Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024

Ogrē 2024. gada 27. martā (prot. Nr. 5; 28.)
Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam")
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") (turpmāk – konkurss) izsludināšanas un projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

2. Konkursu organizē Ogres novada pašvaldība, reģ. Nr.: 90000024455, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads (turpmāk – pašvaldība).

3. Projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanai un konkursa īstenošanai pašvaldības izpilddirektors norīko konkursa sekretāru un izveido konkursa vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) septiņu cilvēku sastāvā.

II. Konkursa mērķis un atbalsta virzieni

4. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

5. Konkursa ietvaros var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

6. Konkursa rezultātā realizēto projektu ieguvēji ir Ogres novada iedzīvotāji.

7. Konkursa atbalsta virzieni (skatīt 1. pielikumu):

7.1. neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;

7.2. pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;

7.3. sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;

7.4. kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.

III. Projekta iesniedzējs

8. Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas (turpmāk – projekta iesniedzējs), kurām nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 euro.

9. Projekta dalībnieki paši izstrādā un realizē projektu.

10. Ja projektu īsteno jaunieši, tad vismaz vienam no viņiem – projekta koordinatoram – jābūt pilngadīgai personai.

11. Projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu katrā konkursa atbalsta virzienā. Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta pieteikumu aktivitātes nedrīkst pārklāties.

IV. Konkursā pieejamais finansējums

12. Kopējais projektu finansēšanas apjoms tiek noteikts atbilstoši Pašvaldības apstiprinātajam kārtējā gada budžetam, kas paredzēts Konkursam.

13. Izsludinot Konkursu, tiek norādīts maksimālais finansējuma apjoms, kāds no Pašvaldības budžeta līdzekļiem Konkursā var tikt piešķirts viena Projekta ietvaros.

14. Projekta iesniedzējs projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

15. Projektam piešķirtais pašvaldības finansējums nevar tikt izmantots:

15.1. projekta administratīvā personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai (izņemot bankas pārskaitījumus);

15.2. jebkāda veida atlīdzības izmaksai projekta iesniedzēja valdei vai tās pilnvarotām personām vai kādam no darba grupā iesaistītajiem dalībniekiem (tai skaitā gadījumos, ja tie projektā pilda arī lektora, nodarbību vadītāja u.tml. pienākumus);

15.3. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei;

15.4. projektiem, kas faktiski ir vairākos projektos mākslīgi sadalīts viens projekts;

15.5. politiskiem un reliģiskiem pasākumiem;

15.6. kā līdzfinansējums citos projektu konkursos apstiprinātu projektu realizācijai;

15.7. peļņas gūšanai;

15.8. būvdarbiem, remontiem un labiekārtošanas darbiem privātīpašumā, izņemot vides sakārtošanu sabiedriski nozīmīgos objektos, kuru īpašnieki nodrošina to publisku pieejamību.

16. Konkursa ietvaros tiek noteikti šādi ierobežojumi pieprasītā finansējuma izlietojumam:

16.1. viena pamatlīdzekļa, kura vērtība ir 500 euro un vairāk, kā arī iekārtu iegāde pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja tas tiešā veidā nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. No pieprasītā finansējuma iegādātie pamatlīdzekļi, kuru vērtība ir 500 euro un vairāk, pēc projekta realizācijas ir nododami pašvaldības īpašumā;

16.2. tērpu iegāde ir pieļaujama izņēmuma gadījumos, vērtēšanas komisijai izvērtējot projekta pienesumu jaunrades attīstībā, taču nedrīkst pārsniegt 50 % no pieprasītā finansējuma;

16.3. balvu fonds ir pieļaujams (izņemot naudas balvas), taču tas nedrīkst pārsniegt 100 euro no attiecīgā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma;

16.4. kafijas pauzes un citi ar ēdināšanu saistīti izdevumi pieļaujami tikai tad, ja tas nepieciešams projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu norises nodrošināšanai, un tie nedrīkst pārsniegt 10 % no pieprasītā finansējuma (izņemot īpaši pamatotus gadījumus, par ko vērtēšanas komisija lemj atsevišķi).

17. Projekta iesniedzējs nedrīkst pieprasīt no pasākuma vai aktivitātes dalībniekiem dalības maksu vai ziedojumu (izņemot īpaši pamatotus gadījumus, par ko vērtēšanas komisija lemj atsevišķi).

18. Vērtēšanas komisijai ir tiesības samazināt projekta pieteikumā norādīto finansējuma apjomu, t.sk. samazinot vai pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu pozīcijas.

