Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 600 "Kremācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.186

Rīgā 1995.gada 4.jūlijā (prot. Nr.36 9.§)
Kremācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1012 redakcijā)
I .Vispārīgie noteikumi

1. Kremācija ir miruša ķermeņa sadedzināšana speciālās krāsnīs.

2. Šo noteikumu uzdevums ir noteikt mirušu cilvēku kremācijas kārtību valstī.

3. Tiesības veikt kremāciju ir komersantiem, kuri reģistrēti Uzņēmumu reģistrā un saņēmuši speciālu atļauju (licenci) kremācijas darbībai. Pēc saskaņošanas ar vietējām vides aizsardzības institūcijām speciālas atļaujas (licences) kremācijas darbībai izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas krematorija. Tā komersanta nosaukumā, kurš veic kremāciju, jāiekļauj vārds "krematorija".

(MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

II. Kremācijas izvēle

4. Kremāciju izvēlas saskaņā ar Latvijas Republikā miruša cilvēka (tālāk tekstā — "mirušais") pirmsnāves gribu, ja tās izteikšanas brīdī attiecīgā persona savu gribu izteikusi brīvi (tā nav maldināta, krāpta vai piespiesta), bijusi rīcībspējīga, nav atradusies bezsamaņā un tās gara darbība nav bijusi traucēta.

5. Ja mirušā pirmsnāves griba nav izteikta, kremāciju ir tiesīgs izvēlēties viņa laulātais, bērni, vecāki, adoptētie, adoptētājs un citi radinieki (tālāk tekstā —"piederīgie"), ja tie ir rīcībspējīgi, izvēles izdarīšanas brīdī neatrodas bezsamaņā un to gara darbība nav traucēta. Priekšroka izvēlē tiek dota mirušā laulātā, bērnu un vecāku gribai.

Ja mirušais nāves brīdī nav sasniedzis 16 gadu vecumu vai pirms nāves ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par rīcības nespējīgu, kremāciju ir tiesīgi izvēlēties arī mirušā aizbildņi un aizgādņi, kuri, tāpat kā šī punkta pirmajā daļā minētās personas, uzskatāmi par mirušā piederīgajiem.

6. Ja mirušais pirms nāves izteicis savu gribu, saskaņā ar kuru uzticējis kādai citai personai kārtot jautājumus, kas saistīti ar viņa apbedīšanu, minētās personas brīva izvēle attiecībā uz mirušā kremēšanu ņemama vērā un uzskatāma par prioritāru, ja attiecīgā persona savas gribas izteikšanas laikā ir rīcībspējīga, neatrodas bezsamaņā un tās gara darbība nav traucēta.

7. Mirušā pirmsnāves griba attiecībā uz kremācijas izvēli un uz to personu izvēli, kurām mirušais pirms nāves uzticējis kārtot ar viņa apbedīšanu saistītos jautājumus, pierādāma ar šādiem dokumentiem:

7.1. mirušā pirms nāves parakstītu rakstisku likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu līgumu ar krematoriju par tās pakalpojumu izmantošanu viņa nāves gadījumā;

7.2. citu dokumentu, kurā mirušais pirms nāves rakstiski izteicis savu gribu un kas apliecināts likumā noteiktajā kārtībā;

7.3. divu liecinieku rakstiskām liecībām par mirušā pirms nāves mutiski izteiktu gribu;

7.4. ierakstu mirušā medicīniskajā kartē vai slimības vēsturē, ja to apstiprinājusi ārstniecības iestāde.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

8. Kremāciju veic saskaņā ar mirušā piederīgo vai citas personas iesniegumu par kremācijas veikšanu (tālāk tekstā — "iesniegums"), kurā jānorāda šo noteikumu 31.1. — 31.8.apakšpunktā minētās ziņas.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. iesnieguma iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu;

8.2. mirušā pirmsnāves gribu apliecinošu dokumentu (ja mirušā griba pirms nāves izteikta);

