Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 270

Rīgā 2024. gada 29. janvārī
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas, reģistrētas darbības atļaujas izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Latvijas Banka izsniedz licenci maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes (turpmāk – iestāde) darbībai, un iesniedzamos dokumentus;

1.2. Latvijas Banka reģistrē maksājumu iestādi un elektroniskās naudas iestādi, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama licence (turpmāk – reģistrēta iestāde), un iesniedzamos dokumentus;

1.3. iestāde un reģistrēta iestāde sniedz informāciju par izmaiņām dokumentos, kas iesniegti, saņemot darbības atļauju.

2. Ja iesnieguma vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos iesniedzamajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, iesniedzējs nekavējoties iesniedz Latvijas Bankai precizētos dokumentus.

II. Iestādes licencēšanai vai reģistrēšanai iesniedzamie dokumenti

3. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt licenci iestādes darbībai, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteikto informāciju iesniedz:

3.1. aizpildot šo noteikumu 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15. pielikumu un pievienojot šajos pielikumos norādītos dokumentus;

3.2. aizpildot Latvijas Bankas 2023. gada 22. maija noteikumu Nr. 241 "Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā" 1. pielikuma 5. sadaļu, 6. sadaļu (ja piemērojama), 7., 8. un 9. sadaļu, kā arī 2., 3., 4. un 5. pielikumu un pievienojot šajos pielikumos norādītos dokumentus;

3.3. pievienojot komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu un norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalību procentos (kapitāls, balsstiesības).

4. Ja komercsabiedrība vēlas saņemt iestādes licenci, tai skaitā ar tiesībām sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, tā papildus iesniedz profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju.

5. Ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura vēlas saņemt licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai Latvijas Republikā, papildus šo noteikumu 3. punktā noteiktajam iesniedz šādu informāciju:

5.1. attiecīgās ārvalsts elektroniskās naudas iestādes uzraudzības institūcijas nosaukumu, kā arī ārvalsts elektroniskās naudas iestādei izsniegtās licences elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu;

5.2. attiecīgās ārvalsts elektroniskās naudas iestādes uzraudzības institūcijas atļauju elektroniskās naudas iestādes filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama.

6. Persona, kura vēlas saņemt iestādes licenci ar tiesībām sniegt vienīgi konta informācijas pakalpojumu, iesniedz Latvijas Bankai aizpildītu šo noteikumu 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 14. un 15. pielikumu un šajos pielikumos norādītos dokumentus.

7. Persona, kurai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama iestādes licence, minētajā likumā noteikto informāciju iesniedz:

7.1. aizpildot šo noteikumu 2., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14. un 15. pielikumu un pievienojot šajos pielikumos norādītos dokumentus;

7.2. pievienojot informāciju un dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 3.3. apakšpunktā.

8. Lai pārreģistrētu licenci, ja tiek mainīts izsniegtajā licencē norādītais maksājumu pakalpojumu veids, iestāde iesniedz Latvijas Bankai precizētu šo noteikumu 1. pielikumu un pievieno šādus dokumentus:

8.1. dokumentus, kuri, saņemot iestādes darbības licenci, tika iesniegti atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktam, bet kuros veiktas izmaiņas saistībā ar jaunā vai mainītā pakalpojuma sniegšanu;

8.2. jaunā maksājuma pakalpojuma ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai.

9. Lai veiktu izmaiņas reģistrētas iestādes sniegto maksājumu pakalpojumu veidos, reģistrēta iestāde iesniedz Latvijas Bankai precizētu šo noteikumu 2. pielikumu un pievieno šādus dokumentus:

9.1. dokumentus, kuri, saņemot reģistrētas iestādes darbības atļauju, tika iesniegti atbilstoši šo noteikumu 7.1. apakšpunktam, bet kuros veiktas izmaiņas saistībā ar jaunā vai mainītā pakalpojuma sniegšanu;

9.2. jaunā maksājuma pakalpojuma ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai.

III. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

10. Latvijas Banka 15 darbdienu laikā no dienas, kad saņemti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie dokumenti, izvērtē, vai ir iesniegta visa informācija un dokumenti atbilstoši šo noteikumu prasībām.

11. Ja iesniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi, Latvijas Banka rakstveidā informē iesniedzēju par konstatētajām nepilnībām.

12. Ja iesniegtā informācija un dokumenti ir pilnīgi, Latvijas Banka nekavējoties informē iesniedzēju par vērtēšanas procesa uzsākšanu pēc būtības un pilnīga iesnieguma vai paziņojuma saņemšanas datumu.

13. Personai, komercsabiedrībai un ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiālei nav jāiesniedz Latvijas Bankai dokumenti, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

14. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos jāiesniedz dokumenti, kuri jau ir Latvijas Bankas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Latvijas Bankai norāda, kad attiecīgie dokumenti ir iesniegti, un apstiprina, ka tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža nav notikušas izmaiņas.

