Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.; 2016, 108., 125., 241. nr.; 2017, 90., 236. nr.; 2018, 36., 132., 216. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 80.B, 208., 223. nr.; 2021, 79.A, 110., 118., 121.B, 221.A nr.; 2022, 69., 111.A, 144., 187. nr.; 2023, 30.A, 123., 241., 247. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumu 7. punktu, vārdus "zinātniskā pētniecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pētniecība" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "atbilstoši augstākās izglītības standartiem" ar vārdiem "atbilstoši valsts augstākās izglītības standartam".

3. Izteikt 1. panta 17. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"stratēģiskā specializācija - augstskolas dibinātāja noteiktas zinātnes nozaru grupas, kurās augstskola specializējas, īstenojot studiju programmas un veicot zinātnisko darbību."

4. Papildināt 3. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Augstskolas nosaukumā aizliegts ietvert maldinošas ziņas, kas ir pretrunā ar šā likuma 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 pantā attiecīgajam augstskolu tipam noteiktajiem augstskolas darbības mērķiem."

5. 3.1 panta trešajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdu "zinātņu" ar vārdu "zinātnes";

aizstāt 2. punkta "a" apakšpunktā vārdus "tai skaitā humanitārajās jomās (letonikā)" ar vārdiem "tai skaitā humanitārajās jomās (letonikā un baltistikā)";

aizstāt 3. punktā vārdus "zinātnes nozarēs" ar vārdiem "zinātnes nozaru grupās";

aizstāt 4. punktā vārdus "zinātnes doktora studiju programmas zinātnes jomās" ar vārdiem "akadēmiskās doktora studiju programmas zinātnes nozaru grupās".

6. 3.2 pantā:

aizstāt pirmās daļas trešajā teikumā vārdus "Zinātnes doktora studiju programmas" ar vārdiem "Akadēmiskās doktora studiju programmas" un vārdus "kopīgas doktora studiju programmas" - ar vārdiem "kopīgas akadēmiskās doktora studiju programmas";

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus "zinātnes doktora studiju programmas" ar vārdiem "akadēmiskās doktora studiju programmas";

izteikt trešās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) katru gadu doktora studiju programmās tiek aizstāvēti promocijas darbi vai doktora teorētiskie pētījumi un mākslinieciskās jaunrades darbi, kā arī tiek piešķirts zinātnes vai profesionālais doktora grāds,".

7. 3.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "Zinātnes doktora studiju programmas" ar vārdiem "Akadēmiskās doktora studiju programmas" un vārdus "kopīgas doktora studiju programmas" - ar vārdiem "kopīgas akadēmiskās doktora studiju programmas";

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus "zinātnes nozarēs" ar vārdiem "zinātnes nozaru grupās";

aizstāt trešās daļas 3. punktā vārdus "doktora studiju programma" ar vārdiem "akadēmiskā doktora studiju programma" un vārdus "doktora studiju programmās" - ar vārdiem "akadēmiskajās doktora studiju programmās".

8. 3.4 pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "Zinātnes doktora studiju programmas" ar vārdiem "Akadēmiskās doktora studiju programmas" un vārdus "kopīgas doktora studiju programmas" - ar vārdiem "kopīgas akadēmiskās doktora studiju programmas";

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus "zinātnes nozarē" ar vārdiem "zinātnes nozaru grupā".

9. Aizstāt 8. panta sestās daļas 1. punktā vārdus "zinātņu doktori tieši tajā zinātņu nozarē" ar vārdiem "personas ar zinātnes doktora grādu tajā zinātnes nozarē".

10. Izteikt 9. panta 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Akadēmiskās informācijas centra organizētais augstskolu akreditācijas process ir maksas pakalpojums. Akadēmiskās informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Ministru kabinets."

11. Papildināt 11. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts augstskolas reorganizācijas gadījumā Ministru kabinets lemj arī par reorganizējamās augstskolas nosaukuma turpmāku izmantošanu uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par diviem gadiem, ja augstskola turpina pastāvēt citas augstskolas iestādes (atsevišķas struktūrvienības), kapitālsabiedrības vai nodibinājuma statusā atbilstoši šā panta trešās daļas 2. vai 3. punktam."

12. Izteikt 15.1 panta 6. punktu šādā redakcijā:

"6) nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu un akadēmiskā godīguma pārkāpumu, tostarp negodprātīgas rīcības un plaģiāta, izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu saistītās prasības un procedūras;".