8.3. dzimtsarakstu nodaļas atļauju veikt apbedīšanu;

8.4. izziņas vai izmeklēšanas iestādes izdotu atļauju, ja ir pamats uzskatīt, ka attiecīgās personas nāve iestājusies vardarbīgas rīcības rezultātā, vai arī atļauju to mirušo kremācijai, kuri izmeklēti tiesu medicīniskās ekspertīzes iestādēs;

8.5. atļauju par obligātās kremācijas veikšanu mirušajam, kura nāves cēlonis ir bīstama infekcijas slimība vai kura ķermenis satur bīstamas infekcijas slimības izraisītājus. Attiecīgo atļauju izsniedz viena no šādām institūcijām:

8.5.1. ārstniecības iestāde;

8.5.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patoloģijas centrs";

8.5.3. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

9. Par bezpiederīgo mirušo atzīstams:

9.1. mirušais, kura apbedīšanai 10 dienu laikā pēc attiecīgas publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (publikāciju laikrakstā ievieto pašvaldība pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas vai, ja to nav iespējams noteikt, — pēc nāves iestāšanās vietas) publikācijā norādītajā pašvaldībā nav pieteikušies piederīgie vai kāda cita persona;

9.2. mirušais, kura piederīgie iesnieguši rakstisku iesniegumu pašvaldībā pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas vai pēc nāves iestāšanās vietas, apliecinot atteikšanos no mirušā apbedīšanas.

10. Bezpiederīgo mirušo kremācija tiek veikta saskaņā ar atļauju, ko izdevusi viena no šādām iestādēm vai institūcijām:

10.1. stacionārā ārstniecības iestāde, ja personas nāve iestājusies šajā iestādē;

10.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patoloģijas centrs", ja mirušais kremēšanai nosūtīts no šīs iestādes;

10.3. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, ja mirušais izmeklēts tiesu medicīniskās ekspertīzes iestādē;

10.4. pašvaldība (pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas vai, ja to nav iespējams noteikt, — pēc nāves iestāšanās vietas), ja personas nāve nav iestājusies stacionārajā ārstniecības iestādē.

Šajā punktā minēto iestāžu atļaujām pievienojami šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minētie dokumenti.

Ja nepieciešams, pirms bezpiederīgo mirušo kremācijas policija nodrošina to daktiloskopēšanu.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

11. (Svītrots ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012.)

12. (Svītrots ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012.)

13. Ekshumēto mirušo kremāciju var izdarīt tikai ar prokurora rakstisku atļauju.

14. Aizliegta to mirušo kremācija, kuru persona nav noskaidrota, izņemot gadījumus, ja mirušie pakļauti obligātajai kremācijai.

(MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

III. Kremācijas norise

15. Kremācija atļauta tikai īpašās šim nolūkam piemērotās celtnēs — krematorijās. Krematorijas darbojas saskaņā ar pašvaldību izdotiem saistošiem noteikumiem, kas saskaņoti ar attiecīgo valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiāli un vietējām vides aizsardzības institūcijām.

Krematorijā jābūt telpai, kurā mirušo sagatavo kremācijai, kā arī telpai, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596; MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

16. Kremācijai mirušo pieņem, ja tam nav klāt rotaslietu, dārgmetālu protēžu, kā arī citu priekšmetu, kuri sadegšanas procesā var izraisīt nevēlamu reakciju.

To, ka mirušajam, kas pieņemts kremācijai, nav bijis klāt minēto priekšmetu, ar parakstu kremācijas reģistrācijas žurnālā apliecina iesnieguma iesniedzējs vai amatpersona, kura mirušo nodod kremācijai.

