Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 190

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
25. panta 16. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 153. nr.; 2015, 69. nr.; 2020, 7. nr.; 2021, 37. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas vai maisījumi ar iedarbības robežvērtību vai bez tās, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā. Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela ar iedarbības robežvērtību šo noteikumu izpratnē ir viela, kurai ir iespējams noteikt robežvērtību, kuru nepārsniedzot nodarbinātā veselībai netiek nodarīts kaitējums. Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela bez iedarbības robežvērtības šo noteikumu izpratnē ir viela, kurai nav iespējams noteikt robežvērtību, kas uzskatāma par drošu nodarbinātā veselībai.";

1.2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikumi attiecas uz visām nodarbinātības jomām, kurās nodarbinātie tiek vai var tikt pakļauti šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kancerogēniem vai citiem kancerogēniem, kas nav minēti šo noteikumu 1. pielikumā un kas atbilstoši šo noteikumu 2. punktam tiek klasificēti kā 1. A un 1. B kategorijas kancerogēnās vielas, 1. A un 1. B kategorijas mutagēnās vielas un maisījumi vai 1. A un 1. B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas vai maisījumi, kā arī uz šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem darbiem un citiem tiem pielīdzināmiem darbiem, kuros tiek lietoti vai izdalās kancerogēni.";

1.3. papildināt ar 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. ja šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vielu ar robežvērtību tehniski nav iespējams izmantot vai ražot noslēgtā sistēmā, nodrošina, ka risks, kas saistīts ar tās ietekmi uz nodarbinātajiem, ir samazināts līdz minimumam;";

1.4. papildināt ar 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. ja tiek izmantotas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (izņemot vielas ar vai bez iedarbības robežvērtībām), darba devējs ievēro šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minēto prasību par riska samazināšanu. Šādā gadījumā darba devējs, veicot riska novērtējumu, ņem vērā, ka reproduktīvajai sistēmai toksiska viela varētu nebūt ar drošu robežvērtību attiecībā uz nodarbinātā veselību, un attiecīgi nosaka atbilstošus pasākumus.";

1.5. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Darba devējs nodrošina:
40.1. nodarbināto darba specifikai atbilstošu apmācību, ieskaitot praktisku apmācību, kas ir pielāgota, ņemot vērā no jauna radušos riskus vai izmaiņas esošajos riskos, jo īpaši tad, ja uz nodarbinātajiem iedarbojas vai var iedarboties jauni kancerogēni vai vairāki atšķirīgi kancerogēni, tostarp vielas, ko satur bīstamas zāles, vai ja mainās ar darbu saistītie apstākļi;
40.2. nepieciešamo informāciju par attiecīgajiem darba aizsardzības pasākumiem, ja nodarbinātie darba procesā saskaras ar kancerogēniem, kā arī par rīcību un pasākumiem avārijas un citās ārkārtas situācijās.";

1.6. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Apmācību atkārtoti organizē ne retāk kā reizi gadā, kā arī tad, ja notikušas jebkādas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai, piemēram, tehnoloģiju, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa. Veselības aprūpes nozarē nodarbinātajiem, kas saskaras ar kancerogēniem un jaunām bīstamām zālēm, kas satur minētās vielas, nodrošina periodisku apmācību.";

1.7. papildināt ar 42.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.14. veselības uzraudzību pirms darba uzsākšanas ar kancerogēniem, kuriem bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs ir noteikts šo noteikumu 3. pielikumā.";

1.8. izteikt 52.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2.3. biomonitorings kā veselības uzraudzības elements, veicot nodarbinātajiem, kuri saskaras ar svinu un tā neorganiskajiem savienojumiem, kancerogēnu bioloģiskās ekspozīcijas novērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktam.";

1.9. izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja veselības pārbaudē ir konstatēts, ka slimība vai veselības traucējumi nodarbinātajam ir radušies no saskares ar kancerogēniem darba vietā vai ka ir pārsniegts bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs:
54.1. arodslimību ārsts informē nodarbināto par obligāto veselības pārbaužu rezultātiem un sniedz informāciju un ieteikumus par turpmāko veselības aprūpi, tai skaitā pēc kancerogēnu ietekmes izbeigšanās;
54.2. arodslimību ārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību informē darba devēju par neatbilstošiem darba vides apstākļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nodarbināto veselības stāvokli, norādot nepieciešamību līdzīgos apstākļos nodarbinātajiem veikt obligātās veselības pārbaudes, kā arī iesaka darba devējam atbilstošus preventīvos pasākumus;
54.3. darba devējs atkārtoti izvērtē riska novērtējuma rezultātus un darba aizsardzības pasākumus, kas novērš vai samazina kancerogēnu radīto risku un, ņemot vērā arodslimību vai arodveselības ārsta, darba aizsardzības speciālista, kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas ieteikumus, veic darba aizsardzības pasākumus kancerogēnu riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot nodarbinātos alternatīvos darbos, kur nav kancerogēnu iedarbības riska;
54.4. darba devējs nodrošina sistemātisku veselības uzraudzību un paredz atkārtotu veselības pārbaudi jebkuram nodarbinātajam, kas ticis pakļauts līdzīgai kancerogēnu iedarbībai.";

1.10. papildināt ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Par visiem saslimšanas gadījumiem ar vēzi un gadījumiem, kas saistīti ar nelabvēlīgu ietekmi uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanu pēcnācējos un kas konstatēti arodslimību izmeklēšanas un noteikšanas procesā, arodslimību ārstu komisija normatīvajos aktos par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību noteiktajā apjomā un kārtībā informē Valsts darba inspekciju.";

1.11. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Darba devējs šo noteikumu 20. punktā minēto sarakstu un šo noteikumu 53. punktā minētos veselības pārbaužu datus glabā 40 gadus pēc nodarbinātā saskares ar šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētajām vielām un maisījumiem vai 5 gadus pēc saskares ar šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām vielām un maisījumiem. Pēc termiņa beigām darba devējs dokumentus nodod arhīvā. Ja uzņēmumu likvidē, darbā ar kancerogēniem nodarbināto sarakstu un veselības pārbaužu datus glabā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par arhīva dokumentu glabāšanu.";

1.12. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Līdz 2025. gada 17. janvārim aroda ekspozīcijas robežvērtība hroma (VI) savienojumiem ir 0,010 mg/m3, bet hroma (VI) savienojumiem metināšanas vai plazmas griešanas procesos vai līdzīgos darba procesos, kas rada tvaikus, - 0,025 mg/m3.";

1.13. izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Šo noteikumu 1. pielikuma 346. punktā minētā aroda ekspozīcijas robežvērtība dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē stājas spēkā 2026. gada 21. februārī.";

1.14. svītrot 59. punktu;

1.15. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Līdz šajā punktā minētajam termiņam šo noteikumu 1. pielikuma 122., 415. un 579. punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības:
60.1. līdz 2024. gada 11. jūlijam formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs - 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm;
60.2. līdz 2026. gada 11. jūlijam berilijam un neorganiskajiem berilija savienojumiem - 0,0006 mg/m3;
60.3. līdz 2027. gada 11. jūlijam kadmijam un tā neorganiskajiem savienojumiem - 0,004 mg/m3.";

1.16. papildināt ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Šo noteikumu 1. pielikuma 698. punktā noteiktā aroda robežvērtība niķeļa savienojumiem (ieelpojamai un respirējamai frakcijai, mērot pēc niķeļa) stājas spēkā 2025. gada 18. janvārī. Līdz 2025. gada 17. janvārim aroda ekspozīcijas robežvērtība niķeļa savienojumiem ieelpojamai frakcijai, mērot pēc niķeļa, ir 0,1 mg/m3.";

1.17. papildināt ar 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Līdz 2026. gada 5. aprīlim aroda ekspozīcijas robežvērtība benzolam ir 1,65 mg/m3 (0,5 ppm).";

1.18. izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē);";

1.19. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.";

1.20. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.21. papildināt ar 3. pielikumu (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 5. aprīlī.

Ministru prezidente E. Siliņa

Labklājības ministrs U. Augulis

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 190

"1. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 803

Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)

Nr.
p. k

Vielas nosaukums Kancerogēnu kategorija EK Nr.(1) CAS (2) Robežvērtība (AER) Vielas iedarbības raksturojums Piezīmes
8 stundas (3) Īslaicīga (4)
mg/m3 (5) ppm (6) šķ/cm3 (7) mg/m3 (5) ppm (6) šķ/cm3 (7)
1. Absorbcijas eļļas, bicikliskās, aromātiskās un heterocikliskās, ogļūdeņražu frakcija; Mazgājamās eļļas redestilāts Carc. 1B 309-

851-

5

101316-

45-4

            H350  
2. Acetaldehīds (etanāls) Carc. 1B   75-07-0 5           H350  
3. Akmeņogļu darva; Ogļu darva Carc. 1A 232-

361-7

8007-

45-2

            H350  
4. Akmeņogļu darva, glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 293-

764-1

91082-

50-7

            H350  
5. Akmeņogļu darvas bāzes, jēlprodukts; Jēldarvas bāzes Muta. 1B Carc. 1B 266-

018-8

65996-

84-1

            H340

H350

 
6. Akmeņogļu darvas bāzes, hinolīna atvasinājumu frakcija; Destilāta bāzes Muta. 1B Carc. 1B 274-

560-1

70321-

67-4

            H340

H350

 
7. Akmeņogļu darvas bāzes, destilācijas atlikumi; Destilāta bāzes Muta. 1B Carc. 1B 295-

544-0

92062-

29-8

            H340

H350

 
8. Akmeņogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli Muta. 1B Carc. 1B 266-

019-3

65996-

85-2

            H340

H350

 
9. Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu šķīdums šķidrā šķīdinātājā Carc. 1B 302-

682-8

94114-

47-3

            H350  
10. Akmeņogļu šķidrumi, ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju Carc. 1B 302-

683-3

94114-

48-4

            H350  
11. Akrilamīds, propēn-2-amīds Muta. 1B Carc. 1B 201-

173-7

79-06-1 0,1           H340

H350

Āda (10)
12. Akrilnitrils Carc. 1B 203-

466-5

107-13-

1

0,5 0,23    2  0,9   H350 Iedarbība caur ādu  (10)

Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju

13. 5-alil-1,3-benzodioksols, safrols Carc. 1B Muta. 2 202-

345-4

94-59-7             H350

H341

 
14. Alkāni, C1-4, ar lielu C1-4, C3 saturu, naftas gāze Carc. 1B Muta. 1B 292-

456-4

90622-55-2             H350

H340

 
15. Alkāni, C1-2; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

651-5

68475-57-0             H350

H340

 
16. Alkāni, C2-3; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

652-0

68475-58-1             H350

H340

 
17. Alkāni, C3-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

653-6

68475-59-2             H350

H340

 
18. Alkāni, C4-5; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

654-1

68475-60-5             H350

H340

 
19. Alkāni, C12-26, sazarotie un lineārie Carc. 1B 292-

454-3

90622-53-0             H350  
20. 4-aminoazobenzols, 4-fenilazoanilīns Carc. 1B 200-453- 60-09-3             H350  
21. o-aminoazotoluēns, AAT Carc. 1B 202-591-2 97-56-3             H350  
22. 2-(2-Aminoetilamino) etanols Repr. 1B   111-41-1 3           H360Df  
23. 4-amino-3-fluorfenols Carc. 1B 402-230-0 399-95-1             H350  
24. 4-Aminobifenils Carc. 1A 202-177-1 92-67-1             H350  
25. 4-aminobifenila sāļi Carc. 1A - -             H350  
26. Amonija dihromāts Carc. 1B Muta. 1B 232-143-1 7789-09-5             H350

H340

 
27. Antracēna eļļa; Antracēna eļļa Carc. 1B 292-602-7 90640-80-5             H350  
28. Antracēna eļļa, antracēna pasta; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 292-603-2 90640- 81-6             H350

H340

 
29. Antracēna eļļa ar zemu antracēna saturu; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 292-604-8 90640-82-7             H350

H340

 
30. Antracēna eļļa, ekstrakcija ar skābi; Antracēna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B 295-274-3 91995-14-1             H350  
31. Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 295-275-9 91995-15-2             H350

H340

 
32. Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 295-276-4 91995-16-3             H350

H340

 
33. Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 295-278-5 91995-17-4             H350

H340

 
34. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, apstrādāti ar skābi, neitralizēti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 268-

618-

5

68131-

49-7

            H350

H340

 
35. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-C8, pirolīzē iegūtais naftas rafināts; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 270-

658-

3

68475-

70-7

            H350

H340

 
36. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 292-

694-

9

90989-

38-1

            H350

H340

 
37. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-10; Vieglais eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 292-

695-

4

90989-

39-2

            H350

H340

 
38. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6- C10, bagātināti ar frakciju C8; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 292-

697-

5

90989- 41-6             H350

H340

 
39. Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-8, dealkilēšanas produkti, destilācijas atlikumi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 292-

698-

0

90989-

42-7

            H350

H340

 
40. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

279-

0

91995-

18-5

            H350

H340

 
41. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9; ogļūdeņražu polimerizācijas blakusprodukti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

281-

1

91995-

20-9

            H350

H340

 
42. Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destilāti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

551-

9

92062-

36-7

            H350

H340

 
43. Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C8; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 297-

401-

8

93571-

75-6

            H350

H340

 
44. Aromātiskie ogļūdeņraži, C26-55, ar lielu aromātisko savienojumu saturu Carc. 1B 307-753-7 97722-04-8             H350  
45. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B Muta. 1B 309-745-9 100801-63-6             H350

H340

 
46. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B Muta. 1B 309-748-5 100801-65-8             H350

H340

 
47. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polistirolu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B Muta. 1B 309-749-0 100801-66-9             H350

H340

 
48. Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi Carc. 1A     0,01(9)           H350  
49. Atliekas (naftas), alkilēšanas sadalīšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-010-2 68513-66-6             H350

H340

 
50. Atlikums (naftas), atmosfēras spiediena skruberis; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-045-2 64741-45-3             H350  
51. Atlikumi (naftas), katalītiskais reformings, frakcionēšanas kolonna; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 265-069-3 64741-67-9             H350  
52. Atlikumi (naftas), hidrokrekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-076-1 64741-75-9             H350  
53. Atlikumi (naftas), termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-

