Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024

Alūksnē 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 4, 10. p.)
Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.² panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība, turpmāk – Pašvaldība, piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums.

2. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts no Pašvaldības gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

3. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu projekta īstenošanas laiks, t.sk. 7. punktā minēto dokumentu iesniegšana pašvaldībā, ir līdz 12 mēnešiem, no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

4.1. atrodas Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;

4.2. ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

4.3. saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu tajā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi;

4.4. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

4.5. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai biedrība, vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

4.6. ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmumu pieņemšanas kārtība, tad vairāk nekā 50 % no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī trešo personu finanšu līdzekļus;

4.7. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 15 % (atskaites periodu sākot divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas);

4.8. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā dzīvojamajā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 % no kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem iepriekšējos divos taksācijas gados.

5. Projekta pieteikuma iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki projekta pieteikumu var iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir ja:

6.1. šo Noteikumu 11. punktā minētās atbalstāmās izmaksas pasākumi jau tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem;

6.2. projektā paredzētie risinājumi nenodrošina attiecīgā nekustamā īpašuma funkcionalitāti vai neiekļaujas vides ainavā.

7. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Projekta iesniedzējam pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti (vai kopijas):

7.1. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvniecības dokumentācijā Būvniecības informācijas sistēmā (ja attiecināms);

7.2. darbu pieņemšanas – nodošanas akts par izpildītajiem darbiem;

7.3. pakalpojumu sniedzēja rēķins/i un maksājuma/u dokumenti par projektā veiktajiem darbiem un pakalpojumiem, kas apliecina izpildīto darbu apmaksu projekta kopējā finansējuma summas apmērā.

8. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 7. punktā noteikto dokumentu iesniegšanas pašvaldībā.

III. Līdzfinansējuma apjoms, atbalstāmās izmaksas

9. Par projektu pieteikumiem pieejamo finansējuma apmēru katrā budžeta gadā lemj Pašvaldības dome, apstiprinot tās budžetu.

10. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā 500 EUR uz vienu dzīvokļa īpašumu, ne vairāk kā 50 % no kopējām atbalstāmām izmaksām.

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala, tas ir – zemesgabala, uz kura atrodas dzīvojamā māja un kas ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā, labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas prioritārā secībā ir:

11.1. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu jauna būvniecība, atjaunošana vai pārbūve (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

11.2. jauna teritorijas apgaismojuma ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve;

11.3. atkritumu konteineru novietošanas vietas ierīkošana vai atjaunošana, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2023; 2023. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2023) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 584. punktu;

11.4. jaunu bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve, ne vairāk par 10 % no kopējām atbalstāmām izmaksām (ieskaitot aprīkojuma elementus).

12. Šo Noteikumu izpratnē atbalstāmās izmaksās neietilpst pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

IV. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

13. Pašvaldība, ar Pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu, vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne īsāks kā viens mēnesis.

14. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai attiecīgajā budžeta gadā, projekta pieteikuma iesniedzējs iesniedz Pašvaldībā:

14.1. aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (pielikums);

14.2. papildus iesniedzamos dokumentus (atbilstoši pielikuma veidlapā norādītajam).

15. Viena budžeta gada pieejamā finansējuma ietvaros vērtē visus projektu pieteikumus, kas Pašvaldībā reģistrēti kā elektroniski parakstīti dokumenti vai personīgi iesniegti Noteikumu 13. punktā norādītajā termiņā.

16. Projekta pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē viena mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām šim nolūkam, ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, izveidota izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Komisijas darbā var pieaicināt attiecīgās jomas ekspertus.

17. Projekta pieteikumi tiek vērtēti to iesniegšanas secībā. Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju atbilstību vidējām tirgus cenām vai atbalstāmajām izmaksām, tā ir tiesīga projekta pieteikuma iesniedzējam pieprasīt sniegt skaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

18. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, tad līdzfinansējumu prioritāri piešķir šādā secībā:

18.1. projekta pieteikumiem ar lielāko labuma guvēju skaitu (dzīvokļu īpašumu skaits);

18.2. projekta pieteikumiem, kuros paredzēti labiekārtošanas darbi 11. punktā minētajā prioritārajā secībā;

18.3. projektu pieteikumu iesniegšanas secībā.