Minēto priekšmetu noņemšanu un mākslīgo orgānu izņemšanu pirms mirušā nodošanas kremācijai nodrošina iesnieguma iesniedzējs un iestāde, kura devusi atļauju kremācijai.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

17. Mirušie kremējami koka zārkos, kuros drīkst atrasties tikai labi degoši dabiski materiāli.

Pirms kremācijas pie zārka piestiprina karstumizturīgu plāksnīti ar kremācijas reģistrācijas numuru un skaidri salasāmu tās krematorijas nosaukumu, kurā kremācija veikta.

18. Kremācija veicama trīs līdz piecu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Steidzamos gadījumos kremācija veicama 24 stundu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un par to nekavējoties jāziņo policijai.

Ja izziņas vai izmeklēšanas iestādei darba uzdevuma veikšanai nepieciešams pagarināt kremācijas termiņu, izņemot gadījumus, ja cilvēka nāves cēlonis ir bakas, holera, mēris, Sibīrijas lopu mēris, vīrusu hemorāģiskie drudži (tai skaitā Ebolas vīrusslimība, Lasas drudzis, Mārburgas vīrusslimība, Krimas-Kongo hemorāģiskais drudzis), smags akūts respiratorais sindroms (SARS) vai no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība, tā iesniedz rakstisku iesniegumu un norāda laiku, līdz kuram pagarināms kremācijas termiņš.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

19. Aizliegts kremācijas krāsnī vienlaikus kremēt vairāk nekā vienu mirušo.

20. Kremācija var notikt, ja krematorijā par mirušo iesniegti šajos noteikumos paredzētie dokumenti. Ja dokumenti nav iesniegti, krematorijas vadītājam ir tiesības nepieņemt mirušo uzglabāšanā kremācijai.

21. Katra mirušā pelni (arī kremācijas reģistrācijas karstumizturīgā plāksnīte) savācami un ievietojami izturīgā, gaisu un ūdeni necaurlaidīgā kapsulā, kuru aizvāko, aizzīmogo un apzīmē ar numuru.

22. Kapsulai jābūt ar metāla vāku, uz kura salasāmi jānorāda šādi dati:

22.1. kremācijas numurs, kuram jāsaskan ar numuru kremāciju reģis trācijas žurnālā un plāksnītes numuru uz urnas;

22.2. mirušā vārds un uzvārds;

22.3. mirušā dzimšanas vieta un datums;

22.4. mirušā nāves iestāšanās vieta un datums;

22.5. mirušā kremācijas vieta un datums.

23. Kapsulu ar mirušā pelniem vai kapsulu ar mirušā pelniem, kas ievietota speciālā urnā, izsniedz iesnieguma iesniedzējam, tā pilnvarotai personai vai komersantam, ar kuru iesnieguma iesniedzējs noslēdzis līgumu par kremētā apbedīšanu.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

24. Personai, kura saņem mirušā pelnus, rakstiski jāsniedz ziņas krematorijai, kurā veikta kremācija, par vietu, kur pelni tiks apglabāti, glabāti vai izkaisīti. Ja iepriekš norādītā vieta tiek mainīta, rakstiski sniedzamas ziņas par tās maiņu.

25. Kapsula ar mirušā pelniem tiek uzglabāta krematorijā 45 dienas pēc kremācijas. Ja šajā laikā mirušā piederīgie vai cita persona, kurai mirušais pirms nāves uzticējis nodrošināt kremāciju vai apbedīšanu, krematorijā pelnus nepieprasa, kapsula ar mirušā pelniem tiek apglabāta vietā, kura paredzēta bezpiederīgo mirušo apglabāšanai, vai mirušā pelni tiek izkaisīti.