081-

9

64741-80-6             H350  
54. Atlikumi (naftas), hidrodesulfurizēšana

tornī atmosfēras spiedienā;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 265-

181-

2

64742-78-5             H350  
55. Atlikumi (naftas), tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-

193-8

64742-90-1             H350  
56. Atlikumi (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 269-

777-

3

68333-22-2             H350  
57. Atlikumi (naftas), butāna sašķelšanas

iekārtas beigu frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

791-

7

68478-12-6             H350

H340

 
58. Atlikumi (naftas), katalītiskā reformera frakcionētā atlikuma destilācija; Smagais

šķidrais kurināmais

Carc. 1B 270-

792-

2

68478-13-7             H350  
59. Atlikumi (naftas), ogļūdeņražu C6-8 katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 270-

794-

3

68478-15-9             H350

H340

 
60. Atlikumi (naftas), smagā krekinga gāzes eļļa un vakuumgāzes eļļa; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-

796-

4

68478-17-1             H350  
61. Atlikumi (naftas), smagā krekinga un

vieglā vakuumeļļa; Smagais šķidrais

kurināmais

Carc. 1B 270-

983-

0

68512-61-8             H350  
62. Atlikumi (naftas), zemais vakuums;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 270-

984-6

68512-62-9             H350  
63. Atlikumi (naftas), vieglais tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 271-

013-9

68513-69-9             H350  
64. Atlikumi (naftas), top-iekārta, ar zemu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 271-

763-

7

68607-30-7             H350  
65. Atlikumi (naftas), koksēšanas skruberis, satur aromātiskos savienojumus ar kondensētiem gredzeniem; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 272-

187-

9

68783-13-1             H350  
66. Atlikumi (naftas), sveķveidīgie, tvaika krekings; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 273-

272-3

68955-36-2             H350  
67. Atlikumi (naftas), tvaika krekinga destilāti;Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 292-

657-7

90669-75-3             H350  
68. Atlikumi (naftas), viegls vakuums; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 292-

658-2

90669-76-4             H350  
69. Atlikumi (akmeņogļu darvas), antracēna eļļas destilāts; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B Muta. 1B 295-

505-

8

92061-92-2             H350

H340

 
70. Atlikums (akmeņogļu darvas), kreozota eļļas destilācijas mazgāšanas eļļas redestilāts Carc. 1B 295-

506-

3

92061-93-3             H350  
71. Atlikums (akmeņogļu darvas), piķa

destilāts; Piķa redestilāts

Carc. 1B 295-

507-9

92061-94-4             H350  
72. Atlikumi (naftas), katalītiskais krekings; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 295-

511-0

92061-97-7             H350  
73. Atlikumi (naftas), hidrogenēta tvaika

krekinga nafta; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 295-

514-7

92062-00-5             H350  
74. Atlikumi (naftas), naftas tvaika krekinga destilācijas;

Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 295-

517-3

92062-04-9             H350  
75. Atlikums (naftas), tvaika krekinga

izkarsētās naftas produkts; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 297-

905-

8

93763-85-0             H350  
76. Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidru šķīdinātāju Carc. 1B 302-

681-2

94114-46-2             H350  
77. Atlikumi, tvaika krekings, termiskā

apstrāde; Smagā šķidrā degviela

Carc. 1B 308-

733-0

98219-64-8             H350  
78. Atlikumi (naftas), vieglie naftas krekinga, aromātiskie; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

310-

057-

6

102110-55-4             H350

H340

 
79. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar

šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

101-6

64742-01-4             H350  
80. Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

160-8

64742-57-0             H350  
81. Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

166-

0

64742-62-7             H350  
82. Atlikuma eļļas (naftas),

deizobutanizēšanas kolonnas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

795-

9

68478-16-0             H350

H340

 
83. Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas, ar

šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 292-

656-

1

90669-74-2             H350  
84. Atlikuma eļļas (naftas), katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 294-

843-

3

91770-57-9             H350  
85. Atlikuma eļļas (naftas), hidrokrekinga, apstrādātas ar skābi, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

499-

7

92061-86-4             H350  
86. Atlikuma eļļas (naftas); Smagā šķidrā

degviela

Carc. 1B 298-

754-0

93821-66-0             H350  
87. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar

aktīvo ogli, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 309-

710-

8

100684-37-5             H350  
88. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar

māliem, ar šķīdinātājiem attīrītas no

vaskiem; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 309-

711-

3

100684-38-6             H350  
89. Atstarojošās keramikas šķiedras: šķiedras, kas paredzētas īpašiem mērķiem, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā [mākslīgas stikla (silikāt) šķiedras ar neviendabīgu pavedienu orientāciju, kurās sārmu un sārmzemju metālu oksīdu saturs ir mazāks vai vienāds ar 18 % pēc masas] Carc. 1B - -             H350  
90. Attīrītās eļļas (naftas), katalītiskais

krekings; Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 265-

064-

6

64741-62-4             H350  
91. Attīrītās eļļas (naftas),

hidrodesulfurizēšana katalītiskajā

krekingā; Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 269-

782-

0

68333-26-6             H350  
92. Augsttemperatūras akmeņogļu darva;

Ogļu darva

Carc. 1A 266-

024-0

65996-89-6             H350  
93. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, ar augstu cieto vielu saturu; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 273-

615-

7

68990-

61-4

            H350  
94. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas un glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 295-

535-

1

92062-

20-9

            H350  
95. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 309-

726-5

100684-

51-3

            H350  
96. Azbests Carc. 1A - 12001-28-4 [1]

132207-32-0 [2]

12172-73-5 [3]

77536-66-4 [4]

77536-68-6 [5]

77536-67-5 [6]

12001-29-5 [7]

0,1 šķ./

cm3 gaisa [7]

          H350  
97. Azobenzols Carc. 1B

Muta. 2

203-

102-

5

103-33-3             H350

H341

 
98. Benomils (ISO); metil-1-(butilkarbamoil)

benzimidazol-2-ilkarbamāts

Muta. 1B 241-

775-

7

17804-35-2             H340  
99. Benz[a]antracēns Carc. 1B 200-

280-6

56-55-3             H350  
100. Benz[e]acefenantralīns Carc. 1B 205-

911-9

205-99-2             H350  
101. Benz[j]fluorantēns Carc. 1B 205-

910-3

205-82-3             H350  
102. Benz[k]fluorantēns Carc. 1B 205-

919-6

207-08-9             H350  
103. Benzidīns, 1,1'-bifenil-4,4'-diamīns, 4,4'-diaminobifenil, bifenil-4,4'-ilēndiamīns Carc. 1A 202-

199-

1

92-87-5             H350  
104. Benzidīna sāļi Carc. 1A 208-

519-

6 [1]

208-

520-

1 [2]

244-

236-

4 [3]

252-

984-

8 [4]

531-85-1 [1]

531-86-2 [2]

21136-70-9 [3]

36341-27-2 [4]

            H350  
105. Benzidīna azokrāsvielas, 4,4'- diarilazobifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B - -             H350  
106. Benzilhlorīds,

α-hlortoluols

Carc. 1B 202-

853-6

100-44-7 5           H350  
107. Benzo[a]pirēns

benz[def]krezols

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

200-

028-5

50-32-8 0,00015           H340

H350

H360FD

 
108. Benz[e]pirēns Carc. 1B 205-

892-7

192-97-2             H350  
109. Benzilhlorīds (α-hlortoluols) Carc 1B   100-44-7             H350  
110. Benzīns, dabīgais; Nafta ar zemu viršanas

temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

232-

349-

1

8006-

61-9

100     300     H350

H340

 
111. Benzīns no tvaiku reģenerācijas

sistēmām; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

271-

025-

4

68514-15-8             H340

H350

 
112. Benzīns, pirolīzes, debutanizatora gala frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

726-

5

68606-10-0             H350

H340

 
113. Benzīns, tiešās destilācijas, vieglās

frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

271-

727-

0

68606-11-1             H350

H340

 
114. Benzīns; Nafta ar zemu viršanas

temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

289-

220-8

86290-81-5             H350

H340

 
115. Benzīns, C5-11, ar augstu oktānskaitli stabilizētais, pārveidotais; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas

temperatūru

Carc. 1B Muta. 1B 297-

458-

9

93572-29-3             H350

H340

 
116. Benzīns, pirolīzes, hidrogenēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

302-

639-

3

94114-03-1             H350

H340

 
117. Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar

šķīdinātāju, akmeņogļu naftas

hidrokrekings

Carc. 1B 302-

691-

7

94114-

55-3

            H350  
118. Benzols Carc. 1A Muta. 1B 200-

753-

7

71-43-2 0,66 0,2         H350

H340

Āda (10)

AER 1,65 mg/m3 līdz 2026.gada 5.aprīlim.

119. Benzola galvas frakcija (akmeņogļu

pārstrādes produkti); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

266-

023-

5

65996-

88-5

            H350

H340

 
120. Benzotrihlorīds Carc. 1B 202-

634-5

98-07-7             H350  
121. Berilijs un berilija savienojumi Carc. 1B 231-

150-7

7440-

41-7

0,001           H350i  
122. Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi Carc. 1B     0,0002(9)           H350i Viela var izraisīt ādas un elpceļu

sensibilizāciju

123. Berilija oksīds Carc. 1B 215-

133-1

1304-

56-9

            H350i  
124. 2,2'-bioksirāns; l,2:3,4-diepoksibutāns Carc. 1B

Muta. 1B

215-

979-1

1464-

53-5

            H350

H340

 
125. 4,4'-bi-o-toluidīns Carc. 1B 204-

358-0

119-93-7             H350  
126. 4,4'-bi-o-toluidīna sāļi Carc. 1B 210-

322-5

612-82-8             H350  
127. 4,4'-bis-(dimetilamino) benzofenons;

Michler's ketons

Carc. 1B 202-

027-5

90-94-8             H350  
128. Bisfenols A 4,4′-izopropilidēndifenols Repr. 1B 201-245-8 80-05-7 2(9)           H360f  
129. Bis(hlormetil)ēteris (oksibis-(hlormetāns)) un hlormetilētera tehniskais produkts Carc. 1A 208-

832-8

542-88-1,

107-30-2

            H350  
130. Borskābe Repr. 1B   10043-35-3 10           H360FD  
131. Brūnogļu darva Carc. 1A 309-

885-0

101316-83-0             H350  
132. Brūnogļu darvas skābes, C2 alkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B Muta. 1B 302-

662-9

94114-29-1             H350

H340

 
133. Brūnogļu darvas skābes, jēlprodukts;

Jēlfenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

309-

888-7

101316-86-3             H350

H340

 
134. Brūnogļu gazifikācijas darvas skābes;

Jēlfenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

536-7

92062-22-1             H350

H340

 
135. 1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns Carc. 1A

Muta. 1B

203-

450-8

106-99-0 2,2 1         H350

H340

 
136. Butāns (kas satur vairāk nekā 0,1 %

butadiēna)

Carc. 1A

Muta. 1B

203-

448-7

106-97-8 300           H350

H340

 
137. C.I. Basic Violet 3 ar ≥ 0,1 % Mihlera ketonu Carc. 1B 208-

953-6

548-62-9             H350  
138. Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 295-

549-

8

92062-34-5             H350  
139. Cietkoksnes putekļi   - - 2(8)           H350  
140. Cinka hromāti, ieskaitot cinka kālija hromātu Carc. 1A - -                
141. Dabasgāzes kondensāti (naftas); Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

047-

3

64741-47-5             H350

H340

 
142. Dabasgāze (naftas), neapstrādāts šķidro produktu maisījums; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

048-

9

64741-48-6             H350

H340

 
143. Dabasgāzes kondensāti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-

896-

3

68919-39-1             H350

H340

 
144. Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi;

Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

271-

020-7

68513-87-1             H350

H340

 
145. Darvas bāzes (akmeņogļu), anilīna

frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

541-4

92062-27-6             H350

H340

 
146. Darvas bāzes (akmeņogļu), kolidīna

frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

543-5

92062-28-7             H350

H340

 
147. Darvas bāzes (akmeņogļu), pikolīna

frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

548-2

92062-33-4             H350

H340

 
148. Darvas bāzes (akmeņogļu), lutidīna

frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

293-

766-2

91082-52-9             H350

H340

 
149. Darvas bāzes, akmeņogļu, toluidīna

frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

293-

767-8

91082-53-0             H350

H340

 
150. Darvas eļļas, akmeņogļu; Karboleļļa Carc. 1B

Muta. 1B

266-

016-7

65996-82-9             H350

H340

 
151. Darvas eļļas, brūnogļu; Vieglā eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

302-

674-4

94114-40-6             H350

H340

 
152. Darvas skābes, atlikums, destilāta pirmā frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

270-

713-1

68477-23-6             H350

H340

 
153. Darvas skābes, krezilfrakcija, atlikums; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

271-

418-0

68555-24-8             H350

H340

 
154. Darvas skābes, etilfenolu frakcija;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

891-3

84989-03-7             H350

H340

 
155. Darvas skābes, metilfenolu frakcija;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

892-9

84989-04-8             H350

H340

 
156. Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

893-4

84989-05-9             H350

H340

 
157. Darvas skābes, ksilenolu frakcija;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

895-5

84989-06-0             H350

H340

 
158. Darvas skābes, 3,5-ksilenolu frakcija;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

896-0

84989-07-1             H350

H340

 
159. Darvas skābes, krezilfrakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

295-

540-9

92062-26-5             H350

H340

 
160. Darvas skābes, destilācijas atlikums;

Destilētie fenoli

Carc. 1B

Muta. 1B

306-

251-5

96690-55-0             H350  
161. Deggāzes; naftas gāze (Vieglo gāzu

maisījums. To veido galvenokārt ūdeņradis un/vai zemas molekulmasas ogļūdeņraži)

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

667-

2

68476-26-6             H350

H340

 
162. Deggāzes, destilātu jēlnafta, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

670-9

68476-29-9             H350

H340

 
163. Degvielas eļļa, atlikumu tiešās destilācijas gāzes eļļas ar augstu sēra saturu; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-