V. Konkursa izsludināšana

19. Pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļa pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv publicē paziņojumu par konkursa izsludināšanu.

20. Pieteikuma veidlapa, norādījumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti tiek ievietoti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti).

21. Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa kārtību sniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļa (kontaktinformācija tiek norādīta pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv publicētajā paziņojumā par konkursa izsludināšanu).

VI. Projektu pieteikumu iesniegšana

22. Izstrādājot projekta pieteikumu, projekta iesniedzējs sagatavo šādus dokumentus:

22.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa, ko parakstījis projekta koordinators un projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona;

22.2. saskaņojums ar pasākumu norises vietas īpašnieku vai (ja projekts tiek īstenots kādā iestādē vai tās teritorijā) iestādes vadītāju, ja telpas vai teritorija, kurā plānotas projekta aktivitātes, nav nodotas lietošanā projekta iesniedzējam vai neatrodas projekta iesniedzēja īpašumā. Saskaņojumā tiek norādīts, vai plānotās norises vietas izmantošana tiks nodrošināta bez maksas;

22.3. pielikumi, kas sniedz papildu informāciju par projektu (plānoto nodarbību apraksti, skices, attēli, u.tml.).

23. Datorrakstā aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa un tās pielikumi jāiesniedz:

23.1. vienā oriģinālā eksemplārā papīra formātā, ko parakstījis projekta koordinators un projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona, pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā;

23.2. vai arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv.

24. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz arī elektroniskā veidā kā Word dokuments (līdz projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta projekta pieteikuma veidlapā).

25. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš tiek norādīts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv publicētajā paziņojumā par konkursa izsludināšanu.

26. Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz.

27. Par sniegtās informācijas un dokumentācijas pareizību un patiesumu atbild projekta iesniedzējs.

VII. Projektu pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana

28. Konkursa sekretārs pārbauda iesniegto projektu pieteikumu atbilstību šādiem konkursa administratīvajiem kritērijiem, kas attiecīgi tiek vērtēti ar vērtējumu "atbilst" vai "neatbilst":

28.1. projekta īstenošanas teritorija – Ogres novads;

28.2. pasākumu dalībnieki galvenokārt ir Ogres novada iedzīvotāji;

28.3. projekta iesniedzējs – nevalstiskā organizācija (biedrība vai nodibinājums);

28.4. pieprasītais finansējums nepārsniedz šo noteikumu 13. punktā noteikto maksimālo apmēru;

28.5. nav plānots finansējumu izlietot izdevumiem, kas nav atļauti noteikumos;

28.6. aizpildītas visas sadaļas projekta pieteikuma veidlapā;

28.7. projekta pieteikums ir parakstīts noteikumu 23. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

28.8. projekta pieteikumam ir pievienoti 22.1. un 22.2. apakšpunktos minētie pamatojošie dokumenti;

28.9. projekta pieteikums iesniegts 23. un 24. punktā noteiktajā kārtībā.

29. Konkursa sekretārs projektu pieteikumus iesniedz vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem un informē vērtēšanas komisiju par projektu pieteikumiem, kas ir neatbilstoši administratīvajiem kritērijiem vai citām noteikumos minētajām prasībām.

30. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu pieteikumiem. Vērtēšanas komisijai ir tiesības tikties ar projektu iesniedzējiem klātienē un/vai apmeklēt plānotās projektu realizācijas vietas.

31. Ja projekta iesniedzējam ir nodokļu parādi vai nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību vai arī ja projekts neatbilst konkursa nosacījumiem vai noteikumu 29. punktā vai 2. pielikumā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisijai ir tiesības jebkurā projektu izvērtēšanas posmā projekta izvērtēšanu pārtraukt.

32. Vērtēšanas komisijai, pamatojoties uz līdzšinējo konkursa pieredzi, ir tiesības noraidīt konkursa nosacījumiem un kritērijiem atbilstošu projektu, ja tā iesniedzējs iepriekšējos gados, īstenojot konkursa ietvaros apstiprinātu projektu, nav ievērojis projektu īstenošanai izvirzītos nosacījumus (piemēram, ir nepamatoti novilcinājis projekta gala ziņojuma iesniegšanu, nav iesniedzis prasībām atbilstošus finanšu dokumentus vai nav pildījis citus pašvaldības norādījumus).

33. Projektu pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā konkursa sekretārs un vērtēšanas komisija, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz projekta pieteikumā norādīto projekta koordinatora elektroniskā pasta adresi, var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju, dokumentus un saskaņojumus, kā arī ierosināt veikt izmaiņas projekta aprakstā un/vai budžetā nolūkā nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ja nav norādīts citādi, pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam piecu darba dienu laikā no elektroniskā pasta vēstules saņemšanas brīža, pieņemot, ka elektroniskā pasta vēstule ir saņemta nākamajā dienā pēc tās nosūtīšanas.

