Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 10. februāra noteikumus Nr. 42 "Viesnīcu un viesu māju atbilstības novērtēšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 109

Rīgā 1996.gada 9.aprīlī (prot. nr.20, 1.§)

Noteikumi par viesnīcu, kūrortviesnīcu, moteļu un viesu māju licencēšanu un klasifikāciju

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Viesnīcas un viesu mājas šo noteikumu izpratnē ir:

1.1. viesnīca - visu gadu funkcionējošs tūristu izmitināšanas un apkalpošanas uzņēmums;

1.1.1. kūrortviesnīca - viesnīca, kas papildus sniedz ārstēšanas, rehabilitācijas vai rekreācijas pakalpojumus;

1.1.2. motelis - viesnīca, kas apkalpo autotūristus un kurai ir apsargājama stāvvieta vai garāžas;

1.2. viesu māja - neliels tūristu izmitināšanas un apkalpošanas uzņēmums, kuru parasti apkalpo viena vai vairākas ģimenes.

2. Šie noteikumi nosaka:

2.1. kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences) viesnīcu, kūrortviesnīcu, moteļu (turpmāk tekstā - "viesnīcas") un viesu māju darbībai (turpmāk tekstā - "licences");

2.2. kārtību, kādā viesnīcas un viesu mājas saņem atbilstošas kategorijas klasifikācijas sertifikātu (turpmāk tekstā - "klasifikācijas sertifikāts").

3. Šajos noteikumos noteiktā licencēšanas un klasifikācijas kārtība ir obligāta visiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un viesnīcu vai viesu māju īpašniekiem vai nomniekiem, kas vēlas nodarboties ar vietējo vai ārvalstu tūristu izmitināšanu un apkalpošanu attiecīgajās viesnīcās vai viesu mājās.

4. Licenci piešķir uz diviem gadiem katrai viesnīcai vai viesu mājai atsevišķi.

5. Licencēšanu veic Latvijas Tūrisma padomes izveidota viesnīcu un viesu māju licencēšanas komisija.

II. Viesnīcu un viesu māju licencēšanas komisija

6. Viesnīcu un viesu māju licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā - "Komisija") sastāvā ir ne mazāk kā pieci locekļi: Latvijas Tūrisma padomes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Viesnīcu asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pilnvaroti pārstāvji.

7. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Tūrisma padome pēc saskaņošanas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru.

8. Komisija izskata iesniegumus licences saņemšanai un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, kā arī par izsniegtās licences anulēšanu.

9. Par Komisijas darba tehnisko nodrošinājumu ir atbildīgs Latvijas Tūrisma padomes izpilddirektors.

III. Licences saņemšanas kārtība

10. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnvarotais pārstāvis iesniedz vai nosūta Latvijas Tūrisma padomei iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

10.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības noraksts;

10.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu noraksts;

10.3. attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta nodaļas izsniegta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķinu ar budžetu;

10.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašuma vai nomas tiesības uz attiecīgo viesnīcu vai viesu māju apliecinoša dokumenta noraksts;

10.5. šo noteikumu V nodaļā paredzētajā kārtībā saņemtais klasifikācijas sertifikāts.

11. Latvijas Tūrisma padomes izpilddirektors saskaņā ar motivētu Komisijas lēmumu veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu licences izsniegšanu vai paziņotu par atteikumu to izsniegt.

12. Licencē tiek norādīta viesnīcas vai viesu mājas kategorija atbilstoši klasifikācijas sertifikātam.

13. Licenci izsniedz pēc tam, kad licences pieprasītājs ir uzrādījis dokumentus, kas apliecina valsts nodevas un maksas par licences izsniegšanu samaksu.

14. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts nodevas likme par katru viesnīcu vai viesu māju ir šāda:

14.1. pirmās kategorijas viesnīcai - 100 latu;

14.2. otrās kategorijas viesnīcai - 200 latu;

14.3. trešās kategorijas viesnīcai - 300 latu;

14.4. ceturtās kategorijas viesnīcai - 400 latu;

14.5. piektās kategorijas viesnīcai - 500 latu;

14.6. pirmās kategorijas viesu mājai - 25 lati;

14.7. otrās kategorijas viesu mājai - 50 latu;

14.8. trešās kategorijas viesu mājai - 75 lati;

14.9. ceturtās kategorijas viesu mājai - 100 latu.

15. Maksas par licences izsniegšanu apmēru nosaka Latvijas Tūrisma padome pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

16. No valsts nodevas un maksas par licences izsniegšanu iegūtos līdzekļus ieskaita valsts budžetā. Tos izlieto viesnīcu un viesu māju licencēšanas un klasifikācijas tehnisko izmaksu segšanai, tūrisma reklāmas pasākumu organizēšanai, viesnīcu un viesu māju katalogu un reklāmas materiālu izdošanai un citiem tūrisma attīstību veicinošiem mērķiem.

IV. Licencēšanas dokumentu uzskaite un glabāšana

17. Licences saņemšanai iesniegtie dokumenti un lēmumi par licences piešķiršanu, anulēšanu vai atteikumu izsniegt licenci glabājas Latvijas Tūrisma padomē.

18. Licenču veidlapu uzglabāšana, uzskaite un sagatavošana izsniegšanai notiek Komisijas noteiktajā kārtībā, un par to ir atbildīgs Latvijas Tūrisma padomes izpilddirektors.

V. Viesnīcu un viesu māju klasifikācija

19. Viesnīcas un viesu mājas tiek klasificētas atbilstoši šādām kategorijām:

19.1. viesnīcas - no pirmās līdz piektajai kategorijai, ko apzīmē ar attiecīgu zvaigžņu skaitu. Par zemāko kategoriju tiek uzskatīta pirmā, par augstāko - piektā kategorija;

19.2. viesu mājas - no pirmās līdz ceturtajai kategorijai. Par zemāko kategoriju tiek uzskatīta pirmā, par augstāko - ceturtā kategorija.

20. Viesnīcu klasifikācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas viesnīcu, kūrortviesnīcu un moteļu klasifikācijas prasībām (1.pielikums).

21. Viesu māju klasifikācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas viesu māju klasifikācijas prasībām (2.pielikums).

22. Viesnīcas vai viesu mājas pilnvarotais pārstāvis iesniedz vai nosūta Latvijas Tūrisma padomei iesniegumu klasifikācijas sertifikāta saņemšanai.

23. Viesnīcu un viesu māju klasifikāciju veic šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajā kārtībā izveidotā Komisija.

24. Pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas Komisija izsniedz vai 10 dienu laikā nosūta klasifikācijas sertifikāta pieprasītājam noteikta parauga viesnīcu vai viesu māju klasifikācijas veidlapu.

25. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas Komisija vienojas ar viesnīcas vai viesu mājas pilnvaroto pārstāvi par termiņu, līdz kuram tiks pārbaudīta Komisijai iesniegto klasifikācijas veidlapā norādīto datu atbilstība reālajai situācijai (aizpildītā veidlapa jāiesniedz Komisijai pirms pārbaudes sākuma), kā arī servisa līmenis attiecīgajā viesnīcā vai viesu mājā.

26. Pēc šo noteikumu 25.punktā minētās pārbaudes Komisija pieņem lēmumu par klasifikācijas sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Piešķirtais klasifikācijas sertifikāts jāizsniedz tā pieprasītājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc attiecīgās pārbaudes.

27. Klasifikācijas sertifikāts tiek izsniegts uz diviem gadiem.

28. Klasifikācijas sertifikāta saņemšanai iesniegtie dokumenti un lēmumi par klasifikācijas sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu to izsniegt glabājas Latvijas Tūrisma padomē.

29. Klasifikācijas sertifikātu veidlapu uzglabāšana, uzskaite un sagatavošana izsniegšanai notiek Komisijas noteiktajā kārtībā, un par to ir atbildīgs Latvijas Tūrisma padomes izpilddirektors.