674-

0

68476-32-4             H350  
164. Degvielas eļļa, atlikuma; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-

675-6

68476-33-5             H350  
165. Degvielas Nr. 6; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 271-

384-7

68553-00-4             H350  
166. Destilāts (nafta), vieglie parafīni;

Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1B 265-

051-

5

64741-50-0             H350  
167. Destilāts (naftas), smagie parafīni;

Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

052-

0

64741-51-1             H350  
168. Destilāts (naftas), vieglie naftēni;

Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

053-

6

64741-52-2             H350  
169. Destilāts (naftas), smagie naftēni;

Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

054-

1

64741-53-3             H350  
170. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga

vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 265-

060-

4

64741-59-9             H350  
171. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga

vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 265-

062-

5

64741-60-2             H350  
172. Destilāts (naftas), dziļais katalītiskais

krekings; Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 265-

063-

0

64741-61-3             H350  
173. Destilāts (naftas), hidrokrekinga smagais; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

077-7

64741-76-0             H350  
174. Destilāts (naftas), smagais termiskais

krekings; Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 265-

082-

4

64741-81-7             H350  
175. Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

090-

8

64741-88-4             H350  
176. Destilāts (naftas), termiskā krekinga

vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 265-

084-

5

64741-82-8             H350  
177. Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvotā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

088-

7

64741-86-2             H350  
178. Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

091-

3

64741-89-5             H350  
179. Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrītā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

093-

4

64741-91-9             H350  
180. Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no asfaltiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

096-

0

64741-95-3             H350  
181. Destilāts (naftas), apstrādāts ar

šķīdinātājiem, ar augstu naftēnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

097-

6

64741-96-4             H350  
182. Destilāts (naftas), apstrādāts ar

šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

098-

1

64741-97-5             H350  
183. Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā

vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

Carc. 1B 265-

113-

1

64742-13-8             H350  
184. Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā

vieglā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta)

Carc. 1B 265-

114-

7

64742-14-9             H350  
185. Destilāts (naftas), smagie naftēni,

apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

117-

3

64742-18-3             H350  
186. Destilāts (naftas), vieglie naftēni,

apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

118-

9

64742-19-4             H350  
187. Destilāts (naftas), smagie parafīni,

apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

119-

4

64742-20-7             H350  
188. Destilāts (naftas), vieglie parafīni,

apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa

Carc. 1A 265-

121-

5

64742-21-8             H350  
189. Destilāts (naftas), smagie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-

127-

8

64742-27-4             H350  
190. Destilāts (naftas), vieglie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-

128-

3

64742-28-5             H350  
191. Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

130-

4

64742-30-9             H350  
192. Destilāts (naftas), smagie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-

135-

1

64742-34-3             H350  
193. Destilāts (naftas), vieglie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-

136-

7

64742-35-4             H350  
194. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, augsta parafīnu koncentrācija;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

137-

2

64742-36-5             H350  
195. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, neliela parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

138-

8

64742-37-6             H350  
196. Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

139-

3

64742-38-7             H350  
197. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar

māliem; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

143-5

64742-41-2             H350  
198. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

146-

1

64742-44-5             H350  
199. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

147-

7

64742-45-6             H350  
200. Destilāti (naftas), hidrētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

148-2

64742-46-7             H350  
201. Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu

naftēnu koncentrāciju; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 265-

155-

0

64742-52-5             H350  
202. Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu

naftēnu koncentrāciju; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 265-

156-

6

64742-53-6             H350  
203. Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu

parafīnu koncentrāciju; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 265-

157-

1

64742-54-7             H350  
204. Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu

parafīnu koncentrāciju; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 265-

158-

7

64742-55-8             H350  
205. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

159-

2

64742-56-9             H350  
206. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu naftēnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

167-

6

64742-63-8             H350  
207. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu naftēnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

168-

1

64742-64-9             H350  
208. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 265-

169-

7

64742-65-0             H350  
209. Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

183-

3

64742-80-9             H350  
210. Destilāti (ogļu darvas), augstākie; Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 266-

026-1

65996-91-0             H350  
211. Destilāti (akmeņogļu darvas); Smagā

antracēna eļļa

Carc. 1B 266-

027-7

65996-92-1             H350  
212. Destilāti (naftas), smagā aromātiskā

frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

267-

563-

4

67891-79-6             H350

H340

 
213. Destilāti (naftas), vieglā aromātiskā

frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

267-

565-

5

67891-80-9             H350

H340

 
214. Destilāti (akmeņogļu-naftas), aromātiskie savienojumi ar kondensētiem gredzeniem; Destilāti Carc. 1B 269-

159-

3

68188-48-7             H350  
215. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētais

katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 269-

781-

5

68333-25-5             H350  
216. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā

starpprodukta katalītiskais krekings;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 269-

783-

6

68333-27-7             H350  
217. Destilāts (naftas), katalītiskais krekings ar sekojošu desulfurizēšanu; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 269-

784-

1

68333-28-8             H350  
218. Destilāti (naftas), tiešās destilācijas vieglā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

077-

5

68410-

05-9

            H350

H340

 
219. Destilāti (naftas), vidējie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

092-

7

68410-

96-8

            H350

H340

 
220. Destilāti (naftas), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar zemu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

093-

2

68410-

97-9

            H350

H340

 
221. Destilāti (naftas), smagie, apstrādāti ar ūdeņradi, deizoheksanizatora galvas frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

094-8

68410-98-0             H350

H340

 
222. Destilāti (naftas), pirolīzes procesā

iegūtais naftas rafināts, papildināts ar benzīna frakciju; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

344-

6

68425-29-6             H350

H340

 
223. Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga depentanizators; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

660-

4

68475-79-6             H350

H340

 
224. Destilāts (naftas), vieglais naftas tvaika krekinga produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 270-

662-

5

68475-80-9             H350  
225. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-

719-

4

68477-29-2             H350  
226. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-

721-

5

68477-30-5             H350  
227. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar zemu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-

722-

0

68477-31-6             H350  
228. Destilāts (naftas), C3-5, bagāts ar 2- metilbutēnu-2; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 270-

725-

7

68477-34-9             H350

H340

 
229. Destilāti (naftas), C3-6, ar augstu piperilēna saturu; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

726-2

68477-35-0             H350

H340

 
230. Destilāts (naftas), naftas tvaika krekinga destilātu krekings; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 270-

727-

8

68477-38-3             H350  
231. Destilāts (naftas), polimerizēti naftas

tvaika krekinga destilāti, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

735-

1

68477-50-9             H350

H340

 
232. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 270-

736-

7

68477-53-2             H350

H340

 
233. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-10 frakcija, kas samaisīta ar vieglās naftas tvaika krekinga C5 frakciju; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 270-

738-

8

68477-55-4             H350

H340

 
234. Destilāti (naftas), depentanizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B 270-

771-

8

68477-

89-4

            H350  
235. Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga tiešās destilācijas naftas galvas frakcijas;

Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

271-

008-

1

68513-63-3             H350

H340

 
236. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-

631-

9

68603-00-9             H350

H340

 
237. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, satur C5 dimērus; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-

632-

4

68603-01-0             H350

H340

 
238. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, ekstrahējamie; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-

634-

5

68603-03-2             H350

H340

 
239. Destilāti (naftas), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-

931-

2

68921-08-4             H350

H340

 
240. Destilāti (naftas), naftas unificētāja vieglo frakciju attvaicētājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-

932-

8

68921-09-5             H350

H340

 
241. Destilāts (naftas), naftas atlikumu

vakuumdestilācija; Smagā šķidrā degviela

Carc. 1B 273-

263-

4

68955-27-1             H350  
242. Destilāti (naftas), vieglais termiskais

krekings, debutanizētā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

273-

266-

0

68955-29-3             H350

H340

 
243. Destilāts (naftas), vidēji dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 274-

683-

0

70592-76-6             H350  
244. Destilāts (naftas), vieglais vakuums;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 274-

684-6

70592-77-7             H350  
245. Destilāts (naftas), vakuums; Smagais

šķidrais kurināmais

Carc. 1B 274-

685-1

70592-78-8             H350  
246. Destilāti (akmeņogļu darva), benzola

frakcija; Vieglā eļļa

Carc. 1B 283-

482-7

84650-02-2             H350  
247. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās

eļļas; Karboleļļa

Carc. 1B

Muta. 1B

283-

483-2

84650-03-3             H350

H340

 
248. Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas; Naftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

283-

484-8

84650-04-4             H350

H340

 
249. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas redestilāts Carc. 1B

Muta. 1B

284-

898-

1

84989-09-3             H350

H340

 
250. Destilāti (akmeņogļu darvas), galvas

frakcija, nesatur fluorēnu; Mazgāšanas eļļas redestilāti

Carc. 1B 284-

899-

7

84989-10-6             H350  
251. Destilāti (ogļu darvas), augstākie, bagāti ar fluorēnu; Mazgājamās eļļas redestilāts Carc. 1B 284-

900-

0

84989-11-7             H350  
252. Destilāti (akmeņogļu), koksēšanas vieglā eļļa, naftalīna frakcija; Naftalīna eļļa Carc. 1B 285-

076-

5

85029-51-2             H350  
253. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts

termiskā krekinga vidējais produkts;

Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 285-

505-

6

85116-53-6             H350  
254. Destilāti (naftas), katalītiski pārveidoti, vieglie, hidrēti;

C8-12 aromātiskā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

285-

509-

8

85116-58-1             H350

H340

 
255. Destilāts (ogļu darvas), smagās eļļas;

Smagā antracēna eļļa

Carc. 1B 292-

607-4

90640-86-1             H350  
256. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās

eļļas; apstrādāšana ar skābi; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

292-

609-

5

90640-87-2             H350

H340

 
257. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās

eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts

Carc. 1B

Muta. 1B

292-

610-

0

90640-88-3             H350

H340

 
258. Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-

611-

6

90640-89-4             H350

H340

 
259. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturošs sārma ekstrakts; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-

612-

1

90640-90-7             H350

H340

 
260. Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-

613-

7

90640-91-8             H350  
261. Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-

614-

2

90640-92-9             H350  
262. Destilāti (naftas), vidējā frakcija ar augstu attīrīšanas pakāpi; Gāzes eļļa

(nestandarta)

Carc. 1B 292-

615-

8

90640-93-0             H350  
263. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu

koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 292-

616-

3

90640-94-1             H350  
264. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu

koncentrāciju, apstrādāts ar māliem;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 292-

618-

4

90640-96-3             H350  
265. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu

koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 292-

620-

5

90640-97-4             H350  
266. Destilāti (naftas), alkēnu-alkīnu pirolīzes eļļa, kas sajaukta ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu; indēna frakcija;

Redestilāti

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

292-

1

91995-31-2             H350

H340

 
267. Destilāti (naftas), katalītiskais reformings, smagā aromātisko savienojumu frakcija;

Gāzes eļļa (nestandarta)

Carc. 1B 295-

294-

2

91995-34-5             H350  
268. Destilāti (ogļu), ogļu pirolīzes darvas

atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

295-8

91995-35-6             H350

H340

 
269. Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

300-

3

91995-39-0             H350  
270. Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

301-

9

91995-40-3             H350  
271. Destilāti (naftas), karsta tvaika krekinga nafta, bagāta ar C5 savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-

302-

4

91995-41-4             H350

H340

 
272. Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās

eļļas, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts

Carc. 1B 295-

304-

5

91995-42-5             H350  
273. Destilāts (naftas), hidrokrekinga,

apstrādāts ar šķīdinātājiem, attīrīts no

vaskiem; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 295-

306-

6

91995-45-8             H350  
274. Destilāts (akmeņogļu darva), ar skābi

apstrādāts naftalīna eļļas ekstrakts; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

309-

2

91995-48-1             H350

H340

 
275. Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas kristalizācijas filtrāts; Naftalīna eļļas redestilāts Carc. 1B

Muta. 1B

295-

310-

8

91995-49-2             H350

H340

 
276. Destilāti (naftas), nafta, ko iegūst tvaika krekingā, hidrētā vieglā aromātisko savienojumu frakcija; Katalītiskā krekinga

nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

295-

311-

3

91995-50-5             H350

H340

 
277. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis,

smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa

Carc. 1B 295-

312-9

91995-51-6             H350  
278. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts Carc. 1B 295-

313-

4

91995-52-7             H350  
279. Destilāti (naftas), tvaika krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, vieglais, hidrēts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-

315-

5

91995-53-8             H350

H340

 
280. Destilāts (naftas), apstrādāts ar

šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu

koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 295-

316-

0

91995-54-9             H350  
281. Destilāti (naftas), starpprodukta

katalītiskais krekings, termiskā destrukcija; Smagā šķidrā degviela

Carc. 1B 295-

990-

6

92201-59-7             H350  
282. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga

vieglais, termiski sadalītais; Krekinga

gāzes eļļa

Carc. 1B 295-

991-

1

92201-

60-0

            H350  
283. Destilāts (naftas), bagāts ar C6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 296-

903-4

93165-19-6             H350

H340

 
284. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju, primārā Carc. 1B

Muta. 1B

302-

688-0

94114-52-0             H350

H340

 
285. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar

šķīdinātāju, hidrokrekings

Carc. 1B

Muta. 1B

302-

689-6

94114-53-1             H350

H340

 
286. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar

šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings

Carc. 1B

Muta. 1B

302-

692-2

94114-56-4             H350

H340

 
287. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar

šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana

Carc. 1B

Muta. 1B

302-

693-

8

94114-57-5             H350

H340

 
288. Destilāts (naftas), hidrētais smagais,

apstrādāts ar šķīdinātājiem, hidrogenēts; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 305-

588-5

94733-08-1             H350  
289. Destilāts (naftas), hidrokrekinga vieglais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-

589-

0

94733-09-2             H350  
290. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcija, polimerizācija, destilācijas vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 305-

750-

5

95009-23-7             H350

H340

 
291. Destilāts (naftas), vieglais hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta

jēlnafta

Carc. 1B 307-

010-

7

97488-73-8             H350  
292. Destilāts (naftas), hidrogenētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-

011-

2

97488-74-9             H350  
293. Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vieglā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-