34. Katra projekta pieteikuma atbilstību specifiskajiem kritērijiem izvērtē vērtēšanas komisijas locekļi, piešķirot katram projektam vērtējumu atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

35. Projekta kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus.

36. Finansējuma saņemšanai tiek izvirzīti tie projekti, kas būs ieguvuši augstāku vērtējumu.

37. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu vērtējumu, kas izšķir, vai projekta pieteikums saņems finansējumu, tad noteicošie kritēriji projektu pieteikumu apstiprināšanā ir noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 8. punktos minētie specifiskie kritēriji.

38. Ja viens projektu iesniedzējs konkursam iesniedzis vairākus pieteikumus, vērtēšanas komisija patur sev tiesības lemt par finansējuma piešķiršanu tikai vienam no tiem.

39. Lēmumu par iesniegto projektu apstiprināšanu pēc vērtēšanas komisijas vērtējuma saņemšanas pieņem pašvaldības dome.

40. Termiņš projektu iesniedzēju informēšanai par iesniegtā projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek norādīts oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv publicētajā paziņojumā par konkursa izsludināšanu.

41. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu izvērtēšanas un rezultātu paziņošanas termiņu, informējot par to projektu iesniedzējus pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.

42. Pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļa informāciju par konkursa ietvaros realizējamajiem projektiem publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.

43. Ja projektu konkursam iesniegto projektu vai tā ietvaros apstiprināto projektu kopsumma nesasniedz noteikumu 12. punktā minēto kopējo pieejamo pašvaldības finansējuma apmēru, vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par konkursa papildu kārtas izsludināšanu.

VIII. Apstiprināto projektu īstenošana un finansēšanas kārtība

44. Apstiprināto projektu īstenošanai un uzraudzībai starp pašvaldību un projekta iesniedzēju tiek noslēgts līgums par finansējuma piešķīrumu un izlietošanu atbilstoši noteikumu 3. pielikumam (turpmāk – līgums).

45. Projektus var īstenot laika periodā no līguma noslēgšanas dienas līdz kārtējā gada 21. novembrim.

46. Projektu īstenošanas un ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība tiek noteikta līgumā, kā arī prasībās projekta īstenošanai un ziņojuma sagatavošanai.

47. Projektu īstenošanā jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

48. Finansējums projekta iesniedzējam tiek izmaksāts 100 % apmērā 10 darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas, pārskaitot to uz līgumā norādīto projekta iesniedzēja norēķinu kontu.

IX. Projektu uzraudzība un izvērtēšana

49. Konkursa sekretārs un vērtēšanas komisija ir tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas un izvērtēšanas posmā pieprasīt no apstiprināto projektu īstenotājiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt projektu realizācijas vietas un tikties ar projektu īstenotājiem, lai iepazītos ar projektu norisi un sasniegtajiem rezultātiem. Ja netiek norādīts citādi, pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa sekretāram piecu darba dienu laikā.

50. Projekta iesniedzējs piecu darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pašvaldībā iesniedz gala ziņojumu par projekta rezultātiem un finansējuma izlietojumu.

51. Konkursa sekretārs pārbauda projekta iesniedzēja iesniegto ziņojumu atbilstību noteikumiem, apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam.

52. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam, projekta iesniedzējam jāatmaksā pašvaldībai neatbilstoši izlietotie naudas līdzekļi pilnā vai daļējā apmērā atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai kārtībai.

53. Ja līdzfinansējuma saņēmējs noteikumu 52. punktā noteiktajā gadījumā neatmaksā saņemto finansējumu, pašvaldība uzsāk piespiedu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

54. Projektu iesniedzēji, kas sekmīgi īstenojuši savus projektus, saņem pašvaldības rakstveida apliecinājumu par veiksmīgu projekta realizāciju.

55. Vērtēšanas komisijai ir tiesības papildus noteikumu 13. punktā minētajam finansējumam piešķirt piecas naudas balvas (viena naudas balva – 300 euro, divas naudas balvas – 200 euro, divas naudas balvas – 150 euro) no šim nolūkam pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem tiem projektu iesniedzējiem, kas izpildījuši visus projektu realizācijai izvirzītos nosacījumus un kuru īstenotie projekti pēc vērtēšanas komisijas balsojuma tiks atzīti par visveiksmīgāk realizētajiem, oriģinālākajiem un/vai sabiedriski nozīmīgākajiem.

