Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums nosaka Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību."

2. 2.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apraide ir programmu veidošana (komplektēšana) un sākotnējā izplatīšana publiskai uztveršanai. Par apraidi uzskatāma arī programmu nodošana izplatīšanai starp uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), lai nodrošinātu to sākotnējo izplatīšanu publiskai uztveršanai. Par apraidi nav uzskatāma informācijas izplatīšana slēgtām, lokālām auditorijām viesnīcās, transportlīdzekļos un atsevišķās ēkās, kā arī programmu izplatīšana vairākās ēkās, ja patērētāju (kabeļu pieslēgumu) kopējais skaits nav lielāks par 25;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) neatkarīgais producents ir persona, kas nodarbojas ar filmu, reklāmu, atsevišķu radio, televīzijas raidījumu vai programmu veidošanu, ir blakustiesību īpašnieks saskaņā ar Autortiesību likumu, turklāt raidorganizācijai, kurai neatkarīgais producents sniedz pakalpojumus, nepieder vairāk par 25 procentiem balsstiesību vai akciju kapitāla neatkarīgā producenta uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā). Neatkarīgajam producentam, kura ražojumus izplata raidorganizācija, ir atklāti finansēšanas avoti;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) raidorganizācija ir uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kam ir redaktoriska atbildība par programmu izkārtojumu šā panta 1.punkta izpratnē, kas veido programmas un veic programmu izplatīšanu vai nodod tās izplatīšanai trešajām personām, vai ir uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic programmu retranslāciju un saskaņā ar šā likuma 2.2 pantu atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) retranslācija ir Latvijā vai ārvalstīs izplatītās programmas uztveršana un tūlītēja pilnīga vai daļēja izplatīšana, neizdarot programmā vai raidījuma saturā nekādus grozījumus. Par satura grozījumiem nav uzskatāma programmas vai raidījuma tulkošana (dublējot vai subtitrējot), ja tā izdarīta ar programmas tiesību turētāja piekrišanu;";

papildināt 15.punktu pēc vārda "personas" ar vārdiem "kas nav iesaistīta apraides nodrošināšanā".

3. 2.1 pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs veidotie audiovizuālie darbi;";

papildināt pirmās daļas 2. un 3.punktu ar vārdiem "un kuras nepiemēro diskriminējošus noteikumus attiecībā uz Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs veidotajiem audiovizuālajiem darbiem";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktie Eiropas audiovizuālie darbi ir tādi darbi, ko veidojuši producenti, kas reģistrēti (dzīvo) vienā vai vairākās Eiropas valstīs, kuras nav ne Eiropas Savienības dalībvalstis, ne Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstis, bet ar kurām Latvija vai Eiropas Kopiena ir noslēgusi starptautiskus līgumus audiovizuālajā jomā, vai arī tādi darbi, ko šie producenti veidojuši sadarbībā ar Latvijā vai vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētiem (dzīvojošiem) producentiem, ja šos darbus galvenokārt veidojuši autori un tehniskie darbinieki no vienas vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm.

(4) Par Eiropas audiovizuālajiem darbiem uzskatāmi arī tādi darbi, kas nav Eiropas audiovizuālie darbi šā panta pirmās daļas izpratnē, bet ir veidoti Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu divpusēju kopprodukcijas līgumu ietvaros. Turklāt Latvijas vai Eiropas Savienības producenti sedz lielāko daļu no kopražojuma kopējām izmaksām un kopražojumu nekontrolē viens ārpus Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas reģistrēts (dzīvojošs) producents vai vairāki šādi producenti.

(5) Par Eiropas audiovizuālajiem darbiem atbilstoši Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu producentu ieguldījuma proporcijai kopražojuma kopējās izmaksās atzīstami arī darbi, kuri nav Eiropas audiovizuālie darbi šā panta pirmās un ceturtās daļas izpratnē, bet kurus galvenokārt ir veidojuši autori un tehniskie darbinieki no Latvijas vai no vienas vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm."