667-

5

100683-97-4             H350  
294. Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-

668-

0

100683-98-5             H350  
295. Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-

669-

6

100683-99-6             H350  
296. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis;

Smagā antracēna eļļa

Carc. 1B 309-

855-7

101316-49-8             H350  
297. Destilāts (naftas), C7-9, bagāts ar C8, hidrodesulfurizēts, atbrīvots no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 309-

862-

5

101316-56-7             H350

H340

 
298. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā visa diapazona vidējā frakcija; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 309-

863-

0

101316-57-8             H350  
299. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts

vidējas koksēšanas; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 309-

865-

1

101316-59-0             H350  
300. Destilāts (naftas), tvaika krekinga

smagais; Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 309-

939-3

101631-14-5             H350  
301. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās

eļļas, neitrālā frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

309-

971-

8

101794-90-5             H350

H340

 
302. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, indola-metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

309-

972-

3

101794-91-6             H350

H340

 
303. Destilāti (akmeņogļu darva), benzola

frakcija, bagātināta ar benzolu, toluolu un ksilolu; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

309-

984-

9

101896-26-8             H350

H340

 
304. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

309-

985-

4

101896-27-9             H350

H340

 
305. Destilāts (akmeņogļu darva), benzola frakcija, destilācijas atlikumi; Mazgāšanas eļļa Carc. 1B Muta. 1B 310-

165-

3

121620-46-0             H350

H340

 
306. 2,4-diaminoanizola sulfāts Carc. 1B

Muta. 2

254-

323-9

39156-41-7             H350

H341

 
307. 2,4-diaminoanizols;

4-metoksi-m-fenilēndiamīns

Carc. 1B

Muta. 2

210-

406-1

615-05-4             H350

H341

 
308. 4,4'-diaminodifenilmetāns, 4,4'- metilēndianilīns Carc. 1B Muta. 2 202-

974-4

101-77-9 0,08           H350

H341

Āda (10)
309. 4,4'-metilēna bis (2-hloranilīns) Carc. 1B 202-

918-9

101-14-4 0,01           H350 Āda (10)
310. Diaminotoluols, tehniskais produkts - [2] un [3] maisījums, metilfenilēndiamīns [1],

4-metil-m-fenilēndiamīns [2], 2-metil-m-fenilēndiamīns

Carc. 1B

Muta. 2

246-

910-

3

25376-45-8             H350

H341

 
311. o-dianizidīna azokrāsvielas, 4,4'-diarilazo- 3,3'-dimetoksibifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B - -             H350  
312. Diarsēna trioksīds, arsēna trioksīds Carc. 1A 215-

481-4

1327-

53-3

            H350  
313. Diarsēna pentoksīds, arsēna pentoksīds Carc. 1A 215-

116-9

1303-

28-2

            H350  
314. Diazometāns Carc. 1B 206-

382-7

334-88-3             H350  
315. Dibenz[a,h]antracēns Carc. 1B 200-

181-8

53-70-3             H350  
316. Dibora trioksīds Repr 1B   1303-86-2 5           H360FD  
317. 1,2-dibrom-3-hlorpropāns Carc. 1B

Muta. 1B

202-

479-3

96-12-8             H350

H340

 
318. 2,3-dibrompropanols-1,

2,3-dibrom-1-propanols

Carc. 1B 202-

480-9

96-13-9             H350  
319. Dibutilftalāts (DBP,

1,2-benzoldikarbonskābes dibutilesteris)

Repr. 1B   84-74-2 0,5           H360Df  
320. Dietilsulfāts Carc. 1B

Muta. 1B

200-

589-6

64-67-5             H350  
321. 3,3'-dihlorbenzidīns Carc. 1B 202-

109-0

91-94-1             H340  
322. 3,3'-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3'-dihlorbifenil-

4,4'-ilēndiamīna sāļi

Carc. 1B 210-

323-

0 [1]

265-

293-

1 [2]

277-

822-

3 [3]

612-83-9 [1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

            H350  
323. 1,4-dihlorbut-2-ēns Carc. 1B 212-

121-8

764-41-0             H350  
324. 2,2'-dihlor-4,4'-metilēndianilīna sāļi; 4,4'- metilēnbis-(2-hloranilīns) sāļi Carc. 1B                 H350  
325. 1,3-dihlorpropanols-2 Carc. 1B 202-

491-9

96-23-1             H350  
326. Dihroma trihromāts, hroma (III) hromāts, hroma hromāts Carc. 1B 246-

356-2

24613-89-6 0,01           H350  
327. N,N-dimetiacetamīds Repr. 1B 204-826-4 127-19-5 36 10   72 20   H360D Āda (10)
328. N,N-dimetilformamīds Repr. 1B 200-679-5 68-12-2 15 5   30 10   H360D Āda (10)
329. 3,3'-dimetilbenzidīna sāļi Carc. 1B

Carc. 1B

265-

294-7

64969-36-4             H350  
330. 1,1-dimetilhidrazīns, N,N-dimetilhidrazīns Carc. 1B 200-

316-0

57-14-7             H350  
331. 1,2-Dimetilhidrazīns, N,N'-dimetilhidrazīns Carc. 1B   540-73-8             H350  
332. Dimetilkarbamilhlorīds Dimetilkarbamoilhlorīds Carc. 1B 201-

208-6

79-44-7             H350  
333. Dimetilsulfāts Carc. 1B

Muta. 2

201-

058-1

77-78-1 0,1           H350

H341

 
334. Dimetilsulfamoilhlorīds Carc. 1B 236-

412-4

13360-57-1             H350  
335. 3,3'-dimetoksibenzidīns Carc. 1B 204-

355-4

119-90-4             H350  
336. 3,3'-dimetoksibenzidīna sāļi Carc. 1B                 H350  
337. 1,2-Dimetoksietāns

(etilēnglikola dimetilēteris)

Repr.1B   110-71-4 10           H360FD  
338. Diniķeļa trioksīds Carc. 1A 215-

217-8

1314-

06-3

            H350i  
339. 2,4-dinitrotoluols, tehniskās tīrības

pakāpes dinitrotoluols [1], dinitrotoluols [2]

Carc. 1B

Muta. 2

204-

450-

0 [1]

246-

836-

1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

1           H350

H341

 
340. 2,3-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-

013-5

602-01-7             H350

H341

 
341. 2,6-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-

106-0

606-20-

2

1           H350

H341

 
342. 3,4-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-

222-1

610-39-9 1           H350

H341

 
343. 3,5-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-

566-2

618-85-9             H350

H341

 
344. 2,5-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-

581-4

619-15-8             H350

H341

 
345. Dizobutilftalāts

(1,2-benzoldikarbonskābes dizobutilesteris)

Repr. 1B   84-69-5 1           H360Df  
346. Dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas Carc. 1B     0,05             Tiek mērīts kā elementārais ogleklis
347. Dzīvsudrabs un tā neorganiskie savienojumi, ieskaitot dzīvsudraba oksīdu un dzīvsudraba hlorīdu (pēc dzīvsudraba) Repr.1B     0,02           H360B Ietekme uz dzirdi
348. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles),

vieglās eļļas bāziskā frakcija, destilāta galvas frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

292-

625-

2

90641-02-4             H350

H340

 
349. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles),

bāziskā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

292-

626-

8

90641-03-5             H350

H340

 
350. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu), ar sārmiem un skābēm apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-

323-

9

91995-61-8             H350

H340

 
351. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), skābā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

298-

725-

2

93821-38-6             H350

H340

 
352. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu darva), ar skābi un sārmu apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-

868-

8

101316-63-6             H350

H340

 
353. Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), vieglā eļļa; Skābes ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-

622-6

90640-99-6             H350

H340

 
354. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļas, apstrāde ar sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikumi Carc. 1B

Muta. 1B

266-

021-

4

65996-87-4             H350

H340

 
355. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainā darvas eļļa, naftalīna destilācijas atlikumi; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

277-

567-

8

73665-18-6             H350

H340

 
356. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), vieglā eļļa, apstrāde ar skābi un sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-

624-

7

90641-01-3             H350

H340

 
357. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta pārdestilēta naftalīna eļļa; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-

627-

3

90641-04-6             H350

H340

 
358. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainās darvas eļļas apstrāde ar oglekļa dioksīdu, apstrāde ar kaļķiem; Jēlfenoli Carc. 1B

Muta. 1B

292-

629-

4

90641-06-8             H350

H340

 
359. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), brūnie; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 294-

285-0

91697-23-3             H350  
360. Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar

sārmu un skābi apstrādātā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

309-

867-

2

101316-62-5             H350

H340

 
361. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa; Naftalīneļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

310-

166-

9

121620-47-1             H350

H340

 
362. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

310-

167-

4

121620-48-2             H350

H340

 
363. Ekstrakta atliekas (akmeņogļu), kreozota eļļas skābju, mazgāšanas eļļu ekstrakta atliekas Carc. 1B 310-

189-

4

122384-77-4             H350  
364. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu),

zemtemperatūras bāziskās ogļu darvas

Carc. 1B

Muta. 1B

310-

191-

5

122384-78-5             H350

H340

 
365. Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), darvas

bāzes; Skābes ekstrakts

Carc. 1B

Muta. 1B

266-

020-9

65996-86-3             H350

H340

 
366. Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas

bāzes, kolidīna frakcija; Destilāta bāzes

Carc. 1B

Muta. 1B

273-

077-3

68937-63-3             H350

H340

 
367. Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), naftalīna eļļas; Skābes ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-

623-1

90641-00-2             H350

H340

 
368. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļa, redestilāts; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

295-

329-

1

91995-66-3             H350

H340

 
369. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

310-

170-

0

122070-79-5             H350

H340

 
370. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas, destilācijas atlikumi; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

310-

171-

6

122070-80-8             H350

H340

 
371. Ekstrakti (naftas) vieglie, naftēnu destilāta šķīdinātājs Carc. 1B 265-

102-1

64742-03-6             H350  
372. Ekstrakti (naftas) smagie, parafīnu

destilāta šķīdinātājs

Carc. 1B 265-

103-7

64742-04-7             H350  
373. Ekstrakti (naftas) vieglie, parafīnu

destilāta šķīdinātājs

Carc. 1B 265-

104-2

64742-05-8             H350  
374. Ekstrakti (naftas) smagie, naftēnu

destilāta šķīdinātājs

Carc. 1B 265-

111-0

64742-11-6             H350  
375. Ekstrakti, sārmainā ogļu darvas eļļa;

Sārmainais ekstrakts

Carc. 1B

Muta. 1B

266-

017-2

65996-83-0             H350

H340

 
376. Ekstrakts (naftas), apstrādāts ar aukstu skābi, C4-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-

741-

4

68477-61-2             H350

H340

 
377. Ekstrakti (naftas), smagais naftēnu

destilāta šķīdinātājs, aromātisko savienojumu koncentrāts; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 272-

175-

3

68783-00-6             H350  
378. Ekstrakti (naftas), šķīdinātāju rafinēts

smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs;

Destilāta aromātiskais ekstrakts

(apstrādātais)

Carc. 1B 272-

180-

0

68783-04-0             H350  
379. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnie

destilāti, attīrīti ar šķīdinātājiem no

asfaltiem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 272-

342-

0

68814-89-1             H350  
380. Ekstrakti (naftas), smagi naftēnais

destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta

aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 292-

631-

5

90641-07-9             H350  
381. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnais

destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta

aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 292-

632-

0

90641-08-0             H350  
382. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais

destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta

aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 292-

633-

6

90641-09-1             H350  
383. Ekstrakti (naftas), katalītiskā reforminga vieglās naftas šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-

331-

2

91995-68-5             H350

H340

 
384. Ekstrakti (naftas), hidrētais viegli

parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 295-

335-

4

91995-73-2             H350  
385. Ekstrakti (naftas), viegli naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta

aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 295-

338-

0

91995-75-4             H350  
386. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais

destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar skābi; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 295-

339-

6

91995-76-5             H350  
387. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais

destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 295-

340-

1

91995-77-6             H350  
388. Ekstrakti (naftas) vieglie, vakuuma

gāzeļļas šķīdinātājs

Carc. 1B 295-

341-7

91995-78-7             H350  
389. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuumgāzes eļļas šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-

342-

2

91995-79-8             H350  
390. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnā destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 296-

437-

1

92704-08-0             H350  
391. Ekstrakti (naftas), smagi naftēnā destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta

aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 297-

827-

4

93763-10-1             H350  
392. Ekstrakti (naftas), vaskiem atmazgātais smagais parafīna destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēts; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 297-

829-

5

93763-11-2             H350  
393. Ekstrakti (naftas), smagās naftas šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

308-

261-

5

97926-43-7             H350

H340

 
394. Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-

672-

2

100684-02-4             H350  
395. Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-

673-

8

100684-03-5             H350  
396. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-

674-

3

100684-04-6             H350  
397. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-

675-

9

100684-05-7             H350  
398. Epihlorhidrīns
(1-hlor-2,3-epoksipropāns)
Carc. 1B 203-

439-8

106-89-8 1,9           H350 Āda (10)
399. R-2,3-epoksi-1-propanols Carc. 1B

Muta. 2

404-

660-4

57044-25-4             H350

H341

 
400. Erionīts Carc. 1A - 12510-42-8             H350  
401. Etilēna dibromīds Carc. 1B 203-

444-5

106-93-4 0,8 0,1         H350 Āda (10)
402. Etilēndihlorīds Carc. 1B 203-

458-1

107-06-

2

8,2 2         H350 Āda (10)
403. Etilēnimīns; aziridīns Carc. 1B

Muta. 1B

205-

793-9

151-56-4 0,02           H350

H340

 
404. Etilēnoksīds; oksirāns Carc. 1B Muta. 1B

Repr 1B

200-

849-

9

75-21-8 1 0,55         H350 H340

H360Fd

H331

Āda (10)
405. 2-etoksietanols (Etilcelosolvs (etilēnglikola monoetilēteris, 2-etoksi-1-etanols) Repr. 1B 203-804-1 110-80-5 8 2         H360FD Āda (10)
406. 2-etoksietilacetāts Repr. 1B 203-839-2 111-15-9 11 2         H360FD Āda (10)
407. Fenantrēns, destilācijas atlikums; Smagās antracēna eļļas redestilāts Carc. 1B 310-

