Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 291

Rīgā 2024. gada 4. aprīlī
Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un
elektroniskās naudas likuma
35. panta otro daļu,
38. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. panta pirmo daļu,
Latvijas Bankas likuma 63. panta otro daļu un
68. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. maksājumu iestādes pašu kapitāla prasības aprēķināšanas kārtību;

1.2. aktīvus, kādos Latvijā reģistrēta vai licencēta maksājumu iestāde un Latvijā reģistrēta vai licencēta elektroniskās naudas iestāde (turpmāk kopā – iestāde) drīkst ieguldīt no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un nav ieskaitīta atsevišķā kontā bankā;

1.3. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru iestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai pārskatus par tās darbību (turpmāk – pārskats), kuri satur statistiskos datus, un iestāžu uzraudzībai nepieciešamo informāciju, kura nav statistiskie dati (turpmāk kopā – dati);

1.4. pārskatu iesniegšanas termiņus;

1.5. pārskatos iekļauto datu glabāšanas ilgumu.

2. Terminu "nerezidenti", "rezidenti" un "centrālā banka" lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, sniegtajam šo terminu skaidrojumam. Citi šajos noteikumos lietotie termini atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (turpmāk – Likums) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

3. Pārskatos iekļautie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, t. sk. tam, lai veiktu finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzību un sagatavotu uzraudzības statistiku, kā arī lai informētu citas institūcijas un sabiedrību par iestāžu darbības attīstību Latvijā.

4. Pārskatos iekļautos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas vispārējās prasības un kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Licencēta iestāde, izņemot tādu maksājumu iestādi, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, sagatavo pārskatu, kas sastāv no:

5.1. "Bilances pārskata" (1. pielikums), kurā pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, izņemot papildu pozīcijas, kuru satura skaidrojums sniegts šo noteikumu III nodaļā;

5.2. "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" (2. pielikums), kurā pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, izņemot papildu pozīcijas, kuru satura skaidrojums sniegts šo noteikumu IV nodaļā;

5.3. "A. Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķina" (3. pielikums), kurā iestāde uzrāda kapitāla pietiekamības aprēķinu. Atsevišķu pozīciju skaidrojums sniegts šo noteikumu V nodaļā;

5.4. "B. Kapitāla prasības aprēķina" (4. pielikums), kurā iestāde uzrāda iestādes kapitāla prasības aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām;

5.5. "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" (5. pielikums), kura:

5.5.1. 1. sadaļā "Klientu līdzekļu uzskaites veids" iestāde uzrāda klientu līdzekļu uzskaites veidu, uzrādot vērtību "bilance", ja klientu līdzekļi tiek uzskaitīti bilancē, vai vērtību "ārpusbilance", ja klientu līdzekļi tiek uzskaitīti ārpusbilancē;

5.5.2. 2. sadaļā "Kopsavilkums" iestāde uzrāda aktīvus un saistības, kuras iestādei rodas maksājumu pakalpojumu sniegšanas vai elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros, attiecīgās pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi. Par apgrūtinātiem aktīviem atzīst tādus aktīvus, kuri tiešā vai netiešā veidā ir ieķīlāti vai uz kuriem attiecas vienošanās par jebkāda veida darījumu nodrošināšanu ar depozītu vai cita veida ķīlu. Atsevišķu pozīciju skaidrojums sniegts šo noteikumu VI nodaļā;

5.6. pārskata "Pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" izvērsums" (6. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" (pozīcijas kods 1020) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī kredītiestādes vai centrālās bankas (turpmāk kopā – banka) BIC kodu un valsts kodu, visas izvērsuma pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi;

5.7. pārskata "Pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" izvērsums" (7. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" (pozīcijas kods 1030) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī bankas BIC kodu un valsts kodu, visas izvērsuma pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi;

5.8. pārskata "Pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" izvērsums" (8. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" (pozīcijas kods 1040) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī parāda vērtspapīru emitenta nosaukumu, valsts kodu, ISIN kodu un RIAD kodu, reitingu aģentūras nosaukumu un parāda vērtspapīriem piešķirto kredītreitingu;