4. Papildināt likumu ar 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša raidorganizācija

(1) Latvijas Republikas jurisdikcijā atrodas raidorganizācija, kas saskaņā ar šā panta otro daļu ir dibināta Latvijā vai arī atbilst šā panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem. Raidorganizācijas darbībai ir nepieciešama Nacionālās radio un televīzijas padomes izsniegta attiecīgi apraides atļauja, retranslācijas atļauja vai speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas, kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai.

(2) Raidorganizācija uzskatāma par dibinātu Latvijā, ja:

1) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un redaktoriskie lēmumi par programmu izkārtojumu tiek pieņemti Latvijā;

2) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un lielākā daļa darbinieku, kas ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, tiek nodarbināti Latvijā, bet redaktoriskie lēmumi par programmu izkārtojumu tiek pieņemti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm;

3) Latvijā atrodas tās galvenais birojs, bet lielākā daļa darbinieku, kas ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, tiek nodarbināti gan Latvijā, gan kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm;

4) šī raidorganizācija pirmo reizi ir uzsākusi raidīšanu Latvijā saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, bet ne Latvijā, ne arī kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstīm apraides nodrošināšanā nav nodarbināta lielākā daļa darbinieku - ar nosacījumu, ka tā saglabā stabilu un noteiktu saikni ar Latvijas ekonomiku;

5) Latvijā atrodas tās galvenais birojs un redaktoriskie lēmumi par programmu izkārtojumu tiek pieņemti citā valstī vai arī Latvijā tiek pieņemti redaktoriskie lēmumi par programmu izkārtojumu un šīs raidorganizācijas galvenais birojs atrodas citā valstī - ar nosacījumu, ka lielākā daļa darbinieku, kas ir iesaistīti apraides nodrošināšanā, tiek nodarbināti Latvijā.

(3) Šā likuma noteikumi attiecas arī uz tādām raidorganizācijām, kurām nav piemērojami šā panta otrās daļas noteikumi vai kuras neatrodas kādas no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalsts jurisdikcijā, ja tās:

1) izmanto Latvijas piešķirto frekvenci;

2) neizmanto Latvijas piešķirto frekvenci, bet izmanto Latvijas satelīta jaudu;

3) neizmanto ne Latvijas piešķirto frekvenci, ne arī Latvijas satelīta jaudu, bet izmanto Latvijas satelīta raidošo staciju."

5. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Raidorganizāciju veidi

(1) Raidorganizācijas iedala pēc to īpašuma formas, darbības mērķa un teritoriālās aptveramības.

(2) Pēc īpašuma formas un darbības mērķa raidorganizācijas iedala sabiedriskajās un komerciālajās, bet pēc teritoriālās aptveramības - nacionālajās, reģionālajās, vietējās un pārrobežu raidorganizācijās."

6. 5.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"5.pants. Sabiedriskās raidorganizācijas ";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Sabiedriskos elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus (turpmāk - sabiedriskās raidorganizācijas)" ar vārdiem "Sabiedriskās raidorganizācijas".

7. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"6.pants. Komerciālās raidorganizācijas ";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Komerciālos elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus (turpmāk - komerciālās raidorganizācijas)" ar vārdiem "Komerciālās raidorganizācijas".

8. 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7.pants. Nacionālās, reģionālās, vietējās un pārrobežu raidorganizācijas ";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Par nacionāliem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi" ar vārdiem "Par nacionālām atzīstamas tādas raidorganizācijas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Par reģionāliem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi" ar vārdiem "Par reģionālām atzīstamas tādas raidorganizācijas";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Par vietējiem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi" ar vārdiem "Par vietējām atzīstamas tādas raidorganizācijas";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Par pārrobežu elektroniskajiem sabiedrības saziņas līdzekļiem atzīstami tādi elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi" ar vārdiem "Par pārrobežu raidorganizācijām atzīstamas tādas raidorganizācijas";

aizstāt sestajā daļā vārdus "elektroniskajiem saziņas līdzekļiem" ar vārdu "raidorganizācijām".

9. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizliegts saslēgt tīklos reģionālās un/vai vietējās raidorganizācijas, izņemot gadījumus, kad to paredz elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija."

10. Izslēgt 11.panta piektās daļas 1.punktā vārdus "Latvijā, citās Eiropas valstīs un citur veidoto raidījumu plānotā raidlaika attiecība".

11. Aizstāt 14.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "Valodu likuma" ar vārdiem "Valsts valodas likuma".

12. 17.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Neviena raidorganizācija nedrīkst raidīt, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, notikumus, kurus Ministru kabinets atzinis par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem un kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šo notikumu raidīšanu saistītās tiesības. Šādu notikumu raidīšana veicama tā, lai tiktu aptverta visa Latvijas teritorija un lai visi Latvijas iedzīvotāji varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja raidorganizācija ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības raidīt notikumus, kuri attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstī ir iekļauti sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu sarakstā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, tā nedrīkst izmantot šīs ekskluzīvās tiesības tādā veidā, ka lielai daļai iedzīvotāju attiecīgajā valstī tiek liegta iespēja sekot šādiem īpaši svarīgiem notikumiem ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā.

(9) Šā panta izpratnē jēdziens "brīva televīzija" nozīmē sabiedriskās vai komerciālās raidorganizācijas nodrošinātu apraidi bez jau esošajam raidorganizācijas finansējumam papildus noteiktas maksas."

13. Papildināt 18.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Raidorganizācija nodrošina, ka lielākā daļa no neatkarīgajiem producentiem piešķirtā raidlaika tiek paredzēta neatkarīgo producentu pēdējo piecu gadu laikā veidotajiem Eiropas audiovizuālajiem darbiem."

14. 23.pantā:

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārda "atļauta" ar vārdiem "vēl vienu reizi";

papildināt piektās daļas pēdējo teikumu pēc vārdiem "šā panta" ar vārdiem "pirmās, otrās un".

15. Izteikt 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sponsorētajā programmā vai raidījumā nedrīkst reklamēt sponsora vai citas personas preces vai pakalpojumus, iekļaujot tajā tiešus vai pamudinošus norādījumus attiecībā uz šo preču un pakalpojumu pirkšanu vai nomu."

16. Izteikt 30.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par tādu retranslējamu programmu satura atbilstību šā likuma prasībām, uz kuru sākotnējo izplatīšanu neattiecas Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstu jurisdikcija, atbild Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša raidorganizācija, kas ieguvusi šīs programmas retranslācijas atļauju."

17. Aizstāt 31.panta piektās daļas pēdējā teikumā vārdu "veidoto" ar vārdu "izplatīto".

18. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus "elektroniskajā sabiedrības saziņas līdzeklī" ar vārdu "raidorganizācijā".

19. Izteikt 62.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmās līdz 30 procentiem raidlaika ir pieļaujams aizņemt ar citu raidorganizāciju vai neatkarīgo producentu sagatavotajiem raidījumiem."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"19. Grozījumi šā likuma 2.panta 12.punktā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

20. Šā likuma 17.panta septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2003.gada 1.janvārim notikumi, kurus Ministru kabinets atzinis par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem un kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šo notikumu raidīšanu saistītās tiesības, raidāmi tā, lai tiktu aptverti 85 procenti Latvijas teritorijas, bet laika posmā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.janvārim - 90 procenti Latvijas teritorijas.

21. Grozījumi šā likuma 17.panta septītajā daļā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim apstiprina 17.panta septītajā daļā minēto notikumu sarakstu.

22. Līdz ar Komerclikuma stāšanos spēkā raidorganizācija var būt arī fiziskā persona, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrējusies kā individuālais komersants."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 27.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Radio un televīzijas likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.02.2001.Stājas spēkā: 13.03.2001.Zaudē spēku: 11.08.2010.Tēma: Mediji, reklāma; Valsts valoda, valsts simboliPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 27.02.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 22.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
4027
13.03.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)