169-5

122070-78-4             H350  
408. Fenilglicidilēteris, 2,3-
epoksipropilfenilēteris, 1,2-epoksi-3- fenoksipropāns
Carc. 1B

Muta. 2

204-

557-

2

122-60-1             H350

H341

 
409. Fenilhidrazīns Carc. 1B

Muta. 2

202-

873-5

100-63-0             H350

H341

 
410. Fenilhidrazīna hidrohlorīds Carc. 1B

Muta. 2

248-

259-0

27140-08-5             H350

H341

 
411. Fenilhidrazīnija hlorīds Carc. 1B

Muta. 2

200-

444-7

59-88-1             H350

H341

 
412. Fenilhidrazīnija sulfāts (2:1) Carc. 1B

Muta. 2

257-

622-2

52033-74-6             H350

H341

 
413. Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts;

Sārmainais ekstrakts

Carc. 1B

Muta. 1B

284-

881-9

84988-93-2             H350

H340

 
414. Fenoli, C9-11; Destilētie fenoli Carc. 1B Muta. 1B 293-

435-2

91079-47-9             H350

H340

 
415. Formaldehīds Carc. 1B 200-

001-8

50-00-0 0,37 0,3   0,74 0,6   H350 Viela var izraisīt ādas

sensibilizāciju

416. Furāns Carc. 1B

Muta. 2

203-727-3 110-00-9 0,5           H350

H341

 
417. Fūta eļļa (naftas); Fūta eļļa Carc. 1B 265-

171-8

64742-67-2             H350  
418. Fūta eļļa (naftas), hidrētā; Fūta eļļa Carc. 1B 295-

394-6

92045-12-0             H350  
419. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar skābi;

Fūta eļļa

Carc. 1B 300-

225-7

93924-31-3             H350  
420. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar māliem; Fūta eļļa Carc. 1B 300-

226-2

93924-32-4             H350  
421. Fūta eļļa (naftas), apstrāde ar ogli; Fūta eļļa Carc. 1B 308-

126-0

97862-76-5             H350  
422. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar silīcijskābi; Fūta eļļa Carc. 1B 308-

127-6

97862-77-6             H350  
423. Gāzes eļļas (naftas), dziļais vakuums;

Smagais šķidrais kurināmais

Carc. 1B 265-

058-3

64741-57-7             H350  
424. Gāzes eļļas (naftas), attīrītas ar šķīdinātājiem; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

092-9

64741-90-8             H350  
425. Gāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

112-6

64742-12-7             H350  
426. Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

129-9

64742-29-6             H350  
427. Gāzes eļļas (naftas), hidrēšana pazeminātā spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-

162-

9

64742-59-2             H350  
428. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētās; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-

182-

8

64742-79-6             H350  
429. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana dziļā vakuumā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-

189-

6

64742-86-5             H350  
430. Gāzes eļļas (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 272-

184-

2

68783-08-4             H350  
431. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana, destilācija dziļā vakuumā; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 285-

555-

9

85117-03-9             H350  
432. Gāzes (naftas), C3-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 268-

629-5

68131-75-9             H350

H340

 
433. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā

krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanas absorbera, naftas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

269-

617-

2

68307-98-2             H350

H340

 
434. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskās polimerizācijas ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

618-

8

68307-99-3             H350

H340

 
435. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

619-

3

68308-00-9             H350

H340

 
436. Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas kolonnas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

620-

9

68308-01-0             H350

H340

 
437. Gāzes atlikums (naftas), gāzeļļas katalītiskā krekinga absorbera, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

623-

5

68308-03-2             H350

H340

 
438. Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas, naftas gāze Muta. 1B

Carc. 1A

269-

624-0

68308-04-3             H350

H340

 
439. Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas deetanizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

625-

6

68308-05-4             H350

H340

 
440. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta destilāta un hidrodesulfurēta ligroīna frakcionēšanas iekārtas, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

626-

1

68308-06-5             H350

H340

 
441. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurētas vakuuma gāzeļļas kolonnas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

627-

7

68308-07-6             H350

H340

 
442. Gāzes atlikums (naftas), izomerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

628-

2

68308-08-7             H350

H340

 
443. Gāzes atlikums (naftas), tiešās

destilācijas ligroīna stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

269-

629-

8

68308-09-8             H350

H340

 
444. Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas destilāta hidrodesulfurēšanas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

630-

3

68308-10-1             H350

H340

 
445. Gāzes atlikums (naftas), propāna- propilēna alkilēšanas padeves sagatavošanas deetanizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

631-

9

68308-11-2             H350

H340

 
446. Gāzes atlikums (naftas), vakuuma gāzeļļas hidrodesulfurēšanas iekārtas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

269-

632-

4

68308-12-3             H350

H340

 
447. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

071-2

68409-99-4             H350

H340

 
448. Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeves, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

746-1

68477-65-6             H350

H340

 
449. Gāzes (naftas), benzola agregāta hidrogēndesulfurēšanas iekārtas, izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

747-

7

68477-66-7             H350

H340

 
450. Gāzes (naftas), benzola agregāta recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

748-

2

68477-67-8             H350

H340

 
451. Gāzes (naftas), jauktas eļļas, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

749-

8

68477-68-9             H350

H340

 
452. Gāzes (naftas), butāna kolonnas augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

750-3

68477-69-0             H350

H340

 
453. Gāzes (naftas), C2-3; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

751-9

68477-70-3             H350 H340  
454. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga gāzeļļas depropanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C4, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

752-4

68477-71-4             H350

H340

 
455. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga

ligroīna debutanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C3-5, naftas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

270-

754-

5

68477-

72-5

            H350

H340

 
456. Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga depropanizatora augšējā frakcija, satur daudz C3, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

755-

0

68477-73-6             H350

H340

 
457. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

756-6

68477-74-7             H350

H340

 
458. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, satur daudz C1-5, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

757-1

68477-75-8             H350

H340

 
459. Gāzes (naftas), katalītiski polimerizēta ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, satur daudz C2-4, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

758-

7

68477-76-9             H350

H340

 
460. Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

759-

2

68477-77-0             H350

H340

 
461. Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga, satur daudz C1-4, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

760-8

68477-79-2             H350

H340

 
462. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

761-

3

68477-80-5             H350

H340

 
463. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

762-

9

68477-81-6             H350

H340

 
464. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

763-

4

68477-82-7             H350

H340

 
465. Gāzes (naftas), C3-5, olefīnu-parafīnu alkilēšanas padeves, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

765-

5

68477-83-8             H350

H340

 
466. Gāzes (naftas), C2 atteces plūsmas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

766-0

68477-84-9             H350

H340

 
467. Gāzes (naftas), ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

767-6

68477-85-0             H350

H340

 
468. Gāzes (naftas), deetanizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

768-1

68477-86-1             H350

H340

 
469. Gāzes (naftas), deizobutanizatora kolonnas augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

769-

7

68477-87-2             H350

H340

 
470. Gāzes (naftas), depropanizatora, sausas, ar lielu propēna saturu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

772-

3

68477-90-7             H350

H340

 
471. Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

773-9

68477-91-8             H350

H340

 
472. Gāzes (naftas), sausas, skābas, izvadāmas no gāzu koncentrēšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

774-

4

68477-92-9             H350

H340

 
473. Gāzes (naftas), gāzu koncentrēšanas resorbera destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

776-

5

68477-93-0             H350

H340

 
474. Gāzes (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas depropanizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

777-

0

68477-94-1             H350

H340

 
475. Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

778-6

68477-95-2             H350

H340

 
476. Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

779-

1

68477-96-3             H350

H340

 
477. Gāzes (naftas), ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

780-7

68477-97-4             H350

H340

 
478. Gāzes (naftas), no pārstrādātas jauktas eļļas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

781-

2

68477-98-5             H350

H340

 
479. Gāzes (naftas), izomerizētas, naftas frakcionēšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

782-

8

68477-99-6             H350

H340

 
480. Gāzes (naftas), recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

783-

3

68478-00-2             H350

H340

 
481. Gāzes (naftas) riforminga iekārtai sagatavotas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

784-

9

68478-01-3             H350

H340

 
482. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

785-

4

68478-02-4             H350

H340

 
483. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un metāna saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

787-

5

68478-03-5             H350

H340

 
484. Gāzes (naftas), riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas sastāvs ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

788-

0

68478-04-6             H350

H340

 
485. Gāzes (naftas), termiskā krekinga destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

789-6

68478-05-7             H350

H340

 
486. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanas atteces, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

802-

5

68478-21-7             H350

H340

 
487. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijas absorbera, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

803-

0

68478-22-8             H350

H340

 
488. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas, katalītiskā riforminga iekārtas un hidrodesulfuratora apvienotas

frakcionēšanas iekārtas, naftas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

270-

804-

6

68478-24-0             H350

H340

 
489. Gāze (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas atkārtotas frakcionēšanas absorbera, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

805-

1

68478-25-1             H350

H340

 
490. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

806-

7

68478-26-2             H350

H340

 
491. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna atdalītāja pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

807-

2

68478-27-3             H350

H340

 
492. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizētāja, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

808-

8

68478-28-4             H350

H340

 
493. Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas separatora, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

809-

3

68478-

29-5

            H350

H340

 
494. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta tiešās destilācijas ligroīna separatora, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

810-

9

68478-30-8             H350

H340

 
495. Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes iekārtas jauktās plūsmas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

813-

5

68478-32-0             H350

H340

 
496. Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes reģenerācijas iekārtas, ar lielu C1-2 saturu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

814-

0

68478-33-1             H350

H340

 
497. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga vakuuma atlikumi, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

815-

6

68478-34-2             H350

H340

 
498. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

999-

8

68513-14-4             H350

H340

 
499. Gāzes (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas ligroīna, deheksanizatora izvadāmā naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

000-

8

68513-15-5             H350

H340

 
500. Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora izvadāmās, ar lielu ogļūdeņražu saturu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

001-

3

68513-16-6             H350

H340

 
501. Gāzes (naftas), vieglā tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

002-

9

68513-17-7             H350

H340

 
502. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta augstspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

003-

4

68513-18-8             H350

H340

 
503. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta zemspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

005-

5

68513-19-9             H350

H340

 
504. Gāzes (naftas), naftas pārstrādes uzņēmuma gāzes destilēšanas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

258-

1

68527-15-1             H350

H340

 
505. Gāzes eļļas (naftas), tvaika krekinga;

Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 271-

260-2

68527-18-4             H350  
506. Gāzes (naftas), benzola attīrīšanas ar ūdeņradi depentanizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

623-

5

68602-82-4             H350

H340

 
507. Gāzes (naftas), C1-5, šķidras, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

624-

0

68602-83-5             H350

H340

 
508. Gāzes (naftas), sekundārā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

625-

6

68602-84-6             H350

H340

 
509. Gāzes (naftas), alkilēšanas padeves, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

737-5

68606-27-9             H350

H340

 
510. Gāzes (naftas), depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

742-

2

68606-34-8             H350

H340

 
511. Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separatora, rafinēšanas iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

182-

1

68783-06-2             H350

H340

 
512. Gāzes (naftas), pārstrādes uzņēmumu maisījums, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

183-7

68783-07-3             H350

H340

 
513. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

203-4

68783-64-2             H350

H340

 
514. Gāzes (naftas), C2-4, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-

205-5

68783-65-3             H350

H340

 
515. Gāzes (naftas), pārstrādes; pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

338-9

68814-67-5             H350

H340

 
516. Gāzes (naftas), platforminga iekārtas produktu separatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

343-

6

68814-90-4             H350

H340

 
517. Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

775-

5

68911-58-0             H350

H340

 
518. Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas straujas iztvaicēšanas kameras, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

776-

0

68911-59-1             H350

H340

 
519. Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

871-

7

68918-99-0             H350

H340

 
520. Gāzes (naftas), deheksanizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

872-2

68919-00-6             H350

H340

 
521. Gāzes (naftas), destilāta unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

873-

8

68919-01-7             H350

H340

 
522. Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas augšējās frakcijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

874-

3

68919-02-8             H350

H340

 
523. Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas skrubera otrā absorbera izlaižamās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

875-

9

68919-03-9             H350

H340

 
524. Gāzes (naftas), smagā destilāta apstrādes ar ūdeņradi desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

876-

4

68919-04-0             H350

H340

 
525. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

878-

5

68919-05-1             H350

H340

 
526. Gāzes (naftas), ligroīna unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

879-

0

68919-06-2             H350

H340

 
527. Gāzes (naftas), platforminga iekārtas stabilizatora izlaižamās, vieglās frakcijas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

880-

6

68919-07-3             H350

H340

 
528. Gāzes (naftas), pirmsiztvaicēšanas kolonnas izvadāmās, pirmapstrādes destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

881-

1

68919-08-4             H350

H340

 
529. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

882-

7

68919-09-5             H350

H340

 
530. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

883-2

68919-10-8             H350

H340

 
531. Gāzes (naftas), darvas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

884-8

68919-11-9             H350

H340

 
532. Gāzes (naftas), unifainera kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

885-3

68919-12-0             H350

H340

 
533. Gāzes (naftas), virstošās fāzes katalītiskā krekinga iekārtas sadalītāja augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

272-

893-

7

68919-20-0             H350

H340

 
534. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

169-3

68952-76-1             H350

H340

 
535. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un ligroīna stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

170-9

68952-77-2             H350

H340

 
536. Gāzes atlikums (naftas), katalītiski desulfurēta ligroīna atdalītāja, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

173-

5

68952-79-4             H350

H340

 
537. Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

174-

0

68952-80-7             H350

H340

 
538. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga destilāta, gāzeļļas un ligroīna absorbera, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

175-

6

68952-81-8             H350

H340

 
539. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizatora, naftas koksēšanas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

176-

1

68952-82-9             H350

H340

 
540. Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, konc. butadiēna, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

265-

5

68955-28-2             H350

H340

 
541. Gāzes (naftas), porainā absorbera

izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas un gāzeļļas desulfurēšanas virsējās daļas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

