Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 115

Valmierā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 20, 11. §)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils), sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu, mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu (turpmāk – sadzīves atkritumi) apsaimniekošanas kārtību Valmieras novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt Valmieras novada pašvaldības autonomās funkcijas – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība un lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kādi noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Valmieras novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā;

4.2. AEC "Daibe" – aprites ekonomikas centrs "Daibe", Stalbes pagastā, Cēsu novadā, kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apsaimniekošanas vieta, kurā citastarp tiek veikta atkritumu reģenerācija un pārstrāde, un kas pilda arī atkritumu poligona funkcijas, un kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

4.3. AARC – atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs, AEC "Daibe" apsaimniekotājs SIA "ZAAO", kas saskaņā ar deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Valmieras novada pašvaldību, veic Valmieras novada pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus, īstenojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas mērķus, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu koordinēšana un šādu pasākumu organizēšana Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona un Valmieras novada pašvaldības līmenī;

4.4. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar attiecīgās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

4.5. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā.

5. Visa Valmieras novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Valmieras novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami AEC "Daibe". Atkritumu apsaimniekošanas darbības veidu nosaka atkritumu apsaimniekošanas noteiktie mērķi.

7. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši Valmieras novada pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

8. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

9. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

10. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā

11. Valmieras novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Pašvaldību likumu, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, kā arī atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu.

12. Valmieras novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

12.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru Valmieras novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē;

12.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

12.3. noskaidrot sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicināt šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz Valmieras novada domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēm;

12.4. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), mājsaimniecībā radītiem būvniecības atkritumu savākšanas laukumiem, bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumiem un kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

12.5. plānot, organizēt un kontrolēt ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

12.6. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

12.7. nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu publiskās vietās;

12.8. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

13. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

13.1. piedalīties Valmieras novada pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

13.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;

13.3. sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

13.4. iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem, atkritumu dalītās savākšanas punktos (EKO punktos) vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (EKO laukumu). EKO punktus, kas izvietoti pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un paredzēti konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju radīto atkritumu savākšanai, var izmantot tikai attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Ikviens atkritumu radītājs un valdītājs var izmantot publiski pieejamos EKO punktus;

13.5. ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības sadzīves atkritumu dalītai savākšanai.

14. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

15. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos (ieteicams biodegradablos maisos), un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

16. Atkritumu radītājs nodrošina, ka liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi tiek savākti atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:

16.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

16.2. ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotus citus atkritumu savākšanas veidus;

16.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un Valmieras novada pašvaldības saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

17. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

18. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Valmieras novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

18.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

18.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Valmieras novada pašvaldību saskaņotas talkas;

18.3. dedzināt sadzīves atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos u.tml.;

18.4. ārpus novada pilsētām un ciematiem ir pieļaujama bojātu zaru un augu sadedzināšana, kad tas ir nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzību un tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;

18.5. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

18.6. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;

18.7. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

18.8. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

18.9. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

18.10. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti vākto atkritumu konteineros;

18.11. ievietot mājsaimniecībā vai saimnieciskās darbības rezultātā radītos atkritumus atkritumu urnās un konteineros, kas paredzēti sabiedrisko objektu lietotāju vajadzībām (parku, skvēru, atpūtas, iestāžu, pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu konteineros);

18.12. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;

18.13. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

19. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

19.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

19.1.1. Valmieras valstspilsētas administratīvajā teritorijā:

19.1.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;

19.1.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 2 (divas) reizes mēnesī;

19.1.1.3. juridiskās personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

19.1.2. Rūjienas pilsētas, Mazsalacas pilsētas, Strenču pilsētas, Sedas pilsētas un Valmieras novada ciemu administratīvajā teritorijā:

19.1.2.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;

19.1.2.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

19.1.2.3. juridiskās personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

19.1.3. pārējā Valmieras novada administratīvajā teritorijā:

19.1.3.1. individuālās dzīvojamās mājas – 4 (četras) reizes gadā;

19.1.3.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

19.1.3.3. juridiskās personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

19.2. nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas šo saistošo noteikumu 19.1. punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem un nekustamā īpašuma teritorijā neveidojas atkritumu kaudzes. Noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par iesaistīšanos atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un nodrošinot, ka īpašumā radītie sadzīves atkritumi (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar šo saistošo noteikumu prasībām tiek savākti dalīti, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt šo noteikumu 19.1. punktā noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot divas reizes mazāku atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret minētajā punktā norādīto;

19.3. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šo noteikumu 19.1. punktā minētā līguma noteikumu izmaiņām, paredzēt radītajam sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;

