta noteikumiem persona, kas nav fiziska persona, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, tad Līgumslēdzēju Valstu kompetentām iestādēm ir jāatrisina jautājums savstarpējas vienošanās ceļā. Ja šādas vienošanās nav, tad šīs Konvencijas piemērošanai minētā persona nebūs tiesīga pieprasīt jebkuru nodokļu atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodokļiem, kuru piešķir šī Konvencija.

5. PANTS

Pastāvīgā pārstāvniecība

1. Šajā Konvencijā jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" nozīmē noteiktu vietu, kur uzņēmums pilnīgi vai daļēji veic uzņēmējdarbību.

2. Jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" ietver:

a) uzņēmuma vadības atrašanās vietu;

b) filiāli;

c) kantori;

d) fabriku;

e) darbnīcu, un

f) šahtu, naftas vai gāzes ieguves vietu, akmeņlauztuves vai jebkuru citu dabas resursu ieguves vietu.

3. Būvlaukums, celtniecības, komplektēšanas vai montāžas projekts tiks uzskatīts par pastāvīgo pārstāvniecību tikai tad, ja šī celtniecība vai projekts notiek ilgāk nekā sešus mēnešus.

4. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējo punktu noteikumiem, jēdzienā "pastāvīgā pārstāvniecība" netiek ietverts turpmāk minētais:

a) ēku un iekārtas izmantošana tikai un vienīgi uzņēmumam piederošo preču vai izstrādājumu glabāšanai, demonstrācijai un piegādēm;

b) uzņēmumam piederošie preču vai izstrādājumu krājumi, kas paredzēti tikai un vienīgi uzglabāšanai, demonstrācijai un piegādēm;

c) uzņēmumam piederošie preču vai izstrādājumu krājumi, kas paredzēti tikai un vienīgi pārstrādei citā uzņēmumā;

d) pastāvīga darbības vieta, kas paredzēta tikai un vienīgi preču vai izstrādājumu iepirkšanai vai uzņēmumam nepieciešamās informācijas vākšanai;

e) pastāvīga darbības vieta, kas paredzēta tikai un vienīgi, lai veiktu uzņēmumam nepieciešamos sagatavošanas vai palīgdarbus;

f) pastāvīga darbības vieta, kas paredzēta tikai un vienīgi, lai nodarbotos ar a)—e) apakšpunktā minētajiem darbības veidiem jebkādā to kombinācijā, ar nosacījumu, ka kopējam darbības veidam ir sagatavošanas vai palīgdarbības raksturs.

5. Neatkarīgi no šī panta 1. un 2.punkta noteikumiem, ja persona, uz kuru neattiecas šī panta 6.punktā noteiktais neatkarīgā aģenta statuss, darbojas uzņēmuma labā un tai ir piešķirtas pilnvaras noslēgt līgumus uzņēmuma vārdā Līgumslēdzējā Valstī, un tā parasti izmanto tai piešķirtās pilnvaras, tad tiek uzskatīts, ka šis uzņēmums izmanto pastāvīgo pārstāvniecību šajā Līgumslēdzējā Valstī attiecībā uz jebkuru šīs personas veikto darbību uzņēmuma vārdā, izņemot gadījumus, kad šī persona veic šī panta 4.punktā minēto darbību, kura, notiekot pastāvīgajā darbības vietā, nevar tikt uzskatīta par pastāvīgo pārstāvniecību saskaņā ar šī panta 4.punkta noteikumiem.

6. Tiks uzskatīts, ka uzņēmumam nav pastāvīgas pārstāvniecības Līgumslēdzējā Valstī tad, ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību šajā valstī ar māklera, tirdzniecības aģenta vai jebkura cita neatkarīga statusa aģenta starpniecību, turklāt ar nosacījumu, ka šīs personas veic savu parasto uzņēmējdarbību. Tomēr, kad šāda aģenta darbība notiek pilnīgi vai gandrīz pilnīgi šī uzņēmuma labā, viņš nevar tikt uzskatīts par neatkarīga statusa aģentu šajā punktā minētajā nozīmē.

7. Fakts, ka sabiedrība — Līgumslēdzējas Valsts rezidents kontrolē vai to kontrolē sabiedrība, kura ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai kura veic uzņēmējdarbību šajā otrā valstī (izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, vai kādā citā veidā), pats par sevi nepārvērš vienu no šīm sabiedrībām par otras sabiedrības pastāvīgo pārstāvniecību.

6. PANTS

Ienākums no nekustamā īpašuma

1. Ienākumus, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents no nekustamā īpašuma (ieskaitot ienākumus no lauksaimniecības un mežkopības), kas atrodas otrajā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

2. Jēdziens "nekustamais īpašums" ir jālieto tādā nozīmē, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktos, kurā atrodas minētais īpašums. Jebkurā gadījumā šis jēdziens iekļaus īpašumu, kas ir piederīgs nekustamajam īpašumam, it īpaši celtnes, mājlopus un iekārtas, ko lieto lauksaimniecībā un mežkopībā, tiesības, kas vispārējā likumdošanā ir attiecināmas uz īpašumu, kurš atrodas uz zemes, it īpaši jebkādas nekustamā īpašuma pirkšanas pārdošanas tiesību izmantošanas tiesības, vai līdzīgas tiesības iegūt nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma uzufruktu un tiesības uz mainīga lieluma vai pastāvīgiem maksājumiem par tiesībām izmantot derīgos izrakteņus, avotus un citus dabas resursus vai to izmantošanu. Par nekustamo īpašumu netiks uzskatīti kuģi un lidmašīnas.

3. Šī panta 1.punkta noteikumi tiks attiecināti uz ienākumu, ko iegūst no nekustamā īpašuma tiešas izmantošanas, izīrēšanas vai izmantošanas citā veidā.

4. Ja sabiedrības akcijas vai citas korporatīvas tiesības dod to īpašniekam tiesības uz sabiedrības nekustamā īpašuma izmantošanu, tad ienākums no šo tiesību tiešas izmantošanas, iznomāšanas vai lietošanas jebkādā citā veidā var tikt aplikts ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas šis nekustamais īpašums.

5. Šī panta 1., 3. un 4.punkta noteikumi ir jāpiemēro arī attiecībā uz ienākumu no nekustamā īpašuma, kas pieder uzņēmumam, un uz ienākumu no nekustamā īpašuma, kas tiek izmantots neatkarīgu individuālu pakalpojumu sniegšanai.

7. PANTS

Uzņēmējdarbības peļņa

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņa tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad šāds uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrajā Līgumslēdzējā Valstī izmantojot tur esošu pastāvīgu pārstāvniecību. Ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību minētajā veidā, uzņēmuma peļņu var aplikt ar nodokli otrajā valstī, bet tikai par to peļņas daļu, ko var attiecināt uz šo pastāvīgo pārstāvniecību.

2. Saskaņā ar šī panta 3.punkta noteikumiem, ja Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrajā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur izvietotu pastāvīgu pārstāvniecību, katrā Līgumslēdzējā Valstī uz šo pastāvīgo pārstāvniecību jāattiecina tāds peļņas daudzums, kādu tā varētu gūt, ja būtu nepārprotami atsevišķs uzņēmums, kas veic tādu pašu vai līdzīgu uzņēmējdarbību tādos pašos vai līdzīgos apstākļos, un darbotos pilnīgi neatkarīgi no šī uzņēmuma.

3. Nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, tiks pieļauta pastāvīgās pārstāvniecības izdevumu atskaitīšana no summas, kuru apliek ar nodokļiem. Šie izdevumi var būt pārstāvniecības operatīvie un vispārējie administratīvie izdevumi, kas radušies Līgumslēdzējā Valstī, kur atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, vai citur.

4. Uz pastāvīgo pārstāvniecību netiks attiecināta peļņa vienīgi tāpēc, ka tā ir iegādājusies sava uzņēmuma vajadzībām preces vai izstrādājumus.

5. Izpildot iepriekšminēto punktu noteikumus, peļņu, ko attiecina uz pastāvīgo pārstāvniecību katru gadu, jānosaka, lietojot vienu un to pašu metodi, izņemot gadījumus, kad ir pietiekoši pamatota nepieciešamība rīkoties pretēji.

6. Ja peļņā ir ietverti ienākuma vai kapitāla pieauguma veidi, kuri tiek apskatīti citos šīs Konvencijas pantos atsevišķi, tad šī panta noteikumi neietekmēs šo citu pantu noteikumus.

8. PANTS

Jūras un gaisa transports

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņa no jūras un gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

2. Šī panta izpratnē uzņēmuma peļņa no jūras un gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē iekļauj:

a) peļņu no kuģu vai lidmašīnu iznomāšanas, iznomājot tos bez apkalpes un apgādes (bērboutčarters);

b) peļņu no konteineru lietošanas, uzturēšanas vai iznomāšanas (ieskaitot treilerus un attiecīgu aprīkojumu konteineru transportam), preču vai izstrādājumu pārvadāšanai;

gadījumos, kad šāda iznomāšana vai lietošana, uzturēšana vai iznomāšana notiek papildus uzņēmuma jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanai starptautiskajā satiksmē.