19. Komisija Noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu pieteikumu vērtēšanu, pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē projekta iesniedzēju.

20. Ja Komisija pieņem lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu, tā nosūta projekta pieteikuma iesniedzējam lēmuma norakstu un uzaicina noslēgt līgumu ar Pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu.

21. Ja pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas netiek noslēgti līgumi par visu šim mērķim pieejamo finansējumu attiecīgajam budžeta gadam, Pašvaldības domes priekšsēdētājs var izsludināt atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

V. Līguma slēgšana un tā izpildes kontrole

22. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Ja projekta īstenošanai nepieciešami Būvvaldes akceptēti Būvniecības ieceres dokumenti un tie nav iesniegti pie projekta pieteikuma, tos iesniedz pirms līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

23. Projekta pieteicējs zaudē tiesības uz piešķirtā līdzfinansējuma saņemšanu, ja neizpilda 22. punktā minēto nosacījumu vai līdz līguma noslēgšanai atsauc projekta pieteikumu. Šajā gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līdzfinansējuma piešķiršanas līgumu ar projekta iesniedzēju, kura iesniegtais projekts ir nākamais komisijas sagatavotā projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumā.

24. Līgumā paredz:

24.1. projekta īstenošanas termiņu;

24.2. termiņu līdzfinansējuma pārskaitīšanai līdzfinansējuma saņēmēja norēķinu kontā;

24.3. līdzfinansējuma saņēmēja pienākumus projekta realizēšanā;

24.4. līdzfinansējuma izmantošanas nosacījumus;

24.5. atskaišu iesniegšanas kārtību un pārbaužu veikšanu;

24.6. atbildību par projekta īstenošanu un projekta ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu pēc projekta īstenošanas;

24.7. citus līdzējiem svarīgus noteikumus.

25. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs ir atbildīgs par piešķirto līdzekļu izlietojumu saskaņā ar noslēgto līgumu.

26. Pašvaldība nodrošina informācijas publicēšanu par noslēgtajiem līgumiem Pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.

27. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes, apjoma un izmaksu kontroli.

28. Gadījumā, ja starp projekta pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un faktiski izpildītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga pie galīgā norēķina samazināt piešķirtā līdzfinansējuma summu.

29. Projekta pieteicējam pēc līdzfinansētā projekta īstenošanas ir pienākums nodrošināt teritorijas pieejamību un izmantošanu sabiedrībai.

VI. Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. novembra saistošos noteikumus Nr. 24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
Pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2024
PROJEKTA PIETEIKUMS

Alūksnes novada pašvaldībai

 Iesniedzējs: 
  (vārds, uzvārds)

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

 
(adrese)

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

1.Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

Fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese

Juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātājs (jā/nē), juridiskā adrese, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese

 
2.Norēķinu rekvizīti līdzfinansējuma saņemšanai (banka, kods, konta Nr.) 
3.Mājas kadastra apzīmējums 
4.Mājas kopējā platība (m²) 
5.Dzīvokļu īpašumu skaits 
6.Piesaistītā zemes gabala kopējā platība (m²) 
7.Zemes gabala juridiskais statuss

(privatizēts, pieder citai personai, cits)

 
8.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
9.Plānotais darbu realizācijas laiks
(datums no, līdz)
 
10.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk.:

pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

11.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas datumu (EUR) 
12.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu no ES fondiem, valsts, citiem finanšu instrumentiem (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms) 

Pieteikumam obligāti pievienojamie pielikumi:

Dokumenta nosaukumsLapu skaits
Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija 
Pārvaldnieka / apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija 
Pārvaldnieka izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, atskaites periodu sākot 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas 
Sertificēta būvspeciālista apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins 
Piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma plāns uz derīga topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna un skaidrojošs apraksts par plānotajiem darbiem 

Papildus pielikumi mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

Dokumenta nosaukumsLapu skaits
Zemes robežu plāna kopija 
Darbu veikšanas saskaņojums ar zemesgabala īpašnieku (ja zemesgabals nepieder dzīvokļu īpašniekiem) 
Apliecinošs dokuments par ieceres akceptu, ja būvdarbu realizācijai nepieciešams izstrādāt būvniecības dokumentāciju vai būvvaldes izziņa, ka būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama 

Ar savu parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību.