15. Iestādes vai reģistrētas iestādes nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā Latvijas Banka licenci (atļauju) pārreģistrē vai veic izmaiņas reģistrēto iestāžu reģistrā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas.

IV. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 25. augusta normatīvos noteikumus Nr. 138 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 171).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270

Latvijas Bankai

Iesniegums
licences __________________ darbībai saņemšanai

1. Informācija par komercsabiedrību (filiāli), kura vēlas saņemt licenci

Nosaukums (firma) 
Tirdzniecības nosaukums (ja atšķiras no firmas) 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Adrese, kurā komercsabiedrība (filiāle) ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās adreses) 
Tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir) 

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt ar elektroniskās naudas emisiju nesaistītus maksājumu pakalpojumus (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgo)

 Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti jāaizpilda šā iesnieguma 3. punkts)

 Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgos)

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Maksājumu veikšana, arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājuma pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tai skaitā:

 tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana

 maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

 kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana

 Maksājumu veikšana, kad maksājuma pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu, tai skaitā:

 tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana

 maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

 kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana

 Maksājuma instrumenta izlaišana  Maksājumu pieņemšana

 Bezkonta naudas pārvedums

 Maksājuma ierosināšanas pakalpojums

 Konta informācijas pakalpojums

4. Informācija par iestādes revidentu (ja tāds ir)

Nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 

5. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība

Nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 

6. Minimālais sākotnējais kapitāls, kas iesnieguma iesniedzējam jāpierāda licences saņemšanas brīdī*:

 20 000 euro, ja plāno sniegt vienīgi bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu

 50 000 euro, ja plāno sniegt vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu

 125 000 euro, ja plāno sniegt jebkuru no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem

 350 000 euro, ja plāno iegūt licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Sākotnējā kapitāla esamību apliecinošu dokumentu uzskaitījums
 

vai

7. Apliecinu, ka (atzīmēt ar zīmi "x"):

 iestāde plāno sniegt vienīgi konta informācijas pakalpojumu

 iestāde neplāno turēt klientu līdzekļus

8. Informācija par personām, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības

Nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 

9. Iestādes kontaktpersona saziņai licencēšanas procesā

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
E-pasta adrese 
Kontakttālrunis 

Iesnieguma pielikumā pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

 samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments

 pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona

 profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina tai pielīdzināmas garantijas esamību, kopija (ja attiecināms)

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) 
Personas kods/identifikācijas numurs 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi 
Parakstīšanas datums 

* Nav jāaizpilda, ja plānots sniegt vienīgi konta informācijas pakalpojumu.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270

Latvijas Bankai

Paziņojums
par reģistrētas __________________ iestādes darbības uzsākšanu

Paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta pirmajā daļā vai 5.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu

Nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 
Adrese, kurā persona ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās/deklarētās adreses) 
Tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir) 

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgo)*

 Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

 Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgos)

 Maksājuma instrumenta izlaišana

 Bezkonta naudas pārvedums

4. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība

Nosaukums (firma)/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese 
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 

5. Iestādes kontaktpersona saziņai darbības atļaujas saņemšanas procesā

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
E-pasta adrese 
Kontakttālrunis 

Paziņojuma pielikumā pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

 samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments

 pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par iestādes darbības uzsākšanu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) 
Personas kods/identifikācijas numurs 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi 
Parakstīšanas datums 

* Aizpilda elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanas gadījumā.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Informācija par iestādes vai reģistrētas iestādes darbības programmu

Iesnieguma iesniedzējs par savu darbību norāda tabulā minēto informāciju, pēc nepieciešamības pievienojot atsevišķus tabulā minēto informāciju pamatojošus dokumentus.

Nr.Iesniedzamā informācija
1.Plānoto maksājumu pakalpojumu veidu secīgs apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kuras tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām
 [apraksts]
2.Plānoto elektroniskās naudas pakalpojumu apraksts, ja iesnieguma iesniedzējs plāno tos sniegt, norādot, vai tie būs emisijas, atpakaļpirkšanas vai izplatīšanas pakalpojumi

Plānoto maksājumu pakalpojumu veidu apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kuras tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām, un norāde, vai šādi maksājumu pakalpojumi tiks sniegti papildus elektroniskās naudas pakalpojumiem un vai tie ir saistīti ar elektroniskās naudas emisiju

 [apraksts]
3.Vai iesnieguma iesniedzēja īpašumā, turējumā vai valdījumā kādā brīdī nonāks klientu nauda?
  Jā