3. Šī panta 1. un 2.punkta noteikumi arī attiecas uz peļņu, kas gūta par piedalīšanos pulā, kopējā uzņēmējdarbībā vai starptautiskā transporta uzņēmumā, taču tie tiks piemēroti tikai tai kopējās peļņas daļai, kas ir proporcionāla dalībnieka līdzdalības daļai kopējā uzņēmējdarbībā.

9. PANTS

Saistītie uzņēmumi

1. Gadījumos kad:

a) Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums tieši vai netieši piedalās otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma vadībā, kontrolē vai tam pieder daļa no šī uzņēmuma kapitāla, vai

b) vienas un tās pašas personas tieši vai netieši piedalās vadībā, kontrolē, vai tām pieder daļa kapitāla uzņēmumā, kas atrodas Līgumslēdzējā Valstī un vienlaicīgi citā uzņēmumā otrā Līgumslēdzējā Valstī, un katrā gadījumā starp šiem diviem uzņēmumiem viņu komerciālajās vai finansu attiecībās tiek veidoti vai nodibināti noteikumi, kas atšķiras no tādiem noteikumiem, kuri darbojas starp diviem neatkarīgiem (savstarpēji nesaistītiem) uzņēmumiem, tad jebkura peļņa, kura izveidotos vienam no uzņēmumiem, bet iepriekšminēto noteikumu ietekmē nav izveidojusies, var tikt iekļauta šī uzņēmuma peļņā un atbilstoši aplikta ar nodokļiem.

2. Gadījumos, kad Līgumslēdzēja Valsts iekļauj šīs valsts uzņēmuma peļņā (un attiecīgi apliek ar nodokļiem) peļņu par kuru otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi, un šī iekļautā peļņa ir peļņa, kuru būtu guvis pirmās Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas būtu starp diviem pilnīgi neatkarīgiem uzņēmumiem, tad otrai valstij ir jāizdara atbilstoši grozījumi attiecībā uz nodokļa lielumu, ar kuru tiek aplikta šī peļņa otrajā valstī. Nosakot šos grozījumus, nepieciešams ņemt vērā citus šīs Konvencijas noteikumus; ja nepieciešams Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes savstarpēji konsultējas.

10. PANTS

Dividendes

1. Dividendes, kuras sabiedrība — Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var tikt apliktas ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

2. Tomēr saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanas aktiem šīs dividendes var arī aplikt ar nodokļiem Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, bet, ja saņēmējs ir šo dividenžu īstenais īpašnieks, šādi uzliktais nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 5% no dividenžu bruto apjoma, ja īstenais īpašnieks ir sabiedrība, kura tieši kontrolē vismaz 25% no balsstiesībām sabiedrībā, kura izmaksā dividendes;

b) 15% no dividenžu bruto apjoma visos pārējos gadījumos.

Šī punkta noteikumi neietekmēs sabiedrības aplikšanu ar nodokļiem attiecībā uz peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes.

3. Jēdziens "dividendes" šajā pantā nozīmē ienākumu no akcijām vai citām tiesībām, kuras nav parāda saistības, piedalīties peļņas sadalē, kā arī ienākumu no citām korporatīvajām tiesībām, kurš ir pakļauts tādai pašai aplikšanai ar nodokļiem kā ienākums no akcijām saskaņā ar tās valsts likumdošanas aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic šo peļņas sadali; šajā jēdzienā ietver arī jebkuras citas izmaksas, kas saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Valsts, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, likumdošanas aktiem tiek uzskatītas par sabiedrības dividendēm vai peļņas sadali.

4. Šī panta 1. un 2.punkta noteikumi netiks piemēroti, ja dividenžu īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodarbojas ar uzņēmējdarbību otrajā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur atrodošos pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī veic otrajā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietotu pastāvīgo bāzi, ja sabiedrība, kura izmaksā dividendes, ir šīs otrās valsts rezidents un ja līdzdalība, sakarā ar kuru tiek izmaksātas dividendes, ir praktiski saistīta ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir jāpiemēro šīs Konvencijas 7.panta vai 14.panta noteikumi.

5. Kad sabiedrība, kura ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, gūst peļņu vai ienākumus no otras Līgumslēdzējas Valsts, šī otrā valsts nedrīkst aplikt ar jebkādu nodokli šīs sabiedrības izmaksātās dividendes, izņemot gadījumus, kad šīs dividendes tiek izmaksātas šīs otrās valsts rezidentam, vai arī ja līdzdalība, sakarā ar kuru tiek izmaksātas šīs dividendes, ir praktiski saistīta ar pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi, kas atrodas šajā otrajā valstī; kā arī nedrīkst aplikt sabiedrības nesadalīto peļņu ar nesadalītās peļņas nodokli pat tādā gadījumā, ja izmaksātās dividendes vai nesadalītā peļņa pilnīgi vai daļēji sastāv no peļņas vai ienākuma, kas rodas otrajā valstī.

11. PANTS

Procenti

1. Procenti, kas veidojas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāti otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var tikt aplikti ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

2. Tomēr saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanas aktiem, šie procenti var tikt aplikti ar nodokļiem arī Līgumslēdzējā Valstī, kurā tie veidojas, bet, ja procentu saņēmējs ir šo procentu īstenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt 10% no procentu bruto apjoma.

3. Neatkarīgi no 2.punkta noteikumiem procenti, kas veidojas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāti otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā otrajā valstī, ja šis rezidents ir šo procentu īstenais īpašnieks un:

a) procentu maksātājs vai saņēmējs ir Līgumslēdzējas Valsts valdība, politiski administratīvā vienība vai vietējā pašvaldība, vai jebkura šīs valdības, vienības vai vietējās pašvaldības iestāde vai tās izpildinstitūcija; vai

b) procenti tiek maksāti attiecībā uz aizdevumu, kuru ir aizdevis, garantējis vai apdrošinājis, vai arī attiecībā uz jebkādu citu parāda saistību vai kredītu, kuru ir garantējis vai apdrošinājis Apvienotās Karalistes Eksporta Kredīta Garantijas departaments vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts", vai jebkura līdzīga rakstura organizācija, kas ir izveidota Līgumslēdzējā Valstī pēc šīs Konvencijas parakstīšanas datuma (Līgumslēdzēju Valstu kompetentām iestādēm savstarpējas vienošanās ceļā ir jānosaka, vai šī organizācija ir līdzīga rakstura); vai

c) procenti tiek maksāti par aizdevumu, kuru ir aizdevusi, garantējusi vai apdrošinājusi Anglijas Banka vai Latvijas Banka.

4. Šajā pantā lietotais jēdziens "procenti" nozīmē ienākumu no jebkāda veida parāda saistībām neatkarīgi no to nodrošinājuma ar galvojumu, un Apvienotās Karalistes gadījumā — neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē; jēdzienā ietilpst arī ienākumi no valdības vērtspapīriem, ienākumi no obligācijām un parādzīmēm, ieskaitot prēmijas un balvas, kas piederīgas šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm. Latvijas gadījumā soda naudas, kas saņemtas par laikā neizmaksātiem procentiem, atbilstoši šī panta noteikumiem netiks uzskatītas par procentiem. Jēdzienā "procenti" netiks ietverts ienākums, kas tiek uzskatīts par peļņas sadali saskaņā ar šīs Konvencijas 10.panta noteikumiem.

5. Šī panta 1., 2. un 3.punkta noteikumi netiks piemēroti ja procentu īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kurā šie procenti rodas, izmantojot tur izvietoto pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz šajā otrajā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietotu pastāvīgo bāzi, un parāda saistības, uz kuru pamata tiek maksāti procenti, praktiski ir saistītas ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šādā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir jāpiemēro Konvencijas 7.panta vai 14.panta noteikumi.

6. Tiks uzskatīts, ka procenti rodas Līgumslēdzējā Valstī, kad to maksātājs ir šī valsts, tās politiski administratīvā vienība, vietējā pašvaldība vai šīs valsts rezidents. Tomēr, ja persona, kas izmaksā procentus, neatkarīgi no tā, vai viņa ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī izvietotu pastāvīgo pārstāvniecību, vai pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru izveidojušās parāda saistības, par kurām tiek maksāti šie procenti, un šie procenti tiek izmaksāti no šīs pastāvīgās pārstāvniecības vai pastāvīgās bāzes, tad tiks uzskatīts, ka šie procenti veidojas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze.

7. Ja īpašu attiecību rezultātā starp procentu maksātāju un procentu īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu trešo personu, jebkādu iemeslu dēļ procentu summa pārsniedz summu, kura būtu tikusi saskaņota starp procentu maksātāju un īsteno īpašnieku gadījumā, ja nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šajā gadījumā atlikusī maksājumu daļa tiek aplikta ar nodokļiem saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

8. Šī panta noteikumi netiks piemēroti, ja jebkuras ar tiesību nodošanu vai to parāda saistību izveidošanu, par kurām tiek maksāti procenti, saistītas personas galvenais mērķis, vai viens no galvenajiem mērķiem, ir bijis izmantot šī panta priekšrocības, izveidojot šīs parāda saistības vai nododot tiesības.