19.4. būt atbildīgam par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu, tostarp dalīti savākto atkritumu (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls) savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums, vai atkritumu dalītās savākšanas punktam, vai atkritumu savākšanas laukumam;

19.5. pēc Valmieras novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

19.6. nodrošināt citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu EKO laukumos vai AEC "Daibe" – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika un tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;

19.7. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

19.8. vienojoties ar citiem nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

19.9. sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus;

19.10. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā Valmieras novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem par teritorijas apbūvi) ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

19.11. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

19.12. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru, tajā skaitā šo noteikumu 23. punktā minēto konteineru, saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

19.13. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Valmieras novada pašvaldību. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai jāvēršas Valmieras novada pašvaldībā ar lūgumu rast risinājumu;

19.14. pie sabiedrības nozīmes būvēm, kuras pieder, lieto, valda vai apsaimnieko šo saistošo noteikumu sadaļas subjekts, ir pienākums uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar Valmieras novada pašvaldību.

20. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

21. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu, un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu. Gadījumā, ja dzīvokļa īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašniekiem, kas nav kooperatīvās sabiedrības biedri, nav iespējams savstarpēji vienoties par sadzīves atkritumu savākšanu, tad šajā punktā norādītajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums patstāvīgi slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un patstāvīgi norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par sniegtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

22. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma, namu apsaimniekotājs.

23. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kur nedēļā rodas 5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto pazemes tipa konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina pazemes tipa konteineru mazgāšanu ne retāk kā reizi gadā.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

24. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:

24.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

24.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma.

25. Publiskos pasākumos, kuru plānotais dalībnieku skaits pārsniedz 300 cilvēkus, ir izvietojami arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem.

26. Publisko pasākumu organizētājs nodrošina pasākuma dalībniekiem iespēju izmest pasākuma laikā radušos atkritumus dalītās vākšanas konteineros, izvietojot ne mazāk kā trīs veidu dalīto atkritumu (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls) savākšanas konteinerus.

27. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja, pienākumi un tiesības

28. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novada attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas plāniem, šiem Saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Valmieras novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Valmieras novada pašvaldību un Valsts vides dienestu.

29. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

29.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Valmieras novada pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi;

29.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, paredzot atbilstošu pakalpojuma apmaksas kārtību, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

29.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vākto atkritumu) savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem atbilstoši šo saistošo noteikumu un noslēgto līgumu prasībām;

29.4. saskaņot ar Valmieras novada pašvaldību atkritumu konteineru dizainu;

29.5. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem vai priekšapmaksas atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem – dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai, ja attiecīgo pakalpojumu konkrētajā teritorijā ir iespējams nodrošināt;

29.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

29.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

29.8. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

29.9. nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem;

29.10. nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;

29.11. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus AEC "Daibe" ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;

29.12. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši ar Valmieras novada pašvaldību un ar klientu noslēgtā līguma noteikumiem;

29.13. veikt dalīti vāktu plastmasa, papīra, metāla iepakojuma, stikla, bioloģisko atkritumu, tekstila, liela izmēra, mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu nogādāšanu uz AEC "Daibe", nodrošinot to, ka atkritumi tiek pāršķiroti, sagatavoti pārstrādei vai reģenerācijai, tādējādi veicinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto mērķu izpildi – palielināt to atkritumu apjomu, kas tiek pārstrādāts vai atkārtoti lietots, un samazināt to atkritumu apjomu, kas tiek apglabāts poligonā;

29.14. sniegt Valmieras novada pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

29.15. savas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

29.16. ziņot Valmieras novada pašvaldībai un attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par atkritumu radītāju iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem;

29.17. sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vākto atkritumu) apsaimniekošanu;

29.18. periodiski informēt Valmieras novada pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru novietošanas vietām;

29.19. apkopot informāciju, kas saistās ar Valmieras novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

29.20. veidot un uzturēt publiski pieejamu datu bāzi, kurā ir apkopota informācija par Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to, vai attiecīgajos nekustamajos īpašumos ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

29.21. sniegt informāciju Valmieras novada pašvaldībai pēc Valmieras novada pašvaldības pieprasījuma vai arī gadījumos, kad ir ieviestas vai konstatētas būtiskas izmaiņas saistībā ar šo saistošo noteikumu 29.20. punktā minēto datu bāzi vai tajā ietverto informāciju.

30. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

30.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

30.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk nekā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildu savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

30.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

30.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

30.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

31. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, tajā skaitā šo saistošo noteikumu normas.