 Nē

4.Ja piemērojams, dažādo maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) izpildes apraksts, precīzi norādot visas iesaistītās personas un par katru sniegto maksājuma pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) norādot:

a) naudas plūsmas diagrammu* (papildus pievieno šim dokumentam);

b) norēķinu kārtību*;

c) to līgumu projektus, kas tiks noslēgti starp visām maksājumu pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām, tai skaitā ar maksājumu karšu shēmām (papildus pievieno šim dokumentam);

d) maksājumu apstrādes un izpildes termiņus

 [apraksts]
5.Standartlīguma Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 8. punkta izpratnē projekta kopija
  Pievienota pielikumā
6.Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju iesniegto sūdzību (strīdu) pārvaldības kārtība
  Pievienota pielikumā
7.Vai plānots maksājumu pakalpojumus (arī elektroniskās naudas pakalpojumus) sniegt vai ar to sniegšanu saistītas darbības veikt vairākās fiziskās atrašanās vietās? Ja jā, lūdzu, norādiet to skaitu un plānoto pakalpojuma veidu
  Nē

 Jā

[apraksts]

8.Vai plānots sniegt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 36. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā un 36.1 panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktā minētos maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) papildpakalpojumus? Ja jā, lūdzu, aprakstiet visus šos papildpakalpojumus
  Nē

 Jā

[apraksts]

9.Vai plānots piešķirt ar maksājumu pakalpojumiem saistītu kredītu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 37. panta izpratnē? Ja jā, lūdzu, norādiet, līdz kādam apmēram**
  Nē

 Jā

[apraksts]

10.Vai plānots sniegt maksājumu pakalpojumus (arī elektroniskās naudas pakalpojumus) citās dalībvalstīs vai ārvalstīs? Ja jā, lūdzu, norādiet, kādās valstīs
  Nē

 Jā

[apraksts]

11.Vai iesnieguma iesniedzējs jau veic vai nākamo trīs gadu laikā plāno veikt cita veida komercdarbību, kas minēta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 36. panta pirmās daļas 3. punktā un 36.1 panta pirmās daļas 4. punktā? Ja jā, lūdzu, aprakstiet šādas darbības veidu un paredzamo apmēru nākamā gada laikā
  Nē

 Jā

[apraksts]

12.Ja plānots sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, lūdzu, aprakstiet, kā ir aprēķināts profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits atbilstoši tā aprēķināšanas kārtībai, kas noteikta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35.1 panta ceturtajā daļā
 [apraksts]
* Nav jāsniedz, ja iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt tikai maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu.

** Aizpilda tikai tad, ja plāno sniegt maksājumu pakalpojumus papildus elektroniskās naudas pakalpojumiem.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
4. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Komercdarbības plānā iekļaujamās informācijas apraksts
Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta komercdarbības plānā
1.Darbības stratēģija, mārketinga plāns, kas ietver analīzi par komercsabiedrības konkurētspēju attiecīgajā tirgus segmentā un aprakstu par iesnieguma iesniedzēja pakalpojumu izmantotājiem (klientiem), mārketinga materiāliem un izplatīšanas kanāliem 
2.Auditēti* gada pārskati par pēdējiem trim gadiem, ja tie ir pieejami, vai finanšu stāvokļa kopsavilkums, ja gada pārskats nav sagatavots 
3.Provizorisks budžeta aprēķins par pirmajiem trim finanšu gadiem, kas liecina, ka iesnieguma iesniedzējs spēj lietot piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras, lai stabili darbotos. Šādā aprēķinā iekļauj:

a) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances prognozi, tai skaitā darbības attīstības scenārijus (standarta, optimistisku un pesimistisku scenāriju), to pamatpieņēmumus, tādus rādītājus kā darījumu skaits un apmērs, klientu skaits, cenu politika, darījuma vidējā summa, paredzamais rentabilitātes sliekšņa palielinājums;

b) ienākumu un izdevumu, finanšu parādu un pamatlīdzekļu galveno pozīciju skaidrojumu;

c) prognozēto ienākumu un izdevumu naudas plūsmu ar detalizētu pozīciju atšifrējumu nākamajiem trim finanšu gadiem

 
4.Informācija par pašu kapitālu, tai skaitā sākotnējā kapitāla summa un tā sastāva detalizēts iedalījums atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 39. punktā noteiktajam** 
5.Informācija par minimālajām pašu kapitāla prasībām un to aprēķinu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35. pantu, iekļaujot prognozēto pašu kapitāla iedalījumu par nākamajiem trim gadiem** 
* Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem gada pārskati nav jāauditē, iesniedz neauditētus pārskatus.