12. PANTS

Autoratlīdzība

1. Autoratlīdzības, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un tiek maksātas otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var aplikt ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

2. Tomēr saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanas aktiem, autoratlīdzības var tikt apliktas ar nodokļiem arī Līgumslēdzējā Valstī, kurā tās rodas. Ja autoratlīdzības saņēmējs ir šīs autoratlīdzības īstenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 5% no to autoratlīdzību bruto apjoma, kuras tiek maksātas par ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko iekārtu izmantošanu;

b) 10% no autoratlīdzību bruto apjoma visos pārējos gadījumos, kas nav minēti a) apakšpunktā.

3. Jēdziens "autoratlīdzība" šī panta kontekstā nozīmē jebkura veida maksājumus, ko saņem kā kompensāciju par jebkuru autortiesību izmantošanu vai par tiesībām izmantot autortiesības uz literāru, zinātnisku vai mākslas darbu, ieskaitot kinofilmas, filmas un ierakstus televīzijas un radio pārraidēm, jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai par tiesībām izmantot ražošanas, komerciālas vai zinātniskas iekārtas, vai par to izmantošanu, vai par informāciju (know-how), kas attiecas uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku pieredzi.

4. Šī panta 1. un 2.punkta nosacījumi netiks piemēroti, ja šo maksājumu īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā rodas autoratlīdzība, izmantojot tur esošu pastāvīgu pārstāvniecību, vai sniedz šajā otrajā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietotu pastāvīgu bāzi, un ja tiesības vai īpašums, uz kuriem attiecas autoratlīdzību maksājumi, praktiski ir saistīti ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajos gadījumos atkarībā no apstākļiem ir jāpiemēro Konvencijas 7. panta vai 14. panta noteikumi.

5. Tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas Līgumslēdzējā Valstī, ja tās maksātājs ir šī valsts, tās politiski administratīvā vienība, vietējā pašvaldība vai šīs valsts rezidents. Tomēr, kad persona, kura izmaksā autoratlīdzību neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī izvietotu pastāvīgu pārstāvniecību vai pastāvīgu bāzi, sakarā ar kuru ir izveidotas saistības izmaksāt autoratlīdzību, un autoratlīdzība tiek izmaksāta no šīs pastāvīgās pārstāvniecības vai pastāvīgās bāzes, tad tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze.

6. Ja īpašu attiecību rezultātā starp maksātāju un autoratlīdzību īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu citu trešo personu jebkādu iemeslu dēļ autoratlīdzību apjoms pārsniedz tādu autoratlīdzību apjomu, par kādu būtu varējuši vienoties maksātājs un īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu šādas īpašas attiecības, tad šī panta noteikumi attieksies tikai uz pēdējo minēto autoratlīdzību apjomu. Šādos gadījumos maksājumu daļa, kas pārsniedz šo apjomu, tiks aplikta ar nodokļiem saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

7. Šī panta noteikumi netiks piemēroti, ja jebkuras ar tiesību nodošanu vai to tiesisko attiecību izveidošanu, uz kuru pamata tiek izmaksāta autoratlīdzība, saistītas personas galvenais mērķis, vai viens no galvenajiem mērķiem, ir bijis izmantot šī panta priekšrocības, izveidojot šīs tiesiskās attiecības vai nododot tiesības.

13. PANTS

Kapitāla pieaugums

1. Kapitāla pieaugumu, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par šīs Konvencijas 6.pantā minētā nekustamā īpašuma, kurš atrodas otrajā Līgumslēdzējā Valstī, atsavināšanu, var aplikt ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

2. Līgumslēdzējas Valsts rezidenta kapitāla pieaugumu, kas saņemts atsavinot:

a) akcijas, kas ir citādas nekā akcijas, kas kvotētas atzītā Fondu Biržā, kuras savu vērtību, vai lielāko vērtības daļu, tiešā vai netiešā veidā iegūst no nekustamā īpašuma, kas atrodas otrajā Līgumslēdzējā Valstī, vai

b) līdzdalību līgumsabiedrībā vai trastā, kura īpašums galvenokārt sastāv no otrajā Līgumslēdzējā Valstī esošā nekustamā īpašuma vai no tāda veida akcijām, kādas minētas a) apakšpunktā, var aplikt ar nodokli šajā otrajā valstī.

3. Pieaugumu (kapitāla), kas gūts par kustāmā īpašuma, kas ir Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības otrajā Līgumslēdzējā Valstī komercīpašuma daļa, atsavināšanu, vai par kustamā īpašuma, kas ir piederīgs Līgumslēdzējas Valsts rezidenta pastāvīgai bāzei otrajā Līgumslēdzējā Valstī, kas izveidota neatkarīgu individuālo pakalpojumu sniegšanai, atsavināšanu, ieskaitot pieaugumu (kapitāla) no šādas pastāvīgās pārstāvniecības (atsevišķi vai kopā ar visu uzņēmumu) atsavināšanas vai šādas pastāvīgās bāzes atsavināšanas, var aplikt ar nodokļiem otrajā Līgumslēdzējā Valstī.

4. Kapitāla pieaugums, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums par šī uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantoto jūras un gaisa transporta līdzekļu atsavināšanu, vai par šiem jūras un gaisa transporta līdzekļiem piederīgā kustamā īpašuma atsavināšanu, tiks aplikts ar nodokļiem tikai šajā Līgumslēdzējā Valstī.

5. Kapitāla pieaugums, kas gūts par jebkura tāda īpašuma atsavināšanu, kas atšķiras no šī panta 1., 2., 3., un 4.punktā minētā īpašuma, tiks aplikts ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir šī īpašuma atsavinātājs.

6. Šī panta 5.punkta noteikumi neietekmēs Līgumslēdzējas Valsts tiesības, saskaņā ar tās likumdošanas aktiem, aplikt ar kapitāla pieauguma nodokļiem kapitāla pieaugumu, kas gūts par jebkāda īpašuma atsavināšanu un kuru saņem tāda fiziskā persona, kura ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents un ir bijusi pirmās minētās Līgumslēdzējas Valsts rezidents jebkurā laikā piecu gadu ilgā periodā tieši pirms šī īpašuma atsavināšanas.

14. PANTS

Neatkarīgie individuālie pakalpojumi

1. Līgumslēdzējas Valsts rezidenta ienākumi, kas saņemti par profesionāliem pakalpojumiem vai par cita veida neatkarīga rakstura pakalpojumiem, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad šis rezidents izmanto regulāri pieejamu pastāvīgu bāzi otrajā Līgumslēdzējā Valstī. Ja tiek izmantota šāda pastāvīga bāze, ienākumus var aplikt ar nodokļiem arī otrajā Līgumslēdzējā Valstī, bet tikai tik lielā mērā, cik tie ir attiecināmi uz šo pastāvīgo bāzi. Tiks uzskatīts, ka Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmanto regulāri pieejamu pastāvīgu bāzi otrajā Līgumslēdzējā Valstī, ja viņš uzturas otrajā Līgumslēdzējā Valstī laika posmu vai laika posmus, kas pārsniedz 183 dienas kopumā, jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas jebkurā nodokļu gadā, un ienākums no iepriekšminētās otrajā Līgumslēdzējā Valstī veiktās darbības ir jāattiecina uz šo pastāvīgo bāzi.

2. Jēdziens "profesionālie pakalpojumi" konkrēti ietver neatkarīgu zinātnisku, literāru, māksliniecisku, izglītības vai pedagoģisko darbību, kā arī neatkarīgu darbību ārsta, jurista, inženiera, arhitekta, zobārsta un grāmatveža profesijā.

15. PANTS

Atkarīgie individuālie pakalpojumi

1. Saskaņā ar šīs Konvencijas 16., 18., 19., 20. un 21.panta noteikumiem darba alga un citi tai pielīdzināmie atalgojuma veidi, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par savu darbu, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad algotais darbs tiek veikts otrajā Līgumslēdzējā Valstī. Šādos gadījumos saņemto atalgojumu var aplikt ar nodokļiem otrajā valstī.

2. Neatkarīgi no šī panta 1.punkta noteikumiem atalgojums, ko Līgumslēdzējas Valsts rezidents saņem par algotu darbu, kas tiek veikts otrajā Līgumslēdzējā Valstī, tiks aplikts ar nodokli tikai pirmajā minētajā valstī, ja:

a) atalgojuma saņēmējs ir atradies otrajā valstī ne vairāk kā 183 dienas jebkurā 12 mēnešu laika posmā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā nodokļu gadā, un

b) atalgojumu maksā darba devējs, kas nav otrās valsts rezidents, vai cita persona šī darba devēja vārdā, un

c) atalgojums netiek izmaksāts no pastāvīgas pārstāvniecības vai pastāvīgas bāzes, ko darba devējs izmanto otrajā valstī.

3. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem atalgojumu, ko saņem par darbu, kas tiek veikts uz Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma jūras vai gaisa transporta līdzekļa, kurš darbojas starptautiskajā satiksmē, var aplikt ar nodokļiem šajā valstī.

16. PANTS

Direktoru atalgojums

Direktoru atalgojums un citi līdzīgi maksājumi, kurus saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā direktoru padomes loceklis, vai kā jebkura cita līdzīga sabiedrības — otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidenta, pārvaldes institūcijas loceklis, var tikt aplikts ar nodokļiem šajā otrajā valstī.

17. PANTS

Mākslinieki un sportisti

1. Neatkarīgi no šīs Konvencijas 14.panta un 15.panta noteikumiem ienākumus, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā izpildītājmākslinieks, piemēram, teātra, kino, radio vai televīzijas aktieris vai kā mūziķis, vai kā sportists par savu individuālo darbību šajā jomā, kas tiek veikta otrajā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem otrajā valstī.

2. Gadījumos, kad mākslinieka vai sportista ienākums par viņa individuālo darbību šajā jomā, netiek maksāts pašam māksliniekam vai sportistam, bet citai personai, šis ienākums neatkarīgi no šīs Konvencijas 7., 14. un 15.panta noteikumiem var tikt aplikts ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tiek veikta izpildītājmākslinieka vai sportista darbība.

3. 1. un 2.punkta noteikumi netiks piemēroti attiecībā uz ienākumu, kas gūts par darbību, ko Līgumslēdzējā Valstī veic izpildītājmākslinieks vai sportists, ja viņa vizīte šajā valstī pilnīgi vai galvenokārt tiek finansēta no otrās Līgumslēdzējas Valsts vai tās politiski administratīvās vienības, vai vietējās pašvaldības sabiedriskajiem fondiem. Šādos gadījumos ienākums tiks aplikts ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir izpildītājmākslinieks vai sportists.

18. PANTS

Pensijas

1. Saskaņā ar šīs Konvencijas 19.panta 2.punktu pensijas un cita veida līdzīga atlīdzība par iepriekš veikto algoto darbu, kā arī ikgadējie maksājumi, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī.

2. Jēdziens "ikgadējie maksājumi" nozīmē noteiktu summu, ko periodiski izmaksā fiziskai personai noteiktos termiņos visā dzīves garumā vai konkrētā, vai nosakāmā laika periodā saskaņā ar pienākumu veikt maksājumus pret iepriekš saņemto atbilstošu un pilnīgu atlīdzību naudā vai mantās naudas vērtībā.

19. PANTS

Valsts dienests

1. a) Atlīdzības, kas nav pensijas un kuras fiziskai personai izmaksā Līgumslēdzēja Valsts vai tās politiski administratīvā vienība, vai vietējā pašvaldība, vai iestāde, vai šai valstij, politiski administratīvajai vienībai vai vietējai pašvaldībai pilnīgi piederoša organizācija par šai valstij, vienībai, pašvaldībai, iestādei vai organizācijai sniegtajiem pakalpojumiem, tiks apliktas ar nodokļiem tikai šajā valstī.

b) Neatkarīgi no šī punkta a) apakšpunkta noteikumiem šīs atlīdzības tiks apliktas ar nodokļiem tikai otrajā Līgumslēdzējā Valstī, ja pakalpojumi ir sniegti šajā otrajā valstī un fiziskā persona ir šīs valsts rezidents, kurš:

(i) ir šīs valsts pilsonis, vai

(ii) nav kļuvis par šīs valsts rezidentu tikai un vienīgi ar mērķi sniegt pakalpojumus.

2. a) Jebkura pensija, ko fiziskai personai izmaksā Līgumslēdzēja Valsts vai tās politiski administratīvā vienība, vai vietējā pašvaldība, vai iestāde, vai šai valstij, politiski administratīvajai vienībai vai vietējai pašvaldībai pilnīgi piederoša organizācija, vai arī ja šī pensija tiek izmaksāta no šīs valsts, vienības, pašvaldības, iestādes vai organizācijas izveidotajiem fondiem par šai valstij, vienībai, pašvaldībai, iestādei vai organizācijai sniegtajiem pakalpojumiem, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

b) Neatkarīgi no šī punkta a) apakšpunkta noteikumiem šī pensija tiks aplikta ar nodokļiem tikai otrajā Līgumslēdzējā Valstī, ja šī fiziskā persona ir šīs valsts rezidents un pilsonis.

3. Šīs Konvencijas 15., 16. un 18.panta noteikumi ir jāpiemēro atlīdzībām un pensijām, kuras izmaksā par pakalpojumiem, kas sniegti sakarā ar Līgumslēdzējas Valsts vai tās politiski administratīvās vienības, vai vietējās pašvaldības, vai iestādes, vai šai valstij, vienībai vai pašvaldībai pilnīgi piederošas organizācijas veikto uzņēmējdarbību.

20. PANTS

Studenti

Maksājumi, ko saņem students vai stažieris, vai māceklis, kurš ir vai tieši pirms iebraukšanas Līgumslēdzējā Valstī bija otrās Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kurš atrodas pirmajā minētajā valstī vienīgi ar nolūku studēt vai stažēties, lai viņš uzturētu sevi, studētu vai stažētos, netiks aplikti ar nodokli pirmajā minētajā valstī ar noteikumu, ka šie maksājumi rodas ārpus šīs valsts.

21. PANTS

Profesori un zinātnieki

1. Fiziskas personas, kas ierodas Līgumslēdzējā Valstī ar mērķi apmācīt vai nodarboties ar izpēti universitātē, koledžā vai citā atzītā izglītības iestādē šajā Līgumslēdzējā Valstī, un kura ir, vai tieši pirms ierašanās bija, otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, ienākums, kas gūts par šo apmācīšanu vai izpēti, tiks atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem pirmajā minētajā valstī laika posmā, kas nepārsniedz divus gadus, sākot no datuma, kad šī persona minētajos nolūkos pirmoreiz ieradās šajā valstī.

2. Šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai fiziskas personas ienākumiem, kas gūti par sabiedrības interesēs veiktajiem pētniecības darbiem un nevis par pētniecības darbiem, kas veikti galvenokārt kādas personas vai personu privātās interesēs.

22. PANTS

Citi ienākumi

1. Līgumslēdzējas Valsts rezidenta cita veida ienākumi, kas nav minēti šīs Konvencijas iepriekšējos pantos un kuru īstenais īpašnieks ir šis rezidents, un kuri nav tādi ienākumi, ko izmaksā trasti vai kuri tiek izmaksāti par nelaiķa īpašumu attiecībā uz tā administrēšanu, neatkarīgi no to gūšanas vietas, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī.

2. Šī panta pirmā punkta noteikumi netiks piemēroti ienākumam, kas ir citāds nekā ienākums no nekustamā īpašuma, kurš minēts šīs Konvencijas 6.panta 2.punktā, ja šāda ienākuma saņēmējs, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrajā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur izvietotu pastāvīgu pārstāvniecību, vai sniedz šajā otrajā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus no tur izvietotas pastāvīgas bāzes, un, ja tiesības vai īpašums, par ko tiek saņemts šis ienākums, ir praktiski saistīti ar šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir piemērojami 7.panta vai 14.panta noteikumi.

3. Ja īpašu attiecību rezultātā starp 1.punktā minēto personu un kādu citu personu, vai starp šīm abām personām un kādu trešo personu, 1.punktā minētā ienākuma summa pārsniedz summu, kura būtu tikusi saskaņota starp šīm personām gadījumā, ja nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šajā gadījumā ienākuma pārējā daļa tiks aplikta ar nodokļiem saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem, ņemot vērā pārējos šīs Konvencijas piemērojamos noteikumus.

4. Šī panta noteikumi netiks piemēroti gadījumā, kad jebkuras personas, kas ir saistīta ar tiesību nodošanu vai tiesisko attiecību izveidošanu, uz kuru pamata tiek saņemts ienākums, galvenais mērķis, vai viens no galvenajiem mērķiem, ir bijis izmantot šī panta noteikumu priekšrocības, izveidojot šīs tiesiskās attiecības vai nododot tiesības.

