Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību

1.pants. 1995.gada 6.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma 13.pantu sagatavo ratifikācijas rakstu apmaiņai ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 8.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 16.februārī
Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību

Latvijas Republikas valdība un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses),

vēloties paplašināt un padziļināt ilgtermiņa ekonomisko un industriālo sadarbību un, it īpaši, radīt labvēlīgus apstākļus ieguldījumiem, ko vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā;

atzīstot nepieciešamību aizsargāt Līgumslēdzēju Pušu ieguldītāju ieguldījumus un stimulēt ieguldījumu un individuālā biznesa iniciatīvas pieaugumu ar nolūku veicināt ekonomisko uzplaukumu Līgumslēdzēju Pušu valstīs;

vienojās par sekojošo:

1. pants

Terminu skaidrojums

1. Šajā Līgumā:

a) "ieguldījums" nozīmē jebkura veida aktīvus, kas ieguldīti saistībā ar saimnieciskajām darbībām, kuras vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītājs veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā atbilstoši tās likumdošanai, un tajā skaitā, kaut gan ne tikai, ietver:

1) kustamo un nekustamo īpašumu un jebkuras citas īpašuma tiesības kā, piemēram, hipotēkas, ķīlu zīmes, mantiskās vērtības apgrūtinājumiem līdzīgas tiesības;

2) uzņēmumu akcijas, vērtspapīrus un bezseguma parādzīmes vai jebkura cita veida mantisko līdzdalību uzņēmumā;

3) īpašuma tiesības uz naudu vai uz jebkura cita veida darbību, kurai ir saimnieciska vērtība;

4) intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības, patentus, preču zīmes, preču nosaukumus, rūpniecisko dizainu, komercnoslēpumus, tehnoloģiskos procesus, tehnoloģiskās prasmes jeb "know-how" un "goodwill";

5) visa veida tiesības, kas atrunātas likumdošanā vai līgumos, tai skaitā koncesijas uz dabas resursu izpēti, ieguvi, kultivēšanu vai izmantošanu;

Nekādas izmaiņas, kuras skar veidu, kādā tiek veikta ieguldījumu izdarīšana, nevar būt par iemeslu, lai mainītu to investīciju statusu, ja šādas izmaiņas nav pretrunā ar tās Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā tiek veikti šie ieguldījumi, likumdošanu;

b) "ienākumi" nozīmē līdzekļus, kas iegūti no ieguldījumiem, un tajā skaitā, kaut gan ne tikai, ietverot peļņu, procentus, kapitāla pieaugumu, dividendes un honorārus.

Ienākumiem no ieguldījumiem un atkārtotiem ieguldījumiem tiek pielietota tāda pati aizsardzība, kā investīcijām;

c) "ieguldītājs" attiecībā uz Līgumslēdzējām Pusēm apzīmē:

1) jebkuru fizisku personu, kurai saskaņā ar kādas Līgumslēdzējas Puses likumdošanu piešķirta tās pilsonība; vai arī

2) jebkuras korporācijas, līgumsabiedrības, trestus, kopuzņēmumus, organizācijas, asociācijas vai uzņēmumus, kuri nodibināti vai izveidoti atbilstoši tās Līgumslēdzējas Puses, kura veic ieguldījumus, spēkā esošajai likumdošanai;

3) jebkuru juridisku personu vai organizāciju, kura ir izveidota saskaņā ar jebkuras trešās valsts likumdošanu, kuru kontrolē attiecīgās Līgumslēdzējas Puses pilsoņi vai juridiskas personas, kuru galvenā atrašanās vieta ir šīs Līgumslēdzējas Puses teritorijā;

d) "teritorija" nozīmē:

1) attiecībā uz Latvijas Republiku, Latvijas Republikas teritoriju, ieskaitot teritoriālo jūru un jebkuru piejūras vai zemūdens teritoriju, kurā Latvijas Republika saskaņā ar starptautisko likumdošanu realizē savas suverēnās tiesības attiecībā uz jūras gultni un apakšzemi un šīs zonas dabas resursiem;

2) attiecībā uz Vjetnamas Sociālistisko Republiku, visu sauszemes teritoriju (ieskaitot salas), piejūras un zemūdens platības, kurās Vjetnamas Sociālistiskā Republika saskaņā ar starptautisko likumdošanu realizē savas suverēnās tiesības;

e) "brīvi konvertējama valūta" nozīmē jebkuru valūtu, kura tiek plaši izmantota, lai veiktu maksājumus starptautiskajos naudas pārvedumos un kura tiek plaši pirkta un pārdota galvenajās starptautiskajās valūtas biržās.