273-

269-

7

68955-33-9             H350

H340

 
542. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

270-

2

68955-34-0             H350

H340

 
543. Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācijas un katalītiskā krekinga, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-

563-

5

68989-88-8             H350

H340

 
544. Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna skrubera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

397-

2

92045-15-3             H350

H340

 
545. Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas efluenta, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

398-

8

92045-16-4             H350

H340

 
546. Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas tīrīšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

399-

3

92045-17-5             H350

H340

 
547. Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas efluenta straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

400-

7

92045-18-6             H350

H340

 
548. Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augstas temperatūras atliekas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

401-

2

92045-19-7             H350

H340

 
549. Gāzes (naftas), atlieku viskozitātes samazināšanas krāsns izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

402-

8

92045-20-0             H350

H340

 
550. Gāzes (naftas), tvaika krekinga, ar lielu C3 saturu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

404-9

92045-22-2             H350

H340

 
551. Gāzes eļļas (naftas), termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 295-

411-

7

92045-29-9             H350  
552. Gāzes eļļas, parafīnus saturošas; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 300-

227-8

93924-33-5             H350  
553. Gāzes eļļas (naftas), viegla vakuuma, termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas;

Krekinga gāzes eļļa

Carc. 1B 308-

278-

8

97926-59-5             H350  
554. Glicidols, 2,3-epoksipropanols-1, oksirānmetanols Carc. 1B

Muta. 2

209-

128-3

556-52-5             H350

H341

 
555. Heksahlorbenzols Carc. 1B 204-

273-9

118-74-1 0,9           H350  
556. Heksametilfosfor-triamīds,

heksametilfosforamīds

Carc. 1B

Muta. 1B

211-

653-8

680-31-9             H350

H340

 
557. Hidrazīns Carc. 1B 206-

114-9

302-01-2 0,013 0,01         H350 Āda (10)
558. Hidrazīna sāļi Carc. 1B - -             H350  
559. Hidrazīna bis-(3-karboksi-4-
hidroksibenzolsulfonāts)
Carc. 1B 405-

030-1

-             H350  
560. Hidrazobenzols, 1,2-difenilhidrazīns Carc. 1B 204-

563-5

122-66-7             H350  
561. Hidrētas gāzes eļļas; Gāzes eļļa

(nekondicionēta)

Carc. 1B 308-

128-1

97862-78-7             H350  
562. 6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils Carc. 1B 400-

340-

3

85136-74-9             H350  
563. N-[3-hidroksi-2-(2-

metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2- metilakrilamīda; N-[2,3-bis-

(2metilakriloilaminometoksi)

propoksimetil]-2-metilakrilamīda;

metakrilamīda; 2-metil-N-(2-

metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamīda;

N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-

metilakrilamīda maisījums

Carc. 1B

Muta. 2

412-

790-

8

-             H350

H341

 
564. (6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis-[(amino-1-metiletil)amonija]formiāts Carc. 1B 402-

060-

7

108225-03-2             H350  
565. Hinolīns Carc 1B   91-22-5 0,1     0,5     H350  
566. 4-hloranilīns Carc. 1B 203-

401-0

106-47-8             H350  
567. Hlordimetilēteris Carc. 1A 203-

480-1

107-30-2             H350  
568. 4-Hloro-orto-toluidīns Carc. 1B

Muta. 2

202-

441-6

95-69-2             H350

H341

 
569. Hloroprēns,

2-hlorbuta-1,3-diēns

Carc. 1B 204-

818-0

126-99-8             H350  
570. 4-hlor-o-toluidina hidrohlorīds Carc. 1B

Muta. 2

221-

627-8

3165-

93-3

            H350

H341

 
571. Hrizēns Carc. 1B

Muta. 2

205-

923-4

218-01-9             H350

H341

 
572. Hroma VI savienojumi Carc. 1B     0,005           H350i AER 0,010
mg/m3 līdz 2025. gada 17. janvārim. AER 0,025 mg/m3 metināšanas vai plazmas griešanas procesiem vai līdzīgiem darba procesiem, kas rada tvaikus, līdz 2025. gada 17. janvārim
573. Hroma (VI) trioksīds Carc. 1A Muta. 1B 215-

607-8

1333-

82-0

0,001           H350

H340

 
574. Hromildihlorīds, hroma oksihlorīds Carc. 1B Muta. 1B 239-

056-8

14977-61-8             H350i H340  
575. 4,4'-(4-iminocikloheksa-2,5- dienilidēnmetilēn)dianilīna hidrohlorīds, C.I. Basic Red 9 Carc. 1B 209-

321-2

569-61-9             H350  
576. Izobutāns (kas satur vairāk nekā 0,1 % butadiēna) Carc. 1A Muta. 1B 200-

857-2

75-28-5             H350

H340

 
577. Izobutilnitrīts Carc. 1B Muta. 2 208-

819-7

542-56-3             H350

H341

 
578. Izoprēns, 2-metilbutadiēns-1,3 Carc. 1B Muta. 2 201-

143-3

78-79-5 40           H350

H341

 
579. Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi Carc. 1B     0,001(9), (11)           H350  
580. Kalcija hromāts Carc. 1B 237-

366-8

13765-19-0             H350  
581. Kaptafols (ISO), 1,2,3,6-tetrahidro-N- (1,1,2,2-tetrahloretiltio) ftalimīds Carc. 1B 219-

363-3

2425-

06-1

            H350  
582. Karbadokss Carc. 1B 229-

879-0

6804-

07-5

            H350  
583. Kālija bromāts Carc. 1B 231-

829-8

7758-

01-2

            H350  
584. Kālija dihromāts Carc. 1B Muta. 1B 231-

906-6

7778-

50-9

            H350

H340

 
585. Kālija hromāts Carc. 1B Muta. 1B 232-

140-5

7789-

00-6

            H350i

H340

 
586. Kobalts Carc. 1B Muta. 2

Repr. 1B

  7440-48-4 0,5           H350

H341

H360F

 
587. Kobalta dihlorīds Carc. 1B Muta. 2 231-

589-4

7646-

79-9

            H350i H341  
588. Kobalta sulfāts Carc. 1B Muta. 2 233-

334-2

10124-43-3             H350i H341  
589. Krāsviela C.I. Direct Black 38 Carc. 1B 217-

710-3

1937-

37-7

            H350  
590. Krāsviela C.I. Direct Blue 6 Carc. 1B 220-

012-1

2602-

46-2

            H350  
591. Krāsviela CI Direct Brown 95 Carc. 1B 240-

221-1

16071-86-6             H350  
592. Krāsviela C.I. Direct Red 28, Kongo

sarkanais

Carc. 1B 209-

358-4

573-58-

0

            H350  
593. Krezolu saturošas darvas skābes, nātrija sāļi, sārmainais šķīdums; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B Muta. 1B 272-

361-4

68815-21-4             H350

H340

 
594. Kreozots Carc. 1B 232-

287-5

8001-

58-9

            H350  
595. Kreozota eļļa Carc. 1B 263-

047-8

61789-28-4             H350  
596. Kreozota eļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 274-

565-9

70321-79-8             H350  
597. Kreozota eļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 274-

566-

4

70321-80-1             H350  
598. Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 292-

605-3

90640-84-9             H350  
599. Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, acenaftēnu nesaturošs mazgāšanas eļļas redestilāts Carc. 1B 292-

606-

9

90640-85-0             H350  
600. Ligroīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

232-

453-7

8032-

32-4

300           H350

H340

 
601. Ligroīns (naftas), tiešās destilācijas, smagā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

041-

0

64741-41-9             H350

H340

 
602. Ligroīns (naftas), visa diapazona, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

042-

6

64741-42-0             H350

H340

 
603. Ligroīns (naftas), vieglais, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

046-

8

64741-46-4             H350

H340

 
604. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

055-

7

64741-54-4             H350

H340

 
605. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

056-

2

64741-55-5             H350

H340

 
606. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

065-

1

64741-63-5             H350

H340

 
607. Ligroīns (naftas), visa diapazona, alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

066-

7

64741-64-6             H350

H340

 
608. Ligroīns (naftas), smagā alkilētā;

Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

265-

067-

2

64741-65-7             H350

H340

 
609. Ligroīns (naftas), vieglā alkilētā;

Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

265-

068-

8

64741-66-8             H350

H340

 
610. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

070-

9

64741-68-0             H350

H340

 
611. Ligroīns (naftas), vieglā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

071-

4

64741-69-1             H350

H340

 
612. Ligroīns (naftas), izomerizācija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

073-

5

64741-70-4             H350

H340

 
613. Ligroīns (naftas), smagā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

079-

8

64741-78-2             H350

H340

 
614. Ligroīns (naftas), smagais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

085-

0

64741-83-9             H350

H340

 
615. Ligroīns (naftas), vieglā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

086-

6

64741-84-0             H350

H340

 
616. Ligroīns (naftas), attīrīta no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

089-

2

64741-87-3             H350

H340

 
617. Ligroīns (naftas), smagā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

095-

5

64741-92-0             H350

H340

 
618. Ligroīns (naftas), apstrādāts ar skābi;

Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

265-

115-

2

64742-15-0             H350

H340

 
619. Ligroīns (naftas), smagais, ķīmiski neitralizēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

122-

0

64742-22-9             H350

H340

 
620. Ligroīns (naftas), vieglā, ķīmiski neitralizēta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

123-

6

64742-23-0             H350

H340

 
621. Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

150-

3

64742-48-9             H350

H340

 
622. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

151-

9

64742-49-0             H350

H340

 
623. Ligroīns (naftas), katalītiski atbrīvots no vaskiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

170-

2

64742-66-1             H350

H340

 
624. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

178-

6

64742-73-0             H350

H340

 
625. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

185-

4

64742-82-1 200     300     H350

H340

 
626. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-

187-

5

64742-83-2             H350

H340

 
627. Ligroīns (naftas), visa diapazona koksēšanas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-

991-

4

68513-02-0             H350

H340

 
628. Ligroīns (naftas), vidējā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

138-

9

68516-20-1             H350

H340

 
629. Ligroīns (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

262-

3

68527-21-9             H350

H340

 
630. Ligroīns (naftas), vieglā tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

263-

9

68527-22-0             H350

H340

 
631. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

264-

4

68527-23-1             H350

H340

 
632. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, attīrīta no benzola; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

266-

5

68527-26-4             H350

H340

 
633. Ligroīns (naftas), satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-

635-

0

68603-08-7             H350

H340

 
634. Ligroīns (naftas), katalītiskā krekinga vieglie destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-

185-

8

68783-09-5             H350

H340

 
635. Ligroīns (naftas), no sēra neattīrīts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-

186-3

68783-12-0             H350

H340

 
636. Ligroīns (naftas), vieglais, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-

206-

0

68783-66-4             H350

H340

 
637. Ligroīns (naftas), pilna diapazona, pārveidota; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-

895-

8

68919-37-9             H350

H340

 
638. Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidots; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

273-

271-

8

68955-35-1             H350

H340

 
639. Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidotā, vieglā, frakcija nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

285-

510-

3

85116-59-2             H350

H340

 
640. Ligroīns (naftas), vieglais hidrodesulfurizētais termiskā krekinga produkts; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 285-

511-

9

85116-60-5             H350

H340

 
641. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā, satur cikloalkānus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 285-

512-

4

85116-61-6             H350

H340

 
642. Ligroīns (naftas), C4 - C12 butāna - alkilāti, bagātināts ar izooktānu; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

430-

0

92045-49-3             H350

H340

 
643. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

431-

6

92045-50-6             H350

H340

 
644. Ligroīns (naftas), smagā, apstrādāta tvaika krekingā, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

432-

1

92045-51-7             H350

H340

 
645. Ligroīns (naftas), visa diapazona, hidrodesulfurizētā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

433-

7

92045-52-8             H350

H340

 
646. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēta, vieglā, atbrīvota no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 295-

434-

2

92045-53-9             H350

H340

 
647. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglais tvaika krekings; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

438-

4

92045-57-3             H350

H340

 
648. Ligroīns (naftas), izomerizācija, C6 frakcija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

440-

5

92045-58-4             H350

H340

 
649. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

441-

0

92045-59-5             H350

H340

 
650. Ligroīns (naftas), vieglais, bagāts ar C5, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 295-

442-

6

92045-60-8             H350

H340

 
651. Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

447-

3

92045-65-3             H350

H340

 
652. Ligroīns (naftas), vieglais, izkarsēts, tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 296-

028-

8

92201-97-3             H350

H340

 
653. Ligroīns (naftas), vieglais tvaika krekings, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 296-

942-

7

93165-55-0             H350

H340

 
654. Ligroīns (naftas), smagā frakcija, attīrīta ar šķīdinātājiem, hidrodesulfurizēta; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-

035-

3

97488-96-5             H350  
655. Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, atbrīvots no benzola, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 308-

713-

1

98219-46-6             H350

H340

 
656. Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 308-

714-

7

98219-47-7             H350

H340

 
657. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēts, pilna diapazona koksēšanas iekārtas destilāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 309-

879-

8

101316-76-1             H350

H340

 
658. Ligroīns (naftas), smagā tiešās destilācijas frakcija, saturoša aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 309-

945-

6

101631-20-3             H350

H340

 
659. Ligroīns (naftas), vieglais, attīrīts no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 309-

976-

5

101795-01-1             H350

H340

 
660. Metilakrilamidoglikolāts

(satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda)

Carc. 1B Muta. 1B 403-

230-3

77402-05-2             H350

H340

 
661. Metilakrilamidometoksiacetāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda) Carc. 1B Muta. 1B 401-

890-7

77402-03-0             H350

H340

 
662. 2-metilaziridīns, propilēnimīns Carc. 1B 200-

878-7

75-55-8             H350  
663. Metilazoksimetilacetāts Carc. 1B 209-

765-7

592-62-1             H350

H340

 
664. (metilēnbis-(4,1-fenilēnazo(1-(3- (dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6- hidroksi-4-metil-2-oksopiridīn-5,3- diil)))-1,1′-dipiridīnija dihlorīda dihidrohlorīds Carc. 1B 401-