5.9. pārskata "Pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" izvērsums" (9. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" (pozīcijas kods 1050) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī ieguldījumu fonda nosaukumu, ieguldījumu apliecības valsts kodu, ISIN kodu un RIAD kodu, visas izvērsuma pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi;

5.10. pārskata "Pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums" (10. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" (pozīcijas kods 1060) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī maksājumu iestādes nosaukumu, tās reģistrācijas kodu reģistrācijas valsts komercreģistrā (turpmāk – NMK kods) un valsts kodu, visas izvērsuma pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi;

5.11. pārskata "Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums" (11. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" (pozīcijas kods 1070) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī elektroniskās naudas iestādes nosaukumu, tās NMK kodu un valsts kodu, visas izvērsuma pozīcijas iedalot kategorijās – likvīdi vai apgrūtināti līdzekļi;

5.12. pārskata "Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" izvērsums" (12. pielikums), kurā iestāde uzrāda šo noteikumu 5. pielikuma pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" (pozīcijas kods 1080) kopsummas bilancē vai ārpusbilancē izvērsumu, kā arī elektroniskās naudas iestādes nosaukumu, tās NMK kodu un valsts kodu.

6. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, sagatavo šo noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikumu.

7. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, sagatavo šo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

8. Reģistrēta maksājumu iestāde sagatavo šo noteikumu 1., 2., 5., 6., 8., 9. un 10. pielikumu.

9. Reģistrēta elektroniskās naudas iestāde sagatavo šo noteikumu 1., 2., 5., 7., 8., 9., 11. un 12. pielikumu.

10. Bankas BIC kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 "Banku biznesa identifikācijas kodi".

11. Valsts kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

12. ISIN kodu uzrāda vērtspapīriem, kuriem Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks piešķīris starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi".

13. RIAD kodu uzrāda atbilstoši identifikācijas kodam Eiropas Centrālās bankas publicētajā maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstā.

14. Licencēta iestāde sagatavo:

14.1. šo noteikumu 5. vai 6. punktā minētos datus par stāvokli katra kalendārā ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Latvijas Bankai līdz attiecīgajam kalendārajam ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam;

14.2. šo noteikumu 7. punktā minētos datus par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 20. datumam.

15. Licencēta iestāde, kurai ir saistošas Likuma 1. panta 38. punktā noteiktās pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķina prasības, sagatavo Komisijas 2020. gada 17. decembra īstenošanas regulas (ES) Nr. 2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, I pielikumā norādīto pārskata veidni "C 01.00 – Pašu kapitāls (CA1)" par stāvokli katra kalendārā ceturkšņa pēdējā datumā saskaņā ar šīs regulas II pielikuma norādēm un iesniedz Latvijas Bankai līdz attiecīgajam kalendārajam ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

16. Reģistrēta iestāde sagatavo:

16.1. šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minētos datus par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 20. datumam;

16.2. šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. pielikumā minētos datus, kas tai saistoši, par stāvokli katra kalendārā ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Latvijas Bankai līdz attiecīgajam kalendārajam ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

17. Iestāde pārskatu iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā, izmantojot nebanku statistikas sistēmu (adrese: https://stat.bank.lv), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

18. Iestāde paziņo Latvijas Bankai pārskata sagatavotāja kontaktinformāciju, nosūtot pārskata sagatavotāja vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pasta adresi: stp.info@bank.lv.

19. Pārskata sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro.

III. "Bilances pārskata" sagatavošanas prasības un kārtība

20. Pozīcijā "t. sk. klientu līdzekļu ieguldījums" (pozīcijas kods 1351) uzrāda klienta līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumus parāda vērtspapīros vai citos ilgtermiņa ieguldījumos.

21. Pozīcijā "t. sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistīti īstermiņa aizdevumi" (pozīcijas kods 1541) uzrāda iestādes piešķirtos kredītus saskaņā ar Likuma 37. pantā noteikto.

