Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 161

Rīgā 2024. gada 12. martā (prot. Nr. 11 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 8. panta ceturto daļu un
Reklāmas likuma 7. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 213. nr.; 2018, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.13. hipotekārās pārkreditēšanas procesa īstenošanas kārtību un termiņus."

2. Izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Ja noslēgts kreditēšanas līgums, kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu un kura atmaksa nav nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, un patērētājs izmanto tiesības pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa, veicot pārkreditēšanu pie cita kredīta devēja, kredīta devējs, kas izsniedzis kredītu, par pārkreditēšanu nav tiesīgs piemērot maksu, ja kreditēšanas līgumā tāda noteikta, kā arī nav tiesīgs prasīt patērētājam kompensēt jebkādus izdevumus, kas kredīta devējam radušies saistībā ar pārkreditēšanu. Kredīta devējs saglabā tiesības prasīt kompensāciju šo noteikumu 102. punktā paredzētajos gadījumos."

3. Papildināt ar XIV1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIV1. Hipotekārās pārkreditēšanas procesa īstenošanas kārtība un termiņi
116.1 Lai veiktu hipotekāro pārkreditēšanu, patērētājs iesniedz kredīta devējam (turpmāk šajā nodaļā - iegūstošais kredīta devējs) pieteikumu, paužot gribu, ka iegūstošais kredīta devējs izsniedz patērētājam kredītu tāda esoša kredīta pirmstermiņa atmaksas nodrošināšanai, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku (turpmāk šajā nodaļā - hipotekārais kredīts) un kuru izsniedzis cits kredīta devējs (turpmāk šajā nodaļā - iepriekšējais kredīta devējs). Šīs nodaļas prasības piemērojamas arī gadījumā, ja aizņēmēju skaits kreditēšanas līgumos ar iepriekšējo kredīta devēju un iegūstošo kredīta devēju atšķiras, bet vismaz viens no aizņēmējiem paliek tas pats.
116.2 Pēc patērētāja pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas iegūstošais kredīta devējs:
116.21. informē iepriekšējo kredīta devēju par uzsākto hipotekārās pārkreditēšanas procesu, norādot sava pārstāvja kontaktinformāciju;
116.22. pieprasa informāciju par patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta ikmēneša maksājuma apmēru atbilstoši maksājumu grafikam;
116.23. pieprasa informāciju par saistību atlikumu (par neatmaksātās pamatsummas atlikumu, uzkrātajiem procentu un citiem no hipotekārās kreditēšanas līguma izrietošajiem maksājumiem), kāds tas būtu sešdesmitajā dienā pēc informācijas sniegšanas, izdarot pieņēmumu, ka patērētājs šajā laikā nav veicis hipotekārās kreditēšanas līgumā paredzētos maksājumus (turpmāk šajā nodaļā - maksimālais saistību atlikums);
116.24. pieprasa hipotekārajai pārkreditēšanai nepieciešamo informāciju par ieķīlāto nekustamo īpašumu;
116.25. pieprasa informāciju par to, vai hipotekārajam kredītam ir spēkā esošs nodrošinājums ar akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum") sniegtu garantiju (norādot tās apmēru) un vai patērētājs ir saņēmis un pilnā apmērā vēl nav izmantojis sabiedrības "Altum" atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju;
116.26. sniedz apliecinājumu, ka patērētājs izteicis gribu uzsākt hipotekārās pārkreditēšanas procesu.
116.3 Datu apmaiņa starp kredīta devējiem notiek drošā veidā, kas nepieļauj trešo personu iejaukšanos.
116.4 Iepriekšējais kredīta devējs 10 darbdienu laikā sniedz iegūstošā kredīta devēja pārstāvim šo noteikumu 116.22., 116.23., 116.24. un 116.25. apakšpunktā minēto informāciju, norādot arī sava pārstāvja kontaktinformāciju, vai arī atsaka sniegt attiecīgo informāciju, norādot, ka patērētājs pieņēmis iepriekšējā kredīta devēja piedāvājumu par esošā hipotekārās kreditēšanas līguma nosacījumu maiņu. Iepriekšējais kredīta devējs vienlaikus var pieprasīt norēķinu veikšanai ar iegūstošo kredīta devēju izmantot darījumu kontu, neprasot no patērētāja maksu par darījumu konta izmantošanu.