23. PANTS

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

1. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumdošanas noteikumiem attiecībā uz nodokļa, kas tiek maksāts ārpus Apvienotās Karalistes teritorijas, kreditēšanu pret Apvienotās Karalistes nodokli (neietekmējot šo noteikumu galveno principu):

a) Latvijas nodokļus kas tiek maksāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem un ar šo Konvenciju neatkarīgi no tā, vai tie tiek maksāti tieši, vai tos atskaitot no peļņas, ienākuma vai apliekamā kapitāla pieauguma, kas veidojas Latvijas teritorijā (izņemot, attiecībā uz dividendēm, nodokli, ar kuru tiek aplikta peļņa, no kuras tiek izmaksātas dividendes), tiks atļauts kreditēt pret jebkuru Apvienotās Karalistes nodokli, kas aprēķināts attiecībā uz to pašu peļņu, ienākumu vai apliekamo kapitāla pieaugumu, attiecībā uz kuru ir aprēķināts Latvijas nodoklis;

b) attiecībā uz dividendēm, kuras izmaksā sabiedrība, kas ir Latvijas rezidents, un kuru saņēmējs ir sabiedrība, kas ir Apvienotās Karalistes rezidents, un kura tieši vai netieši kontrolē vismaz 10 procentus no balsstiesībām sabiedrībā, kas izmaksā dividendes, kredīta aprēķināšanā jāņem vērā (papildus jebkuram Latvijas nodoklim, kuru atļauts kreditēt saskaņā ar šī punkta a) apakšpunkta noteikumiem) arī Latvijā samaksātais nodoklis, ar kuru tiek aplikta sabiedrības peļņa, no kuras tiek izmaksātas dividendes.

2. a) Gadījumā, kad Latvijas rezidents saņem ienākumu vai kapitāla pieaugumu, kurš saskaņā ar šo Konvenciju var tikt aplikts ar nodokļiem Apvienotajā Karalistē, ja vien tās iekšējās likumdošanas aktos netiek nodrošināti labvēlīgāki noteikumi, Latvijai ir jāatļauj atskaitīt no šī rezidenta ienākuma nodokļa tādu lielumu, kas ir vienāds ar Apvienotajā Karalistē samaksāto nodokli;

Šie samazinājumi tomēr nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt to Latvijas nodokļa daļu, kura ir aprēķināta pirms šī samazinājuma piemērošanas, kas ir attiecināma uz ienākumu vai kapitāla pieaugumu, kurš var tikt aplikts ar nodokļiem Apvienotajā Karalistē.

b) šī punkta a) apakšpunkta piemērošanai, kad sabiedrība, kas ir Latvijas rezidents saņem dividendes no sabiedrības, kas ir Apvienotās Karalistes rezidents un kurā tai pieder vismaz 10% no akcijām ar pilnām balsstiesībām, Apvienotajā Karalistē samaksātajā nodoklī tiks ietverts ne tikai nodoklis, ar kuru apliek dividendes, bet arī nodoklis, ar kuru tiek aplikta sabiedrības peļņa, no kuras tiek izmaksātas dividendes.

3. Šī panta 1. un 2.punkta piemērošanai Līgumslēdzējas Valsts rezidenta peļņa, ienākums un kapitāla pieaugums, kurš saskaņā ar šo Konvenciju var tikt aplikts ar nodokļiem otrajā Līgumslēdzējā Valstī, tiks uzskatīts par tādu, kas veidojas šajā otrajā Līgumslēdzējā Valstī.

24. PANTS

Priekšrocību ierobežošana

1. Gadījumā, kad saskaņā ar jebkuriem šīs Konvencijas noteikumiem Līgumslēdzējā Valstī jebkāda veida ienākums tiek atbrīvots no vai aplikts ar nodokļiem pēc samazinātas likmes un otrā Līgumslēdzējā Valstī persona saskaņā ar tur spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz šo ienākumu tiek aplikta ar nodokļiem nevis par visu šī ienākuma apjomu, bet par tādu šī ienākuma apjomu, kāds ir ticis pārskaitīts uz otru Līgumslēdzēju Valsti vai saņemts otrajā Līgumslēdzējā Valstī, tad pirmajā minētajā Līgumslēdzējā Valstī nodokļu atvieglojums, kurš piešķirams saskaņā ar šo Konvenciju, tiks piemērots tikai attiecībā uz to ienākuma daļu, kas tiek aplikta ar nodokļiem otrajā Līgumslēdzējā Valstī.

2. Neatkarīgi no jebkuru citu šīs Konvencijas pantu noteikumiem Līgumslēdzējas Valsts rezidenta ienākumam vai kapitāla pieaugumam, kam saskaņā ar iekšzemes likumdošanas aktiem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai un kurš minēto atvieglojumu rezultātā šajā Līgumslēdzējā Valstī netiek aplikts ar nodokļiem vai tiek aplikts pēc samazinātas likmes, netiks piemēroti jebkādi šajā Konvencijā paredzētie nodokļu samazinājumi vai atbrīvojumi, ja šī rezidenta vai ar šo rezidentu saistītas personas galvenais mērķis, vai viens no galvenajiem mērķiem, ir bijis izmantot šīs Konvencijas priekšrocības.

25. PANTS

Līgumsabiedrības

Gadījumā, kad saskaņā ar jebkuriem šīs Konvencijas noteikumiem līgumsabiedrība kā Latvijas rezidents tiek atbrīvota no jebkādiem ienākuma vai kapitāla pieauguma nodokļiem Apvienotajā Karalistē, šis atbrīvojums nevar tikt uzskatīts par tādu, kas ierobežo Apvienotās Karalistes tiesības aplikt ar nodokļiem jebkuru līgumsabiedrības dalībnieku, kas ir Apvienotās Karalistes rezidents, attiecībā uz viņam pienākošos ienākuma vai kapitāla pieauguma daļu; jebkurš šāds ienākums vai kapitāla pieaugums šīs Konvencijas 23.panta piemērošanai tiks uzskatīts par ienākumu vai kapitāla pieaugumu, kas veidojas Latvijā.

26. PANTS

Diskriminācijas nepieļaušana

1. Līgumslēdzējas Valsts pilsoņi netiks otrajā Līgumslēdzējā Valstī pakļauti nodokļu uzlikšanai vai jebkurām ar tiem saistītām prasībām, kas atšķiras vai ir apgrūtinošākas par nodokļu uzlikšanu vai ar tiem saistītām prasībām, kam var tikt vai ir pakļauti otrās valsts pilsoņi tādos pašos apstākļos, it īpaši attiecībā uz rezidenci.

2. Bezvalstnieki, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidenti, nevienā no Līgumslēdzējām Valstīm netiks pakļauti nodokļu uzlikšanai vai jebkurām ar tiem saistītām prasībām, kas atšķiras vai ir apgrūtinošākas par nodokļu uzlikšanu un ar tiem saistītām prasībām, kam tiek vai var tikt pakļauti attiecīgās valsts pilsoņi tādos pašos apstākļos.

3. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma pastāvīgā pārstāvniecība, ko tas izmanto otrajā Līgumslēdzējā Valstī, nevar tikt aplikta šajā otrajā valstī ar tādiem nodokļiem, kas ir mazāk labvēlīgi nekā nodokļi, ar kuriem tiek aplikti otrās valsts uzņēmumi, kas veic līdzīgu darbību.

4. Izņemot gadījumus, kad piemērojami šīs Konvencijas 9.panta 1.punkta, 11.panta 7. un 8.punkta, 12.panta 6. un 7.punkta vai 22.panta 3. un 4.punkta noteikumi, procenti, autoratlīdzības un citi maksājumi, ko izdara Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums par labu otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, nosakot šī uzņēmuma apliekamo peļņu, ir jāatskaita no šīs peļņas uz tādiem pašiem noteikumiem, kā tad, ja tie tiktu izmaksāti pirmās minētās valsts rezidentam.

5. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmumi, kuru kapitāls pilnīgi vai daļēji pieder vienam vai vairākiem otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentiem vai šis rezidents vai rezidenti tieši vai netieši kontrolē šos uzņēmumus, pirmajā minētajā valstī nevar tikt pakļauti aplikšanai ar nodokļiem vai jebkurām ar tiem saistītām prasībām, kas atšķiras vai ir apgrūtinošākas par nodokļiem un ar tiem saistītām prasībām, kam ir pakļauti vai var tikt pakļauti līdzīgi uzņēmumi pirmajā minētajā valstī.

6. Nevienu no šī panta noteikumiem nedrīkst iztulkot kā tādu, kas uzliek Līgumslēdzējai Valstij pienākumu piemērot fiziskām personām, kas nav šīs valsts rezidenti, jebkādas personiskas atlaides, atvieglojumus vai nodokļu samazinājumus, kādus tā piemēro fiziskām personām — šīs valsts rezidentiem.

7. Šī panta noteikumi ir jāpiemēro nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija.

27. PANTS

Savstarpējās saskaņošanas procedūra

1. Ja Līgumslēdzējas Valsts rezidents uzskata, ka vienas vai abu Līgumslēdzēju Valstu rīcība rada vai var radīt nodokļu uzlikšanu, neatbilstoši šīs Konvencijas noteikumiem, tad neatkarīgi no šo valstu iekšējās likumdošanas noteikumiem, kas paredz novērst šādu nodokļu uzlikšanu, viņš var iesniegt savu jautājumu tās Līgumslēdzējas Valsts kompetentām iestādēm, kuras rezidents viņš ir, vai arī, ja jautājums attiecas uz šīs Konvencijas 26.panta 1.punktu, tās Līgumslēdzējas Valsts kompetentām iestādēm, kuras pilsonis ir šis rezidents.

