Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2024/1

Krāslavas novada Krāslavas pilsētā 2024. gada 25. janvārī
Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 50 (prot. Nr. 1, 12. §, 12.1. p.)


PRECIZĒTI
ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 307 (prot. Nr. 4, 11. §, 11.1. p.)


Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Krāslavas novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

4. Pašvaldībai piederošo ielu norādes izvieto un uztur kārtībā Krāslavas novada pašvaldība.

5. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa).

II. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu izvietošana

6. Pie ēkām (pilsētā un ciemos) jābūt vismaz vienai numurzīmei/ nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi.

7. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi un pie ieejas.

8. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

9. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas un ēkas numerācijas norāde uz fasādes nav saskatāma, tad tā izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

10. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielā/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasādēm.

11. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2.0–2.5 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes, apmēram 30 centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi. Ja numurzīme/ nosaukums no ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā, no ielas puses labi saskatāmā vietā.

12. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

13. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2.0–2.5 metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba.

14. Ielu nosaukumu norādes var izvietot uz atsevišķiem stabiem.

15. Ēku numurzīmju/ nosaukumu un ielu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/ nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Krāslavas novada Būvvaldē.

16. Ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

17. Tekstam uz ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm, kā arī atsevišķu objektu norādēm jābūt valsts valodā.

18. Virzienu norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.

III. Dizaina un informācijas prasības

19. Dizaina prasības ēku numurzīmēm, ielu un laukumu nosaukumiem:

19.1. krāsa – balti, gaismu atstarojoši burti – RAL 9003 uz tumši zila fona, fona krāsa – RAL 5002;

19.2. materiāls un apdare – klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;

19.3. izmēri ēku numurzīmēm – 320x220 mm vai 320x280 mm;

19.4. izmēri ielu nosaukumiem, virzienu norādēm, 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai laukuma nosaukuma izvietošanai nepieciešamais garums;

19.5. fonts – Arial Narrow Bold;

19.6. teksts: ēku numuru augstums 110 mm, ielas nosaukuma lielo burtu augstums 26 mm (1. pielikums).

20. Dizaina prasības nekustamo īpašumu nosaukumiem:

20.1. norādes krāsa – balti, gaismu atstarojoši burti – RAL 9003 uz brūna fona, fona krāsa – RAL 8017;

20.2. materiāls un apdare – klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;

20.3. izmēri virzienu norādēm, 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai nosaukuma izvietošanai nepieciešamais garums;

20.4. fonts – Arial Narrow Bold;

20.5. teksts: māju nosaukumu lielo burtu augstums 70 mm (2. pielikums).

21. Ārpus apdzīvotām vietām nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu uzstādīšana nav nepieciešama.

22. Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un izmērus.

23. Norādes izvietojumu blakus valsts autoceļam jāsaskaņo ar VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģionālo nodaļu.

IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

24. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu atbildīgs ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

25. Šo saistošo noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Būvvalde.

26. Būvvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic piespiedu izpildes procesu šo saistošo noteikumu pārkāpumu gadījumos. Būvvaldei ir tiesības izdot administratīvu aktu un noteikt pienākumu novērst konstatētās neatbilstības saistošo noteikumu prasībām.

V. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 2022/27 "Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā".

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
1. pielikums
Krāslavas novada domes
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/1
Ielu numurzīmju un ielu nosaukumu zīmju paraugi

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
2. pielikums
Krāslavas novada domes
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/1
Norādes paraugs

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2024/1 "Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt vienotu ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju vai nosaukumu izvietošanas kārtību Krāslavas novadā;

1.2. šobrīd spēkā esoši ir Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 2022/27 "Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā", kas izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5. un 9. punktu. Likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku 2023. gada 1. janvārī ar Pašvaldību likuma stāšanos spēkā. Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam;

1.3. saskaņā ar administratīvā akta prioritātes principa ievērošanu administratīvās atbildības noteikšana par saistošo noteikumu pārkāpumiem nav pieļaujama, jo tie ir novēršami izdodot administratīvo aktu ar pienākumu atbilstošā termiņā novērst neatbilstības un izpildīt prasības (veicama piespiedu izpilde). Administratīvā akta (rīkojuma, procesa) prioritātes princips nozīmē to, ka, ja ir nepieciešams panākt, lai persona izpilda noteiktas normatīvo aktu prasības, prioritāte ir administratīvā akta izdošanai, nosakot pienākumu atbilstošā termiņā novērst neatbilstības un izpildīt prasības. Administratīvais sods paredzams tikai tajos gadījumos, kad nepieciešams reaģēt uz kādu personas izdarītu pārkāpumu, kurš vairs nav novēršams un ir ar augstu bīstamības pakāpi (Māliņa I. Jaunu administratīvo pārkāpumu sastāvu veidošana. Grām.: Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 55. lpp.);

1.4. uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi nav paredzēta cita iespējamā alternatīva, kas neparedzētu tiesiskā regulējuma izstrādi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – nav;

2.2. nav nepieciešami papildu resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. 

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. sociālā ietekme – nav;

3.2. ietekme uz vidi – nav;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav;

3.5. ietekme uz konkurenci –  nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. ar jautājumiem saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties pašvaldības būvvaldē;

4.2. saistošo noteikumu prasību piespiedu izpildes procesu veiks pašvaldības būvvalde;

4.3. administratīvo procedūru izmaksas – nav.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus;

5.2. pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā – Krāslavas novada būvvaldes darbinieki. Nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas – Krāslavas novada būvvalde;

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti saistošo noteikumu izpildē iesaistīto institūciju budžetu ietvaros.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša. 
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā ar sabiedrības pārstāvjiem (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.) nav notikušas;

8.2. sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē;

8.3. pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē saistošo noteikumu projekts tika publicēts Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā: www.kraslava.lv, sadaļā "Aktualitātes" – "Sabiedrības līdzdalība" sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai.

Noteiktajā termiņā (no 2023. gada 28. decembra līdz 2024. gada 12. janvārim) viedokļi par saistošo noteikumu projektu netika saņemti.

8.4. izsludinātie saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā un oficiālajā tīmekļvietnē, norādot atsauci uz oficiālo publikāciju atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Krāslavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2024/1Pieņemts: 25.01.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351057
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"