Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 9. maija likumu: Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par prekursoriem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) prekursori (sarakstos iekļautās vielas) — vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai un kuras atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (turpmāk — regula Nr. 273/2004) 2.panta “a” un “b” apakšpunktā un Padomes 2004.gada 22.decembra regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm (turpmāk — regula Nr. 111/2005), 2.panta “a” un “b” apakšpunktā minēto terminu skaidrojumam;

2) aprite — atbilst regulas Nr. 273/2004 2.panta “c” apakšpunktā minētā termina skaidrojumam;

3) eksports — atbilst regulas Nr. 111/2005 2.panta “d” apakšpunktā minētā termina skaidrojumam;

4) imports — atbilst regulas Nr. 111/2005 2.panta “c” apakšpunktā minētā termina skaidrojumam;

5) (izslēgts ar 28.10.2010. likumu);

6) operators — fiziskā vai juridiskā persona, kas piedalās prekursoru apritē, sniedz ar to saistītos brokeru pakalpojumus vai noformē muitas deklarācijas;

7) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts prekursoru sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto vielu lietotāja;

8) izgatavošana — darbības, kuru rezultātā var iegūt prekursorus, arī darbības, kas ietver prekursoru attīrīšanu un pārveidošanu citās vielās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 18.03.2004. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

2.pants. Likums reglamentē fizisko un juridisko personu darbību ar prekursoriem saskaņā ar regulu Nr. 273/2004, regulu Nr. 111/2005, Komisijas 2005.gada 27.jūlija regulu (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešajām valstīm uzraudzībai (turpmāk — regula Nr. 1277/2005), un tā mērķis ir novērst šo vielu nokļūšanu nelegālajā apritē.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

2.1 pants. (1) Regulas Nr. 273/2004 3., 8., 11. un 13.pantā un regulas Nr. 111/2005 6., 7., 9., 11., 12., 16., 20., 24., 26. un 32.pantā minētās kompetentās institūcijas funkcijas veic Zāļu valsts aģentūra.

(2) Regulas Nr. 273/2004 16.pantā un regulas Nr. 111/2005 27.pantā minētās kompetentās institūcijas funkcijas veic Veselības inspekcija.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

II nodaļa
Operatoru reģistrēšana un licencēšana

3.pants. Operatori, kas piedalās 2. un 3.kategorijas prekursoru apritē, reģistrējas Zāļu valsts aģentūrā, izņemot šā likuma 4.pantā minētos gadījumus.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

4.pants. Nav jāreģistrējas tiem operatoriem, kuri nodarbojas tikai ar:

1) prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu sniegšanu;

2) 2.kategorijas prekursoru apriti daudzumos, kas noteikti saskaņā ar regulas Nr. 273/2004 6.pantu, un 3.kategorijas prekursoru apriti daudzumos, kas noteikti saskaņā ar regulas Nr. 1277/2005 14.pantu;

3) kālija permanganāta iepirkšanu, uzglabāšanu un pārdošanu licencētās zāļu lieltirgotavās un aptiekās.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

5.pants. Operatoriem, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbam ar prekursoriem, izņemot tos operatorus, kuri nodarbojas tikai ar prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu sniegšanu.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

5.1 pants. Lēmumu par šā likuma 5.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, apturēšanu vai anulēšanu pieņem Zāļu valsts aģentūra. Zāļu valsts aģentūras lēmuma par šā likuma 5.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

6.pants. Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

III nodaļa
Prekursoru aprites dokumentācija, uzskaite un marķēšana

(Nodaļa izslēgta ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

IV nodaļa
Operatoru saistības

11.pants. Operatori, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, sadarbojas tikai ar tām personām, kurām ir šā likuma 5.pantā minētā speciālā atļauja (licence) un atbilstoši noformēta deklarācija.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

12.pants. Operatoriem aizliegts nodarboties ar 1. un 2.kategorijas prekursoru mazumtirdzniecību, izņemot kālija permanganāta mazumtirdzniecību licencētās aptiekās.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

13.pants. Operatoriem ir pienākums:

1) nekavējoties ziņot Zāļu valsts aģentūrai par visiem gadījumiem, kas norāda uz to, ka prekursoru aprite var būt saistīta ar narkotisko vielu vai psihotropo vielu nelegālu ražošanu;

2) reizi ceturksnī iesniegt Zāļu valsts aģentūrai informāciju par saviem darījumiem ar prekursoriem;

3) sniegt informāciju par darījumiem ar prekursoriem pēc šā likuma 23.pantā minēto kompetento institūciju pieprasījuma;

4) ļaut šā likuma 23.pantā minētajām kompetentajām institūcijām brīvi iepazīties ar dokumentiem attiecībā uz jebkuru operāciju, kas saistīta ar prekursoriem, kā arī brīvi piekļūt jebkuram objektam, kas varētu būt saistīts ar prekursoriem;

5) nekavējoties informēt Zāļu valsts aģentūru par izmaiņām iesniegtajā informācijā par prekursoru apriti.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

V nodaļa
Ārējās tirdzniecības kontrole

14.pants.