VII. Prasības atkritumu savākšanai Valmieras novada administratīvajā teritorijā

32. Sadzīves atkritumu savākšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

32.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus (EKO laukumi);

32.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus (EKO punkti);

32.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus;

32.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas atkritumu maisus.

32.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai, kā piemēram, mājkompostēšanai paredzētās komposta kastes.

33. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka atkritumu apsaimniekošanas līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

34. Šo saistošo noteikumu 33. punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādāku kārtību. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību šo noteikumu 33. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

35. Valmieras novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

36. Ikvienam atkritumu radītājam vai atkritumu valdītājam ir pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, kas sastāv no:

36.1. publiskiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem – publiskajiem EKO punktiem (plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, kā arī tekstils, ja tekstila atkritumu pieņemšanu konkrētajā atkritumu dalītās savākšanas punktā paredz starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgtais līgums);

36.2. šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem – EKO laukumiem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils);

36.3. pie individuālajām dzīvojamajām mājām izveidotajiem sadzīves atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem mājsaimniecībās (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls);

36.4. pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru sastāvā ir vismaz divi dzīvokļi, izveidotajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls).

37. Valmieras valstspilsētas, Mazsalacas pilsētas, Rūjienas pilsētas, Strenču pilsētas, Sedas pilsētas Valmiermuižas ciema, Kaugurmuižas ciema, Kocēnu ciema, Brandeļu ciema, Skaņkalnes ciema un Naukšēnu ciema individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, iesaistās atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka pie individuālās dzīvojamās mājas tiek izvietoti sadzīves atkritumu (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils) dalītai vākšanai paredzētie konteineri.

38. Valmieras valstspilsētas, Mazsalacas pilsētas, Rūjienas pilsētas, Strenču pilsētas, Sedas pilsētas Valmiermuižas ciema, Kaugurmuižas ciema, Kocēnu ciema, Brandeļu ciema, Skaņkalnes ciema un Naukšēnu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, iesaistās atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka pie ēkas tiek izvietoti sadzīves atkritumu (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls) dalītai vākšanai paredzētie konteineri.

39. Valmieras valstspilsētas, Mazsalacas pilsētas, Rūjienas pilsētas, Strenču pilsētas, Sedas pilsētas Valmiermuižas ciema, Kaugurmuižas ciema, Kocēnu ciema, Brandeļu ciema, Skaņkalnes ciema un Naukšēnu ciema esošās juridiskās personās iesaistās atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka pie ēkas tiek izvietoti sadzīves atkritumu (plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls) dalītai vākšanai paredzētie konteineri. Attiecībā uz šajā punktā minēto juridisko personu pienākumu iesaistīties bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, tiek noteikts, ka juridiskās personas iesaistās bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, ja bioloģisko atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk, nodrošinot, ka pie ēkas tiek izvietoti bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzēti konteineri.

40. Šo saistošo noteikumu 39. punktā neminētajās Valmieras novada ciemu teritorijās esošās juridiskās personas iesaistās bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, ja bioloģisko atkritumu apjoms nedēļā ir 240 litri vai vairāk, nodrošinot, ka pie ēkas tiek izvietoti bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzēti konteineri.

41. Šo saistošo noteikumu 37., 38., 39., 40. punktos neminētie atkritumu radītāji un valdītāji iesaistās atkritumu dalītajā savākšanas sistēmā, izmantojot šim nolūkam paredzētos publiskos atkritumu dalītās savākšanas punktus (nododams plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls un tekstils, ja tekstila atkritumu pieņemšanu konkrētajā atkritumu dalītās savākšanas punktā paredz starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgtais līgums, bet netiek pieņemti bioloģiskie atkritumi) un šķiroto atkritumu savākšanas laukumus.

42. Bioloģiskos atkritumus individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (mājkompostēšana) gadījumā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji par mājkompostēšanas esamību informē atkritumu apsaimniekotāju, kas savukārt attiecīgos datus regulāri (ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos) iesniedz AARC. AARC veido un uztur mājkompostēšanas reģistru, kurā tiek atspoguļoti dati par nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek veikta mājkompostēšana. Ja individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji ir ieviesuši savā mājsaimniecības teritorijā mājkompostēšanu, kas ir reģistrēta atbilstoši šī punkta kārtībai, minētās personas var neizvietot pie ēkas bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai paredzētos konteinerus, kā to paredz šo saistošo noteikumu 37. punkts, ja radīto bioloģisko atkritumu apjoms atbilst mājkompostēšanas kapacitātei.

43. Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri veic mājkompostēšanu, bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietas izvietojumam ir jāatbilst Valmieras novada pašvaldības noteikumiem, kas regulē teritorijas izmantošanu un apbūvi.