22. Pozīcijā "t. sk. klienta līdzekļu ieguldījums" (pozīcijas kods 1631) uzrāda klienta līdzekļu īstermiņa ieguldījumus parāda vērtspapīros vai citos īstermiņa ieguldījumos.

23. Pozīcijā "t. sk. klienta līdzekļi" (pozīcijas kods 1710) uzrāda klienta naudas līdzekļus, kas atrodas iestādes kasē un iestādes norēķinu kontā kā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm.

24. Pozīcijā "Galvojumi (garantijas)" (pozīcijas kods 3100) uzrāda iestādes izsniegtos galvojumus (garantijas).

25. Pozīcijā "Iespējamās saistības maksājumu izpildei" (pozīcijas kods 3200) uzrāda visas neatsaucamās saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, kas iestādei ir saistošas maksājumu izpildē.

26. Pozīcijā "Pārējās iespējamās saistības" (pozīcijas kods 3300) uzrāda pārējās iespējamās saistības, t. sk. aktīvus, kas ieķīlāti trešo personu saistību izpildes nodrošināšanai.

IV. "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" sagatavošanas prasības un kārtība

27. Pozīcijā "t. sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu iestādes pakalpojumu sniegšanu" (pozīcijas kods 1011) uzrāda visu veidu ieņēmumus, kurus maksājumu iestāde saņem maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

28. Pozīcijā "t. sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu" (pozīcijas kods 1012) uzrāda visu veidu ieņēmumus, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un, ja tādi tiek sniegti, maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

V. "A. Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķina" sagatavošanas prasības un kārtība

29. Pozīciju "Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu" (pozīcijas kods 700) uzrāda, ja elektroniskās naudas iestāde sniedz maksājumu pakalpojumus.

30. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, pozīcijas "Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu" (pozīcijas kods 700), "Pašu kapitāla pārsniegums pār iestādei noteikto kapitāla prasību (500 – B. daļas 300 – 900 x 0.02) (+/–)" (pozīcijas kods 800) un "Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs" (pozīcijas kods 900) neaizpilda.

VI. "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" sagatavošanas prasības un kārtība

31. Pozīcijā "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" (pozīcijas kods 1020) uzrāda prasības pret kredītiestādēm, kurām nav konstatēta noguldījumu nepieejamība, un centrālajām bankām, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Likuma 38.1 panta prasības.

32. Pozīcijā "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" (pozīcijas kods 1030) uzrāda prasības pret kredītiestādēm, kurām nav konstatēta noguldījumu nepieejamība, un centrālajām bankām, ar kurām noslēgts līgums par atsevišķa konta izmantošanu naudas, kas saņemta apmaiņā pret elektronisko naudu, glabāšanai, ievērojot Likuma 38.1 panta prasības.

33. Pozīcijā "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" (pozīcijas kods 1060) uzrāda prasības pret maksājumu iestādēm, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

34. Pozīcijā "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" (pozīcijas kods 1070) uzrāda prasības pret elektroniskās naudas iestādēm, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

35. Pozīcijā "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" (pozīcijas kods 1080) uzrāda prasības pret elektroniskās naudas emitentu vai tā pārstāvi, kuras iestādei rodas savu klientu vārdā, turot cita emitenta emitēto elektronisko naudu.

36. Pozīcijā "Pārējās prasības, kas saistītas ar maksājumu izpildi" (pozīcijas kods 1090) uzrāda prasības pret maksājumu iestādes pārstāvjiem un citām personām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi maksājumu pakalpojumu izpildei.

37. Pozīcijā "Pārējās prasības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emisiju" (pozīcijas kods 1100) uzrāda prasības pret elektroniskās naudas iestādes pārstāvjiem un citām personām, ar kurām noslēgti līgumi elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu nodrošināšanai.

38. Pozīcijā "Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem" (pozīcijas kods 2010) uzrāda iestādes saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

39. Pozīcijā "Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem" (pozīcijas kods 2020) uzrāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas daudzumu, kas elektroniskās naudas iestādei veido finanšu saistības pret elektroniskās naudas turētājiem.