** Nav jāsniedz, ja iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt tikai konta informācijas pakalpojumu vai plāno saņemt tikai reģistrētas iestādes atļauju.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
5. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Informācijas par organizatorisko struktūru apraksts
Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta organizatoriskās struktūras aprakstā vai iesniegtais dokuments
1.Detalizēti izstrādāts iesnieguma iesniedzēja organizatoriskās struktūras apraksts, norādot padomes (ja tāda izveidota) locekļu, valdes locekļu, struktūrvienību vadītāju vārdu un uzvārdu, tai skaitā par iekšējās kontroles funkcijām atbildīgās personas vārdu un uzvārdu; iesnieguma iesniedzēja organizatoriskās struktūras aprakstam pievieno katras struktūrvienības un komitejas (ja tādas izveidotas) funkciju, pienākumu un atbildības aprakstu 
2.Vispārīga prognoze par darbinieku skaitu nākamajos trīs gados 
3.Attiecīgo darbības ārpakalpojumu mehānismu apraksts, kas ietver:

a) ārpakalpojumu sniedzēju ģeogrāfisko atrašanās vietu;

b) to personu identitāti, kuras iesnieguma iesniedzējā atbild par katru no ārpakalpojumu sniedzējiem nodotajām darbībām;

c) ārpakalpojumu sniedzējiem nodoto darbību un to galveno iezīmju skaidru aprakstu, kā arī ārpakalpojumu līgumu projektu kopijas

 
4.Apraksts par iesnieguma iesniedzēja filiāļu un pārstāvju izmantošanu, ja tādi plānoti, kas ietver:

a) to neklātienes un klātienes pārbaužu plānu, kuras iesnieguma iesniedzējs vismaz reizi gadā plāno veikt attiecībā uz filiālēm un pārstāvjiem, un šādu pārbaužu biežumu;

b) informācijas tehnoloģiju sistēmas, procesus un infrastruktūru, ko izmanto iesnieguma iesniedzēja pārstāvji, lai veiktu darbības iesnieguma iesniedzēja uzdevumā;

c) pārstāvju atlases politiku, uzraudzības procedūras un apmācību, kā arī sadarbības līguma projektu, ja tāds pieejams

 
5.Visas fiziskās un juridiskās personas, kurām ir ciešas attiecības ar iesnieguma iesniedzēju, norādot to identitāti un attiecību raksturu 
6.Informācija un apraksts par iesnieguma iesniedzēja dalību kādā valsts vai starptautiskā maksājumu sistēmā 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
6. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudas aizsardzībai veiktie pasākumi

Iesnieguma iesniedzējs par savu darbību norāda tabulā minēto informāciju, pēc nepieciešamības pievienojot atsevišķus tabulā minēto informāciju pamatojošus dokumentus.

1. Kuru metodi iesnieguma iesniedzējs izmanto, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu?
 Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda ir aizsargāta ar apdrošināšanas polisi, kredītiestādes izsniegtu galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju (Lūdzu, aizpildiet šīs tabulas 2., 3., 4. un 5. punktu)

 Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda ir aizsargāta, turot to atsevišķā kontā bankā (kredītiestādē vai kādas valsts centrālajā bankā) nošķirti no pārējiem komercsabiedrības vai personiskajiem (fiziskas personas gadījumā) līdzekļiem vai ieguldot drošos, zema riska aktīvos, kuri par tādiem tiek uzskatīti saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem (Lūdzu, aizpildiet šīs tabulas 6., 7., 8. un 9. punktu)

2. Apliecinājums par to, ka apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde, kas izsniegusi apdrošināšanas polisi, galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju, neietilpst tajā pašā komercsabiedrību grupā, kurā ietilpst iesnieguma iesniedzējs
[apraksts]
3. Apraksts par apdrošināšanas nosacījumiem, kas nodrošinātu, ka apdrošināšanas polise, galvojuma apdrošināšanas polise vai cita garantija ir pietiekama, lai iesnieguma iesniedzējs vienmēr varētu izpildīt prasības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, elektroniskās naudas turētājiem un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
[apraksts]
4. Apdrošināšanas polises, galvojuma apdrošināšanas polises vai citas garantijas seguma termiņš un atjaunošanas nosacījumi
[apraksts]
5. Apdrošināšanas līguma, galvojuma apdrošināšanas līguma vai citas garantijas (projekta) kopija
 Pievienota pielikumā
6. Apraksts par klientu līdzekļu ieguldījumu politiku, lai nodrošinātu, ka izvēlētie aktīvi ir likvīdi, droši un ar zemu risku (ja piemērojams)
[apraksts]
7. To personu identitāte, kam ir piekļuve kontam, kurā tiek šķirti turēta maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda, un šo personu funkcijas, pienākumi un atbildība
[apraksts]
8. Pārvaldības procesa apraksts, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. un 38.1 pantā noteiktie maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu aizsardzības principi. Procedūra maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu aizsardzībai (iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa)
[apraksts]