44. Publiskajās vietās radušos bioloģiskos atkritumus ir atļauts savākt un kompostēt tikai ar Valmieras novada pašvaldību saskaņotās vietās.

45. Par bioloģisko atkritumu savākšanu, kas rodas pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās, ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

46. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona, ņemot vērā saistošo noteikumu 37.–40. punktā noteikto, slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru dalīti vākto sadzīves atkritumu (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls) izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), ievērojot, ka bioloģisko atkritumu izvešana nevar tikt noteikta retāk par šo saistošo noteikumu 19.1. punktā norādīto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

47. Atkritumu radītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

48. Dalītie sadzīves atkritumi (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils), kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami dalīti. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vākto atkritumu veidam noteicis atkritumu apsaimniekotājs.

49. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Valmieras novada pašvaldību, vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietojot citos atkritumu apsaimniekotājam vai Valmieras novada pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.

50. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar Valmieras novada pašvaldību izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

51. Atkritumu apsaimniekotājs Valmieras novada administratīvajā teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

51.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

51.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

52. Atkritumu dalīta vākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

IX. Noslēguma jautājumi

53. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu veikt un nodrošināt bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu jānodrošina šādos termiņos:

53.1. sākot ar 2024. gada 1. janvāri – Valmieras valstspilsētas, Mazsalacas pilsētas, Rūjienas pilsētas, Strenču pilsētas, Sedas pilsētas, Valmiermuižas ciema, Kaugurmuižas ciema, Kocēnu ciema, Brandeļu ciema, Skaņkalnes ciema, Naukšēnu ciema administratīvajā teritorijā;

53.2. sākot ar 2027. gada 1. janvāri – šādos Valmieras novada ciemos: Mūrmuižas ciema, Brenguļu ciema, Kauguru ciema, Trikātas ciema, Burtnieku ciema, Rencēnu ciema, Lizdēnu ciema, Matīšu ciema, Vecates ciema, Ēveles ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema, Vaidavas ciema, Zilākalna ciema, Bērzaines ciema, Sēļu ciema, Ramatas ciema, Jērcēnu ciema, Plāņu ciema, Jaunklidžu (Jaunklidzis) ciema, Endzeles ciema, Lodes ciema, Vilpulka ciema, Virķēnu ciema, Ipiķu ciema, Eriņu ciema administratīvajā teritorijā.

54. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz dalītās savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem tiek ieviestas līdz 2024. gada 31. decembrim.

55. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem sasitošajiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā līguma pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

56. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušus Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr. 51 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 115 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

1.2. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, kas noteic, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, prasības atkritumu dalītās savākšanas organizēšanai, arī šo atkritumu savākšanas biežumam, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta trešo daļu, kas noteic, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt citus atkritumu savākšanas paņēmienus, ja zemes īpašnieks, kura īpašumā tiek radīti sadzīves atkritumi, objektīvu iemeslu dēļ nevar ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta otrās daļas noteikumus.

1.3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti vākto, liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību, pašvaldības dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību, atbildību par šo noteikumu neievērošanu Valmieras novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldības, administratīvajā teritorijā.

1.4. Saistošajos noteikumos ir norādīti Pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, kā arī šo personu pilnvaroto apsaimniekotāju, publisko pasākumu organizētāju un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

1.5. Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot nešķiroto atkritumu konteinerus (gadījumā, ja konteinera izvietošana nav iespējama – atkritumu priekšapmaksas maisus), kā arī saistošajos noteikumos noteiktos paņēmienus dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai un apsaimniekošanai.

1.6. Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka ikvienam atkritumu radītājam vai atkritumu valdītājam ir pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, kas sastāv no:

16.1.1. publiskiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem – publiskajiem EKO punktiem (plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, kā arī tekstils, ja tekstila atkritumu pieņemšanu konkrētajā atkritumu dalītās savākšanas punktā paredz starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgtais līgums);

16.1.2. šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem – EKO laukumiem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils);

16.1.3. pie individuālajām dzīvojamajām mājām izveidotajiem sadzīves atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem mājsaimniecībās (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls);

16.1.4. pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru sastāvā ir vismaz divi dzīvokļi, izveidotajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls).

1.7. Saistošajos noteikumos ir ietverti jauni termini, proti, atkritumu poligona termins ir aizstāt ar terminu "aprites ekonomikas centrs "Daibe" (AEC "Daibe")", kā arī atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra, turpmāk – AARC, definīcijai, saistošajos noteikumos AARC termins ir konkretizēts, ņemot vērā Pašvaldības domes pieņemto lēmumu attiecībā uz AARC izveidi.

