Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.92 Rīgā 2001.gada 13. februārī

Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pieņem pārskatus, deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām" apstiprināšanu

1. Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 8.panta 4.punktu, kā arī ņemot vērā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 3.punkta un pārejas noteikumu 34.punkta nosacījumus, apstiprinu "Kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pieņem pārskatus, deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām".

2. Rīkojumu un ar šo rīkojumu apstiprināto kārtību publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo rīkojumu apstiprinātā kārtība piemērojama pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors A.Sončiks

 

 

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes elektroniskā veidā pieņem pārskatus un deklarācijas no nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 3.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinu pārskatus (tālāk tekstā - deklarācijas) Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt rakstveidā vai elektroniskā veidā.

Iepriekšminētā likuma pārejas noteikumu 34.punkts savukārt nosaka, ka līdz normatīvā akta par elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību spēkā stāšanās dienai nodokļu maksātāji, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā, iesniedz arī rakstveida deklarācijas.

Elektroniskā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja:

1) tā ir iesniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

2) iesniegtajā rakstveida deklarācijā iekļautā informācija atbilst elektroniskā veidā iesniegtajai;

3) rakstveida deklarācija ir iesniegta ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas elektroniskā veidā.

Lai nodokļu maksātājs deklarācijas varētu iesniegt elektroniskā veidā, tam ar VID teritoriālo iestādi, kurā tas reģistrējies kā nodokļu maksātājs, jānoslēdz līgums, kurā tiek noteikta deklarāciju iesniegšanas kārtība ar interneta starpniecību un nodokļu maksātāja atbildība par elektronisko datu patiesumu (sk. 1. pielikumu).

Gadījumos, kad nodokļu maksātājs maina VID teritoriālo iestādi, nodokļu maksātāja un līdzšinējās VID teritoriālās iestādes noslēgtais līgums zaudē spēku ar dienu, kad maksātājs tiek pārcelts uz jauno VID teritoriālo iestādi. Ar jauno VID teritoriālo iestādi nodokļu maksātājam atkārtoti jāslēdz līgums par elektronisko deklarāciju iesniegšanu.

Līguma 2.0. pielikums "Paroles un identifikatora saņemšanas apstiprinājums" vienlaikus ir arī pieteikums līguma slēgšanai. Nodokļu maksātājs iepriekšminēto pielikumu VID teritoriālajā iestādē iesniedz aizpildītu, bet neparakstītu. Pielikums tiek parakstīts, saņemot aploksni ar sistēmas lietotāja identifikatoriem un sākotnējām parolēm.

Pēc līguma noslēgšanas VID darbinieks reģistrē nodokļu maksātāja elektronisko deklarāciju sistēmas lietotājus un pēc reģistrācijas izsniedz aploksni ar vēstuli, kurā norādīti lietotāju identifikatori un sākotnējās paroles. No šī brīža nodokļu maksātājs var iesniegt VID deklarācijas elektroniskā veidā.

Pieslēdzoties pie elektronisko deklarāciju sistēmas pirmo reizi, jaunajam lietotājam sākotnējā (VID izsniegtā) parole jānomaina pret citu - tikai lietotājam zināmu paroli.

Papīra veidā dokumentus nodokļu maksātājs VID teritoriālajai iestādei var:

- iesniegt personīgi,

- nosūtīt pa pastu,

- iesniegt, izmantojot VID teritoriālajā iestādē speciāli novietotās vēstuļu kastītes.

Termiņiem, līdz kuriem nodokļu maksātāji VID teritoriālajās iestādēs elektroniskā veidā iesniegs deklarācijas, jāsakrīt ar attiecīgajos normatīvajos aktos norādītajiem termiņiem. Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.1 pantu par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos atkarībā no novēlošanās ilguma tiek uzlikta soda nauda šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

1) līdz 15 kalendāra dienām - 0,1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;

2) no 16 līdz 30 kalendāra dienām - 0,5 procenti no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļu summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām - 1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu.

 

Deklarāciju iesniegšanas termiņa

fiksēšanas veidi

1. Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā iesniedz ar novēlošanos, taču ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc termiņa beigām, un elektroniskā un papīra veidā iesniegtā informācija sakrīt. Tad tiek uzskatīts, ka deklarācija iesniegta termiņā.