56. Naudas balvas to saņēmēji izmanto sabiedriskam labumam un par to izlietojumu rakstveidā informē pašvaldības centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļu ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā gada 31. oktobrim no naudas balvas saņemšanas brīža.

X. Vērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

57. Vērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

58. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Personas datu apstrāde

57. Personas datu apstrādes mērķis – projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") projektu izvērtēšana, apstiprināšana, finansēšana un uzraudzība, tai skaitā līguma slēgšana.

58. Personas datu papildu ieguves avots – Zemesgrāmata, Uzņēmumu reģistra Komercreģistrs, Lursoft.

59. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums – personas datu apstrāde var tikt veikta līguma starp pašvaldību un projekta iesniedzēju noslēgšanas vajadzībām, ja datu subjekts ir tieši saistīts ar projekta īstenošanu. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula)) noteikumiem.

60. Personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šādus principus:

60.1. personas datu apstrāde tiek veikta likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

60.2. personas dati tiek apstrādāti adekvāti, atbilstīgi un tikai tie, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

60.3. personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

60.4. personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

60.5. tiek apstrādāti tikai precīzi personas dati, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

60.6. personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde netiks veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

61. Personas datu glabāšanas laiks – pieci gadi.

62. Personas datu saņēmēji – personas datu apstrādi var veikt pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki.

63. Datu subjekta tiesības – datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

64. Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

65. Pārzinis personas datu apstrādei šī konkursa ietvaros ir pašvaldība, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tālrunis: 65071160, elektroniskā pasta adrese: ogredome@ogresnovads.lv, oficiālā tīmekļvietne: www.ogresnovads.lv.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
1. pielikums
Ogres novada pašvaldības 2024. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2024
(prot. Nr. 5; 28.)
Papildu informācija par konkursā noteiktajiem atbalsta virzieniem (viens projekts var tikt īstenots vairākos atbalsta virzienos)

1. Neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana:

1.1. mērķis – dažādot izglītojošu pasākumu klāstu dažāda vecuma un dažādu interešu mērķa grupām novadā, veicināt izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti, veicināt izglītības vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;

1.2. atbalstāmo darbību piemēri – uz dažādām mērķa grupām vērsti neformālās izglītības pasākumi, kuru nolūks ir uzlabot dalībnieku zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās jomās, to skaitā kursi, izglītojošas lekcijas, semināri, konferences, darba grupas u.c.

2. Pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana:

2.1. mērķis – attīstīt Ogres novada iedzīvotāju iniciatīvu, savu interešu aizstāvību un iesaisti novadā notiekošajos procesos, kā arī sekmēt dažādu sabiedrības grupu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un veicināt sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību, privāto sektoru un sabiedrību;

2.2. atbalstāmo darbību piemēri – aktivitātes iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanai par sabiedrībai būtiskām tēmām, dažādu forumu, diskusiju un kampaņu organizēšana, pasākumi sadarbības attīstīšanai starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību u.c.

3. Sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana:

3.1. mērķis – dažādot sporta pasākumu klāstu dažāda vecuma un dažādas fiziskās sagatavotības mērķa grupām novadā, veicināt sporta norišu daudzveidību un kvalitāti, popularizēt aktīvu dzīves veidu, tautas sportu un masu sporta sacensības novadā populāros sporta veidos, nodrošināt pasākumu pieejamību plašai sabiedrībai;

3.2. atbalstāmo darbību piemēri – sporta sacensību organizēšana (t.sk. tautas sporta sacensības novadā populāros sporta veidos), aktivitāšu īstenošana bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, fizisku aktivitāšu organizēšana bērniem un jauniešiem, pasākumi aktīva dzīvesveida veicināšanai u.c.

4. Kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana:

4.1. mērķis – dažādot kultūras pasākumu un aktivitāšu klāstu dažāda vecuma un dažādu interešu mērķa grupām, nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;

4.2. atbalstāmo darbību piemēri – radošās iniciatīvas veicināšana, mākslinieciskā jaunrade un izpildītājmāksla, pētniecība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana, novada tēla veidošana un popularizēšana u.c.

2. pielikums
Ogres novada pašvaldības 2024. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2024
(prot. Nr. 5; 28.)

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība konkursa mērķim2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa mērķim un ir detalizēti izklāstīts;

1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa mērķim un ir pilnīgi vai daļēji aprakstīts.

Ja projekts neatbilst konkursa mērķim, tad pieteikuma vērtēšanu neturpina.