13. Izslēgt 23. panta otro daļu.

14. Papildināt likumu ar 25.2 un 25.3 pantu šādā redakcijā:

"25.2 pants. Doktorantūras skolas izveidošana un uzdevumi

(1) Doktorantūras skola nodrošina augstskolas dibinātāja noteiktai stratēģiskajai specializācijai atbilstošu doktora studiju programmu īstenošanu, promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma vai mākslinieciskās jaunrades darba izstrādes un aizstāvēšanas, kā arī doktora grāda piešķiršanas procesu.

(2) Doktorantūras skola nodrošina doktorantam studiju laikā tiesības piedalīties studējošo izglītošanā vai veikt zinātnisko darbību, vai piedalīties mākslinieciskās jaunrades darbā nolūkā nodrošināt doktoranta studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši valsts augstākās izglītības standartam.

(3) Doktorantūras skola ir augstskolas struktūrvienība. Doktorantūras skolas darbību regulē doktorantūras skolas nolikums. Augstskola šajā nolikumā nosaka doktorantūras skolas uzdevumus, prasības un procedūras tās izveidei, prasības sadarbības partneru izvēlei, tostarp šo partneru iesaistei doktoranta nodarbinātībā atbilstoši šim likumam, kā arī doktorantūras skolas pārvaldībā.

(4) Augstskola organizē doktorantūru, veidojot vienu vai vairākas doktorantūras skolas, bet ne vairāk kā vienu šādu skolu katrā zinātnes nozaru grupā.

(5) Doktorantūras skolu var veidot akreditēta augstskola, kura īsteno maģistra studiju programmas un kuras zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma vērtējamā vienība, kas saturiski saistīta ar doktora studiju programmu, iepriekšējā zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā ir novērtēta ar vismaz trim ballēm no piecām.

(6) Promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadītāju un, ja nepieciešams, augstskolas noteiktajā kārtībā arī līdzvadītājus apstiprina atbilstoši doktorantūras skolas nolikumam, ievērojot augstskolas noteiktos promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadīšanas standartus atbilstoši laba vadītāja un labas darba vadīšanas kritērijiem.

25.3 pants. Doktorantūras skolas funkcijas

Doktorantūras skolai ir šādas funkcijas: 

1) piesaistīt reflektantus uzņemšanai atklātā konkursā uz vakantām studiju vietām doktora studiju programmās, tostarp kopīgajās doktora studiju programmās;

2) organizēt licencētas vai akreditētas doktora studiju programmas, kā arī kopīgās doktora studiju programmas īstenošanu, tostarp sadarbībā ar citām doktorantūras skolām un doktorantūras skolas sadarbības partneriem;

3) nodrošināt un uzraudzīt promocijas darbu vai doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu vadīšanu saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un doktorantūras skolas nolikumu;

4) organizēt promocijas padomes un valsts pārbaudījumu komisijas izveidi, kā arī nodrošināt to darbu;

5) nodrošināt finansējuma sadali doktora studiju programmu īstenošanai un doktorantūras skolas darbībai;

6) nodrošināt, lai doktorantiem ir pieejami studiju kursi plaši izmantojamo prasmju apguvei neatkarīgi no doktora studiju programmas studiju virziena;

7) organizēt un attīstīt sadarbības iespējas ar citām doktorantūras skolām;

8) veicināt starpnozaru zinātniskos un profesionālos pētījumus;

9) nodrošināt un organizēt doktorantu mobilitāti;

10) nodrošināt karjeras atbalstu doktorantiem, ņemot vērā viņu individuālos mērķus un motivāciju, kā arī situāciju darba tirgū."

15. Izslēgt 26. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "to skaitā maģistranti, doktorandi un rezidenti".

16. Izteikt 42. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba sagatavošanai."

17. Papildināt 46. panta otro daļu ar jaunu ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Studiju līgumā ar doktora studiju programmā studējošo (doktorantu) tiek iekļauts arī doktoranta individuālais studiju plāns ar sasniedzamajiem progresa rādītājiem."