 Procedūra pievienota pielikumā

9. Bankas izziņa vai ar banku noslēgtā līguma (vai projekta) par klientu līdzekļiem paredzēto maksājumu kontu kopija
 Pievienota pielikumā
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
7. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas aprakstā iekļaujamā informācija
Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā, iesniegtās procedūras nosaukums
1.Identificēto risku saraksts un novērtējums, tai skaitā risku pakāpe un ietekme uz iesnieguma iesniedzēja darbību, kā arī procedūras, ko iesnieguma iesniedzējs ieviesīs, lai pārvaldītu šādus riskus 
2.Elektroniskās naudas pakalpojumu (emisija/izplatīšana/atpirkšana), maksājumu pakalpojumu (tai skaitā saistībā ar kredītu piešķiršanu, ja piemērojams) sniegšanas un kontroles kārtība (operacionālās procedūras), kas ietver vismaz darījuma veicēja pilnvarošanas kārtību un ierobežojumu noteikšanu, lai nodrošinātu darījuma atbilstību iestādes politikai un atbilstības likumiem, noteikumiem un standartiem, kā arī sniegtā pakalpojuma nodrošināšanas un kontroles kārtību 
3.Grāmatvedības uzskaites politika un procedūras, ko iesnieguma iesniedzējs izmantos savas finanšu informācijas, kā arī klientu naudas līdzekļu uzskaites, kontroles, novērtēšanas un pārskatu sagatavošanas nodrošināšanai 
4.Personu, kuras atbild par iekšējās kontroles funkcijām (vadības informācijas sistēmu, risku kontroles sistēmu un darbības atbilstības kontroles sistēmu), tai skaitā par to nodrošināšanas regularitāti un pastāvīgumu, kā arī iesnieguma iesniedzēja darbības atbilstības kontroli, identitāte un šādu personu aktuālais dzīves un darba gājuma apraksts (CV) 
5.Personu, kuras atbild par iekšējā audita funkciju, identitāte, kā arī šādu personu aktuālais dzīves un darba gājuma apraksts (CV) 
6.Ārpakalpojumu funkciju uzraudzības un kontroles politika un procedūra, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās 
7.Pārstāvju un filiāļu uzraudzības un kontroles politika un procedūra iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmas ietvaros 
8.Ja iesnieguma iesniedzējs ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts regulētas institūcijas meitas uzņēmums – grupas pārvaldības apraksts 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
8. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas apraksts par informācijas tehnoloģiju un drošības incidentu pārvaldību un ar pakalpojumu drošību saistītu sūdzību izskatīšanu

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par ieviesto procedūru, kā tiks uzraudzīti, izskatīti un turpmāk pārvaldīti informācijas tehnoloģiju un drošības incidenti, tai skaitā ziņošana par būtiskiem incidentiem Latvijas Bankai, kā arī izskatītas maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju sūdzības, kas saistītas ar informācijas sistēmu drošību. Procedūras izstrādā, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikumu prasības informācijas sistēmu drošības jomā. Procedūrās iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta procedūrā vai iesniegtais dokuments
1.Organizatoriskie pasākumi un instrumenti krāpšanas novēršanai 
2.Informācija par personām un struktūrvienībām, kas atbild par palīdzības sniegšanu maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem krāpšanas, tehnisku problēmu vai sūdzību izskatīšanas gadījumos 
3.Ziņošanas kārtība krāpšanas gadījumos 
4.Klientu atbalsta dienesta nosaukums un e-pasta adrese 
5.Incidentu reģistrēšanas un ziņošanas procedūras, ietverot šādu ziņojumu iesniegšanu iekšējām vai ārējām struktūrām, kā arī ziņošanu par būtiskiem incidentiem Latvijas Bankai 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
9. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Statistisko datu par darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanu apkopošanas procesa apraksts

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par principiem un definīcijām, ko tas piemēros statistisko datu apkopošanai attiecībā uz iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanu, iekļaujot tajā vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Kāda veida statistiskos datus iesnieguma iesniedzējs plāno apkopot par maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem un to izmantotajiem maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas pakalpojumu veidiem (piemēram, pakalpojuma sniegšanas kanāls, izmantotais maksājuma instruments, jurisdikcija vai darījumos izmantotās valūtas) 
2.Datu vākšanas tvērums (vai dati tiks apkopoti par visu veidu sniegtajiem pakalpojumiem; kādās vienībās dati tiks apkopoti; vai dati tiks apkopoti arī no filiālēm, pārstāvjiem un izplatītājiem) 
3.Datu vākšanas veids 
4.Datu vākšanas mērķis 
5.Datu vākšanas biežums 
6.Papilddokumenti, piemēram, rokasgrāmata, kurā aprakstīts, kā datu apkopošanas sistēma darbojas 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
10. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu apraksts