1.8. Saistošie noteikumi nosaka minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, vienlaikus paredzot izņēmumu no vispārīgā saistošajos noteikumos norādītā sadzīves atkritumu izvēšanas grafika, ņemot vērā konkrētajā īpašumā veiktos pasākumus saistībā ar iesaistīšanos atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un kompostēšanā, kā arī nekustamā īpašuma lietošanas veidu. Izņēmumi ir ietverti, lai nodrošinātu regulāru sadzīves atkritumu izvēšanu, tajā pašā laikā nodrošinot, lai iedzīvotājiem sadzīves atkritumu izvešana tikti sniegta atbilstoši faktiski radītajam sadzīves atkritumu apjomam.

1.9. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, vai šo personu pilnvarotam apsaimniekotājam ir pienākums noslēgt ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu. Norādītajām personām ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu nekavējoties pēc tiesību lietot, valdīt vai apsaimniekot nekustamo īpašumu iegūšanas.

1.10. Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums veidot un uzturēt publiski pieejamu datu bāzi, kurā ir apkopota informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to, vai attiecīgajos nekustamajos īpašumos ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem noteikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapkopo un jāpublicē informācija atsevišķi izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama, turklāt būtu spējīga nodrošināt efektīvu kontroles mehānismu atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšanas veicināšanai. Attiecīgās datu bāzes publiska pieejamība dotu iespēju gan pašvaldībai, gan atkritumu apsaimniekotājam, kā arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un pēc tam veikt nepieciešamās darbības, lai pēc iespējas veicinātu noslēgto līgumu skaitu.

1.11. Saistošajos noteikumos ir paredzēta iespēja noteiktu Pašvaldības administratīvo teritoriju individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem bioloģiskos atkritumus kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (mājkompostēšana). Šādā gadījumā minētajām personām ir nepieciešamas informēt atkritumu apsaimniekotāju par mājkompostēšanas esamību. Atkritumu apsaimniekotājs informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek veikta mājkompostēšana, iesniedz AARC, kas savukārt veido un uztur mājkompostēšanas reģistru. Attiecīgā reģistra esamība nodrošinātu vieglu un pārredzamu datu apkopošanu, vienlaikus nodrošinot, ka gan atkritumu apsaimniekotājam, gan AARC, kā arī nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai, ir pilnaptverošana informācija par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem mājkompostiem, tādējādi minētajiem subjektiem būtu vieglāk plānot un koordinēt bioloģisko atkritumu konteineru nepieciešamību un izvietošanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas nodrošināšanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz Pašvaldības budžetu. Tāpat nav nepieciešama jaunu institūciju izveide, jo noteikumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām nav plānoti jauni pienākumi vai funkcijas.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. Saistošo noteikumu īstenošana un ievērošana veicinās sadzīves atkritumu dalītu vākšanu, tādējādi samazinot atkritumu poligonā (AEC "Daibe") apglabājamo atkritumu apjomu un uzlabojot vides kvalitāti kopumā. Saistošie noteikumi uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

3.2. Ievērojot saistošo noteikumu prasības, tiek nodrošināta droša un uz vides aizsardzību vērsta atkritumu apsaimniekošana, līdz ar to nav tiešas ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

3.3. Ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs tiek izraudzīts publiskā iepirkuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saistošo noteikumu īstenošanai nav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi kopumā.

3.4. Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa ir atkritumu radītāji un valdītāji, nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji, kā arī šo personu pilnvaroti apsaimniekotāji. Sabiedrības mērķa grupām saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām4.1. Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Pašvaldības apvienību pārvaldes, Pašvaldības policija.

4.2. Persona par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem var vērsties Pašvaldībā, SIA "ZAAO", kas ir AARC, kā arī AEC "Daibe" apsaimniekotājs, kā arī pie atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēja.

4.3. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie administratīvās atbildības normatīvajos noteiktajā kārtībā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds – realizēšanai.

5.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai papildu cilvēkresursu piesaiste, netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi jau esošajiem Pašvaldības darbiniekiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, Pašvaldības apvienību pārvaldes, Pašvaldības policija.

6.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav paredzēta jaunu institūciju izveide un nav nepieciešami papildu resursi. 

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi nodrošina iecerētā mērķa sasniegšanu un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs tā sasniegšanai. Saistošo noteikumu prasības un to izpilde neradīs papildu izmaksas Pašvaldībai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša normatīvajiem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldības likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts tika publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" – "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas". Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 115Pieņemts: 28.12.2023.Stājas spēkā: 01.01.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 251B, 31.12.2023. OP numurs: 2023/251B.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
348784
01.01.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"