VI. Licencēto viesnīcu un viesu māju darbības kontrole un licences anulēšana

30. Licencei jāatrodas viesnīcā vai viesu mājā viesiem labi saskatāmā vietā.

31. Licence jāuzrāda pēc jebkura viesnīcas vai viesu mājas apmeklētāja pirmā pieprasījuma.

32. Komisija ir tiesīga licences darbības laikā pārbaudīt tūristu uzņemšanas un apkalpošanas kvalitāti attiecīgajā viesnīcā vai viesu mājā. Pārbaudes laikā konstatētos pārkāpumus izskata Komisijas sēdēs, pieaicinot ieinteresētās personas.

33. Ja viesnīcas vai viesu mājas darbībā konstatēti būtiski pārkāpumi, Komisija ir tiesīga pieņemt motivētu lēmumu par licences anulēšanu. Minētā lēmuma izpildi nodrošina Latvijas Tūrisma padomes izpilddirektors.

34. Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai par licences anulēšanu var pārsūdzēt Latvijas Tūrisma padomē.

VII. Pārejas jautājumi

35. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas sniedz viesnīcu vai viesu māju pakalpojumus, līdz 1997.gada 1.aprīlim jāiesniedz Komisijai iesniegums licences saņemšanai. Viesnīcām un viesu mājām, kuras līdz minētajam termiņam nav iesniegušas Komisijai iesniegumu licences saņemšanai vai kurām licence nav izsniegta šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ir aizliegts nodarboties ar attiecīgo uzņēmējdarbības veidu.

36. 1996.gadā līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai valsts budžetā šo noteikumu 16.punktā minētie līdzekļi tiek ieskaitīti Latvijas Tūrisma padomes speciālajā budžetā. Tos izlieto viesnīcu un viesu māju licencēšanas un klasifikācijas tehnisko izmaksu segšanai, tūrisma reklāmas pasākumu organizēšanai, viesnīcu un viesu māju katalogu un reklāmas materiālu izdošanai un citiem tūrisma attīstību veicinošiem mērķiem.

Ministru prezidents A.Šķēle

Īpašu uzdevumu ministrs pašvaldību lietās E.Jurkāns

1.pielikums

Viesnīcu (kūrortviesnīcu un moteļu) klasifikācijas prasības

I.Vispārīgās prasības

1. Viesnīcā jābūt vismaz desmit numuriem.

2. Viesnīcām piešķir pirmo, otro, trešo, ceturto vai piekto kategoriju (katrai kategorijai atbilst attiecīgs zvaigžņu skaits).

3. Kūrortviesnīcām piešķir otro, trešo, ceturto vai piekto kategoriju (katrai kategorijai atbilst attiecīgs zvaigžņu skaits), netiek piešķirta pirmā kategorija.

4. Kūrortviesnīcas papildus sniedz ārstēšanas un rehabilitācijas, kā arī rekreācijas pakalpojumus.

5. Viesnīcās, kuras sniedz pakalpojumus tūristu ģimenēm (ģimeņu viesnīcās), iekārto bērnu spēļu un rotaļu laukumus un rotaļu istabas, minētajās viesnīcās jābūt speciālai ēdienu kartei un ēdienreizēm bērniem.

6. Moteļiem piešķir pirmo, otro, trešo vai ceturto kategoriju (katrai kategorijai atbilst attiecīgs zvaigžņu skaits), netiek piešķirta piektā kategorija.

7. Moteļos jābūt izvērstai garāžu vai apsargājamo autostāvvietu sistēmai, kā arī automašīnu apkopes servisam.

8. Viesnīca fiziski jāatdala no citām ēkām vai no pārējām tās pašas ēkas daļām. Ja viesnīca aizņem tikai ēkas daļu, ieejai tajā ir jābūt atsevišķai.

9. Tehniskajām iekārtām un ierīcēm jāatbilst viesnīcas numuru skaitam, ietilpībai un kategorijai.

10. Viesnīcai jābūt ar atbilstošu arhitektonisko veidolu, interjeru un mēbelējumu.

11. Viesnīcas tiek projektētas un būvētas saskaņā ar teritoriālo plānojumu, attiecīgajiem apbūves noteikumiem un Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasībām.

12. Viesnīcas darbojas atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz viesnīcu telpu higiēnu un ekspluatāciju, kā arī ugunsdrošību, viesu un viņu mantas drošību.

13. Viesnīcām jābūt apdrošinātām saskaņā ar likumiem.

14. Jaunceļamās viesnīcās sabiedrisko telpu augstumam jābūt vismaz 3,0 m, bet guļamtelpu augstumam - vismaz 2,5 m. Jau esošajās un rekonstruējamās viesnīcās sabiedrisko telpu augstumam jābūt vismaz 2,5 m.

15. Apsildīšana: telpās, ko izmanto viesi un personāls, visu gadu jānodrošina temperatūra vismaz +18°C , vannas istabās - vismaz +23°C.

16. Apgaismojums un ventilācija: telpās, ko izmanto viesi, jābūt pietiekamam dabīgajam apgaismojumam, kā arī efektīvai ventilācijai.

17. Telefons: tam jābūt savienotam ar valsts vispārējo telefona sakaru sistēmu.

18. Elektrība: vispārējā apgāde ar elektrisko strāvu.

19. Ūdensapgāde: tekošs karstais un aukstais ūdens - visu diennakti.

20. Pirmā medicīniskā palīdzība: pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļi pieejami visiem viesiem un personālam.

21. Invalīdu apkalpošana: ieejai viesnīcā un daļai telpu (guļamistabām, tualetēm) jābūt pielāgotām invalīdu ratiņu lietotājiem. Viesnīcu iekārtojuma maksimāla pieejamība invalīdiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasībām.

II. Obligātās prasības un izvēles nosacījumi

  Viesnīcas kategorija
  5* 4* 3* 2* 1*
22. Ierašanās vieta:          
22.1. piekļūšana: iespēja viesiem piebraukt pie viesnīcas un aizbraukt no tās ar transportlīdzekli x x x x x
22.2. automašīnu novietošana:          
22.2.1. garāžā vai apsargājamā autostāvvietā x        
22.2.2. apsargājamā autostāvvietā o x x    
22.2.3. stāvvietā vai ir iespēja novietot automašīnu (0,25 vietas garāžā vai stāvvietā atbilstīgi vienai vietai pilsētas viesnīcā; 0,33 vietas garāžā vai stāvvietā atbilstīgi vienai vietai motelī un kūrortviesnīcā)       x x
22.3. viesu ieeja:          
22.3.1. iekļūšana viesnīcā visu diennakti papildu ieeja x x x x x
22.3.2. bagāžas saņemšanas nodrošināšana 24 stundas diennaktī x x x    
22.3.3. iespēja viesiem saņemt informāciju x x x x x
22.4. lifti: ja viesnīcā stāvu ir vairāk nekā 2 2 3 3 4
22.4.1. divi vai vairāki viesu lifti x x x    
22.4.2. divi viesu lifti o o o x  
22.4.3. viens viesu lifts o o o o x

22.4.4. servisa lifts atrodas atsevišķi no galvenā viesu lifta

x x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
23. Vestibils (foajē):          
23.1. izvietots un projektēts viesu uzņemšanai un viesu bagāžas saņemšanai x x x    
23.2. temperatūra telpā visu gadu vismaz +18°C x x x    
23.3. gaisa kondicionēšana x x      
23.4. telefona kabīne vai akustiskais kupols izmantošanai izdevīgā vietā x x x    
23.5. vietējā telefona līnija x x x    
23.6. atpūtas krēsli un atsevišķi galdi x x x    