18. Papildināt likumu ar 47.1 pantu šādā redakcijā:

"47.1 pants. Doktoranta nodarbinātība valsts finansētā studiju vietā

(1) Ja doktorants ir uzņemts valsts finansētā studiju vietā, augstskola nodrošina, ka ar doktorantu tiek noslēgts darba līgums par akadēmiskā darba veikšanu studiju rezultātu sasniegšanai atbilstoši valsts augstākās izglītības standartam. Darba līgumu ar doktorantu slēdz uz studiju līguma termiņu, ievērojot Ministru kabineta noteiktās prasības par doktoranta nodarbinātību valsts finansētā studiju vietā.

(2) Ministru kabinets papildus Darba likumā paredzētajam nosaka prasības par doktoranta nodarbinātību, darba līguma noslēgšanu un izbeigšanu, tostarp darba laika un termiņa nosacījumus, kā arī atlīdzības aprēķināšanas kārtību.

(3) Ja doktorants ir uzņemts valsts finansētā studiju vietā, darba līgumu ar viņu var neslēgt, ja doktorants:

1) ieņem vēlētu akadēmisko amatu augstskolā vai šā likuma 38. panta otrajā daļā vai 40. panta pirmajā daļā minēto amatu;

2) vienlaikus ir uzņemts valsts finansētā studiju vietā un ārvalsts augstskolas doktora studiju programmā, lai īstenotu kopīgu doktorantūru šā likuma 59.4 pantā noteiktajā kārtībā;

3) promocijas darbu vai doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu izstrādā pie doktora studiju programmas īstenošanā iesaistīta augstskolas sadarbības partnera;

4) ir nodarbināts organizācijā un savu pienākumu ietvaros izglīto studējošos vai veic zinātnisko darbību, vai ir nodarbināts mākslinieciskās jaunrades darbā."

19. Papildināt 50. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Doktorantam ir tiesības uz studiju pārtraukumu, kas viņa apgūstamās doktora studiju programmas ietvaros kopumā ir ne vairāk kā divi gadi. Studiju pārtraukuma pamatotību un piešķiršanas kārtību nosaka augstskola."

20. Izteikt 52. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts finansētajās studiju vietās studējošajiem, izņemot doktorantus, kuri noslēguši darba līgumu saskaņā ar šā likuma 47.1 pantu, konkursa kārtībā tiek piešķirtas stipendijas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kārtībai."

21. 55. panta pirmajā daļā:

izteikt 2. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) konkrētās studiju programmas un apakšprogrammas īstenošanas mērķi un studiju programmas noslēgumā plānotos studiju rezultātus: akadēmiskajā doktora studiju programmā - plānotos zinātniskās darbības obligātos rezultātus, profesionālajā doktora studiju programmā mākslās - plānotos mākslinieciskās jaunrades darba obligātos rezultātus, kā arī studiju programmā paredzētos studiju kursus, studiju moduļus un tiem plānotos studiju rezultātus,";

izteikt 3. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Akadēmiskās doktora studiju programmas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un asociētie profesori, tostarp ārvalstu, vai personas ar zinātnes doktora grādu."

22. 55.2 pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Studiju programmas licencēšanas procesā katru studiju programmu novērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām studiju programmu licencēšanas prasībām, tostarp to novērtēšanas prasībām.";

papildināt astoto daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) augstskolas ar akadēmisko doktora studiju programmu saistītā vērtējamā vienība zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā ir novērtēta ar vienu balli vai divām ballēm.";

papildināt divpadsmito daļu pēc vārdiem "Ministru kabinets nosaka" ar vārdiem "studiju programmu licencēšanas prasības, tostarp to novērtēšanas prasības, un".

23. 57. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "Pirmā un otrā cikla augstākās izglītības programmas tiek veidotas" ar vārdiem "Pirmā, otrā un trešā cikla augstākās izglītības programmas tiek veidotas";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets nosaka valsts augstākās izglītības standartu."

24. Papildināt likumu ar 58.1, 58.2, 58.3 un 58.4 pantu šādā redakcijā:

"58.1 pants. Zinātnes doktora grāda piešķiršana

(1) Zinātnes doktora grādu pēc akreditētas akadēmiskās doktora studiju programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas piešķir augstskolas promocijas padome. Augstskola nosaka kārtību, kādā piešķir zinātnes doktora grādu.

(2) Promocijas darbs ir oriģināls pētījums, kas izstrādāts patstāvīgi, lai iegūtu zinātnes doktora grādu, un kas publiski aizstāvams par tā novērtēšanu un zinātnes doktora grāda piešķiršanu atbildīgās promocijas padomes sanāksmē.

(3) Zinātnes doktora grāda iegūšanai nepieciešamo promocijas darbu doktorants izstrādā promocijas darba vadītāja vadībā augstskolas noteiktajā kārtībā. Pamatprasības akadēmiskās doktora studiju programmas īstenošanā iesaistīto promocijas darba vadītāju zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai nosaka Ministru kabinets.

(4) Personai ir tiesības aizstāvēt promocijas darbu vienā no šādiem gadījumiem:

1) tā ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, kas ietvertas akreditētā akadēmiskajā doktora studiju programmā viena zinātnes doktora grāda iegūšanai, un sagatavojusi promocijas darbu aizstāvēšanai;

2) kopīgās akadēmiskās doktora studiju programmas ietvaros atbilstoši šā likuma 55.1 pantam tā ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, kas ietvertas akreditētā kopīgajā akadēmiskajā doktora studiju programmā zinātnes doktora grāda iegūšanai, un sagatavojusi promocijas darbu aizstāvēšanai;

3) kopīgas doktorantūras ietvaros atbilstoši šā likuma 59.4 pantam tā ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, kas ietvertas licencētā vai akreditētā akadēmiskajā doktora studiju programmā zinātnes doktora grāda iegūšanai, un sagatavojusi promocijas darbu aizstāvēšanai;

4) augstskola ir atzinusi personas ārpus formālās izglītības apgūtos rezultātus, profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atbilstoši šā likuma 59.3 pantam, un persona ir sagatavojusi promocijas darbu aizstāvēšanai.

(5) Promocijas padome, atklāti balsojot, pieņem lēmumu par zinātnes doktora grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu.

(6) Latvijas zinātnes doktora grāda nosaukums ir zinātnes doktors (philosophiae doctor) un tā oficiālais saīsinājums - Ph. D.

(7) Augstskola aizstāvētu promocijas darbu izvieto savā brīvi pieejamā tīmekļvietnē, izņemot gadījumu, kad augstskola saskaņā ar Informācijas atklātības likumu promocijas darbu ir klasificējusi kā ierobežotas pieejamības informāciju.

58.2 pants. Promocijas padome

(1) Promocijas padome ir atbildīga par promocijas darba novērtēšanu un zinātnes doktora grāda piešķiršanu.

(2) Promocijas padome var darboties pastāvīgi vai to pēc promocijas darba iesniegšanas izveido noteikta promocijas darba novērtēšanai. Promocijas padomes izveidi organizē doktorantūras skola, un promocijas padome darbojas augstskolas noteiktajā kārtībā.

(3) Ja kopīgo akadēmisko doktora studiju programmu īsteno akreditētas Latvijas augstskolas, promocijas padomes izveides un darbības kārtību paredz šo augstskolu vienošanās, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus. Ja kopīgo akadēmisko doktora studiju programmu īsteno akreditēta Latvijas augstskola ar ārvalstu partnerinstitūciju, promocijas padomes izveides un darbības kārtību paredz šo partnerinstitūciju vienošanās.

(4) Ja augstskola īsteno kopīgu doktorantūru atbilstoši šā likuma 59.4 panta noteikumiem, promocijas padomes izveides un darbības kārtību paredz kopīgas doktorantūras līgumā.

(5) Doktorantam ir tiesības, argumentēti pamatojot, prasīt augstskolai iecelta promocijas padomes locekļa un recenzenta nomaiņu.

(6) Ministru kabinets nosaka pamatprasības promocijas padomes locekļu kvalifikācijai un promocijas padomes izveidei.

58.3 pants. Profesionālā doktora grāda mākslās piešķiršana

(1) Profesionālo doktora grādu mākslās pēc akreditētas profesionālās doktora studiju programmas mākslās apguves un doktora teorētiskā pētījuma, mākslinieciskās jaunrades darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas piešķir valsts pārbaudījumu komisija. Augstskola nosaka kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās.

(2) Doktora teorētiskais pētījums ir oriģināls mākslinieciskajā jaunradē un zinātnē balstīts pētījums, kas saistīts ar mākslinieciskās jaunrades darbu un sniedz jaunas atziņas mākslinieciskās darbības jomā.

(3) Mākslinieciskās jaunrades darbs ir pētniecībā balstīts, mākslu studiju ietvaros izstrādāts mākslinieciski augstvērtīgs darbs, kura pamatā ir īstenota unikāla mākslinieciska ideja.

(4) Profesionālā doktora studiju grāda mākslās iegūšanai nepieciešamo doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu doktorants veic darba vadītāja un, ja nepieciešams, augstskolas noteiktajā kārtībā arī līdzvadītāja vadībā. Pamatprasības profesionālo doktora studiju programmu mākslās īstenošanā iesaistīto doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadītāja zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai nosaka Ministru kabinets.

(5) Personai ir tiesības aizstāvēt doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu vienā no šādiem gadījumiem:

1) tā ir izpildījusi visas prasības, kas ietvertas akreditētā profesionālajā doktora studiju programmā mākslās, kā arī sagatavojusi doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu aizstāvēšanai;

2) kopīgas doktorantūras ietvaros atbilstoši šā likuma 59.4 pantam tā ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, kas ietvertas akreditētā profesionālajā doktora studiju programmā mākslās profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanai, un sagatavojusi doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu aizstāvēšanai;

3) kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās ietvaros atbilstoši šā likuma 55.1 pantam tā ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, kas ietvertas akreditētā kopīgajā profesionālajā doktora studiju programmā mākslās profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanai, un sagatavojusi doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu aizstāvēšanai;

4) augstskola ir atzinusi personas ārpus formālās izglītības apgūtos rezultātus, profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atbilstoši šā likuma 59.3 pantam, un persona ir sagatavojusi doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu aizstāvēšanai.

(6) Valsts pārbaudījumu komisija, atklāti balsojot, pieņem lēmumu par profesionālā doktora grāda mākslās piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu.

(7) Latvijas profesionālā doktora grāda mākslās nosaukums ir doktors mākslās (artium doctor) un tā oficiālais saīsinājums - Art. D.

58.4 pants. Valsts pārbaudījumu komisija

(1) Valsts pārbaudījumu komisija ir atbildīga par profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanai nepieciešamo doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu novērtēšanu un profesionālā doktora grāda mākslās piešķiršanu.

(2) Valsts pārbaudījumu komisijas izveides kārtību un sastāvu apstiprina augstskolas senāts. Valsts pārbaudījumu komisiju izveido katrā mākslinieciskās darbības jomā.

(3) Ja augstskola īsteno kopīgu doktorantūru atbilstoši šā likuma 59.4 panta noteikumiem, valsts pārbaudījumu komisijas izveides un darbības kārtību paredz kopīgas doktorantūras līgumā.

(4) Ministru kabinets nosaka pamatprasības valsts pārbaudījumu komisijas locekļu kvalifikācijai un valsts pārbaudījumu komisijas izveidei."

25. 59. pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētā grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana ir maksas pakalpojums atbilstoši Akadēmiskās informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Augstskolai ir tiesības anulēt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu, ja tā konstatē, ka piešķirtais grāds vai profesionālā kvalifikācija vai piešķirtais grāds un profesionālā kvalifikācija ir iegūta, pārkāpjot augstskolas akadēmiskā godīguma noteikumos paredzēto akadēmisko godīgumu, kā arī negodprātīgas rīcības, tostarp plaģiātisma, rezultātā. Augstskolas lēmumu par piešķirtā grāda vai profesionālās kvalifikācijas vai piešķirtā grāda un profesionālās kvalifikācijas atcelšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Augstskolas tiesības anulēt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu nav pakļautas noilgumam."

26. Papildināt 59.1 panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) anulētā diploma nosaukums, diploma numurs, tās personas vārds un uzvārds, kurai diploms anulēts, augstskola, kura pieņēmusi lēmumu par diploma anulēšanu."

27. Papildināt likumu ar 59.4 pantu šādā redakcijā:

"59.4 pants. Kopīga doktorantūra

(1) Akreditēta augstskola ir tiesīga kopā ar attiecīgas valsts atzītu augstskolu ārvalstī (turpmāk - ārvalsts augstskola) īstenot kopīgu doktorantūru, kas paredz, ka doktorants vienlaikus ir uzņemts arī ārvalsts augstskolas doktora studiju programmā atbilstoši tās uzņemšanas prasībām, un kas ietver viena promocijas darba vai viena doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba kopīgu vadīšanu. Augstskola noslēdz rakstveida vienošanos (turpmāk - kopīgas doktorantūras līgums) par kopīgas doktorantūras īstenošanu ar doktorantu un ārvalsts augstskolu, pamatojoties uz doktoranta iesniegumu.

(2) Doktorantam ir tiesības apgūt augstskolas doktora studiju programmu kopīgā doktorantūrā, kur augstskolas promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadītāja un ārvalsts augstskolas promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadītāja vadībā un, ja nepieciešams, augstskolas noteiktajā kārtībā, piedaloties arī līdzvadītājam, izstrādā vienu promocijas darbu vai vienu doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu, kuru aizstāv augstskolā vai ārvalsts augstskolā vai arī augstskolā un ārvalsts augstskolā, ievērojot promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba kopīgas vadīšanas prasības un procedūras saskaņā ar noslēgto kopīgas doktorantūras līgumu.

(3) Kopīgas doktorantūras līgumā ietver nosacījumus par abu doktora studiju programmu apguvi un sasniedzamajiem studiju rezultātiem, termiņu, kurā doktorants atrodas augstskolā un ārvalsts augstskolā, viena promocijas darba vai viena doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādi, kopīgu vadīšanu, kā arī aizstāvēšanu, tostarp par promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba valodu, doktora grāda piešķiršanu, promocijas padomes vai valsts pārbaudījumu komisijas izveides kārtību un sastāvu, doktora diploma par piešķirto doktora grādu izsniegšanu, kā arī citus nosacījumus.

(4) Ja doktorants ir veiksmīgi aizstāvējis vienu promocijas darbu vai vienu doktora teorētisko pētījumu un mākslinieciskās jaunrades darbu, atbilstoši kopīgas doktorantūras līguma nosacījumiem augstskola un ārvalsts augstskola piešķir vienu kopīgu doktora grādu vai augstskolas un ārvalsts augstskolas atsevišķu doktora grādu (dubultais doktora grāds) un izsniedz doktora grāda ieguvējam kopīgu doktora diplomu vai augstskolas un ārvalsts augstskolas atsevišķu doktora diplomu (dubultais doktora diploms). Kopīgas doktorantūras līgumā nosaka kopīgā doktora diplomā vai dubultajā doktora diplomā norādāmo informāciju, tostarp to, ka doktora grāds piešķirts, īstenojot kopīgu doktorantūru, kā arī augstskolas, kas piešķīrušas attiecīgo doktora grādu."

28. Aizstāt 60. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "ar pētnieciskām metodēm" ar vārdiem "ar zinātnes metodēm".

29. Izslēgt 63. pantu.

30. Izslēgt 63.4 pantu.

31. 78. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus "no valsts pamatbudžeta izglītībai" ar vārdiem "no valsts budžeta";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) no valsts budžeta - finansējumu stipendijām saskaņā ar šā likuma 52. panta trešo un 3.1 daļu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) no valsts budžeta - finansējumu doktorantu atlīdzībai saskaņā ar šā likuma 47.1 panta pirmo un otro daļu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā doktorantūru finansē no valsts budžeta līdzekļiem, tostarp pamatprincipus valsts finansētu doktorantūras studiju vietu piešķiršanai valsts augstskolām un doktorantūras finansējuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību."

32. Pārejas noteikumos:

izteikt 72. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Akadēmiskās informācijas centrs līdz 2024. gada 31. decembrim izvērtē Izglītības iestāžu reģistrā līdz 2021. gada 15. augustam reģistrēto augstskolu atbilstību dibinātāja noteiktajam augstskolas tipam, izņemot valsts dibinātas augstskolas, attiecībā uz kurām Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par reorganizāciju saskaņā ar Augstskolu likuma 11. panta trešās daļas 2. punktu.";

aizstāt 96. punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "kas iegūtas studijās pēc 2000. gada 26. decembra" ar vārdiem un skaitļiem "kas iegūtas studijās pēc tiesiskā regulējuma, kurš stājās spēkā 2000. gada 26. decembrī";

aizstāt 96. punkta 3. apakšpunktā vārdus "zinātnes doktora grāds atbilst" ar vārdiem "zinātniskais doktora grāds atbilst";

papildināt pārejas noteikumus ar 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112. un 113. punktu šādā redakcijā:

"105. Šā likuma 25.2 panta piektajā daļā ietvertais noteikums par to, ka vērtējamai vienībai, kas saturiski saistīta ar doktora studiju programmu, iepriekšējā zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā nepieciešams saņemt vismaz trīs balles no piecām, stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī.

106. Grozījumi par šā likuma 46. panta otrās daļas papildināšanu ar jaunu ceturto teikumu, grozījums par šā likuma papildināšanu ar 47.1 pantu, grozījums par 52. panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums par 78. panta pirmās daļas papildināšanu ar 1.2 punktu un grozījums par 78. panta papildināšanu ar 1.1 daļu stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.

107. Ministru kabinets līdz 2024. gada 31. jūlijam:

1) izdara grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 70 "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi" atbilstoši šā likuma 46. panta otrajai daļai;

2) nosaka šā likuma 47.1 panta otrajā daļā minētās prasības un atlīdzības aprēķināšanas kārtību;

3) nosaka šā likuma 52. panta trešajā daļā minēto stipendiju piešķiršanas kārtību un kritērijus;

4) nosaka šā likuma 78. panta pirmās daļas 1.2 punktā minēto valsts budžeta finansējuma doktorantu atlīdzībai saņemšanas kārtību;

5) nosaka šā likuma 78. panta 1.1 daļā minēto doktorantūras finansēšanas kārtību un finansējuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību.

108. Grozījums par šā likuma 55.2 panta astotās daļas papildināšanu ar 11. punktu, grozījumi par šā likuma papildināšanu ar 58.1 pantu, izņemot tā sesto daļu (par Latvijas zinātnes doktora grāda nosaukumu), 58.2 pantu, 58.3 pantu, izņemot tā septīto daļu (par Latvijas profesionālā doktora grāda mākslās nosaukumu), 58.4 pantu, grozījums par šā likuma 59. panta trešās daļas izslēgšanu, grozījums par šā likuma 63. panta izslēgšanu un grozījums par šā likuma 63.4 panta izslēgšanu stājas spēkā 2027. gada 1. janvārī.

109. Grozījumi par šā likuma 55.2 panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

110. Grozījumi par šā likuma 55.2 panta divpadsmitās daļas papildināšanu ar vārdiem "studiju programmu licencēšanas prasības, tostarp to novērtēšanas prasības" stājas spēkā 2024. gada 1. novembrī.

111. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim izdod šā likuma 57. panta septītajā daļā izdarītajiem grozījumiem atbilstošus noteikumus par valsts augstākās izglītības standartu.

112. Ministru kabinets līdz 2025. gada 31. jūlijam nosaka:

1) šā likuma 58.1 panta trešajā daļā minētās pamatprasības akadēmiskās doktora studiju programmas īstenošanā iesaistīto promocijas darba vadītāju zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai;

2) šā likuma 58.2 panta sestajā daļā minētās pamatprasības promocijas padomes locekļu kvalifikācijai un promocijas padomes izveidei;

3) šā likuma 58.3 panta ceturtajā daļā minētās pamatprasības profesionālo doktora studiju programmu mākslās īstenošanā iesaistīto doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba vadītāju zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai;

4) šā likuma 58.4 panta ceturtajā daļā minētās pamatprasības valsts pārbaudījumu komisijas locekļu kvalifikācijai un valsts pārbaudījumu komisijas izveidei.

113. Studējošiem, kuri no 2024. gada 1. septembra uzsāk studijas doktora studiju programmā, tās tiek organizētas un doktora grādu piešķir saskaņā ar Augstskolu likumu. Studējošiem, kuri līdz 2024. gada 31. augustam uzsākuši studijas doktora studiju programmā, un doktora grāda pretendentiem, kuri sekmīgi apguvuši akreditētas doktora studiju programmas akadēmisko daļu vai kuri akadēmisko darbību veikuši ārpus doktora studiju programmas un sekmīgi nokārtojuši eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē, doktora grādu piešķir līdz 2026. gada 31. decembrim saskaņā ar Augstskolu likumu un Zinātniskās darbības likumu, bet, sākot ar 2027. gada 1. janvāri, - saskaņā ar Augstskolu likumu."

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 14. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 27. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Augstskolu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.03.2024.Stājas spēkā: 01.05.2024.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Nekustamais īpašums, būvniecība; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 27.03.2024. OP numurs: 2024/62.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
350736
01.05.2024
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"