Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 8. jūlija likumu: Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 127

Rīgā 1996.gada 10.aprīlī (prot. nr.21, 3.§)

Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pārvaldītas valsts un pašvaldību kapitāla daļas uzņēmējsabiedrībās Latvijas Republikā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. uzņēmējsabiedrība - šo noteikumu izpratnē - statūtsabiedrība vai līgumsabiedrība;

2.2. statūtsabiedrība - šo noteikumu izpratnē - akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai paju sabiedrība;

2.3. valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība - statūtsabiedrība, kurā visas akcijas vai balsis (akciju sabiedrībā), kapitāla daļas (sabiedrībā ar ierobežotu atbildību) vai pajas (paju sabiedrībā) pieder valstij (pašvaldībai);

2.4. līgumsabiedrība (līgumsabiedrība ar pilnu atbildību vai komanditsabiedrība) - šo noteikumu izpratnē - uzņēmēju (uzņēmumu) apvienība, kas izveidota saskaņā ar tās dibinātāju (uzņēmēju) noslēgtu līgumu un kurā valsts (pašvaldība), valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība ir izdarījusi ieguldījumu;

2.5. valsts (pašvaldības) kapitāla daļa - akcija, daļa, paja vai ieguldījums, ko valsts (pašvaldība), valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība ir ieguldījusi uzņēmējsabiedrībā;

2.6. pilnvarnieks - šo noteikumu izpratnē - fiziska persona, kuru ieceļ valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā.

II. Kapitāla daļas turētājs

3. Valsts (pašvaldības) kapitāla daļas turētājs (turpmāk tekstā - "turētājs") uzņēmējsabiedrībā ir:

3.1. valsts institūcija, kuru Ministru kabinets ir iecēlis par valsts kapitāla daļas turētāju, ja kapitāla daļu uzņēmējsabiedrībā ir ieguldījusi valsts;

3.2. pašvaldība, ja kapitāla daļu uzņēmējsabiedrībā ir ieguldījusi pašvaldība;

3.3. institūcija, kura ir pieņēmusi lēmumu par valsts (pašvaldības) uzņēmuma pārveidošanu statūtsabiedrībā, ja statūtsabiedrība ir izveidota, pārveidojot valsts (pašvaldības) uzņēmumu;

3.4. valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība, ja valsts (pašvaldības) kapitāla daļu uzņēmējsabiedrībā likumā noteiktajā kārtībā ir ieguldījis valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība;

3.5. Privatizācijas aģentūra, ja valsts kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā ir izveidojusies privatizācijas procesā vai privatizācijas rezultātā vai ja valsts kapitāla daļa ir nodota privatizācijai;

3.6. Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, ja kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā ir nodota pensiju fondam.

4. Ja uzņēmējsabiedrība izveidota citādi, nevis pārveidojot valsts uzņēmumu par statūtsabiedrību vai valsts uzņēmumam vai valsts statūtsabiedrībai ieguldot valsts kapitālu uzņēmējsabiedrībā, turētāju tajā nosaka Ministru kabinets.

5. Balsstiesību un balsu skaita ierobežojumus valsts (pašvaldības) kapitāla daļai uzņēmējsabiedrības statūtos vai līgumā var noteikt tikai ar turētāja rakstisku piekrišanu.

III. Pilnvarnieka iecelšana

6. Turētājs var iecelt vienu vai vairākus pilnvarniekus akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā. Vairāki turētāji vienā uzņēmējsabiedrībā var iecelt vienu pilnvarnieku. Vienu personu par pilnvarnieku var iecelt vairākās uzņēmējsabiedrībās.

7. Par pilnvarnieku var iecelt fizisku personu, kuras pieredze un zināšanas nodrošina pilnvarojuma līgumā norādītā uzdevuma izpildi. Pilnvarnieku var iecelt arī konkursa kārtībā.

8. Valsts (pašvaldības) institūcijas amatpersonu par pilnvarnieku var iecelt ne vairāk kā trijās uzņēmējsabiedrībās.

9. Pilnvarnieks jāieceļ līdz valsts (pašvaldības) kapitāla daļas ieguldīšanas reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

IV. Pilnvarojuma līgums

10. Ieceļot pilnvarnieku, turētājs noslēdz ar viņu rakstisku pilnvarojuma līgumu saskaņā ar Civillikuma 2289.-2317.pantu un Ministru kabineta apstiprināto pilnvarojuma parauglīgumu.

11. Vienam pilnvarojuma līguma eksemplāram jāglabājas Uzņēmumu reģistrā.

12. Pilnvarojuma līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu gadu un garāks par pieciem gadiem. Pilnvarojuma līguma termiņu var noteikt arī līdz konkrēta mērķa sasniegšanai.

13. Pilnvarojuma līgums izbeidzas Civillikuma 2312.pantā paredzētajos gadījumos.

14. Turētājam jāziņo Uzņēmumu reģistram par pilnvarojuma līguma izbeigšanos.

15. Ja ieceltais pilnvarnieks slimības vai cita iemesla dēļ nespēj veikt savus pienākumus, turētājs ar speciālpilnvaru var uzdot veikt pilnvarnieka pienākumus citai personai.  

V. Pilnvarnieka pienākumi un tiesības

16. Pilnvarniekam savi pienākumi jāpilda saskaņā ar pilnvarojuma līgumu.

17. Pilnvarnieks nedrīkst savus pienākumus deleģēt citai personai.

18. Pilnvarniekam jāveicina uzņēmējsabiedrības statūtos vai pilnvarojuma līgumā noteikto uzņēmējsabiedrības darbības mērķu sasniegšana.