Z1.GIF (27176 BYTES)

2. Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā iesniedz ar nokavēšanos, taču ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc termiņa beigām, un elektroniskā un papīra veidā iesniegtā informācija atšķiras. VID teritoriālā iestāde par to, sastādot īpašu protokolu, pēc deklarācijas iesniegšanas informē nodokļu maksātāju. Par deklarācijas iesniegšanas datumu tiek uzskatīts papīra veida deklarācijas iesniegšanas datums un līdz ar to deklarācija nav iesniegta termiņā.

Z2.GIF (33582 BYTES)

3. Nodokļu maksātājs elektroniskā veidā deklarāciju iesniedz termiņā, bet papīra veidā:

3.1. iesniedz ar nokavēšanos (vēlāk nekā 15 dienas pēc termiņa),

Z3.GIF (35021 BYTES)

3.2. deklarācija netiek iesniegta.

Abos gadījumos uzskatāms, ka deklarācija nav iesniegta termiņā, un VID teritoriālā iestāde par to, sastādot īpašu protokolu, piecpadsmit dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām informē nodokļu maksātāju.

Šajos gadījumos par deklarācijas iesniegšanas datumu uzskata papīra veida dokumenta iesniegšanas datumu.

Z4.GIF (30458 BYTES)

1.pielikums

Līgums Nr.

Par elektroniskās deklarēšanas pakalpojuma izmantošanu

200...... gada ......................... .............................

(vieta)

Valsts ieņēmumu dienesta ................................................................................., turpmāk saukta VID,

(VID teritoriālās iestādes nosaukums)

direktora ................................................. personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu", no vienas puses, un ................................................................, n n n n n n n n n n n,

(uzņēmējsabiedrības nosaukums) (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

turpmāk saukts Klients ................................................................................................................................

(amats, vārds, uzvārds)

personā, kurš darbojas saskaņā ar ...................................................................................., no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas par Pusēm, noslēdz šādu līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar šo līgumu VID piešķir Klienta pilnvarotām personām tiesības elektroniski iesniegt nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinu pārskatus (turpmāk tekstā - deklarācijas), kuru saraksts pievienots šī līguma 1.X. pielikumā/os (turpmāk tekstā - Informācija), kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu.

1.2. Klients iesniedz Informāciju, izmantojot interneta www.vid.gov.lv lapu (turpmāk tekstā - Pakalpojums).

1.3. VID Klienta pilnvarotām personām (turpmāk tekstā - lietotājiem) papildus nodrošina darbības saskaņā ar šī Līguma 2.X. pielikumu/iem.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1.VID apņemas:

2.1.1. Informācijas pieņemšanai nodrošināt lietotājiem pieeju Informācijas iesniegšanas paraugiem;

2.1.2. nodrošināt lietotāju autorizācijas pārbaudi saskaņā ar viņiem piešķirtajiem identifikatoriem un parolēm;

2.1.3. pieņemt izpildei ar Pakalpojuma palīdzību no Klienta saņemto Informāciju, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu, ja ir pozitīvi 2.1.2. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultāti;

2.1.4. reģistrēt saņemto Informāciju;

2.1.5. nodrošināt Klientam papildu pakalpojumus, kas ir norādīti šī līguma 2.X. pielikumā/os.

2.2. Klients apņemas:

2.2.1. garantēt, ka viņa sniegtā Informācija ir identiska ar to informāciju, kura uzrādīta viņa VID iesniegtajās un nodokļu likumos paredzētajās deklarācijās;

2.2.2. iesniegt līguma 1.X.pielikumā/os norādīto Informāciju VID saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem;

2.2.3. nodrošināt Līguma 3.pielikumā minēto tehnisko prasību izpildi Pakalpojuma izmantošanai;

2.2.4. izmantot Pakalpojumu tikai līgumā paredzētajiem mērķiem;

2.2.5. nodrošināt Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroļu saglabāšanu un slepenību, kā arī paroļu nomaiņu. Ja lietotāja identifikators vai parole ir nonākušas trešo personu rokās, nekavējoties pieslēgties pie elektroniskās deklarēšanas sistēmas un nomainīt paroli;

2.2.6. ja līguma 2.2.5.apakšpunktā atrunātajā gadījumā tas kādu iemeslu dēļ (piem., vecā parole ir aizmirsta) nav iespējams, nosūtīt pieteikurā uz VID faksu (Nr...................... ) vai e-pastu eds@xxxx.vid.gov.lv (kur xxxx ir VID teritoriālās iestādes četru burtu kods) ar lūgumu atjaunot lietotāja sākotnējo paroli vai nobloķēt lietotāju, vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas;

2.2.7. nekavējoties paziņot VID par jebkurām grūtībām, kas radušās Pakalpojuma izmantošanas gaitā, nosūtot pieteikumu uz VID faksu (Nr. ....................) vai e-pastu eds@xxxx.vid.gov.lv (kur xxxx ir VID teritoriālās iestādes četru burtu kods), vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas.

