Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Tukumā 2024. gada 7. februārī (prot. Nr. 2, 4. §)
Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu
IZDOTI
ar Tukuma novada domes 07.02.2024.
lēmumu Nr. TND/24/44 (prot. Nr. 2, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024.,
2025. un 2026. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

1. Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 79 076 981 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 83 157 192 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro.

(Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 65 000 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 120 446 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 55 446 euro.

4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 462 323 euro (3. pielikums).

(Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

5. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības līdzekļu apjomu neparedzētiem izdevumiem 100 000 euro.

6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 20 049 691 euro (4. pielikums).

(Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. Ja budžeta līdzekļus nepieciešams grozīt no viena budžeta izdevuma koda uz citu kodu piešķirtā finansējuma ietvaros – pašvaldības iestādes vadītājs/direktors, struktūrvienības vadītājs iesniedz pamatotu iesniegumu/pieprasījumu Tukuma novada domei ar detalizētu paskaidrojumu par nepieciešamajiem grozījumiem un budžeta faktisko izpildi uz konkrēto periodu. Pamatotu vajadzību gadījumā pieprasījumu par budžeta izmaiņām kā lēmuma projektu virza izskatīšanai Tukuma novada domes Finanšu komitejā.

8. Pašvaldības iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai katra mēneša beigās iestādes budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju kodu ietvaros nebūtu pārsniegts apstiprinātais budžeta plāns. Iesniegums par budžeta grozījumiem vai ekonomiskās klasifikācijas kodu precizējumiem iestādes vadītājam jāiesniedz, pirms attiecīgajā kodā izveidojies iztrūkums. 

9. Darbinieku individuālās algas tiek noteiktas saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 28. decembra noteikumu Nr. 89 "Par atlīdzību un sociālajām garantijām Tukuma novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem" 8. punktu – Izmaiņas minimālās mēnešalgas apmērā un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā bāzes mēnešalgas apmērā ir pamats Darbinieku mēnešalgu izmaiņām. Izmaiņas tiek veiktas visās Iestādēs vienoti un solidāri:

9.1. izmaiņas minimālās mēnešalgas apmērā un pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu piemēro no 2024. gada 1. janvāra;

9.2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktais bāzes mēnešalgas apmērs 2024. gadam (1205,71 euro) tiek piemērots un izmaiņas mēnešalgas apmērā noteiktas no 2024. gada 1. aprīļa.

10. Iestādes pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums tiek noteikts saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu cenrāžiem katrai pašvaldības iestādei, atbilstoši pašvaldības noteiktajiem mēnešalgu intervāliem, nepārsniedzot maksas pakalpojumu sniegšanai plānotos izdevumus kodā "Atlīdzība".

11. Tukuma novada dome lemj par grozījumiem Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas plānā. Ja saimnieciskā gada laikā budžeta ieņēmumi pārsniedz plānoto, tad šie ieņēmumi ir novirzāmi attīstības/investīciju projektu īstenošanai vai uz budžeta plānoto atlikumu uz gada beigām.

12. Tukuma novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un aizņēmumu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

13. No Tukuma novada pašvaldības pilsētu un pagastu teritorijā esošo nekustamo/kustamo īpašumu atsavināšanas ieņēmumiem 70 % novirza pagastu/pilsētu pārvaldēm, kuru teritorijā nekustamais/kustamais īpašums ir atsavināts. Iegūtie līdzekļi ieguldāmi pagastu pārvalžu/pilsētu iestāžu attīstības (investīciju) projektu īstenošanai.

14. Finanšu komiteja veic pārraudzību par visu budžeta līdzekļu izlietošanu, gatavo priekšlikumus par izmaiņām budžetā un par citu domes komiteju iesniegumiem (atzinumiem), apstiprina līdzekļu izlietošanas kārtību, izmaiņas budžetu plānos.

15. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – attiecīgā iestāde. Pašvaldības budžeta iestādes atbild par katra pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem.

16. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, un tie publicējami pašvaldības tīmekļvietnē www.tukums.lv Pašvaldību likuma 47. panta astotajā daļā noteiktā kārtībā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Pielikums Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi aprīlī (+/-)

Precizēts 2024. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā

 

78376565,00

700416,00

79076981,00

IENĀKUMA NODOKĻI1.0.0.0.

35951702,00

0,00

35951702,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa1.1.0.0.