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumiem, kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Komercdarbības (funkciju un procesu) ietekmes analīze un komercdarbības procesi, kuri ietekmē iesnieguma iesniedzēja kopējo biznesu, un darbības atjaunošanas stratēģija, atjaunošanas scenāriji un prioritātes, tai skaitā atjaunošanas laiks, atjaunošanas līmenis un aizsargātie aktīvi 
2.Darbības nepārtrauktības plāns, tai skaitā informācijas sistēmām, kas izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikumu prasības informācijas sistēmu drošības jomā un iekļaujot skaidrojumu, kā iesnieguma iesniedzējs rīkosies būtisku darbības nepārtrauktības problēmu un traucējumu gadījumos, piemēram, ja notiks pamatsistēmu dīkstāve, tiks zaudēti pamatdati, nebūs iespējams piekļūt telpām un nebūs pieejamas galvenās personas 
3.Iesnieguma iesniedzēja informācijas sistēmu datu rezerves kopiju veidošanas un glabāšanas plāna apraksts 
4.Apraksts par to, cik bieži iesnieguma iesniedzējs plāno veikt komercdarbības nepārtrauktības un atjaunošanas plānu testēšanu un izvērtēt tā darbības efektivitāti, tai skaitā – kā notiks testēšanas rezultātu dokumentēšana un izvērtēšana 
5.Plānoto riska mazināšanas pasākumu apraksts, ja tiek pārtraukta iesnieguma iesniedzēja maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšana, lai varētu nodrošināt uzsākto darbību (tai skaitā maksājumu) izpildi un izbeigt spēkā esošos līgumus, kā arī ilgstošas dīkstāves gadījumā 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
11. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Informācijas sistēmu drošības pārvaldības aprakstā iekļaujamā informācija

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz informācijas sistēmu drošības pārvaldības aprakstu, kurš izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikumu prasības informācijas sistēmu drošības jomā, un kurā iekļauta vismaz tālāk minētā informācija.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Detalizēts riska novērtējums par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem, ko iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt, iekļaujot arī krāpšanas risku un drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumus, ko veic, lai pienācīgi aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotājus un elektroniskās naudas turētājus no identificētajiem riskiem 
2.Informācijas tehnoloģiju sistēmu apraksts, iekļaujot šādu informāciju:

2.1. sistēmu un to tīkla elementu arhitektūra (datortīkla un pieslēgumu shēma);

2.2. informācijas sistēmas, kas atbalsta īstenoto komercdarbību, piemēram, iesnieguma iesniedzēja tīmekļvietne, elektroniskie maki, maksājumu sistēma, risku un krāpšanas pārvaldības sistēmas un klientu uzskaites sistēma;

2.3. informācijas tehnoloģiju atbalsta sistēmas, ko izmanto iesnieguma iesniedzēja darbības organizācijai un pārvaldībai, piemēram, grāmatvedības, personālvadības, attiecību ar klientiem pārvaldības informācijas sistēmas,
e-pasta sistēma un iekšējā failu sistēma;

2.4. informācija, vai iesnieguma iesniedzējs vai tā grupa jau izmanto minētās informācijas sistēmas; paredzamais to ieviešanas datums (ja piemērojams)

 
3.Atļautie ārējo pieslēgumu veidi, piemēram, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, grupas vienībām un darbiniekiem, kuri strādā attālināti, tai skaitā šādu pieslēgumu pamatojums, norādot ieviestos drošības pasākumus un kontroles mehānismus 
4.Loģiskās drošības pasākumi un mehānismi, kas regulē iekšējo piekļuvi informācijas tehnoloģiju sistēmām 
5.Iesnieguma iesniedzēja darba vietu un datu centra fiziskās drošības pasākumi un mehānismi, piemēram, fiziskās piekļuves kontroles pasākumi un vides drošības pārvaldība 
6.Maksājumu procesu un elektroniskās naudas pakalpojumu procesu drošība, iekļaujot šādu informāciju:

6.1. klientu autentifikācijas procedūra, ko izmanto gan informatīvai piekļuvei, gan piekļuvei maksājuma vai maksājuma ierosināšanas nolūkā;

6.2. autentifikācijas elementu droša nodošana likumīgajam maksājumu pakalpojumu izmantotājam vai elektroniskās naudas turētājam, nodrošinot integritāti gan to sākotnējās ieviešanas, gan atjaunošanas gadījumā;

6.3. sistēmu un procedūru, ko iesnieguma iesniedzējs ieviesis maksājumu analīzei un aizdomīgu vai neparastu maksājumu identificēšanai, apraksts

 
7.To galveno procedūru saraksts, kuras attiecas uz iesnieguma iesniedzēja informācijas sistēmām, vai attiecībā uz procedūrām, kuras vēl nav formalizētas, – paredzamais to spēkā stāšanās datums 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
12. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Apraksts par procesiem, kuri ieviesti, lai reģistrētu, uzraudzītu, izsekotu un ierobežotu piekļuvi sensitīviem maksājumu datiem