19. Pilnvarnieks nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt akcijas, kapitāla daļas vai pajas.

20. Pilnvarnieku nevar ievēlēt tās valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības valdē, citā izpildinstitūcijā vai revīzijas komisijā, kurā viņš ir iecelts par pilnvarnieku, un pilnvarnieks nevar būt par minētās statūtsabiedrības revidentu (zvērinātu revidentu).

VI. Atlīdzība pilnvarniekam

21. Pilnvarojuma līgumā noteikto atlīdzību turētājs pilnvarniekam izmaksā no saviem līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībās atlīdzību pilnvarniekam izmaksā no statūtsabiedrības līdzekļiem.

22. Pilnvarniekam, kas ievēlēts uzņēmējsabiedrības padomē, valdē vai citā izpildinstitūcijā, atalgojumu par attiecīgo pienākumu pildīšanu uzņēmējsabiedrība izmaksā no saviem līdzekļiem.

VII. Ierobežojumi pilnvarniekam

23. Par pilnvarnieku nevar būt:

23.1. persona, kura pati vai kuras laulātais vai radinieks, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei:

23.1.1. ir vai pēdējā gada laikā ir bijusi par attiecīgās uzņēmējsabiedrības valdes, citas izpildinstitūcijas vai revīzijas komisijas locekli vai revidentu (zvērinātu revidentu);

23.1.2. ir vai pēdējā gada laikā bija noslēgusi darījumus ar attiecīgo uzņēmējsabiedrību, piedalās vai ir piedalījusies ar attiecīgo uzņēmējsabiedrību saistītos darījumos (izņemot uzņēmējdarbības tipveida darījumus, kurus uzņēmējsabiedrība slēdz visā Latvijas teritorijā par pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem), kuru dēļ attiecīgās personas intereses varētu nonākt pretrunā ar turētāja interesēm;

23.1.3. citādi piedalās vai pēdējā gada laikā ir piedalījusies attiecīgajā uzņēmējsabiedrībā;

23.2. persona, kurai pašai vai kuras laulātajam un radiniekam, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei, attiecīgajā uzņēmējsabiedrībā pieder vai pēdējā gada laikā ir piederējušas akcijas, kapitāla daļas, pajas vai ieguldījumi.

24. Pašvaldības pilnvarnieks nedrīkst būt par pašvaldības padomes (domes) amatpersonu.

25. Pilnvarojuma līguma darbības laikā un trīs gadus pēc pilnvarojuma līguma izbeigšanās pilnvarniekam ir aizliegts:

25.1. tieši vai ar trešo personu starpniecību saņemt jebkāda veida atalgojumu, materiālās vērtības vai dāvanas no uzņēmējsabiedrības, tās pārvaldes vai izpildinstitūcijas locekļiem vai amatpersonām;

25.2. kļūt par uzņēmējsabiedrības akcionāru, kapitāla daļas, paju vai citas mantas īpašnieku.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētie ierobežojumi attiecas arī uz pilnvarnieka laulāto un radiniekiem, skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei.

VIII. Pilnvarnieka atbildība

27. Par šo noteikumu pārkāpšanu pilnvarnieks tiek saukts pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

28. Par nodarītajiem zaudējumiem pilnvarnieks ir atbildīgs Civillikumā un citos likumos noteiktajā kārtībā. Ja turētājs vienā uzņēmējsabiedrībā ir iecēlis vairākus pilnvarniekus, viņi par nodarītajiem zaudējumiem ir atbildīgi Civillikuma 2306.panta noteiktajā kārtībā.

IX. Turētāja reorganizācija vai likvidācija

29. Ja tiek likvidēts Ministru kabineta ieceltais turētājs, Ministru kabinets ieceļ citu turētāju.

30. Ja Ministru kabineta ieceltais turētājs tiek nodots privatizācijai, tā vietā par valsts kapitāla daļas turētāju kļūst Privatizācijas aģentūra.

31. Ja tiek likvidēts valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība, kas ir kapitāla daļas turētāja, attiecīgā kapitāla daļa tiek iekļauta likvidējamā uzņēmuma vai statūtsabiedrības mantas sastāvā.

32. Ja tiek reorganizēts valsts (pašvaldības) uzņēmums vai valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība, kas ir kapitāla daļas turētāja, attiecīgās kapitāla daļas turētājs jānorāda uzņēmuma vai statūtsabiedrības saistību sadales aktā.

X. Dividendes no kapitāla daļām

33. Šo noteikumu 3.1. un 3.5.apakšpunktā minētajām valsts kapitāla daļām atbilstošās dividendes tiek ieskaitītas valsts budžetā.

34. Šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.6.apakšpunktā minētajām kapitāla daļām atbilstošās dividendes tiek pārskaitītas attiecīgās kapitāla daļas turētājam.  

XI. Pārejas jautājumi

35. Darba līgumi, kuri ar pilnvarniekiem noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, jāpārskata un jāatjauno vai jāizbeidz atbilstoši šiem noteikumiem trīs mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

36. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 1996.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā šo noteikumu 10.punktā minētā pilnvarojuma parauglīguma projektu un 21.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu projektu.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26.nr.);

37.2. Ministru Padomes 1992.gada 24.augusta lēmumu nr.353 "Par darba samaksu valsts pilnvarniekam (pārstāvim) uzņēmējsabiedrībā" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 49.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 127Pieņemts: 10.04.1996.Stājas spēkā: 17.04.1996.Zaudē spēku: 02.08.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 16.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
39779
17.04.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)