35951702,00

0,00

35951702,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI4.0.0.0.

4300455,00

0,00

4300455,00

Nekustamā īpašuma nodoklis4.1.0.0.

4300455,00

0,00

4300455,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi4.1.1.0.

3411001,00

0,00

3411001,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām4.1.2.0.

552045,00

0,00

552045,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem4.1.3.0.

337409,00

0,00

337409,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM5.0.0.0.

200000,00

0,00

200000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem5.4.0.0.

20000,00

0,00

20000,00

Azartspēļu nodoklis5.4.1.0.

20000,00

0,00

20000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces5.5.0.0.

180000,00

0,00

180000,00

Dabas resursu nodoklis5.5.3.0.

180000,00

0,00

180000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA8.0.0.0.

480345,00

-379345,00

101000,00

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)8.3.0.0.

379345,00

-379345,00

0,00

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu8.6.0.0.

101000,00

0,00

101000,00

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem8.6.2.0.

86000,00

0,00

86000,00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas8.6.4.0.

15000,00

0,00

15000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS9.0.0.0.

66900,00

17,00

66917,00

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem9.1.0.0.

200,00

0,00

200,00

Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu9.1.8.0.

200,00

0,00

200,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā9.4.0.0.

18500,00

13,00

18513,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās9.4.2.0.

9000,00

8,00

9008,00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos9.4.3.0.

2000,00

0,00

2000,00

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu9.4.5.0.

5800,00

0,00

5800,00

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā9.4.9.0.

1700,00

5,00

1705,00

Pašvaldību nodevas9.5.0.0.

48200,00

4,00

48204,00

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu9.5.1.1.

1500,00

0,00

1500,00

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās9.5.1.2.

200,00

0,00

200,00

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās9.5.1.4.

15000,00

4,00

15004,00

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās9.5.1.7.

1000,00

0,00

1000,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu9.5.2.1.

30000,00

0,00

30000,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības9.5.2.9.

500,00

0,00

500,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS10.0.0.0.

51060,00

505,00

51565,00

Naudas sodi10.1.0.0.

51060,00

505,00

51565,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības10.1.4.0.

16060,00

505,00

16565,00

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē10.1.5.0.

35000,00

0,00

35000,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI12.0.0.0.

48108,00

2350,00

50458,00

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām12.2.0.0.

13100,00

1000,00

14100,00

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)12.2.3.0.

13100,00

1000,00

14100,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi12.3.0.0.

35008,00

1350,00

36358,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi12.3.9.0.

35008,00

1350,00

36358,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas13.0.0.0.

1081210,00

5993,00

1087203,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas13.1.0.0.

389070,00

0,00

389070,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas13.2.0.0.

636820,00

0,00

636820,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas13.2.1.0.

636820,00

0,00

636820,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas13.4.0.0.

55320,00

5993,00

61313,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – preces 21% PVN13.4.0.2.

50600,00

0,00

50600,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – preces 12% PVN13.4.0.3.

800,00

0,00

800,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – preces markas (nav PVN objekts)13.4.0.4.

20,00

0,00

20,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – kokmateriālu pārdošana13.4.0.6.

0,00

5993,00

5993,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – preces bez PVN (savstarpējie darījumi)13.4.0.7.

300,00

0,00

300,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – preces 5 % PVN13.4.0.8.

3600,00

0,00

3600,00

Valsts budžeta transferti18.0.0.0.

29816409,00

652032,00

30468441,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta18.6.0.0.

29816409,00

652032,00

30468441,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti18.6.2.0.

19402306,00

647385,00

20049691,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)18.6.3.0.

2333549,00

4647,00

2338196,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda18.6.4.0.

8080554,00

0,00

8080554,00

Pašvaldību budžetu transferti19.0.0.0.

540000,00

0,00

540000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām19.2.0.0.

540000,00

0,00

540000,00

Iestādes ieņēmumi21.0.0.0.

5840376,00

418864,00

6259240,00

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības21.1.0.0.

1695,00

3932,00

5627,00

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība21.1.9.0.

1695,00

3932,00

5627,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi21.3.0.0.

5835364,00

414932,00

6250296,00

Maksa par izglītības pakalpojumiem21.3.5.0.

151932,00

0,00

151932,00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem21.3.7.0.

1480,00

200,00

1680,00

Ieņēmumi par nomu un īri21.3.8.0.