2.

Labums sabiedrībaiProjekta realizācija ir nozīmīga:

2 punkti – visiem novada iedzīvotājiem vai vēl plašākai sabiedrībai;

1,5 punkti – vismaz vienas novada pilsētas vai pagasta iedzīvotājiem;

1 punkts – atsevišķas pilsētas vai pagasta daļas iedzīvotājiem vai konkrētai sabiedrības daļai;

0,5 punkti – tikai nelielam Ogres novada iedzīvotāju skaitam;

0 punkti – projekta realizācija nesniedz labumu Ogres novada iedzīvotājiem.

Ja projekts nesniedz labumu sabiedrībai, tad pieteikuma vērtēšanu neturpina.

3.

Rezultātu sasniegšana2 punkti – plānotās projekta aktivitātes pilnībā nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu;

1 punkts – plānotās projekta aktivitātes tikai daļēji sasaistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu;

0 punkti – plānotās projekta aktivitātes vāji saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu.

4.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte2 punkti – projektā plānotie izdevumi ir nepieciešami projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, projekta budžets ir reāls, samērīgs;

1 punkts – projektā plānotie izdevumi ir nepieciešami projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, bet dažas no projekta budžeta pozīcijām neatbilst izmaksu efektivitātes principam;

0 punkti – projekta izmaksas ir nepamatoti augstas, nav pietiekami detalizētas un nav atbilstošas projekta specifikai un mērķim.

5

Pašu ieguldījums projekta realizācijā2 punkti – projekta grupa projekta realizācijā piedalās ar savu aktīvu darbu;

1 punkts – projekta grupa projekta realizācijā piedalās tikai ar nelielu pašu darbu;

0 punkti – projekta grupa nepiedalās projekta realizācijā ar savu ieguldījumu.

6.

Projekta aktivitātes/pasākumi sociāli mazaizsargātām personām1 punkts – projekta aktivitāšu mērķa grupa ir sociāli mazaizsargātas personas;

0 punkti – projekta aktivitāšu mērķa grupa nav sociāli mazaizsargātas personas.

7.

Projekta ilgtspēja1 punkts – projekta pieteikumā ir aprakstīts un/vai no projekta idejas nepārprotami izriet, ka projekta grupa spēs nodrošināt projekta ilgtspējību;

0 punkti – projekta grupa nenodrošina projekta ilgtspēju;

8.

Projekta idejas oriģinalitāte

(katrs komisijas loceklis var piešķirt vienu papildu punktu, ja uzskata, ka ideja izceļas ar oriģinalitāti)

1 punkts – ideja izceļas ar oriģinalitāti

9.

Papildu kritērijs (katrs komisijas loceklis var piešķirt papildu punktu ne vairāk kā trīs projektu pieteikumiem)1 punkts – projekts risina aktuālu problēmu,

un ir skaidri redzama tā sabiedriskā nepieciešamība.

3. pielikums
Ogres novada pašvaldības 2024. gada 27. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2024
(prot. Nr. 5; 28.)
LĪGUMS
par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu
Ogrē

____. gada ___. ___________

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – "Pašvaldība"), tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš darbojas uz Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 "Ogres novada pašvaldības nolikums" pamata, no vienas puses,

un

«Statuss» "«Iesniedzējs»", reģistrācijas Nr. «Reģistrācijas_numurs», juridiskā adrese: «Juridiskā_adrese» (turpmāk – "Projekta īstenotājs"), tās valdes priekšsēdētāja __________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti kā Puses,

pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības 2024. gada _____ saistošajiem noteikumiem Nr. __/2024 Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") noslēdz šādu līgumu (turpmāk – "Līgums"):

1. Līguma priekšmets

Pašvaldība piešķir un Projekta īstenotājs pieņem un izlieto Pašvaldības finansējumu «Piešķirtā_summa» EUR (___________ euro un ____ centi) apmērā (turpmāk – "Finansējums") projekta Nr. RADI-___-«Nr» "«Projekta_nosaukums»" (turpmāk – "Projekts") realizācijai atbilstoši apstiprinātajam Projekta pieteikumam, Līgumā izvirzītajiem nosacījumiem un "Prasībām projekta īstenošanai un ziņojuma sagatavošanai organizācijām" (turpmāk – "Prasības"), kas pieejamas Pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti).

2. Līguma darbības laiks

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Projekta īstenošanas termiņš ir no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz _______.

3. Maksājumu kārtība

3.1. Finansējums Projekta realizācijai tiek izmaksāts 100 % apmērā desmit darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pārskaitot to uz Līgumā norādīto Projekta īstenotāja norēķinu kontu.