Alūksnē, 20___. gada ___.__________

     
(iesniedzējs) (paraksts) (vārds uzvārds)
Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2024 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums: Saistošie noteikumi "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kādā tiek kontrolēts līdzfinansējuma izlietojums.

Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punktu. Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektajā daļā noteikta kārtība, kādā tiek sniegta palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu Alūksnes novadā, Alūksnes novada domei ir jāpieņem attiecīgi saistošie noteikumi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu: Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms viena gada ietvaros tiek noteikts gadskārtējā pašvaldības budžeta paredzēto līdzekļu apjomā. Pašvaldības līdzfinansējums vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai tiek piešķirts ne vairāk kā 500 EUR uz viena dzīvokļa īpašumu un ne vairāk kā 50 % no kopējām atbalstāmām izmaksām viena projekta īstenošanai.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci: 3.1. sociālā ietekme – labvēlīga, uzlabos iedzīvotāju dzīves vidi, satiksmes organizāciju, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinās labiekārtotas vides pieejamību;

3.2. ietekme uz vidi – nav ietekmes;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav ietekmes;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – nav ietekmes. Ja saistošo noteikumu 11. punktā paredzētās atbalstāmās izmaksas netiks izmantotas publiskajā infrastruktūrā, pašvaldība atbalsta saņēmēju vērtēs atbilstoši komercdarbības atbalsta jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

3.5. ietekme uz konkurenci – nav ietekmes, noteikumi neierobežo tirgus dalībnieku skaitu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām: Saistošo noteikumu piemērošanā projekta pieteikuma iesniedzējs var vērsties Alūksnes novada pašvaldības iestādē "Centrālā administrācija".
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem: Saistošie noteikumi ir izdoti, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošajos noteikumos paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanai Alūksnes novada pašvaldība veidos komisiju piecu komisijas locekļu sastāvā no esošajiem darbiniekiem.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu: Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Alūksnes novada pašvaldības izveidotā komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana: Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām: 8.1. atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 7. februāra līdz 2024. gada 21. februārim publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokļu sniegšanas termiņš – divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas;

8.2. konsultācijas notika ar SIA "Alūksnes nami" speciālistiem;

8.3. saņemts Finanšu ministrijas viedoklis par komercdarbības atbalsta nosacījumiem.

9. Informācija par sabiedrības izteiktajiem viedokļiem par saistošo noteikumu projektu:Minētajā termiņā tika saņemts viens viedoklis par saistošo noteikumu projektu, kurā pausts priekšlikums:

Noteikt, ka uz Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt tikai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas, kurām ir izpildīts Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21" 9. punkta 9.1.1. apakšpunkts un tehniskas apsekošanas atzinumā nav konstatēti būtiski pārkāpumi.

Priekšlikums nav ņemts vērā. Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka pienākums ir regulāri apsekot mājas tehnisko stāvokli un informēt mājas iedzīvotājus par nepieciešamajiem uzlabošanas vai remonta darbiem. Organizējot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, mājas pārvaldnieks rekomendē, skaidro nepieciešamo remontdarbu vajadzību un dzīvokļu īpašnieki lemj par remontdarbu prioritātēm. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam nepieciešams daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.

Pēc Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma dzīvokļa īpašniekam ir jāievēro noteiktie dzīvojamās mājas pārvaldīšanas principi un darbības, lai dzīvojamo māju uzturētu (fiziski saglabātu), atbilstoši normatīvo aktu prasībām un lēmumi par daudzdzīvokļu mājas saglabāšanu ir vienīgi dzīvojamās mājas īpašnieku ziņā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2024Pieņemts: 28.03.2024.Stājas spēkā: 06.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 05.04.2024. OP numurs: 2024/67.22
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350950
06.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"