2. Kompetentās iestādes pienākums ir censties, ja tai šķiet, ka sūdzība ir pamatota, un ja tā pati nespēj panākt apmierinošu risinājumu, atrisināt šo jautājumu, savstarpēji vienojoties ar otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentām iestādēm, lai novērstu šai Konvencijai neatbilstošu aplikšanu ar nodokļiem.

3. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir jācenšas savstarpējas saskaņošanas gaitā atrisināt jebkurus sarežģījumus vai šaubas, kas var rasties, skaidrojot vai piemērojot šo Konvenciju.

4. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes var tieši sazināties viena ar otru, lai panāktu vienošanos par iepriekšējos punktos minētajiem jautājumiem.

28. PANTS

Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir jāapmainās ar informāciju, kas ir nepieciešama šīs Konvencijas noteikumu izpildīšanai vai arī Līgumslēdzēju Valstu iekšējās likumdošanas prasību, kas saistītas ar nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, izpildīšanai, tik lielā mērā, cik šie likumi nav pretrunā ar šo Konvenciju, it īpaši, lai novērstu krāpšanu un nodrošinātu likumā noteikto noteikumu izpildi attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas likumīgā ceļā. Konvencijas 1.pants neierobežo informācijas apmaiņu. Jebkura informācija, ko saņem Līgumslēdzēja Valsts, ir jāuzskata par slepenu, un tā var tikt izpausta tikai tām personām vai varas iestādēm (ieskaitot tiesas un administratīvas institūcijas), kas ir iesaistītas nodokļu, uz kuriem attiecas šī Konvencija, aprēķināšanā, ievākšanā, piespiedu līdzekļu piemērošanā, lietu iztiesāšanā vai apelāciju izskatīšanā. Šīm personām vai varas iestādēm ir jālieto šī informācija vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās drīkst izpaust šo informāciju tiesas prāvā vai tiesas nolēmumos.

2. Nekādā gadījumā šī panta 1.punkta noteikumus nedrīkst iztulkot kā tādus, kas uzliek jebkurai no Līgumslēdzējām Valstīm pienākumus:

a) veikt administratīvus pasākumus, kas nesaskan ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem vai administratīvo praksi;

b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem vai administratīvo praksi;

c) sniegt informāciju, kas var izpaust jebkuru tirdzniecības, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai tirdzniecības procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar sabiedrisko kārtību.

29. PANTS

Diplomātisko, pastāvīgo un konsulāro pārstāvniecību personāls

Nekas šajā Konvencijā nedrīkst ietekmēt diplomātisko, pastāvīgo un konsulāro pārstāvniecību personāla fiskālās privilēģijas, kas tiem piemērojamas saskaņā ar starptautisko tiesību vispārējiem noteikumiem vai īpašiem nolīgumiem.

30. PANTS

Stāšanās spēkā

Katrai Līgumslēdzējas Valsts valdībai diplomātiskā ceļā ir jāpaziņo otras valsts valdībai par to, ka likumdošanas aktos paredzētās procedūras, kas nepieciešamas, lai šī Konvencija stātos spēkā, ir izpildītas. Šī Konvencija stāsies spēkā ar pēdējā paziņojuma datumu, un tās noteikumi tiks piemēroti:

a) Apvienotajā Karalistē:

(i) attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem: sākot ar jebkuru aplikšanas ar nodokļiem gadu, kas sākas 6.aprīlī, vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šī Konvencija stājas spēkā;

(ii) attiecībā uz uzņēmumu nodokli: sākot ar jebkuru finansu gadu, kas sākas 1.aprīlī, vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šī Konvencija stājas spēkā;

b) Latvijā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur izmaksas brīdī: sākot ar ienākumu, kas gūts no tā kalendārā gada 1.janvāra vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šī Konvencija stājas spēkā;

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem: sākot ar nodokļiem, kas maksājami jebkurā nodokļu gadā, kurš sākas tā kalendārā gada 1.janvārī vai pēc 1.janvāra, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šī Konvencija.

31. PANTS

Darbības pārtraukšana

Šī Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr Līgumslēdzēja Valsts to pārtrauc. Katra Līgumslēdzēja Valsts var pārtraukt šīs Konvencijas darbību diplomātiskā ceļā, iesniedzot paziņojumu par pārtraukšanu vismaz 6 mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām. Šādā gadījumā Konvencijas darbība tiks pārtraukta:

a) Apvienotajā Karalistē:

(i) attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem: sākot ar jebkuru aplikšanas ar nodokļiem gadu, kas sākas 6.aprīlī, vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegts paziņojums par pārtraukšanu;

(ii) attiecībā uz uzņēmumu nodokli: sākot ar jebkuru finansu gadu, kas sākas 1.aprīlī, vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegts paziņojums par pārtraukšanu;

b) Latvijā:

(i) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur izmaksas brīdī: sākot ar ienākumu, kas gūts no tā kalendārā gada 1.janvāra, vai pēc tam kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegts paziņojums par pārtraukšanu;

(ii) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem: sākot ar nodokļiem, kas maksājami jebkurā nodokļu gadā, kurš sākas tā kalendārā gada 1.janvārī, vai pēc 1.janvāra, kas seko gadam, kurā ir iesniegts paziņojums par pārtraukšanu.

Šo apliecinot, apakšā parakstījušies, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Konvenciju ir parakstījuši.

Konvencija sastādīta divos eksemplāros Londonā 1996.gada 8.maijā latviešu un angļu valodā, turklāt abi teksti ir vienlīdz autentiski. Dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas RepublikasLielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
valdības vārdāvaldības vārdā

VIENOŠANĀS NOTAS

Viņa Ekselence
Valdis Birkavs,
Ārlietu ministrs

1996. gada 8. maijā

Ekselence,
Man ir tas gods atsaukties uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem, kas šodien tika parakstīta, un iesniegt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības vārdā šos priekšlikumus tālākminēto pantu piemērošanai:

1. Attiecībā uz 2. panta 3. punktu

Apvienotā Karaliste atzīmē faktu, ka šajā Konvencijā uzskaitītie esošie nodokļi ir pakļauti būtiskai pārveidojumu programmai, un ja nebūs iespējams noteikt, kad tieši katrs jauns nodoklis apmierina 4. punkta noteikumus, Apvienotā Karaliste ir gatava nekavējoties uzsākt pārrunas par šo Konvenciju papildinošu protokolu.

2. Attiecībā uz 4. panta 3. punktu

Gadījumā, kad persona, kas nav fiziska persona, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, un Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes cenšas noteikt tās statusu savstarpējas vienošanās ceļā, tām ir jāņem vērā tādi faktori kā faktiskās vadības atrašanās vieta, inkorporācijas vai citādas izveidošanas vieta, un jebkuri citi svarīgi faktori.

3. Attiecībā uz 5. panta 6. punktu

Līgumslēdzējas Valstis vienojas, ka:

(i) gadījumā, kad operācijas starp aģentu un uzņēmumu ir izveidotas, pamatojoties uz noteikumiem, kuri būtu spēkā starp divām nesaistītām personām, 6. punkta otrā teikuma noteikumi nav jāpiemēro; un

(ii) nosakot, vai aģenta darbība notiek pilnīgi vai gandrīz pilnīgi uzņēmuma labā, Līgumslēdzējām Valstīm ir jāvadās pēc jebkuriem svarīgiem faktoriem 12 mēnešu ilgā periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā finansu gadā. Ja aģenta darbība uzņēmuma labā pilnīgi vai gandrīz pilnīgi tiek veikta, pārsniedzot 9 mēnešus minētajā 12 mēnešu periodā, tā ir jāuzskata par pilnīgi vai gandrīz pilnīgi veiktu šī uzņēmuma labā attiecīgajā nodokļu gadā.

4. Attiecībā uz 6. panta 3. punktu

Līgumslēdzējas Valstis saprot, ka viss ienākums un kapitāla pieaugums, kurš rodas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Līgumslēdzējā Valstī, atsavināšanas, var tikt aplikts ar nodokļiem šajā valstī saskaņā ar šīs Konvencijas 13. pantu.

5. Attiecībā uz 7. panta 3. punktu

Tiek saprasts, ka, nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu Līgumslēdzējā Valstī, tiks atļauts atskaitīt tikai tādus izdevumus, kuri ir atskaitāmi saskaņā ar šīs valsts likumiem.

6. Attiecībā uz 12. pantu

Ja jebkurā Konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kuru pēc šīs Konvencijas parakstīšanas datuma Latvija paraksta ar trešo valsti, kas ir Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas locekle šīs Konvencijas parakstīšanas brīdī, Latvija piekrīt tādai autoratlīdzību definīcijai, kura neiekļauj jebkuras tiesības vai citu īpašumu, kas minēti 3. punktā, vai piekrīt atbrīvot no Latvijas autoratlīdzību nodokļiem, autoratlīdzības, kuras rodas Latvijā, vai arī piemērot nodokļu likmes, kas ir zemākas nekā 2. punktā noteiktās, tad, sākot no datuma, kurā stājas spēkā Konvencija ar trešo valsti, sašaurinātā definīcija, atbrīvojums vai samazinātā likme ir jāpiemēro automātiski it kā tas būtu norādīts 12. panta 3. punktā vai 2. punktā.