3.2. Visiem Projekta izdevumus attaisnojošajiem grāmatvedības dokumentiem jābūt sagatavotiem, norādot Projekta īstenotāja rekvizītus un Projekta Nr. RADI-___-«Nr».

4. Projekta kontaktpersonas

4.1. Projekta īstenošanai un Līguma izpildei tiek nozīmēts Projekta koordinators:

vārds, uzvārds: «Vārds_uzvārds»

personas kods: «Personas_kods»

deklarētā dzīvesvieta: «Deklarētā_adrese»

tālrunis: «Telefons»

e-pasts: «Epasts»

4.2. Projekta koordinatora maiņa noformējama kā Līguma grozījumi.

4.3. Projekta koordinatoram nekavējoties rakstveidā jāinformē Pašvaldība, ja:

4.3.1. Projekta koordinators nespēj (slimības, ilgstošas prombūtnes u.c. iemeslu dēļ), nevar (dzīvesvietas maiņas u.c. iemeslu dēļ) vai nevēlas pildīt Projekta koordinatora pienākumus;

4.3.2. notiek Projekta īstenotāja reorganizācija vai likvidācija, mainās tā statuss, rekvizīti, nosaukums, adrese vai kontaktinformācija;

4.3.3. noskaidrojas, ka Projekta mērķi nav sasniedzami vai tas nav izdarāms ar piešķirtajiem līdzekļiem.

4.4. Projekta koordinators ir atbildīgs par Projekta aktivitāšu īstenošanu un Finansējuma izlietojumu saskaņā ar Līgumu, Prasībām un apstiprināto Projekta pieteikumu, kā arī par Projekta ietvaros veikto darbību un grāmatvedības dokumentu atbilstību Latvijas Republikas likumdošanas, Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

4.5. Projekta koordinatoram ir pienākums sagatavot un iesniegt Pašvaldībai ziņojumu atbilstoši Līguma 5. sadaļas noteikumiem.

4.6. Par Līguma izpildi atbildīgais Pašvaldības darbinieks: «Vārds_uzvārds» «Kontaktinformācija».

5. Ziņojumu iesniegšanas kārtība

5.1. Projekta īstenotājam ir jāiesniedz Pašvaldībai gala ziņojums par Projekta izpildes gaitu un Finansējuma izlietojumu piecu darba dienu laikā pēc Projekta gala termiņa.

5.2. Gala ziņojumam jāsatur informācija par Projekta realizācijas ietvaros veiktajām aktivitātēm, to rezultātiem un Finansējuma izlietojumu, un tas sagatavojams, izmantojot Pašvaldības izstrādāto ziņojuma formu, kas pieejama Pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti). Ziņojumam jāpievieno attiecīgo grāmatvedības dokumentu oriģinālus vai kopijas atbilstoši Prasībām.

5.3. Projekta īstenotājam nekavējoties rakstveidā jāinformē Pašvaldība par jebkādiem apstākļiem, kuru rezultātā Projekta īstenošana var tikt būtiski traucēta vai pārtraukta pilnībā.

5.4. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Projekta īstenotāja papildu dokumentāciju un informāciju, kas saistīta ar Projekta īstenošanu, Finansējuma izlietošanu, kā arī Līguma izpildi.

6. Finansējuma izlietojuma nosacījumi

6.1. Projekta īstenotājs ir tiesīgs izmantot piešķirto Finansējumu tikai, lai segtu izdevumus, kas:

6.1.1. ir tieši saistīti ar Līguma priekšmetu, ir noteikti Līgumā un atbilst apstiprinātajam Projekta pieteikumam;

6.1.2. ir nepieciešami, lai veiktu Līgumā norādītā Projekta īstenošanu;

6.1.3. ir saprātīgi un atbilst finanšu vadības principiem, tai skaitā ir lietderīgi un pamatoti izmantošanas ziņā;

6.1.4. atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu, kas regulē valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, prasībām;

6.1.5. ir faktiskie izdevumi, kas radušies Līguma 2.2. apakšpunktā minētajā termiņā, ir reģistrēti Projekta īstenotāja rēķinos vai nodokļu dokumentos un ir identificēti un kontrolējami.

6.2. Ja Projekta īstenošanas gaitā rodas nepieciešamība veikt izmaiņas Projekta budžetā, būtiski palielinot vai samazinot kādu izmaksu pozīciju vai arī to pilnībā mainot, tās iepriekš saskaņojamas ar Pašvaldību un noformējamas kā Līguma grozījumi (nepalielinot piešķirtā Finansējuma apjomu).

