Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2024

Alūksnē 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 7. p.)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta
sesto un septīto daļu, un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi
" 69. un 79. punktu

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana;

1.2. maksu par ADTI pakalpojumu sniegšanu.

2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Alūksnes novada administratīvajā teritorijā:

2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;

2.2. veic inženiertīklu un būvju būvniecību;

2.3. veic zemes ierīcības projektu izstrādi.

3. Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze), kā arī mērniecībai nepieciešamo datu un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšanu, koordinē un realizē Alūksnes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, ar kuru ir noslēgts līgums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu (turpmāk – Datubāzes turētājs).

4. Maksa par Datubāzes turētāja sniegtajiem ADTI pakalpojumiem noteikta šo saistošo noteikumu pielikumā.

5. Ja būvniecības dokumentācijas izstrādei par pamatni tiek ņemts sertificēta mērnieka izstrādāts topogrāfiskais plāns, tam jābūt saskaņotam ar inženiertīklus apkalpojošām organizācijām un Datubāzes turētāju, un ievadītam pašvaldības Datubāzē.

6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs izsniedz (elektroniski) 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma un samaksas saņemšanas.

7. Saņemot personas rakstisku (elektronisku) iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas.

8. Atsevišķos gadījumos var izmantot Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfa sagatavotu izdruku no ADTI Datubāzes, ko izsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

8.1. avārijas darbu gadījumā;

8.2. uzstādot žogus, pagaidu būves vai reklāmas objektus – fiziskām un juridiskām personām par sev piederošo nekustamo īpašumu, ja Datubāzē pieejami ADTI dati par konkrēto teritoriju;

8.3. ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu projektēšanai – fiziskām un juridiskām personām par sev piederošo nekustamo īpašumu, ja Datubāzē pieejami ADTI dati par konkrēto teritoriju;

8.4. citos gadījumos.

9. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai Pašvaldības ADTI Datubāzē to saskaņo ar Datubāzes turētāja mājaslapā norādītiem inženiertīklu turētājiem atbilstoši teritorijai.

10. Pēc inženiertīklu turētāju saskaņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu saskaņo arī ar Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfu un pēc tam iesniedz reģistrēšanai Datubāzes turētājam.

11. Ja iesniegtais topogrāfiskais plāns atbilst prasībām reģistrācijai Datubāzē, Datubāzes turētājs uz plāna veic atzīmi par reģistrāciju pašvaldības Datubāzē un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna un samaksas saņemšanas, to reģistrē un ievada pašvaldības Datubāzē.

12. Ja iesniegtais topogrāfiskais plāns neatbilst prasībām reģistrēšanai Datubāzē, Datubāzes turētājs elektroniski plānā norāda precizējamos objektus un sadaļas un nosūta plāna izstrādātājam labošanai. Pēc veiktajiem labojumiem plānu iesniedz atkārtotai pārbaudei.

13. Izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskā daļa pirms iesniegšanas pašvaldībā ir jāiesniedz Datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrēšanai Datubāzē. Datubāzes turētājs pārbauda grafiskās daļas topogrāfisko elementu atbilstību ADTI specifikācijai un apgrūtinājuma līnijas un apgrūtinājuma koda atbilstību ATIS (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas) specifikācijai. Alūksnes novada pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Datubāzes turētāja.

14. Topogrāfiskais plāns un izpildmērījuma plāns, pēc to attiecīgās saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas, ir derīgs tikai ar mērniecībā sertificētas personas parakstu. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma Alūksnes novada pašvaldības Datubāzē. Izpildmērījuma plānam nav derīguma termiņa.

15. Datubāzes turētājs Topogrāfiskās informācijas ievadīšanai Alūksnes novada pašvaldības Datubāzē pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tajā skaitā izpildmērījumus un būvasu nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā veidā (*dgn vai *dwg formātā) spēkā esošajā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā.

16. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu (par ceļa segumiem, u.c. laukumveida labiekārtojumiem), norāda uzmērījuma robežu, kurā uzmēra un attēlo visus virszemes situācijas elementus (aku vākus, gūlijas u.tml.).

17. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

18. Ja būvdarbu vai rakšanas darbu laikā tiek atrasti topogrāfiskajos plānos neuzrādīti vai plānam neatbilstoši izvietoti inženiertīkli, tad mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

19. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis sertificēts mērnieks, nodod pārbaudei Datubāzes turētājam, kurš pārbauda atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo ADTI ievieto Datubāzē.

20. Ja starp Datubāzes turētāju un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita ģeodēziskajos darbos sertificēta persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

21. Samaksu par Datubāzes turētāja sniegtajiem pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2019. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 23/2019 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
Pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2024
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Alūksnes novadā"
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.p.k.

Pakalpojums

Izcenojumi (bez PVN) EUR

1.

Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana Datubāzē:

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrācijai Datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai

 

1.1.

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts

19,00

1.2.

objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts

22,00

1.3.

objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

28,50

1.4.

objekta platība no 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

8,00

1.5.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu

500,00

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās un reģistrēšana Datubāzē: 

2.1.

viena veida inženiertīkls ar garumu no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts

9,00

2.2.

viena veida inženiertīkls ar garumu no 30 līdz 100 m (ieskaitot), viens objekts

11,00

2.3.

viena veida inženiertīkls ar garumu virs 100 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

3,00

3.

Galveno būvasu reģistrēšana Datubāzē, viens objekts

9,00

4.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā): 

4.1.

Ēkas (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi

11,50

4.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datubāzē, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi

Šīs tabulas 1. punkta izcenojumi

5.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana Datubāzē, viens objekts

11,50

6.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē (objekts)

12,00

7.

Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam: * 

7.1.

objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

29,50

7.2.

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

8,50

8.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai**, mērvienība – karšu lapa.***

5,00

9.

Sarkano līniju datu izsniegšana

Bez maksas

* Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

** Topogrāfiskās informācijas izsniegšana var tikt organizēta tīmekļa pakalpojumu veidā.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju, un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) aprites kārtību Alūksnes novadā, lai pašvaldības rīcībā būtu kvalitatīva, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija.

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajai daļai vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuNav ietekmes, jo pašvaldības uzdevums – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšana – tiek deleģēts.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. – Ietekme uz vidi – nav ietekmes;

3.2. – Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav ietekmes;

3.3. – Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav ietekmes;

3.4. – Ietekme uz konkurenci – nav ietekmes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmNav ietekmes uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemADTI ir nepieciešama, lai nodrošinātu vairāku pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Tā kā pašvaldības uzdevums – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšana – tiek deleģēts, tad nav ietekmes uz pašvaldības esošajiem cilvēkresursiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuAlūksnes novada pašvaldības Centrālā administrācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pakāpeniski tiek veidota kvalitatīva augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāze ar ticamu informāciju.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts un to paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 8. marta līdz 22. martam publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokļa sniegšanas termiņš – 2 nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas.
9. Informācija par sabiedrības izteiktajiem viedokļiem par saistošo noteikumu projektuSabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektu un to paskaidrojuma rakstu nav saņemts.
Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15/2024Pieņemts: 25.04.2024.Stājas spēkā: 09.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 08.05.2024. OP numurs: 2024/88.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351750
09.05.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"