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm apņemas savā teritorijā veicināt un radīt labvēlīgus apstākļus ieguldījumu veikšanai otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem, kā arī ļaus veikt šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumdošanu.

2. Ikvienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem jebkurā laikā tiks nodrošināta taisnīga un līdztiesīga attieksme, un tām ir tiesības saņemt pilnu aizsardzību un drošību otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. pants

Nacionālie vislielākās labvēlības nosacījumi

1. Ieguldījumiem, kurus Līgumslēdzēju Pušu ieguldītājii veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tiek nodrošināti apstākļi, kas ir taisnīgi un līdztiesīgi un ne mazāk labvēlīgi kā tie, kādi tiek nodrošināti kādas trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem.

2. Gadījumā, kad vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumi otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā cieš zaudējumus, kuru iemesls ir karš vai citi bruņoti konflikti, revolūcija, ārkārtas stāvokļa ieviešana valstī, dumpis, sacelšanās vai nemieri, otrā Līgumslēdzēja Puse apņemas veikt darbību, kas attiecas uz īpašuma restitūciju, atlīdzināšanu, kompensāciju vai cita veida risinājumu, kas būtu vismaz tik pat labvēlīgs kā tas, kādu attiecīgā Līgumslēdzēja Puse piemēro jebkuras trešās valsts ieguldītājiem.

4. pants

Izņēmumi

Šī līguma nosacījumi, kas saistīti ar tādas attieksmes piešķiršanu, kas nav mazāk labvēlīga kā tā, kas tiek piešķirta jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, netiks izmantoti, lai piespiestu vienu Līgumslēdzēju Pusi attiecināt uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem priekšrocības vai privilēģijas, kas izriet no:

a) jebkurām esošajām vai iespējamajām muitas ūnijām, brīvās tirdzniecības zonām, monetārajām ūnijām jeb līdzīgiem starptautiskiem nolīgumiem vai arī citām reģionālās ekonomiskās sadarbības formām, kurās ir iesaistījusies vai varētu iesaistīties kāda no Līgumslēdzējām Pusēm; vai

b) līguma, kas paredz šādas ūnijas vai zonas izveidošanu vai paplašināšanu attiecīgā laika posmā, noslēgšanas; vai

c) jebkura starptautiska līguma vai vienošanās, vai arī jebkuras vietējās likumdošanas, kas ir pilnībā vai galvenokārt saistīti ar nodokļu aplikšanu.

5. pants

Ekspropriācija

1. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm neveiks ekspropriācijas, nacionalizācijas vai jebkāda veida atsavināšanas darbības, kuru rezultātā iestājas sekas, identiskas nacionalizācijai vai ekspropriācijai attiecībā uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts pie sekojošiem nosacījumiem:

a) ja šādas darbības tiek veiktas sabiedrības interesēs un īstenotas likumdošanā noteiktajā kārtībā;

b) šīs darbības nav diskriminējošas;

c) šīs darbības tiek veiktas, vienlaikus nodrošinot savlaicīgu, adekvātu un efektīvu kompensāciju izmaksu. Šādai kompensācijai jālīdzinās atsavināto ieguldījumu tirgus vērtībai brīdī pirms atsavināšanas vai pirms atsavināšanas fakta oficiālas izziņošanas, un tā jāizmaksā bez kavēšanās. Kompensācijā jāiekļauj procenti, ko, sākot ar atsavināšanas datumu, aprēķina saskaņā ar noteikto komerckursu. Kompensācijai jābūt efektīvi realizējamai un brīvi pārvedamai jebkurā brīvi konvertējamā valūtā.

2. Ieguldītājam, kura aktīvi ir ekspropriēti, ir tiesības pieprasīt tās Līgumslēdzējas Puses, kura ir veikusi ekspropriāciju, attiecīgajām tiesu vai varas iestādēm operatīvi pārskatīt viņa lietu, lai noteiktu, vai šāda ekspropriācija un attiecīga kompensācija tiek veikta saskaņā ar principiem, kas izklāstīti šajā līgumā, un tās Līgumslēdzējas Puses likumdošanu, kura veic ekspropriāciju.