6.3. Projekta īstenotājs ir atbildīgs par visiem ar Finansējumu saistītiem nodokļu maksājumiem.

6.4. Projekta budžetā norādītās summas ietver sevī pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – "PVN"). Gadījumā, kad atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam kādam no Projekta budžetā plānotajiem izdevumiem tiek piemērota PVN "reversās" (apgrieztās) maksāšanas kārtība, attiecīgo PVN maksājumu valsts budžetā veic Projekta īstenotājs.

6.5. Piešķirtais Finansējums nekādos apstākļos nedrīkst kļūt par Projekta īstenotāja peļņas avotu.

6.6. Gadījumā, ja Projekta īstenošanai nav nepieciešams izlietot visu Projektam piešķirto Finansējumu, Projekta īstenotājam ir Pašvaldībai pilnībā jāatmaksā jau izmaksāto neizlietoto Finansējuma daļu.

6.7. Pašvaldība ir tiesīga samazināt piešķirtā Finansējuma apjomu, ja Finansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata un/vai ja Projekta īstenotājs nepilda Līguma noteikumus.

7. Publicitāte

7.1. Projekta īstenotājs veic projekta norišu un rezultātu fotofiksāciju, kā arī nodrošina, lai visos ar Projektu saistītajos informatīvajos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan plašsaziņas līdzekļos, gan publiskās runās būtu iekļauta atsauce par Pašvaldību kā projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") organizētāju un Projekta finansētāju.

7.2. Pašvaldība ir tiesīga izmantot Projektu un ar to saistītos foto un video materiālus sabiedrības informēšanai un publicitātes nodrošināšanai.

8. Pušu atbildība

8.1. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi.

8.2. Par Līguma izpildes rezultātā iegādāto un radīto materiālo vērtību uzturēšanu atbildīgs ir Projekta īstenotājs vai juridiskā persona, kam minētās materiālās vērtības nodotas apsaimniekošanā.

8.3. Projekta īstenotājs apņemas Projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus, kuru vērtība ir 500,00 euro (pieci simti euro 00 centi) vai vairāk, pēc projekta realizācijas nodot Pašvaldības īpašumā.

8.4. Pašvaldība neiesaistās strīdu risināšanā starp Projekta īstenotāju un trešajām personām ne Līguma darbības laikā, ne arī pēc Līguma darbības beigām.

8.5. Pašvaldība nekādos apstākļos un nekādu iemeslu dēļ nav atbildīga par sūdzībām, kas izriet no Līguma un kas ir saistītas ar Projekta īstenotāja radītiem zaudējumiem vai kaitējumu Projekta īstenošanas gaitā. Pašvaldība nepieņem nekādus kompensāciju, zaudējumu atlīdzības vai citu maksājumu pieprasījumus, kas balstīti uz šādām sūdzībām.

8.6. Projekta īstenotājs ir atbildīgs trešajām personām par jebkāda veida kaitējumu, tai skaitā par zaudējumiem, kas radušies Projekta īstenošanas gaitā veikto darbību rezultātā.

8.7. Projekta īstenotāja pienākums ir atlīdzināt Pašvaldībai jebkādus zaudējumus, kas radušies kādas darbības vai bezdarbības rezultātā, kas saistīta ar Projekta īstenošanu.

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

8.9. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

9. Līguma grozīšana, papildināšana

Līgumu var papildināt, grozīt (tai skaitā mainot Projekta koordinatoru un veicot izmaiņas Projekta aprakstā vai, saskaņā ar Līguma 6.2. apakšpunktu, budžetā) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkura vienošanās tiek noformēta rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10. Līguma izbeigšana

10.1. Projekta īstenotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, iesniedzot Pašvaldībai rakstveida paziņojumu. Šajā gadījumā Projekta īstenotājs apņemas Pašvaldībai pilnībā atmaksāt jau izmaksāto Finansējuma apjomu trīsdesmit dienu laikā no Pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas. Pašvaldībai ir tiesības par termiņa kavējumu pieprasīt līgumsodu, kurš tiek aprēķināts 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Pašvaldība ir tiesīga izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, pieprasot jau izmaksāto Finansējuma daļu pilnīgu vai daļēju atmaksu, ja:

10.2.1. Finansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

10.2.2. Projekta īstenotājs nepilda Līguma noteikumus;

10.2.3. Projekta īstenotājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai.

10.3. Līguma 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos Projekta īstenotājs apņemas trīsdesmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Pašvaldībai atmaksāt jau izmaksāto Finansējuma daļu Pašvaldības pieprasītajā apjomā. Pašvaldībai ir tiesības par termiņa kavējumu pieprasīt līgumsodu, kurš tiek aprēķināts 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

10.4. Pašvaldība ir tiesīga izbeigt Līgumu, apmaksājot tikai tos izdevumus, kas atzīstami par faktiski izpildītiem uz Līguma izbeigšanas brīdi, ja:

10.4.1. iestājas nepārvaramas varas apstākļi;

10.4.2. būtiski izmainās Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas ietekmē Projekta īstenošanu un/vai Pašvaldības iespējas piešķirt finansējumu projektu realizācijai.