500-

5

-             H350  
665. 4,4-metilēndi-o-toluidīns Carc. 1B 212-

658-8

838-88-0             H350  
666. 4-metil-m-fenilēndiamīns, 2,4-

toluoldiamīns

Carc. 1B

Muta. 2

202-

453-1

95-80-7             H350

H341

 
667. Metilmetānsulfonāts Carc. 1B Muta. 1B   66-27-3             H350

H340

 
668. Minerāleļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai Carc. 1B                   Āda (10)
669. N-Metil-N'-nitro-N-nitrozoguanidīns

(MNNG)

Carc. 1B 200-

730-1

70-25-7             H350  
670. 1-metil-2-pirolidons Repr.1B 212-828-1 872-50-4 40 10   80 20   H360D Āda (10)
671. 2-metoksianilīns, o-anizidīns Carc. 1B

Muta. 2

201-

963-1

90-04-0             H350

H341

 
672. 2-metoksietanols Repr.1B 203-713-7 109-86-4   1         H360FD Āda (10)
673. 2-metoksietilacetāts Repr. 1B 203-772-9 110-49-6   1         H360FD Āda (10)
674. 6-metoksi-m-toluidīns; p-krezidīns Carc. 1B 204-

419-1

120-71-8             H350  
675. Nafta; Jēlnafta Carc. 1B 232-

298-5

8002-

05-9

            H350  
676. Nafta; Nafta ar zemu viršanas

temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

232-

443-2

8030-

30-6

      10     H350

H340

 
677. Nafta (naftas), vieglais termiskais

krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

265-

075-

6

64741-74-8             H350

H340

 
678. Nafta (naftas), vieglā katalītiskā

reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru

Carc. 1B

Muta. 1B

270-

993-

5

68513-03-1             H350

H340

 
679. Nafta (naftas), visa diapazona alkilāti, butānu saturošie; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-

267-

0

68527-27-5             H350

H340

 
680. Nafta (akmeņogļu), destilācijas atlikums; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-

636-

2

90641-12-6             H350

H340

 
681. Nafta (akmeņogļu), ekstrakcija ar

šķīdinātāju, hidrokrekings

Carc. 1B

Muta. 1B

302-

690-1

94114-54-2             H350

H340

 
682. Naftas gāzes, sašķidrinātas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

704-2

68476-85-7             H350

H340

 
683. Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-

705-8

68476-86-8             H350

H340

 
684. Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-

463-

0

92045-80-2             H350

H340

 
685. Naftas produkti, hidrofainera reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-

058-

4

68514-79-4             H350

H340

 
686. Naftas produkti, rafinēšanas gāzes;

rafinēšanas gāze

Carc. 1A

Muta. 1B

271-

750-6

68607-11-4             H350

H340

 
687. Naftēnu eļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

172-

3

64742-68-3             H350  
688. Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

173-

9

64742-69-4             H350  
689. Naftēnu eļļas (naftas), smagās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

179-

1

64742-75-2             H350  
690. Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

180-

7

64742-76-3             H350  
691. 2-naftilamīns Carc. 1A 202-

080-4

91-59-8             H350  
692. 2-naftilamīna sāļi Carc. 1A 209-

030-

0 [1]

210-

313-

6 [2]

553-00-

4 [1]

612-52-

2 [2]

            H350  
693. Nātrija dihromāts, bezūdens Carc. 1B

Muta. 1B

234-

190-3

10588-01-9             H350

H340

 
694. Nātrija dihromāts, dihidrāts Carc. 1B

Muta. 1B

234-

190-3

7789-

12-0

            H350

H340

 
695. Nātrija hromāts Carc. 1B

Muta. 1B

231-

889-5

7775-

11-3

            H350

H340

 
696. Nātrija perborāta monohidrāts Repr. 1B   10332-33-9 1           H360Df  
697. Nātrija perborāta tetrahidrāts Repr. 1B   10486-00-7 1           H360Df  
698. Niķeļa savienojumi, tai skaitā, niķeļa subsulfīds, triniķeļa disulfīds, monoksīds, dioksīds, niķeļa sulfīds u.c. Carc. 1A     0,01(12)

0,05(13)

          H350i Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju
699. 5-nitroacenaftēns Carc. 1B 210-

025-0

602-87-9             H350  
700. 2-nitroanizols Carc. 1B 202-

052-1

91-23-6             H350  
701. 4-nitrobifenils Carc. 1B 202-

204-7

92-93-3             H350  
702. Nitrobenzols Repr. 1B 202-716-0 98-95-3 1 0,2         H360F Āda (10)
703. Nitrofēns (ISO), 2,4-dihlorfenil 4-

nitrofenilēteris

Carc. 1B . 217-

406-0

1836-

75-5

            H350  
704. 2-nitronaftalīns Carc. 1B 209-

474-5

581-89-5             H350  
705. 2-nitropropāns Carc. 1B 201-

209-1

79-46-9 18 5         H350  
706. 2- nitrotoluols Carc. 1B

Muta. 1B

201-

853-3

88-72-2 3           H350

H340

 
707. N-Nitrozodimetilamīns,

Dimetilnitrozoamīns

Carc. 1B 200-

549-8

62-75-9             H350  
708. Nitrozodipropilamīns Carc. 1B 210-

698-0

621-64-7             H350  
709. 2,2'-(nitrozoimino)bis-etanols Carc. 1B 214-

237-4

1116-

54-7

            H350  
710. Oglekļa monoksīds Repr. 1A 211-128-3 630-08-0 23 20   117 100   H360D Ietekme uz dzirdi
711. Ogļūdeņraži, C3-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

681-9

68476-40-4             H350

H340

 
712. Ogļūdeņraži, C4-5; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

682-4

68476-42-6             H350

H340

 
713. Ogļūdeņraži, C3-C11, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 270-

686-

6

68476-46-0             H350

H340

 
714. Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8, katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 270-

687-

1

68476-47-1             H350

H340

 
715. Ogļūdeņraži, C2-4, bagātināti ar C3; Naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

689-2

68476-49-3             H350

H340

 
716. Ogļūdeņraži, C≥5, bagāti ar

C5-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B Muta. 1B 270-

690-

8

68476-50-6             H350

H340

 
717. Ogļūdeņraži, bagāti ar C5; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 270-

695-

5

68476-55-1             H350

H340

 
718. Ogļūdeņraži ar lielu C3-4 saturu, naftas destilātu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-

990-9

68512-91-4             H350

H340

 
719. Ogļūdeņraži, C1-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

032-2

68514-31-8             H350

H340

 
720. Ogļūdeņraži, C1-4, attīrīti no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

038-5

68514-36-3             H350

H340

 
721. Ogļūdeņraži, C1-3; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-

259-7

68527-16-2             H350

H340

 
722. Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizēšanas frakcija; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

261-8

68527-19-5             H350

H340

 
723. Ogļūdeņraži, C2-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

734-9

68606-25-7             H350

H340

 
724. Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-

735-4

68606-26- 8             H350

H340

 
725. Ogļūdeņraži, C4; Naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 289-

339-5

87741-01-3             H350

H340

 
726. Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-

617-

9

90640-95-2             H350  
727. Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora vieglās frakcijas, aromātisko savienojumu hidrēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 295-

298-

4

91995-38-9             H350

H340

 
728. Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāta, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-

405-4

92045-23-3             H350

H340

 
729. Ogļūdeņraži, vieglie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-

436-

3

92045-55-1             H350

H340

 
730. Ogļūdeņraži, C4-12, hidrēti naftas krekinga produkti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

443-

1

92045-61-9             H350

H340

 
731. Ogļūdeņraži, C8-11, naftas krekinga produkti, toluola frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 295-

444-

7

92045-62-0             H350

H340

 
732. Ogļūdeņraži, C4-11, naftas krekinga produkti, nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 295-

445-

2

92045-63-1             H350

H340

 
733. Ogļūdeņraži, C6-7, naftas krekings, attīrīti ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

446-

8

92045-64-2             H350

H340

 
734. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

794-

0

92128-94-4             H350

H340

 
735. Ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C>9 aromātiskajiem savienojumiem, pārveidotā smagā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 297-

465-

7

93572-35-1             H350

H340

 
736. Ogļūdeņraži, C5-11, bagāti ar nearomātiskajiem savienojumiem, pārveidotā vieglā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 297-

466-

2

93572-36-2             H350

H340

 
737. Ogļūdeņraži, C6-11, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 297-

852-

0

93763-33-8             H350

H340

 
738. Ogļūdeņraži, C9-12, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 297-

853-

6

93763-34-9             H350

H340

 
739. Ogļūdeņraži, hidrokrekinga parafīnu destilācijas atlikumi, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B

Muta. 1B

297-

857-

8

93763-38-3             H350

H340

 
740. Ogļūdeņraži, C20-50, atlikuma eļļas hidrogenēšanas vakuumdestilāts;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 300-

257-

1

93924-61-9             H350  
741. Ogļūdeņraži, C13-30, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-

971-

7

95371-04-3             H350  
742. Ogļūdeņraži, C16-32, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-

972-

2

95371-05-4             H350  
743. Ogļūdeņraži, C37-68, attīrīti no vaska un asfalta, hidrēti, vakuumdestilācijas

atlikumi; Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 305-

974-

3

95371-07-6             H350  
744. Ogļūdeņraži, C37-65, hidrēti, attīrīti no asfalta, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-

975-

9

95371-08-7             H350  
745. Ogļūdeņraži,C16-C20, hidrētais vidējais destilāts, galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-

659-

6

97675-85-9             H350  
746. Ogļūdeņraži,C12-C20, hidrētie parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-

660-

1

97675-86-0             H350  
747. Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atmosfēras spiedienā atlikums, destilācijas vieglās frakcijas;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 307-

661-

7

97675-87-1             H350  
748. Ogļūdeņraži, C17-40, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atlikums, vakuumdestilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-

755-

8

97722-06-0             H350  
749. Ogļūdeņraži,C11-C17, ekstahētā ar šķīdinātāju vieglā naftēnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-

757-

9

97722-08-2             H350  
750. Ogļūdeņraži, C13-27, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-

758-

4

97722-09-3             H350  
751. Ogļūdeņraži, C14-29, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-

760-

5

97722-10-6             H350  
752. Ogļūdeņraži, C27-42, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 308-

131-

8

97862-81-2             H350  
753. Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti destilāti, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-

132-

3

97862-82-3             H350  
754. Ogļūdeņraži, C27-45, naftēnu vakuumdestilācija; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-

133-

9

97862-83-4             H350  
755. Ogļūdeņraži, C27-45, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 308-

287-

7

97926-68-6             H350  
756. Ogļūdeņraži, C20-58, hidrēti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-

289-8

97926-70-0             H350  
757. Ogļūdeņraži, C27-42, satur naftēnus;

Nestandarta jēlnafta

Carc. 1B 308-

290-3

97926-71-1             H350  
758. Ogļūdeņraži, C6-8, hidrogenēti, dearomatizēti ar sorbentiem, toluola rafinēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 309-

870-

9

101316-66-9             H350

H340

 
759. Ogļūdeņraži, bagāti ar C6, ar ūdeņradi apstrādāti gaišie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 309-

871-

4

101316-67-0             H350

H340

 
760. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 309-

974-

4

101794-97-2             H350

H340

 
761. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti, attīrīti no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 309-

987-

5

101896-28-0             H350

H340

 
762. Ogļūdeņraži, C3-6, bagāti ar C5, tvaika krekinga nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 310-

012-

0

102110-14-5             H350

H340

 
763. Ogļūdeņraži, bagāti ar C5, satur diciklopentadiēnu; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B Muta. 1B 310-

013-

6

102110-15-6             H350

H340

 
764. 4,4'-oksidianilīns un tā sāļi, p-aminofenilēteris sāļu p-aminofenilēteri Carc. 1B

Muta. 1B

202-

977-

0

101-80-4             H350

H340

 
765. Oksirānmetanols, 4-metilbenzolsulfonāts, (S)- Carc. 1B

Muta. 2

417-

210-7

70987-78-9             H350

H341

 
766. Parafīneļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

174-

4

64742-70-7             H350  
767. Parafīneļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-

176-

5

64742-71-8             H350  
768. Parafīneļļas (naftas), smagās, apstrādātas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

810-

6

92129-09-4             H350  
769. Parafīns (naftas); Mīkstais parafīns Carc. 1B 265-

165-5

64742-61-6             H350  
770. Parafīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Mīkstais parafīns Carc. 1B 292-

659-8

90669-77-5             H350  
771. Parafīns (naftas), apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns Carc. 1B 292-

660-3

90669-78-6             H350  
772. Parafīns (naftas), hidrēts; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-

523-6

92062-09-4             H350  
773. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-

524-1

92062-10-7             H350  
774. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, hidrēts; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-

525-7

92062-11-8             H350  
775. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-

155-

9

97863-04-2             H350  
776. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-

156-

4

97863-05-3             H350  
777. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar silīcijskābi; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-

158-

5

97863-06-4             H350  
778. Parafīns (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns Carc. 1B 309-

723-9

100684-49-9             H350  
779. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva; Ogļu darvas ekstrakti Carc. 1B 295-

454-

1

92045-71-1             H350  
780. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, hidrēta; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 295-

455-

7

92045-72-2             H350  
781. Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu

augsttemperatūras darva, apstrādāta ar ogli; Ogļu darvas ekstrakts

Carc. 1B 308-

296-

6

97926-76-6             H350  
782. Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāti ar māliem; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 308-

297-

1

97926-77-7             H350  
783. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāta ar silīcijskābi; Ogļu darvas ekstrakti Carc. 1B 308-

298-

7

97926-78-8             H350  
784. Petrolātums; Petrolātums Carc. 1B 232-

373-2

8009-

03-8

            H350  
785. Petrolātums; Oksidēts petrolātums (naftas) Carc. 1B 265-

206-7

64743-01-7             H350  
786. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar

alumīnija oksīdu; Petrolātums

Carc. 1B 285-

098-5

85029-74-9             H350  
787. Petrolātums; Hidrēts petrolātums (naftas) Carc. 1B 295-

459-9

92045-77-7             H350  
788. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Petrolātums Carc. 1B 308-

149-6

97862-97-0             H350  
789. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar silīcijskābi; Petrolātums Carc. 1B 308-