7. Attiecībā uz 24. panta 2. punktu

Tiek saprasts, ka atvieglojumi ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai neiekļauj atvieglojumus, kas paredzēti vienīgi iekšzemes ieguldījumu piesaistīšanai.

Ja iepriekšminētie priekšlikumi ir pieņemami Latvijas Republikas valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī nota un Jūsu Ekselences atbilde būtu jāuzskata par vienošanos starp abām valdībām, kura stājas spēkā vienlaicīgi ar Konvencijas spēkā stāšanos.

Es izmantoju šo izdevību, lai izteiktu Jūsu Ekselencei manas visaugstākās cieņas apliecinājumus.

Sers Nikolass Bonsors Bt MP,
Valsts ministrs

Viņa Ekselence
Sers Nikolass Bonsors Bt MP,
Valsts ministrs
Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija

1996. gada 8. maijā

Ekselence,
Es esmu saņēmis Jūsu 1996. gada 8. maijā notu ar šādu saturu:

"Viņa Ekselence
Valdis Birkavs,
Latvijas Republikas
Ārlietu ministrs

Man ir tas gods atsaukties uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem, kas šodien tika parakstīta, un iesniegt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības vārdā šos priekšlikumus tālākminēto pantu piemērošanai:

1. Attiecībā uz 2. panta 3. punktu

Apvienotā Karaliste atzīmē faktu, ka šajā Konvencijā uzskaitītie esošie nodokļi ir pakļauti būtiskai pārveidojumu programmai, un ja nebūs iespējams noteikt, kad tieši katrs jauns nodoklis apmierina 4. punkta noteikumus, Apvienotā Karaliste ir gatava nekavējoties uzsākt pārrunas par šo Konvenciju papildinošu protokolu.

2. Attiecībā uz 4. panta 3. punktu

Gadījumā, kad persona, kas nav fiziska persona, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, un Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes cenšas noteikt tās statusu savstarpējas vienošanās ceļā, tām ir jāņem vērā tādi faktori kā faktiskās vadības atrašanās vieta, inkorporācijas vai citādas izveidošanas vieta, un jebkuri citi svarīgi faktori.

3. Attiecībā uz 5. panta 6.punktu

Līgumslēdzējas Valstis vienojas, ka:

(i) gadījumā, kad operācijas starp aģentu un uzņēmumu ir izveidotas, pamatojoties uz noteikumiem, kuri būtu spēkā starp divām nesaistītām personām, 6. punkta otrā teikuma noteikumi nav jāpiemēro; un

(ii) nosakot vai aģenta darbība notiek pilnīgi vai gandrīz pilnīgi uzņēmuma labā, Līgumslēdzējām Valstīm ir jāvadās pēc jebkuriem svarīgiem faktoriem 12 mēnešu ilgā periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā finansu gadā. Ja aģenta darbība uzņēmuma labā pilnīgi vai gandrīz pilnīgi tiek veikta, pārsniedzot 9 mēnešus minētajā 12 mēnešu periodā, tā ir jāuzskata par pilnīgi vai gandrīz pilnīgi veiktu šī uzņēmuma labā attiecīgajā nodokļu gadā.

4. Attiecībā uz 6. panta 3. punktu

Līgumslēdzējas Valstis saprot, ka viss ienākums un kapitāla pieaugums, kurš rodas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Līgumslēdzējā Valstī, atsavināšanas, var tikt aplikts ar nodokļiem šajā valstī saskaņā ar šīs Konvencijas 13. pantu.

5. Attiecībā uz 7. panta 3. punktu

Tiek saprasts, ka, nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu Līgumslēdzējā Valstī, tiks atļauts atskaitīt tikai tādus izdevumus, kuri ir atskaitāmi saskaņā ar šīs valsts likumiem.

6. Attiecībā uz 12. pantu

Ja jebkurā Konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kuru pēc šīs Konvencijas parakstīšanas datuma Latvija paraksta ar trešo valsti, kas ir Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas locekle šīs Konvencijas parakstīšanas brīdī, Latvija piekrīt tādai autoratlīdzību definīcijai, kura neiekļauj jebkuras tiesības vai citu īpašumu, kas minēti 3. punktā, vai piekrīt atbrīvot no Latvijas autoratlīdzību nodokļiem, autoratlīdzības, kuras rodas Latvijā, vai arī piemērot nodokļu likmes, kas ir zemākas nekā 2. punktā noteiktās, tad, sākot no datuma, kurā stājas spēkā Konvencija ar trešo valsti, sašaurinātā definīcija, atbrīvojums vai samazinātā likme ir jāpiemēro automātiski it kā tas būtu norādīts 12. panta 3. punktā vai 2. punktā.

7. Attiecībā uz 24. panta 2. punktu

Tiek saprasts, ka atvieglojumi ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai neiekļauj atvieglojumus, kas paredzēti vienīgi iekšzemes ieguldījumu piesaistīšanai.

Ja iepriekšminētie priekšlikumi ir pieņemami Latvijas Republikas valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī nota un Jūsu Ekselences atbilde būtu jāuzskata par vienošanos starp abām valdībām, kura stājas spēkā vienlaicīgi ar Konvencijas spēkā stāšanos.

Es izmantoju šo izdevību, lai izteiktu Jūsu Ekselencei manas visaugstākās cieņas apliecinājumus."

Tā kā iepriekšminētie priekšlikumi ir pieņemami Latvijas Republikas valdībai, man ir tas gods apliecināt, ka Jūsu Ekselences nota un šī atbilde ir jāuzskata par vienošanos starp abām valdībām, kura stājas spēkā vienlaicīgi ar Konvencijas spēkā stāšanos.

Es izmantoju šo izdevību, lai izteiktu Jūsu Ekselencei manas visaugstākās cieņas apliecinājumus.

Valdis Birkavs,
Ārlietu ministrs

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL GAINS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains;

Have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

(3) The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of the United Kingdom:

(i) the income tax;

(ii) the corporation tax; and

(iii) the capital gains tax;

(hereinafter referred to as "United Kingdom tax");

(b) in the case of Latvia:

(i) the enterprise income tax (uzņēmumu ienākuma nodoklis); and

(ii) the personal income tax (iedzīvotāju ienākuma nodoklis);

(hereinafter referred to as "Latvian tax").

(4) The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including any area outside the territorial sea of the United Kingdom which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of the United Kingdom concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of the United Kingdom with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

(b) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which, under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

(c) the term "national" means:

(i) in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or territory, provided he has the right of abode in the United Kingdom; and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the law in force in the United Kingdom;

(ii) in relation to Latvia, all individuals possessing the nationality of the Republic of Latvia; and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in the Republic of Latvia;

(d) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the United Kingdom or Latvia, as the context requires;

(e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons, but subject to paragraph (2) of this Article does not include a partnership;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of the United Kingdom, the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative; and

(ii) in the case of Latvia, the Minister of Finance or his authorised representative.

(2) A partnership deriving its status from Latvian law which is treated as a taxable unit under the law of Latvia shall be treated as a person for the purposes of this Convention.

(3) As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Residence

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature; the term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, for the purpose of the Convention, the person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by this Convention.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

(3) A building site, a construction, assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if such site or project lasts for a period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Article applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) of this Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, in particular buildings, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, in particular any options or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

(5) The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income or capital gains which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) For the purposes of this Article, profits of an enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

(a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and

(b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft by the enterprise in international traffic.

(3) The provisions of paragraph (1) and (2) of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency, but only to so much of the profits so derived as is attributable to the participant in proportion to its share in the joint operation.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which controls directly at least 25 per cent of the voting power in the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident and also includes any other item which, under the laws of the Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, is treated as a dividend or distribution of a company.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the interest and:

(a) the payer or the recipient of the interest is the Government of a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof or an agency or instrumentality of that Government, political subdivision or local authority; or

(b) the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or any other debt-claim or credit guaranteed or insured by the United Kingdom Export Credits Guarantee Department or by the state joint stock company "Latvian Exportcredit" (Latvijas eksportkredīts) or by any organisation established in either Contracting State after the date of signature of this Convention and which is of a similar nature (the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature); or

(c) the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured by the Bank of England or the Bank of Latvia.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in the case of the United Kingdom whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. In the case of Latvia penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term interest shall not include any item which is treated as a distribution under the provisions of Article 10 of this Convention.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount of interest. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

(8) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of royalties that are for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

(b) 10 per cent of the gross amount of royalties other than those referred to in sub-paragraph (a).