40. Pozīcijā "Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība" (pozīcijas kods 2040) uzrāda vērtību, kas aprēķināta, dalot ar 12 iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā veikto maksājumu, izņemot ar elektronisko naudu veiktos maksājumus, vērtību. Ja maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāros mēnešus, šajā pozīcijā norāda veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību kopš kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus.

41. Pozīcijā "Veikto maksājumu kopējais apmērs maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros" (pozīcijas kods 2050) uzrāda iestādes veikto maksājumu kopējo apmēru no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā kalendārā ceturkšņa pēdējam datumam.

42. Pozīcijā "Ar elektronisko naudu veikto maksājumu kopējais apmērs" (pozīcijas kods 2060) uzrāda maksājumu, ko iestāde ir veikusi ar savu emitēto elektronisko naudu no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā kalendārā ceturkšņa pēdējam datumam, kopējo apmēru.

43. Pozīcijā "Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs" (pozīcijas kods 2070) uzrāda no elektroniskās naudas emitēšanas izrietošo elektroniskās naudas iestādes finanšu saistību vidējo aritmētisko vērtību, kas aprēķināta atbilstoši Likuma 1. panta 2.3 punkta prasībām. Ja elektroniskās naudas iestāde nav darbojusies pilnus sešus kalendāros mēnešus, šajā pozīcijā norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējo apmēru kopš elektroniskās naudas emisijas uzsākšanas dienas.

44. Pozīcijā "Atpirktās elektroniskās naudas kopējais apmērs" (pozīcijas kods 2080) uzrāda elektroniskās naudas iestādes atpirktās elektroniskās naudas kopējo apmēru no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā kalendārā ceturkšņa pēdējam datumam.

VII. Regulējošās prasības par pašu kapitāla prasību aprēķinu un par drošu, likvīdu, zema riska aktīvu noteikšanu

45. Licencēta maksājumu iestāde aprēķina pašu kapitāla prasību, izmantojot šādu formulu:

PK = k x ks,

kur:

PK – pašu kapitāla prasība;

k – koeficients, kas ir vienāds ar:

a) 0.5 – ja maksājumu iestāde sniedz tikai Likuma 1. panta 1. punkta "f" apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu,

b) 1 – ja maksājumu iestāde sniedz jebkuru no Likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem;

ks – kopsumma, kuru veido turpmāk minēto lielumu summa:

a) 4.0 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, ja tā nepārsniedz 5 miljonus euro,

b) 2.5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 5 miljonus euro, bet nepārsniedz 10 miljonus euro,

c) 1 procents no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 10 miljonus euro, bet nepārsniedz 100 miljonus euro,

d) 0.5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 100 miljonus euro, bet nepārsniedz 250 miljonus euro,

e) 0.25 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 250 miljonus euro.

46. Ja licencēta maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāros mēnešus, veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību mēnesī nosaka kopš kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus.

47. Likuma 38. panta pirmās daļas 1. punktā minētie droši, likvīdi, zema riska aktīvi ir šādi neapgrūtināti aktīvi:

47.1. nauda kasē;

47.2. ieguldījumi parāda vērtspapīros līdz otrajai kredītkvalitātes pakāpei (ieskaitot) saskaņā ar Komisijas 2016. gada 7. oktobra īstenošanas regulu (ES) 2016/1799, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus par ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanu attiecībā uz kredītrisku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. un 3. punktu;

47.3. ieguldījumi tādos ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, kuri saskaņā ar fonda prospektu veic ieguldījumus vienīgi šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētajos vērtspapīros.

VIII. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 244 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 6).

49. Pārskatiem par 2024. gada 4. ceturksni un pārskatiem par 2024. gada 31. decembri piemēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 244 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2025. gada 15. janvārim.

50. Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem direktīvā 2005/60/EK un direktīvā 2006/48/EK un par direktīvas 2000/46/EK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvas 2015/2366/ES par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Bilances pārskats
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
RezidentiNerezidentiKopā (1+2)
AB123
AKTĪVI (1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700)1000xx 
Nemateriālie ieguldījumi1100xx 
Pamatlīdzekļi (1210+1220)1200xx 
Nekustamie īpašumi1210xx 
Pārējie1220xx 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (1310+1320+1330+1340+1350+1360+1370+1380)1300xx 
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā1310   
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām1320   
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā1330   
Aizdevumi asociētajām sabiedrībām1340   
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi1350   
t. sk. klientu līdzekļu ieguldījums1351   
Pašu akcijas un daļas1360xx 
Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai1370   
Pārējie1380   
Krājumi1400xx 
Debitori (1510+1520+1530+1540+1550+1560+1570)1500xx 
Pircēju un pasūtītāju parādi1510   
Radniecīgo sabiedrību parādi1520   
Asociēto sabiedrību parādi1530   
Citi debitori1540   
t. sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistīti īstermiņa aizdevumi1541   
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā1550xx 
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai1560   
Pārējie1570   
Īstermiņa finanšu ieguldījumi (1610+1620+1630+1640)1600xx 
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā1610   
Pašu akcijas vai daļas1620xx 
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā1630   
t. sk. klienta līdzekļu ieguldījums1631   
Pārējie1640   
Nauda1700   
t. sk. klienta līdzekļi1710   
PASĪVI (2100+2200+2300+2400)2000xx 
Pašu kapitāls (2110+2120+2130+2140+2150+2160+2170+2180)2100xx 
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)2110   
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums2120   
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve2130xx 
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve2140xx 
Rezerves2150xx 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi2160xx 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi2170xx 
Pārējie2180xx 
Uzkrājumi2200xx 
Ilgtermiņa kreditori (2310+2320+2330+2340+2350+2360+2370+2380)2300   
Aizņēmumi no kredītiestādēm2310   
Citi aizņēmumi2320   
No pircējiem saņemtie avansi2330   
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem2340   
Parādi radniecīgajām sabiedrībām2350   
Parādi asociētajām sabiedrībām2360   
Neizmaksātās dividendes2370   
Pārējie2380   
Īstermiņa kreditori (2410+2420+2430+2440+2450+2460+2470+2480+2490)2400   
Aizņēmumi no kredītiestādēm2410   
Citi aizņēmumi2420   
No pircējiem saņemtie avansi2430   
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem2440   
Parādi radniecīgajām sabiedrībām2450   
Parādi asociētajām sabiedrībām2460   
Neizmaksātās dividendes2470   
Uzkrātās saistības2480   
Pārējie2490   
IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS (3100+3200+3300)3000xx 
Galvojumi (garantijas)3100xx 
Iespējamās saistības maksājumu izpildei3200xx 
Pārējās iespējamās saistības3300xx 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
AB1
Neto apgrozījums1010 
t. sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu iestādes pakalpojumu sniegšanu1011 
t. sk. bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu1012 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas, t. sk. izmaksas, kas saistītas ar iestādes pakalpojumu sniegšanu1020 
Bruto peļņa vai zaudējumi (1010–1020)1030 
Pārdošanas izmaksas1040 
Administrācijas izmaksas1050 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi1060 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas1070 
Ieņēmumi no līdzdalības (1081+1082+1083)1080 
Radniecīgo sabiedrību kapitālā1081 
Asociēto sabiedrību kapitālā1082 
Citu sabiedrību kapitālā1083 
Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus (1091+1092)1090 
No radniecīgajām sabiedrībām1091 
No asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem1092 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (1101+1102)1100 
No radniecīgajām sabiedrībām1101 
No citām personām1102 
Ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (+/–)1110 
Realizētais ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/–)1120 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1131+1132)1130 
Radniecīgajām sabiedrībām1131 
Citām personām1132 
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (1030–1040–1050+1060–1070+1080+1090+1100+1110+1120–1130)1140 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu1150 
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (1140–1150)1160 
Ārkārtas dividendes1170 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (1160–1170)1180 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
A. Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķins
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma
(veselos euro)
AB1
Pašu kapitāls500 
Pašu kapitāla pārsniegums pār maksājumu iestādes minimālo sākotnējo kapitālu
(500 – EUR (20 000; 50 000; 125 000)) (+/–)
600 
Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu
(500 – EUR (350 000)) (+/–)
700 
Pašu kapitāla pārsniegums pār iestādei noteikto kapitāla prasību (500 – B. daļas 300 – 900 x 0.02) (+/–)800 
Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs900 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
4. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
B. Kapitāla prasības aprēķins
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsIepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības apmērs mēnesī (veselos euro)KoeficientsKapitāla prasība (11x12)
līdz 5 milj. eurono 5 milj. euro
līdz 10 milj. euro
no 10 milj. euro līdz 100 milj. eurono 100 milj. euro līdz 250 milj. eurovirs 250 milj. eurouz kapitāla prasības aprēķinu attiecināmā vērtība (2+4+6+8+10)
vērtības apmērs4 % no vērtībasvērtības apmērs2.5 % no vērtībasvērtības apmērs1 % no
vērtības
vērtības apmērs0.5 % no
vērtības
vērtības apmērs0.25 % no vērtības
AB12345678910111213
Likuma 1. panta 1. punkta "f" apakšpunktā minētais maksājuma pakalpojums100             
Likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minētie maksājumu pakalpojumi200             
Kopā300xxxxxxxxxxxx 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
5. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Iestādes pārskats par klientu līdzekļiem