(Izslēgts ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

15.pants. Iesniegumā, kas adresēts Zāļu valsts aģentūrai prekursoru importa vai eksporta atļaujas saņemšanai, norādāmi:

1) eksportētājs un tā adrese, importētājs un tā adrese, ikviens operators, kas piedalās eksporta vai importa pārvadājuma operācijā, kravas saņēmējs;

2) prekursoru nosaukumi;

3) prekursoru masa un tilpums, bet, ja vielas ir maisījuma sastāvā, — to procentuālais saturs;

4) paredzētais kravas izsūtīšanas termiņš, tās muitas iestādes nosaukums un adrese, kurā tiks kārtotas muitas formalitātes, ziņas par transportētāju un maršruts, paredzētie robežšķērsošanas punkti, ja zināmi — arī citu valstu muitas šķērsošanas punkti, prekursoru muitas kodi, rēķina numurs un datums, iesniedzēja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, paraksts, iesniegšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 18.03.2004. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

16.pants. Ja kāda valsts saskaņā ar ANO 1988.gada 20.decembra Konvenciju pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu pieprasa, lai šo valsti iepriekš informē par paredzēto prekursoru ievešanu, eksporta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtās importa atļaujas kopija.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

17.pants. Lēmums par importa vai eksporta atļaujas izsniegšanu Zāļu valsts aģentūrai jāpieņem 15 darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja Zāļu valsts aģentūrai ir jāpārbauda šā likuma 16.pantā minētā importa atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 18.03.2004. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

18.pants. Atļauja netiek izsniegta, ja ir pamats uzskatīt, ka Zāļu valsts aģentūrai adresētajā pieteikumā sniegtā informācija ir nepareiza vai arī prekursori var tikt novirzīti nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu ražošanai. Šādos gadījumos iespējama arī jau izsniegtas atļaujas apturēšana vai atsaukšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

19.pants. Eksporta atļauja iesniedzama muitā kopā ar muitas eksporta deklarāciju. Viens šīs atļaujas eksemplārs uzrādāms izvešanas muitas punktā un ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no izvešanas muitas punkta Zāļu valsts aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

19.1pants. Operators, kas saņēmis eksporta atļauju vairākiem darījumiem:

1) norāda eksporta atļaujas numuru visos attiecīgajos muitas dokumentos (eksporta deklarācijā);

2) reģistrē darījumus komercdokumentos;

3) nodrošina to, ka, prekursorus transportējot, eksporta atļaujas kopija tiek pievienota kravai un iesniegta muitas punktā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

20.pants. Importa atļauja iesniedzama ievešanas muitas punktā. Viens šīs atļaujas eksemplārs ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no ievešanas muitas punkta Zāļu valsts aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

21.pants. Šajā likumā paredzētās importa un eksporta atļaujas nav jāsaņem attiecībā uz zālēm un sadzīves ķīmijas precēm.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

21.1pants. Aizliegts prekursoru imports un eksports, ja saņēmēja adreses vietā ir norādīta tikai banka vai abonenta pastkastītes numurs, kā arī prekursoru imports un eksports uz konsignācijas noliktavu, izņemot gadījumus, kad šāds piegādes veids ir apstiprināts importētāja valsts kompetentās institūcijas izsniegtajā atļaujā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

VI nodaļa
Likuma ievērošanas uzraudzība, kontrole un atbildība par tā pārkāpšanu

(Nodaļas nosaukums 18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

22.pants. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

23.pants. (1) Zāļu valsts aģentūra:

1) sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei un Eiropas Komisijai gada statistiskos pārskatus par prekursoru apriti;

2) sniedz ziņojumus ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei par tādiem pasūtījumiem vai operācijām, kas prekursorus varētu novirzīt nelegālā apritē;

3) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ceturkšņa ziņojumus par konfiscētiem un aizturētiem prekursoriem.

(2) Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē fizisko un juridisko personu darbības ar prekursoriem, izvērtē izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur prekursoru izplatīšanu vai fiziskās vai juridiskās personas komercdarbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde un muitas iestādes nodrošina muitas procedūru uzraudzību, izmantoto importa un eksporta atļauju nosūtīšanu Zāļu valsts aģentūrai, kā arī sniedz tai informāciju par prekursoru importu un eksportu.

(4) Valsts policija uzrauga un kontrolē fizisko un juridisko personu darbības ar prekursoriem, atklāj un novērš prekursoru nelikumīgu izmantošanu.

(5) Valsts ieņēmumu dienests un Valsts policija sagatavo ceturkšņa pārskatus par konfiscētiem un aizturētiem prekursoriem un līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniedz tos Zāļu valsts aģentūrai.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2007. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par prekursoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Zaudē spēku: 03.07.2019.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
40284
{"selected":{"value":"01.12.2010","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2004","iso_value":"2004\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2004.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-19.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2010
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"