24. Bagāžas glabātava: telpa (nodalījums) viesu mantu pagaidu glabāšanai

x x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
25. Viesu uzņemšana: visu diennakti x x x x x
26. Numuru atslēgas: atbilstoši numurētas, izsniedzamas viesu reģistrācijas vietā vai stāvos x x x x x
27. Pasta pakalpojumi:          
27.1. pasta piegādes un nosūtīšanas iespējas, telekss, telefakss x x x    
27.2. informācija par tuvāko sakaru nodaļu o o o x x
28. Iespēja maksāt ar kredītkartēm (vismaz divām galvenajām) x x x    
29. Valūtas maiņas punkts x x x    
30. Seifs viesu vērtslietu vai naudas glabāšanai x x x x x
31. Individuālās drošības depozīta kastītes viesu vērtslietu vai naudas glabāšanai (vismaz 30 procentos numuru) x        
32. Biļešu rezervēšana un pārdošana visiem transporta veidiem (reklamēta informācijas rokasgrāmatā) x x      
33. Biļešu rezervēšana un pārdošana vietējiem kultūras un izklaides pasākumiem (reklamēta informācijas rokasgrāmatā) x x x    
34. Automašīnu nomas dienests (reklamēts informācijas rokasgrāmatā) x        
35. Taksometra izsaukšana x x x    
36. Taksometra izsaukšana pilsētās o o o x x
37. Ātrā veļas mazgāšana x x x    
38. Bērnu uzraudzības dienests (ja nepieciešams) x x      
39. Laikrakstu, bukletu, karšu, pastkaršu, fotopiederumu un tabakas pārdošana x x x    
40. Suvenīru un kosmētikas piederumu pārdošana x x      
41. Ceļojumu aģentūru un tūrisma servisa pakalpojumi (tūrisma informācija, ekskursijas, gidi, apdrošināšana utt.) x x      

42. Tūrisma informācija

o o x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
43. Viesistaba:          
43.1. viesistabas platība atkarībā no vietu skaita viesnīcā:          
43.1.1. līdz 25 vietām - vismaz 17 m2 grīdas laukuma x x x x x
43.1.2. vairāk par 25 vietām - pieskaita 0,5 m2 katrai vietai, ņemot vērā viesistabas un atpūtas bāra platības, kas paredzētas atpūtas vajadzībām x x x x x
43.2. griestu augstums - vismaz 3,0 m esošajām viesnīcām, 2,5 m - rekonstruējamām x x x x x
43.3. logi:          
43.3.1. ir vismaz viens logs, kura stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma (1* kategorijas viesnīcās loga stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/10 no grīdas laukuma), vismaz pusei loga jābūt atveramai (var būt virsgaisma) x x x x  
43.3.2. efektīva mehāniskās ventilācijas sistēma x x x x x
43.4. apkure: visu gadu temperatūra vismaz +18° C x x x x x
43.5. gaisa kondicionēšanas sistēma x x      
43.6. grīda: keramikas, parketa, segtas ar grīdsegu, paklāju, mīksto segumu vai ir piemērota alternatīva x x x x x
43.7. sienas dekorētas ar gleznām, grafikām vai to kopijām x x x x  
43.8. istabas augi x x x    
43.9. dažāda veida mūzikas atskaņošanas iekārtas x x x    
43.10. atpūtas krēsli un atsevišķi galdi - atkarībā no vietu skaita viesnīcā un iespējām nodrošināt atsevišķiem viesiem vai to grupām sapulcēšanos un vieglas uzkodas x x x    
44. Atsevišķa viesistaba (klubs) ar mūziku, televizoru, laikrakstiem, žurnāliem, dzērienu servisu x x      
45. Garderobe blakus koplietošanas telpām vai iespējas novietot drēbes uz drēbju pakaramajiem x x x x x

46. Gaiteņi: visi gaiteņi un koplietošanas telpas ārpus numuriem labi apgaismotas visu diennakti

x x x x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
47. Viesu guļamistabas:          
47.1. viesnīcas numuru iekārtojums:          
47.1.1. visi numuri ar tualeti (WC), mazgājamo galdu, vannu, dušu un bidē x        
47.1.2. visi numuri ar tualeti (WC), mazgājamo galdu, vannu un dušu o x x    
47.1.3. visi numuri ar tualeti (WC), mazgājamo galdu un dušu o o o x  
47.1.4. visi numuri ar mazgājamo galdu o o o o x
47.2. pilni apartamenti (ar vairākām istabām): vismaz divi procenti no viesnīcas numuru skaita x        
47.3. pusapartamenti: vismaz divi procenti no viesnīcas numuru skaita o x      
47.4. minimālais grīdas laukums (bez vannas istabas):          
47.4.1. vienvietīgā numurā: 47.4.2. divvietīgā numurā:          
13 m2 18 m2 x        
12 m2 17 m2 o x      
10 m2 15 m2 o o x    
8 m2 13 m2 o o o x x
47.4.3. ja guļamistaba paredzēta vairāk nekā divām personām, grīdas laukumam jābūt lielākam par divvietīgā numura guļamistabas grīdas laukumu, kuram pieskaitīta divvietīgā un vienvietīgā numura minimālo laukumu starpība          
47.4.4. divistabu apartamentos - 40 m2          
47.4.5. trīsistabu apartamentos - 55 m2          
47.5. griestu augstums - vismaz 2,5 m esošajām guļamtelpām, rekonstruējamām - 2,4 m x x x x x
47.6. logi: vismaz viens logs, kura stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma (1* kategorijas viesnīcās loga stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/10 no grīdas laukuma), vismaz pusei loga jābūt atveramai, virsgaisma nav pieļaujama atsevišķos gadījumos virsgaisma pieļaujama 1* un 2* kategorijas viesnīcās) x x x x x
47.7. apkure:          
47.7.1. temperatūra viesu numuros vismaz +18° C x x x x x
47.7.2. iespēja regulēt sildķermeņa siltumatdevi x x      
47.7.3. papildu apsildīšana bez piemaksas x x x    
47.7.4. gaisa kondicionēšana numuros x        
47.8. durvis: numurētas vai citādi apzīmētas to identificēšanai x x x x x
47.8.1. atsevišķa ieeja katrā numurā x x x x x
47.8.2. durvis slēdzamas ar magnētisko kartīti x        
47.8.3. durvis slēdzamas ar atslēgu vai magnētisko kartīti o x x x x
47.8.4. durvis no iekšpuses aizveramas ar aizbīdni vai ķēdīti x x x x x
47.8.5. durvīs ierīkota vērojamā actiņa x x      
47.9. grīdas:          
47.9.1. vienlaidus mīkstais grīdas segums x x x    
47.9.2. paklājs vai grīdsegas pie gultas o o o x x
47.10. sienas: dekorētas ar gleznām vai grafikām vai to kopijām x x x x  
47.11. aizkari:          
47.11.1. biezie dekoratīvie vai aizlaidnes logiem, kuras nodrošina necaurredzamību un gaismas izolāciju x x x x x
47.11.2. plānie tīklveida x x x    
47.12. apgaismojums:          
47.12.1. vispārējais apgaismojums x x x x x
47.12.2. no guļvietas regulējama naktslampiņa pie katras gultasvietas x x x x x
47.12.3. vietējais apgaismojums pie rakstāmgalda vai tualetes galdiņa x x x    
47.12.4. stāvlampa (apartamentos) x        
47.13. gultas un to piederumi:          
47.13.1. minimālie vienguļamās gultas izmēri - 90 x 190 cm x x x x x
47.13.2. minimālie divguļamās gultas izmēri - 140 x 190 cm x x x x x
47.13.3. ja istabas kvadratūra ļauj, saliekamo gultu var saņemt pēc pieprasījuma x x x x x
47.13.4. matrači: mīksti, ar elastīgu pildījumu, pārklāti ar matraču drēbi vai pārvalku x x x x x
47.13.5. spilveni: vismaz divi uz katru gultasvietu (sintētisks vai vates pildījums nav pieļaujams), papildu spilveni pēc pieprasījuma x x x x x
47.13.6. segas: pietiekamā daudzumā, papildu segas pēc pieprasījuma x x x x x
47.13.7. palagi, pārvalki, spilvendrānas: tīra, svaiga gultas veļa (sintētiska nav pieļaujama) pietiekamā daudzumā x x x x x
47.13.8. gultas pārklāji: viens katrai gultai x x x x x
47.14. naktsgaldiņš vai plaukts blakus katrai gultasvietai x x x x x
47.15. skapis vai garderobe ar vismaz trim drēbju pakaramajiem vienai personai, plauktu un atvilktnēm drēbju un personīgo mantu novietošanai x x x x x
47.16. plaukts bagāžas novietošanai x x x x  
47.17. rakstāmgalds ar krēslu vai tualetes galdiņš x x x    
47.18. galds dažādām vajadzībām - viens vienā numurā x x x x x
47.19. krēsli:          
47.19.1. vismaz viens vienai personai x x x x x
47.19.2. atpūtas krēsls - viens vienai personai x x      
47.19.3. atpūtas krēsls - viens vienā numurā o o x    
47.20. spogulis:          
47.20.1. lielais - katrā numurā x        
47.20.2. parastais - viens katrā numurā o x x x x
47.21. papīrgrozs katrā numurā, pelnutrauks - smēķētāju numuros x x x x x
47.22. krāsu televizors ar vadības pulti:          
47.22.1. viens katrā numurā x x x    
47.22.2. pēc pieprasījuma - par atsevišķu samaksu       x x
47.23. radiouztvērējs vai radiotranslācijas iekārta x x x x x
47.24. mazais ledusskapis vai minibārs x x      
47.25. telefona sakari:          
47.25.1. vietējā sakaru sistēma ar administrāciju vai personālu x x x x x
47.25.2. katrs viesnīcas numurs savienots ar valsts vispārējo sakaru sistēmu x x x    
47.25.3. ārējie telefona sakari caur viesnīcas iekšējo komutatoru o o o x  
47.25.4. vietējā telefonu grāmata katrā numurā x x x    
47.26. elektrības kontaktligzdas: vismaz viena katrā numurā x x x x x
47.27. elektrības slēdži:          
47.27.1. pie ieejas numurā x x x x x
47.27.2. vispārējās gaismas atslēgšanas slēdzis pie gultas galvgaļa x x      
47.28. drēbju sukas, apavu tīrīšanas iespējas x x x x  
47.29. informācija par viesnīcu (cenas, drošība, serviss u.c.) katrā numurā x x x x x
47.30. informācijas bukleti par valsti, attiecīgo pilsētu, apdzīvoto vietu x x x    
47.31. ugunsdrošības pasākumi x x x x x
47.32. uz durvīm liekama karte "Lūdzu netraucēt !" un "Numura uzkopšana" x x x    
47.33. rakstāmpapīrs un aploksnes ar viesnīcas simboliku x x      
47.34. pildspalva, zīmulis, bloknots x        
47.35. Bībele x x x    
47.36. karafe ar aukstu vārītu ūdeni un viena glāze vienai personai x x x    
47.37. telpu uzkopšana katru dienu, papīrgroza un pelnutrauka iztukšošana x x x x x
47.38. veļas maiņa:          
47.38.1. sejas, roku un peldu dvieļu maiņa katru dienu x x x x x
47.38.2. gultas veļas maiņa katru dienu x x      
47.38.3. gultas veļas maiņa pēc tam, kad persona nakšņojusi trīs reizes o o x x x
47.39. viesu veļas mazgāšanas serviss: katru dienu, izņemot nedēļas nogali, mazgājamās veļas maiss ar veļas sarakstu x        