116.5 Pēc tam kad iegūstošais kredīta devējs saņēmis šo noteikumu 116.23. apakšpunktā​ minēto informāciju par maksimālo saistību atlikumu, tas ar patērētāju noslēdz hipotekārās kreditēšanas līgumu maksimālā saistību atlikuma apjomā, paredzot, ka hipotekārā kredīta summa tiek izsniegta ne vēlāk kā piecdesmit septītajā dienā pēc dienas, kad iepriekšējais kredīta devējs sniedzis šo noteikumu 116.22., 116.23., 116.24. un 116.25. apakšpunktā minēto informāciju. Vienlaikus noslēdz arī ķīlas līgumu un citus nepieciešamos līgumus. Iegūstošais kredīta devējs pēc tā hipotekārā kredīta izsniegšanas nosacījumu izpildes informē iepriekšējā kredīta devēja pārstāvi par ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanas procesa uzsākšanu.
116.6 Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.5 punktā minētās informācijas saņemšanas sniegt piekrišanu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai. Iepriekšējais kredīta devējs šo piekrišanu iesniedz zvērinātam notāram Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē atbilstoši Notariāta likuma S sadaļas prasībām un informē par to iegūstošā kredīta devēja pārstāvi.
116.7 Iegūstošais kredīta devējs iesniedz zvērinātam notāram Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē paziņojumu par ķīlas tiesības (kas nostiprināta par labu iepriekšējam kredīta devējam) un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu. Minētajam paziņojumam pievieno šādus dokumentus:
116.71. šo noteikumu 116.4 punktā minēto jauno hipotekārās kreditēšanas līgumu un ķīlas līgumu;
116.72. neparakstītu ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai.
116.8 Pēc šo noteikumu 116.7 punktā minētā paziņojuma iesniegšanas ķīlas devējs pie zvērināta notāra paraksta un zvērināts notārs apliecina ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu veikt ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam.
116.9 Pamatojoties uz šo noteikumu 116.8 punktā minēto nostiprinājuma lūguma apliecinājumu, zvērināts notārs iesniedz nostiprinājuma lūgumu veikt nekustamā īpašuma ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam, pievienojot šo noteikumu 116.6 punktā ​​​​​​​minēto piekrišanu.
116.10 Pēc tam kad zemesgrāmatā veikta ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšana par labu iegūstošajam kredīta devējam, iegūstošais kredīta devējs vēršas pie iepriekšējā kredīta devēja un precizē patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikuma summu, kāda tā būtu trešajā darbdienā pēc aprēķina sastādīšanas dienas, un noskaidro iepriekšējā kredīta devēja kontu, uz kuru veicams maksājums. Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums vienas darbdienas laikā pēc iegūstošā kredīta devēja pieprasījuma sniegt minēto informāciju. Iegūstošais kredīta devējs triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas veic maksājumu iepriekšējam kredīta devējam, lai pilnā apmērā segtu patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikumu, maksājuma mērķī norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī atsauci uz kreditēšanas līgumu (datums, numurs), kura izpildei tiek veikts maksājums. Iepriekšējais kredīta devējs nākamajā darbdienā pēc maksājuma saņemšanas informē iegūstošo kredīta devēju un patērētāju par maksājuma saņemšanu.
116.11 Ja iepriekšējais kredīta devējs nav saņēmis maksājumu, lai segtu patērētāja atlikušās saistības, kas izriet no attiecīgā hipotekārās kreditēšanas līguma, un šis maksājums nav saņemts arī 10 darbdienu laikā pēc iepriekšējā kredīta devēja aicinājuma nosūtīšanas, iepriekšējais kredīta devējs, ja visas puses par to vienojas rakstveidā, var lūgt ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iepriekšējam kredīta devējam tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms pārgrozīšanas par labu iegūstošajam kredīta devējam hipotekārās pārkreditēšanas ietvaros. Ja visu pušu vienošanās piecu darbdienu laikā nav panākta, iepriekšējais kredīta devējs ir tiesīgs prasīt pārgrozīt attiecīgo ķīlas tiesību un ar to saistīto aizlieguma atzīmi par labu sev vispārējā prasības kārtībā tiesā.
116.12 Informāciju un paziņojumus, kas sniedzami šīs nodaļas ietvaros, paraksta ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievieno kvalificētu elektronisko zīmogu."

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

Ekonomikas ministrs V. Valainis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija Veids: noteikumi Numurs: 161Pieņemts: 12.03.2024.Stājas spēkā: 15.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 14.03.2024. OP numurs: 2024/53.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
350506
15.03.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"