3. Šī līguma 1. panta c) paragrāfa 3) apakšpunktā minētie ieguldītāji nevar celt prasības šajā pantā aprakstītajos gadījumos, ja kompensācija ir izmaksāta saskaņā ar līdzīgiem nosacījumiem kādā citā ieguldījumu līgumā, kuru ir noslēgusi tā Līgumslēdzēja Puse, kuras teritorijā ir veikti attiecīgie ieguldījumi.

6. pants

Pārvedumi

1. Līgumslēdzējas Puses, saskaņā ar savas Puses likumdošanu, garantē sekojošus pārvedumus, kas tiek izdarīti bez kavēšanās un jebkurā brīvi konvertējamā valūtā:

a) tīrā peļņa, dividendes, tehniskā palīdzība un tehniskie atalgojumi, procenti vai citi tekošie ienākumi, kas iegūti no otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veiktajiem jebkāda veida ieguldījumiem;

b) ienākumi no pilnīgas vai daļējas otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veikto ieguldījumu likvidācijas;

c) ar ieguldījumiem saistīto aizdevumu pamatmaksājumi; un

d) to vienas Līgumslēdzējas Puses pilsoņu vai pastāvīgo iedzīvotāju ienākumi, kuri ir nodarbināti vai kuriem ir atļauts strādāt saistībā ar ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. Valūtas maiņas kursam, kurš tiek pielietots šī panta 1. paragrāfā minētajos pārvedumos ir jābūt spēkā pārveduma veikšanas dienā.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas piemērot šī panta 1. paragrāfā minētajiem pārvedumiem tādus pašus noteikumus, kādi tiek piemēroti pārvedumiem, kuri tiek veikti no jebkuras trešās valsts ieguldītāju investīcijām.

7. pants

Ieguldījumu strīdu atrisināšana starp vienu Līgumslēdzēju Pusi un otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju

1. Lai atrisinātu ar ieguldījumiem saistītos strīdus starp vienu Līgumslēdzēju Pusi un otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju, starp ieinteresētajām Pusēm notiek konsultācijas, kuru mērķis ir iespēju robežās, draudzīgi atrisināt attiecīgo lietu.

2. Ja šo konsultāciju rezultātā sešu mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža jautājums netiek atrisināts, ieguldītājs var pēc saviem ieskatiem iesniegt lietu izskatīšanai:

a) Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā tika veikti ieguldījumi, kompetentajām tiesu institūcijām; vai

b) Starptautiskajam ieguldījumu strīdu izskatīšanas centram (ICSID) atbilstoši attiecīgajiem nosacījumiem, kas paredzēti Konvencijā par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem, kas atvērta parakstīšanas procedūrai 1965. gada 18. martā Vašingtonā, gadījumos, kad abas Līgumslēdzējas Puses pievienojušās minētajai Konvencijai; vai arī

c) starptautiski dibinātai šķīrējtiesai, kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) arbitrāžas noteikumiem, ja vien ieinteresētās Puses nav vienojušās citādi.

3. Ar šo katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt ieguldījumu strīda iesniegšanai starptautiskajai samierināšanas tiesai vai arbitrāžai.

4. Tā Līgumslēdzēja Puse, kura ir iesaistīta strīdā, tajā laikā, kamēr notiek ieguldījumu strīdu izskatīšana, nevar izmantot savu imunitāti vai faktu, ka noguldītājs ir saņēmis kompensāciju saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, kura pilnībā vai daļēji sedz nodarītos zaudējumus, savai aizstāvībai.

5. Arbitrāžas lēmumi ir galīgi un saistoši abām strīdā iesaistītajām Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse izpilda tos saskaņā ar savu likumdošanu un saskaņā ar 1958. gada ANO Konvenciju par ārvalstu arbitrāžas tiesu lēmumu atzīšanu un izpildi (Ņujorkas Konvencija), ja Līgumslēdzējas Puses ir pievienojušās šai konvencijai.

8. pants

Strīdu kārtošana starp Līgumslēdzējām Pusēm

1. Strīdi starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas saistīti ar šī līguma izpildi vai interpretāciju, jākārto, ja tas ir iespējams, pa diplomātiskajiem kanāliem.

2. Ja kādu strīdu starp Līgumslēdzējām Pusēm tomēr nav iespējams atrisināt, pēc Līgumslēdzēju Pušu pieprasījuma tas jāiesniedz arbitrāžas tiesai.

3. Šāda arbitrāžas tiesa ir jāizveido katram atsevišķam gadījumam sekojošā veidā: divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma par arbitrāžas tiesu saņemšanas, katra Līgumslēdzēja Puse ieceļ vienu tiesas locekli. Abi ieceltie tiesas locekļi pēc tam izraugās kādas trešās valsts pilsoni, kas pēc abu Līgumslēdzēju Pušu piekrišanas tiek iecelts par arbitrāžas tiesas priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs jāieceļ amatā divu mēnešu laikā, skaitot no abu pārējo tiesas locekļu iecelšanas brīža.

4. Gadījumā, ja vajadzīgās amatpersonas netiek ieceltas noteiktajā laika posmā, kas minēts šā panta 3. paragrāfā, Līgumslēdzējas Puses, ja nepastāv nekāda cita vienošanās, var griezties pie Starptautiskās Tiesas prezidenta ar lūgumu iecelt nepieciešamās amatpersonas. Ja izrādās, ka prezidents ir kādas Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai ja viņš kādu citu iemeslu dēļ nespēj veikt minēto funkciju, lūgums iecelt vajadzīgās amatpersonas tiek adresēts viceprezidentam. Ja arī viceprezidents ir kādas Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai arī ja viņš kādu citu iemeslu dēļ nespēj veikt minēto funkciju, lūgums iecelt vajadzīgās amatpersonas tiek adresēts tam Starptautiskās Tiesas loceklim, kurš ieņem nākamo hierarhijas pakāpi un kuram nav nevienas Līgumslēdzējas Puses pilsonības.

5. Arbitrāžas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Šādi lēmumi ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse patstāvīgi sedz savas puses locekļa izdevumus par tiesu un pārstāvniecību arbitrāžas procedūrā; izdevumus par Priekšsēdētāju kā arī pārējos izdevumus vienādās daļās sedz Līgumslēdzējas Puses. Neskatoties uz to, tiesa var izlemt pieprasīt vienai no Līgumslēdzējām Pusēm segt lielāku izdevumu daļu, un šis lēmums ir saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm. Tiesa pati nosaka tiesas procesuālo kārtību.

9. pants

Aizvietošanas princips

Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm vai tās pilnvarota iestāde saskaņā ar garantiju, ko tā sniegusi attiecībā uz ieguldījumiem, veic maksājumu kādam no tās ieguldītājiem, otra Līgumslēdzēja Puse, neiebilstot pret iepriekšējās Līgumslēdzējas Puses vai tās pilnvarotās iestādes tiesībām saskaņā ar 7. pantu, kā aizvietotāja puse atzīst visa veida ieguldītāju tiesību vai pretenziju nodošanu pirmāk minētajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilnvarotai iestādei, un attiecīgās Puses vai tās pilnvarotās iestādes aizvietotāju uz šīm tiesībām vai pretenzijām. Aizvietošanas tiesības nedrīkst pārsniegt ieguldītāja sākotnējās tiesības.

10. pants

Īpašu nosacījumu piemērošana

Ja Līgumslēdzējas Puses vietējā likumdošana vai saistības saskaņā ar starptautisko likumdošanu, kuras pastāv šobrīd vai tiks nodibinātas, dod tiesības otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem uz labvēlīgāku attieksmi, tad šādi noteikumi dominēs pār šo līgumu tādā mērā, kādā tie ir labvēlīgāki.

11. pants

Konsultācijas un informācijas apmaiņa

Pēc vienas no Līgumslēdzēju Pušu pieprasījuma otra Līgumslēdzēja Puse piekrīt nekavējoties noturēt konsultācijas par šī līguma interpretāciju. Pēc vienas no Līgumslēdzēju Pušu pieprasījuma tiek veikta informācijas apmaiņa par to, kādā veidā šajā līgumā minētos ieguldījumus ietekmē otras Līgumslēdzējas Puses likumi, noteikumi, administratīvā prakse vai procedūra, vai politika.

12. pants

Šī līguma pielietošana

1. Šis līgums attiecas uz tiem ieguldījumiem, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pēc šī līguma stāšanās spēkā.

2. Šis līgums attiecas arī uz tiem ieguldījumiem, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pirms šī līguma stāšanās spēkā, ja šie ieguldījumi ir veikti saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu ārvalstu investīciju likumdošanu.

3. Šis līgums neattiecas uz jebkādiem ieguldījumu strīdiem, kuri varētu rasties, vai jebkuru prasību, kas tika kārtota pirms šī līguma stāšanās spēkā.

13. pants

Līguma stāšanās spēkā, termiņš un denonsēšana

1. Šis līgums stājas spēkā ar to brīdi, kad Līgumslēdzējas Puses ir rakstveidā paziņojušas viena otrai par to, ka visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai līgums varētu stāties spēkā, ir nokārtotas.

2. Šis līgums ir spēkā 10 gadus un paliek spēkā, ja vien tas netiek denonsēts saskaņā ar šī panta 3. paragrāfu.

3. Jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm var denonsēt šo līgumu sākotnējā 10 gadu perioda beigās vai jebkurā laikā pēc tam, rakstveidā paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei 1 gadu iepriekš.

4. Visu pārējo šī līguma pantu nosacījumi paliek spēkā vēl 10 gadus pēc līguma denonsēšanas brīža attiecībā uz tiem ieguldījumiem, kuri tiek veikti pirms šī līguma denonsēšanas brīža.

Šo līgumu liecinieku klātbūtnē ir parakstījušas personas, kuras šim nolūkam ir pilnvarojusi attiecīgo personu valdība.

Līgums noslēgts Rīgā, 1995. gada 6. novembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, vjetnamiešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgu interpretāciju gadījumā noteicošais būs līguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Vjetnamas Sociālistiskās Republikas
valdības vārdā valdības vārdā
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Promotion and Protection of Investments

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Desiring to expand and deepen economic and industrial cooperation on a long term basis, and in particular, to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognising the need to protect investment by investors of both Contracting Parties and to stimulate the flow of investments and individual business initiative with a view to the economic prosperity of both Contracting Parties;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a) "investment" means every kind of asset invested in connection with economic activities by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws of the latter and in particular, though not exclusively, includes:

(i) movable and immovable property and any other property rights, such as mortgages, liens and pledges and similar rights;

(ii) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;

(iii) a claim to money or a claim to any performance having economic value associated with an investment;

(iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets, technical processes and know-how and goodwill;

(v) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract, or exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not contrary to the laws and regulations of the Contracting Party in the territory of which this investment has been made;

(b) "returns" means the amount yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

Returns from investment and from re-investment shall enjoy the same protection as investment;

(c) "investor" in respect of either Contracting Party means:

(i) any natural person having the nationality of a Contracting Party in accordance with its laws; or

(ii) any corporation, partnership, trust, joint-venture, organisation, association or enterprise duly constituted in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party;

(iii) any entity or organization established in accordance with the laws of any third State which is controlled by nationals of that Contracting Party or by entities having their seat in the territory of that Contracting Party;

(d) "territory" means:

(i) with respect to the Republic of Latvia, the territory of the Republic of Latvia, including the territorial sea and any maritime or submarine area within which the Republic of Latvia in conformity with international law exercises sovereign rights with regard to the seabed and subsoil and the natural resources of such areas;

(ii) with respect to the Socialist Republic of Vietnam, all land territory (including islands), maritime and submarine areas over which the Socialist Republic of Vietnam exercises, in accordance with national and international law, sovereignty, sovereign rights and jurisdiction;

(e) "freely convertible currency" means the currency that is widely used to make payments for international transactions and widely exchanged in the principal international exchange markets.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and shall admit such investments, in accordance with its laws and regulations.

(2) Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

Article 3

Most-Favoured-Nation Provisions

(1) Investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall receive treatment which is fair and equitable, and not less favourable than that accorded to investments made by investors of any third State.

(2) Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to investors of any third State.

Article 4

Exceptions

The provisions of this Agreement relative to the granting of treatment not less favourable than that accorded to the investors of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

(a) any existing or future customs union or free trade area or a monetary union or similar international agreement or other forms of regional economic cooperation to which either of the Contracting Parties is or may become a party; or

(b) the adoption of an agreement designed to lead to the formation or extension of such a union or area within a reasonable length of time; or

(c) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article 5

Expropriation

(1) Neither Contracting Party shall take any measures of expropriation, nationalization or any dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investment of investors of the other Contracting Party, except under the following conditions:

(a) the measures are taken for a public purpose and under due process of law;

(b) the measures are non-discriminatory;

(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. The compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investments immediately before the expropriation occurred or the impending expropriation became public knowledge and shall be paid without undue delay. The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation. The compensation shall be effectively realizable and freely transferable.

(2) Investors, whose assets are being expropriated, have a right to prompt review by appropriate judicial or administrative authorities of the expropriating Contracting Party to determine whether such expropriation, and any compensation therefore conforms to the principles of this Agreement and the laws of the expropriating Contracting Party.

(3) Investors referred to in Article 1, paragraph (c), point (iii), may not raise claims under paragraphs of this Article if compensation has been paid pursuant to a similar provision in another Investment Protection Agreement concluded by the Contracting Party in the territory of which the investment has been made.

Article 6

Transfers

(1) Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, guarantee without unreasonable delay the transfer in any freely convertible currency of:

(a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical fees, interest and other current income, accruing from any investment of the investors of the other Contracting Party;

(b) the proceeds from the total or partial liquidation of any investment made by investors of the other Contracting Party;

(c) funds in repayment of loans related to an investment; and

(d) the earnings of citizens and permanent residents of one Contracting Party who are employed and allowed to work in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party.

(2) The exchange rate applicable to the transfer referred to in paragraph (1) of this Article shall be the rate of exchange prevailing at the time of remittance.

(3) The Contracting Parties undertake to accord to the transfers referred to in paragraph (1) of this Article treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.

Article 7

Settlement of Investment Disputes Between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

(1) For the purpose of solving disputes with respect to investments between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, consultations will take place between the parties concerned with a view to solving the case, as far as possible, amicably.

(2) If these consultations do not result in a solution within six months from the date of request for settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement to:

(a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or

(b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States opened for signature at Washington D.C. on March 18,1965, in the event Contracting Parties shall have become a party to this Convention; or

(c) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

(3) Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration.

(4) The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

(5) The arbitral decisions shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall execute them in accordance with its laws and in accordance with the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), if the Contracting Parties are members of that Convention.

Article 8

Settlement of Disputes Between The Contracting Parties

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.

(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who, on approval by the two Contracting Parties, shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.

(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too, is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Contracting Party, shall be invited to make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

Article 9

Subrogation

If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to any of its investors under a guarantee it has granted in respect to an investment, the other Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party or its designated agency under Article 7, in its capacity as a subrogated party, recognize the transfer of any right or title of such investor to the former Contracting Party or its designated agency and the subrogation of the former Contracting Party or its designated agency to any right or title. The subrogated rights shall not exceed the original rights of the investor.

Article 10

More Favourable Provisions

If the domestic law of either Contracting Party or obligations under international law, existing at present or established hereafter, entitle investments by investors of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided by this Agreement, such treatment shall prevail.

Article 11

Consultations and Exchange of Information

Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree promptly to hold consultations on the interpretation or application of this Agreement. Upon request by either Contracting Party, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures or policies of other Contracting Party may have on investments referred to in this Agreement.

Article 12

Application to Investment

1. This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties by investors of the other Contracting Party after the entry into force of this Agreement

2. This Agreement shall also apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties by investors of the other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement provided that such investments have been made in accordance with the foreign investment legislation of the Contracting Parties.

3. This Agreement shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

Article 13

Entry into Force, Duration and Termination

(1) This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties have notified in writing each other that all necessary constitutional formalities for its entry into force have been completed.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years, and shall continue to be in force, unless terminated in accordance with paragraph (3) of this Article.

(3) Either Contracting Party may, by giving one (1) year's written notice to the other Contracting Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten (10) year period or anytime thereafter.

(4) With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of all of the other Articles of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten (10) years from such date of termination.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Riga on November 6, 1995 in the Latvian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence between the texts of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government

For the Government

of the Republic of Latvia of the Socialist Republic of Vietnam
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par ieguldījumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.02.1996.Stājas spēkā: 16.02.1996.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 16.02.1996.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
38949
16.02.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)