150-1

97862-98-1             H350  
790. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar

māliem; Petrolātums

Carc. 1B 309-

706-6

100684-33-1             H350  
791. Piķis; Piķis Carc. 1B 263-

072-4

61789-60-4             H350  
792. Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu

darva; Piķis

Carc. 1A

Muta. 1B

266-

028-2

65996-93-2             H350

H340

 
793. Piķis, akmeņogļu darva - nafta; Piķa atlikumi Carc. 1B 269-

109-0

68187-57-5             H350  
794. Piķis, sekundārā augsttemperatūras akmeņogļu darva; Piķa redestilāts Carc. 1B 302-

650-3

94114-13-3             H350  
795. Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu darva, termiski apstrādāta; Piķis Carc. 1B 310-

162-7

121575-60-8             H350  
796. Piridīns, alkilatvasinājumi; Jēldarvas bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

269-

929-9

68391-11-7             H350

H340

 
797. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna - polipropilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti Carc. 1B 309-

956-

6

101794-74-5             H350  
798. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti Carc. 1B 309-

957-

1

101794-75-6             H350  
799. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20- 28, akmeņogļu darvas piķa - polistirola pirolīzes procesā iegūts maisījums;

Pirolīzes produkti

Carc. 1B 309-

958-

7

101794-76-7             H350  
800. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņražu maisījumi, kas satur benzo(a)pirēnu, un citi maisījumi, kas ir kancerogēni šo noteikumu izpratnē Carc. 1B Muta. 1B                 H350 Āda (10)
801. 1,3-propānsultons, 1,2-oksatiolāna 2,2-dioksīds Carc. 1B 214-

317-9

1120-

71-4

            H350  
802. Propilēnoksīds;

1,2-epoksipropāns; metiloksirāns

Carc. 1B Muta. 1B 200-

879-2

75-56-9 2,4 1         H350

H340

 
803. Rafināti (naftas), katalītiskā reformera etilēnglikola - ūdens pretplūsmas ekstrakts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

088-

5

68410-71-9             H350

H340

 
804. Rafināti (naftas), reformers, Lurgi separēšanas iekārta; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

349-

3

68425-35-4             H350

H340

 
805. Rafināti (naftas), tvaika krekinga C4 frakcija, ekstrahēta ar vara amonija acetātu, C3-5 un nepiesātināta C3-5, nesatur butadiēnu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

307-

769-

4

97722-19-5             H350

H340

 
806. Ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi       0,1(9)              
807. Silīcija karbīds Carc 1B   409-21-2 6           H350i  
808. Skābā ekstrakta eļļa (akmeņogļu), attīrīta no darvas bāzēm; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

284-

901-

6

84989-12-8             H350

H340

 
809. Smagā degviela ar augstu sēra saturu;

Smagā šķidrā degviela

Carc. 1B 295-

396-7

92045-14-2             H350  
810. Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata, ar augstu viskozitāti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-

736-

3

72623-85-9             H350  
811. Smēreļļas (naftas), C15-30, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-

737-

9

72623-86-0             H350  
812. Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-

738-

4

72623-87-1             H350  
813. Smēreļļas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 278-

012-2

74869-22-0             H350  
814. Smēreļļas (naftas), C17-35, ekstrahētas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem, hidrētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

423-2

92045-42-6             H350  
815. Smēreļļas (naftas), nearomātiskās hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no parafīniem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-

424-

8

92045-43-7             H350  
816. Smēreļļas (naftas), jēleļļas, parafīnus saturošas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 297-

474-6

93572-43-1             H350  
817. Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrokrekinga, uz destilāta bāzes;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 305-

594-

8

94733-15-0             H350  
818. Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrogenētas, uz rafināta bāzes;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 305-

595-

3

94733-16-1             H350  
819. Smēreļļas (naftas), C18-27, hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 307-

034-

8

97488-95-4             H350  
820. Smēreļļas (naftas), C≥25, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no asfaltiem un vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-

874-

0

101316-69-2             H350  
821. Smēreļļas (naftas), C17-32, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 309-

875-

6

101316-70-5             H350  
822. Smēreļļas (naftas), C20-35, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 309-

876-

1

101316-71-6             H350  
823. Smēreļļas (naftas), C24-50, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas;
Nestandarta jēlnafta
Carc. 1B 309-

877-7

101316-72-7             H350  
824. Smērvielas; Smērviela Carc. 1B 278-

011-7

74869-21-9             H350  
825. Solventnafta (naftas), vieglā alifātiskā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

192-

2

64742-89-8             H350

H340

 
826. Solventnafta (naftas), satur vieglos aromātiskos savienojumus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-

199-

0

64742-95-6             H350

H340

 
827. Solventnafta (akmeņogles); Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

266-

013-

0

65996-

79-4

            H350

H340

 
828. Solventnafta (naftas), vieglā, aromātiskos savienojumus saturoša, hidrēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-

988-

8

68512-

78-7

            H350

H340

 
829. Solventnafta (akmeņogļu); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 287-

498-

5

85536-17-0             H350

H340

 
830. Solventnafta (akmeņogļu), kumarona- stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 287-

500-

4

85536-19-2             H350

H340

 
831. Solventnafta (akmeņogļu), ksilola-stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 287-

502-

5

85536-20-5             H350

H340

 
832. Solventnafta (naftas), hidrēta, vieglo naftēnu frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B Muta. 1B 295-

529-

9

92062-15-2             H350

H340

 
833. Stirola oksīds Carc. 1B 202-

476-7

96-09-3             H350  
834. Stodarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu

viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

232-

489-3

8052-

41-3

            H350

H340

 
835. Stroncija hromāts Carc. 1B 232-

142-6

7789-

06-2

            H350  
836. Sulfalāts (ISO),
2-hloralil N,N-dimetilditiokarbamāts
Carc. 1B 202-

388-9

95-06-7             H350  
837. Svina hidrogēnarsenāts Carc. 1A 232-

064-2

7784-

40-9

            H350  
838. Svins un tā neorganiskie savienojumi Repr.1 A     0,05     0,1     H360FD Ietekme uz dzirdi
839. 1,4,5,8-tetraaminoantrahinons, krāsviela C.I. Disperse Blue 1 Carc. 1B 219-

603-7

2475-

45-8

            H350  
840. N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilēndianilīns Carc. 1B 202-

959-2

101-61-1             H350  
841. Tioacetamīds Carc. 1B 200-

541-4

62-55-5             H350  
842. 4,4'-tiodianilīns un tā sāļi Carc. 1B 205-

370-9

139-65-1             H350  
843. 1,3,5-tri(3-aminometilfenil)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-triona un 3,5-bis-(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis-(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazīn-2,4,6-triona oligomēru maisījums
Carc. 1B 421-

550-

1

-             H350  
844. Trihloretilēns Carc. 1B Muta. 2 201-

167-4

79-01-6 54,7 10   164,1 30   H350

H341

Āda (10)
845. 1,2,3-trihlorpropāns Carc. 1B

Repr. 1B

202-

486-1

96-18-4 2           H350

H360F

 
846. 2,4,5-trimetilanilīns Carc. 1B 205-

282-0

137-17-7             H350  
847. 2,4,5-trimetilanilīna hidrohlorīds Carc. 1B 205-

282-0

21436-

97-5

            H350  
848. Trinātrija [4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonāt-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonāt-
2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1' "-tetraolāt-O,O',O'',O' "] varš(II)
Carc. 1B 413-

590-

3

-             H350  
849. 1,2,3,-tri (oksiranilmetil)1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trions; TGIC Muta. 1B 219-

514-3

2451-

62-9

            H340  
850. 1,3,5-tris-[(2S un 2R)-2,3-
epoksipropil]-1,3,5-triazīn-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trions
Muta. 1B 423-

400-

0

59653-74-6             H340  
851. Trīs(2,3-dibrompropil)fosfāts Carc. 1B   126-72-7             H350  
852. o-toluidīns, 2-aminotoluols Carc. 1B 202-

429-0

95-53-4 0,5 0,1         H350 Āda (10)
853. o-toluidīna krāsvielas, 4,4'-diarilazo-3,3'- dimetilbifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B - -             H350  
854. Toluol-2,4-diamonija sulfāts, 4-metil-m- fenilēndiamīna sulfāts Carc. 1B 265-

697-8

65321-67-7             H350  
855. Uretāns Carc. 1B 200-

123-1

51-79-6             H350  
856. Ugunsizturīgas keramikas šķiedras Carc. 1B         0,3          
857. Vieglā eļļa (akmeņogļu), koksēšana;

Jēlbenzols

Carc. 1B

Muta. 1B

266-

012-5

65996-78-3             H350

H340

 
858. Vieglā eļļa (akmeņogļu), puskoksēšanas process; Svaigā eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

292-

635-7

90641-11-5             H350

H340

 
859. Vinilbromīds

Brometilēns

Carc. 1B 209-

800-

6

593-60-2 4,4 1         H350  
860. Vinilfluorīds Carc. 1B Muta. 2   75-02-5             H350

H341

 
861. Vinilhlorīds

Vinilhlorīda monomērs

Carc. 1A 200-

831-0

75-01-4 2,6 1         H350  
862. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis; Piķa atlikumi Carc. 1B 292-

651-4

90669-57-1             H350  
863. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, termiski apstrādāts; Piķa atlikums, oksidēts; Piķa atlikums, termiski apstrādāts Carc. 1B 292-

653-

5

90669-58-2             H350  
864. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, oksidēts; Piķa atlikums, oksidēts Carc. 1B 292-

654-

0

90669-59-3             H350  
865. Zemtemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas atlikumi; Darvas eļļa ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B 309-

887-

1

101316-85-2             H350  
866. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas eļļas; Darvas eļļa ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-

889-

2

101316-87-4             H350

H340

 
867. Zookumarīns (varfarīns, 3-(α-acetonilbenzil)-4-hidroksikumarīns, (R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzpirons, (S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzpirons) Repr. 1A   81-81-2 0.001           H360D  

(1) EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas

1.1.1.2. sadaļā.

(2) CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.

(3) Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu.

(4) Īslaicīgas iedarbības robežvērtība (STEL). Robežvērtība, kuru iedarbība nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.

(5) mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (ja spiediens ir 760 mm dzīvsudraba stabiņa).

(6) ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3).

(7) f/ml = šķiedras mililitrā.

(8) Ieelpojamā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes putekļiem.

(9) Ieelpojamā frakcija.

(10) Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.

(11) Ieelpojamā frakcija kadmijam, ja biomonitoringa pieeja netiek īstenota. Respirējamā frakcija kadmijam, izmantojot biomonitoringa pieeju ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju, kas nepārsniedz 2µg Cd/g kreatinīna urīnā, ir spēkā līdz 2027. gada 11. jūlijam.

(12) Respirējamā frakcija (mērot kā niķeli).

(13) Ieelpojamā frakcija (mērot kā niķeli)."

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 190

"3. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 803

Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji

1. Bioloģiskais ekspozīcijas rādītājs (turpmāk - BER) svina un tā neorganisko savienojumu līmenim asinīs (PbB), izmantojot absorbcijas spektrometriju vai metodi, kas dod līdzvērtīgus rezultātus, ir:

1.1. asinīs 30 µg Pb/100 mL (references lielums - svina koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai ≤ 2 µg/100 mL). Atkārtota asins analīze tiek veikta pēc diviem mēnešiem, ja svina līmenis ir 30-60 µg/100 mL. Ja svina līmenis ir > 60 µg/100 mL, nepieciešama pārcelšana darbā, kur nav saskares ar svinu, veselības aprūpe un atkārtota Pb līmeņa kontrole;

1.2. veselības uzraudzību īsteno, ja iedarbību rada svina koncentrācija darba vides gaisā, kura tā pārsniedz 0,025 mg/m3 un ir aprēķināta kā vidējā vērtība laikā 40 stundām nedēļā, vai ja individuālu mērījumu rezultātā ir konstatēts, ka svina līmenis nodarbināto asinīs pārsniedz 30 μg Pb/100 ml asiņu.

1.3. rekomendējamie papildu izmeklējumi un rādītāji:

1.3.1. klīniskā asinsaina, retikulocīti un bazofilu punktainā graudainība eritrocītos;

1.3.2. koproporfirīns urīnā - 100 µg/g kreatinīna (references lielums 22-57 µg/g kreatinīna);

1.3.3. aminolevulīnskābe urīnā - 5 mg/g kreatinīna (references lielums 0,5-2,5 mg/g kreatinīna).

2. BER dzīvsudrabam (Hg):

2.1. asinīs ir 10 µg Hg/L (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 2µg/L);

2.2. urīnā ir 30 µg Hg/g kreatinīna (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai urīnā < 5 µg Hg/g kreatinīna jeb 3,5 µg/L).

3. BER kadmijam (Cd) urīnā ir 2 µg Cd/g kreatinīna (paraugu iegūšanas laiks neietekmē analīžu rezultātu).

4. BER hromam (Cr) asinīs ir 7 µg/L, urīnā ir 0,2 µmol Cr/L, nodarbinātajiem, kas pakļauti Cr VI ietekmei. Urīna un asins paraugus iegūst darba maiņas vai darba nedēļas beigās (references lielums kopējā hroma koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 0,8 µg/L, urīnā - < 0,01 µmol/L).

5. BER benzolam nosaka urīnā maiņas vai ekspozīcijas beigās, BER ir 5 µg/L, S-fenilmerkaptūrskābi - BER 25 µg/g kreatinīna un trans, trans -Mukonskābi- BER 500 µg/g kreatinīna.

6. Fosfororganiskiem savienojumiem nosaka holinesterāzes aktivitāti eritrocītos, BER 70 % no bāzes līmeņa.

7. BER kumolam (2-fenilpropānam) urīnā ir 10 mg 2-fenil-2-propanola (pēc hidrolīzes)/g kreatinīna, urīna paraugi iegūti ne vēlāk kā divas stundas pēc maiņas beigām.

8. BER niķelim un tā neorganiskajiem savienojumiem urīnā ir 3 µg Ni/L."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 190Pieņemts: 26.03.2024.Stājas spēkā: 05.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
350840
05.04.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"