26. Kremāciju var atsaukt šādos gadījumos:

26.1. ja atklājusies mirušā pirmsnāves griba, kas norāda uz citu apbedīšanas veidu. Lai atsauktu kremāciju, krematorijā iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina mirušā pirmsnāves gribu;

26.2. ja pieteicies par bezpiederīgo mirušo atzīta mirušā piederīgais vai cita persona, kurai mirušais uzticējis kārtot ar viņa apbedīšanu saistītos jautājumus, un ja šī persona nevēlas, lai mirušais tiktu kremēts. Lai atsauktu kremāciju, krematorijā iesniedz iesniegumu un uzrāda radniecību apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina mirušā gribu uzticēt konkrētajai personai izvēlēties viņa apbedīšanas veidu;

26.3. ja atklājies, ka kremācija pieteikta, pārkāpjot šo noteikumu vai citu tiesību aktu normas, kas regulē kremācijas kārtību. Lai atsauktu kremāciju, krematorijā iesniedz dokumentu, kas pierāda minēto faktu;

26.4. ja atsaukšanu pieprasa izziņas vai izmeklēšanas iestādes. Lai atsauktu kremāciju, minētās iestādes krematorijā iesniedz iesniegumu.

IV. Mirušā pelnu apglabāšana, glabāšana un izkaisīšana

27. Kapsula ar mirušā pelniem apglabājama kapsētā vai kolumbārijā vai arī mirušā pelni izkaisāmi.

Bezpiederīgā mirušā pelni apglabājami vai izkaisāmi.

28. Kapsulu ar mirušā pelniem var nosūtīt uz kapsētu vai kolumbāriju pēc tam, kad saņemta apbedīšanas atļauja no attiecīgās kapu pārvaldes.

V. Krematoriju lietvedība

29. Krematorijās tiek kārto lietvedība par katra mirušā kremāciju, uzglabājot šajos noteikumos minētos dokumentus 75 gadus, pēc tam šie dokumenti nododami valsts arhīvā.

30. Krematorijās par visām kremācijām jāizdara ieraksti kremāciju reģistrācijas žurnālā.

31. Ieraksti kremāciju reģistrācijas žurnālā par katru krematorijā veikto kremāciju jānumurē ar individuālu kārtas numuru, norādot šādas ziņas par mirušo:

31.1. vārds un uzvārds;

31.2. dzimšanas vieta un datums;

31.3. miršanas vieta un datums;

31.4. pēdējā dzīvesvieta;

31.5. ģimenes stāvoklis;

31.6. profesija vai pēdējais amats;

31.7. piederība reliģiskajai konfesijai (ja tā iesnieguma iesniedzējam vai amatpersonai ir zināma);

31.8. vai ir atzīts par bezpiederīgo mirušo;

31.9. nāves cēlonis un ārstniecības iestāde, kas izdevusi miršanas faktu apliecinošu izziņu;

31.10. kremācijas gads, mēnesis, diena un stunda;

31.11. pelnu apglabāšanas, glabāšanas vai izkaisīšanas vieta vai nosūtīšanas vieta, ja pelni nosūtīti ārpus Latvijas Republikas;

31.12. pelnu apbedīšanas vietas maiņa (ja tāda ir notikusi).

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

32. Kremācijas reģistrācijas žurnālā norādāms arī iesnieguma iesniedzēja vārds un uzvārds vai tās iestādes nosaukums, kas devusi atļauju izdarīt attiecīgo kremāciju, kā arī par konkrētās kremācijas veikšanu atbildīgā krematorijas darbinieka vārds un uzvārds.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1012)

33. Kremāciju reģistrācijas žurnālu ieraksti krematorijām jāuzglabā 75 gadus, pēc tam tie nododami valsts arhīvā.

VI. Krematoriju uzraudzība un atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem

34. Krematoriju darbība atrodas valsts policijas uzraudzībā.

35. Fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpušas šos noteikumus, saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Ministru prezidents M.Gailis

Iekšlietu ministrs J.Ādamsons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kremācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 186Pieņemts: 04.07.1995.Stājas spēkā: 13.07.1995.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 12.07.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
35818
{"selected":{"value":"31.12.2005","content":"<font class='s-1'>31.12.2005.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2005","iso_value":"2005\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2005.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-30.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.1995","iso_value":"1995\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.1995.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)