47.40. fēns matu žāvēšanai, bikšu gludināmā prese, salvetes kurpju tīrīšanai, šūšanas piederumi

x x      
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
48. Apkalpošana numuros:          
48.1. brokastis pēc pasūtījuma ar rīta laikrakstu, ēdienu karti un vīnu karti x x      
48.2. brokastis pēc pasūtījuma o o x    
48.3. brokastis numurā, ja nav brokastu telpas o o o x x
48.4. pārējās ēdienreizes, vieglas uzkodas un dzērieni pēc pasūtījuma:          
48.4.1. visu diennakti x x      
48.4.2. no plkst. 7-24 o o x    

48.5. kāpnes vai lifts uz viesu stāviem personālam

x x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
49. Vannas istaba:          
49.1. vannas istaba numurā, ar ieeju no guļamistabas x x x x  
49.2. grīdas laukums telpā ar vannu un dušu - vismaz 3,8 m2 x x x    
49.2. grīdas laukums telpā ar dušu - vismaz 3,3 m2 o o o x  
49.3. grīdas un sienas - flīzētas vai pārklātas ar ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem x x x x  
49.4. apkure: vannas istabas izmantošanas laikā temperatūra telpā ir vismaz 23°C x x x x  
49.5. ventilācija: visās vannas istabās un tualetēs dabiskās vai mehāniskās ventilācijas sistēmas x x x x  
49.6. tekoša siltā un aukstā ūdens padeve x x x x  
49.7. mazgājamais galds ar aizbāzni, spoguli un apgaismojumu virs tā, ar skapīti vai plauktiņu tualetes piederumiem un elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums x x x x  
49.8. tualete: ar vārsta vai rezervuāra ūdens nolaišanu, tualetes papīrs x x x x  
49.9. vanna:          
49.9.1. ar dušas radziņu, nostiprināta, ar tekoša karstā un aukstā ūdens padevi, vismaz 160 cm gara x x      
49.9.2. ar dušas radziņu, nostiprināta, ar tekoša karstā un aukstā ūdens padevi o o x x  
49.10. bidē x        
49.11. duša: dušas kabīne ar sienā nostiprinātu dušas komplektu un ar aizkaru, ziepju paliktni un drošības rokturi x x x x  
49.12. vannas istabā ir:          
49.12.1. ziepju gabaliņš katram viesim x x x x  
49.12.2. atkritumu grozs x x x x  
49.12.3. vannas istabas, dušas paklājiņš vai speciāls dvielis x x x x  
49.12.4. āķi drēbju pakarināšanai x x x x  
49.12.5. glāzes ūdenim (atbilstoši vietu skaitam attiecīgajā guļamistabā) x x x x  
49.12.6. šampūns, vannas putas, tualetes ūdens x        
49.12.7. šampūns o x      
49.12.8. peldcepurīte - viena katram viesim x x x    
49.12.9. salvetes sejas atsvaidzināšanai x x      
50. Ja numurā nav vannas istabas:          
50.1. katrā guļamistabā ir mazgājamais galds ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, plauktiņu, virs mazgājamā galda nostiprinātu spoguli un vietējo apgaismojumu, dvieļiem un ziepēm, glāzi ūdenim un elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums o o o o  
50.2. viesnīcā ir kopējās vannas istabas vai dušas telpas:          
50.2.1. vismaz viena telpa pieciem numuriem vai divas telpas - vīriešu un sieviešu - katrā stāvā o o o o x
50.2.2. vanna vai sienā nostiprināta duša ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, dušas radziņu un aizkaru o o o o x
50.2.3. mazgājamais galds ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, aizbāzni, spoguli, apgaismojumu, plauktiņu un elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums o o o o x
50.2.4. ziepju turētājs ar ziepēm, atkritumu urna, āķi drēbju pakarināšanai o o o o x
50.2.5. vannas istabas vai dušas telpas apzīmējums attiecīgo durvju ārpusē o o o o x
51. Tualetes (WC): numuriem bez tualetes - vismaz viena kopēja tualete uz katriem pieciem numuriem, katrā stāvā vismaz divas tualetes - sieviešu un vīriešu -, kurās ir: o o o o x
51.1. tualetes papīrs un tualetes suka ar turētāju o o o o x
51.2. mazgājamais galds ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, spoguli, apgaismojumu, ziepēm, papīra dvieļiem vai elektrisko žāvētāju o o o   x
51.3. atkritumu urna o o o o x
51.4. aizslēdzamas tualetes durvis o o o o x