1. KLIENTU LĪDZEKĻU UZSKAITES VEIDS

Uzskaites veids 
A 
  

2. KOPSAVILKUMS

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Uzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)
AB123
Nauda kasē1010 x 
Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai1020   
Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai1030   
Ieguldījumi parāda vērtspapīros1040 x 
Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās1050   
Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei1060   
Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei1070   
Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem1080xx 
Pārējās prasības, kas saistītas ar maksājumu izpildi1090xx 
Pārējās prasības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emisiju1100xx 
Likvīdie aktīvi kopā (1010+1020+1030+1040+1050)1110 xx
Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem2010   
Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem2020   
Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums (–) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem (1110–2010–2020)2030 xx
t. sk. iestādes pašas līdzekļi2031   
Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība2040xx 
Veikto maksājumu kopējais apmērs maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros2050xx 
Ar elektronisko naudu veikto maksājumu kopējais apmērs2060xx 
Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs2070xx 
Atpirktās elektroniskās naudas kopējais apmērs2080xx 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
6. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" izvērsums
Rindas identifikators (piem., 1, 2, 3)Bankas BIC kodsValsts kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*
AC123
      
      

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1020. pozīcijas "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
7. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Bankas BIC kodsValsts kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*
AC123
      
      

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1030. pozīcijas "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
8. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Emitenta nosaukumsValsts kodsISIN kodsRIAD kodsReitingu aģentūras nosaukumsKredītreitingsUzskaites vērtība*
(veselos euro)
ACDEFG3
        
        

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1040. pozīcijas "Ieguldījumi parāda vērtspapīros" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
9. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Ieguldījumu fonda nosaukumsValsts kodsISIN kodsRIAD kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*
ACDE123
        
        

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1050. pozīcijas "Ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
10. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Maksājumu iestādes nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*
ACH123
       
       

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1060. pozīcijas "Prasības pret maksājumu iestādēm maksājumu izpildei" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
11. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Elektroniskās naudas iestādes nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
likvīdiapgrūtinātikopā (1+2)*
ACH123
       
       

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1070. pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas iestādēm maksājumu izpildei" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
12. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 291
Pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" izvērsums
Rindas identifikators
(piem., 1, 2, 3)
Elektroniskās naudas emitenta nosaukumsValsts kodsNMK kodsUzskaites vērtība* (veselos euro)
ACH3
     
     

* 3. ailes kopsumma atbilst "Iestādes pārskata par klientu līdzekļiem" 1080. pozīcijas "Prasības pret elektroniskās naudas emitentiem" 3. ailes kopsummai.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas .. Statuss:
Vēl nav spēkā
vēl nav spēkā
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 291Pieņemts: 04.04.2024.Stājas spēkā: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 09.04.2024. OP numurs: 2024/69.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351073
01.01.2025
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"