Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 89

Rīgā 2024. gada 6. februārī (prot. Nr. 6 23. §)
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 5. panta 1.2 daļu un 13. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – resursu un pakalpojumu sistēma) pārzini, tajā iekļaujamās informācijas apjomu, reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vai institūcijas informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma) darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu pārvaldības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. institūcija – Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde, valsts institūcija, kas nav Ministru kabineta padotībā, atvasināta publiska persona vai tās iestāde, tiesu iestāde, prokuratūra, kā arī privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums vai kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības iegūt no informācijas sistēmas un sniegt informāciju normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai;

2.2. informācijas resurss – institūcijas rīcībā esošs tematiski saistītas, strukturētas informācijas kopums elektroniskā formā;

2.3. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resurss – institūcijas rīcībā esošs tehniskais resurss un informācijas resurss;

2.4. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojums – institūciju sadarbības rezultāts, kas saistīts ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu nodrošināšanu citas institūcijas funkciju izpildei;

2.5. tehnoloģisks pakalpojums – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojums, kas ietver ar programmatūru un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aparatūru saistītas darbības, lai nodrošinātu citas institūcijas vajadzības, kas saistītas ar tās darbību;

2.6. informācijas pakalpojums – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojums, kura ietvaros viena institūcija elektroniskā veidā nodrošina nepieciešamo informāciju citai institūcijai;

2.7. datu objekts – datu lauks vai to grupa, ko nosaka informācijas resursā ietilpstošās informācijas organizatoriskā struktūra;

2.8. kartīte – resursu un pakalpojumu sistēmā reģistrēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursa, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma, valsts pārvaldes pakalpojuma vai dzīves situācijas detalizēts apraksts;

2.9. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzējs – institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniegšanu;

2.10. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma saņēmējs – institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu;

2.11. elektroniskā vienošanās – vienošanās, ko, izmantojot resursu un pakalpojumu sistēmas funkcionalitāti, noslēdz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzējs ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma saņēmēju.

3. Resursu un pakalpojumu sistēma ir valsts informācijas sistēma un valsts platforma, kuras pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) un kas nodrošina:

3.1. datu apkopošanu, reģistrēšanu un uzturēšanu par valsts pārvaldes digitālajām tehnoloģijām, informācijas resursiem, valsts pārvaldes pakalpojumiem, dzīves situācijām, valsts digitālo tehnoloģiju infrastruktūru un informācijas sistēmām;

3.2. pieteikumu iesniegšanu un elektroniskās vienošanās slēgšanu starp institūcijām par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un valsts pārvaldes pakalpojumiem.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) uzrauga un koordinē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu reģistrāciju resursu un pakalpojumu sistēmā.

5. Institūcija ir atbildīga par tās pārziņā esošo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu savlaicīgu reģistrēšanu un aktualizēšanu resursu un pakalpojumu sistēmā, kā arī par sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

6. Resursu un pakalpojumu sistēma ietver vismaz:

6.1. portālu, kura tīmekļvietnes adrese ir www.virsis.gov.lv;

6.2. vienoto reģistru, kurš ietver:

6.2.1. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu reģistru, kas nodrošina:

6.2.1.1. informācijas resursu reģistrēšanu;

6.2.1.2. aparatūras reģistrēšanu;

6.2.1.3. programmatūras reģistrēšanu;

6.2.2. pakalpojumu reģistru, kurā tiek ietverta informācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un valsts pārvaldes pakalpojumiem;

6.2.3. dzīves situāciju reģistru, kurā tiek ietverta informācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām par valsts pārvaldes pakalpojumiem un dzīves situācijām;

6.3. pieteikumu un vienošanās vadības funkcionalitāti, kurā tiek iesniegti un apstrādāti:

6.3.1. sūdzību pieteikumi;

6.3.2. savstarpējās vienošanās;

6.3.3. pakalpojuma pieprasījumi;

6.3.4. incidentu pieteikumi;

6.3.5. problēmu pieteikumi;

6.3.6. izmaiņu pieteikumi.

7. Resursu un pakalpojumu sistēmas portāls nodrošina resursu un pakalpojumu sistēmas lietotājiem identifikāciju, autorizāciju un lietotāja saskarni resursu un pakalpojumu sistēmas funkcionālo iespēju izmantošanai.

8. Vienotais reģistrs nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu, elektronisko vienošanos, valsts pārvaldes pakalpojumu un dzīves situāciju reģistrāciju un uzglabāšanu, lai nodrošinātu centralizētu elektronisko vidi strukturētas informācijas iegūšanai par informācijas sistēmām un to darbībai nepieciešamajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumiem un dzīves situācijām.

9. Pieteikumu un vienošanās vadības funkcionalitāte nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu un resursu un pakalpojumu sistēmas pārvaldību.