51.5. tualetes (WC) apzīmējums attiecīgo durvju ārpusē

o o o o x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
52. Publiskās tualetes (viesiem un gadījuma apmeklētājiem): x x x x x
52.1. sievietēm un vīriešiem atsevišķas tualetes ar skaidriem tualetes (WC) apzīmējumiem attiecīgo durvju ārpusē, ar ventilāciju un priekštelpu x x x   x
52.2. izvietotas blakus ieejas vestibilam vai kopējas lietošanas telpām x x x x x
52.3. tualetes atsevišķos slēdzamos nodalījumos, kuros ir:          
52.3.1. tualetes papīrs, āķi drēbju pakarināšanai x x x x x
52.3.2. pisuāri (vīriešu tualetēs) x x x x  
52.3.3. mazgājamie galdi ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, spoguli, ziepēm, papīra dvieļiem vai elektriskajiem žāvētājiem x x x x x
52.3.4. atkritumu spainis ar vāku (sieviešu tualetēs) x x x x x
Piezīme. Sanitārtehnisko iekārtu skaits nosakāms proporcionāli vietu skaitam viesnīcā.          
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
53. Ēdināšanas un dzērienu dienests:          
53.1. ēdamtelpu platība:          
53.1.1. ja vietu skaitu viesnīcā ir līdz 30, - vismaz 20 m2 x x x x x
53.1.2. ja vietu skaits ir vairāk nekā 30, ēdamtelpu platību aprēķina saskaņā ar attiecīgu grafiku x x x x x
53.2. ēdamtelpu griestu augstums: vismaz 3 m, esošajām un rekonstruējamām ēdamtelpām - 2,5 m x x x x x
53.3. logi un ventilācija: vismaz viens logs, kura stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma (1* kategorijas viesnīcās loga stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/10 no grīdas laukuma), vismaz pusei loga jābūt atveramai vai jābūt ventilācijas sistēmai x x x x x
53.4. apkure: visu gadu temperatūra vismaz +18°C x x x x x
53.5. gaisa kondicionēšana x x      
53.6. brokastu zāle vai kafetērija brokastīm un vieglām uzkodām x x x    
53.7. sabiedriska telpa, kurā ir drēbju pakaramais un kur var pasniegt brokastis. Tā var pildīt brokastu zāles, kafetērijas, kafijas viesistabas funkcijas o   o x x
53.8. atsevišķs bārs x x      
53.9 vairāki restorāni, no kuriem vienā tiek spēlēta deju mūzika x        
53.10. restorāns ar vismaz divām ēdamzālēm, kurā tiek spēlēta deju mūzika un ir dejošanas iespējas o x      
53.11. restorāns (ēdamistaba) o o x    
53.12. restorāns (ēdamistaba) vai kafetērija ātrām un vieglām uzkodām pusdienu un vakariņu laikā o o o x  
53.13. privāta(-as) ēdamistaba(-as) viesiem x        
53.14. banketa zāle(-es), kuru(-as) var pārveidot konferenču zālē(-ēs) ar atbilstošu iekārtojumu konferenču vajadzībām x x      
53.15. vietu skaitam brokastu zālēs, kafetērijās, restorānos un ēdamistabās jābūt:          
53.15.1. lielākam nekā 1/2 no vietu skaita viesnīcā x x      
53.15.2. lielākam nekā 1/3 no vietu skaita viesnīcā o o x    
53.16. brokastu ēdienkarte:          
53.16.1. zviedru (bufetes) galds, angļu, kontinentālās x x      
53.16.2. angļu, kontinentālās o o x    
53.16.3. kontinentālās o o o x x
53.17. pusdienas un vakariņas:          
53.17.1. restorānā x x x    
53.17.2. restorānā vai ēdamzālē o o o x x
53.18. mēbeles un galda piederumi:          
53.18.1. galdi un krēsli piemēroti viesu grupu ēdināšanai x x x x x
53.18.2. bērniem piemērotas sēdvietas x x x x x
53.19. galdiem jābūt klātiem ar galdautiem vai, ja to virsmas ir pulētas vai attiecīgi apstrādātas, - ar īpašām salvetēm x x x x x
53.20. salvetes:          
53.20.1. audekla vai cita augstas kvalitātes materiāla - visām ēdienreizēm x x x    
53.20.2. augstas kvalitātes papīra - visām ēdienreizēm o o o x x
53.21. ēdienkartes: pieejamas visās ēdienreizēs, ar cenrādi x x x x x

53.22. vīnu kartes

x x      
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
54. Virtuve un virtuves dienests:          
54.1. virtuvei, tās iekārtām, virtuves piederumiem, traukiem, glāzēm, galda piederumiem jābūt tīriem, funkcionāliem, higiēniskiem un jānodrošina ātra un nepārtraukta apkalpošana. Virtuves tehniskajām iekārtām jābūt atbilstošā tehniskajā stāvoklī x x x x x
54.2. izvietojums - pēc iespējas tuvāk ēdamtelpām x x x x x
54.3. ventilācija - sistēmai jānodrošina efektīva ventilācija x x x x x
54.4. saldējamās iekārtas ātri bojājošos produktu (gaļas, zivju u.tml.) glabāšanai x x x x x
54.5. pārtikas sagatavošanas galdi x x x x x
54.6. iekārtas pagatavoto ēdienu saglabāšanai atbilstošā temperatūrā x x x    
54.7. atsevišķas izlietnes ar karstā un aukstā ūdens padevi un kanalizācijas sistēmu x x x x x
54.8. plaukti un skapji galda piederumu un trauku glabāšanai x x x x x

54.9. mehāniskās iekārtas trauku mazgāšanai

x x x x  
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
55. Telpas atpūtai, ķermeņa kopšanai u.c., kā arī attiecīgu pakalpojumu sniegšana:          
55.1. naktsklubs, deju zāle vai diskotēka x        
55.2. deju zāle vai diskotēka, vai naktsklubs o x      
55.3. frizētava un kosmētiskais kabinets x x      
55.4. sauna x x      
55.5. trenažieru zāle vai veselības klubs x x      
55.6. peldbaseins:          
55.6.1. moteļos un viesnīcās x        
55.6.2. kūrortviesnīcās   x x    
55.7. pirmās medicīniskās palīdzības istaba x x      
55.8. pieejami pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļi o o x x x
55.9. rekreācijas inventāra noma un glabāšana (tikai kūrortviesnīcās) x x      
55.10. autoserviss:          
55.10.1. viesnīcās un kūrortviesnīcās x        
55.10.2. moteļos   x x x  
55.11. ātrā veļas mazgāšana, gludināšana, ķīmiskā tīrīšana x x x    
55.12. rotaļu telpas un laukumi bērniem (kūrortviesnīcās, ģimeņu viesnīcās) x x x x x

55.13. ārstniecības telpu bloks (tikai kūrortviesnīcās)

x x x x  
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         
56. Personāls un tā apmācība:          
56.1. personāla skaits:          
56.1.1. tam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu servisu x x x x x
56.1.2. personāla skaits uz vienu viesnīcas numuru ne mazāk kā 2 1,2 0,8 0,6 0,4
56.2. personāla atpūtas telpas un ēdamtelpas:          
56.2.1. atsevišķas atpūtas, ēdināšanas un sanitārās telpas blakus darba telpām, bet atsevišķi no viesu telpām x x x x x
56.2.2. ģērbtuves, tualetes, dušas telpas - atsevišķas sievietēm un vīriešiem x x x x x
56.2.3. atsevišķa ēdamistaba x x x    
56.2.4. iekārtota vieta personāla ēdienreizēm, kā arī uzturēšanās vieta darba pārtraukumu laikā o o x x x
56.3. personāla pieejamība, apmācība, formas tērps:          
56.3.1. viesnīcas direktora vai īpašnieka dežurējošajam vietniekam vai deleģētajam pārstāvim jābūt pieejamam visu diennakti x x x x x
56.3.2. visam viesnīcas personālam jābūt profesionāli apmācītam: vismaz vienam no vadošajiem darbiniekiem jābūt apmācītam viesnīcas drošības jautājumos, vienam - ēdienu pagatavošanas tehnoloģijas un kvalitātes kontroles jautājumos x x x x x
56.3.3. personālam, kura darbs saistīts ar pārtikas produktiem un veļu, periodiski jāveic medicīniskā apskate, par ko jāsaņem attiecīgs sertifikāts x x x x x
56.3.4. personālam jāspēj uzturēt viesmīlības atmosfēru viesnīcā, jābūt atsaucīgam pret viesu vēlmēm x x x x x
56.3.5. personālam, kas ir kontaktā ar viesiem, jāvalkā formas tērps ar personālo nozīmi. Formas tērpam vienmēr jābūt tīram un kārtīgam x x x x x
56.4. personāla valodu zināšanas: līdzās valsts valodai jāzina šādas valodas:          
56.4.1. katram vadošajam darbiniekam (direkcija, viesu uzņemšanas dienests, vecākie oficianti u.c.) brīvi jāpārvalda angļu, vācu un krievu valoda. Tās labi jāzina personālam, kas ir tiešā kontaktā ar viesiem x        
56.4.2. personālam, kas ir tiešā kontaktā ar viesiem, jāzina angļu valoda un vācu vai krievu valoda:          
56.4.1. brīvi o x      
56.4.2. sarunvalodas līmenī o o x    

56.5. personālam, kas uzņem viesus, labi jāzina angļu valoda un vācu vai krievu valoda

o o o x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
         

Apzīmējumi:

x - prasība attiecīgās kategorijas viesnīcai ir obligāta

o - jau iepriekš ir noteiktas augstākas prasības

Īpašu uzdevumu ministrs pašvaldību lietās E.Jurkāns

2.pielikums

Viesu māju klasifikācijas prasības

I. Vispārīgās prasības

1. Viesu mājā jābūt vismaz pieciem ģimeņu numuriem.

2. Viesu māja fiziski jāatdala no citām ēkām vai no pārējām tās pašas ēkas daļām. Ja viesu māja aizņem tikai ēkas daļu, ieejai tajā ir jābūt atsevišķai.