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information (know-how) concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

(7) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 of this Convention and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:

(a) shares, other than shares quoted on an approved Stock Exchange, deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State, or

(b) an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally of immovable property situated in the other Contracting State, or of shares referred to in sub-paragraph (a) above, may be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(4) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by that enterprise or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4) of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(6) The provisions of paragraph (5) of this Article shall not affect the right of a Contracting State to levy according to its law a tax on capital gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned Contracting State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the property.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has a fixed base, the income may be taxed in the other State, but only so much of the income as is attributable to that fixed base. For this purpose, where a resident of a Contracting State is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in any fiscal year, he shall be deemed for that fiscal year to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that deemed fixed base.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Article 14 and Article 15 of this Convention, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 of this Convention, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18

Pensions

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 19 of this Convention, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment to a resident of a Contracting State and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in that State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable to an individual periodically at stated times during his life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Government Service

(1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or an agency thereof or an entity wholly owned by such State, political subdivision or local authority to an individual in respect of services rendered to that State, subdivision, authority, agency or entity shall be taxable only in that State.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or an agency thereof or an entity wholly owned by such State, subdivision or authority to an individual in respect of services rendered to that State, subdivision, authority, agency or entity shall be taxable only in that State.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of and a national of that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Convention shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof or an agency thereof or an entity wholly owned by such State, subdivision or authority.

Article 20

Students

Payments which a student or an apprentice or trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first-mentioned State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21

Professors and teachers

(1) An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognised educational institution in that Contracting State, and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall not be taxed by the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first visit to that State for such purpose.

(2) This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

Article 22

Other income

(1) Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, other than income paid out of trusts or the estates of deceased persons in the course of administration, shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6 of this Convention, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

(3) Where by reason of a special relationship between the person referred to in paragraph (1) and some other person, or between both of them and some third person, the amount of the income referred to in paragraph (1) exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such a relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such a case, the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard beeing had to the other applicable provisions of this Convention.

(4) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 23

Elimination of double taxation

(1) Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

(a) Latvian tax payable under the laws of Latvia and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Latvia (excluding in the case of a dividend, tax payable in Latvia in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Latvian tax is computed;

(b) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Latvia to a company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Latvian tax for which credit may be allowed under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph) the Latvian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

(2) (a) Where a resident of Latvia derives income or capital gains which, in accordance with this Convention, may be taxed in the United Kingdom, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the United Kingdom tax paid thereon in the United Kingdom.

Such deduction shall not, however, exceed that part of Latvian tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or capital gains which may be taxed in the United Kingdom.

(b) For the purpose of sub-paragraph (a) of this paragraph, where a company that is a resident of Latvia receives a dividend from a company that is a resident of the United Kingdom in which it owns at least 10 per cent of shares having full voting rights, the tax paid in the United Kingdom shall include not only the tax paid on the dividend, but also the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

(3) For the purposes of paragraphs (1) and (2) of this Article, profits, income and capital gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention, shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

Article 24

Limitation of relief

(1) Where under any provision of this Convention any income is relieved from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State a person, in respect of that income, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income as is taxed in the other Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of any other Article of this Convention, a resident of a Contracting State who, as a consequence of domestic law concerning incentives to promote foreign investment, is not subject to tax or is subject to tax at a reduced rate in that Contracting State on income or capital gains, shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from tax provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of such resident or person connected with such resident was to obtain the benefits of this Convention.

Article 25

Partnerships

Where, under any provision of this Convention, a partnership is entitled, as a resident of Latvia, to exemption from tax in the United Kingdom on any income or capital gains, that provision shall not be construed as restricting the right of the United Kingdom to tax any member of the partnership who is a resident of the United Kingdom on his share of such income or capital gains; but any such income or capital gains shall be treated for the purposes of Article 23 of this Convention as income or gains from sources in Latvia.

Article 26

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

(4) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraphs (7) and (8) of Article 11, paragraphs (6) and (7) of Article 12 or paragraphs (3) and (4) of Article 22 of this Convention apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

(6) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, relief and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

(7) The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 27

Mutual agreement procedure

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 26 of this Convention, to that of the Contracting State of which he is a national.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 28

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention, in particular, to prevent fraud and to facilitate the administration of statutory provisions against legal avoidance. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as to impose on the competent authority of either Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

Members of diplomatic or permanent missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges accorded to members of diplomatic or permanent missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

Entry into force

The Governments of each of the Contracting States shall notify to the other through the diplomatic channel the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in the United Kingdom:

(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;

(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

(b) in Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

Article 31

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in the United Kingdom:

(i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given.

(b) in Latvia:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income for taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at London this 8th day of May 1996, in the Latvian and the English languages, both texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the GovernmentFor the Government
of the Republic of Latviaof the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

EXCHANGE OF NOTES

His Excellency
Mr Valdis Birkavs
Minister for Foreign Affairs

8 May 1996

Excellency
I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Latvia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital Gains which has been signed today and to make on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland the following proposals for the purpose of applying:

1. Article 2 (3)

The United Kingdom takes note of the fact that the existing taxes as listed in the Convention are subject to a substantial programme of reform and wherever it is not possible to agree that a particular new tax satisfies the conditions of paragraph (4), the United Kingdom is ready to negotiate an amending Protocol to the Convention without delay.

2. Article 4 (3)

Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States and the competent authorities of the Contracting States endeavour to determine its status by mutual agreement, they shall have regard to such factors as the place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors.

3. Article 5 (6)

The Contracting States agree that:

(i) where the transactions between the agent and the enterprise are made under the conditions which would be made between unrelated persons the second sentence of paragraph (6) shall not apply;and

(ii) in considering whether the activities are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, the Contracting States shall have regard to any relevant factors during any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned. In particular if the relevant activities are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise for a period exceeding 9 months within that period of 12 months, they will be considered to have been so devoted in that fiscal year.

4. Article 6 (3)

The Contracting States understand that all income and gains arising from the alienation of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State in accordance with Article 13 of this Convention.

5. Article 7 (3)

In determining the profits of a permanent establishment, it is understood that expenses to be allowed as deductions by a Contracting State include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

6. Article 12

Where, in any Convention for the avoidance of double taxation, signed after the date of signature of this Convention, between Latvia and a third State, which is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development at the date of signature of this Convention, Latvia agrees to a definition of royalties which excludes any rights or other property referred to in paragraph 3 or to exempt royalties arising in Latvia from Latvian tax on royalties or to lower rates of tax than those provided for in paragraph 2, such narrower definition, exemption, or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2 of Article 12 with effect from the date of entry into force of that Convention.

7. Article 24 (2)

It is understood that incentives to promote foreign investment shall not include incentives promoting only domestic investment.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Republic of Latvia, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of this Convention.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sir Nicholas Bonsor Bt MP
Minister of State

His Excellency
Sir Nicholas Bonsor Bt Mp
Minister of State Foreign and Commonwealth Office
8 May 1996

Your Excellency
I am in receipt of your note dated 8 May 1996 which states as follows:

"His Excellency
Mr Valdis Birkavs
Minister for Foreign Affairs

Your Excellency
I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Latvia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital Gains which has been signed today and to make on behalf of the Government of the United Kingdom the following proposals for the purpose of applying:

1. Article 2 (3)

The United Kingdom takes note of the fact that the existing taxes as listed in the Convention are subject to a substantial programme of reform and wherever it is not possible to agree that a particular new tax satisfies the conditions of paragraph (4), the United Kingdom is ready to negotiate an amending Protocol to the Convention without delay.

2. Article 4 (3)

Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States and the competent authorities of the Contracting States endeavour to determine its status by mutual agreement, they shall have regard to such factors as the place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors.

3. Article 5 (6)

The Contracting States agree that:

(i) where the transactions between the agent and the enterprise are made under the conditions which would be made between unrelated persons the second sentence of paragraph (6) shall not apply;and

(ii) in considering whether the activities are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, the Contracting States shall have regard to any relevant factors during any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned. In particular if the relevant activities are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise for a period exceeding 9 months within that period of 12 months, they will be considered to have been so devoted in that fiscal year.

4. Article 6 (3)

The Contracting States understand that all income and gains arising from the alienation of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State in accordance with Article 13 of this Convention.

5. Article 7 (3)

In determining the profits of a permanent establishment, it is understood that expenses to be allowed as deductions by a Contracting State include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

6. Article 12

Where, in any Convention for the avoidance of double taxation, signed after the date of signature of this Convention, between Latvia and a third State, which is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development at the date of signature of this Convention, Latvia agrees to a definition of royalties which excludes any rights or other property referred to in paragraph 3 or to exempt royalties arising in Latvia from Latvian tax on royalties or to lower rates of tax than those provided for in paragraph 2, such narrower definition, exemption, or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2 of Article 12 with effect from the date of entry into force of that Convention.

7. Article 24 (2)

It is understood that incentives to promote foreign investment shall not include incentives promoting only domestic investment.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Republic of Latvia, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Convention.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration."

The foregoing proposals being acceptable to the Government of the Republic of Latvia, I have the honour to confirm Your Excellency's Note and this reply shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Convention.

I take this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Mr Valdis Birkavs
Minister for Foreign Affairs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.1996.Stājas spēkā: 20.11.1996.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 197/198, 20.11.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.1996.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
41331
20.11.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)