II. Resursu un pakalpojumu sistēmas darbības kārtība

10. Aģentūra resursu un pakalpojumu sistēmas portālā publicē resursu un pakalpojumu sistēmas lietošanas vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijās ietver:

10.1. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu reģistra aprakstu un lietošanas kārtību;

10.2. pakalpojumu reģistra un dzīves situāciju reģistra aprakstu un lietošanas kārtību;

10.3. lietotāja darba vietas aprakstu un lietošanas kārtību.

11. Šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minēto kārtību izstrādā ministrija.

12. Šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto darba vietas aprakstu un lietošanas kārtību izstrādā aģentūra.

13. Piekļuve resursu un pakalpojumu sistēmai tiek nodrošināta:

13.1. tikai identificētiem lietotājiem ar kvalificētiem paaugstinātas drošības identifikācijas līdzekļiem;

13.2. ar programmsaskarni, izmantojot aģentūras noteiktos starpsistēmu autorizācijas līdzekļus.

14. Lai uzsāktu vai pārtrauktu resursu un pakalpojumu sistēmas lietošanu, kā arī veiktu izmaiņas informācijā par institūcijas lietotāju administratoru, institūcija, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, iesniedz apstiprināšanai aģentūrā pieteikumu par institūcijas lietotāju administratora izveidi, datu izmaiņām vai dzēšanu.

15. Pieteikumā par institūcijas lietotāju administratora izveidi, datu izmaiņām vai dzēšanu norāda:

15.1. institūcijas nosaukumu;

15.2. institūcijas reģistrācijas numuru;

15.3. pieteikuma veidu:

15.3.1. institūcijas lietotāju administratora izveide;

15.3.2. institūcijas lietotāju administratora dzēšana;

15.3.3. izmaiņas institūcijas lietotāju administratora datos;

15.4. darba vietas fiksēto IP adresi;

15.5. informāciju par institūcijas lietotāju administratoru:

15.5.1. vārds, uzvārds un personas kods;

15.5.2. amata nosaukums;

15.5.3. elektroniskā pasta adrese;

15.5.4. kontakttālrunis.

16. Šo noteikumu 15. punktā minētā pieteikuma veidlapu aģentūra izvieto resursu un pakalpojumu sistēmas portāla publiskajā daļā.

17. Pēc pieteikuma par resursu un pakalpojumu sistēmas lietošanu apstiprināšanas institūcija lietotāju tiesību pārvaldību resursu un pakalpojumu sistēmā nodrošina patstāvīgi, ievērojot vadlīnijās noteikto lietotāja darba vietas aprakstu un lietošanas kārtību.

18. Pēc pieteikuma par resursu un pakalpojumu sistēmas lietošanas pārtraukšanu apstiprināšanas aģentūra institūcijas lietotāju administratoram anulē piekļuves tiesības.

19. Pēc pieteikuma par izmaiņām informācijā par institūcijas lietotāju administratoru aģentūra veic attiecīgas izmaiņas resursu un pakalpojumu sistēmā iekļautajā informācijā par institūcijas lietotāju administratoru.

20. Aģentūra anulē piekļuves tiesības, ja ir saņemta oficiāla informācija par institūcijas likvidāciju vai reorganizāciju.

III. Resursu un pakalpojumu sistēmā iekļaujamā informācija un tās apjoms

21. Resursu un pakalpojumu sistēmā iekļauj vismaz šādus datus par informācijas sistēmu un tās darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu:

21.1. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resurss:

21.1.1. aparatūra;

21.1.2. programmatūra;

21.1.3. informācijas sistēma;

21.1.4. valsts platforma;

21.1.5. informācijas resurss, tai skaitā datu objekts;

21.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojums:

21.2.1. tehnoloģisks pakalpojums;

21.2.2. valsts platformas pakalpojums;

21.2.3. informācijas pakalpojums.

22. Informāciju par valsts pārvaldes pakalpojumiem un dzīves situācijām institūcija iekļauj resursu un pakalpojumu sistēmā tādā kārtībā un apjomā, kāds noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.

23. Ja iegūti aktuāli dati attiecībā uz šo noteikumu 21. punktā minēto informāciju, institūcija piecu darbdienu laikā aktualizē to resursu un pakalpojumu sistēmā.

24. Resursu un pakalpojumu sistēmā tiek apstrādāti šo noteikumu 25. punktā minētie personas dati, lai nodrošinātu:

24.1. resursu un pakalpojumu sistēmas lietotāju identifikāciju un autorizāciju, kā arī iespēju auditēt to veiktās darbības;

24.2. iespēju slēgt elektronisko vienošanos;

24.3. iespēju institūcijām savstarpēji sazināties.

25. Resursu un pakalpojumu sistēmā tiek apstrādāti šādi par konkrētās kartītes aizpildīšanu atbildīgā institūcijas darbinieka (turpmāk – kontaktpersona), institūcijas lietotāju administratora un elektroniskās vienošanās saturā iekļautās amatpersonas personas dati:

25.1. vārds, uzvārds;

25.2. personas kods;

25.3. darbavietas tālruņa numurs;

25.4. institūcijas nosaukums un kontaktpersonas vai amatpersonas amats;

25.5. personai darbavietā piešķirtā elektroniskā pasta adrese.