3. Tehniskajām iekārtām un ierīcēm jāatbilst viesu mājas numuru skaitam, ietilpībai un kategorijai.

4. Viesu mājai jābūt ar atbilstošu arhitektonisko veidolu, interjeru un mēbelējumu.

5. Viesu mājas tiek projektētas un būvētas saskaņā ar teritoriālo plānojumu, attiecīgajiem apbūves noteikumiem un Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasībām.

6. Viesu mājas darbojas atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz viesnīcu telpu higiēnu un ekspluatāciju, kā arī ugunsdrošību, viesu un viņu mantas drošību.

7. Viesu mājām jābūt apdrošinātām saskaņā ar likumiem.

8. Apsildīšana: telpās, ko izmanto viesi un personāls, visu gadu jānodrošina temperatūra vismaz +18°C.

9. Apgaismojums un ventilācija: telpās, ko izmanto viesi, jābūt pietiekamam dabīgajam apgaismojumam, kā arī efektīvai ventilācijai.

10. Telefons: tam jābūt savienotam ar valsts vispārējo telefona sakaru sistēmu.

11. Elektrība: vispārējā apgāde ar elektrisko strāvu.

12. Ūdensapgāde: visu diennakti - tekošs karstais un aukstais ūdens.

13. Pirmā medicīniskā palīdzība: pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļi pieejami visiem viesiem un personālam.

14. Invalīdu apkalpošana: ieejai viesu mājā un daļai telpu (guļamistabām, tualetēm) jābūt pielāgotām invalīdu ratiņu lietotājiem. Viesu māju iekārtojuma maksimāla pieejamība invalīdiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasībām.

II. Obligātās prasības un izvēles nosacījumi

  Viesu mājas kategorija
  IV III II I
15. Ierašanās vieta: x x x x
15.1. piekļūšana: iespēja viesiem piebraukt pie viesu mājas un aizbraukt no tās ar transporta līdzekli        
15.2. automašīnu novietošana:        
15.2.1. apsargājamā autostāvvietā x      
15.2.2. ir iespēja novietot automašīnu stāvvietā o x x  
15.3. viesu ieeja:        
15.3.1. iekļūšana viesu mājā 24 stundas diennaktī, papildu ieeja x x x x
15.3.2. bagāžas saņemšanas nodrošināšana 24 stundas diennaktī x x    
15.4. lifti: ja viesu mājā stāvu ir vairāk nekā 3 3 3 4
15.4.1. divi viesu lifti x x x  
15.4.2. viens viesu lifts o o o x

15.4.3. servisa lifts atsevišķi no galvenā viesu lifta

x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
16. Vestibils (foajē):        
16.1. izvietots un projektēts viesu uzņemšanai un viesu bagāžas saņemšanai x x x  
16.2. temperatūra telpā visu gadu vismaz +18°C x x x  
16.3. telefons izmantošanai izdevīgā vietā x x x x
16.4. sēdvietas: atpūtas krēsli un atsevišķi galdi x x    

16.5. bagāžas glabātava: telpa (nodalījums) viesu mantu pagaidu glabāšanai

x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
17. Viesu uzņemšana: viesu ierašanās un aizbraukšanas brīdī x x x x
18. Numuru atslēgas: atbilstoši numurētas, izsniedzamas viesu reģistrācijas vietā x x x x
19. Pasta pakalpojumi:        
19.1. pasta piegādes un nosūtīšanas iespēja, telekss, telefakss x      
19.2. informācija par tuvāko sakaru nodaļu o x x x
20. Iespēja samaksāt ar kredītkartēm (vismaz divām galvenajām) x x    
21. Valūtas maiņas punkts x x    
22. Seifs viesu vērtslietu vai naudas glabāšanai x x x x
23. Individuālās drošības depozīta kastītes viesu vērtslietu vai naudas glabāšanai (vismaz 20 procentos numuru) x      
24. Biļešu rezervēšana un pārdošana visiem transporta veidiem (reklamēta informācijas rokasgrāmatā) x      
25. Biļešu rezervēšana un pārdošana vietējiem kultūras un izklaides pasākumiem (reklamēta informācijas rokasgrāmatā) x      
26. Taksometra izsaukšana x x    
27. Taksometra izsaukšana pilsētās o o x x
28. Ātrā veļas mazgāšana x x    
29. Bērnu uzraudzības dienests (ja nepieciešams) x      
30. Laikrakstu, bukletu, karšu, pastkaršu, fotopiederumu un tabakas pārdošana x      
31. Suvenīru un kosmētikas piederumu pārdošana x      

32. Tūrisma informācija

x x x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
33. Viesistaba:        
33.1. viesistabas platība atkarībā no vietu skaita viesu mājā: 1,4 m2 vienai vietai, bet ne mazāk kā 15 m2 grīdas laukuma x x x x
33.2. griestu augstums - vismaz 2,5 m x x x x
33.3. logi un ventilācija: vismaz viens logs, kura stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma (I kategorijas viesu mājās loga stiklotajam laukumam jābūt 1/10 no grīdas laukuma), vismaz pusei loga jābūt atveramai (var būt vienai loga pusei arī virsgaisma) vai efektīva mehāniskās ventilācijas sistēma x x x x
33.4. apkure: visu gadu temperatūra vismaz +18°C x x x x
33.5. grīda: keramikas, parketa, segtas ar grīdsegu, paklāju vai ir piemērota alternatīva x x x x
33.6. sienas: dekorētas ar gleznām, grafikām vai to kopijām x x x  
33.7. istabas augi x x    
33.8. atpūtas krēsli un atsevišķi galdi - atkarībā no viesu skaita viesu mājā un iespējām nodrošināt atsevišķiem viesiem vai to grupām sapulcēšanos un vieglas uzkodas x x x  
33.9. televīzijas viesistaba - atsevišķa viesistaba, ja visos numuros nav televizora o x x x
33.10. drēbju pakaramie koplietošanas telpās x x x  