11. Ierobežotas pieejamības informācija un datu aizsardzības prasības

11.1. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru puses atklājušas viena otrai Līguma sagatavošanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un neatklājamu trešajām personām bez pārējo pušu iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

11.2. Puses veic personas datu apstrādi tikai Līguma saistību izpildei.

11.3. Noslēdzot Līgumu, puses apņemas apstrādāt personas datus tikai:

11.3.1. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – "Regula");

11.3.2. lai pildītu pienākumus saskaņā ar Līgumā noteikto.

11.4. Saskaņā ar Līgumu puses apstrādā šādas personas datu kategorijas:

11.4.1. kontaktinformācija (deklarētā adrese, tālrunis, e-pasts);

11.4.2. personu identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods).

11.5. Puses nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar Līgumu. Šis noteikums ir spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās.

11.6. Puses nodrošina personas datu aizsardzību, izmantojot organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus saskaņā ar prasībām par informācijas drošības līdzekļiem, kas minētas Regulas 32. pantā.

11.7. Šiem Līguma 11. punktā iekļautajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma termiņš.

12. Citi noteikumi

12.1. Strīdus, kas rodas sakarā ar Līgumu, risina, Pusēm vienojoties. Ja trīsdesmit dienu laikā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā zīmoga datums un laiks. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tam pievienotais Projekts ("Pieteikuma veidlapa" uz ___ lapām).

Vai

12.4. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz ___ lapām, pa vienam katrai līgumslēdzējai pusei. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tam pievienotais Projekts ("Pieteikuma veidlapa" uz ___ lapām).

13. Pušu rekvizīti

PašvaldībaProjekta īstenotājs
Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads,

LV-5001

Reģ. Nr.: LV 90000024455

Valsts kase, TRELLV22

Konta Nr.: LV25TREL9800890740210

Tālr.: 65071160

E-pasts: ogredome@ogresnovads.lv

«Statuss» "«Iesniedzējs»"

«Juridiskā_adrese»

Reģ. Nr.: «Reģistrācijas_numurs»

«Banka»

Konta Nr.: «Konta_Nr»

Tālr.: «Telefons»

E-pasts: «Epasts»


______________________ /P. Špakovskis/

________________________ /_________/
 Projekta koordinators

____________________ /«Vārds_uzvārds»/

Saistošo noteikumu Nr. 7/2024 "Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam")
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") izsludināšanas un projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

Saistošie noteikumi ir nepieciešami projektu konkursa organizēšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā, finansējuma piešķiršanai projektu iesniedzējiem no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu uzdevumu veikšanai, līgumu slēgšanai ar projektu iesniedzējiem, kā arī piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzībai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai finanšu līdzekļi pašvaldības budžetā tiek plānoti atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzētajam līdzekļu apjomam. Projektu konkurss tiek īstenots atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju dzīvesveidu, labsajūtu kopumā, jo veicinās biedrību, nodibinājumu, sabiedrisko un nevalstisko organizāciju iesaisti un līdzdalību Ogres novada attīstībā, un projektiem piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā.

Ietekme uz vidi – nav.

Ietekme uz konkurenci – nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. Nav plānotas administratīvo procedūru izmaksas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par saistošo noteikumu piemērošanu iedzīvotāji var vērsties Ogres novada pašvaldībā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Projektu konkursa pieteikumus un realizētos pieteikumus izskata konkursa vērtēšanas komisija, ko izveido un apstiprina ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošo noteikumu prasības un izpilde neradīs papildu izmaksas.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2024. gada 22. februāra līdz 2024. gada 8. martam tika publicēts Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv sadaļas "Sabiedrības līdzdalība", apakšsadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Viedokļa noskaidrošanas periodā no iedzīvotājiem priekšlikumi vai viedoklis par saistošo noteikumu projektu netika saņemts.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2024Pieņemts: 27.03.2024.Stājas spēkā: 04.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.33
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
350848
04.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"