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par ieviestajiem procesiem saistībā ar sensitīvo maksājumu datu reģistrēšanu, uzraudzību, izsekošanu un to pieejamības ierobežošanu, kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Sensitīvu maksājumu datu plūsmas diagrammas, kurām pievienoti detalizēti apraksti:

1.1. kādā veidā, kādās informācijas sistēmās un kādus sensitīvos maksājumu datus apstrādā iesnieguma iesniedzējs, tai skaitā, ja tiek izmantots ārpakalpojumu sniedzējs, vai tā sadarbības partneri (tostarp konta informācijas pakalpojuma sniedzēji vai maksājuma ierosināšanas pakalpojuma sniedzēji);

1.2. procedūras, kā drošā veidā sensitīvus maksājumu datus saņem klients

 
2.Darījumu uzraudzības un pārraudzības risinājumu, kas paredzēti, lai novērstu, atklātu un bloķētu krāpnieciskus maksājumu darījumus, apraksts. Skaidrojums, kā notiks pārkāpumu atklāšana un kāda būs rīcība pārkāpumu gadījumā 
3.To personu un struktūrvienību saraksts, kam ir piekļuve sensitīviem maksājumu datiem 
4.Izmantotie uzraudzības instrumenti un ieviestie turpmākās pārraudzības pasākumi un procedūras drošības risku mazināšanai 
5.Iekšējās kontroles gada plāns attiecībā uz informācijas sistēmu drošības pārvaldību 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
13. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Dokumentos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību iekļaujamā informācija

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz procedūras, novērtējumus, kārtības, pasākumu aprakstus un citus dokumentus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, kuros iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta iesniegtajā dokumentā, dokumenta nosaukums
1.Iesnieguma iesniedzēja veiktais un dokumentētais iestādes darbībai un klientiem piemītošā NILLTPF riska un sankciju riska novērtējums, kurā ņemti vērā arī riski, kas saistīti ar iesnieguma iesniedzēja klientu bāzi, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, izmantotajiem pakalpojumu un produktu piegādes kanāliem un darbības un klientu ģeogrāfiju, tai skaitā ietverts riska novērtējuma metodoloģijas apraksts 
2.Iekšējās kontroles sistēmas pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 7. pantā noteiktajam, lai mazinātu riskus un izpildītu NILLTPF novēršanas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus 
3.To pasākumu un izmantoto informācijas sistēmu risinājumu apraksts, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveidi un automatizētu lietošanu, kā arī tās regulāru neatkarīgu izvērtēšanu (auditēšanu) 
4.Citu to informācijas sistēmu risinājumu apraksts, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu NILLTPF riska un sankciju riska pārvaldību (piemēram, klientu identifikācija, sankciju skrīninga sistēma, darījumu uzraudzība u. c.) 
5.NILLTPF riska un sankciju riska pārvaldības pasākumi (prasības, kontroles), ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā filiāles un pārstāvji izpilda piemērojamās prasības saistībā ar NILLTPF novēršanu un sankciju riska pārvaldību arī tad, ja pārstāvis vai filiāle atrodas citā dalībvalstī 
6.Mehānismi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā darbinieki un pārstāvji ir pienācīgi apmācīti par NILLTPF risku un sankciju risku, normatīvajiem aktiem NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā un NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmā paredzētajām darbībām un to izpildi, tai skaitā tie spēj konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus, tostarp identificēt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus 
7.Informācija par personām, kas ir atbildīgas par NILLTPF novēršanas prasību izpildi iestādē (tai skaitā par atbildīgo valdes locekli), kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu, tai skaitā:

7.1. izvērsts personas dzīves un darba gājuma apraksts (CV), izglītības dokumenti, sertifikāti, apliecinājumi par mācībām (ja tādi ir) NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā;

7.2. iesnieguma iesniedzēja dokumentēts novērtējums, kas apliecina, ka attiecīgais darbinieks, tai skaitā valdes loceklis, atbilst normatīvajos aktos un iesnieguma iesniedzēja iekšējās politikās un procedūrās noteiktajām NILLTPF novēršanas prasībām

 
8.Politika, kas nosaka par NILLTPF novēršanas prasību izpildi atbildīgo darbinieku (tai skaitā atbildīgā valdes locekļa) novērtēšanu 
9.Procedūra, kurā nosaka par NILLTPF novēršanas prasību izpildi atbildīgo darbinieku (tai skaitā valdes locekļa) pilnvaru un pienākumu sadali NILLTPF novēršanas jomā un kārtību, kādā iesnieguma iesniedzējs nodrošinās šo personu darbības uzraudzību 
10.NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā izstrādātās politikas un procedūras attiecībā uz NILLTPF novēršanu un sankciju riska pārvaldību ir aktuālas, efektīvas un piemērotas iesnieguma iesniedzēja izvēlētajam komercdarbības veidam 
11.Rokasgrāmata iesnieguma iesniedzēja darbiniekiem par NILLTPF novēršanu, ievērojot šajā pielikumā minētās procedūras un politikas 
12.Politikas un procedūras par iesnieguma iesniedzēja noteiktajām prasībām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un citu sankciju riska pārvaldības jomas normatīvo aktu prasību izpildei 
13.Kārtība, kādā tiks nodrošināta iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmas NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomā darbības efektivitātes novērtēšana 
14.Kārtība, kādā iesniedzējs sadarbojas ar trešajām pusēm NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldības nodrošināšanā, ja tāda paredzēta 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
14. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270