34. Gaiteņi: visi gaiteņi un koplietošanas telpas ārpus numuriem labi apgaismotas 24 stundas diennaktī

x x x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
35. Viesu guļamistabas:        
35.1. viesu mājas numuru iekārtojums:        
35.1.1. visi numuri ar tualeti (WC), mazgājamo galdu, vannu un dušu x      
35.1.2. visi numuri ar (WC), mazgājamo galdu un dušu o x    
35.1.3. visi numuri ar mazgājamo galdu o o x x
35.2. pusapartamenti: 1-2 procenti no viesu mājas numuru skaita x      
35.2.1. minimālais grīdas laukums (ieskaitot vannas istabu):        
vienvietīgā numurā divvietīgā numurā ģimeņu numurs        
15 m2 18 m2 20 x      
12 m2 16 m2   o x    
8 m2 * 13 m2 *   o o x x
* bez vannas istabas        
35.2.2. divistabu pusapartamentu minimālais grīdas laukums - 40 m2 ;        
35.3. minimālais griestu augstums - 2,5 m x x x x
35.4. logi:        
vismaz viens logs, kura stiklotajam laukumam jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma (I kategorijas viesu mājās loga stiklotajam laukumam jābūt 1/10 no grīdas laukuma), vismaz pusei loga jābūt atveramai (virsgaisma nav pieļaujama, atsevišķos gadījumos virsgaisma var būt I un II kategorijas viesu mājās) x x x x
35.5. apkure: temperatūra viesu numuros vismaz +18°C x x x x
35.5.1. sildķermeņa siltumatdeves regulēšanas iespēja x      
35.5.2. iespējama papildu apsildīšana bez piemaksas x x x  
35.6. gaisa kondicionēšana numuros x      
35.7. durvis: numurētas vai citādi apzīmētas to identificēšanai x x x x
35.8. atsevišķa ieeja katrā numurā x x x x
35.9. durvis slēdzamas:        
35.9.1. ar atslēgu vai magnētisko kartīti x x x x
35.9.2. aizveramas no iekšpuses ar aizbīdni vai ķēdīti x x x x
35.10. grīdas:        
35.10.1. vienlaidu mīkstais grīdas segums x x    
35.10.2. paklājs vai grīdsegas pie gultas o o x x
35.11. sienas: dekorētas ar gleznām vai grafikām vai to kopijām x x    
35.12. aizkari:        
35.12.1. biezie dekoratīvie aizkari vai aizlaidnes logiem, lai nodrošinātu necaurredzamību un gaismas izolāciju x x x x
35.12.2. plānie tīklveida aizkari x x    
35.13. apgaismojums:        
35.13.1. vispārējais apgaismojums x x x x
35.13.2. no guļvietas regulējama naktslampiņa pie katras gultasvietas x x x x
35.13.3. vietējais apgaismojums pie rakstāmgalda vai tualetes galdiņa x x x  
35.13.4. stāvlampa (apartamentos) x      
35.14. gultas:        
35.14.1. minimālie vienguļamās gultas izmēri - 90 X 190 cm x x x x
35.14.2. minimālie divguļamās gultas izmēri - 140 X 190 cm x x x x
35.14.3. ja atļauj istabas kvadratūra, saliekamā gulta pēc pieprasījuma x x x x
35.15. matrači: mīksti, ar elastīgu pildījumu, pārklāti ar matraču drēbi vai pārvalku x x x x
35.16. spilveni: vismaz divi uz katru gultasvietu (sintētiskais vai vates pildījums nav pieļaujams), papildu spilveni pēc pieprasījuma x x x x
35.17. segas: pietiekamā daudzumā, papildsegas pēc pieprasījuma x x x x
35.18. palagi, spilvendrānas, pārvalki: pietiekamā daudzumā, tīri, svaigi (sintētiskie nav pieļaujami) x x x x
35.19. gultas pārklāji: viens katrai gultai x x x x
35.20. naktsgaldiņš vai plaukts blakus katrai gultasvietai x x x x
35.21. skapis vai garderobe ar vismaz trim drēbju pakaramajiem katrai personai, plauktu un atvilktnēm drēbju un personīgo mantu novietošanai x x x x
35.22. plaukts bagāžas novietošanai x x    
35.23. rakstāmgalds ar krēslu vai tualetes galdiņu x x x  
35.24. galds dažādām vajadzībām, viens katrā numurā x x x x
35.25. krēsli:        
35.25.1. vismaz viens vienai personai x x x x
35.25.2. atpūtas krēsli, viens vienai personai x x    
35.25.3. atpūtas krēsls, viens katrā numurā o o x  
35.26. spogulis:        
35.26.1. lielais - viens katrā numurā x      
35.26.2. parastais - viens katrā numurā o x x x
35.27. papīrgrozs katrā numurā, pelnutrauks smēķētāju numuros x x x x
35.28. krāsu televizors:        
35.28.1. ar vadības pulti - viens katrā numurā x      
35.28.2. pēc pieprasījuma par atsevišķu samaksu o x x  
35.29. radiouztvērējs vai radiotranslācijas iekārtas x x    
35.30. mini ledusskapis/minibārs x x    
35.31. telefona sakari:        
35.31.1. vietējie telefona sakari ar administrāciju vai personālu x x x x
35.31.2. telefons katrā numurā savienots ar valsts vispārējo sakaru sistēmu x x    
35.31.3. vietējā telefonu grāmata katrā numurā x x    
35.32. elektrības kontaktligzda: vismaz viena katrā numurā x x x x
35.33. elektrības slēdži:        
35.33.1. pie ieejas numurā x x x x
35.33.2. vispārējās gaismas atslēgšanas slēdzis pie gultas galvgaļa x      
35.34. drēbju sukas, apavu tīrīšanas iespējas x x    
35.35. informācija par viesu māju (cenas, drošība, serviss u.c.) katrā numurā x x x x
35.36. ugunsdrošības pasākumi x x x x
35.37. informācijas bukleti par valsti, attiecīgo pilsētu, apdzīvoto vietu x x    
35.38. rakstāmpapīrs un aploksnes ar viesu mājas simboliku x      
35.39. Bībele x      
35.40. karafe ar aukstu vārītu ūdeni un viena glāze katrai personai x x    
35.41. telpu uzkopšana katru dienu, papīrgroza un pelnutrauka iztukšošana x x x x
35.42. sejas, roku un peldu dvieļu maiņa - katru dienu x x x x
35.43. gultasveļas maiņa:        
35.43.1. katru dienu x      
35.43.2. pēc tam, kad persona nakšņojusi trīs reizes o x x x
35.43.3. fēns matu žāvēšanai, bikšu gludināmā prese, salvetes kurpju tīrīšanai, šūšanas piederumi x      
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
36. Apkalpošana numuros:        
36.1. brokastis numurā pēc pasūtījuma x x    
36.2. brokastis numurā, ja nav brokastu telpas o o x x

36.3. pārējās ēdienreizes, vieglas uzkodas un dzērieni pēc pasūtījuma numurā: no 7.00 - 24.00

x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
37. Vannas istaba:        
37.1. vannas istaba ar ieeju no viesu guļamistabas: x x    
37.1.1. minimālais grīdas laukums telpā ar vannu vai dušu - 3,8 m2 x      
minimālais grīdas laukums telpā ar dušu - 3,3 m2 o x    
37.1.2. grīdas un sienas flīzētas vai pārklātas ar ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem x x    
37.1.3. apkure: vannas istabas izmantošanas laikā temperatūra telpā vismaz +23°C x x    
37.1.4. ventilācija: visās vannas istabās un tualetēs dabīgās vai mehāniskās ventilācijas sistēmas x x    
37.1.5. tekoša karstā un aukstā ūdens padeve x x    
37.1.6. mazgājamais galds ar aizbāzni, spoguli un apgaismojumu virs tā, skapīti vai plauktiņu tualetes piederumiem un elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums x x    
37.1.7. tualete: ar vārsta vai rezervuāra ūdens nolaišanu, tualetes papīrs x x    
37.1.8. vanna vismaz 160 cm gara, ar dušas radziņu, nostiprināta, ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgāde, duša x      
37.1.9. dušas kabīne ar sienā nostiprinātu dušas komplektu un radziņa turētāju, aizkaru, ziepju paliktni un drošības rokturi x x    
37.2. vannas istabā ir:        
37.2.1. ziepju gabaliņš katram viesim x x    
37.2.2. atkritumu grozs x x    
37.2.3. vannas istabas, dušas paklājiņš vai speciāls dvielis x x    
37.2.4. drēbju pakaramie āķi x x    
37.2.5. glāzes ūdenim (atbilstoši viesu skaitam attiecīgajā guļamistabā) x x    
37.2.6. šampūns, vannas putas x      
37.2.7. peldcepurīte- viena katram viesim x      
37.2.8. salvetes sejas atsvaidzināšanai x      
38. Ja pie guļamistabas nav vannas istabas:        
38.1. katrā guļamistabā ir mazgājamais galds ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, plauktiņu, spoguli un vietējo apgaismojumu, ar dvieļiem un ziepēm, glāzi ūdenim uz vienu personu, elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums o o x x
38.2. viesu mājā ir kopējās vannas istabas vai dušas telpas - vismaz viena uz 15 gultasvietām, ja gultasvietu ir vairāk nekā par 15, tad uz katrām nākamajām 15 gultasvietām: o o x x
38.2.1. viena vanna vai sienā nostiprināta duša ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, dušas radziņu un aizkaru o o x x
38.2.2. mazgājamais galds ar karstā un aukstā ūdens apgādi, aizbāzni, spoguli, apgaismojumu, plauktiņu un elektrības kontaktligzdu, kurai norādīts spriegums o o x x
38.2.3. ziepju turētājs ar ziepēm, atkritumu urna, drēbju pakaramie āķi o o x x
38.3. vannas istabas vai dušas telpas apzīmējums ārpus guļamistabas esošām vannas istabām vai dušas telpām o o x x
39. Tualetes (WC):        
39.1. divas tualetes uz katrām 20 gultasvietām o o x x
39.2. ja gultasvietu ir vairāk, tad uz katrām nākamajām 10 gultasvietām ir viena tualete (WC), kurā ir:        
39.2.1. tualetes papīrs un tualetes suka ar turētāju o o x x
39.2.2. mazgājamais galds ar tekoša karstā un aukstā ūdens apgādi, spoguli, apgaismojumu, ziepēm, papīra dvieļiem vai elektrisko žāvētāju o o x x
39.2.3. atkritumu urna o o x x
39.2.4. aizslēdzamas tualetes durvis o o x x