2.3. Klientam ir tiesības:

2.3.1. lūgt VID lauzt šo līgumu un pārtraukt Pakalpojuma nodrošināšanu;

2.3.2. saskaņojot ar VID, saņemt papildu lietotāju identifikatorus un paroles, par ko puses noslēdz papildu līguma 2.X.pielikumu.

3. Pušu atbildība

3.1. Klients atbild par Informācijas savlaicīgu neiesniegšanu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

3.2. VID neatbild par iespējamām neprecizitātēm un kļūdām Klienta Informācijā, kas iesniegta, izmantojot Pakalpojumu, ja tās nav radušās VID vainas dēļ.

3.3. VID neatbild par Klienta ciestajiem zaudējumiem, ja Klienta neuzmanības vai tīšas darbības rezultātā nepilnvarotas personas ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot Pakalpojumu.

3.4. VID garantē konfidencialitātes saglabāšanu pēc Informācijas saņemšanas.

3.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas stihijas, kari un bruņoti konflikti, sakaru līniju bojājumi, iespējamie valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūciju un iestāžu aizliegumi, grozījumi normatīvajos aktos, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās un streiki.

3.6. Līguma 3.5.apakšpunktā minētās nepārvaramas varas definīcija nevar tikt piemērota, ja Klientam ir jāatbild saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

4. Strīdu atrisināšanas kārtība

4.1. Visus strīdus, kas saistīti ar šī līguma izpildi, Puses vienojas risināt sarunu ceļā.

4.2. Ja visiem mēģinājumiem labprātīgi noregulēt strīdu nebūs abām Pusēm pieņemamu rezultātu, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Vispārīgie noteikumi

5.1. Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet nav šajā līgumā minētas, tiek regulētas saskaņā ar LR Civillikumu un citām spēkā esošo normatīvo aktu normām.

5.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses un Klientam tiek nodoti Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamie identifikatori un paroles.

5.3. Šis līgums uzskatāms par lauztu nākamajā darba dienā:

5.3.1. pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu vai

5.3.2. pēc tam, kad Klients tiek piereģistrēts kā nodokļu maksātājs citā VID teritoriālajā iestādē.

5.4. Pēc līguma darbības pārtraukšanas brīža ar Klienta identifikatoru apstiprināta Informācija vairs netiek pieņemta.

5.5. Šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ja tos ir parakstījušas abas Puses.

5.6. Līguma pielikumi tiek numurēti ar diviem skaitļiem - Z un X, kur Z ir attiecīgais līguma pielikums, uz kuru ir sniegtas atsauces līgumā, bet X - to līguma pielikumu numuri, ar kuriem tiek papildināti jau noslēgtie pielikumi. Līguma sākotnējiem pielikumiem, kuri attiecas uz līgumu un tiek noslēgti vienlaikus ar līgumu, X skaitlis ir nulle.

5.7. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un uz tiem ir attiecināmi šī līguma noteikumi.

6. Pušu adreses un rekvizīti

VID Klients

Teritoriālās iestādes nosaukums Nosaukums

................................................. .........................................................

Adrese ................................................. Adrese .........................................................

Reģ. Nr. ................................................. Reģ. Nr. ..........................................................

Tālrunis ................................................. Tālrunis ..........................................................

Fakss ................................................. Fakss .........................................................

E-pasts E-pasts .........................................................

......................................................... .........................................................

(direktora vārds, uzvārds) (amats, vārds, uzvārds)

Z.v. Z.v.

(paraksts) (paraksts)

PIEL1.GIF (45138 BYTES)

PIEL21.GIF (85044 BYTES)

PIEL22.GIF (58523 BYTES)

PIEL3.GIF (71881 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pieņem pārskatus, deklarācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 92Pieņemts: 13.02.2001.Stājas spēkā: 13.02.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 20.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
3605
13.02.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"