26. Kartītē iekļautos personas datus resursu un pakalpojumu sistēmā uzglabā:

26.1. tiešsaistē līdz brīdim, kad kartītē tiek nomainīta kontaktpersona;

26.2. divus gadus pēc kontaktpersonas nomaiņas kartītē.

27. Kontaktpersonas maiņas gadījumā institūcija vienas darbdienas laikā veic izmaiņas resursu un pakalpojumu sistēmā un ne retāk kā reizi gadā aktualizē resursu un pakalpojumu sistēmā iekļauto informāciju par kontaktpersonu.

28. Aģentūra elektronisko vienošanos uzglabā resursu un pakalpojumu sistēmā, kamēr ir spēkā vienošanās starp attiecīgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzēju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma saņēmēju.

IV. Resursu un pakalpojumu sistēmā iekļaujamās informācijas reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtība

29. Lai nodrošinātu informācijas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sākotnējo iekļaušanu resursu un pakalpojumu sistēmā, izmantojot resursu un pakalpojumu sistēmas funkcionalitāti:

29.1. institūcija sagatavo kartīti un iesniedz ministrijā saskaņošanai;

29.2. ministrija 10 darbdienu laikā izvērtē sagatavoto kartīti;

29.3. ja ministrija konstatē nepilnības, tā informē institūciju par nepieciešamajiem precizējumiem un noraida kartīti;

29.4. institūcija pēc precizējumu veikšanas var atkārtoti iesniegt precizēto kartīti ministrijā;

29.5. ministrija apstiprina kartīti.

30. Informāciju resursu un pakalpojumu sistēmā aktualizē un dzēš attiecīgā institūcija.

31. Aģentūra vēsturiskos datus resursu un pakalpojumu sistēmā glabā vismaz divus gadus.

32. Piekļuves auditācijas pierakstus resursu un pakalpojumu sistēmā glabā 18 mēnešus no ieraksta izdarīšanas brīža.

33. Sūdzību, incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu un pakalpojumu pieprasījumu aprite informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem notiek, vēršoties pie attiecīgā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzēja, izmantojot resursu un pakalpojumu sistēmas funkcionalitāti.

34. Elektroniskās vienošanās noslēgšanas kārtība:

34.1. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma saņēmējs izveido elektroniskās vienošanās projektu un nosūta to informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzējam;

34.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojuma sniedzējs 10 darbdienu laikā izvērtē iesniegto elektroniskās vienošanās projektu un akceptē to vai noraida, norādot pamatojumu;

34.3. kad institūcijas ir savstarpēji vienojušās par elektroniskās vienošanās saturu, tās paraksta elektronisko vienošanos ar drošu elektronisko parakstu.

35. Elektroniskās vienošanās izbeigšanas kārtība, izmantojot resursu un pakalpojumu sistēmas funkcionalitāti:

35.1. elektronisko vienošanos var izbeigt vienpusēji vai abām pusēm savstarpēji vienojoties;

35.2. izbeidzot elektronisko vienošanos, norāda izbeigšanas iemeslu.

36. Ja elektroniskā vienošanās resursu un pakalpojumu sistēmā noslēgta starp institūcijām par datu apjomu datu aprites nodrošināšanai, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu, elektroniskās vienošanās saturā norāda:

36.1. vienošanās numuru;

36.2. pakalpojuma saņēmēja informācijas sistēmas identifikatoru;

36.3. datu aprites pakalpojuma nosaukumu;

36.4. vienošanās nosaukumu;

36.5. pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

36.6. pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumus;

36.7. izvēlētos pakalpojuma datu laukus;

36.8. vienošanās pieteikuma datu izmantošanas mērķi;

36.9. vienošanās izbeigšanas termiņu;

36.10. informāciju par to, vai vienošanās izbeidzama, savstarpēji vienojoties;

36.11. vienošanās parakstīšanas datumu;

36.12. informāciju par pakalpojuma saņēmēju un pakalpojuma sniedzēju:

36.12.1. institūcijas nosaukums un reģistrācijas numurs;

36.12.2. institūcijas paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats.

37. Šo noteikumu 36. punktā minētās elektroniskās vienošanās saturā iekļautā informācija nekavējoties tiek nodota Datu izplatīšanas un pārvaldības platformai attiecīgās datu aprites nodrošināšanai.

V. Noslēguma jautājums

38. Aģentūra līdz 2024. gada 19. februārim ievieto vadlīnijas resursu un pakalpojumu sistēmas portālā.

Ministru prezidente E. Siliņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 89Pieņemts: 06.02.2024.Stājas spēkā: 08.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2024. OP numurs: 2024/27.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
349664
08.02.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"