Latvijas Bankai

Paziņojums
par iestādes vai reģistrētas iestādes atbildīgajām personām*

Iestādes (ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles) nosaukums (firma)

 

Paziņojuma sniegšanas iemesls:

 saņemot iestādes darbības licenci/reģistrējot iestādi

 pirmreizēja iecelšana amatā

 izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā

 amata maiņa

Personas vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas numurs

 

Lūdzam atzīmēt atbilstošo(-os) amatu(-us), ko apstiprināmā persona pildīs iestādē:

 valdes priekšsēdētājs

 valdes loceklis

 valdes loceklis (priekšsēdētājs), kas atbildīgs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi

 padomes priekšsēdētājs

 padomes loceklis

 persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības

 persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju

 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona

 ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītājs

 prokūrists

 cits amats (lūdzam norādīt): _______________

Dzimšanas datums un vieta

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese (tai skaitā tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

Pilsonība

 

Plānotais pilnvaru sākuma datums un termiņš

 

Personas galveno uzdevumu un pienākumu īss apraksts

 
 

Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? (Ja ir, lūdzu, norādiet iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)

 
 

Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? (Ja ir, lūdzu, norādiet iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)

 
 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

 
  
Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)? 
   
Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adreseLīdzdalības summa euroĪpatsvars pamatkapitālā procentos
   
   

(Piezīme: informāciju par būtisku līdzdalību aizpilda tikai licencēta iestāde)

Iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vai reģistrētas iestādes veiktais kandidāta piemērotības novērtējums

 
 

Paziņojuma pielikumā pievienoti šādi dokumenti:

 personas profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas,) un izglītības dokumentu kopijas

 valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā minētie apstākļi

 kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai izraksts ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentās amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija

     
(paraksts) (vārds, uzvārds) (datums)
     
(paraksts) (vārds, uzvārds) (datums)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vai reģistrētas iestādes akcionāru (dalībnieku) pilnvarotā persona vai vadītājs.


* Aizpilda valdes loceklis, padomes loceklis, persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītājs, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona.
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
15. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 270
Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas jāiesniedz Latvijas Bankā, ir nepieciešami, lai Latvijas Banka varētu izpildīt tiesību aktos uzlikto pienākumu un uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai varētu novērtēt to personu piemērotību, kas izvirzītas uzņemties atbildību par iestādes vai reģistrētas iestādes vadību vai galvenajām funkcijām. Ja dati netiek iesniegti, tad pieteikumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

PERSONAS DATU saņēmēji un personAS datu IZPAUŠANA

Personas dati, kas sniegti iestādes licencēšanas procesā vai iestādes reģistrācijas procesā, tiek izpausti Latvijas Bankas darbiniekiem un vadībai to darba pienākumu veikšanai. Iesniegtos personas datus Latvijas Bankai ir tiesības izpaust Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 52. pantā un Latvijas Bankas likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMAIS GLABĀŠANAS PERIODS

Latvijas Banka glabā iesniegtos personas datus piecus gadus pēc attiecīgā amatpersonas statusa zaudēšanas.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA

Latvijas Banka kā datu pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK 4. panta 7. punkta izpratnē ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši šajā regulā noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datu apstrādi veic Latvijas Banka, ir tiesības vērsties Latvijas Bankā, lai saņemtu informāciju par sevi un savu iesniegto datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķim, piekļūt datiem un labot tos datus, kas attiecas uz viņu.

KONTAKTI

Datu subjektam jautājumu un sūdzību gadījumā ir tiesības vērsties Latvijas Bankā (tālr. 67022300; e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv). Turklāt datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības Datu valsts inspekcijā (kontaktinformācija: www.dvi.gov.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tostarp sensitīvo personas datu, apstrādi iestādes licencēšanas, reģistrācijas un uzraudzības procesa nodrošināšanai. Esmu informēts, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds 
Paraksts 
Vieta, datums 

(Piezīme: šo dokumentu katra iesaistītā fiziskā persona paraksta atsevišķi)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas, reģistrētas darbības atļaujas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 270Pieņemts: 29.01.2024.Stājas spēkā: 02.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 01.02.2024. OP numurs: 2024/23.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
349500
02.02.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"