405849,00

400695,00

806544,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem21.3.9.0.

5276103,00

14037,00

5290140,00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi21.4.0.0.

3317,00

0,00

3317,00

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi21.4.2.0.

3317,00

0,00

3317,00

     

II IZDEVUMI – kopā

 

82456776,00

700416,00

83157192,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti01.000

7549634,00

16514,00

7566148,00

Sabiedriskā kārtība un drošība03.000

1093419,00

0,00

1093419,00

Ekonomiskā darbība04.000

6656514,00

-90650,00

6565864,00

Vides aizsardzība05.000

764535,00

915,00

765450,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana06.000

7369868,00

397546,00

7767414,00

Veselība07.000

153502,00

0,00

153502,00

Atpūta, kultūra un reliģija08.000

8609603,00

7019,00

8616622,00

Izglītība09.000

36596016,00

349923,00

36945939,00

Sociālā aizsardzība10.000

13663685,00

19149,00

13682834,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība1000

46276846,00

175360,00

46452206,00

Atalgojums1100

37333964,00

-720027,00

36613937,00

Mēnešalga1110

35687527,00

-1968896,00

33718631,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas1140

448915,00

1048186,00

1497101,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata1150

1197522,00

200683,00

1398205,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas1200

8942882,00

895387,00

9838269,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1210

8801187,00

-8281,00

8792906,00

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi1220

141695,00

903668,00

1045363,00

Preces un pakalpojumi2000

21090389,00

403290,00

21493679,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni2100

82243,00

3553,00

85796,00

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni2110

42026,00

211,00

42237,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni2120

40217,00

3342,00

43559,00

Pakalpojumi2200

14317810,00

234051,00

14551861,00

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem2210

174852,00

1943,00

176795,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem2220

3391903,00

18365,00

3410268,00

Dažādi pakalpojumi2230

3086028,00

3045,00

3089073,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)2240

6299142,00

142286,00

6441428,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi2250

411126,00

39013,00

450139,00

Īre un noma2260

806448,00

28499,00

834947,00

Pārējie pakalpojumi2270

102507,00

900,00

103407,00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem2280

45804,00

0,00

45804,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002300

6397148,00

155964,00

6553112,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru2310

803817,00

93603,00

897420,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli2320

1065619,00

4746,00

1070365,00

Materiāli un izejvielas palīgražošanai2330

900,00

-900,00

0,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana2340

111264,00

162,00

111426,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces2350

871072,00

-5196,00

865876,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana2360

3184453,00

1622,00

3186075,00

Mācību līdzekļi un materiāli2370

257379,00

61922,00

319301,00

Specifiskie materiāli un inventārs2380

3000,00

0,00

3000,00

Pārējās preces2390

99644,00

5,00

99649,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem2400

32837,00

0,00

32837,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi2500

260351,00

9722,00

270073,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi2510

259979,00

9710,00

269689,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām2520

372,00

12,00

384,00

Subsīdijas un dotācijas3000

2005290,00

-501828,00

1503462,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām3200

2005290,00

-501828,00

1503462,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām3260

2005290,00

-501828,00

1503462,00

Procentu izdevumi4000

1313958,00

0,00

1313958,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm4200

60,00

0,00

60,00

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem4240

60,00

0,00

60,00

Pārējie procentu maksājumi4300

1313898,00

0,00

1313898,00

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei4310

1258518,00

0,00

1258518,00

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi4390

55380,00

0,00

55380,00

Pamatkapitāla veidošana5000

6967733,00

500825,00

7468558,00

Nemateriālie ieguldījumi5100

42801,00

0,00

42801,00

Attīstības pasākumi un programmas5110

0,00

0,00

0,00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības5120

42801,00

0,00

42801,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi5200

6924932,00

500825,00

7425757,00

Zeme un būves5210

120981,00

19943,00

140924,00

Pārējie pamatlīdzekļi5230

535294,00

190123,00

725417,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība5240

218392,00

3872,00

222264,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija5250

5996589,00

286225,00

6282814,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi5260

53676,00

662,00

54338,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas6000

4082022,00

117218,00

4199240,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā6200

1322821,00

289,00

1323110,00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā6240

61850,00

0,00

61850,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā6250

380780,00

7543,00

388323,00

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā6260

303781,00

-6374,00

297407,00

Dzīvokļa pabalsts naudā6270

243980,00

0,00

243980,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi6290

332430,00

-880,00

331550,00

Sociālie pabalsti natūrā6300

523602,00

-404,00

523198,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā6320

8500,00

140,00

8640,00

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā6330

23000,00

0,00

23000,00

Dzīvokļa pabalsts natūrā6360

492102,00

-544,00

491558,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas6400

2235389,00

117303,00

2352692,00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem6410

1795268,00

-38526,00

1756742,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei6420

440121,00

155829,00

595950,00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem6500

210,00

30,00

240,00

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem6510

210,00

30,00

240,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība7000

720538,00

5551,00

726089,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti7200

719968,00

5551,00

725519,00

Pašvaldību transferti citām pašvaldībām7210

670000,00

0,00

670000,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu7240

42688,00

5551,00

48239,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm7270

7280,00

0,00

7280,00

Starptautiskā sadarbība7700

570,00

0,00

570,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās7710

570,00

0,00

570,00

     

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-4080211,00

0,00

-4080211,00

     

IV FINANSĒŠANA – kopā

 

4080211,00

0,00

4080211,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)F20010000

7163328,00

0,00

7163328,00

Naudas līdzekļiF21010000

1082,00

0,00

1082,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumāF21010000 AS

1082,00

0,00

1082,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)F22010000

7162246,00

0,00

7162246,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumāF22010000 AS

7162246,00

0,00

7162246,00

AizņēmumiF40020000

-2878021,00

0,00

-2878021,00

Saņemtie aizņēmumiF40020010

938178,00

0,00

938178,00

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumiF40320010

938178,00

0,00

938178,00

Saņemto aizņēmumu atmaksaF40020020

3816199,00

0,00

3816199,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksaF40220020

140684,00

0,00

140684,00

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksaF40320020

3675515,00

0,00

3675515,00

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālāF50010000

-205096,00

0,00

-205096,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālāF55010000

-205096,00

0,00

-205096,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)F55010010

205096,00

0,00

205096,00

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Pielikums Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi aprīlī (+/-)

Precizēts 2024. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā

 

65000,00

0,00

65000,00

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi23.0.0.0.

65000,00

0,00

65000,00

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām23.4.0.0.

65000,00

0,00

65000,00

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā23.4.1.0.

65000,00

0,00

65000,00

     

II IZDEVUMI – kopā

 

120446,00

0,00

120446,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti01.000

2000,00

0,00

2000,00

Sabiedriskā kārtība un drošība03.000

1216,00

0,00

1216,00

Atpūta, kultūra un reliģija08.000

109509,00

0,00

109509,00

Izglītība09.000

6820,00

0,00

6820,00

Sociālā aizsardzība10.000

901,00

0,00

901,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība1000

3707,00

8990,00

12697,00

Atalgojums1100

3000,00

9000,00

12000,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata1150

3000,00

9000,00

12000,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas1200

707,00

-10,00

697,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1210

707,00

-10,00

697,00

Preces un pakalpojumi2000

22162,00

-4646,00

17516,00

Pakalpojumi2200

16001,00

-6644,00

9357,00

Dažādi pakalpojumi2230

10129,00

-1988,00

8141,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)2240

5872,00

-4656,00

1216,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002300

6161,00

1998,00

8159,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru2310

2979,00

0,00

2979,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana2360

3182,00

1998,00

5180,00

Subsīdijas un dotācijas3000

901,00

0,00

901,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām3200

901,00

0,00

901,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām3260

901,00

0,00

901,00

Pamatkapitāla veidošana5000

93676,00

-4344,00

89332,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi5200

93676,00

-4344,00

89332,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija5250

93676,00

-4344,00

89332,00

     

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-55446,00

0,00

-55446,00

     

IV FINANSĒŠANA – kopā

 

55446,00

0,00

55446,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)F20010000

55446,00

0,00

55446,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)F22010000

55446,00

0,00

55446,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumāF22010000 AS

55446,00

0,00

55446,00

3. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Pielikums Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saistību apmērs
4. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Pielikums Tukuma novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Valsts budžeta transferti - kopā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 07.02.2024.Stājas spēkā: 13.02.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 12.02.2024. OP numurs: 2024/30.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
349744
{"selected":{"value":"04.05.2024","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2024","iso_value":"2024\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2024","iso_value":"2024\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2024.-03.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"