39.2.5. tualetes (WC) apzīmējums uz durvīm ārpusē

o o x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
40. Publiskās tualetes (viesiem un gadījuma apmeklētājiem): x x x x
40.1. ja viesu mājā ir vairāk nekā 30 gultasvietu vai ja viesu mājā darbojas bārs, - atsevišķas publiskās tualetes vīriešiem un sievietēm, ar skaidriem tualetes (WC) apzīmējumiem uz durvīm ārpusē, kā arī ventilāciju un priekštelpu x x x x
40.2. izvietotas blakus ieejas vestibilam vai kopējas lietošanas telpām x x x x
40.3. tualetes (WC) atsevišķos slēdzamos nodalījumos, kuros ir:        
40.3.1. tualetes papīrs, drēbju pakaramie x x x x
40.3.2.pisuāri (vīriešu tualetēs) x x    
40.3.4.mazgājamie galdi ar tekošu karstā un aukstā ūdens apgādi, spoguli, ziepēm, papīra dvieļiem vai elektriskajiem žāvētājiem x x x x

40.3.5. atkritumu spainis ar vāku (sieviešu tualetēs)

x x x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
41. Ēdināšanas un dzērienu dienests: tiek nodrošināta brokastu, III un IV kategorijas viesu mājās - arī pusdienu un vakariņu pasūtīšana šādos veidos:        
41.1. kopējā ēdamtelpā ar galdiem vai kombinējot galdus ar apkalpošanu pie letes        
41.2. viesu numuros        
41.3. kombinējot abus minētos veidus        
41.4. ēdamtelpas:        
41.4.1. kopējā ēdamtelpas platība - 1 m2 vienam viesim, bet ne mazāka par 15 m2 x x x x
41.4.2. ja kombinē apkalpošanu pie galdiem ar apkalpošanu pie letes, vismaz 2/3 no vietu skaita jābūt pie galdiem x x x x
41.4.3. griestu augstums - vismaz 2,5 m x x x x
41.4.4. logi un ventilācija: vismaz viens logs ar stiklotu laukumu, kuram jābūt vismaz 1/8 no grīdas laukuma, (I kategorijas viesu mājās loga stiklotajam laukumam jābūt 1/10 no grīdas laukuma) pusei loga jābūt atveramai vai        
41.4.5. jābūt ventilācijas sistēmai x x x x
41.4.6. apkure: visu gadu temperatūra vismaz +18°C x x x x
41.5. atsevišķs bārs: brokastu ēdienkarte: x      
41.5.1. zviedru (bufetes) galds, angļu, kontinentālās x      
41.5.2. angļu, kontinentālās o x    
41.5.3. kontinentālās o o x x
41.5.4. pusdienas un/vai vakariņas ēdamzālē x x    
41.6. mēbeles un galda piederumi:        
41.6.1. galdi un krēsli piemēroti viesu grupu ēdināšanai x x x x
41.6.2. ķebļi apkalpošanai pie letes x x x x
41.6.3. piemērotas sēdvietas bērniem x x x x
41.6.4. galdiem jābūt apklātiem ar galdautiem vai, ja to virsmas ir pulētas vai attiecīgi apstrādātas, ar īpašām salvetēm x x x x
41.7. salvetes:        
41.7.1. audekla vai cita materiāla visām ēdienreizēm x      
41.7.2. augstas kvalitātes papīra visām ēdienreizēm o x x x
41.8. ēdienkartes: pieejamas visās ēdienreizēs, ar cenrādi x x    
41.9. vīnu kartes x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
42. Virtuve un virtuves dienests:        
42.1. virtuvei, tās iekārtām, kā arī virtuves piederumiem, traukiem, glāzēm, galda piederumiem jābūt tīriem, funkcionāliem, higiēniskiem un jānodrošina veselīga, ātra un nepārtraukta apkalpošana. Virtuves tehniskajām iekārtām jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī x x x x
42.2. izvietojums: pēc iespējas tuvāk ēdamtelpām x x x x
42.3. ventilācija: sistēmai jānodrošina efektīva ventilācija x x x x
42.4. saldējamās iekārtas: ātri bojājošos produktu (gaļas, zivju u.tml.) glabāšanai x x x x
42.5. pārtikas sagatavošanas galdi x x x x
42.6. iekārtas pagatavoto ēdienu saglabāšanai atbilstošā temperatūrā x x    
42.7. atsevišķas izlietnes ar karstā un aukstā ūdens padevi un kanalizācijas sistēmu x x x x
42.8. plaukti un skapji galda piederumu un trauku glabāšanai x x x x

42.9. mehāniskās iekārtas trauku mazgāšanai

x x    
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       
43. Personāls un tā apmācība:        
43.1. personāla skaits: tam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu servisu x x x x
43.2. personāla atpūtas un ēdamtelpas:        
43.2.1. atsevišķas atpūtas, ēdināšanas un sanitārās telpas blakus darba telpām, bet atsevišķi no viesu telpām x x    
43.2.2. ģērbtuves, tualetes, dušas telpas - atsevišķas sievietēm un vīriešiem (ja personāls nav vienas ģimenes locekļi) x x x x
43.2.3. atsevišķa ēdamistaba x x    
43.2.4. iekārtota vieta personāla ēdienreizēm, kā arī uzturēšanās vieta darba pārtaukumu laikā o o x x
43.3. personāla pieejamība, apmācība, formas tērps:        
43.3.1. viesnīcas direktora vai īpašnieka dežurējošajam vietniekam vai deleģētajam pārstāvim jābūt pieejamam visu diennakti x x x x
43.3.2. visam viesnīcas personālam jābūt profesionāli apmācītam: vismaz vienam no vadošajiem darbiniekiem jābūt apmācītam viesnīcas drošības jautājumos, vienam - ēdienu pagatavošanas tehnoloģijas un kvalitātes kontroles jautājumos x x x x
43.3.3. personālam, kura darbs saistīts ar pārtikas produktiem un veļu, jāiziet periodiska medicīniskā apskate un jāsaņem attiecīgs sertifikāts x x x x
43.3.4. personālam jāspēj uzturēt viesmīlības atmosfēru viesu mājā, būt atsaucīgam pret viesu vēlmēm x x x x
43.3.5. personālam, kas ir kontaktā ar viesiem, jāvalkā formas tērps ar personālo nozīmi. Formas tērpam vienmēr jābūt tīram un kārtīgam x x x x
43.4. personāla valodu zināšanas (līdzās valsts valodai): personālam, kas ir kontaktā ar viesiem, jāzina angļu, vācu vai krievu valoda:        
43.4.1. brīvi x x    

43.4.2. sarunvalodas līmenī

o o x x
Kvalitātes vērtējums (pieņemama vai nepieņemama):
Pamatojums, ja kvalitāte atzīta par nepieņemamu:
       

Apzīmējumi:

x - prasība ir obligāta attiecīgās kategorijas viesu mājai

o - jau iepriekš ir noteiktas augstākas prasības

Īpašu uzdevumu ministrs pašvaldību lietās E.Jurkāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par viesnīcu, kūrortviesnīcu, moteļu un viesu māju licencēšanu un klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 09.04.1996.Stājas spēkā: 19.04.1996.Zaudē spēku: 01.03.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 18.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
39852
19.04.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva