Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par valsts robežas šķērsošanas vietām un nolīgumu par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos

1.pants. 1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par valsts robežas šķērsošanas vietām ar šo likumu tiek apstiprināts un pieņemts.

2.pants. 1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, ar šo likumu tiek apstiprināts un pieņemts.

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināmi šā likuma 1. un 2.pantā minētie nolīgumi.

4.pants. Nolīgums par valsts robežas šķērsošanas vietām stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

5.pants. Nolīgums par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 31.augustā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 8.septembrī
NOLĪGUMS
STARP LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR SADARBĪBU, VEICOT KONTROLI VALSTS ROBEŽAS APVIENOTAJOS KONTROLPUNKTOS

Lietuvas Republikas valdība un Latvijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas "Puses", cenzdamās nodrošināt pienācīgus apstākļus valsts robežas šķērsošanai starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku, kā arī attiecīgo kontroles punktu funkcionēšanu uz valsts robežas un tajos izvietotās iekārtas racionālu izmantošanu, vienojās par to, ka:

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants

1. Saskaņā ar šo Nolīgumu, Puses:

1.1. izveido valsts robežas apvienotos kontroles punktus pierobežas dzelzceļa stacijā un autoceļu caurlaides punktos uz valsts robežas;

1.2. noteiktos dzelzceļa iecirkņos var veikt kontroli pasažieru vilcienos brauciena laikā cauri valsts robežas caurlaides punktiem;

1.3. izveido valsts robežas apvienotos kontroles punktus pārdeves robežstacijās;

2. Valsts robežas apvienotie kontroles punkti tiek noteikti ar starpresoru Nolīgumu starp Pušu kompetentām valsts institūcijām.

Pušu kompetentās valsts institūcijas vienojas par valsts robežas apvienoto kontroles punktu izveidošanu, dzelzceļa posmu noteikšanu, kuros kontrole tiek veikta pasažieru vilcienos brauciena laikā, valsts robežas apvienoto kontroles punktu teritorijas apzīmēšanu, kas noteikta šī Nolīguma 3.pantā, kā arī valsts robežas apvienoto kontroles punktu izveidošanu pārdevu dzelzceļa stacijās.

2. pants

Šajā nolīgumā:

1. "Kontrole" - pasākumu kopums, ko nosaka Pušu likumdošanas un tiesiskie akti un pielieto attiecībā uz personām, transportlīdzekļiem, precēm un citām vērtībām, kas šķērso valsts robežu.

2. "Valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorija" - precīzi noteikta vienas Puses teritorija, kas noteikta šā Nolīguma 3.pantā un kurā otras Puses amatpersonām tiek piešķirtas pilnvaras kontroles veikšanai.

3. "Amatpersonas" - personas, kuras saskaņā ar Pušu likumdošanu tiek pilnvarotas kontroles veikšanai valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā.

3. pants

Valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritoriju veido:

1. Dzelzceļa satiksmē:

1.1. Dzelzceļa robežstacijās:

1.1.1. noteikta stacijas teritorijas daļa un tajā esošās ēkas;

1.1.2. dzelzceļa posms, kurā kontroles laikā atrodas pasažieru un kravas vilcieni;

1.1.3. dzelzceļa iecirknis starp robežstaciju un valsts robežu;

1.2. ja pasažieru vilcina kontrole tiek veikta brauciena laikā - vilciens, kas atrodas noteiktajā dzelzceļa iecirknī un, nepieciešamības gadījumā, noteiktie robežstaciju posmi, kuros sākas un beidzas šis dzelzceļa iecirknis;

2. Autoceļu satiksmē:

2.1. autoceļa posms valsts robežas kontroles punkta teritorijā ar tā elementiem;

2.2. dienesta būves (telpas), kas atrodas apvienotā robežkontroles punkta teritorijā;

2.3. autoceļš starp valsts robežas apvienoto kontroles punktu un valsts robežu.

4. pants

Vienas Puses likumdošanas un normatīvie akti, kas attiecas uz kontroles veikšanu, saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek pielietoti valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā tādā pašā veidā kā otrās Puses teritorijā. Šo likumdošanas un normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumā iestājas tāda pati atbildība kā par līdzīga veida pārkāpumiem otras Puses teritorijā.

5. pants

1. Veicot kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā, izbraukšanas valsts kontrole tiek veikta pirms iebraukšanas valsts kontroles, kas notiek šādā veidā:

1.1. izbraukšanas valsts muitas un cita veida kontrole;

1.2. izbraukšanas valsts robežkontrole;

1.3. iebraukšanas valsts robežkontrole;

1.4. iebraukšanas valsts muitas un cita veida kontrole.

2. Līdz kontroles pabeigšanas brīdim, izbraukšana valsts amatpersonas:

2.1. pielieto izbraukšanas valsts likumdošanas un normatīvos aktus, kas attiecas uz kontroles realizēšanu.

2.2. kopš šī brīža, iebraukšanas valsts amatpersonām tiek liegtas kontroles tiesības attiecībā uz personām, transporta līdzekļiem, precēm un citām vērtībām.

3. No kontroles uzsākšanas brīža, iebraukšanas valsts amatpersonas:

3.1. pielieto iebraukšanas valsts likumdošanas un normatīvos aktus, kas attiecas uz kontroles realizēšanu;

3.2. kopš šā brīža, izbraukšanas valsts amatpersonām tiek liegtas kontroles tiesības attiecībā uz personām, transportlīdzekļiem, precēm un citām vērtībām, izņemot gadījumus, kad panākta attiecīga vienošanās ar iebraukšanas valsts kompetentām institūcijām.

6. pants

Saskaņā ar šo Nolīgumu katra no Pusēm piešķir otras Puses amatpersonām tiesības veikt kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā saskaņā ar likumdošanas un tiesiskajiem aktiem tādā pašā veidā kā savā teritorijā. Tās var netraucēti pārvest uz savas valsts teritoriju savāktās muitas nodevas un citus maksājumus, preču paraugus, kā arī jebkura iemesla dēļ aizturētas preces, neizlaistos cauri vai konfiscētos transportlīdzekļus, vai citas vērtības.

7. pants

Pušu amatpersonām, kas veic kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā saskaņā ar savas valsts likumdošanas un normatīvajiem aktiem, ir tiesības neatļaut personai šķērsot valsts robežu, atvest to atpakaļ uz savas valsts teritoriju. Pušu amatpersonas nav pilnvarotas aizturēt, kā arī atvest atpakaļ uz savu teritoriju tās Puses pilsoņus, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

Šādas personas var tikt aizvestas uz tās Puses valsts robežas apsardzes dienesta telpām, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

8. pants

Personas, kurām iebraukšanas valsts amatpersonas ir atteikušas iebraukšanu, atgriežas izbraukšanas valstī.

9. pants

1. Pušu amatpersonas sniedz savstarpēju palīdzību, izpildot dienesta pienākumus valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā, bet īpaši gadījumos, kad tiek novērsti vai atklāti to likumdošanas un normatīvo aktu pārkāpumi, kas reglamentē valsts robežas šķērsošanu.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi nav pretrunā ar Pušu Nolīgumiem, likumdošanas un normatīvajiem aktiem, ar kuriem var būt noteikts, ka šādai informācijas nodošanai nepieciešama saskaņošana ar citām kompetentām valsts institūcijām.

II. AMATPERSONAS

10. pants

Puse, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts, nodrošina otras Puses amatpersonām, kas izpilda savus pienākumus saskaņā ar šo Nolīgumu, netraucētas kontroles iespējas un tādu pašu tiesisko aizsardzību, kādu tā nodrošina savas valsts amatpersonām.

11. pants

Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu ir ieceltas savu pienākumu izpildei otras Puses teritorijā, ir tiesības šķērsot robežu, dodoties uz darba vietu, uzrādot oficiālu dienesta dokumentu, kas nosaka viņa personību, tiesības un izpildāmo pienākumu raksturu.

12. pants

Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu ir ieceltas savu pienākumu izpildei otras Puses teritorijā, ir jāvalkā nacionālais formas tērps un atšķirības zīmes.

1. Viņiem nav tiesības nēsāt ieročus. To amatpersonu drošību, kas izpilda pienākumus otras Puses teritorijā, nodrošina tās Puses attiecīgais dienests, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

2. Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu izpilda savus pienākumus otras Puses teritorijā, jāievēro šīs valsts teritorijā spēkā esošā likumdošana, ja nekas cits nav paredzēts šajā Nolīgumā.

3. Par visiem pārkāpumiem, kurus pieļāvušas vienas Puses amatpersonas otras Puses teritorijā, tiek nekavējoši ziņots to vadībai.

13. pants

Lietas, kas nepieciešamas dienesta pienākumu pildīšanai, un personīgās mantas, ieskaitot transportlīdzekļus un pārtikas produktus, kurus vienas Puses amatpersonas ieved, uzsākot darbu otras Puses teritorijā, un izved, atgriežoties atpakaļ, tiek ievestas un izvestas bez to aplikšanas ar muitas nodevām un citiem nodokļiem.

Vienas Puses amatpersonu dienesta dokumentiem ir neaizskaramības statuss otras Puses teritorijā.

14. pants

Pušu amatpersonu tiesiskā aizsardzība, tiesības un pienākumi, ko nosaka šā Nolīguma 10., 11., 12. un 13. pants, aptver dzelzceļa personālu un citus dienesta darbiniekus, kas izpilda savus pienākumus saskaņā ar savas valsts likumdošanu un tiesiskajiem aktiem otras Puses teritorijā, valsts robežas apvienotajā kontroles punktā, ieskaitot ekspedīcijas firmas (muitas starpniekus) un saimniekojošos subjektus, kas nodarbojas ar apdrošināšanu un valūtas maiņu.

III. KONTROLES DIENESTI

15. pants

Pušu kompetentās valsts institūcijas veiks visus pasākumus, lai saskaņotu kontroles dienestu darbalaiku un funkcijas.

16. pants

Pēc savstarpējas vienošanās, Pušu kompetentās valsts institūcijas piešķir:

1. telpas, kas nepieciešamas otras Puses kontroles dienestiem, un sedz visus izvedumus, kas saistīti ar valsts robežas apvienotā kontroles punkta uzturēšanu un ekspluatāciju;

2. telpas (vietas) vagonos, kas tiek rezervētas amatpersonām, kuras veic kontroli pasažieru vilcienos brauciena laikā.

17. pants

Ēkas un telpas, kas piešķirtas otras Puses kontroles dienestiem, var apzīmēt ar oficiāliem uzrakstiem attiecīgās Puses valsts valodā un ar šīs valsts ģerboni un karogu.

18. pants

Iekārtas, mēbeles un citas mantas, kas nepieciešamas vienas Puses kontroles dienestu darbam un tiek izmantotas otras Puses teritorijā, tiek ievestas un izvestas bez aplikšanas ar muitas nodevām un citiem nodokļiem.

19. pants

1. Vienas Puses attiecīgie dienesti iekārto un apkalpo telefona, telegrāfa un citas sakaru līnijas, kas nepieciešamas otras Puses kontroles dienesta darbam, līdz valsts robežai. Telefonus, teletaipus un citus sakaru līdzekļus uzstāda un apkalpo tās Puses dienesti, kuri tos izmanto.

2. Vienas Puses kontroles dienesti, kas izpilda savus pienākumus otras Puses teritorijā, ko nosaka šā Nolīguma 3. punkts, var izmantot radiosakaru līdzekļus, kas tiek pielietoti šiem mērķiem savas valsts teritorijā.

3. Puses savstarpēji piešķir kontroles dienestiem visus iespējamos atvieglojumus citu sakaru līdzekļu izmantošanā.

IV. NOSLĒGUMS

20. pants

Pēc savstarpējās vienošanās, Pušu kompetentās valsts institūcijas nosaka pasākumus, kas nepieciešami šā Nolīguma realizēšanai.

21. pants

Pasākumus, kuri tiek veikti saskaņā ar 1. panta 1. punkta noteikumiem, var apturēt pēc vienas Puses pieprasījuma, kas jāpaziņo pa diplomātiskajiem kanāliem. Puse, kuras kontroles dienesti jāpārceļ atpakaļ uz tās teritoriju, var pieprasīt nepieciešamo laiku, kas nevar pārsniegt vienu gadu, skaitot no pieprasījuma saņemšanas dienas.

22. pants

1. Šis Nolīgums tiek apstiprināts saskaņā ar katras Puses likumdošanas prasībām un stājas spēkā dienā, kad saņemts atbildes paziņojums par šādu apstiprinājumu.

2. Šā Nolīguma noteikumi tiek grozīti un papildināti pēc Pušu vienošanās. Visi grozījumi un papildinājumi ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šā Nolīguma darbību, informējot par to otru Pusi ar notu. Šādā gadījumā Nolīgums zaudē savu spēku pēc 6 mēnešiem, skaitot no dienas, kurā saņemta otras Puses nota, ar kuru tiek paziņots par tā izbeigšanu.

Sastādīts 1995.gada 9.jūnijā divos eksemplāros, katrs no tiem lietuviešu, latviešu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Domstarpību gadījumā, kas rodas, interpretējot šī Nolīguma noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

Lietuvas Republikas
valdības vārdā
Latvijas Republikas
valdības vārdā
NOLĪGUMS
STARP LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR VALSTS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANAS VIETĀM

Lietuvas Republikas valdība un Latvijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas "Puses", cenzdamās noteikt valsts robežas kontroles punktus, kā arī cenzdamās radīt pienācīgus apstākļus, lai valsts robežu varētu šķērsot personas, transportlīdzekļi un preces, vienojās par to, ka:

1. pants

1. Puses vienojās atvērt sekojošos starptautiskos kontroles punktus uz valsts robežas starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku:

1.1. dzelzceļa:

1.1.1. Skuodas - Lietuvas Republika
Priekule - Latvijas Republika
1.1.2. Bugaņai - Lietuvas Republika
Vaiņode - Latvijas Republika
1.1.3. Mažeiķai - Lietuvas Republika
Reņģe - Latvijas Republika
1.1.4. Jonišķis - Lietuvas Republika
Meitene - Latvijas Republika
1.1.5. Obaļai - Lietuvas Republika
Eglaine - Latvijas Republika
1.1.6. Turmantas - Lietuvas Republika
Kurcums - Latvijas Republika

1.2. autoceļu:

1.2.1. Butinge - Lietuvas Republika
Rucava - Latvijas Republika
1.2.2. Buknačai - Lietuvas Republika
Ezere - Latvijas Republika
1.2.3. Kalvai - Lietuvas Republika
Meitene - Latvijas Republika
1.2.4. Saločai - Lietuvas Republika
Grenctāle - Latvijas Republika
1.2.5. Obeļai - Lietuvas Republika
Subate - Latvijas Republika
1.2.6. Smeline - Lietuvas Republika
Medumi - Latvijas Republika

Šajā punktā norādītās robežas šķērsošanas vietas tiek atvērtas robežas šķērsošanai abu Nolīgumu parakstījušo valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī citu valstu pilsoņiem, to transporta līdzekļiem, precēm un citiem atļautiem priekšmetiem.

2. Puses vienojās par šādu robežas šķērsošanas vietu atvēršanu uz autoceļiem starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku abu valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī kravas pārvadāšanai starp abām valstīm:

2.1. Skuodas- Lietuvas Republika Plūdoņi - Latvijas Republika;

2.2. Germanišķi - Lietuvas Republika Skaistkalne - Latvijas Republika.

3. Puses nosaka valsts robežas šķērsošanas vietu atvēršanas termiņus un to darba režīmu, kā arī visa veida satiksmi cauri šīm vietām, apmainoties ar notām pēc to pabeigšanas un labiekārtošanas un nepieciešamās infrastruktūras izveidošanas.

4. Personas, transportlīdzekļi un preces šķērso valsts robežu saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses likumdošanu.

5. Valsts robežas šķērsošanas vietās uz autoceļiem personas šķērso robežu transportlīdzekļos vai kājām. Kājāmgājējiem tiek iekārtota speciāli celiņi.

6. Puses vienojās par šādu vienkāršotas valsts robežas šķērsošanas vietu atvēršanu, kurās robežu varēs šķērsot vienīgi Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji:

6.1. Laņķimi - Lietuvas Republika
Lankutie - Latvijas Republika
6.2. Gesali - Lietuvas Republika
Aizvīķi - Latvijas Republika
6.3. Strelišķe - Lietuvas Republika
Vaiņode - Latvijas Republika
6.4. Piķeļi - Lietuvas Republika
Piķeļmuiža - Latvijas Republika
6.5. Laižuva - Lietuvas Republika
Laižuve - Latvijas Republika
6.6. Kļikoļi - Lietuvas Republika
Priedula - Latvijas Republika
6.7. Ziemele - Lietuvas Republika
Adžūni - Latvijas Republika
6.8. Podžūni - Lietuvas Republika
Krievgali - Latvijas Republika
6.9. Slimanišķe - Lietuvas Republika
Mēmele - Latvijas Republika
6.10. Joneļi - Lietuvas Republika
Brunava - Latvijas Republika
6.11. Kvetkaja - Lietuvas Republika
Pilskalne - Latvijas Republika
6.12. Jodupe - Lietuvas Republika
Aknīste - Latvijas Republika
6.13. Stelmuiže - Lietuvas Republika
Rauda - Latvijas Republika
6.14. Tilže - Lietuvas Republika
Demene - Latvijas Republika
6.15. Vegeri - Lietuvas Republika
Vītiņi - Latvijas Republika
6.16. Žagare - Lietuvas Republika
Žagare - Latvijas Republika
6.17. Suvainišķi - Lietuvas Republika
Nereta - Latvijas Republika

Valsts robežas pārejas punktu atvēršanas termiņi un to darba režīms tiek noteikts pēc savstarpējās vienošanās starp Pušu robežapsardzības dienestiem, pēc saskaņošanas ar muitas administrāciju.

2. pants

1. Katra no Pusēm sagatavo savā teritorijā valsts robežas šķērsošanas vietu infrastruktūru, atbilstoši cilvēku plūsmas pieauguma perspektīvai, aptverot kājāmgājējus, transportlīdzekļus un preces, kas šķērso robežu.

2. Projektējot, kā arī ceļot valsts robežas šķērsošanas vietu objektus, paredzēta iespēja radīt apstākļus, lai Pušu kompetentās institūcijas varētu veikt kopīgas pierobežas, muitas un cita veida kontroles vienas vai otras Puses teritorijā saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses likumdošanu. Lai veiktu kopīgu darbu šajās valsts robežas šķērsošanas vietās, starp Pusēm tiek noslēgts atsevišķs Nolīgums.

3. Valsts robežas šķērsošanas vietu objektu celtniecības projekta uzdevuma un projekta sagatavošanas procesā notiks Pušu kompetento institūciju konsultācijas.

3. pants

Pušu kompetentās institūcijas savstarpēji sadarbojas jautājumos, kas saistīti ar satiksmes pilnveidošanu pāri valsts robežai un šķērsošanas vietu optimālu izmantošanu. Īstenojot šos uzdevumus, tiek ievēroti šā Nolīguma 2.panta noteikumi.

4. pants

Gaisa un kuģu satiksme cauri lidostām un jūras ostām, kurām ir starptautiskais statuss, un apmaiņa ar starptautiskajiem sūtījumiem cauri starptautiskās pasta apmaiņas punktiem starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku tiek veikta, pamatojoties uz starptautiskajiem nolīgumiem, kuru dalībnieces ir Puses, šo Nolīgumu, kā arī Pušu likumdošanām.

5. pants

1. Satiksmes apturēšana vai ierobežošana pāri valsts robežai atsevišķās šķērsošanas vietās var tikt noteikta sakarā ar nelabvēlīgu epidemioloģisko situāciju, fitosanitāro jeb veterināro cēloņu dēļ, sabiedriskās drošības apsvērumiem vai dabas katastrofu gadījumos. Puse, kura gatavojas apturēt vai ierobežot kustību, informē par to otru Pusi ar notu ne vēlāk kā piecas dienas pirms plānotās kustības apturēšanas vai ierobežošanas pāri valsts robežai. Neatliekamos gadījumos, informācija tiek sniegta ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotās kustības apturēšanas vai ierobežošanas pāri valsts robežai.

2. Dabas katastrofu gadījumā vai citās ārkārtējās situācijās kustība cauri valsts robežas šķērsošanas vietām var tikt apturēta nekavējoties, informējot par to otru Pusi 24 stundu laikā.

3. Par kustības apturēšanu vai ierobežošanu pāri valsts robežai sakarā ar šķērsošanas vietu objektu vai komunikāciju būvju paredzēto remontu, Puses informē viena otru ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms remontdarbu sākuma, paziņojot to plānoto pabeigšanu.

6. pants

1. Šis nolīgums tiek apstiprināts saskaņā ar katras Puses likumdošanu un stājas spēkā dienā, kad saņemts atbildes paziņojums par šādu apstiprināšanu.

2. Šā nolīguma noteikumi tiek grozīti un papildināti pēc Pušu vienošanās. Visi grozījumi un papildinājumi ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šāda Nolīguma darbību, paziņojot par to otrai Pusei ar notu. Šādā gadījumā Nolīgums zaudē savu spēku pēc 6 mēnešiem, skaitot no dienas, kad otra Puse saņēmusi notu, ar kuru tiek paziņots par tā izbeigšanu.

Sastādīts 1995.gada 9.jūnijā divos eksemplāros, katrs no tiem lietuviešu, latviešu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Domstarpību gadījumā, kas rodas, interpretējot šā Nolīguma noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

Lietuvas Republikas
valdības vārdā
Latvijas Republikas
valdības vārdā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par valsts robežas šķērsošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.08.1995.Stājas spēkā: 08.09.1995.Tēma: Muita un valsts robeža; Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 08.09.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 02.11.1995.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
36677
08.09.1995
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)